Zo ongerept mogelijk houden Bezwaarschriften t egen nieuw plan „Biesbosch" F. Bulder burgemeester van Krimpen a. d. IJsse! Anita, Pothuis nog spoorloos Benzine duurden I e sla; jnaarUfeoedes iiesel is nog im oit zo voordelig geweest. en over Eén op de zes veel humor door NRT erfpacht verdeeld Alternatieve foto- en filmbeurs ■•■5' fS T^jP' 'I - Maan dag kennismaking KOLEN en Prijswinnaars ,«kora.vo„?d,&s. sars jg - lel. 26.93.30 de rotterdammer ZATERDAG 19 FEBRUARI MADE-DRIMMELEN Voor het recreatie- en watersportge bied de Biesbosch is een nieuw bestemmingsplan ontworpen. Ze ventien instanties hebben er ruim vijf jaar aan gewerkt met als doel alle belangen van de re creatie en de watersport, de na tuurwetenschap, de natuurbe scherming, de landbouw, de wa terwinning en de waterstaat te waarborgen. KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Tot burgemeester van Krimpen aan den IJssel is met ingang van 1 maart benoemd de heer F. A. Bulder, thans burge meester van de Zeeuwse ge meente Westkapelle. De heer Bulder, 45 jaar, is remonstrants en lid van de VVD. Hij is ge trouwd en heeft een kind. ROTTERDAM Een gede railleerd huwelijk van een ei genaar van een chemisch reini- gingsbedrijf met zijn vrouw. Va der trekt van Wieringerwerf naar het woelige Rotterdam om zoonlief op te zoeken. Zoonlief blijkt samen te hokken met een vriendje. Ziehier de simpele in grediënten voor een onderhou dend blijspelletje. sintmaartensdijk Sinds 1899 leverancier van HUISBRANDOLIE Het jaar van de economie Dit jaar, zegt men, wordt het jaar van De Economie. Dit jaar gaan we meer rekenen, puzzelen, bezuinigen en schrappen dan ooit. Is dat zo, dan wordt dir ook het jaar van de Mercedes Diesel. Ga maar na en cijfert u rustig met ons mee. Benzine is sinds i januari weer ruim 5 cent duurder geworden en kost nu ruim 7Z cent per liter. Dieselolie bleef 21 cent per liter. Een fors verschjl, nicG Maar het gaat niet alleen om de prijs per liter. Dieselolie heeft nl. meer calorieën per liter dan benzine (8600 kxal, t.o. 6800 local, per liter benzine). Bovendien haalt de Mercedes dieselmotor door zijn speciale constructie ook nog eens meer rendement uit de brandstof dan een benzinemotor. Dat is de reden waarom roadtests uitwijzen, dat bijv. bij 100 km per uur een Mercedes Diesel rond de 30%' minder brand stof nodig heeft. Waardoor het verschil tussen de brandstofkosten nog groter wordt. Al met al kost een Mercedes Diesel aan brandstof maar iets meer dan z cent per kilometer. Sterker nog: met een volle tank (és liter) rijdt u met uw Mercedes Diesel van. Utrecht naar Berlijn. Voor rond de 15 gulden. Voor wie meer dan 30.000 kilometer per jaar rijdt in een benzine-wagen van f 10.000}- of meer, wèliets omeven bij stil te staan! Mercedes-Benz Diesel omwille van comfortabele zuinigheid AUTOBEDRIJF „VICTORIA" N.V., Rotterdam, Westblaak 20-22, tel. 010 - 123666 Zwaerdecroonstraat 15, tel. 010 - 259550 Rotterdam-Waalhaven, Albert Plesmanweg 29-33, tel. 010 - 294866 Schiedam, Strick- ledeweg 99, tel. 010 -155255 Vlaardingen, Van Beethovensingel 140, tel. 010 - 346305 DEN BOSCH -Binnen enkele weken, wanneer het Koninklijk Besluit afkomt, zal het industrieschap Moerdijk een andere opzet krijgen. Het schap werd tob nu toe gevormd door delegaties van de gemeenten Klundert, Zevenbergen en Hoge en Lage Zwaluwe. Over enkele weken zullen de provincie Brabant en Breda als nieuwe leden toetreden. De vier gemeen ten participeren