Marcel van Dam opende eerste Rechtswinkel in wijkgebouw Spangen Wanneer wordt stadion Feijenoord gesloopt? Kerk in Schiedam te koop Gusto-direêtte sloot bedrijf Politie sloot pas geopende cash-and-carry Wethouder Worst slaat paal brandweerpost Porgv en Bess i in Nederlandse uitvoering K „Liefde is had je me maarF blij volksvermaak Kamerorkest met sopraan-soliste Raad Ridderkerk wil geen korte notulen Nel Kars in Spijkenisse DE KLOK i MQJiGJ (ROEPT DE jaQjL«;»ÖRG£:N POIPJ DE KLOK MOE Prijswimeaars puzzel ROTTERDAM Ombuds man Marcel van Dam heeft vrijdagmiddag de eerste Rotter damse Rechtswinkel geopend in het wijkgebouw Spangen aan de Mathenesserdijk. „De hulp die mensen vragen, zal lang niet al tijd zuiver juridisch zijn", zo stelde Marcel van Dam. „Zij is echter niet minder reëel." ROTTERDAM Het Amster- dams Volkstoneel heefpmet suc ces het cabaret in de Rotterdam se schouwburg laten herleven: cabaret uit vervlogen tijden en cabaret van recentere datum. Het gezelschap onder leiding van Beppïe Nooy is met het programma Liefde is had je me maar" geslaagd ioat van de blije aanstekelijkheid dat caba ret beoogt over. te brengen op het publiek. SCHIEDAM De directie van IKC Gustowerf- in Schie dam kan in 'de-huidige situatie, waarbij 800 werknemers sta-, kihgsacties'* uityp'er.ën', niet in staan voor de bedrijfsveiligheid van de werf en" heeft daarom besloten het bedrijf voor de avondploeg te sluiten, zodat er niet gewerkt kan worden. Mevrouw Dirkzwager lid gemeenteraad Kerkeiiik examen DE ROTTERDAMMER PAGINA 7 7 7ATERDAG 5 FEBRUARI -19j i BOTTERDAM In zeker opzicht is het een waagstuk een puur Ameri kaanse opera als Porgy and Bess van :ra Gershwin te brengen in een Ne derlandse vertaling met uiteraard 0-an een Nederlands gezelschap als porum, <fet zich niet in zo ruime sub sidiewedde kan baden, maar de wa ters hebben het ditmaal gewonnen, ijcf is een zeer aannemelijke voor- jleliisS geworden, ook al klinken dan sommige dingen in de eigen taal zo ouders. Hoofdzaak is, dat de partituur en je geest achter het werk overkomen. Wat de partituur betreft, die was er. Alles wat er uit deze muziek aan dramatiek was te halen, werd er on der de impulsief leidende dirigent Hans Bik uitgehaald. Vooral hoorde men, dat Gershwin kon componeren, dat hij, ook met Amerikaanse midde len en kleuren sfeer kon scheppen tfji het zij toegegeven, Amerikaanse fljestanden,Maar in wezen zijn de situaties vaak van alle volken cn alio tijden. Deze opera eist een zeer grote bc- ijtting, het is een werk dat het voor javbeiangrijk deel van de bijfiguren moet hebben, maar er moeten sterke jagers" in de hoofdrollen zijn. Het «rk op "net tweede plan was vaak «fïpmerkelijk goed verzorgd, maar ook •iratbetreJt de hoofdfiguren, dc Porgy jan Bert Olsson, ruig en menselijk, ■ie: Bess van Sylvia Coulter, vocaal ittpinend en geloofwaardig in de ge spiefen gestalte, heeft het vrij talrij- këipubliek vrijdagavond in de Grote Schouwburg het volle pond gekregen. Verder een subtiel zingende Ans Hoetgering als 'Clara, naast een sterke jplce van Max van Weegbcrg. Maar zoals gezegd, van allerlei types werd airts gemaakt, steeds als versiering san de hoofdzaken, waartoe ook de 'soren met hun ongewone zeggings macht in dit opus moeten worden ge rekend. Andras Mikó als regisseur 'wd menige massascène prachtig qua ieweging op dc muziek afgestemd. Alles speelde zich af in een voortref- feiijl: toneelbeeld, gedragen door kos- iuums en dekors van Walter Gondolf. Het publiek dwong een reprise van act slottonecl af. ïPifiiSS; SIP: ROTTERDAM Het gemeente raadslid. mevrouw TV. J. C. Schuiten- Wilmont (D'66) heeft het college van 5 cn W gevraagd wanneer liet Feücn- eerd stadion wordt gesloopt Dit naar aanleiding van het feit dat Monu mentenzorg bezig is gebouwen uit de periode 18501922 op de monumen tenlijst te plaatsen. 