Zeeuwse actiegroepen teleurgesteld over )osterschelde-rapport I :e Goudsmid overvallen door carnavalvierders Angola-comité ijvert voor zuivere koffie omgekomen I Afstel rijksweg 3door Groene Hartoverwogen m A JÜachten over politie via andere procedure Lems vraagt boycot koffie uit Angola jMsSSg 12 landen eens over vuillozing Deltazegch voor Drees m Carnaval in Rio: maar112 doden Bouwvakker MINISTER DREES IN KAMER: m Kareltje helpt bij invullen aanslagbiljet I BRIEVEN AAN GEMEENTERAAD Sïieil levert Japan meer aardgas ii :!i 9?; "Ao. 'V'A Van onze Haagse redactie DEN HAAG Het ministerie van justitie wil klachten van burgers over het optreden van politie en justitie sneller gaan afhandelen. Gedurende een proeftijd van enkele jnaanden zullen deze klachten direct ier afhandeling worden doorgezonden usar bet openbaar ministerie (de pro cureur-generaal of de officier van justitie). Momenteel moet iemand die (en klacht bij het ministerie indient nog al lang op antwoord wachten. Dit jjomt omdat de klacht via de officiële ci-eg naar do instanties ter plaatse wordt doorgezonden voor onderzoek. De uitslag wordt ook weer via de officiële kanalen naar het ministerie teruggezonden. Omdat het aantal Machten sterk toeneemt treedt zowel op het ministerie als bij de tussensta tions vertraging op. Het ministerie hoopt hierin verbetering te kunnen brengen door directe afhandeling door het openbaar ministerie. Door direct contact lussen de klager en het openbaar ministerie zal ook een meer persoonlijke behandeling mogelijk worden. De klacht zal uiteraard niet behan deld worden door de instantie waar tegen de klacht is gericht, maar door een hogere functionaris. De mogelijk heid om zich in tweede instantie tot het ministerie te wenden blijft be staan. Deze nieuwe procedure geldt niet voor klachten over rechterlijke uit spraken. Hier geldt de normale pro cedure van hoger beroep. Ook de wettelijke regeling om bij het ge rechtshof te protesteren tegen een be slissing van een officier van justitie tot nlet-vervolging blijft gehand haafd. Buiten de regeling blijven ook raken waar de minister van justitie zelf over moet beslissen, zoais verzoe ken die aanhangig gemaakt worden door de Staten-Generaal. j ROTTERDAM De fractievoorzit ter van de PvdA in de Rotterdamse gemeenteraad, drs. A. J. Lems, heeft het college van B en TV gevraagd er voor zorg te dragen dat op de secre tarie en bij de gemeentelijke bedrij ven en diensten alleen nog maar kof- fie wordt geschonken die niet uit An gola afkomstig is. Van een onzer verslaggevers MIDDELBURG Het tussen tijds rapport over de Deltawer ken van Rijkswaterstaat, dat aan de leden van de Eerste en Twee de Kamer is aangeboden, e i waarin nogmaals de afsluiting van de Oosterschelde wordt be pleit, heeft ernstige teleurstel ling gewekt bij de actiegroepen in Zeeland. Dat zowel het ministerie van ver keer en waterstaat als provinciale staten van Zeeland het laatste karwei in het kader van de Deltawerken wil len laten doorgaan, is al jaren be kend. Het actiecomité Oosterschelde Open en de studiegroep Oosterschelde verwachtten dan ook niet, dat Rijks waterstaat met een alternatief plan zou komen om de Oosterschelde open te houden en de bestaande dijken te s er hogen. Maar zij zagen een goed geargumenteerd rapport tegemoet. De teleurstelling vindt dan ook haar oor zaak in het feit, dat die argumenten ..beneden alle peil zijn". „Minister Drees heeft zijn ministe rie