Beursinformatie in '73 geautomatiseerd Monetaire politiek wordt ondermijnd door 'near- banking 'Prinsendam', nieuw cruiseschip HAL Jitvoer in januari groter dan invoer Landbouw in de knoei door sterke inflatie Amerikaanse goederenmarkten New York goed prijshoudend 'Baatbeginsel' Aantal verkooppunten werd verder uitgebreid Nederland voerde in 1971 iets meer ïn uit DDR Ook in '72 soepele regeling fiscus bij wisselend inkomen 'Scholten-Carton over dode punt heen' De Porceleyne Fles weer zelfstandig Ned. fondsen in New York Werkgroep bezint zich op toekomstkansen Gelijk dividend Ogem en Technische Unie Nieuw overslagterrein Pakhoed aan Waalhaven DOW JONES INDEX In de Beursspiegel Lichtkrant vervangt tikker Naam is vooroorlogs idee Handelsbalans VS in januari weer slechter Positieve handelsbalans uniek feit LEI komt met algemeen overzicht TROUW/KWARTET DINSDAG 29 FEBRUARI 1972 FINMCIëN/ECOÏïOMIE13 AMSTERDAM De resultaten van de Amsterdam-Rotterdam Bank over 1971 schijnen geheel in tegenspraak te zijn met ontwikkelingen elders in het bedrijfsleven. De nettowinst was nl. 14,9 pet hoger dan die van het vorige jaar bij een stijging van het balanstotaal met 20,7 pet. Overigens werd het winststijgingspercentage gedeflatteerd door een extra storting in het pensioenfonds ter grootte van 13,5 miljoen. AMSTERDAM De Vereeniging voor den Effectenhandel heeft ap paratuur aangeschaft, waarmee van volgend jaar af de verstrekking van informatie over koersen geautomatiseerd wordt. Niet alleen wordt de publikatie van noteringen op de Amsterdamse beurs ver beterd en aangevuld, maar ook banken en commisionairs zullen sneller dan op het ogenblik op de hoogte komen van wijzigingen in de koersen. De wenselijkheid snel in het land de koersen te kun nen verspreiden is mede de drijfveer tot de automatisering op de beurs. monitoren De grote vergaderzaal van de vernieuwde en vergrote hoofdbank Amsterdam van de Amrobank. De officiële ingebruikneming van dit kantoor zal op 8 maart a.s. worden verricht door minister Nelissen van Financiën. AMSTERDAM Men kan zich afvragen, of de nu al vele jaren gehandhaafde kredietrestrictie haar doel niet mist. Het oogmerk van de kredietrestrictie is het reguleren van de bestedingen via de be schikbaarheid van financieringsmiddelen. Voor veel bedrijven wordt hierdoor de weg naar bankkrediet moeilijker. Deze bedrijven trachten dan buiten het bankwezen om aanbieders van financieringsmiddelen te bereiken. produkten wordt eik jaar ruim 4 Koersen in Montreal 24 febr. 15.730 20.980 1.743 714 699 25 febr 18.180 23.590 1.737 855 581 26 febr. 18.200 23.510 1.760 736 695 %wm Nettowinst Ar mo bank ste?g bijna 15 pet die bijv. wordt teruggevonden in een stijging van de kosten met 28,5 pet. De schijnbare tegenspraak gelegen in de hogere nettowinst moet dan ook geheel worden verklaard uit een sa menloop van omstandigheden. Een sa menloop, waarvan de voortzetting In 1972 weinig waarschijnlijk lijkt. Aan het aantal verkooppunten van de bank werd in 1971 wederom een be langrijke uitbreiding gegeven. In de loop van het jaar werd het 700e kantoor in gebruik genomen. Eind 1971 waren er in totaal 714 verkoop punten. Zonder deze extrastorting zou de winst met 25,8 pet. zijn gestegen. Te gemakkelijk, aldus de raad van bestuur in het jaarverslag, zou hieruit de conclusie kunnen worden getrok ken dat het winvermogen en de groei van het bankwezen niet wezenlijk worden