7,ij stelt dat binnen een aantal ja ren ook de Koninginnekerk aan de beurt zou zijn geweest. Nu echter is deze kerk vrijwel gesloopt. Gezien de leeftijd van het Feijenoordstadion (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM Dc Gerefor meerde Kerk van Schiedam wil van de Goede Havcnkerk af. De ze kerk ligt aan dc Havendijk en is na de oorlog gebouwd voor dc inwoners van het zuidelijk stads gedeelte. dc voormalige Gorzen. Door dc vergrijzing van dit stadsgedeelte wordt het kerkbe zoek steeds minder, terwijl ook dc zaaltjes, die onder het kerkge bouw liggen steeds minder in trek zijn. Daarbij komt nog dat de Gereformeerde Kerk van Schiedam een tekort beeft van ƒ80.090,-. en dat men zelf vijf .kerkgebouwen wel iets te veel van het goede vindt. Deze -gegevens staan in het vandaag verschenen Schiedams Kerkblad, het officiële wekelijkse orgaan van de Gereformeerde Kerk van Schiedam. Bij de ver koop staat het wegwerken van het financiële tekort centraal zo schrijft het kerkblad. Ook is nog met tie gedachte gespeeld de Ju- iianakerk aan dc Burgemeester Knapperllaan te koop aan te bie den, maar aangezien op korte termijn voor deze kerk geen ge gadigde te vinden is en er wel een positieve leans bestaat dat cr een koper is voor de Goede Ha vcnkerk adviseert de commissie van beheer, dit is dc instelling die over de verkoop het laatste woord heeft lot verkoop van de Goede Havcnkerk over te gaan. Na de verkoop van de Goede Havenkcrk kunnen de Schiedam se Gereformeerden terecht in de Juliaaakerk (west), Magnalier Dekcrk (Nieuwland), Oosterkerk (oost) en de pas enkele weken in gebruik zijnde gloednieuwe „De Ark" in Kethel. merkt mevrouw Schuiten op: „Ik neem aan dat eerlang ook het sta dion Feijenoord op de monumenten lijst zal komen als constructief in teressant bouwwerk". Zij vraagt verder of gezien de gang van zaken bij de Koninginne kerk o£ dit de bevestiging bete kent van de zegswijze: „In Rotter dam beschermen we alle monumenten ouder dan 50 of 100 jaar, maar we zorgen er wel voor dat ze vóórdien zijn gesloopt." Voort wil mevrouw Schuiten weten of niet alleen de eigenaar, maar ook het rijk en de gemeente uit louter financiële overwegingen belang had den bij de sloop van dc Koninginne kerk in verband met het „risico" dat deze vrijwel zeker op de monumen tenlijst zou worden geplaatst. Naar aanleiding hiervan stelt zij ook dat dan de sloop van stadion Feijenoord binnen afzienbare tijd kan worden verwacht. Voorts wil zij wnten of B en W bereid zijn cp korte termijn een onafhankelijk wetenschappelijk on derzoek te laten verrichten waarbij naast een nauwgezette objectieve beschrijving aan de hand van alle beschikbare en wellicht nog ter be schikking komende documenten in het bijzonder aandacht wordt be steed aan de culturele, stedebouw-' kundige en bestuurlijke aspecten van de affaire Koninginnekerk. Tenslotte wil mevrouw Schuiten we ten of het college bereid is een ge meentelijke monumentenlijst te laten ontwerpen in samenwerking met de bond Heemschut en het historisch genootschap Roterodanum van ge bouwen waarvan verwacht mag wor den, dat zij op de rijksmonumenten lijst zullen worden geplaats, zodat voorkomen wordt dat het beleid van de rijksdienst voor monumentenzorg in de toekomst door ontijdige sloop opnieuw wordt doorkruisd. „Wie op bet standpunt staat dat dc .taak van de rechtswinkel bestaat uit het verwijzen van mensen naar in stellingen of instanties, komt er niet. Zij komen juist met hun problemen omdat die instellingen het niet goed deden of niet konden". Zeker is dat de Rechtswinkel in Rotterdam dringend noodzakelijk bleek te zijn. Reeds dagen voor dc opening stond de telefoon rood gloeiend. Mensen niet grote en kleine problemen belden op. Jammer alleen dat tijdens de ope ning een van de sprekers het nodig vond eenpaar ..lollige voorbeelden" aan te halen van telefoontjes die bin nengekomen waren. Hiermee werden de toekomstige klanten van de rechtswinkel nu reeds in een wat be lachelijk daglicht gesteld Een kwestie die het vertrouwen in de rechtswinkel ernstig kan onder mijnen. Voorop staat immers ook in dit geval de zwijgplicht, die waar borgt dat men in vertrouwen raad en hulp kan vragen. Gebleken