kandstadbewoners protesteren Rijksweg door Hollands groene hart wekt verzet Bewoners frezen n grote etropool I Fraaie triomf van Blokkeer Dode bij slippartij Mensen gaan hun geld voorzichtiger uitgeven Hartcentrum in Rotterdam dit jaar van start Kraanmachinist net niet onder hoogspanning Fiscus helpt bij invullen formulier Lanser: verwijt NVV geheel ten onrechte rs IJsselm eervissers saan demonstreren Sommigen bezuinigen zelfs op noodzaReliJbe posten Problemen De bedervers Broodnodig I H fx DINSDAG 75 FEBRUARI 7972 EENZIJDIG <- AUTONOMIE DIJKLICHAAM Haarlem msterdarr FAI Gouda door Cisea DresseLhuys BOTTERDAM De Nederlandse bevolking is op het ogenblik, geschrokken van alle sombere geluiden over de teruggang in de economie en de grote aantallen werklozen, veel voorzichtiger ge worden met het uitgeven van geld. Yooral met het aanschaffen van dure gebruiksgoederen en het aangaan van leningen is men erg voorzichtig Daartegenover staat dat er nu weer meer wordt dan enige tijd geleden. gespaard door RUDIE VAN 3VIEURS AMSTERDAM Het geslaagde protest te gen een milieu-ver- liekende weg in de vorm van de Leidse haan krijgt een ver\ olg. Verontruste Randstadbewoners zijn de strijd begonnen tegen rijksweg 3, die volgens het rijksweger.programma omstreeks 1980 een snelle verbinding moet gaan vormen tusvn Amsterdam Rotterdam. en Het (nog voorlopige) tracé van de cerbaansweg doorsnijdt de mooiste jibieden van 'het groene hart van Holland'. De bedreiging voor het door sarsnan bejubelde Hollands laag- bnd, manifesteert zich het beste met je voorbeelden dat de weg de weidse tonde Hoeppoïder onder de rook van Amstelveen in moten gaat hakken, forss door een bungalowpark en een 'atxerpen recreatieplan langs de Kromme Mijdrecht gaat en vervol- raas pp enkele honderden meters af- iacd het fraaie en om z'n natuurwe tenschappelijke betekenis belangrijke Jïieuwkoopse ï'lassengebied passeert In de tweede nota over de ruimte lijke ordening is het groene hart roor bestemd een open ruimte te blij- een bufferzone voor de miljoe- aenbevolking in de Randstad met ••.oogstens hier en daar tuinstedelijke sfglomeraties. De verontruste Randstadbewoners die samengebundeld zijn in het 'in terlokaal milieu overleg' (IMO) van die naam zal Nederland in de komende tijd nog veel horen heb ben de minister van verkeer en wa terstaat geschreven dat de aanleg van de weg op grote planologische bezwa ren stuit. Verwacht kan worden, al- (ns het protest aan de minister, dat deze-weg op uitgebreide schaal vesti- gagen zal stimuleren van super- aarkten, cash-en-carry bedrijven, centrale magazijnen van grote bedrij ven en industrie. De uitbreidings plannen van de gemeenten in het Hollands midden wijzen daar al op. 'liet de aanleg van rijksweg 3 zal onstuitbaar üe ontwikkeling worden Ingezet die van het westen van Ne derland één grote metropool zal ma- ia echter zonder de bijbehorende planning. Daardoor is aanelg van de- s weg door het hart van de Rand stad onaanvaardbaar', aldus de brief van het IMO dat ook met het oog op ie milieubescherming in het groene tart, de bedreiging van natuurgebie den en ten behoeve van het behoud ran recreatiegebieden vinden dat de weg niet door mag gaan. Net als het anti-Leidse Baan comité deed komt ook het IMO met een al ternatief dat bij verbetering van het tPffibaar vervoer en met het vergro ten van de capaciteit van de bestaan de verbindingen rijksweg 3 overbodig k Zonder dat het IMO een nadere uitleg geeft is het duidelijk dat de jaren oude wens een directe spoor verbinding tussen Amsterdam en Botterdam via Schiphol te krijgen ten van de oplossingen zou inhouden ca de verkeersstroom tussen de twee polen in de Randstad in goede banen ts leiden. Is rijksweg 3 nodig? Het obligate antwoord van een woordvoerder van njtewat.