m Bejaardencomplex Helga gaat officieel open in de herfst: weinig zwaveldioxide, veel stikstofdioxide Honderd buurtcafés, met sluiting bedreigd cm 8950 cm 9950 cm142.50 cm155.* ft ommer ssggs*-* AGENDA i m Projekt interkerkelijke samenwerking Anita-zaak aanleiding LUISTER BOEKENWEEK DONNER Barokconcert in Mijnslieerenland Sanering en verplaatsing van de nieuwe Woning in de as; gezin daïdoos Fraaie prestaties op solistenconcert betaal- nu minder naar de prachtige (dank HAMMOND a ORGELS bij j betaal numinder 4 de rotterdammer J -ft I MhfljEES TT- mrt e samenzano; haarscherpe afscheidingen bij schilderwerk met zuivere SCHAPEWÖL afdekking 80x190 90x190 120x190 cn, 12? 50 130x190 140x190 Luister bij Sommer ook naar de plezierige betalingsservice, de huurmogelijldieidmet recht van koop en nog zoveel meer. Sommer heeft ook eigen orgel- muziekscholen met weer zo'n prettig aangepast huursysteem KOM, KUK, LUISTER EN VRAAG ROTTERDAM Het gehalte aan zwaveldioxide in het Rijn mondgebied was in het vierde kwartal van 1971 relatief laag. S.lephts. op, één..van de26 in ge- - kruik zijnde' meetpunten is de richtwaarde van de Rotterdamse Commissie Bodem, Water en Lucht overschreden. De over schrijding werd geconstateerd op een „typisch industriepunt", ge legen in het Botlekgebied. Het is overigens in overeenkomstige kwartaalperioden van voor gaande jaren nog niet voor gekomen'dat er zo weinig over schrijdingen van het zwavel- dioxvdegehalte waren. vandaag morgen dagelijks p;v. Geresemeerd PAGINA 3 VRIJDAG 25 FEBRUARi 1972 .mri r''^•'•cen^iwa'HBgS^. MIJNS HEERENLAND Zaterdag avond om 8 uur wordt in de her vormde kerk een concert gegeven door het Amsterdams Barokensemble s.Musica da Camera". Dit gezelschap werd opgericht in 1965 te Amsterdam, onder leiding van bekende Barokspe- cialisten Gustav Leonhardt en Frans Brüggen. Men legt zich toe op de vertolking van het barok-repertoire en men speelt daarbij op de oude instrumen ten. Ton Koopman bespeelt het clave- cimbel en het orgel. Hij heeft zijn opleiding gehad aan het Amsterdams conservatorium van Simon G. Jansen en Gustav Leonhardt. Ku Ebbinge hsspeelt de barokhobo en blokfluit. Hij studeerde bij Frans Bruggen. Jaap Stotijn en Han de Vries. Jaap ter Linden speelt cello en gamba. Hij studeerde bij Care! van Leeuwen Boomkamp, C'a leden van Musica da Camera werken als docent mee aan de inter nationale barokcursus die tivee maal oer jaar voor conservatoriumstuden ten en vakmusici in Nederland wordt gc-houden. Het ensemble treedt veel cp in binnen- en buitenland. Het is ook regelmatig voor de radio te be luisteren. Het programma ziet er. zeer aan- rekke'ijk uit. Er worden werken uit gevoerd van Bach, Hertel. Cima, Pe- renti. Teiemann, Corelli en Handel. Comité wil vermiste kinderen opsporen ROTTERDAM Zaterdag ochtend tien uur zal voorzitter E. Kurpershoek van de Stichting Helga het nieuwe interkerkelijke bejaardencomplex en diensten centrum „Helga"- aan de Hen- drick Staetsweg in de Prins Alexanderpolder officieel openen en daarmee is een eind gekomen aan een bouwhistorie, die bijzon der vlot is verlopen. Begin maart verleden jaar was het hoogste punt bereikt, acht maanden nadat de eerste paal de grond in ging. Er is dus ruim anderhalf jaar aan gebouwd. Daarvoor hebben het Dordtsc ar chitectenbureau Gerritsen en de Aan neming Mij. J. P. van Eestcren NV gezorgd. Het centrum is een projekt van acht kerken: de Hervormde Gemeen ten van Hiilegorsberg en Kralingen, de Evang.