is maar al te duidelijk in andere steden, dat de rechtswinkels bittere noodzaak zijn. Ombusdman Marcel van Dam sprak dc wens uit dat de rechtswin kel nauw zal willen-,samenwerken mét het Vara-ombudswerk. „Het zou zeer goed zijn als wij vragen in sa menwerking met de rechtswinkels kunnen behandelen. Vooral als wij uit een brief de indruk hebben gekre gen dat een persoonlijk gesprek nodig zou zijn. Wij zouden dan een eerste contact door medewerkers van de rechtswinkels kunnen laten leggen". „Belangrijk zijn vooral de struktu- relc achtergronden. Ervaring in dit verband zou kunnen worden uitge wisseld. Dit moet. kunnen leiden tot aanpassing van regels cn eventueel wetswijzigingen"., aldus Marcel van Dam. Kasstukken als Rooic Sien, de Jantjes. liedjes van Annie M. G. Schmidt en van Toon Hermans wer den levendig afgewisseld door minder bekende cabaretliedjes van onder meer Eduard Jacobs, Dirk Witte en Jacques van Tol. In eenvoudige de- cortjes van Marty Hinrichs brachten Beppie Nooy, Wim van Wageningen en Dick van der Maat (de Wama's), Mimi Kók, Jos Brink, Marjol Florc, Rob Paul. Hanny Vree, Yvonne Heide en Richard Nooy in een snel tempo de liedjes zodat dc zwakke tussen teksten en flauwe schetsen niet 7.0 erg opvielen. Bep Nooy sr. kreeg een open doekje van het publiek nadat ze voor de zo veelste keer „Je bent niet mooi..." had gezongen.Hoogtepunten yan de avond waren naar mijn oordeel de gastoptredens van Lex Goudsmid met songs uit Anatevka en Ramses Shaf- fy, die samen met Marjol Flore een mooie Ierse ballade zong. De muzika le arrangementen waren ir. bekwame handen van Cor Lemaire. Steef Lobensteijn ROTTERDAM De sopraan Agues Giebel heeft vrijdagavond in de Klei ne Doelcnzaai ccn groot succes be haald met haar solistisch optreden bij het Nederlands Kamerorkest onder leiding var. David Zinman. Zij ver tolkte werken van Bach cn Mozart, terwijl liet orkestrale aandeel bestond uit composities van Vivaldi en Marti- nu. Dc stemming was cr direct al goed in bij het openingsnummer, .het Con certo in F-groot van „il prete rosso", voor strijkers met violino principale meesterlijk bespeeld door Thomas Magyar twee hobo's, fagot en twee hoorns. De weergave werd geken merkt door frisse aanpak cn kleurrij ke contrastwerking. Agnes Giebel heeft met haar repro ductie van de wereldse Cantate „Weichet nur, betrübte Schatten", BWV 202, door J. S. Bach bij het huwelijk van een onbekend gebleven bruidspaar, waarschijnlijk tc Göthen, 'geschreven, terecht -veel succes geoogst. Haar zang", die naast een uit stekende technische1* beheersing en sterke muzik'aliteit verried, werd fraai omlijst door het ensemble, on- der. Zinman, met een. apart woord van lof voor obligaat-partijen door hoboïst Han de Vries, fagottist Brian Pollard en violist Thomas Magyar. Na de pauze liet de sopraan duide lijk horen, waarom zij zulk een grote naam als Mozart-interprete bezit in glanzende vertolkingen van de con certaria „Voi avete un cor fedele" (K.V. 217) en het recitatief met aria „Bella mia -fiamma, addio!". Wat de sopraan in laatstgenoemd werk (K.V. 528, een bijzonder lastig, in de sfeer van Don Giovanni geschreven compo sitie) presteerde, zal de hoorder niet licht vergeten. Ook hier was de samenwerking met het orkest onder een stimulerende Zinman ideaal te noemen. Het con cert, werd hierna besloten met een, blijkens het gave resultaat, zeer goed voorbereide uitvoering van het sterk motorische Dubbelconcert voor twee strijkorkesten, klavier en pauken. Voor de laatste twee instrumenten te kenden Reinbert de Leeuw en Gerarcl Schoonenberg met muzikale en vak bekwame prestaties. P. Veenstra De leiding van het bedrijf ver klaarde vrijdagavond, dat een min derheid van de werknemers door in timidatie de werkwilligen op de werf en in het kantoor verhinderd heb ben hun werk voort tc zetten. De eis van de stakers, dat de pre- "SPIJKENISSE De actrice Nel Kars zal op maandag 21 februari een solo-voorstelling geven voor de Volk suniversiteit De Kring in „De Repe- laer" in