beïnvloed door de gang van zaken elders. Sterker nog, dat het bankwezen als het ware profiteert bijv. door een groter kredietgebruik als gevolg van financieringstekorten wegens lagere winsten van een slechtere «gang van zaken elders. ANDERS De werkelijkheid is anders. Ook het bankwezen is en als arbeidsinten sief bedrijf misschien nog meer dan andere bedrijven onderhevig aan winsterosie als gevolg van de sterke loon- en prijsinflatie. Een tendens, AMSTERDAM De Amsterdam-Rot terdam Bank, die ah eerste grootbank haar verslag over 1971 uitbrengt, kan op een goed jaar terugzien. Er was sprake van een flinke groei, hetgeen blijkt uit de toeneming son het balans- totaal, dat met 20.7 pet steeg tot 19.808 miljoen. Uiteraard komt deze groei voor een niet onbelangrijk deel voor rekening van de loon- en prijsinflatie. Daar naast droeg ook de valuta-annist in de wereld een steentje bij tot het uit eindelijke resultaat. Het jaarverslag van de Amrobank is ditmaal minder omvangrijk dan zijn voorgangers. Het 'traditionele onder werp' is hiervan o.a. het slachtoffer geworden. Dit is uiteraard te betreu ren. Erger vinden wij evenwel, dat het verslag geen enkele prognose met betrekking tot de toekomst bevat. Kennelijk heeft de raad van besiuur het niet verstandig geoordeeld 1972 vooraf te veel te belasten gezien de vele onzekerheden, die er thans be staan. Gelet op de alom optredende kosten stijgingen is het echter wel duidelijk, dat de Amrobank alle zeilen zal moe ten bijzetten om te voorkómen, dat de winst dit jaar beneden het peil van 1971 zal dalen. Mede hierom ligt het voor de hand, dat de bank momenteel nagaat in hoeverre bepaalde tarief aanpassingen, zoals die bijv. verleden jaar al in de 'wholesale-sector' zijn doorgevoerd, ook op ander gebied mo gelijk zijn. Daarbij wordt vooral gedacht aan een vergroting van de provisie-inkomsten, waaruit in het verleden de opkosten volledig konden worden bestreden. Een en ander zal ertoe leiden, dat de bank meer aandacht zal gaan schen ken aan het 'baatbeginsel'. Zulks om te voorkomen, dat door een verdere scheefgroeien van de verhoudingen de laatste jaren' heeft de verschuiving van probisie- naar interestbaten zich geregeld voortgezet een gezonde groei van de bank in de weg wordt gestaan. De debiteurenportefeuille, waaronder te rekenen de posten wissels, voor schotten tegen effecten, debiteuren en kredieten op middellange termijn steeg met 1495 min. of 18,4 (v.j. 15,5) pet. tot 9.678 min. Het totaal van de aan de bank toevertrouwde spaargelden nam toe van 2,0 mrd, tot 2,7 mrd., of met 32,4 (19,6) pet. De deposito's op termijn stegen met 1001 (1443) min., of met 13,1 (23,3) pet. De post crediteuren ging met 1464 min., of 27,2 (7,7) pet. omhoog. In totaal beliep de post crediteuren, de posito's op termijn en spaargelden eind '71 18.207 (15.081) min. De totale positie van het Eurodeviezenbe- drijf ten opzichte van het balanstotaal nam, relatief gesproken, nog iets toe. De bestaande buitenlandse deelnëmin- ge van de bank gaven wederom een bevredigende groei te zien. PERSONEEL Uitbreiding van het personeelsbestand vond in 1971 vertraagd plaats. De stijging bleef beperkt tot 7,4 (12,8) pet. door een toeneming van 17.129 tot 18.392 medewerkers. Het aantal parttime medewerkers steeg van 1627 tot 2000. De investeringen beliepen 103 (111) min., w.o. f 58 min. in gebouwen. Het totaal der baten steeg van 561,3 min., tot 705,0 