voor één zesde deel, de provincie voor twee zesde deel. ROTTERDAM Dit jaar zal er voor het eerst geen foto- en filmbeurs worden gehouden op de Voorj aarsbeurs in Utrecht. Fodor en Fujifilm-Nederland hebben daarom besloten om, evenals vorig jaar, een alterna tieve vakbeurs te organiseren voor handelaren. Onder het motto „De Gold-Rush komt" hebben de organisatoren een Rijnschip gehuurd, die 21 febru ari tot en met 9 maart ligplaats kiest aan de Spangensekade vlakbij de Mathenesserbrug. Dit is het laatste van een serie van drie artikelen ge schreven door Rudie van Meurs en Jan C. Brokken. >"1 PAGINA 3 ners van een bezwaarschrift. Zij stelt ver van de rivier de Amer en het na dat al te zeer de nadruk is gelegd op tuurgebied „de Worp", ten westen van nataurbescheming en recreatie en dat Drimmelen zijn in het plan bestemmm- net waterstaatkundige element onvol- gen bepaald. In twee boekwerken en doende aandacht heeft gekregen. een grote kaart is vastgelegd, welke Bescherming gebieden voor recreatie zijn bestemd. verder zijn er bezwaarschriften bin- is een „stiltezone" aangegeven van grote nengekomen van militaire zijde, van de natuurwetenschappelijke waarde, staan „Biesbosch werkgroep" uit Dordrecht, de vaarroutes beschreven, worden agra- van drie landbouwers die hun grond rtsche gebieden aangeduid, kan men moeten afstaan aan het waterleiding- zien Hoe de hoogspanningsmasten met peanji of hun grond tot natuurgebied leidingen mogen lopen en vindt men i zaSen>, een bezwaar- de pogingen terug om de spaarbekkens schrift kwam van iemand, die bescher- zo mm mogelijk schade te laten toe- ming ^vraagt voor het natuurgebied „De brengen aan het milieu. Tegen het plan zUn zeven bezivaar- vuTdm'^leoeSeS 6611 tC VeCl" f schriften ingediend. Wanneer die !>c- uitgeoetende jacht. Het gaat er hu dit plan in de eerste studccrd zijn, zal de gemeenteraad van verzoek: van militaire zijde om plaats om de Biesbosch zo ongerept Made-Drimmclen over het nlan moeten f'fe'.?Yfr^gens geringe mih- mogelijk te behouden. Eveneens be- SiLemTt gaat Ir dan tawe«n om ~ire a=tlv£eiten in, de Biesbosch te langr«k is, nieuwe ontwikkelingen, met de toekomst van het hart van de tm« jjtagsp handhaven, zal wel kunnen wor- name die op het gebied van de recre- b^ch te^e oprichten veüifte rfrfi™ den 2° verwacht het ge- atie, in goede banen te leiden. B« de meentebestuur van Made-Drimmelcn. uitwerking van de vele onderdelen van Het uit 1964 daterende „uitbreidings- activiteiten bestaan uit overlevings- het plan, zal het recreatieschap „Na- plan de Biesbosch" moest worden ver- oef?mRe5n yaarcefeningen. tlonaal park de Biesbosch" een belang- vangen, omdat in de Biesbosch vier or de Biesboscli, de zuidelijke ce- rijke rol gaan spelen, spaarbekkens voor drinkwatervoorzie ning aangelegd moesten worden en om dat na het verdwijnen van de getijde werking door de afsluiting van het Haringvliet belangrijke wijzigingen in het natuurlijk milieu zouden optreden. De drinkwaterleiding Rotterdam heeft .