-Lutberse gemeente Rotter dam, de Gereformeerde Kerk (Vrijge maakt) van Kralingen, de Christelijke Gereformeerde Kerk Rotterdam-C, de Doopsgezinde Gemeente Rotterdam, de Vrije Evangelische Gemeente Rot terdam-C en de Gereformeerde Kerk van Aïexanderstad. -.Deze kerken hebben hun samen werking in d» naam geprojekteerd: de naam „Helga" beduidt niet anders dan een samenvoeging van de eerste letters van de begrippen hervormd, evangelisch-luthers, gereformeerd en de anderen, A; „Helga" is bestemd voor. valide be jaarden, mensen dus, die in staat zijn een eigen huishouden te voeren. Er is dus geen verzorgingsgedeelte maar wel zat hef voor de bewoners moge lijk zijn onder tdpaalde omstandighe den warme maaltijden te betrekken van het dienstencentrum, dat echter niet alleen het „Helga'-complex maar de gehele wijk móet bedienen, „Helga", dat In oktober de eerste bewoners ontving, bestaat uit een hoogbouw van negen lagen met 289 twee-kamerwoningen en een laag bouw met één etage met 36 twee-ka merwoningen. Alle appartementen hebben een eigen keuken. De foto's tonen het nieuwe complex en een interieur van een der bijzon der plezierig ingedeelde appartemen ten. ^oww4>r*S! SCHIEDAM In de Grote Kerk wordt zaterdag 26 februari weer een „uurtje samenzang" gehouden, te be ginnen om 19 uur. Medewerking verlenen de chr. har monievereniging Harpe Davids, het interkerkelijk jeugdkoor Delft, me vrouw Den Ouden en mevrouw De Jager, solozang en mej. T. van der Meiden, orgel. Door Jan Ladenius ROTTERDAM Een,organisa tie die op eigen'initiatief of op verzoek van ouders wil bijsprin gen bij zaken rond vermiste kin deren. Dit is kort gezegd het doel van het Anita-eomité, dat deze week in Rotterdam is opgericht. Aanleiding voor deze burgerbri gade is de dramatische zaak rond de twaalfjarige Anita Pothuis. Initiatiefneemster van het Anita- comité is mevrouw H. J. de Jong. „Wij willen daadwerkelijke hulp verlenen." zo legt zij uit. „Als het moet dan kammen wij een bepaalde buurt uit. Wij kunnen ook als bemid delaar optreden bij weggelopen kin deren," aldus mevrouw De Jong. Voor wat het eerste facet betreft heeft het comité al van zich doen spreken, door op vrij omvangrijke schaal te speuren naar de vermiste Anita Pothuis. Vrijwilligers zochten afbraakpanden af. Er werden contac - ten gelegd met onderwatersportver enigingen, die op verzoek van het co mité in de Rotte doken, omdat nog steeds aangenomen wordt dat Anita daar verdronken zou zijn. „Wij willen met onze actie bepaald Is i.st geen heerlijke gedachte elke morgen prima uitgerust op te rtaannu deze fijne poly ether matras verzekert U zo'n 55-onde nachtrust. Uitstekende polyaether matras sen van 16 cm hoog en afge dekt met schapewol, waarop U verrukkelijk slaapt. Tweezijdig doorgestikt en met geborduur de borders, in de kleuren abri- cot en blauw, uit de prijsklasse vanf 109,- t/mf 175,- nu voor zeer aantrekkelijke prijzen. Vrijdagavond om 6 uur begint op da 1e etage de verkoop van deze polyaether matrassen, met tchapewol afdekking. Tweezij dig doorgestikt en met gebor duurde "borders, in de kleuren abricot en blauw, hoogte 16 cm, nu zeer voordelig. Géén schrift, of tel. best. ROTTERDAM, Als gevolg van de sanering van een aantal Rotterdamse wijken is een groot aantal horeca-bedxqven in de Maasstad in moeilijkheden ge raakt. Met name op het Noorder eiland, op Feyenoord en in Crooswijk zal dit leiden tot be drijfssluitingen. Voor sommige zaken betekent het afsluiten van grote aantallen wonin gen, die als gevolg van de sanerings plannen voor sloop in aanmerking komen, een vermindering, van de om zet met 50.000 per jaar. Daar de verhoogde accijns op bier en fris dranken toch al een verminderd „café-bezoek" tot gevolghadden, is een delegatie' van