Demonstratie oude w waren er niet zo veel maar ze riepen flink hard AGENDA 98 Hoekse HVD in Westlands hulpwerk Voorlopig uitstel van bouw metro-station in wijk Gadering TBR geëist tegen recidivist-oplichter Menslievende hu;i.p bracht Willem aardig centje op „Java" moet verdwijnen sjp tér ineuléri Henryk Szeryng groot violist Nieuw raadslid D?66 beëdigd 50 jaar getrouwd nümincler nu minder nu minder dE rotterdammer PAGINA 3 VRIJDAG 4 FEBRUARI '1972 ft-ö® I Van een onzer verslaggeefster.1-) ROTTERDAM De voetbalclub Feijenoord trekt meer men sen naar de Coolsingel dan elf actiegroepen uit oude wijken, die villen protesteren tegen het gemeentelijk beleid op woning- en leefgebied. De grootste demonstratie van de oude wijken in Rot terdam. die gisteravond om acht uur voor liet stadhuis werd ge houden, heeft niet meer dan een paar honderd mensen kunnen trekken. 1 Maar die paar honderd heb ben wel een aardig partijtje „yelling", massaal geroep, weg gegeven. „B en W in de WC", vonden ze bijvoorbeeld, „Tho massen jonassen", „Doesjes, geen smoesjes", Huizen nü, huizen nu" en, tot verrassing van de man-in-kwestie zelf, die zich tot dusver op de achtergrond had gehoudpn: „Wie is onze grootste sof? Jettinghoff, Jettinghoff EMOTIES (indaag morgen dagelijks het winkjflen waard SOLIDARITEIT POLITIE ter meuten het winkelen waard Prentbri ef kaar ten en tekenins van Koninginnekerk Mej. van Velthoven 303 jaar OVERNAME voor HELPEN TE ZWAAR 2 Het Enlcele seconden na het verstom men van deze laatste kreet vond wethouder It. IV. Jettinghoff (stads ontwikkeling) de tüd gekomen met actieleidcr Sterkman („Ome Gcrrit") tc gaan praten. Waar die wilde daar aanvankelijk niets van weten. „Ik ken die knepen niet, 't zijn mijn jongens niet" zei hij. En: „Als hö wil praten moet hij maar naar de wij ken zelf komen. Bovendien hebben we weinig aan gepraat, er wordt al 2T jaar gepraat, maar er gebeurt niets". Op de tegenwerpingen van de heer Jettinghof, dat hij vaak dag en nacht bezig is met zijn werk riep „Ome tierrit" uit: „Ja. maar niet voor ons". IVaarop het merendeels jeugdige demonstranlenpubliek weer gaarne Zo'n gezellig dekoratie-gordijn in de kamer verandert op slag Uw interieur endat de prijs daarvan echt niet zo onbetaal baar is merkt U wel aan deze zeer betaalbare aanbieding. Een grota_ partijopen weave gordijnstof, in acryl en poly ester, verkopen wij nu in een groot aanta! modekleuren w.o. oranje en paars, met kleine foutjes per meter met guldens voordeel voor nog géén vier gulden. instemde met de roep: „Geen wet houder maar huizen" en „Huizen nü, huizen nü". De heer Jettinghof was met de demonstratie niet buitensporig geluk- kig. „Men verliest zich in leuzen. Dit "is geen discussie-bijeenkomst. Ik twijfel aan de mogelijkheden tot «en behoorlijk gesprek. Als men het moet hebben van het roepen van woorden die rijmen op een vloek, dan moet je verder niet praten". Het optreden van Gerrit Sterkman noemde hij agitatie. „En met een agitatie kom je nooit tot een redelijk overleg. Het is gemakkelijk om leu zen uit te roepen, maar het is een stuk moeilijker de omstandigheden uiteen te zetten die ons belemmeren direct gevolg te geven aan de wen sen van de actiegroepen". Desondanks bleef wethouder Jet tinghof het geroep en de spandoeken vriendelijk toehoren en -zien. En even vriendelijk knikte hij later, toen Gemt Sterkman zich voor sommige uitlatingen minzaam excuseerde met: „U moet maar niet naar mijn emo ties kijken, ik ben nu eenmaal zo". Wethouder H. van der Pols (wijk- aangelegenheden) reageerde minder glimlachend op de beschuldigingen van de actievoerenden. „Ik wou dat er tienduizend demonstranten waren geweest, in plaats van een paar hon derd. Dan