niet mee kunnen krijgen", conclu- oeert voorzitter M. C. Harthoorn van het actiecomité Oosterschelde Open. Het is bekend, dat Drees geen fervent voorstander van de afsluiting van de Oosterschelde is. Sprekend over de Oosterschelde zei minister Drees begin november bij de opening van de Haringviietdam bij voorbeeld dat het oude gezegde „het land tegen het water beschermen" langzamerhand wel eens omgedraaid kan worden, en de aktiecomité's za gen in deze uitspraak een vingerwij zing naar Drees' zorg voor het milieu. Maar de milieuparagraaf in het nu aangeboden rapport is „uitermate ka rig". ,.De afsluiting van de Oosterschelde is een prestige-zaak geworden", vindt de heer Harthoorn. „De oude heren var. Rijkswaterstaat beschouwen hel water nog steeds als hun doodsvijand. ftrfrtiwi fiswlnd Dat de Oosterschelde, nu één van de schoonste wateren, na afsluiting zal veranderen in een stinkend meer, wiiien ze niet begrijpen. Voor hen, geldt alleen de eer de knapste water bouwers jn de wereld te zijn". De twee thema's, die de laatste vijf jaar gevoerde discussies over het lot van de Oosterschelde beheersen, zijn de veiligheid en het milieu. Voor Rijkswaterstaat kan de veiligheid van de bewoners van Schouwen Duivc- land en Xoorö-Bevcland alleen ge waarborgd worden door de aanleg van een negen kilometer lange, zware dam. Een verhoging van de bestaande dijken zou twee keer zo lang duren en risico's met zich meebrengen om dat de stormvloedtocstanden voortdu rend stijgen. De in 1953 zo zwaar getroffen Zeeuwse bevolking blijft zeker niet ongevoelig voor dit argument, maar gelooft, dat door een verzwaring van het huidige dijkenbestand de veilig heid evenzeer gewaarborgd is. Een enquête onder de driehonderd inwoners van het Zeeuwse dorpje Ouwerkerk wees uit, dat ruim 88 procent tegen een afsluiting van de Oosterschelde is. Tweehonderd onder vraagden telden in hun familie slachtoffers van de watersnood. De Zeeuwse provinciale staten lie ten zich ccn paar maanden geleden echter niet door deze mini-enquête leiden. De Staten schaarden zich ach ter het standpunt van Rijkswater- slaat Die beslissing verschatte Den Haag het argument, dat „de Zeeuwen de Oosterschelde willen afsluiten en dc actievoerders een kleine minder heid vormen". Dc voorzitter van de studiegroep Oosterschelde, ir. J. Loeff, gelooft, «lat „de Staten nog steeds bang zijn met een uitspraak stemmen te verliezen. De statenleden zijn slecht geïnformeerd en ze geloven domweg dc rapporten van Rijkswaterstaat". Ir. Loeff voorspelt, dat na afsluiting de Oosterschelde een massagraf wordt. De Rijn zal afvalstoffen aan voeren, die in het nieuw ontstane meer worden opgeslagen. „Alles zal afsterven, het water zal stinken en het meer zal zijn recreatiefunctie verliezen". Die recreatie vormt een tweede ar gument voor Den Haag. Het Zeeuwse mr er (zo gaat de afgesloten Ooster schelde heten) zou watersportgenoe gens aan tienduizenden Randstedelin gen bezorgen. Het actiecomité Ooster schelde Open heeft daar meermalen haar twijfels over uitgesproken. Voor de zeiisport zal het grote, open water te gevaarlijk zijn. En de oeverre creanten zullen weinig plezier bele ven aan een meer dat stinkt. OSLO/DEN HAAG De Con ventie van Oslo, die het bevuilen van de Atlantische Oceaan met een aantal gevaarlijke stoffen verbiedt tot voorbij Groenland en Gibraltar, is gisteren door de twaalf deelnemende landen on dertekend, waaronder Neder land. Stoffen waarvoor