de hóreca-exploi- tanten gaan praten met de inspectie van de belastingen. Het gesprek heeft geen resultaat ge had, omdat de „Belastingen" geen precedent willen scheppen. Hét ne gatieve resultaat van het gesprek dwingt met name de exploitanten van z.g.n. „buurtcafés" tot bedrijfs sluiting. Over heel Rotterdam betreft het, naar men verwacht, een. honderd tal zaken. Voornamelijk zijn deze ge legen aan de Linker Maasoever. In siders betogen, dat niet alleen de sa nering van bepaalde wijken de oor- - zaak van de .malaise is. Ook het zich verplaatsen van tal van havenactiviteiten in de richting van de zeekust heeft een verminderd café-bezoek in de buurt van Rijn- en Maashaven tot gevolg. Vooral de schipperscafés hebben het zwaar te verduren. Bij de inspectie van de belastingen verwacht men, dat ook andere bran ches door sanering en verplaatsing van havenactiviteiten zullen -wórden getroffen. Textiel- en levensmiddelen branches in de oude havenwijken, die vooral van de binnenvaart afhanke lijk waren, zien de omzetten met tien duizenden guldens per jaar terug lopen. Van enige hulp van overheidswege kan geen sprake zijn. Ook belasting faciliteiten zijn uitgesloten. Het gaat hier, zo betoogt men aan de Punte- gaalstraat om een natuurlijk proces dat nauw verband houdt met de her structurering en reconstructie van de stad. Eigenaars van percelen, die ont eigend worden en waarin zaken zijn gevestigd, komen voor een behoor- lijke vergoeding en vervangende be drijfsruimte in aanmerking, maar be drijven, die ais gevolg van de veran derende omstandigheden, minder om zetten, vallen buiten iedere regeling. „Regeren is vooruitzien", zo zegt men bp tie „Belastingen". „Al jaren geleden hadden deze zakenmensen kunnen weten, dat hun omzetten zou den teruglopen. Maar zfj hebben niet tpdig genoeg gereageerd op de toch tjjdig genoeg gepubliceerde plannen," lammis RIJSWIJK Een felle, brand heeft donderdagmiddag een woning- aan de Dorpsstraat in het Noord-Brabantse Rijswijk in de as gelegd. Een gezin van vijf personen is hierdoor dakloos geworden. Over de oorzaak van de brand fast men in het duister. Meer dan 50 jaar een klinkende klank in vakmanschap en abso lute garantie voor service en kwaliteit. TH Grote (Donderdagt0 Mag dit gehalte dan de toelaatbare grens niet hebben bereikt, een andere zaak is het met de stikstofdioxide. Op 2 en 3 oktober zijn in het centrum van Rotterdam concentraties gemeten die de toegelaten richtwaarde van de commissie Bodem, Water en Lucht benaderen en zelfs (2 oktober) over schreden. Zelfs op de. beruchte 12e oktober 1970, toen in Vlaardïngen een drie-uure gemiddelde concentratie van 199 microgram per kuMeke meter werd gemeten, is die grens niet ge haald. Op een opvallend groot aantal da gen zijn ook relatief hoge standaard- rook-concentrdties gemeten. Hieron der wordt verstaan dat op meer dan de helft van de meetpunten een ge halte wordt gemeten van meer dan tweemaal het maandgemiddelde. De plotselinge stijging van het ge middelde concentratie-niveau moet waarschijnlijk worden toegeschreven aan ongunstige meteorologische om standigheden. Deze gegevens blijken uit het zo juist verschenen verslag over het vierde kwartaal 1971 van het Labora torium Luchtverontreiniging bij de keuringsdienst van Waren. ROTTERDAM: De Schouwburg: 2D.15 De Vijanden; Piccolo Theater: 20,13 Hond In de pot; De Doelen: repetittezaal: 20,30 Relnbert de Leeuw piano; Atrium: 20.00 film zeehondenv-an-gstenAhoy: Binnenhuis beurs. RARBNDRECHT: Gemeentehuis: 19.39 ge meenteraadsvergadering. ROTTERDAM: Dc Schouwburg: 20.15 Liefde half om half; Piccolo Theater: 20.15 Hond in de pot: Hoppleintheater: 20.15 Een op de zes Arm. arm Nederland.' De Doelen: 20.15 grote zaal Rotterdams Phil- harmonisch Orkest. ALBLASSERDAM: Gemeente huls: 13.00 expositie. ZUID LAND: gereformeerde kerk: 20.00 The Young Credo Singers, ALEXANDERPOLDER: Bejaardencen trum Helga: 10.00 opening bejaardencen trum. Klachten stadsbezorging: maandag t.m. vrtld. 