zouden we druk hebben kunnen uitoefenen op de regering, om geld voor de grote steden uit te trekken". Maar u hebt toch uw po litieke vrienden? werd gevraagd. „De progressieve krachten binnen de vier grote steden kunnen samen geen progressief beleid for ceren met dit reactionaire kabinet" vond de heer Van der Pols. Even later was overigens de aan wezigheid van de heer Jettinghof toch weer ergens goed voor: hij kon hel pakketje algemene en op de wij ken gespecialiseerde eisen aan het gemeentebestuur m ontvangst ne men. Dat bespaarde de actiegroepen IlOTTEHDAai: De Groote Schouwburg: cu Porsy en Ec.ss; Iïofplelnüieater: CO.15 LU relet Kabaret; De Doelen: grote zan „015 Rotterdams Philharmonisch Orkest; De boelen: kleine zaal: 2*1.15 ie KnaaU(naciit)concert: putsepleinkerk: 20.110 zangavond BKV. SCHIEDAM: Geliotnv Christelijke Sociale nèlangcn: 19.30 feestavondjubllanssen en leder. CBC. Vrijdagavond om 6 uur begint op de Ie etage de verkoop van deze grote partij acril en poly ester open weave overgordijn- stof, in vele moderne kleuren W.o, goud, bruin, oranje, ber ber, groen en paars. 120 cm breed, per meter voor 3 Cpcn schrtft. of tel. best. BOTTERDAM; De Schouwburg: 2015 Licidr half om half; Hof plein theater: 20.13 iurelei Kabaret; De Doelen: grote zaal: 20.15 orgelconcert; 't Slag: 14.30 receptie Dr. E. Masselinlc; Buurthuis „Dc \idk": 19.30 Bleugrass-avond; Prlnsclterk: 13.00 le zing „Indonesië en de Bijbel" en .worden wij gerechtvaardigd door de goede wer- kMOERKAiPELLENed. Hervormde Kerk: 14 30 7endingsmlddag; BRIELLE: Gemeentehuis: 14.00 gemeen teraadsvergadering met installatie burge meester Huurman; ROZENBURG: Sporthal „De Rozet orening sporthal. Kluchten siadsbezorcinsmaaiidas t rn vrnd. 18.3U-13.30. zaterdag 17-18. tel. ïImou. Schiedam Ban se Kerkstr. b-. tel. -6638- vhaardinRen J- Verheu, Diepcnbrock- MMat41tel. 313345 Maassluis: De jor.c til 3812 agentsehap Maassluis: Mevrouw Drouwer Fiersonstaat 35. tvcoïd voor dc dag. Eljbellezini overdenking, tel 1410U. Klachten hinder en lurhtvervuiling: Centrale Mold- Uecelkamcr Runmond te!. 010—130000. spreekuren sociale raadsleden: ma, dli, vi Coornhertstr. 13. 9-11 i Jer.siusstr.3J 1416; Provehierssincel 57. 3-11: K avei- str. 52 9-1): Rulgewaardstraat 34 14-16.^313* zoenstr. 11 14-16, di„ w.. I.unhaan 3d 12-14: vr. en eliuds- do.: Korte een gang naar de brievenbus of por tier. Van de actiegroep uit Katendrecht ontving de wethouder nog een aparte enveloppe, waarop was geschreven „Wij sterven ietteriijk". De prosti tutie en het souteneurschap maken het leven in deze wijk soms vrijwel onmogelijk, aldus een woordvoerder. De demonstratie van de Rotter dammers staat niet alleen Vorige week waren het dc Amsterdammers die massaal optrokken naar het stad huis. Ook in Den Haag en Utrecht loopt men met plannen rond. Amsterdammers en Leidenaren wa ren naar de Coolsingel gekomen om hun solidariteit met de actie te be wijzen. „Rotterdamse vrienden", riep een vertegenwoordiger uit de Dap- perbuurt in Amsterdam, een van de voorwaarden om de strijd tegen het schandaal van de oude wijken te voe- 9 JO Wethouder Jettinghof krijgt het pakket van wensen van de heer Sterkman. ren is zo spoedig mogelijk de strijd te coördineren" En een Lc'dse sympatisant voegde daaraan toe: „Je kunt 't altijd win nen als je maar bij mekaar blijft, dan kunnen ic je nooit breken", De demonstratie had een bijzonder ordelijk verloop. Het legertje politie dat in de hal van het stadhuis stond behoefde niet in actie te komen. Na afloop werden op verzoek van „Ome Grrnt", de spandoeken weer keurig ingeleverd, „voor de volgende demon stratie". Die volgende actie zal waarschijnlijk op 1 april gehouden worden. Iets