-net het oog op de werken in de Bies bosch een werkgroep ingesteld, aan vankelijk bedoeld om te adviseren over de tracering van de spaarbekkendijken. Bij het overleg kwam al snel de op vatting tot leven, dat deze taakstel ling te eng zou zijn. Alle gezamenlijke instanties zouden verantwoordelijkheid moeten aanvaar den, niet alleen voor de inrichting en de situering van de spaarbekkendijken, maar voor het totale gebied van min stens „de Zuidwaafd". Daarin zouden de belangen van de drinkwaterleiding, de natuurbescherming en de recreatie op elkaar afgestemd moeten worden. Bezwaarschriften tegen Rijkswaterstaat is een van de indie- ROTTERDAM i Van de sinds maandag 7 februari vermiste Anita Pothuis (12) is nog geen spoor gevon den. Politie en brandweer hebben voor de vijfde keer de Rotte en het Stokviswater afgedregd, maar zonder resultaat. Tot Vrijdag waren bij de ze den- en kinderpolitie in Rotterdam ruim 200 tips binnengekomen. Geen daarvan bleek bruikbaar. Politie en buurtbewoners hebben de afgelopen dagen opnieuw de slooppanden on derzocht langs de route die het meisje van huis naar school mogelijk heeft gelopen. Ook deze actie leverde niets op Anita Pothuis wordt sinds vorige week maandag vermist. Zij verliet die dag omstreeks kwart over een het huis van haar ouders aan de Noord- singel om naar school te gaan. Sinds dien is zij spoorloos. In politiekringen Hiermee komt een einde aan het vrij lange burgemeesterloze tydperk: mr. L. C. A. Lepelaars nam eind oktober vorig jaar afscheid wegens pensionering. De commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, mr. B.laa- sesz beloofde toen dat half december een nieuwe burgemeester zou zijn benoemd. De toenmalige burgemeester van Fijnaert, mr. Van Veldhuizen. (c.h) kwam als eerste in aanmerking, maar hij werd eind decenmber benoemd in Dronten. Zodoende ontstond voor Krimpen enige vertraging. De heer Bilder, geboren in Zwolle, was voor zijn benoeming tot burge meester van Westkapelle op 1 februari 1987 werkzaam bij de gemeentesecretarie van Amsterdam. Jarenlang was hij hoofd van de af deling representatie van het bureau begint men steeds meer aan een mis drijf te denken. Men acht het on waarschijnlijk dat het meisje spelen derwijs te water is geraakt en ver dronken. omdat van haar bekend is dat zij goed kan zwemmen. voorlichting en representatie. Hij begon zijn loopbaan in het bedrijfs leven. Maandagmorgen hopen de wet houders Jac. Goudriaan en. M. Fon- tijne samen met gemeentesecretaris P. de Rijk een kennismakingsbezoek aan de heer Bulder te brengen. Dan zal ook de installatie worden ge regeld. „Het is wel kort dag", zei ons vanmorgen de heer De Rijk. Maandag hopen we nader op de benoeming van de heer Bulder tot burgemeester van Krimpen terug te komen. V „r'. - „Eén op de zes Arm, arm Neder land" (Norman, is that you), het blij spel van de Amerikanen Ron Clark en Sam Bobnck, heeft gisteravond m het Hofpleintheater een optimale uit voering gekregen. Efen vijftal acteurs en actrices van het Nieuw Rotter dams Toneel heeft voor het scheiden van het gezelschap nog eens alles ge geven om de wat slechte indruk van de laatste tijd uit te wissen. Vooral Pieter Lutz had als de te leurgestelde, reactionaire vader een rol die op zijn lijf geschreven was. Hij rolde van óe ene emotie In de andere. Zijn vrouw was er vandoor met een jongere broer van hem. Zijn 2oon bleek anders te zijn dan veel andere zonen. Wat moest hij daar aan doen? Alle literatuur van de wereld over homosexualiteit kon hem niet tot inzicht brengen. Zelfs een leuk hoertje van de straat kon zijn zoon wet opwinden. Wel was zij de oor zaak dat hij kwaad het huis uit vluchtte. Zijn vrouw, afgeknapt op haar nieuwe vriend, wist hem tenslotte tot rede te brengen, Eén op de zes man nen is immers homofiel. Daar mag je alleen maar in berusten. Nederland zal er niet veel armer door worden. In eert snel