geen absoluut dumpverbod geldt, mogen voor een deel slechts met speciale vergunning en onder beperkende voorwaarden worden geloosd. Vergunningen worden gemeld aan een internationale commissie die ver der de kwaliteit van het zeewater be waakt, nagaat -of de controlemaatre gelen doeltreffend zijn, en voorstellen doet voor aanvulling van de zwarte lijst met verboden stoffen en de grij ze lijst van voorwaardelijk toegestane substanties. De uitvoering van het controlesys teem is in principe-overgelaten aan de nationale regeringen, die daartoe geregeld zullen overleggen. Naar ver wachting zal de conventie tegen 1973 helemaal werken. In Nederland werd in de herfst van vorig jaar al een algemene maatregel van iJestuur ge publiceerd, die voor een deel aan de eisen van de Conventie van Oslo vol doet. de i ce itry ige- icht dat teid lord. iaar. eten ifis- iger men rei- nilp der rack en dc DEN HAAG De eerste Delta segels zijn verschenen. Gisteren heeft de directeur-generaal van ie PTTde heer H. Reinoudhet eerste vel overhandigd aan da minister van verkeer en water staat, dr. W. Drees jr. WOENSDAG 16 FEBRUARI 1972 Verder zal door de afsluiting van de Oosterschelde een veel sterkere stroom langs dc kust ontstaan, waardoor duinafslag in Schouwen en Je Kop van Goeree de recreatiemoge lijkheden nog verder beperken. Rijkswaterstaat heeft in het vrijdag gepubliceerde rapport gesteld, dat de ze problemen bes-tudeerd worden. De waterstaatmensen overwegen het toe komstige Zeeuwse meer in comparti menten [vakken) te 'verdelen. Het vuile Rijnwater kan dan niet in het meer komen. Verder overweegt Rijkswaterstaat kunstwerken aan te biengen aan de kust van Schouwen en Goeree, waardoor duinafslag voor komen za! worden. Ir. Loeff van de studiegroep Oos terschelde waarschuwt de waterstaat mensen nu, dat „ze de komende vijf tig jaar zo veel aan het nieuw ontsta ne meer moeten sleutelen, dat het veel eenvoudiger en goedkoper is, de Oosterschelde gewoon open te laten". Het open water zou dan zijn twee nevenfuncties, die van schelpdieren- kweekplaats en die van kinderkamer voor Noordzee-vissen, kunnen hand haven. Rijkswaterstaat wil echter „de laatste schakel in de Deltaketen" aanleggen. Veranderingen tn het ba sisplan blijven mogelijk. Maar pri mair staat, „dat het gat dicht moet", zoals een waterstaatsman het eens fier uitdrukte. Voor Rijkswaterstaat speelt daarbij een rol, dat de plannen voor de negen kilometer lange dam na vele jaren van onderzoek kant en klaar liggen. De eerste werkhavens liggen gereed, twee werkeüanden zijn al aangelegd. Een argument, dat Ir. Loeff ook wegwuift. „Organisatie is improvisa tie", stelt hij. Maar Rijkswaterstaat wil niet improviseren. De aktiecomi- tés geven als antwoord „het hierbij niet te laten zitten en voor de komen de maanden tal van prikkelende ak- ties in petto te hebben". ROTTERDAM Een met bloed besmeurde deur gaf dinsdagavond de plaats aan waar de eigenaar van een goudsmidsatelier aan de Schoonerberger- weg in Rotterdam door twee mannen is neerge slagen. Het slachtoffer, de heer P. W. Steenbergen, moest met een ernstige hoofdwond naar het Dijk- zigtziekenhuis worden gebracht. De drie overvallers gekleed in camavalskleren verdwenen in een be stelbusje en ontkwamen in de staart van het spits uur. De heer Steenbergen (43) heeft later in. het ziekenhuis zijn relaas gedaan. Volgens hem was hij alleen in de zaak, Hij had net de kluis gesloten en de sleutel