min., derhalve met 25,8 (15,9) pet Aan baten uit hoofde van interest en wissels werd 465 (362) min. ontvangen en aan baten uit hoofde van provisie en effecten 240 (199) min. De uit het laatste blijkende stijging van 20,4 pet. acht de raad van bestuur In het licht van de kostenstijging ten gevolge van de huidige mate van geldontwaarding aan de lage kant. De totale kosten stegen van 418 min. tot ƒ538 min. of met 25,3 (21,8) pet. De personeelskosten breidden zich uit van 283 min. tot 363 min. of met 28,3 (24,8) pet. De toeneming van de algemene kosten beliep 28,7 pet. en wel van 94 min, tot 121 min. De brutowinst steeg van 143 min. tot 167 min. De nettowinst beliep ƒ74,4 64,7) min. Zonder de extra storting in het pensioenfonds zou de winst 81,5 min. hebben bedragen. Aan' het reservefonds wordt 16,0 (12,1) min. toegevoegd, waarna deze ruim 60 min. bedraagt en aan de vervangingsreserve 17,7 (16,1) min., waardoor deze op 430 min, uitkomt. Zoals gemeld, wordt over het vergrote kapitaal wederom 3.40 uitgekeerd. Tot nog toe werken zowel de beurs zelf als de banken, die op een speciale seindienst zijn aangesloten, met de zg. tikker. Een papieren band, die uit een seintoestel rolt en waarop afge kort de namen van de fondsen en de koersen worden vermeld. In 1973 wor den de mogelijkheden echter aanzien lijk uitgebreid. Alle gegevens over de schommelingen in de koersen zullen worden inge voerd in een computer. Deze zorgt ervoor, dat de noteringen (die tegelij kertijd in hqt computergeheugen wor den opgenomen) hun weg vinden naar de publikatieborden en naar een lichtkrant op de beurs. Die lichtkrant vervangt de tikker. Daarenboven komen de noteringen nog eens automatisch op de telex (waarvan o.nu de kranten profiteren) en zijn de koersen zichtbaar op moni toren in nissen of kantoortjes op de beurs. Dit laatste strekt dan vooral de commissionaires op de beurs ten voor deel, die In hun eigen ruimte op de beurs de voornaamste ontwikkelingen snel kunnen aflezen. Bij de opzet van het systeem is reke- oing gehouden met de wens van bijv. banken om de beurseomputer op hun eigen computer aan te sluiten. De banken kunnen dan, zoals in de Vere nigde Staten al heel gebruikelijk is, in het voor het publiek toegankelijk gedeelte een lichtkrant of andere pu blikatieborden plaatsen. Met de automatisering gaat gepaard het gebruik van video-apparatuur. Hiermee kan men de laatste koers of andere gegevens van een bepaald beursfonds opvragen, maar het is ook mogelijk lijsten van de koersen van één dag op te vragen. Een combinatie van monitor en video systeem is de 'rolling map'. Door middel van video-apparatuur kunnen allerlei gegevens bij de computer wor den opgevraagd die dan op eigen monitor verschijnen. In de loop van de dag zou automatisch een aantal gegevens op de 'rolling map* kunnen verschijnen, zoals in de ochtenduren de beurs van Tokio en 's avonds de noteringen van Wall Street. Ook voor belangrijk wereldnieuws zou de 'rol ling map' gebruikt kunnen worden. DEN HAAG Nederland heeft in 1971 voor 173 min. ingevoerd uit de DDR, terwijl voor 113 min. daarheen werd uitgevoerd. Dat bete kent dat de handelsbaians met de Oostduitsers vorig jaar iets ongunsti- ger geworden is, want in 1970 werd voor 185 min. geïmporteerd en evenals vorig jaar voor 113 mm. geëxporteerd. Dit is berekend aan de hand van de al aanwezige gegevens over de periode januari tot en met november 1971. Vooral de