Spijkenisse. Zij speelt frag menten uit bekende stukken van Shakespeare, Molière, Tsjechow en Toergenjew. Zij doet dit geheel in de stijl van de tijd van elk rtuk, zonder het to neel te verlaten. Entreebewijzen kun nen worden besteld op de adressen Lijsterbesstraat 6, Spijkenisse cn Tollensstraat 12, Spijkenisse. SCHIEDAM - Tot lid van de Schiedamse gemeenteraad is benoemd, mevrouw A. Dirkzwager-van Zoelen (lib) in de opengevallen plaats van drs. J. Houtman. RIDDERKERK Een proefballon netje van burgeroeeste dr. C. J. Verr planke 01a dc raadsnotulen drastisch tc bekorten en een zakelijker inhoud te geven ging niet op. In de gister avond gehouden gemeenteraadsverga dering bekritiseerde fractie-voorzitter K. L. G. Deugd (PvdA) dit opgedron gen nieuwtje. De socialisten toonden zich een voorstander van notulering der let terlijke tekst, want zo zei de heer Deugd: „Bij dit niéuwe systeem moet je alles achteraf corrigeren''.^ Eenzelf de mening hielden de fractievoorzit ters M. Veldhoen(SGP) en L. W- 'Seip-ten Berge (D'66)1 erop na.In zijn weerwoord wilde burgemeester Vër- pianke aan de hele affaire niet zo zwaar tillen. „Er zit dan niets anders op, dat de. raadsnotulistzijn werk weer wat uitgebreider mowt doen". Met ingang'van 1 maart is het bij de gemeente Ridderkerk mogelijk pa spoorten af te halen, zonder tussen komst van Provinciale Staten. Dit be tekent een -belangrijke bekorting vn de wachttijd. In het verléden moest men vaak zo'n twee weken wachten, voordat het reisdocument wercl afge geven. de tijdsduur wordt nu bekort lot 1 a 2 dagen. Mevrouw iH. 'Janssen- Rosentha! (PvdA) noemde de tarieven erg hoog voor de normale burger. De democrate mevrouw H. J. Janssen- Hooghuis. had nagekeken dat de Rid- derkerkse tarieven op één na de hoogste van Zuid-Holland waren. •A „-Alleen -Rijswijk is-duurdet,-.maar deze gemeente verleent een belang rijke korting in de agn- komkommer tijd", vertelde zij. Zij drong aan op een soortgelijke regeling voor Ridder kerk. In zijn antwoord beloofde wet houder A. C. Boer (financiën) deze suggestie nader te onderzoeken. SCHIEDAM Terwijl de verkoop in volle gang was, heeft vrijdag dc Schiedamse bouwpolitie, geassisteerd door de gemeente-politie, een cash- and-crurybedrijf, dat die ochtend in een pand aan de Willemskade was geopend, weer gesloten. De kassa's, boodschappenmanajes en wagentjes, werden in beslag genomen. Het tal rijke publiek verliet rustig het be drijf. Het pand met een oppervlakte van ROTTERDAM Geslaagd voor het praepnratoir examen candidaat J. L. Delhaas te Rotterdam. Candidaat Delhaas is werkzaam als hulpprediker in de Gereformeerde Kerk van Rotterdam-TJsselmonde en neemt geen preek verzoeken aan. plm. 2.000 m2. zou als ..Delta vcr- bruikscentrum" worden geëxploiteerd door een onderneming, die reeds ves tigingen heeft in Dordrecht, Rotter dam en Lek-kerkerk. Tegen de vestiging van het cash- and-carrybedrijf zijn doir de mid denstand uit het betrokken stadsdeel van Schiedam bezworen aangevoerd. Tevoren had het college van B. en W. laten weten, dat het pand ligt in een gebied, bestemd voor stadsindustrie cn winkelbedrijf, zodat een cash-and- carrybedrijf niet zou zijn toegestaan. Dinsdag zal voor de Rotterdamse rechtbank een kort geding tegen het Schiedamse gemeentebestuur worden gevoerd. Intussen kregen klanten, die zich in dc loop van d edag kwamen melden, gelegenheid en elijst te teke nen met verzoek tot heropening van het bedrijt. ROTTERDAM Getooid met een brandweerhelm sloeg vrijdagmiddag wethouder J. Worst aan dc Nijver heidstraat te Rottcrdam-Feycnoord dc officiële eerste paal voor een brandweerpost annex zand- en zout- depot. Het gebouw, dat, inclusief de zand en zoutioods. een frontbreedte krijgt van 60 m., brengt het totaal aantal brandweerposten in Rotterdam op 12. Het kantoorgcdeelte krijgt een totale hoogte van 9 m. Na het slaan van de paal sprak de wethouder cr zijn tevredenheid over uit, dat dit gebouw in een gebied komt waar de brandveiligheid een grote rol speelt. In de