ervan bij de post op tafel gelegd. Op dat moment kwamen twee mannen binnen, beide gekleed in blauwe camevalskiel en een ny lonkous over het hoofd. De een is 1.68 meter lang, heeft een bol gezicht en is gezet, de ander is 1.82, slank postuur en smal gezicht. Ter wijl de een de sleutels weggriste, dwong de ander de juwelier met een pistool in een stoel. De langste opende daarop de kluis en stopte een zak vol met kostbaarheden. Toen zij de heer Steenbergen om meer geld vroegen en deze zei dat er geen geld was kreeg hij zowel met een ploertendoder ais met de kolf van een pistool klappen op zijn hoofd. Hij sprong op, rende naar buiten en sloeg alarm. De twee overvallers raakten in paniek en gingen, zonder ook maar iets mee te nemen, op de vlucht. Onmiddellijk nadat de politie op de hoogte was van de overal werd intensief gespeurd naar een volkswagenbus. In snel tempo werden enkele busjes gecontroleerd, echter zonder resultaat. Een derde man zat achter het stuur van de bestelauto op het tweetal te wachten. Het tweetal sprak slecht Duits. Wat het tweetal in elk 'geval wel meegenomen heeft is zowel de sleutel van de kluis als die van de voordeur van het atelier. O ROTTERDAM Coldgas Trading pet. Shell en 50 pet. Mitsubishi) •reft in Japan een vervolgcontract fsloten voor de levering van vioei- jar aardgas uit Brunei aan Tokyo •"trie, Tokyo Gas en Osaka Gas. tee leveranties zullen in 1975 een plume van circa 1,5 min. ton per ar bereiken. Het contract dat Cold- jS Trading in 1970 met dezelfde drie 'nemers sloot voorzag reeds in de 'Vering van 3,7 min. ton per jaar in 516. Ce waarde van het vloeibaar aard ss dat over een periode van 20 jaar ?'2ens de nieuwe overeenkomst zal 'orden afgeleverd beloopt ruim 3 Jujard. Hiermee komt het bedrag a' Wj de gehele transactie is ge beid op ruim 8,3 miljard. Siert sep- (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM Ook Rotterdam, Vlaardingen, Maassluis en Schiedam gaan actie voeren voor het Angola- comité. Het comité wil, zoals bekend, de import en het verbruik van Ango lese koffie in Nederland stopzetten. Een groot deel van het geld dat up deze manier Angola binnenkomt wordt namelijk, aldus het comité, be steed aan de Portugese onderdruk king van de bevolking claar. De Rotterdamse afdeling van het comité gaat een aantal gemeentelijke en particuliere bedrijven aanschrij ven met het verzoek het gebruik en de inkoop van koffie uit Angola te verbieden. Alle leden van de gemeen teraad zullen binnenkorteen derge lijk verzoek in hun brievenbus vin den. Andere activiteiten van de afdeling in het Rijnmondgebied zijn: informa tie- en discussiebijeenkomsten met ondernemingsraden van bijvoorbeeld Van Nelie, cn grote afnemers van Angola-koffie (Ned. Economische Ho geschool. Medische Faculteit, Volks bond): de wereldwinkels in Rotter dam, Vlaardingen en Maassluis zullen extra aandacht besteden aan deze ac tie; in Vlaardingen wordt 5 maart (Immanueikerk, 19 uur) een dienst gehouden die wat liturgie en predi king betreft is afgestemd op de situa tie in Angola en de acties van het comité: plannen zijn in voorbereiding in Rotterdam op 9 april een ,-,Angola- zondag" te houden, waarop- in alle kerkdiensten de aandacht van de kerkgangers wordt gevraagd voor de koffie-aetie en de achtergronden er van; scholen en verenigingen worden benaderd door. leden van het comité, en de al eerder gehouden verkoop van Tanzaniaanse koffiebonen (voor een kwartje per