laatste twee jaar, zo stelt de raad van bestuur van de Amster dam Rotterdam Bank in haar verslag over 1971 vast, heeft de 'near-ban- king', zoals dit verschijnsel wordt ge noemd, alle kans gekregen zich te ontplooien. Dit doordat bepaalde sec toren van.,hetobedrijfsIeveiH vrij liqui- de waren, mede door toevloed van middelen uit het buitenland. Voor het bedrijfsleven ging deze toe vloed van middelen voor een groot deel via wat wordt genoemd de 'leads and lags' in het betalingsverkeer met het buitenland. Dat wi] zeggen dat bedragen, verschuldigd op grond van HARDINXVELD-Giessendam Het nieuwe cruise-schip van de Holland- Amenka Lijn, momenteel in aanbouw bij de Scheepswerf en Machinefabriek De Merwede te H a rd'i n x v e 1 cl- G i essen - dam. zal Prinsendam worden gedoopt. De te water lating van dit schip is gepland begin juli van dit jaar. Met ingang van juli 1973 zal de Prinsen dam een cruise-programma gaan uit voeren in Indonesië. Singapore zal als begin .en eindhoven fungeren voor 14- da3gse cruises. De naam Prinsendam werd in 1936 door het Rotterdamse publiek genoemd ais de naam voor het passagiersschip dat bij de RDM in DEN HAAG Voor te laat ingedien de verzoeken om teruggaaf van in komstenbelasting zal ook in 1972 een soepel standpunt worden ingenomen. De staatssecretaris van financiën, mr. W. Scholten, heeft besloten, dat de belastinginspecteurs te laat ingedien de verzoeken tóch in behandeling mo gen nemen als de voor indiening gestelde wettelijke termijn van twee maanden met niet meer dan tien maanden is overschreden. In sommige gevallen zijn belasting plichtigen met sterk wisselende in komsten, gerekend over een reeks van jaren, een aanzienlijk hoger bedrag aan inkomstenbelasting verschuldigd dan het geval geweest zou zijn indien die inkomens gelijkmatig zou den zijn toegevloeid. In de gevallen waarin het daarbij gaat om winst uit eenzelfde onderneming dan wel in komsten uit eenzelfde dienstbetrek king is het sinds 1965 mogelijk die inkomsten gelijkmatig over een perio de van drie jaren te verdelen (de zogenaamde middeling). Het verzoek daartoe dient evenwel binnen een be paalde termijn bij de inspecteur be lastingen te worden ingediend. Omdat deze met ingang van 1965 getroffen wettelijke voorziening niet onmiddellijk voldoende bekendheid had, was een tijdelijke regeling in het leven geroepen waarbij de inspecteurs waren gemachtigd een te laat inge diend verzoek alsnog in behandeling te nemen voor zover aannemelijk was dat belanghebbende de termijn niet bewust had laten verlopen. Deze rege ling, welke gold tot 1 januari 1972, is nu voor 1972 varvangen door de thans bekendgemaakte voorziening. GRONINGEN Scholten Carton en Papier gaat een gunstiger tijd tege moet. Het bedrijf is over het dode punt heen, hoewel de rentabiliteit nog niet geheel naar wens is, zijn de voor uitzichten belangrijk gunstiger dan in de afgelopen jaren. Dit heeft presi dent-commissaris G. H, Smits op de jaarvergadering verklaard. Hij zei ver der dat de grote investeringen van de laatste drie jaren ongeveer 10 min hun vruchten beginnen af te werpen. Voor dit jaar wordt echter nog geen dividend verwacht. WASHINGTON (Rtr) De handels balans van de Verenigde Staten is in januari nog verder in de rode cijfers terechtgekomen dan in voorgaande maanden, aldus het Amerikaanse minis terie van handel. In januari was er een tekort van S 319 min (bijna 1 miljard) tegenover een