toekomst wordt hier te vens als iets geheel nieuws oen oefentoren gebouwd waarin op een veilige manier brand kan worden ge sticht. Voor scholing van het perso neel van de brandweer zal dit van grote waarde zijn. De prijswinnaars van de puzzel rit ons Zondagsblad van 29 Januari zijn: J. Molendijk, le CarnisKestraat 7b, Rotterdam, '.TO; A. E. Engelberts, Ogiers- Sltl-gel 131, Rotterdam, 0: Me vrouw Tegelaar, Halleyweg 361, Dordrecht, 5. HERV. GEM.: ROTTERDAM Centrum; 'Grote Kerk 10.30 ds Kleermaker 7 ds Blauwendraad; Het Trefpunt 10.30 ds v Dam, prinsekerk 10 ds Reen: Noorderkerk-10 ds v d Made, a ds Korevaar; pauluskerk 9.30 ds K Julius, 11 ds Rcitscma, 7 ds Springer; Opstan- dinsskerk 10 ds de Ru; Emmahuis is Gijmtnk; diensten voor doven: Rehoboth- kerk 10,30 me). RipBreeplelnkerk 5 hr Deifshaven: Oude Kerk 10 ds Kievit, 5 ds Bnteiaan, 7 ds v Vieringen- .Nieuwe Kerk 9 ds vos 10 30 ds Dekker; Mathenesserkerk 10 ds Schrale; De Voorpost 10 ds Koolstra; Gemeentelijk Bejaardentehuis Ooster van t" 9.30 hr Pothoven. Hoogvliet: De Bron 9.30 drs ter Linden. Dorpskerk 10 ds Heidema. 7 ds Hetebrij; vaste Burchtkerk 10 ds Hetebrij.- Kralingen: Hofiaankeric 10 ds Hoekstra, 5 ds Leeuwen: OosterkapeL 9.30 ds Ruiten berg; Laankerk 11 ds v Harten; Wijkge bouw 5 ds Hoekstra: Immanuélkerk 9.30 ds v Harten, 31 ds Heerds. Ovtrschic: Grote kerk 10 dsvWlerinsen; Adventkerk 10 ds v d sluis, 7 ds Reerds. pernis: 9.30 ds v Ooijen 6.30 ds Hmzens. Zvid: Adriaen Janszkerk 10 ds WarmoJts. 5 ds v Vliet; Bethiehemkerk 10 ds de Okie. 5 ds denHartog; Carnissehuis 10 ds v Vliet-, De Hoeksteen 10 ds Mettau, 4.30 ds Kranen- dónk; Johannesherk 10 geen opgave, 7 ds v Soest; Juilanakerk 10 en 5 ds Vermans: Maranathakerk 10 ds Cornelder. 5 ds Sam son; Morgensterkerlc 10 ds v Dulne, 7 ds Brons; Open Hofkerk 10 ds v Soest, 4.30 ds Mettau; Oude Kerk 10 ds Brons, 5 de Baas; PeljTiinskerk 10 ds Baas, 7 den Ouden; Rehoboth-kapel 10 hr Hartkamp; Vredes- kerk 10 ds v'tHof, 5 ds Poort; Wilhelmi- nakerk 10 ds Meijer; Dr. Daniël den Hoed- kdn'ek 9.30 ds vDok; Zuiderziekenhuis 10 43 dienst; Bejaardencentrum De Nachte gaal 0.15 ds Samson; Bejaardencentrum Sonneburgh 10.30 dsSamsom: Bejaarden centrum Meerweide 10 ds Treffers. ïliilegersberg: Hiilegondakerk 10 ds Har- teveld 7 ds v d Bos; Messiaskerk 10 ds Winter- Oranjekerk 10 ds Kranendonk; A— lexnnderkerk iü ds v Kooten, 5 ds lüeer- rr-aker- Goede Herderkerk 10 ds vilBos; Eerpkapel iO.SO geen dienst: Open Hof 9.30 ds Aiers, 5 ds v d Bos. GEREE. KERKEN ROTTERDAM Centrum; Bergsingel- 1-crk 30 cis Heule, 5 ds Brouwer; Prinse- ke'k 10 ds Reen; statensingclkerk 10 ds Huting. 5 ds vollenhoven; Nieuwe Ooster kerk 10 ds llöchcr. i is Heule, Kerkzaal Atrium 30 dr Kraan, 5 geen dienst, Kerk- zaal Eudokia 10.30 dsBeukema; Gebouw De Jpugdhaver: 11.45 ds ter Haar. Alcxanderstad: "Verrijzeniskerk 9.30 en o dsvdMculen. Charlois: Bet-helkerk 9.30 ds V d Klaauw. 3.30 drs Roest; Pniëlkerk 9,30 drs Roest, 4.30 ds vd Klaauw; Walesteln 10.4a drs ^nelïshaven: Duyststraat 10 ds v Zuthem. 5 ds v Bekkum; Tidemanstraat 10 ds v Bekkum, 5 ds Vollenhoven; A,uia Teehn. School „De poort" 10 ds Vollenhoven: Aula De Mathenesser I-loser; 5 ds y Zuthem. Heijplaat: Elimkerk 10 es verhoef, 4.30 ds Rralingen: Avenue Concordiakelk 10 cn 5 ds v d Zwan; Pro Rege 10 en 5 ds Meise. Lombardtjen: Petrakerk 10 cjs Meljermg. 5 ds Snel. - Hoogvliet: Antwoordkerk 30 ds Dendriks, 5 drs Hainjé; Deltakerk 10 drs Hainje, o ds Lor nis: 9.:io ds v d Heiden, 3,30 kand. Hof- "''ovcrschie: Maranathakerk 10 cn 5 ds Pond recht: Trlomfalorkerk 10 en 4.30 ds Li;sen, SCHfEBROEK Hillcgersberg-Ccntrum: Meldoornkerk 9 en 10.30 ds vdWal, 5 ds Dondorp; vrédevórstkerk 9.30 ds Bos, - o dsRiemersma; Nassaukerk 10 ds Rie- mersma, 5 ds vd Wal. Terbregge: Opexi.'lio-C.-3^ö.