tempo, zoals bij een blijspel hoort, werd het stuk afgewik keld. Naast Pieter Lutz excelleerden Gees Linnebank en Johan Ooms als de homofiele vrienden. Georgette Ha- gedoom had een leuk rolletje als de berustende moeder en Monique Smal completeerde de bezetting als het mooie hoertje, Massimo Götz had voor een leuk, kleurig decortje gezorgd. De regie was in bekwame handen van. Jules Royaards en Anti Westerling had de Franse bewerking van Jean Cau in een Rotterdams jasje gestoken. STEEF LOBENSTEIJN ROTTERDAM De verschillende raadscommissies-Stadsontwikkeling, Financiën, Havens en Economische ontwikkeling blijken verdeeld over een nieuw erfpachtstelsel zoals weergegeven in de Erfpaëhtnota. Het resultaat is dat burgemeester en wet houders nu aan de raad vier moge lijkheden voorhouden waarover deze dan maar een uitspraak moet doen. Die mogelijkheden zijn om alle grond, bestemd voor bedrijfsdoelein den uit te geven in erfpacht met een nog nader uit te werken geïndiceerde canon; alle grond, bestemd voor be drijfsdoeleinden en particuliere wo ningbouw uit te geven m erfpacht eveneens met een nog nader aan te geven canon; alle grond bestemd voor particuliere woningbouw en voor be- dnjfs doeleinden uit te geven in erf pacht eveneens met een nader uit te werken canon, indien het belang van de stad niet in de weg staat en ten slotte het voortzetten van de huidige gedragsbjn. Industrieschap ia geldnood: regering moet .Lu 'f bieden De prijswinnaars van de puzzel uit ons zondagsblad van 12 fe bruari zijn: J. H. Kramer, Lindt- se Benedendijk 7, Zwijndrecht, f 10; mevr. N. de Regt-Vos, Ma- rijkesrtraat 15, Klaaswaal, ƒ5; mevr. Wupkes, Grote Hagen 73, Rotterdam-26, ƒ5. Fodor en Fujifilm-Nederland zullen aan boord van de „Mississippi River- boat" de laatste nieuwtjes op het ge bied van foto, film, video, radio en bandrecorders aan de vakhandel pre senteren. Voor de bezoekers bestaat er gelegenheid om 's nachts aan boord te overnachten. De vakbeurs is niet voor het oubliek toegankelijk. Een van de trekpleisters op deze alternatieve beurs is de nieuwe Akai GXC-40 cassetterecorder, die ook leverbaar is als tape-deck. Bij de echte Hi-Fi liefhebbers heeft de cas setterecorder tot op heden nog geen genade kunnen vinden ondanks de vele praktische voordelen. Nieuw is ook de Akai 1730 SS-serie voor vier kanalen stereo. De realiteit van de concertzaal wordt nu werke- AMRO-bank, heeft overwogen het schap Delfzijl en het Sloegebied, Waarom falliet te verklaren. Zij heeft daar, vol- zouden zij dan Moerdijk niet subsidi- gens een doorgaans goed ingelichte bron, eren?" vanaf gezien (omdat de Amro dan nooit De provincie Brabant heeft nog een een cent van de miljoenen had terug- grief tegen het industrieschap. Gede- gezien) maar het schap de voorwaarde puteerde J. D. van der 'Harten vindt gesteld tot een sterke fasering over te de groengordel rond het tadustrieter- gaan. rein veel te groot opgezet. De groen- Die fasering geeft het schap weer gordel bestaat uit twee delen: één op andere moeilijkheden. Het eerste con- het industrieterrein zelf om de lucht- tract met Breejenliout NV, die het zand verontreiniging tegen te gaan en één voor het industrieterrein levert, loopt buiten het terrein, die de industrie binnenkort af. Breejenhout, die de mil- moet camoufleren, Dat coulissenland- joenen kubieke meters zand uit de aan schap (door groepen hoge bomen in de te leggen drinkwaterbekkens in de Bies- polders rond Moerdijk