Zuiver juridisch probleem blijft Kin der, n ishan deling nu in handen vertrouwensartsen Zwaar geschut tegen aanleg rijksweg 14 W oningbouw in Randstad achter bij programma m Martin Air selecteert stewardessen met behulp van computer m meisjes lonen met hun hoofd in de wolken 1 1 :rt mm I 1 Metro si if li i'È Hf LANGE WEG Zettie Leeuwenburgh HEKSENJACHT GEESTELIJK DEN HAAG Een lach en een snik, het einde van een bewogen dag voor on geveer 250 meisjes die in het Haagse congresgebouw zich onderwierpen aan een test voor de functie van ste- wardes bij Martin Air. Dit was de tweede keer in suc cessie dat deze luchtvaart maatschappij met behulp van een computer meisjes selecteerde, die het komen de zomerseizoen ingescha keld kunnen worden op de verschillende charterlijnen. Een lach klonk op van 82 gelukkigen die zich hiervan verzekerd zagen. Een snik werd door de overigen weg geslikt: hun ideaal werd niet verwezenlijkt. Hard werken Advertenties m m ip !H PAGINA 5 DONDERDAG 10 FEBRUARI 1972 BOTTERDAM ..Baby ge- Sterven na mishandeling", „Va der zou baby doodgedrukt heb- jieiT', alarmerende berichten, die een stilzwijgend bewijs vor- jaeÈ voor de mening vastge steld door de vroegere Rotter- se kinderrechter inr. €h. E. Abbenhuis dat in Ne land tien procent van de jshandelde kinderen sterft, jt komt neer op ongeveer tien lerfevallen per maand. jjje kindermishandeling kan men jelijken met een ziektebeeld dat it wordt herkend. Het begint ge nii jk met blauwe plekken, uitstortingen, gebroken beende- feu, schedelletscl en soms zelfs dc jood. Pas in 1964 verschenen in Ne erland de eerste publikaties hier- jher. En nog blijft het moeilijk ora a vallen van doorlopende kindermis- landeling te constateren. Het recente geval in Roosendaal is tier een tragisch voorbeeld van. Makkelijk genoeg om te zeggen dat arts of wijkverpleegster dit hadden moeten merken. Veelal komt het ech- roor dat de wat labiele moge lijk zelfs ontwrichte gezinnen Naar kindermishandeling voorkomt juist deze mensen hardnekkig toe gang weigeren. Moeder gaat dan ook waa niet naar een consultatiebureau, maar •«geit voeding en dergelijke op eigen houtje. iner Biij: va ider: s Z( krij; vis; Mi kun-' i ai 'isch .eiijt uit imai «ge loler punt sfee: nge Ha- 3er- ;ra- vsa ars met vii- aar de ch- nde de rep ito-' Ja- vid igd, :af- ta- le en tm- be- ,'ld- H'j wr, de di jn- Pas wanneer de mishandeling em- fjyj^siiger vorm aanneemt, wordt noodge dwongen dc hulp van een arts in ge- roeper., die op zijn beurt het kind kan laten opnemen in een ziekenhuis. Dit kan de eerste stap voor hulp M\vel voor het kind 2ls voor dc ouders zijn. mits de mishandeling jeconstateerd wordt als mishandeling. Natuurlijk betekent dit een bepaald risico voor de ouders. Vooral in ge- rallen van vergaande kindermishan deling kan dit betekenen dat de Raad voor de Kinderbescherming of zelfs de officier van justitie moeten wor den ingeschakeld. Veelal zal echter geprobeerd wor den een andere oplossing te vinden. Vooral omdat de arts gebonden is door zwijgplicht. Hij mag bovendien hel vertrouwen dat in hem wordt ge steld niet beschamen. Een moeilijk >n lat re st en ga! De 'al len rrlc na uit ROTTERDAM Rotterdam, Amsterdam, Groningen en Arn- aem hebben „hun" vertrou wensarts. Een man die probeert de problemen rond de kindermis handeling op te losser. Liefst huitcn de officier van justitie cn de rechtbank om. Hoe denkt men bier zuiver juridisch gezien over? De arts-jurist dr. rar. W. Sehuurmans Stekhoven uit Kneg- sol zegt: „Het is een elegant stuippaadje. De vertrouwensarts aangesteld door het ministerie treedt niet als behandelend geneesheer op. Hij heeft dus ook geen enkel recht op informatie van de zijde van de huisarts. De ze is gebonden aan zijn beroeps geheim, zijn zwijgplicht, die hij slechts mag breken als het een geval van wederrechtelijke