-.ds Alcrs» 5 ds,. Kranendonk; Saivatorker-to 10 ds Dondorp, 5 ds Meijer 1 -*■ iJsselmonde: Zomeriandkerk 9.30- dra.; Verschoor, 5 ds Keijzef;! Groene Tumkerk 9.30 ds Bouwknegt, 5 kand. Delhaas; Hor- diikkerk 9.30 kand Delhaas, 5 drs Ver schoor. Zuldivijk: Credokerk 10 ds. Snel o ds Meijering. Zuid: Breepleinkcrk 9.30 ds Sytsma. i dr Masselink; Putsepieinkerk 0.30 dr Mas- seiirk, 5 ds Sytsma; Ikazia Ziekenhuis 10.30 ds Don. ROTTERDAM Baptistengem.: Dr. Fels- se.kapel 10 ds Vegier. 7.30 jeugdbijeen- koiiist. Chr. Gcr.: Noordsingcl 10 en 5 ds v d Mo len; De Enk 11 dsvDUk, 3 ds v Mulligen; Vojph.bocht 10 cn 3.30 ds Sobering: I-Ioek- stcenkerk 5.15 ds Sobering; Fresiastraat U cn 0 dsdejoode: Rott. Rijweg 10 lees- dier.st, 3 ds de Joode; Colonlastraat lOiees- diei.s», 6.30 ds Klein Onstenk; Smeetiandse- dljk 9.30 en 5 ds v Mulligen. Dcutsch.ev.: Zwarte Paardenstraat 10.30 vikar Reisser. Kv. X.utg. Gcm.: Adnreaskerk 10 ds Baart; Lutherkapei 10.3» ds Bervelins: Vas te Burchtkerk 30 prof. drLindijer. liladclfia Gem.: Espelo 10 en 7.30 hr Quist. Gcm. Gods: Bonaventurastraat 10 hr v d Woude, 1 hr vd Sluys; Aieidisstraat 10 en 7 hr v Baten; Mosoelstraat 10 dienst. Ger. Gem.; Mijnsherenplein 10 en- 4.30 ds Schipaanboord. Wilerv van Zuylstraat 10 leesaienst, 7.30 ds Schipaanboord: Langen- horst 10 en. 1 leesdienst; Boezemsingel 10 en 5 ds Vergunst; Sionkerk 9.45 leesdienst, 3.45 ds Vergunst: Thaborkerk 10 en 4.30 ds vHaaren; Grazeweitje 10 leesdienst. Hoogvliet: TO en 4 ds van Vlet. Ger. Vrij: Oranjestraat 9.30 ds Smelik, 4.30 ds Meggré: Simonstraat !0 en 4.30 ds Wielenga. Ger. Gem, lw: Jcruzalemkerk 10 en 5 ds O verduin. Herv./Gcr.: joubertstraat 10 en 5 ds Wil- lemstein. Leger des Hcils: Congreszaal 10 cn 7,30 kapt. Katje; Noord 10 en 7.30 maj van G even; Delfshaven 10 en 7.30 brig Dekker; K'-alingen 10 cn 7.30 kapte Ottevanger; Zuid 10 en 7.30 kapt Bruins; Overschle 10 cn 7 kapte Quint, Remonstrantse Kerk: 10.30 ds Wery cn drs de Haas. yotlc.Ev. .Gein.:. Menanderstraat 10 hr ((Wiiijaard;' De Doelen_ kleine zaal 10 hr Hofhuizen. Vrii. Ev. Jan van Loonslaan 10 en 5 ds „Verboom; Aristotelesstraat 10 en 5 ds j.V'd Vrie.1 Oud Gcr. Gem. in Ned.: pendreehtstraat 9.30 en 5 leesdienst. BERGSCHENHOEK: herv. Rotte 10 ds v Hof: Dorp 10 ds Wlsgerhof,. 6.30 ds dc Graaf: ger. vrij. 10.45 -ds Drost, 3.30, ds Ophoff. BERKEL EN RODENRIJS: herv. Dorps kerk IC.30 ds Klurnper. a ds Wismeyer; Bethelehemkapel 10 prof dr v Itterzon; ger. Dorpskerk 3.45 ds Meier. 5 de Wismeyer; ger. vrij. 3.43 en 10.30 ds de Weger, 2.45 en 4.30 us Wierer.ga. CAPELLE AAN DEN IJSSEL: ticrv. Dorps kerk 10 ds vd Glesen, 7 ds vd Siuijs: goede Herderkerk i» ds Amesz, 7 ds vd Giesen; tvesterkerk 10 drs de Reuver, 4.30 ds Ver boom; gcr. De Hoeksteen 9.3» ds v Ooster- houdt, ds Wulffraat; Immanuelkerk 9,30 ds Wulffraat, 4.30 ds vd Loo: gcr. vrij. 10 en 4 30 ds Dekker; chr. ger. 11 en 6 ds de Joode; gcr. gem. Doormanstraat 10 en 5 leesdienst; Merellaan 10 en 5 leesdienst; herv. Lokaal 10 en 3 ds Vlot. BARENDRECHT: Ger. Rehobothcrk 10 ds Wijngaarden 3 ds de Wit Betbelkerk 10 ds Lecne 5 ds Wijngaarden Tricrmfatorkerk 10 ds de Wit 5 ds Leene chr ger 10 en 5 ds Slagiboom herv ger cvung Groen var Prinsterersehool 10.45 ds Timmer 5.45 ds Post. MAASSLUIS: herv. Grote Kerk 10 ds Schuurman 7 ds Ter Linde De Ark 10.30 ds Heusinkveld Zalencentrum West 10 ds Ver baas Gemeenschapshuis 10 jongerendienst hr Leest ger Immanuelkerk 9.30 ds v d Bos 3.30 ds Lenters ds ukema Maranatha kerk 9.30 drs v d Woude Andreaskapel 7 geen dienst gcr vrij 9 en 5 ds v Tonge ren in de Ark chr gcr 9.3» cn 4.3» ds Klein Onstenk Ned Prot Bond 10.15 ds Scheper Leger des Heils 10 heiliginss- dier.st 6.45 openluchtsamenkomst op de Markt 7.30 verlossingssamenkomst kapt Ka nis Oü-D-BEIJERLAND; chr ger 10 leesdienst 7 ds Sorae. RIDDERKERK: chr gcr 9.30 en 3 prof dr Oosterhoff. rtOCKANJE: chr ger 2.30 ds plantïnga. ROZENBURG: chr get 9.:» en 7 ds Pian- U'scHlEDAM; herv irenekerk 10 ds Bate- iaar Grote kerk 10 ds Haitiema 5 ds Bies- broek 7 ds Groenwegen Bethelkerk 10 ds Groenevvegen* Opstandtngskerk 10 hr West maas Auia Huishoudschool pinasplein 10 ds Spaling Hethèl Dorpskerk 10 ds Gerbrandy Rank 7 hr Gerritsen St Martinuskerk _9.30 ds Kok ger. Oosterkerk 10 ds De Moor 5 ds Stcilk Kethel De 4rit 10 en 5 ds N'ierop Masnalia Dei Kerk :0 en 5 ds v Zuylen De Goede Haven 10 en 3 ds Schuring Juilana kerk 10 ds Stolfc 5 ds de Moor chr ger 9.30 en 4.30 ds v sorge tied prof bond 10.30 prof dr De Boer evang ltith kerk 10 ds Stelnhart. SINT tANTHONl EP OLDER: hei^v 10 cn 6 ds De Groot. SLIKKERVEER; gcr vrij 9.30 en 5 Us v Riet. SPIJKENISSE: herv duimt 10 ds_ v. Tïhecnen 5 ds HoeKort Mi.