tekort van 274 min in december. Met uitzondering van vorig jaar sep tember is de handelsbalans van de VS nu negatief sinds april 1971. On derminister Volcker van financiën verwacht geen herstei van de positieve handelsbalans voor het eind van dit jaar. DEN HAAG In januari is de uitvoer 4 pet. groter geweest dan de invoer. De handel met België en Luxemburg buiten beschouwing gela ten, bedroeg de export in de eerste maand van dit jaar 3,59 miljard en de import 3,45 miljard. Het komt maar zeer zelden voor, dat in een maand meer wordt geëxporteerd dan geïmporteerd. Als Nederland een overschot heeft op de betalingsbalans wordt dat gewoon lijk veroorzaakt doordat wij meer diensten leveren dan ontvangen of dat meer kapitaal wordt ingevoerd dan uitgevoerd. De handelsbalans op zich zelf is vrijwel steeds negatief. De positieve handelsbalans is te dan- EFFECTENKOERSEN AVONDVERKEER AMSTERDAM - In het telefonisch effectenverkeer kwamen gisteravond de volgende koersen tot stand. Tussen haakjes staat de officiële slotkoers van gistermiddag. Akzo 75.80 (76.20); Hoogovens (72.20); Kon. Olie 120.30 -121 gl (121.10); Philips 42.90 (43.10); Unilever 132 gb-132.50 (131.00); KLM 115.00 (115.50). handelstransacties en dienstverlening, ons land versneld 'binnenstromen en vertraagd verlaten. De onderlinge kredietverlening tussen bedrijven is zeker één van de oorza ken van het verschijnsel, dat de kortè kredietverletting-dcbr "banken aan-de binnenlandse private sector aanzien lijk beneden de met De Nederland- sche Bank overeengekomen norm bleef. Het is, zo zegt de raad van bestuur van de Amrobank, duidelijk, dat door deze 'near-banking" de effec tiviteit van de monetaire politiek on dermijnd wordt. aanbouw was, en dat later Nieuw- Amsterdam zou gaan heten. Over de herkomst van de naam Prinsendam is niets bekend. De heer N. van der Vorm, lid van de raad van bestuur van. de HAL, maakte dit bekend tijdens een presentatie van het nieuwe cruisenprogramma ten overstaan van een groot aantal tour operators uit West-Europa. Tevens werd getoond de multi-screen projec tie die in Indonesië is opgenomen. De programma is enige tijd geleden in Kuaïa Lumpur onderscheiden omdat het volgens de regering van Indonesië da juiste presentatie van het volk van Indonesië zou zijn. De Prinsendam heeft 'n accommodatie voor 456 passagiers en krijgt een bemanning van 158 koppen. Vermoe delijk zuilen dit ook Indonesiërs zijn met een Hollandse staf. De heer Van der Vrom deelde nog mee, dat de HAL een concessie heeft gekregen voor een onbeperkte cruise-vaart, in Indonesië voor twee schepen. De Holland-Amenka Lijn start met één schip. DELFT Aandeelhouders van de Koninklijke Delftsche Aardewerkfa briek De Porceleyne Fles zal worden voorgesteld een statutenwijziging goed te keuren, waardoor een defusione- ring met de Gebr. Nagtegaal en de Gouda Vuurvast voor De Porceleyne Fles mogelijk wordt. Gebr. Nagtegaal, een particuliere be leggingsmaatschappij, bezit 60 pet van de aandelen van Gouda Vuurvast en De Porceleyne Fles neemt voor de overige 40 pet deel m het Goudse bedrijf. Dit bedrijf heeft op zijn beurt een meerderheidsbelang in De Pdrce- leyne Fles. Overleg met de gebr. Nag tegaal heeft er toe geleid dat in april een aandeelhoudersvergadering gehou den kan worden, waarin tot statuten wijziging kan worden besloten. Directeur ir. G. J, Geluk van De Porceleyne Fles verklaarde dat het voor alle betrokkenen