grappigs, waartoe die datum aanlei ding schijnt te geven zat er dan niet van komen. „We zullen protesteren tegen de huurverhoging die op die dag wordt ingevoerd", beloofde de heer Sterkman. Binnenkort komen de oude wijken weer bij elkaar om de exacte stappen voor die demon stratie vast te stollen. Om kwart voor negen was gis teravond gezegd wat er gezegd moest worden en gedemonstreerd wat er gedemonstreerd moest worden. De vijf- a zeshonderd gingen huns weegs: rustig. ..Het waren er misschien minder dan we hadden verwacht. Maar ja. de Rotterdammer is iemand die overdag hard werkt en dan 's avonds thuis wil zitten" zei ome Gerrit ervan. HOEK VAN HOLLAND De al- deling Hoek van Holland van de Her vormde Vrouwendienst is sedert 1 ja nuari aangesloten bij de „Interkerke lijke Stichting voor Maatschappelijke dienstverlening Westland". Dit heeft een aantal organisatorische en finan ciële konsekwenties. Om alle proble men te kunnen bespreken en vragen te kunnen beantwoorden, zal de heer Schot, directeur van de stichting in Hoek van Holland met de dames ko men praten op woensdag 9 februari in gebouw Irene aan de Kleine School straat. Ook mensen die tegen, een be hoorlijk salaris bereid zijn als bejaar denhulp of gezinshelpster te werken, zijn daar van harte welkom. In principe kan iedereen, alleen staanden en gezinnen, hulp aanvra gen bij de stichting. De dag na de aanvraag zal een maatschappelijk werker de stituatie beoordelen en de mogelijkheid van hulpverlening be kijken. Dank zij overheids- en ker kelijke subsidies is het advies van de maatschappelijk werker gratis. Voor -de werkelijke hulpverlening dient echter een bijdrage in de kos ten te worden geleverd. Ondanks alle subsidies en bijdragen blijft er een ze ker percentage van de kosten onge dekt. Voor 1972 is de bijdrage van de aanvragers vastgesteld op 13,- per dag. Dit lijkt een hoog bedrag vooral om dat de betreffende gezinnen door ziek te en dergelijke toch al extra belast zijn. Er bestaat echter een mogelijk heid een beroep te doen op de bij standswet. Daarnaast is er nog een andere op lossing. Voor alle protestantse gezin nen bestaat namelijk de mogelijkheid deel te nemen aan het financierings plan gezinsverzorging. Contribuanten die minimaal deelnemen voor een be drag van 25,- per jaar kunnen op die manier een korting van 80% krijgen op de eigen bijdrage die dan terug loopt tot 3,- per dag. De Hervormde Vrouwendiensten in de verschillende Vestlandse gemeenten (inclusief Hoek van Holland) verstrekken alle verdere inlichtingen. ROTTERDAM Door ziekte van Jean Forunet onderging het programma van het gisteravond door het Rotterdams Philhar monisch Orkest gegeven abonne mentsconcert enigverandering. In plaats van de voorgenomen uitvoering van Lex van Deldens Piccolo Concerto kwam de ouverture Benvenuto Cellini van Berlioz. Het concert, dat onder leiding stond van de jonge Israëlische dirigent Uri Segal, werd in verband met het plot seling overlijden van een orkestlid, de cellist Jo Lessing, geopend met het Air uit tachs derde suite in D gr. Jammer cat een deel van het publiek niet inging op het verzoek niet te ap plaudisseren. Zeer levendig en temperamentvol was Uri Segals directie in Berlioz' briljante muziek. Hij kreeg het orkest geheel mee. Een der zogenaamde Londense symfonieën van Haydn, nummer 95 in c 3d,, sloot wel wat vreemd aan op Berlioz' bewogen klankentaal. Het orkestspel muntte uit door grote exactheid in het sa menspel en zorgvuldig afgewogen kla nkverhoudingen. Na de pauze speelde de grote Mexi caanse violist Henryk Szeryng Beet- hovens vioolconcert. Deze vio'ist is in een lange reeks van jaren steeds zichzelf gebleven. Verschillende ma len hoorden wij hem in