vrij heidsberoving betreft." Kindermishandeling vindt men juridisch gezien veel minder be langrijk, dus moet de huisarts zwijgen. Veelal zal men bemer ken dat familie van het bewuste gezin niet de hulp van een arts zal inroepen, of dat nu de huis arts is of de vertrouwensarts. Dat zou immers schande betekenen voor de familie. De ouders zelf zullen dit ten overstaan van bui tenstaanders buren verzwij gen. Natuurlijk horen deze wel iets vooral bij etagewoningen of flats maar men weet niets. Dr. Sehuurmans Stekhoven zegt hierover: „De vertrou wensarts als hij al een tip krijgt van buren of familie zal voor verdere informatie de hulp in moeten roepen van de hulsarts. Heeft deze het gevoel dat hij het kind moet besehermen, dan zal hij toch beseffen dat dit de taak is van de ouders. Hij mag geen informatie geven". „Zodra hij dit doet zelfs aan de vertrouwensarts dan kun nen de ouders hem aanklagen wegen:: schending van de zwijg plicht. Tenzij hij de ouders van tevoren vraagt of hij een andere arts in dit geval de vertrou wensarts mag raadplegen om roet hem en de bevoegde instan ties te proberen de moeilijkheden i op te lossen". „Daarnaast hebben we het on weerlegbare feit dat iedere bur ger verplicht is een misdrijf aan i» geven bij de politie. De ver- trouwensarts komt in dit geval in een moeilijke positie, omdat hij als vertrouwensarts het kind niet roedisch behandelt. Hij kan zich dus niet beroepen op zijn medi sche zwijgplicht. Hooguit op een discretie-verplichting. Hij be- wudt zich dus op glibberig ter rein". „Ik mag dus stellen dat de vorm „vertrouwensarts" niet on aardig is gevonden. Zuiver juri disch gezien deugt het echter niet." I 0 Kinderarts J. J- Pieterse punt, dat misschien een „gewetens conflict" kan veroorzaken. Wat moet de arts die duidelijke kindermishandeling constateert doen? Hij kan praten met de ouders. Hij kan een maatschappelijk werkster in schakelen, Het kind kan in eerste in stantie opgenomen worden in een zie kenhuis. Na een dag of veertien zal dit kind genezen zijn, mogelijk duurt het langer. Maar daarna.... De maatschappelij ke werkster, die aan het ziekenhuis is verbonden, zal misschien constateren dat het gezinsleven (voorlopig al thans) voor dit kind inet de juiste omgeving betekent. Dan kan de arts er op aandringen dat het kind nog enige tijd naar een kindertehuis gaat, met toestemming van de ouders in dit geval, omdat er geen'beschikking van de Raad -voor de Kinderbescherming is. Het zijn mogelijkheden, die echier bijzonder veel tijd vergen. Meestal zal bovendien de arts niet aan een bepaalde controle toekomen. Dit is een van de redenen dat in viersteden in Nederland een proef wordt geno men met de zogenaamde „vertrou wensarts". In Rotterdam, Amsterdam, Groningen en Arnhem is een arts „aangesteld", die optreedt als een soort bemiddelaar, een soort „om budsman". De Rotterdamse kinderarts J. J. Pieterse, verbonden aan het Sophia- kinderziekenhuis, constateert na de eerste „proefmaand" dat deze ver trouwensarts bijzonder hard nodig is. Hij behandelt het kind niet, probeert echter de achtergrond, het „waarom" te achterhalen en zoekt naar wegen om herhaling te voorkomen. Daarna zorgt hij ook voor de „follow-up". Hoe gaat het na zes weken, na drie maanden met het kind. Dokter Pieters vertelt: „In vele ge vallen zijn het kinderen tussen de 0 en 2 jaar. Zuigelingen dus. Irritatie kan vaak de oorzaak zijn. Tandjes komen door, het kind huilt veel en krijgt slaag. Na deze eerste maand ben ik er heilig van overtuigd dat de vertrouwensarts een belangrijke taak gaat vervullen. Als ik alleen al de veie telefoontjes in die ene maand reken...." „Wel moeten we oppassen dat we geen heksenjacht gaan ontketenen. We gaan ervan uit dat we veie tele foontjes zullen krijgen van bijvoor beeld de grootouders, ooms, tantes, buren misschien zelfs. Het hoeft