- rk 10,1a ds Hoekert 7 ds De Knijff 9.30 ds De sident van de Amsterdamse recht- - bank'zijn vonnis In een kort .geding zal moeten herroepen 'ais zijnde it\ strijd met iedere yorjrn van demoeraT y tie" heeft de directie van Gusto N v - gemeend naast, zich neer, tc kunnen ■leggen. Met de ter. beschikking, staande mo gelijkheid voor hoger beroep meent de directie dat de rechtszekerheid zekerheid van de werknemers vol doende is veiliggesteld. De werknemers hebben zich. al dus de directie, vrijdag geba.-eerd op het feit dat het werknemersbestand voor meer dan de helft uit NW-le- den bestaat, waardoor het vonnis in het kort geding geen geldingskracht zou hebben. De directie verklaarde- vrijdagavond echter dat van de 2800 werknemers er slechts 266 lid zijn van de NVV. De leiding van het bedrijf is van mening dat een deel van de werk nemers het middel van intimidatie vrijdag ter hand hebben genomen op een onverantwoordelijke wijze. „Men heeft zich niet ontzien gas, licht en persleidingen af te sluiten die nog door werkwillige werknemers aan boord van de n aanbouw zijnde sche pen werden gebruikt". De intimiüatiepogingen hebben huii top bereikt bij het sluiten van het kantoor en het dwingen dan het daar werkzame personeel hun werkzaam heden te beëindigen, aldus de direc tie. „Zelden was op de werf Gusto de situatie onder de werkwillige werknemers zo g-sspannen". Bij Wilton werd vandaag doorge- staakt. Opnieuw blokkeerden de sta kers dc poorten en mocht niemand de terreinen betreden. Bü Verolme waar normaal zaterdag slechts een kleine ploeg aanwezig is, werd vanmorgen wél gewerkt.' De heer Worst wees erop, dat ook de reinigingsdienst zeer gebaat is met deze post aangezien er tevens een op slagplaats bij komt waar materialen worden opgeslagen die bij streng winterweer gebruikt moeten worden. HoeweL het nog niet zover is gaf de weihouder reeds nu als hint bij de opening van het gebouw (omstreeks april 1973) een kleine feestelijkheid te organiseren voor de buurtbewoners en daarbij vooral de jeugd niet te verge ten. „Wellicht kunt u daarmee dan meteen propaganda maken voor dc jeugdbrandweer", aldus de heer Worst. De heer B. Vossenaar, commandant van de Rotterdamse brandweer, sprak een dankwoord. De brandweer post met bijruimtes wordt, naar ontwerp van de gemeente-architect, ir. R. G, Gill, gebouwd door het aan nemingsbedrijf Gebr. Blanksrina uit Alphen aan dc Rijn. Knijff,— chr gcr 10.30 kar-a v d Wecrd 3.30 ds Rebel gcr gem 10-; leesdicnst-.7.15:.ds* Huisman. HELLEVOETSLUIS: scr gcm 10 lees dienst 6.30 ds v stuyvenêerg. POORTUGAL: ger gem 1© leesdienst 7.30 ds v vliet. VLA AR DINGENherv Grote kerk 10 hr Hoogendam 5 ds Vermaat Nieuwe Kerk 10 ds v Thlel 5 ds Bos Eethelkerk 10 ds Nauta 7 hr v Zetten Immanuëlkerk 10 ds Evelein Rehobothkerk 10 hr v Ze tier: 7 ds v Dam- Ichthuskerk 10 en 7 ds verhoef Holycen- trum 9 ds Koryvaar E ht- Hoogendam zon nehuis 1» ds Bos Iioly-ziekenhuis 9 ds v Reenen gcr gem 10 en 5 ds Huisman chr ger Emmastraat 10 en 5 ds Buys ds Hendrik de Cockschool 9.30 leesdienst 3 ds Buys. ZUIDLAND: herv 9.30 ds Linden i ds Baks chr ger 9.30 ds Rebel 6.30 ds De Joode. CILL.