-rstaat dat het groeiende 3!Jtopark in Nederland nieuwe wegen sodig heeft dat daarmee recreatiege- ssden voor de bevolking ontsloten «innen worden en dat omstreeks zoveel tienduizenden auto's per -sS gebruik zullen maken van de verbinding Amsterdam-Rotterdam is b deze tijd van vernieuwde inzichten 'Ver^ natuur- en milieubehoud een waïseh en eenzijdig argument. Het nieuwe beleid dat gevolgd zou j hoeten worden is onlangs in het wartet vertolkt door ir. W. F. Schut, "a-minister van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, die zei: „Ik ben voorstander van door bijvoorbeeld 11 de Randstad en wegennet te ma- dat aan redelijke eisen voldoet dan te zeggen: Daar moeten jullie iet mee doen. Als we dan zo nodig allemaal te- .:eh]k in het spitsuur de weg op wil- moeten we het oponthoud voor "e* nemen. Het is verspilling van om wegen te bouwen die bere- f®d zijn op de piekuren. Er zijn zo- rael andere mogelijkheden. Zo ais algemene gedragslijn maken van: m doen we het. Daarbij de mensen laten aanpassen aan de topogra- 5a Verkeerspsycholoog prof. dr. J. A. Michon, verbonden aan het insti tuut voor zintuigpsychologie in Soes- terberg (onderdeel van TNO) heeft onlangs in een interview eert pleidooi gehouden de trein in een betere con currentiepositie te brengen. Als de prognoses in de studie Transport 2Q0') van het ministerie van verkeer cn waterstaat werkelijkheid worden zou het Nederlands wegennet een maas wijdte krijgen van vijf kilometer. Volgens prof. Michon ontstaat dan een 'afschuwelijke toestand want daarbinnen is geen planten- of die renleven meer mogelijk" Op z'n minst zou de overheid, zo stelt de hoogleraar voor, een gedegen onder zoek moeten laten instellen naar de eigenlijke motieven die de meeste mensen ertoe brengen te kiezen voor hun eigen auto en niet voor trein, bus en tram. Het actiecomité IMO zou iptussen al eens net als de tegenstanders van de Leidse Baan deden -contac ten kunnen opnemen met het streek vervoer en Je spoorwegen om de mo gelijkheden te laten onderzoeken via het openbaar vervoer de mensen stroom tussen Amsterdam en Rotter dam in 1930 en daarna op te kunnen vangen. Voor het anttiLeidse Baan comité studeerde een aantal mensen van NS en busmaatschappijen enme tijd op een openbaar vervoer-altema- tief met als resultaat een mini-mui i- dienrtregeling die de verkeerssituatie tussen '78 en '79 aan zou kunnen. Rijksweg 3 zou overigens als voor beeld genomen kunnen worden voor de autonomie waarmee in Nederland bepaalde zaken gebeuren. Het blijkt dat de weg tussen Amsterdam en Rotterdam al voorkomt op het rijks - wegenplan van 1928. Niemand die er sindsdien over gepiekerd heeft dit oorspronkelijke plan te herzien, slechts is onder druk van de omstan digheden hier en daar aan het tracé gesleuteld. Aanvankelijk, wisten die mensen voor de dertiger jaren veel, lieten de plannenmakers op verkeer en water staat de weg dwars door de Nieuw- koopse plassen lopen. Dat tracé is 