lang niet altijd Waar te zijn. Komt daarbij dat de man of vrouw die opbelt, geen verantwoording hoeft af te leggen. Hij hoeft geen bewijzen op tafel te leggen". „Onderzoeken is onze taak. We kunnen een praatje gaan maken, we kunnen informeren bij de huisarts, bij de wijkverpleegster. Daarna pro beren we een oplossing te vinden", 't Is wel de bedoeling dat de vertrou wensarts zelf in de praktijk werk zaam blijft als arts. Dokter Pieterse zegt hierover: „Je moet inderdaad in de praktijk blijven staan. Ik blijf kinderarts. Anders word je zo'n „pa pier-dokter" en dat kan nooit bevor derlijk zijn". De door het ministerie en sociale zaken en volksgezondheid aangestelde vertrouwensartsen hebben een kan toor in het gebouw van de Raad voor de Kinderbescherming. Zij werken alleen volkomen „los" hiervan. Be grijpelijk, anders zou onmiddellijk deze Raad moeten worden ingescha keld, en dat is nu net het punt wat voorkomen moet worden. Juridisch gezien blijft het een moeilijk punt vooral in de „Roo- sendaal-affaire" wat er moet ge beuren met ouders die hun kind her haaldelijk mishandelen. Dinsdag is de „vader-in-kwestie" voorgeleid aan de officier van justitie. Wat er met deze Van onze Haagse redactie DEN HAAG De belangstel ling om in de provincies met de hoogste woningnood, de beide Hollanden en Utrecht, woningen te bouwen is in 1971 duidelijk afgenomen. Minister Udink zegt dit in ant woord op vragen van de vdA-Ka- merleden Van den Doel, Earendregt, De Ruiter en Dolman. Voor de hoofdoorzaken van deze ongunstige ontwikkeling verwijst de minister naar een rapport van.de commissie-Roelse, waarin onder meer melding wordt gemaakt van de on mogelijkheid van de grote steden om woningbouwplannen te realiseren. Een van de oorzaken daarvan is dat siech's met de grootste moeite bouw rijpe grond kan worden opgeleverd. De realisering van het bouwprogram ma hangt daarom voor een groot ge deelte af van de kleinere gemeenten die daarvoor echter een ambtelijk ap paraat missen. De verflauwing van de gesubsi dieerde bouw lijkt uit een vergelij king van de in 1971 voorgestelde pro gramma's en de in werkelijkheid door het ministerie uitgegeven bouwver gunningen. Zo zou volgens de pro gramma's in deze drie provincies de bouw mogelijk gemaakt moeten zijn van 23.973 woningwetwoningen, 5.723 corporatiewoningen en 18.520 gesubsi dieerde particuliere woningen. In werkelijkheid werden slechts bouw vergunningen uitgegeven voor respectievelijk 18,151 woningwetwo ningen 4.884 corporatiewoningen en 16.991 gesubsidieerde particuliere wo ningen. De verflauwing valt- samen met een record aantal woningen, nl. 136.595 dat in 1971 in het hele land gereed is gekomen. In zijn antwoord consta teert minister Udink verder dat er op dit ogenblik van een stuwmeer van woningbouwplannen geen sprake is. Uitbreiding van het woningbouwpro gramma boven de uitbreiding die de regering thans reeds aan de woning bouw heeft gegeven zou derhalve op korte termijn geen effect kunnen sor teren, aldus minister Udink. man zal gebeuren, is voorlopig nog een open vraag. Vermoedelijk volgt een strafzaak. Als arts zegt dokter Pieterse hier over: „Het is de vraag of deze man met strafvervolging geholpen zal zijn. Natuurlijk komt er een psychiatrisch rapport, maar dan nog vraag ik me af of deze man niet beter zou kunnen worden geholpen door artsen mis schien de vertrouwensarts die hulp vragen aan de bevoegde instanties op dit gebied. Zeker ligt hier nog een taak open voor de vertrouwensarts. Er zal moeten worden gelet op even tuele andere kinderen, volgende kin deren, in dit gezin. Vier steden en tevens vier delen van Nederland hebben nu hun vertrouwensarts. Verwacht mag wor den, dat een deel van de problemen rond de kindermishandeling worden opgelost. De lichamelijke kindermis handeling althans. Er blijft nog zo'n belangrijk terrein braak