-VARSHOEK: herv 2.30 ds Oliemans. GOUDSWAARD nrrv .10 ds mr Rovers 6 .hr De Pater. NTEUWENiDIJK: licrv 2.30 hr De Pater. HEIXENOOR'D: herv"10 cn 5.30 ds Otte. KLAASWAAL herv 9.30 en 0 ds v Duile- men. MAASDAM: herv 10 tic-Poeiert 6 ds mr Rovers. MI.TNSHEF.KE.VLAND: herv Dorpskerk 10 ds Radstake 6 ds v d Sluis Beukenhof 10 hr Blok. GREUP; herv 2.30 ds Qitartel. NUMANSDOKP: herv 10 ds v Griethuij- scn 6 ds Kortlevc OUD-B F.I J KRL A N Dherv 10 ds Trouw borst 5 ds v Hennes Bethel 10 ds v Hennes Ontmoetlngskerk 10 ds Steegman jeugdka- pel 10 Jeugdkerk. PIGRSHIL: herv 1» en tdsvd Graaf. PUTTERSHOEK; lierv 10 ds v d Lecdcn 5 Cs Elarteveld. SINT ANTKONIEPOLDER: herv 10 en 6 kand De Groot, STRIJEN: herv 10 ds Albada 6 ds Koud- staal. STRIJENSAS: herv 2.30 ds Albada. MOOKHOEK: herv 10 ds Kastelein. WF.STMAAS: herv 10 en 6 ds De Groot. ZUID-BEIJ ER.LAN Dherv 10 en 6 ds Laneeveui. ZUIDZIJDE: herv 9.30 hr Groen '2.30 dl Dc June. ÏIHOON: gerct Maranathakerk 10 cn 3 ds Kroeze. uET leven Is some maar onrechtvaardig. zoals twee heren gistermorgen onder vonden, toen zij „voor de politierechter verschenen. Dat is te zeggen, je moet het "natuurlijk ook 'wel ónrechtVaardig 'willen 'opvatten. "L" De heren hadden op een dag het recht in eigen hand genomen, en (wil den dat eens haarfijn aan de politie rechter uitleggen. Niet dat die man hu niet wil luisteren, maar de heren ver gaten wel dat dat verhaal al lang en breed In het dossier zit. Hoe dan'ook,,het kwam'er op neer dat een schoonzusje van een van de twee op de planken zat.' Een man had haar hele boeltje verkocht en daar werd bezwaar tegen .gemaakt. De heren zouden dit wel even opknappen, ,'n de Spaanse, Polder werd de bewuste man bont en blauw geslagen en dat mag natuurlijk niet. Het tweetal vond het maar moeilijk om te. begnjpen dat zij onfatsoenlijk hadden gehandeld. Het zwakke geslacht moet toch beschermd worden. De po litierechter stelde echter dat dit ook wel vla een advocaat of een deur waarder had gekund, en veroordeelde hen tot een boete van honderd gulden. Ja, en daar zit je dan, wil je iemand helpen en word je nog veroordeeld ook. Het gaat ook om de manier waar- op je wilt heipen.. Wat verontwaardigd was ook een zeeman die op een dag een ruit bij de gemeentelijke sociale dienst ingooide. Onder het motto „actie leidt tot reac tie" notabene. De reactie bleef inderdaad niet uit en de man werd aan de tand gevoeld door de politie. En zo kwam hij dus op de Noordsingel terecht, it Was wei een triest verhaal, maar vol gens de officier niet helemaal geloof waardig. Hij vertelde dat hij al twee weken geen uitkering had gehad ter wijl de sociale dienst volhield; dat het wel was verstuurd. „Ik raakte uit de rails", zo vertelde hij de politierechter. „Ik had huurschuld, werd van m'n kamer gezet en had al drie dagen geen eten gehad". En dus nam hij een* flinke baksteen en smeet hem door de ruit. t Had wel enig succes, want de sociale dienst ging. toen pas volgens' zijn zeggen -althans eens in de boeken kijken en kwam tot de ontdek king dat het geld naar het verkeerde 'adres was gestuurd. Gelukkig had de man toen 's avonds' weer brood op de plank, maar het muisje, had wel een staartje. De officier geloofde meer niet van het verhaal dan wel. Bovendien was haarfijn bekend dat meneer meer met stenen smeet. Niet bepaald de ideale oplossing voor moei lijkheden én dus werd hij veroordeeld tot een weekjezitten. Tja, wat je al niet hoort als je eens een bezoekje aan het zo beroemde gé- bouw op de Noordsingel brengt. Er worden overigens niet alleen maar straf fen uitgedeeld. De rechters willen vaak goede raad geven, die jammer genoeg niet altijd wordt opgevolgd. Tot grote verbazing van zowel rechter als officier bleek een jongeman van 23 jaar helemaal niet te werken. „Rond- lummelen thuis, leven van de duurver- diende centjes van vader en moeder", zo berispte de officier hem en. ook de rechter adviseerde hem met klem een baantje te, zoeken. „Maandag al kunt u werk hebben, ,het is nergens voor nodig dat u niets uitvoert'1.' Het feit waarvoor hij terecht stond, bleek dronken rijden op een brommer te zijn. De officier wilde vader en moe der niet nog zwaarder belasten met extra kosten voor hun luie zoon en eiste vijf dagen gevangenisstraf. Dé rechter was voor de jongeman wat milder en maakte er f 125.— boete van met de uitdrukkelijke voorwaarde dat hij het zelf moest betalen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1972 | | pagina 1