18.30-19.30. zaterdag 11-13. tel. 115588. Schiedam Lange Kerkstr. 83. tel. 366382 Vlaardingen: J. VerheU. Diepenbrock- straat 41, tel. 313:145 Maassluis: De Jong tel. 3812 agentschap Maassluis: Mevrouw Brouwer Piersonr.taat 35. Woord voor de dag: Bijbellezing en overdenking, tel 14100. Klachten geliuds- hinder en lurhtvervuiling: Centrale Meld- en Regelkamer RUnmond tel. oio—150000. Spreekuren sociale raadsleden: ma.. di„ vr.: Coomhertstr. 19. 9-11: Jenslusstr. 31 14 16: ProveftlersslnEel 51, Ml: Klaver- str. 52 9-11Rulgevsraardstraat 34 14-16: Bla- zoenstr. li 14-66, dl.. vro.. do.: Korte LUnbaan 3d 13-14: vr. Ook het lood gehalte van: de at mosfeer werd op alle meetpunten (al thans volgens de Russische norm; de Amerikaanse norm legt hogere maatstaven aan) overschreden. Een nadere analyse van stofmon- sters die genomen zijn in Üe lucht- verontreinigingsperiode (15 september tot en met 5 oktober van vorig jaar) laat zien dat op twee dagen maxima le nitraat- en sulfaatconcentraties voorkwamen. ROTTERDAM Het solistencon cert van de Kunststichting, donder dagavond in de behoorlijk bezette Kleine Doelenzaal bood voor dc pauze de gelegenheid om kennis te maken met een zelden solistisch gebruikt in strument: de contrabas. De in 1943 te Den Haag geboren Hans Krul, mo menteel als solo-bassist verbonden aan het Amsterdams Philharmonisch, leerling van Gerrit van Dijk, Fr; Nijenhuis en Anthony Woodrow, bracht samen met pianist Hans Broekman een aantal, uiteraard wei nig gehoorde, duo-werken tea gehore, waarin hij van begin tot eind sterk wist te boeien. Hans Krul beheerst zijn instru ment, dat ,'hij meestentijds als een cello laat zingen, volledig. Met opval lende zuiverheid, muzikale gedreven heid en groot stijlbesef werd de vier delige sonate in a van Bach's tijdge noot Henry Eccles, waarmee de a- vond inzette, gespeeld. Ook Hinde- mith's sonate uit 1949, een voor de maker typerend stuk, werd met de vereiste „Spielfreudigkeit" vertolkt. Grote indruk maakte Krul ook met zijn dynamische schakeringen, het geen vooral de overigens weinig pro gressieve sonate uit 1911 van Adolf Misek eigenlijk meer Weber-Schu- bert, dan laat-romantisch-vroeg-mo dem tot een grote muzikale bele venis maakte. Pianist Broekman, die steeds voortreffelijk partij gaf met zijn helder toucher en gave techniek, werd terecht door de bassist in de hem gebrachte hulde betrokken. Na de pauze werd het gedeelte, dat oorspronkelijk door pianist Dick Ze venbergen zou worden verzorgd, overgenomen door de aanvankelijk te Amsterdam bij Karei Hilsum, maar later in Parijs door Vlado Perlemuter en Louis Hiltbrand opgeleide collega Willem Brons. Deze musicus in hart en nieren was al eerder hier ter stede destijds met een indrukwekkende recital in de Boymans-aula opge treden. De gunstige i mpressies van toen werden donderdag volkomen be vestigd met een klankvolle reproduc tie van Praeludium met fuga in fis van Bach en vooral met, een hoogst boeiende interpretatie in de ware zin van het woord van Schubert's laatste sonate in Bes. Misschien was de weergave wat Beethoveniaans van Opvatting, gezien het overwegend monumentale ele ment. maar wat hier aan weloverwo gen muziekmaken met het uitstekend volhouden van de grote