'binnenskamers' gewijzigd. Op rijks waterstaat, waar nadrukkelijk wordt gezegd dat het de minister is die het tracé tenslotte vaststelt en dat rijks- waterstaat-ambtenaren slechts advi seren, wordt de suggestie van de hand gewezen dat een weg luk-raak gepland zou worden door een wille keurige ambtenaar die, met inachtne ming van stedelijke bebouwing, een lijn dwars over de kaart zet die zo direct mogelijk punt A met B ver bindt. „Wij kennen het traject van een aan te leggen weg van haver tot gort, elke boom is ons bekend. Het is volkomen onzin dat we een lijn trek ken en dan maar zien wat er ge beurt'. aldus een mededeling van rijkswaterstaat Terwijl intussen de hoorzittingen, waarop burgers in het bedreigde ge bied hun grieven tegenover de com missie van overleg voor de wegen kenbaar kunnen maken nog in volle gang zijn en de termijn voor be zwaarschriften nog open is, is rijks waterstaat al met de aanleg van de weg begonnen bij Buitenveldert en oostelijk en zuidelijk van Amstel veen. Het verhoogde dijklichaam is hier ai gedeeltelijk klaar. De r.mstelveense akoestisch inge nieur A. Melzer heeft er zijn verwon dering over uitgesproken dat de men sen al niet veel eerder in verzet zijn gekomen tegen de aanleg van deze rtiksweg. Behalve planologische he rwaren vreest hij het verkeerslawaai dat de weg met zich mee gaat bren gen. Vooral in het toch al door Schip hol geteisterde gebied rondom Amster dam en Amstelveen en ook in het nog betrekkelijk stille Hollands Midden. Om de burger toch niet helemaal voor spek en bonen te laten meedoen op rijkswaterstaat vertelde iemand trots dat de procedure sinds twee jaar geleden helemaal veranderd is: de burgers mogen nu bezwaarschrif ten indienen en worden voorgelicht op openbare hoorzittingen is intus sen tegemoetgekomen aan de bezwa ren tegen het oorspronkelijke tracé bij Mijdrecht, Zevenhoven, Nieuw koop en Alphen aan de Rijn, Er zijn hier enkele wijzigingen aangebracht. Een bewijs dat de burger werkelijk 'inspraak" heeft. Maar daarmee heb ben riilcsivaterstaat en verkeer en waterstaat buiten het IMO gerekend. De strijd lijkt voor dit comité pas begonnen. Van een verslaggever STAVEREN IJsselmeervissers uit Urk, Volendam en Enkhuizen gaan donderdagmorgen in Den Haag demonstreren tegen het voornemen van minister Lardinois om de maas wijdte van netten waarmee gevist mag worden op 104 millimeter te brengen. De maaswijdte is nu 96 mm. De vissers vrezen dat ze door deze maatregel minder snoekbaars zullen vangen en dat de export sterk zal terugionen In de Verenigde Staten heeft men liever de kleine snoekbaars dan de grote, die voor de handel dus veel minder waard is. Aan minister Lardinois en de betrokken vaste Ka rn rcommissie zal oen petitie worden aangeboden. Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM Hartspecialist prof. P. G. Hugenholtz hoopt nog dit jaar de technische capaciteit van het thoraxcentrum van het academisch ziekenhuis Rotterdam volledig te kunnen gebruiken. Het centrum be- 'tt onder andere zeven bedden met speciale apparatuur voor bewaking na hartoperaties, acht hartbewakings- beclden voor patiënten met een „vers" haitmfarct. Er zijn twee operatieka mers beschikbaar. Hei centrum is een jaar oud en wordt nu voor de helft van de capa- citf't gebruikt. Over de aanloopperio de i* prof, Hugenholtz „dik tevreden". Ook wat de medische resultaten be treft steken