van het bedrijf het beste is dat men niet afhankelijk is van een particuliere beleggings maatschappij. Kon. Olie noteerde op 28 februari 837%-38 (391/i->/2), Unilever 41(4-42 (41 %-%). Philips 13%-13% (13%-%) en KLM $35% (35). DEN HAAG De prijzen voor land- bouwprodukten moeten over het sei zoen 1972/73 met tenminste 4 procent stijgen. Anders raken de inkomens van de boeren weer verder achter bij de gemiddelde inkomens in de andere sectoren van de economie. Deze voorspelling is te vinden in het eerste "Landöoil w-Economisch Be richt', dat het Landbouw-Economisch Instituut heeft uitgegeven. In dit boek werkje is een algemeen overzicht gegeven van de situatie en de ontwik kelingen in de landbouw op dit mo ment. De bedoeling is, dat het LEI elk jaar zo'n bericht uitgeeft De cijfers, die het LEI verschaft over de inkomens in de landbouw zijn somber. De afgelopen jaren zijn de prijsstijgingen in de landbouw steeds achtergebleven bij de kostenstijgin gen. Weliswaar werd de opbrengst per man steeds groter,, maar daar stonden forse prijsstijgingen tegeno ver voor de goederen en de diensten, die de boer moest aanschaffen of waarvan hij gebruik moest maken. Bij een sterke inflatie zit de landbouw duidelijk in de verkeerde hoek, zo stelt het LEI vast. Het afgelopen jaar is voor de akkerbouwbedrijven, veel slechter geweest dan een jaar-eerder,. vooral "door de lage prijzen," dié "voor de "aardappelen gemaakt werden. De weidebedrijven boekten gemiddeld be tere resultaten dan in het seizoen 1970/71. Vorig jaar ging de melkprijs met 10 procent rn de vleesprijs met 9 procent omhoog, De gemengde bedrij ven gingen vorig jaar ook iets vooruit ten opzichte van 1970/71, maar de resultaten bleven matig. De ontwikke ling in de tuinbouw was over het algemeen niet zo gunstig. AFVLOEIING Het aantal mensen, dat in de land- en tuinbouw werkt loopt jaarlijks met ruim 4 procent terug. Tot de afvloei- ers gaan naar verhouding steeds meer DEN HAAG Twaalf vooraanstaan de Nederlanders hebben zich verenigd in een 'Werkgroep Toekomst' om zich te bezinnen over Nederlands onder zoek voor het opstellen van toekomst modellen. De werkgroep is gevormd in verband met het onderzoek naar de toekomstkansen van het leven op aar de uitgevoerd in opdracht van de Club van Rome. De werkgroep wil stimulerend optre den bij het verkrijgen van een zo groot mogelijke coördinatie tussen on derzoekingen in Nederlandse universi teiten en ondernemingen. Zij bestaat op dit ogenblik uit dr. ir. W. J. Beek, prof. dr. C. J. F. Bötteher, prof. dr. ir. P. M. E. M. van der Grinten, drs. P. L. Justman Jacob, dr. J. Knoester, dr, H. J. G. Meyer, prof. dr. J. Pen, prof. dr. A. Quispel, prof, dr. R. Timman, prof. dr. J. Tinbergen, mr. G. A. Wagner en dr. J. Zijlstra. Zij hebben 'uitdrukkelijk ter persoon lijke titel' zitting genomen. De 'Werkgroep Toekomst" is gevormd op initiatief van de stichting maat schappij en onderneming. Deze stich ting is opgericht door Nederalndse be drijven in samenwerking met het Ver bond van Nederlandse Ondernemin gen en het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond. Zij wil a.m. het inzicht bevorderen in de betekenis van de ondernemingsgewijze produk- tie voor onze samenleving. De stichting tracht dit doel in de eerste plaats te bereiken door het verrichten of doen verrichten van stu dies en het openbaar maken van de uitkomsten daarvan. Zij wil daarbij de nadruk leggen