Beethovens d-dur-concert. Ook nu was er %veer sprake van een oergezonde instelling ten opzichte van deze muziek. De toon van Szeryng is zeer flexibel, nergens te week, ook niet het met prachtige cantilenen voorgedragen langzame middendeel. In technisch opzicht laat zijn spel niets te wensen. In de moeilijkste passages en in de grote kadens van het eerste deel blijft Dij alle muzikale bewogenheid de voordracht uitermate beheerst. Terecht betrok de grote violist na afloop de dirigent in het huldebetoon van het publiek. Uri Segal heeft voor een uitstekende begeleiding gezorgd, waarbij een goed evenwicht tussen solo- en orkestspel steeds bleef ge handhaafd. W. H. WOLVEKAMP Voor de prij's, waarvoor U nor maal alleen een ledikant koopt, koopt U er nu een kompleet met matras! Solide 1-persoons ledikant met stalen spiraaI,hethou ten hoofd en voeteinde in de kleuren lila, groen ea oranje. Dit stalen ledi kant nu kompleet met een uni polyaether mattas voor precies vijf en zeventig gulden. Vrijdagavond om 6 uur begint cp de Ie etage de verkoop van* deze solide l-persoonsledikant met houten hoofd: en voetein de in de kleuren lila, groen en oranj'e. Nu kompleet met poly aether matras in fraaie unikleuren, maat 80 x 190 cm TV Als stapelbed kompleet met 2 matrassen van f 198,- voor f 159,50. Géén schrift of te!, best Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM f—Het metrostation Gadering aan de lijn SHngeHoog vliet, die eind 1974 wordt geopend, zal voorlopig niet worden afgebouwd. De Rotterdamse raad ging gistermid dag zonder stemming akkoord met dit voorstel van burgemeester en wet houders. Reden om met de afbouw te wach ten is dat de wijken die rond het station Gadering komen te liggen, Gadering en Boomgaardshoelr, nog moeten worden gebouwd. Het is uit gesloten dat op het moment van inge bruikneming van de nieuwe metrolijn in de twee wijken al woningen zullen staan. Een geheel gereed metro-sta tion heeft daarom geen enkele zin. Het KVP-raadslid F. J. van der Hc-ijden ging als enige in op het voorstel van B. en W. Hij wees er op dat afbouw over een aantal jaren aanmerkelijkduurder zal zijn en vroeg zich verder af of de wijk Gade- r-ng inderdaad ooit volgens plan zal werden gebouwd. De Rijnmondraad en ook het provinciaal bestuur heb ben tegen de aanleg van deze buurt milieu-hygiënische bezwaren. Naar aanleiding van de laatste vraag antwoordde wethouder H. W. Jettinghoff (stadsontwikkeling en volkshuisvesting) dat naar zijn me ning de wijken wèl gebouwd zullen worden, maar dat wellicht de bebou wing dichter zal moeten zijn dan ge pland en men het daarom meer in de hoogte moet gaan zoeken. Hij wees erop dat bij afwijzen van de bouw plannen Rotterdam vrijwel geen Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM Burgemeester Thomassen beëdigde gistermiddag het nieuwe raadslid voor D'66, mevrouw E. M. A. Schmitz, Zij hield al meteen haar maïden-speeeh over de integra tie van onderwijs en vormingswerk voor werkende jongeren. „Ik weet dat het ongebruikelijk is de eerste toe spraak al zo snel te houden", zei me vrouw Schmitz, „maar er gebeuren in deze raad wel meer ongebruikelijke dingen". Mevrouw Schmitz die adjunct-di rectrice is van het katholieke kerkes- lijk bureau, komt in de plaats van mevrouw mr. A. M. Löbler, die on langs na persoonlijke strubbelingen binnen de demorcratische fractie uit de raad stapte, samen met fractie voorzitter mr. J. Mentink. Ook zijn opvolging is inmiddels ge regeld: in- de volgende vergadering zal de heer J. W, ü)eumer, secretaris vanhét' juridisch instituut van de' NEH, ais raadslid worden beëdigd. ROTTERDAM De tekenaar A. Looy heeft een nieuwe pentekening gemaakt van de Koninginnekerk te Rotterdam. Verder