de prestaties gunstig af Dij buitenlandse cijfers. Er zijn tot nog toe honderdvijftig hartoperaties uitgevoerd. Voor het benutten van de aanwezi ge capaciteit is op het ogenblik het tekort aan speciaal opgeleide ver pleegsters voor dit werk de grootste h:ndemis. Gebleken is dat mem ge- m'ddeld twee verpleegkundigen moet opleiden om er één ook werkelijk in chcnst te krijgen. In maart begint een nieuwe cursus. Prof Hugenholtz wil de voorlichting aan het pubhek over de eerste ver schijnselen van een hartgebrek ver beteren. Juist in de eerste fase ver loopt te veel tijd, waardoor hulp voor de patiënt, ondanks hartrenwagens. vaak te laat komt. Binnenkort wordt vetder in Rotterdam het personeel van ziekenauto's getraind in het be handelen van hartstilstand en ritme storingen. Daarvan verwacht prof. Hugenholtz meer effect dan van al leen dure extra apparaten in de am bulances. DEN HAAG De ongelooflijk mooie overwinning, die Blokkeer in dc eredivisie heren op AMVJ A behaalde, overschaduwde in feite de resultaten van het geringe aantal overige wedstrijden. Door deze overwinning heeft de competitie in de eredivisie een nieuw gezicht gekregen, er is weer volop spanning aan de top. Zoals op de tekening te zien loopt het (voorlopige) tracé van rijksweg 3 van Amsterdam tus sen Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel dwars door het groene hart van Holland". Tussen Amstelveen en Ouderkerk kruist ie snelweg rijksweg 6 (Haarlem- Hilversum) en voor dit klaver blad is ongeveer 100 hectare grond nodig. Rijksweg 3 gaat dan verder via de zuidelijke punt van de Ronde Hoeppoïder waar de Amstel en de "Waver worden ge kruist. De Ronde Hoep zal boven dien volgens de plannenmakers van verkeer en waterstaat door sneden worden door een oor spronkelijk provinciale weg maar later opgenomen in het rijks- wegenprogranima. rijksweg SO die de Amsterdam-Den Haag- weg een verbinding moet gaan geven met de Amsterdam- Utrechtweg via Aalsmeer. Rijksweg 30 en rijksweg 3 kruisen elkaar even ten noord westen van de Ronde Hoeppolder. Rijksweg 3 vervolgt dan z'n baan over de Kromme Mijdrecht, een natuurgebied bij Mijdrecht en Zevenhoven. In de laatste ge meente bestaan plannen een pol der te ontgronden en die vol te laten lopen met water, waardoor een recreatiegebied moet ont staan. Het sand uit de polder zal worden gebruikt voor aanleg van rijksweg 3. Een aantal aannemers heeft in middels al di benodigde grond in handen gekreyen en heeft een vergunning gevraagd tot zand winning over te mogen gaan. De vredesuierkgroep - Nieuwkoop heeft GS van Zuid-Holland in een bezwaarschrift laten weten dat hier sprake is van een „on toelaatbare vorm van grondspe- culatie". Rijksweg 3 gaat tussen Zevenhoven en de Nieuwkoopse plassen langs Ter Aar en Alphen aan den Rijn (in dit gebied wor den enkele zeer fraaie molens op een haarlengte gepasseerd) ten slotte naar Rotterdam. Op het laatste stuk sal rijksweg 3 even eens nog gekruist worden door enkele nieuw geplande wegen. COÖP- TUINB. VEIL. ROTTERDAM EN OOI. Rotterdam, 14 februari: (Glas) Sla A .12 - 30; B 20 - £3; Spruiten A61-62;-B55- 5"; Witlof A 35; -B 55: Uien 7 - 10; Aan voer; (Glas) Sla mow st; Spruiten 4990 kg. van onze correspondent ARNHEM De 21-jarige machi nist A. van Resteren uit Bemmel be vond zich gisteren in een precaire si tuatie toen hij met zijn 20 meter hoge bouwkraan tegen