wordt de in- bosch haalt, wil op korte termijn een dustne onzichtbaar) vindt de gedepu- nieuw contract sluiten. Maar het bedrijf teerde overdreven. GS hebben overi- De nieuwe leden komen niet in een lende banken en pensioenfondsen ge- vreest door de invoering van een sterke gens een hulpmiddel gevonden om dit rooskleurige situatie terecht. Het in- plaatst zijn. Het industrieschap ontving fasering het zand niet meer kwijt te deel van de groengordel uit de plannen dustrïeschap kampt met grote financiële een kleine dertig miljoen van Shell En dan komt de aannemer in te schrappen. moeilijkheden, doordat gegadigden voor voor de aankoop van de eerste twee- moeilijkheden met haar wederpartij, Het coulisseniandsehap ligt in de bet industrieterrein uitblijven. Het honderdvijftig hectare. het Rotterdamse Dnnkwaterleidingbe- Zandzeeltse polder, die binnenkort her schap heeft tot nu toe 14.0 miljoen drijf. Rotterdam heeft immers op korte verkaveld wordt. Onder het mom dat gulden geïnvesteerd in het industrie- Die resterende 110 miljoen, gulden termijn de nieuwe bekkens nodig. de boeren geen coulisseniandsehap wil- terrein. (De totale investering zal zo'n moet voor juli dit jaar worden terug- len in het ruilverkavelingsplan, zou dit zeshonderd miljoen gulden bedragen), betaald. Het schap verwacht de eerste rRUVINCIt voorstel op „democratische" wijze weg- Die 140 miljoen zijn gefinancierd met maanden echter geen inkomsten. Eén ook de provincie Brabant dringt aan gestemd kunnen worden, kortlopende kredieten, die hjj verschil- van de belangrijkste geldschieters, de op een fasering van de aanleg van het voor de heer J. K. de Vries, voor- -industrieterrein. Gedeputeerde Staten zitter van het aktiecomité Moerdijk is willen nu nog niet te hoog van de toren het duidelijk waarom de boeren geen blazen. Tenslotte is de provincie offici- coulisseniandsehap willen, „In de ruil- eel nog geen lid van het industrie- verkavelingswet is ruimte open gelaten schap. De gedeputeerden P H, Coppes om een gedeelte van het terrein een (economie) en J. D. van der Harten andere dan agrarische bestemming te (planologie) verwijzen daarom naar de geven. Dat zou dan de groengordel kun- antwoorden op vragen van het staten- nen zijn. Maar de boeren moeten dan hd Smeltzer. Daarin zeggen ze: „Het Wel meebetalen aan die groengordel, mdustrieschap to erop bedacht eventueel En dat weigeren ze." direct in te grijpen, indien men bij de Voorzitter Reijnders en directeur afweging van alle financieel-econo- Draijer van het industrieschap beoor- mosche belangen tot de conclusie zou delen deze politiek overigens nuchter, komen, dat fasering onontkoombaar is. tjDie groengordel ligt in het officiële Bepaalde zaken, zoals de zandwm- plan Moerdijk vast. Daar kan niet aan ning en de aanleg van de spoorlijn, gesleuteld worden kunnen niet worden stopgezet Wel De groengordel is vooral onder druk worat, waar mogelijk op kleine schaal van i,et ministerie van volksgezondheid ?®Sseer?' Van een geplande weg van jn de plannen opgenomen. Daarom 1800 meter wordt voorlopig slechts 300 vindt het industrieschap wel, dat de re- meter aangelegd. Mocht de dalende ten- genng op ZJjn minst een subsidie voor dens in de conjunctuur m sterke mate dle gordeI zou geven doorzetten, dan zou het bestuur een forse fasering in overweging nemen." vactem nonvi/cM Toch gelooft het industrieschap zelf IwJltN UKUtvRtN nog met erg in de fasering, „Ons be- Het industrieschap probeert op het leid gaat er van uit, dat je industrie- ogenblik alle kosten te drukken. Het terreinen m voorraad moet hebben", gevaar bestaat, dat de eventuele kandi- zegt de heer Reijnders. Hij denkt een daaf-industrieën geen strohalm in de andere remedie voor de kwaal te heb- )veS gelegd zal worden bjj een vestiging ben.: regeringsdeelname. 