liggen: De geestelijke kindermishandeling. Een vorm van mishandeling, die zich over een veel groter aantal jaren kan uitstrekken. Een kind dat niet wordt geaccepteerd, dat niet gewenst was in een gezin, liet leed dat hier aangebracht kan worden, is onmete lijk groot, kan tekenend zijn voor het hele verdere leven. Deze vorm van mishandeling is nog moeilijker te herkennen dar. de licha melijke mishandeling, gr is nog wei nig over gepubliceerd, er is zelfs wei nig over bekend. Wie zullen ook de mensen moeten zijn die geestelijke mishandeling ontdekken. De wijkver pleegster misschien? Een groot vvraagteken, want gedurende de tijd dat zij in het gezin doorbrengt zal dit niet meteen aan het iicht komen. Volgt dan de kleuterschool, de lagere schooi. In dat geval zal men echter de ondenvwzers een zeker onderricht moeten geven om een dergelijk geval te kunnen herkennen „Een nog moeilijker geval", zegt dokter Pieterse. „Zo mogelijk zullen we zeker ook de geestelijke mishan deling proberen op te lossen. We zijn in Nederland echter nog niet eens aan de signalering toe". DEN HAAG De noodzaak van de aanleg van een derde rijksweg tussen Den Haag en Rotterdam is gisteren tijdens een hoorzitting van de 'commisssie overleg wegen' van Rijkswater staat bestreden. Als alternatief werd het openbaar vervoer ge noemd, men verlangde een on derzoek naar de mogelijkheden, die de Hofpleinlijn van het cen trum van Rotterdam naar Den Haag biedt. Verder bleek tijdens deze hoorzit- tin,g dat vooral de tuinbouw door de aanieg van de derde weg zal worden gedupeerd. Het verkeer Rotterdam- Den Haag is op hét ogenblik aange wezen op de uit zes rijstroken be staande rijksweg 13. Als tweede ver binding wordt aangelegd rijksweg 19, lopend van Ypenburg naar Schiedam. Het onderwerp van de hoorzitting, die in Berkel werd gehouden, was het tracé van de derde verbinding, rijks weg 14, lopend van Leidschendam door Pijnacker, Berkel en Bergschen- hoek naar de oostpunt van de Rotter damse wegenruit. Berkel en Bergschenhoek zuilen verder nog belast worden, afgezien van de geplande provinciale wegen, met de tweede noordelijke randweg van Rotterdam. Dan moet ook nog de Kruithuisweg, gaande van Delft naar het oosten worden aangelegd.- De vertegenwoor diger van de gemeente Pijnacker klaagde dan ook „straks liggen we ingeblikt tussen vier rijkswegen". Mr. H. van 't Hoogerhuis, die een van de ruim tachtig bezwaarstukken schreef, vond de aanleg van de derde verbinding onlogisch, omdat de steden Rotterdam en Den Haag de nieuwe verkeersstroom toch niet kunnen ver werken. Er wordt dan ook een sys teem van metro's en semi-metro's door de steden ontwikkeld. De heer P. Kroon uit Rotterdam zei dat de nieuwe weg met zes knoop punten direct een verstedelijking met zich meebrengt. En dit is in strijd net de tweede nota ruimtelijke orde ning. Burgemeester M. J, D. Reekers van Berkel en Rodenrijs haakte op deze betogen in. „Alleen het bewegen tus sen de parkeerstations aan de rand van de steden blijft over." Hij formu leerde dan ook de wens van het on derzoek naar het openbaar vervoer. Uit een reactie van de kant van de commissie bleek echter, dat rijksweg 14 ook bestemd is voor het doorgaan de noord-zuidverkeer, omdat de aanleg van rijksweg 16 naar Amster dam door het groene hart zelfs niet meer in discussie is. Namens de tuinbouwveilingen hield de heer J. Bregman een bewogen be toog. Terwijl in het buitenland de tuinbouw door allerlei maatregelen kunstmatig wordt gesteund, worden de bedrijven in Nederland steeds ver dreven. Een omzet van honderden miljoenen wordt ernstig aangetast. De nieuwe veiling, die nu wordt ge bouwd ten noorden van Bleïswijk, is ook aangewezen op de altijd voor de tuinbouw aanbevolen b.