een hoogspanmngs- leiding aanreed. Hij wist dat er 50.000 volt door zijn lichaam zou gaan als hij bij het ver laten van de cabine een metalen deel aan zou raken. Terwijl de rubber banden al begonnen te smelten redde hij zijn leven met een snelle sprong. Ongedeerd bereikte hij de grond die zelfs voor een met poeder blussende brandweerman nog te heet onder de voeten werd. Deze kreeg een klap toen het poeder de stroom geleidde. Onderaan verminderde die spanning enigszins doordat US het belangrijke treffen tegen NSH wist te winnen. In de eredivisie dames wees Bekkerveld na spannende strijd het jonge Vrede- stein terug. Door dit resultaat is het vrijwel zeker dat de strijd om de titel verder alleen tussen Haag '63, winst op SFC/Assen, en Bekkerveld zal worden uitgevochten. In de hoofdklas west dames verloor Advendo zeer eervol van het sterke Die Raeckse en hield Haag 2 Zaan '69 onder de rode streep. Bij de heren winst van Delta, behaald op DTS. Delta is nu nog de enige bedreiger van Sigi. Teleurstellend verlies van Haag tegen Concordia. In overgangskias negen dames ver sloeg Scorpio stadgenoot DOS en bleef hierdoor in de groep, die niet zal degraderen. Bij de heren bleven zo wel Corbulo 2 als Set Up de race om de tweede plaats volhouden. Tonegido verspeelde kostbare winstpunten door in eerste instantie onvolledig tegen Ekspalvo op te komen. Heren EREDIVISIE: NSH-US 1—3 "(13-13: 13-15: 12-15; 3-15) Blokkeer/AMVJA 3—a (1519:15-13; 15-12) Btokkere 12-24; AMVJ/A 11—20. SFC/Assen 12—20; Tornado 12—11: Corbulo 12—14; EW/GC 12—10: Orawl 12— 10; Libanon 12—10; US 128; Valuas 12-5; HVS 12--4; NSH 13—4. HOOFDKLAS Oost: Union/MC-Vios 1-3 West: Tbs smash-pvc 0—3: Delta-DTS 3—1; Haag-Coneortüa 2—3: SIgl 15—26; Delta 1524; De Kangeroes 1420: PVC 1620: DTS 15—18: Octopus 15—18: Achilles,P' 1514; The Smash 1614: Vono 1510; U3 2 15—10: Concordia 16—6: Haag 15—2 OVERGANGSKLAS 8- Marathon-Oraivi 2 0-3 9: DOS-Corbu!o 2 1—3; Set Vp-Concord.a 2 31; Tonegido-Ekspalvo in eerste instan tie Tonesido n.o. gek.): opnieuw vastge steld: 0—3 AV'40 15—28; Corblo 2 18—26; Set Up 1620Radius/MVC 2 14—16: DOS 15—16; Compri/Delta 2 15—14; Tonegido ALBLASSERDAM Bij Alblas- serdam. op de brug over de_ Noord in rijksweg 15, is in de nacht van maandag op dinsdag de 54-jarige H. Wallenburg uit Den Haag door glad heid geslipt en om het leven geko-' 16—12*; Punch 13—10; CVV 15—10; Ekspal vo 16—10: VC V-KVA 3—0 DAMES: EREDIVISIE: Haas '6S-SFC*As- sen 3—1 (15-7; 5-15; 15-7; 15-8) Bekkerveld- Vredcstein 32 (15-11; 5-15; 15-7; 14-18; 15-8) Haag 13-26; Bekkerveld 11-20; Vredestein 12-18; Dynamo/A 1214; DVC 12—14; Octo pus 12—12; valuas 12—2: Valbovol 12—8; Corbulo 12—8: SFC/Assen 13—8; AMVJ/R 12—4; Amsterdam/B 11—0 HOOFDXLAS Oost: Athton-BBSC 3—0; Isala-EAVV 0—3; TJnlon/MC-Vios 3—2 West: Advendo-Dle Raeckse 2—3; Haag 2-zoan'03 3—0 Orawl 14—28Haag2 14ai: Armada 13—20; Die Raeckse 15—50; PVC 13is; Advendo 1514; Saan'69 1512; De Molenwiek 14—8: Amsterdam/B 2 14—6; Cor bulo 2 13—i: Delta 14—2 OVERGANGSKLAS 8: Marathon- Kan goeroes 3—1 9: DOS-Scorpio 2—3 11: Allian ce'22—KDS 1—3 Van een verslaggever ROTTERDAM De Rotter damse belastingdienst gaat het publiek meer hulp bieden bij het invullen van het aangiftebiljet: behalve op het hoofdkantoor aan de Poortugaalsestraai zal in de periode Siau 15 februari tot en met 15 april daartoe ook zitting gehouden worden op