zijn er vier prentbriefkaar ten gedrukt, waarvan er een een ori ginele plattegrond is van de Konin ginnekerk uit 1904. De prijzen zijn voor de tekening 1,50 en voor de prentbriefkaarten elk 0,30. Zij zijn verkrijgbaar bij de Firma Van Drent, Vredenoordkade 35 en bij de Grammofoonplatenhandei Canto di Vangelo, 2de Middelland straat 30, tel. 231711 te Rotterdam. ROTTERDAM Öp 8 februari zijn de heer en mevrouw J. van R.oon en J. C. van Roon-/. d. Linden vijftig jaar getrouwd. Het echtpaar dat in de Fuchsiastraat 9 b woont, is niet van plan dit feest ongemerkt voorbij te laten gaan. Op 12 februari namelijk houdt het gouden paar van drie tot vijf uur 's middaes een receptie in 't Slag aan het Sandelingplein ROTTERDAM Op 5 februari 1972 hoopt mejuffrouw A M Veltho ven 103 jaar te worden. Mej. Velthoven is op 5 februari 1&69 te Kralingen geboren en heeft steeds m het gebied van hot huidige Rotterdam gewoond. Sedert 1958 woont zij in het verpleegtehuis en rc- activermgscentrum „Antonius - Bin nenweg", Nieuwe Binnenweg 33. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM „Waarom zou ik iets bekennen, wat ik niet heb gedaan?" Wat bleek hij was duizelig dankzij de terbe schikkingstelling van de regering die boven zijn hoofd hing verscheen donderdag de 35-jarige glazenwasser Willem van der L. voor zijn rechters, verdacht van oplichting. „Doorkneed in het vak" weigerde hij bij dc rechtcr-commissaris een verklaring af te leggen, omdat hij dit al bij de politie had gedaan. Aan deze verklaring hield hij ook donderdag vast. ondanks het feit dat hij zich enkele malen vergiste en bovendien de verklaring van zijn „slachtoffer" heel anders luidde. Willem, een goeie maand ontslagen uit de gevangenis voor een tiende veroordeling voor oplichting, zat in december aardig aan de grond. Bijna geen geld, een kleine uitkering en geen werk. Op 28 december zag hij oen advertentie 'n een krant staan, waarin mejuffrouw H. Tjon-a-Kon een huisje onder de huurwaarde vroeg. Dit was een machtige kans. Hij belde haar op. m maakte een af spraak om haar na kantoortijd te ontmoeten op .et Heemraadsplein, want hij had een huis voor haar. Het meisje een klein jaar in Nederland te goed van vertrouwen, geloofde het verhaal van Willem. Hij zou de eigenaar zijn van een huis in de St. Agathastraat, nummer 73. Een drie kamerwoning. gemeubileerd, die 70 aan huur moest opbrengen. Alleen moest zij wel de inboedel voor een bedrag van 800 overnemen. De sleutel kreeg zij meteen mee, maar moest wel een voorschot van ƒ300 op dc overnamekoster, betalen. Diezelfde avond ging zij met de sleu tel naar dc Agathastraat. waar zij ontdekte dat nummer 73 niet bestond Een paar dagen later zag zij Wil lem op de Schiedamseweg lopen, ging naar hem toe cn zei dat zij die ƒ300 terug wilde hebben. Willem deed als of hij nergens vanaf wist en nam de benen. Een vriend die erbij was, ver klaarde echter tegenover de politie dat Willem hem verteld had, dat hij ruimte meer over heeft voor woning bouw. „De hemel verhoede dat", al dus de wethouder. Zijn collega van openbare werken, mr, H. C. G. L. Polak antwoordde op de opmerking dat afbouw over enkele jaren, aanmerkelijk duurder zal zijn. Maar daar staat naar zijn mening te genover dat de gemeente niet oyer een aantal jaren renteverlies lijdt over gelden die zijn gestoken in een nutteloos metro-station. Afbouwen nu of over enkele jaren zal volgens wethouder Polak finan cieel niet zoveel uitmaken. „De gul dens zullen dan minder waard zijn en overvloediger vloeien", zo zei hij. De raad ging verder zonder discussie en zonder stemming met het voorstel van B en W akkoord. Goede werkschoenen voor Uw man houden zijn voeten warm ën droog, zijn