op het wetenschap pelijk gehalte van de studies. ROTTERDAM/AMSTERDAM Ogem stelt voor over 1971 een onver anderd dividend uit te keren van 5,24 in contanten. Hetzelfde voor stel geldt voor aandelen Ogem Natio naal Bezit. Ook Technische Unie (voor 52 pet. eigendom van Ogem) wil een gelijk dividend uitkeren. Voorgesteld wordt 19 pet. in contanten. ket> aan een sterke stijging van de uitvoer nl. met 11 pet, of 354 min., ten opzichte van januari 1971, terwijl de invoer met maar 2 pet, of 68 min. toenam. Het invoeroverschot van 147 min. maakte daardoor plaats voor een uitvoersurplus van 139 min. Het dekkingspercentage steeg van 96 tot 104. Houdt men enerzijds rekening met ds omstandigheid dat januari 1972 éên werkdag meer telt dan januari 1971 en laat men anderzijds schepen en vliegtuigen, waarvan de in- en uitvoer aan sterke fluctuaties onderhevig zijn, buiten beschouwing, dan daalt de in voer met 3 pet. en stijgt de uitvoer met 8 pet. Een stijging van enige betekenis bij de invoer ten opzichte van januari 1971 kwam alleen voor bij ruwe aardolie. Dalingen van enige omvang treft men aan bij machines, granen en veevoeder. De uitvoer ver toonde een toeneming bij aardoliepro- dukten, niet elektrische machines en organische chemische produkten. Een uitvoerdaling kwam voor bij elektri sche machines. ROTTERDAM Pakhoed Rotterdam heeft plannen een overslagterrein voor zware ladingen aan te leggen aan en in de Waalhaven in Rotterdam. Het terrein grenzend aan Waalhaven- pier II, waar Pakhoed haar havenbe drijf heeft gecentraliseerd, zal een oppervlakte beslaan van 30.000 m2. Voor deze overslag moet een deel van de Waalhaven worden volgestort. De gemeente Rotterdam moet nog toestemming geven voor de Pakhoed plannen. Ze vergen een investering van ruim 8 miljoen. mensen met een eigen bedrijf beho ren. Voor 1965 verdween jaarlijks 2 procent van het aantal landbouwbe drijven. De afgelopen jaren ging 4 procent van de bedrijven dicht. De totale produktie aan agrarische procent groter. Het verbruik van landbouwprodukten in Nederland stijgt daarentegen maar met 2,3 pro- Asbestos Corp cent Deze stijging is voor een deel toe te schrijven aan de bevolkmgs- oom Tar enen» groei, voor een ander deel aan het Husky verschijnsel, dat de mensen meer ^Iss Ferguson duurdere landbouwprodukten (bij- Nat Resources voorbeeld meer en beter vlees) gaan Shell canada eten. Doordat de produktie sterker Iaem w grants stijgt dan de binnenlandse vraag moet 1 Nederland elk jaar meer landbouw produkten exporteren. 24/2 25/2 28/2 26% 25 26% 65.35L 65.60 «5,60 9 9 9 14% 14% 13% 16% 16% 1®% 15% 15% 15% 14% 14% 14% 7.90L 8.07L 8.22L 37% 37% 38 17% 17% 18 Het LEI weet verder te melden, dat de boerengezinnen gemiddeld veel minder uitgeven aan consumptiegoe deren dan het gemiddelde Nederland se gezin. De bespafringen van de boe ren waren hoger. Dat staat in verband met het verschijnsel, dat de landbou wers het grootste deel van hun inves teringen met eigen middelen financie ren. Indtm. Sporen 11Ui. Obi. Mods 24 febr. 912.70 255.09 112.95 74.01 391A 25 febr. 922.79 256.05 113.59 74.07 392.2 26 febr. 92429 255.69 113.08 74.03 390.8 Amnd. UAL Tot. H L 8 CHICAGO Tarwe 25/2 23/2 mrt 163" 164% mei 156 156% JuU 145 147% Mais mrt 118% 118% mei 122% 122% lull 125% 125% Haver mrt 78% 77% mei 74% 73% lull 70% 70% Sojabonen 330% mrt 327% met 332 335% lull 335% 338% WINNIPEG Rogge okt 98% 181 mei 95% 97 Jul) 87%L 