twee andere plaatsen in de stad (op dirfiag, woensdag en donderdag op de adressen Lepelaarsingel 49 en Afrikaanderplein 5 in Rotterdam- Zuid). Het gaat "hier om een experi mentdat gehouden wordt op voorstel van het Instituut Raads lieden Rotterdam. De Rotterdam se belastingdienst is het er met de raadslieden over eens dat heel wat belastingbetalende burgers voor grote moeilijkheden worden geplaatst bij het invullen van het biljet. De raadslieden noemen de toelichting bij het aangiftebiljet „voor niet terzake kundiaen een slecht te verteren stuk dat voor de leek meer vragen oproept dan het beantwoordt". De mogelijk heid tot het opvoeren van aftrek posten is voor te peet mensen on duidelijk. waardoor het nogal eens voorkomt dat men meer be lasting betaalt dan nodig is. Dit blijkt uit een gesprek met drs. Van een verslaggever UTRECHT De heer J. Lanser, voorzitter van het CNV is verbaasd over het feit dat hij door het KW op de vingers is getikt naar aanleiding van zijn commentaar op het vonnis van de president van de Amsterdam se rechtbank. De heer Lanser meent dat dit ten onrechte is gebeurd, en dat er in wezen geen sprake is van een meningsverschil. Het NW had de heer Lanser ver weten dat hij instemming had be tuigd met de motivering van de rech ter, namelijk dat de omstandigheden geen staking in de metaal rechtvaar digden. Het officieel orgaan van het CNV De Gids zegt dat het een raadsel is waar het NVV dit verwijt vandaan haalt. Het is in de vakcentrales na melijk tot een algemeen aanvaarde opvatting geworden dat elke georga niseerde staking in beginsel rechtma tig is. Wel heeft de heer Lanser eraan herinnerd aldus De Gids dat de omstandigheden in de metaal geen staking rechtvaardigden, maar dat is geen nieuws, want dat was van de zijde van het CNy al vaker betoogd. S. Gerkema, directeur van het Gezins- begrotingsinstituut in Rotterdam, en mejuffrouw drs. E. M. Dekker, we tenschappelijk medewerkster bij deze instelling. Bij hun werk merken zij de laatste tijd heel goed de invloed van het teruglopen van de economie Uit de adviesaanvragen die zij krij gen. maken zij op dat men niet zo maar een auto, een wasautomaat en dergelijke aanschaft. Ook zien zij dat er mensen zijn die min of meer gaan bezuinigen op noodzakelijke posten zoals voeding om hun auto toch maar te kunnen houden. Het Gezins-Begrotings-Instituut, waarbij zij werken, is een particulie re instelling, opgericht door de Bondsspaarbanken, met het doel het publiek behulpzaam te zijn bij het verstandig en verantwoord besteden van het gezinsinkomen. Men doet dit door het uitgeven van allerlei folders, voorlichtingsboekjes en huishoudboe ken, maar ook door het geven van individuele adviezen. Mensen, die zelf niet kunnen slagen in het maken van een sluitende begroting, kunnen aan het instituut vragen een begroting voor hen op te stellen. Hoewei mejuffrouw Dekker en de heer Gerkema op het ogenblik duide lijk een iets voorzichtiger instelling ten opzichte van het doen van grote uitgaven bespeuren, worden zij niet, zoals enkele jaren geleden bij de in voering van de BTW, overstroomd o oor aanvragen voor het opmaken vnn nieuwe begrotingen. „In 1969, met de invoering van de BTW was er een plotselinge toevloed van advies aanvragen. Eigenlijk is het gek, dat we nu, nu er toch aanleiding genoeg voor is, niet dezelfde groei in het aantal adviesaanvragen