-driehoek, die wordt aangetast. Mr. C. A. J. M. Ontzïgt sprak na mens de agrarische organisaties in dit verband van een funeste doorsnij ding. Een belangrijk punt was, als het dan tóch moet, dat de minister snel (zeker nog dit jaar) een beslis sing neemt over het tracé. PUTTERSHOEK De nieuwe burgemeester van Puttershoek, me vrouw G. J. van den BoschBret- houwer uit Wassenaar wordt op vrij dag 18 februari geïnstalleerd. Dat zal gebeuren tijdens een buitengewone gemeenteraadsvergadering, die des middags om half twee begint in het verenigingsgebouw „De Drie Lelies", hoek EendrachtswegOranjelaan. Na afloop volgde nog een gesprek De grote toevloed van passagiers, voornamelijk vakantiegangers, dwingt Martin Air ieder jaar extra stewar dessen in dienst te nemen, omdat de 40 vliegende gastvrouwen die in vaste dienst zijn dit niet aankunnen. Vorig jaar reeds werden met behulp van een computer 107 meisjes voor dit wtrk geselecteeerd. Na het aflo pen van het seizoen bleven daarvan 27 werkzaam bij de maatschappij, zo dat dit jaar slechts 82 gegadigden ge plaatst konden worden. blijkt het werk van een stewardess nog vaak een speciale aantrekkings kracht te hebben. Of de werkelijkheid nu overeenkomst met die meisjes dromen vertelde stewardess Ingrid Boekhorst (21) die vorig jaar na een soortgelijke selectie bij Martin Air in dienst trad en na afloop van het sei zoen hier bieef werken. Twee advertenties van Martin Air leverden 1373 reacties op van meis jes die wel iets voelden voor het ste wardessschap. Allen kregen een vra genformulier thuis, maar ongeveer de helft zette door en stuurde terug. De gegevens die met een computeer wer den geanalyseerd leverden 310 kan didaten op, die voor een tweede test in aanmerking kwamen. Deze zwaar dere selectie had gisteren in het Congresgebouw plaats. Zenuwen en nog eens zenuwen waren de meest,in het oog lopende eigenschappen van de kandidaten. Acht testformulieren moesten trachten daar doorheen te prikken en uit te maken of de kan didaat wel in aanmerking zou komen. Een ochtend vol spanning werd af gesloten. Toen alle gegevens waren verwerkt kon er bekend worden ge maakt, dat 151 meisjes door mochten gaan met de test. In een persoonlijk gesprek waar gelet werd op repre sentativiteit, persoonlijkheid en ta lenkennis ondergingen de kandidaten hun laatste proef. Hoewel de ver schillen in kwaliteit zover uit elkaar bleken te liggen moest er een besluit vallen. Dat hield in dat 82 meisjes dolgelukkig waren, terwijl de rest een beetje teleurgesteld huiswaarts ging. Verre reizen maken, veel mensen ontmoeten en vreemde landen zien, zijn en blijven toch nog de belang rijkste argumenten voor vele meisjes om stewardess te willen worden. Hoe wel de romantiek in deze zakelijke tijd wel van het beroep is afgegaan, 1 Vol sp.anning wachten op de uitslag „Ik heb van het stewardess-zijn niet meer en niet minder verwacht dan het bleek te zijn. Van mij2elf ben ik niet iemand die van regelmatig werk boudt en daarom is dit beroep mij juist wel bevallen. Je moet het stewardssschap echter niet te zeer idealiseren. Het is doodgewoon hard werken. Als je na je bestemming be reikt te hebben, daar met het vlieg tuig een paar uur blijft staan om dan weer op te stijgen voor de retour vlucht loop je gewoon hard mee om het vliegtuig schoon te maken. Toilet ten h.v. horen daar net zo goed bij. Natuurrijk zitten er een groot aantal pluspunten aan dit vak. Als je in charter voor een lijndienst vliegt heb je hier cn daar stops van een paar dagen, zodat je dan wat van het land kan zien. Voorlopig heb ik het nog best naar mijn zin, maar het kan best zijn dat ik er opeens uitstap." Ingrid meende dat een goed aanpassingsvermogen onontbeerlijk is, „want", zo zegt zjj, „het is echt niet alleen rozengeur en maneschijn". In ieder geval zullen deze zomer weer ruim tachtig meisjes met hun hoofd in de wolken zijn %i apl ftil

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1972 | | pagina 1