stuk) ten behoeve van de uitgave van leerboeken voor de bevrijde gebieden van Angola wordt herhaald. Vrijdag en zaterdag 25 en 26 fe bruari ten slotte wordt er in Rotter dam een collecte gehouden, waarvan de opbrengst eveneens ten goede komt aan de landelijke schoolboeken actie in Angola. RIO DE JANEIRO (EFE) Bij de carnavalsviering in Rio de Janeiro zijn van zaterdag tot gistermiddag 112 mensen om het leven gekomen. Negen van hen verdronken, en 25 werden getroffen door, hartaanvallen. Het dodencijfer is lager dan in vorige jaren, volgens)de autoriteiten door het verscherpte politietoezicht. Drs. Sietze Bosgra van het landelijk Angola-comité (links) en een lid van de Rotterdamse afdeling, zetten ds plannen van het comité voor de ko mende weken uiteen. ZOETERMEER Een 44-jarige bouwvakker uit Warmond is dinsdag om het leven gekomen tijdens werk zaamheden-aan het project Meerzicht te Zoétermeer. De man viel van de vijfde etage vaneen flatgebouw in aanbouw en was op slag dood. De arbeidsinspectie stelt een onderzoek in. DEN HAAG Minister Drees vindt dat ernstig moet worden nagegaan of de aanleg van rijks weg 3 (Amsterdam-Rotterdam) alsnog kan worden vermeden. De aanleg van de weg zal opnieuw in overweging worden genomen. „We willen serieus bezien of het mogelijk is om tot afstel van de weg te komen, aldus de minister. Bij het beleidsdebat in de Eerste Kamer over verkeer en waterstaat heeft de PvdA-afgevaardigde Meester aangedrongen op schrapping van de weg uit het wegenprogramma. Hij pleitte voor het vervangen van rijks weg 3 door verbetering van het open baar vervoer. Een dergelijke weg heeft „een verpestende invloed op het milieu", aldus de heer Meester. Hij vroeg zich af of niet alsnog moet worden beslist om de instand houding van het „groene hart" van Holland te bevorderen. Hij wees er op dat er bij de ontworpen weg spra ke zal zijn van een versnelde ontwik keling van vele kleine landelijke ker nen, van het aantrekken van bedrij ven, toonzalen en van een aantasting van de landelijke rust- en natuurge bieden. Minister Drees zei veel begrip te hebben voor deze argumentatie. Dat bij Amsterdam een stukje van de ontworpen rijksweg ai in uilvoering is betekent niet dat daarmee wordt vooruitgelopen op de aanleg van rijksweg Volgens de heer Meester zouden verbeteringen van het openbaar ver voer kunnen geschieden door een versnelde aanleg van de Schiphol- lijn, het instellen van een ringlijn van de NS (Amsterdam-Den Haag- Rotterdam-Utrecht-Amsterdam) en het aanleggen, verbeteren en verrui men van de stopplaatsen, de aanslui tingen en de parkeermogelijkheden bij de stations. 'De minister deeide de Kamer mee te hopen dat nog dit jaar (in septem ber) een beslissing genomen zal kun nen worden over de aanleg van de Schiphol-spocrli j n. DEN HAAG Om de belas tingbetalers, die vóór 1 april hun formulieren voor de inkomsten belasting moeten invullen en op sturen, zo goed mogelijk te hel pen by deze moeilijke zaak, gaai cte OBiGstmgiJïGTist ift dc 'periode van 24 februari tot en met 1 televisiespots, die in de e>ihtl-reclame worden opgeno men, uitzenden. In deze spots zal allerlei infor matie worden gegeven, die nut tig kan zijn bij het invullen van de formulieren. Hoofdpersoon in o.' spots is een zekere Kareltje die zich nogal eens het hoofd breekt over tal van problemen öy het invullen van zijn aanslag- •J?ï ui

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1972 | | pagina 1