lijn, zonder daarbij de nodige rustpunten te ver onachtzamen, werd gepresbteerd, ver dient niets anders dan de hoogste lof. Het publiek, dat een en ander met geconcentreerde aandacht heeft ge volgd, bracht de kunstenaar na afloop een warme hulde. geen poiltieagentje spelen," aldus me vrouw Dé Jong. „Met name in de Anita-zaak hebben wij-niets, dan lof^ voor. het: werk dat de Rotterdamse politie doet. Voor ons geldt echter het gezegde: twee zien meer dan één en daarom zoeken wij verder. .Ook op plaatseri waar de politie al heeft ge— zocht. „Het tweede facet -kinderen die van huis zijn weggelopen slaat op de zaak van Hans, Jansjsn. Hoéwei de beide kin|eren bij elkaar in de buurt, jj wonen eri' tbiden deel uitmaken van een tweeling, wordt aangenomen, dat het hier om twee heel verschillende zaken gaat. Ook op de zaak Hans Jansen heeft het comité zich met élan geworpen. „Het is immers maar al te vaak zo, dat het gaan naar de politie voor sommigen een barrière is. Wij als particuliere Instantie zijn wat- een voudiger bereikbaar," aldus mevrouw De Jong. Is zij niet bang overladen te worden met verzoeken om weggelo- pen kinderen terug te brengen? „Och," zo zegt mevrouw De Jong, „vaak is het zo dat de ouders het kind- dolgraag terug willen hebben en dat het kind in kwestie niet terug- durft uit angst. nemen van helderzienden. Mevrouw De Jong legde de contacten met de bekende paragnost Gerard Croiset. Omdat Croiset zich niet goed volde kon hij zich niet voldoende concen treren. Ket comité ging niet bil dc oakk/n neerzitten en nam een andere helderziende in de arm. Opvallend is het dat ook deze man wijst in de richting van de Rotte. Donderdagavond is nog een aanwij zing van deze man,' die onbekend wenst te blijven, door drie duikers van Smit Tak Internationaal Ber gingsbedrijf nagetrokken, een werk dat zij geheel belangeloos deden. „Wij zijn r.iet gebaat bij sensatie zoekers", zo wil mevrouw De Jong duidelijk stellen. „Onze telefoon staat nauwelijks stil. Veel mensen bellen op om een mogelijke aanwijzing te geven, maar hoewel alle tips onder zocht worden zijn er veel nieuwsgie rigen c»ij die maar wat zeggen. „Wat wij nodig hebben zijn mensen die de handen uit de mouwen willen steken. Het is dan ook begrijpelijk dat de twintig mensen die nu de vas te kern van het'Anita-comité. vormen vrijwel allemaal ouders van kinderen zijn. Het is een zware taak," aldus mevrouw De Jong, zelf moeder van vijf kinderen waarvan de jongste vijf jaar is, „maar wij willen twijfels rondom een verdwijning trachten weg te nemen. Onzekerheid is immers slopend." De Rotterdamse politie staat wat gereserveerd tegenover de actie van mevrouyv De Jong. Wij zijn er niet op tegen, aldus poli- tievoorlichter Peereboom, elke manier van hulp is immers wel-, kom. Zolang men zich niet, op het specifieke terrein van de po litie begeeft kunnen wij er ook niet op tegen zijn. Komt het echter zo ver dat cr dui delijk politionele acties ondernomen moeten worden dan zou ik.mevrouw De Jong eens willen uitnodigen ach- ter de schermen van de politie te ko- men kijken," aldus de heer Peere boom. bij Bemiddelaar Korte Lijnbaan 3 Rotterdam „Onze taak zou kunnen zijn het kind op te sporen en als bemiddelaar op te treden. Weggelopen kinderen schrikken misschien af door het op treden van-politie. „Vanzelfsprekend proberen wij'zo veel mogelijk in overleg met dé poli tie te werken," zo «telt mevrouw De Jong duidelijk, „Maar dat overleg weerhoudt ons er niet van ook zelf activiteiten te ontplooien." Een van die acties is het in de arm PERSONALIA Promoties: Gepromoveerd tot doctor In de yrisfcunde en