'n Moerdijk. Voorzitter Reijnders stelt ZONNIG tegenover „dat er een wet op ,de Het was tenslotte het ministerie van Maar die economische zaken, dat vier jaar ge- De industrialisatie van Moerdijk komt leden er bij de toe gemeenten op aan- voorlopig niet van de grond. Eet S drong een gepland industrieterrein van zejf houdt er relrcni^ ,y vijfhonderd hectare (volgens de Twee- drie jaar Heen iSlfsSf de Nota voor de Ruimtelijke Ontwikke- melden. Op aandrane van h^t drijven zouden voor de deur staan te de bedrijven belangstelling wj trappelen. Hoewel de regering enkele De geschiederüs dreigt lich te herha- xnfra-structurele werken voor haar len. Terwijl Moerdijk l«5tek?in £- ,De Gold Rush' op Rijnschip hjkheid. Ook aanwezig is een 3-m-één combinatie van radiocassetterecor der—televisie met een 7Vs centimeter beeldbuis. Van het Video-front valt eigenlijk weinig nieuws te vermelden. Stads de laatst gehouden Firato komt Akai nu ook met de VTS-110 en VT-700. De VTS-110 mag best werelds kleinste videorecorder genoemd worden, waar mee opnamen kunnen worden ge maakt met de smalste videoband. Op het oog een dure liefhebberij, maar dat heeft alleen betrekking op de aan- schafftagskosten van de complete apparatuur. In de praktijk bkjkt, dat video-recording zelfs goedkoper is dan filmen. Vooral als men bedenkt dat een filmrolletje slechts een keer kan worden gebruikt, terwijl de video band telkens opnieuw kan worden benut Een kwestie van uitwissen en weer opnemen. Uit de foto- en filmwereld presen teert Fodor enkele interessante snuf jes. In verband met de steeds meer toenemende belangstelling voor de onderwatersport brengt Konica een waterdicht „onderwaterhuis" in twee uitvoeringen op de markt. De water sportliefhebber kan nu zijn eigen ca mera ook bij de hoogste golven ge bruiken, zonder dat deze waterschade oploopt De diepzeeduiker kan zelfs tot een diepte van 30 meter duiken, zonder dat dit problemen oplevert. De Fujica Z-8Q0 Single 8 filmcame ra heeft het voordeel, dat de filmhob- byist tijdens het filmen gelijktijdig het bijpassende geluid kan opnemen. De filmcamera heeft een multi-coating lens, ter voorkoming van reflectie 'bij sterk zij- of tegenlicht. Op de camera kan ook een elektronenflitser worden aangesloten, waardoor beeld-voor beeld opnamen kunnen worden ge maakt. Nieuw is ook de Fujica 35 FS klembeeldcamera, speciaal voor de msterie opnieuw te betrekken in in dustrialisatie van Moerdijk. „Wij willen vakantieganger die even snel en het risico verkleinen", zegt hij. En ge zonder al te veel problemen een plaat- deputeerde Coppes voegt daar aan toe je wil schieten. „de regering subsidieert Temeuzen, rekening nam (zoals het uitdiepen van dennteerriA de Dordtse Kil) bleef zij verder finan- doende het d-^'k cieel buiten schot. Drie kleine Brabant- waar bli RprfYpT? K^toers- se gemeenten moeten garant staan voor maken Onder^Pf Wf^ P^n^aar te de honderden miljoenen investeringen ,°^er"" in het teirein. ULl h"hw?netetTeinen beschikbaar Reijnders wil nu proberen het mi-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1972 | | pagina 1