bemerken. We hebben wel enkele gevallen binnengekregen van mensen, die ons vroegen een nieuwe begroting voor hen op te stellen, omdat ze door werkloosheid opeens een veel lager inkomen hadden, maar die aanvragen behoren toch tot de uitzonderingen. Misschien is er een zekere apathie over de mensen gekomen: er wordt zoveel gepraat en voorspeld: er wordt wellicht niet meer waar ze aan toe zijn", aldus drs. Gerkema en mejuf frouw Dekker. „De mensen leven veel meer op de r erwachting dan op de werkelijkheid, dat merk je vaak. Wanneer er gezegd wordt dat het de goede kant op gaat met de economie, wordt er gemakke lijker op de voorhand al geld uitgege ven dan wanneer er een periode van teruggang wordt voorspeld. Dan wordt men bij voorbaat al zuinig en voorzichtig", aldus drs. Gerkema. De ontwikkeling in de Amerikaanse levensmidde lenbranche staat traditioneel stark in de belangstelling van de Nederlandse industrie en detailhandel. Op verzoek van enkele Nederlandse be drijven, die onlangs een aan tal stafleden een studiereis door Amerika lieten maken, heeft de Coca-Cola Export Corporation in Amsterdam een dia-presentatie samenge steld over de jongste ontwik kelingen in de Amerikaanse kruideniersdetailhandel. Bij gaand artikel is voor een groot deel gebaseerd op de daarin verzamelde informatie. Opvallend vinden beide functiona rissen ook het verschijnsel dat cr de laatste tijd, ondanks de gestegen wel vaart, toeh meer mensen dan vroeger met financiële problemen te kampen hebben. „Je weet natuurlijk niet of het relatief meer mensen zijn, die met financiële moeilijkheden zitten. Maar wij merken er hier in ieder geval meer van. Een belangrijke oor zaak is natuurlijk ook, dat de mensen bewuster zijn gaan leven en zich daardoor ook meer bewust zijn ge worden van bepaalde problemen, die daarvoor ook al bestonden, maar die nu pas worden aangepakt. Een feit is, dat wij de indruk heb ben, dat er op het ogenblik heel wat mensen zijn, die moeilijkheden heb ben op financieel gebied en dat zijn heus niet alleen de mensen met de kleine inkomens, zoals we misschien zouden verwachten. Zoals wij het vanuit ons werk kun nen beoordelen lopen de financiële problemen door alle inkomensklassen heen. We krijgen hier verzoeken van mensen uit de inkomensklassen 6000 gulden (netto) per jaar tot 45.000 gul den (netto) per jaar. Vaak gaat het om inkomens, waar- 4 in wij zo op het eerste gezicht zeg gen: daar moet je toch redelijk tot zeer redelijk van kunnen rondkomen. Maar toch hebben die mensen er moeite mee. Dat kan komen door een verkeerde indeling van het inkomen, maar ook doordat men bij een plotse linge grote salarisverhoging geen kijk meer heeft op wat er mogelijk is. Men denkt dan, dat alles kan gaat vaak zware verplichtingen aan, die achteraf toch een te grote belasting betekenen op dat overigens goede in komen. Blijkbaar is het niet alleen moeilijk om te gaan met een plotse ling lager inkomen, maar ook met een plotseling veel hoger inkomen", aldus mejuffrouw Dekker. Wanneer zij zou moeten zeggen welke posten of goederen op het ogenblik vaak de „bedervers" van het inkomen zijn, dan komt zij overi gens heel voorzichtig tot de con clusie, dat de auto, het eigen woning- bezit en soms ook de enorm hoge huurlasten de moeilijke punten in het hedendaagse gezinsbudget zijn. „Het is mij opgevallen, dat de auto regelmatig de schuldige