natuurwetenschappen: ,H. P. M. van Kempen (R.U. utrecht). Gepro moveerd tot doctor In de geneeskunde: J. T. P. M. Droes CR.U. Leiden). Gepromo veerd tot doctor In de technische weten schappen: 36. T. Eekveldt 4T-K. Delit) Onderscheiding: prof. dr. Dirk Immer, hoogleraar in de cardiologie en klinische fysiologie aan de -universiteit van Amster dam, is benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse leeuw. Minister Stuyt heeft hem gisteren de onderscheiding -uit gereikt tijdens zijn bezoek aan de nieuwe cardiologische kliniek van het academisch ziekenhuis in Amsterdam Voor klanten die eens wat an ders dan anders willen hebben deze glasweefsel overgor- dij'nstof, die niet alleen bijzon der apart maar ook erg prak tisch is. Overgordijnstof van glasvezel in moderne uni kleuren, 120 cm breed. Glasvezel heeft veel voordelen: brandvrij, kleurecht, krimpvrijen warmte- en zonwe rend. Nu bij ons van f 14,50 voor nog géén vijf gulden per meter. Vrijdagavond om 6 uur begint op de 1e etage de verkoop van deze glasvezel overgordijnstof in 5 moderne uni kleuren. IMu per meter 120 cm breed voor Gcén schrift, of tel. best 70VEEL beroering als er geweest Is rond de sloop van de Koninginne- kerk, zo rustig blijft het nu, afgezien van een paar mislukte pogingen om brand te stichten. Toch heeft de sloop veel meer op zijn geweten dan men kan vermoeden. Neem alleen al het verkeer. Ik heb van de week eens een .tijdje staan kij ken op de hoek van de Boezemsingel. En het is beslist opvallend hoeveel automobilisten een woeste slinger ma ken, omdat ze een laatste blik op de laatste resten van de kerk willen wer pen. Fietsers en bromfietsers hebben het in dit geval iets makkelijker. Overigens moet het me wel van hot hart, dat die sloop nu niet zo erg prettig geregeld is. Zeker niet voor de mensen die er vlakbij wonen, er dagelijks langs komen en bijna elke steen zien afbre ken. Eén van die mensen is de heer J. Helj uit de Rusthof laan. Voor velen geen onbekende, hij was de koster van de Koninginnekerk. Dat deze man, en zijn vrouw niet min der, een grote plaats voor de kerk in zijn hart had, en nog heeft, zal niemand verwonderen. En dan doet het pijn om de afbraak zo te moeten zien gebeuren. Waarom dit moest, begrijpt de heer Heij nog steeds niet. Natuurlijk, er zijn argu menten genoeg genoemd. „Maar", zo vertelt de heer Heij, „Er was misschien een andere oplossing mogelijk ge weest". Al enkele jaren geleden, toen net be kend was geworden, dat de kerk moest worden verkocht, heb ik brieven ge schreven aan het bestuur. Ik heb voor stellen gedaan om de kerk te kunnen behouden: een fonds .stichten, schaal- collecte. Er is een handtekeningenactie gehouden". „Niets heeft echter resultaat opgele verd om de eenvoudige reden dat er gewoon geen antwoord op de brieven werd gegeven. Het bestuur vond dat niemand iets te maken had met het be leid. Maar dan kunnen ze toch nog wel zo beleefd zijn om een briefje terug te sturen. Ik vermoed dat mijn brieven ,in de spreekwoordelijke onderste lade zijn terecht gekomen". Geen koster meer van de Koninginne kerk. helemaal geen koster meer want de heer Helj is niet Ingegaan op hot aanbod van het bestuur om zo nu en dan als „inval-koster" in een andere Kerk dienst te doen. „Er was beloofd dat Crooswijk een nieuwe, moderne, en aan. de tijd aangepaste kerk zou krij. gen vertelt hij. „Daar wordt nu in alle talen over gezwegen". Zo hangt nu een doodse stilte rond het „kerk-gebeuren". Een stilte die al leen wordt verbroken door het vallen van hout. puin en koper.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1972 | | pagina 1