stevig en hebben een komfortabele leest.... Dat zijn de schoenen die wij nu aanbieden. Stevige winterbootiesvan zwaar kunstleder met een heerlijk war me alaskavoering. Deze water dichte schoenen met een ijzer- sterke anti-slip zool, in bruin en 2wart, met 3 maanden garantie per paar voor nog géén vijftien gulden. Vrijdagavond om 6 uur begint op de tussenvtsrdieping parterre de verkoop van deze komfor- •tsbeie winter booties van zwaar kunstleer, met een Ijzersterke anti-slip zool. in bruin en zwart en de-maten 40 t/m 46, nu met 3 ntaandeh garantie, Géén schrift of ter.best een geintje met het meisje had uitge haald waaraan hij wat geld had overgehouden. Tot zover het trieste verhaal van de getuige, mejuffrouw Tjon-a-Kon. Helemaal ontkennen kon Willem het niet. Het meisje had zijn foto uit een groot aantal gehaald en bovendien had zij hem bij een confrontatie her kend. Zijn verhaal luidt echter iets an ders, hoewel hij wei de grootste moeite had om zich niet te verspre ken. In december zou hij gesproken hebben met een kennis, Waslan, De grote onbekende >n de story. Deze had ruzie met zijn vrouw en wilde zijn huis Agathastraat 73 uit. Of Willem geen huurder wist... Een sleutel heeft Willem echter van Waslan niet gekregen, terwijl hij de ze wel aan zijn slachtoffer overhan digde. Bovendien heeft er nooit een Waslan in de Agathastraat gewoond. Sterker nog, Willem heeft Waslan ook nooit meer ontmoet. Mejuffrouw Tjon-a-Kon heeft echter nog steeds geen huis en is bovendien ƒ300 ar mer, waarvoor zij aan de strafzaak een civiele eis tot terugbetaling kop pelde. Op de vraag van dc president van (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM Het Indisch-Chi- nees restaurant Java aan de Hene gouwerlaan zal binnenkort verdwij nen. Tijdens een bijzonder kort ge ding werd vanmorgen, donderdag, besloten dat de exploitanten het pand moeten verlaten omdat zij ruim 23.000 achter zijn op de afbetaling van de huurkoopovereenkomst. Binnen de tien minuten werd dit besluit genomen, omdat zij niet de moeite hadden genomen hun ziens wijze kenbaar te maken tegenover de president van de rechtbank, air. J. G. L. Reuder. Twee dagen na be tekening van het vonnis zal „Java' ontrfuimd moeten zijn, „zo nodig met behulp vari de sterke arm". de rechtbank, mr. G. J. E. Poerink, wat hij hierop te zeggen had, ant woordde Willem: „Op dit moment niets". Het telefoontje op de adver tentie was zuiver bedoeld geweest om een medemens te helpen... „Verdachte is niet aanspreekbaar", stelde de officier van justitie, mr. L. Janssen en hij vroeg zich af: „Wat moet je met een man die zo'n straf blad heeft, zo liegt en zo ziekelijk oplicht. Ik eis drie maanden gevange nisstraf met aftrek van voorarrest en ter beschikkingstelling van de rege ring, hoewel een therapeutische be handeling niets zal uitmaken, zoals uit de rapporten van de psychiaters blijkt." „Het gaat hier echter om het be lang van de gemeenschap, die be schermd moet worden tegen dergelij ke oplichting. Het geld moet hij te rugbetalen, hoewel dat lang op zich zal laten wachten," De raadsman van verdachte, mr. H. van der Wiel, vond tbr een veel te zware maatregel, te meer omdat behandeling niet zal ba ten. Hij opperde een maatregel, die ver buiten de bevoegdheid van de recht bank gaat, en bovendien niets meer met rechtspraak te maken heeft: „Het zou beter /.ïjn als de staat de opgelichte mensen schadeloos zou stellenden verdachte verder vrij man zou blijven. Met de kleine bedragen waarvoor hij oplicht, zou dit de maatschappij toch aanzienlijk minder geld kosten, dan de isolering door tbr." De rechtbank doet over veertien dagen uitspraak.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1972 | | pagina 1