blijkt te zijn jan een in de war liggende gezinsbe groting. De mensen vergeten dat een auto ook de post „afschrijving" met zich brengt. Men vergeet deze bijna altijd en daardoor blijkt de auto duurder uit te komen, dan men had voorzien. Het afbetalen van een eigen woning legt ook vaak een zware druk op veel gezinsinkomens. Ook de huurlasten kunnen soms onevenredig hoog zijn vergeleken bij het inkomen. Zo had ik laatst het geval van Iemand, die dertig procent van zijn salaris moest gebruiken voor de huur van zijn woning. Dat is na tuurlijk een enorm bedrag. Wanneer wij dergeijke posten te genkomen op een begroting, die wij proberen moeten passend te maken, dan attenderen wij de mensen wel op rite hoge bedragen, maar wij onthou den ons van een oordeel. Want welen wij veel waarom dat bepaalde gezin die auto toch Wil houden of nodig heeft, hoewel het gezien het inkomen eigenlijk moeilijk kan? Daar kunnen allerlei sociale redenen voor bestaan. Hetzelfde wat betreft het aanschaffen van een eigen huis. Daar spelen be halve objectieve factoren ook erg veel subjectieve zaken een rol. Het gaat ear ook niet om, dat de mensen die auto en dat huis maar moeten laten schieten. Zij moeten al leen weten, dat zij, willen zij ondanks ai les deze dingen behouden, moeten zekenen op moeilijke financiële om standigheden. Wanneer mensen daar bewust voor kiezen, is dat ook hele maal niet erg. Het is alleen erg, wan neer mensen in de waan, „dat het abemaal wel kan" zware financiële veipiiehtingen aangaan, waarvan ze later spijt hebben, omdat ze niet van zins zijn offers te brengen op ande» gebied. Wij weten best- dat een auto voor v,..d mensen, hoewel financieel eigen lijk onhoudbaar, toch een broodnodi ge zaak is. Zo hadden wij laatst een geval van iemand, die inderdaad on evenredig hoge autokosten had gezien de rest van zijn inkomen. Het bleek dat de man de auto nodig had om naar zijn werk te gaan in een andere plaats. Dat werk in die andere plaats was. op grond van sociale motieven, het enige werk dat de man kon doen. Dan kunnen wij natuurlijk mooi zeg gen- ja, man, de auto is de schuld van je moeilijkheden, doe die maar weg. Maar daar heeft die man na tuurlijk niets aan. Wij moeten met Mie gegevens samen proberen een be groting te maken, die zo goed moge lijk klopt", aldus mejuffrouw Dekker, die jaarlijks zo'n zeshonderd indivi duele adviezen geeft. Omdat een deel van de aanvragen voor een persoonlijk budget via het maatschappelijk werk bij het insti tuut terecht komt, geeft men de men sen vaak de raad zich bij het bekij ken van de moeilijkheden te laten helpen door het maatschappelijk werk. Dit advies is overigens geheel vrijblijvend. Maar juist omdat het al gemeen maatschappelijk werk zo nauw in contact komt met veel finan ciële problemen bij ziin cliënten, vin den mej. Dekker en de heer Gerkema het zo jammer dat de sociale acade mies nogal hooghartig hebben gerea geerd op een verzoek om aan de aca demies wat meer aandacht te geven aan het verantwoord besteden van het gezinsinkomen. „Men vond het met nodig hier veel aan te doen op de academies. Dat is erg jammer. Trou wens het hele onderwijs, behalve het nuishoudonderwijs, besteedt weinig of geen tijd aan het geven van voor- nchting over het omgaan met geld. bn dat is toch zo ontzettend nuttig en nouig".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1972 | | pagina 1