88%L Haver met 68% 68% Jutl 68% b 69L okt. 70 70 g Gedaan; 6 Bieden; L Laten; n Nam. Gerst mei luit £>ltt Lijnzaad roei juli Katoen mrt mei juli Cacao Loco G Loco B mrt mei 109% 1091/i 264% 261%b NEW VORS 37.58 37.42 33.82-85 27% 26% 23.76 24.68 109% 10SÜL lD9%n 265%b 263% 37.80 37.57 33.78 27 28 23.09 24.58 Wol tops loco 77.00n 78.00n mrt 76.Sp-77.79 78.50-79.00 Suiker contr. U loco 8.59 8.55 mrt S.59-80g 8.80g mei 8.83-81,8.97-99g Koper mrt mei 51.80 $2,15 51.15 51.80 Tin Str, loco 171%-176%L Lood St. h. 14.55 ANTWERPEN Austr. Wei mrt. lOSb aprit 103b mei 193b HOUUAIX Woltops mrt. 12.90-5 april 12.99b mei 12.90b LONDEN Metalen en f per ton n» loeo ld, 3 mna Koper loc ld. 3 mnc 1434-1433 1435-1430 435%-438 44244-443 172% 14.50 10«%b 106%b 103%b 13.00b 13.00b 13.00b 1431-1433 1433-1434 43414435 442-442% Lood loco 122-122% 121%-m% ld. 3 mnc 12114-121% 121%-121% Zink loco ld S mnc 151-151% 153-15314 151%-151% 153%-153% NEW YORK 25/2 28/2 ACF Industries 49% 51% Aireo 22% 22% Allied Chemical 29% 30 Alum Co of Am 47% 48% American Brands 44% 44% American Can 32% 32% Arn Cyanamld 39 39% Am Electr Power 29% 29% Am Metal Climax 30% 30% Am Motors 7% 7% Am Smelt C Ref 22% 23% Am Tel re! 43% 43% Anaconda 28 19% Armeo Steel 20% 20% Atiant Richfield 69% 70% Bendis 43 44 Beth! Steel 30% 32 Boeing '23 24% Burroughs 169% 168% Can Pacific Ry 13 16% Co! Co of Am 63% Chase Manhattan 52% 52% Chesap Ohio K 56 64%o Chrysler 33% 33% Cities Service 42% 42% Colgate-Palmolive 64 64% Cc't Industries 19% 19% Communw Edison 36% 35% Cons Edison 26% 20 Cont Can 31% 31% Con! Oil A 23 28% Curbss Wright A 25% 28% Curtiss Wright 31% 35 Dart Ind 54% 55% Dow Chemical 51% 80% Dupont de Nem 164% 162 Eastman Kodak 106% 107% First Nat City 47% 47% Admiral Corp 22% 22% Alex 9.90 9.90 Allegheny Pow S 22% 22 ARiona 34% 34% Am Standard 14% 14% Amsted Ind 44 43% Ark Louts Gas 25% 26 Bait Si Ohio 4V4% 58% 57% Bayuk Cigars 12% 13 Burlington Ind 37% 36% Calif Packing Can Breweries Cerro Cbadboum Goth Chase Select Fd Columbia Gas Comtnco Cont Telephone Corn Products Crossbow Fund 26% 9 16% 4% 11.39 33% 28% 21% 34 7.89L 26% 8%® 1814 m 11.42 33 28% 21% 34% 7.84L Ford Motor Fruehauf (Jen Electric lien Poods On Motors Gen Publ Utll Gen Tel El Getty Oil Gilette Gimbel Bros Goodyear T B UuU on tUlnots Centr Int. Bnsln Mach intern Harvester int Nick ol Can In! Paper Int Tel Tel Johns Manvllle Kennecott Copper Kraft Co Lttton [nd Lockheed Aircraft Marcor Inc Martin Marietta May Uep Stores Vic DonneR Mobil UU Corp Nat Biscuit Nat Cash Keg Nat Distillers Nat Gypsum Nat Steel North am Rockw Fluor Corp Gen Cigar Int Bntc for Rec Int Flav Frag Int Tech Fund inl Paper (8 4) tnsllco Corp tnterspar Inv Select Fund Kansas City Ind. Kansas Power KLM Kroget Leases Lone Star Ind Lehman Madison Fund 70% 69% 39% 39% 59% 60% 30% 31% T3 79% 23 23% 3014 30 H 75% 76'!, 40 40% 30% 29% 31% 31% 26% 29% 35% 35%e 372 367 29% 29% 333', 34% 34% 34% 63% 63% 38% 37% 29 28% 45% 45% 23% 20% 13% 13% 28% 28% 22% 22 47% 48% 41 43% 53% 55% 59 58% 32% 31% 16% 56% 19% 19% 43% 44 35% 35% 21% 22 26% 26% 99b S9b 62% 63% 13.12 13.28 58'Ab 58% b 15% 16% 49.30 50 3.66L 3.731 41% 41% 25% 25%<S 35% 29% 30% 21% 22% 26 26 17% 17% 15% 15% Olln Mathleson Pac Gas El P'-nhs NY Tr Pipsico Phelps Dodge Phillip Morris Phillips Pelt Procter 1 Gambl Untile Co of Am Republic Steel llevnolds Ind. Royal Dutch Petr Sears Rnebuck Shell Oil Southern Co Southern Ky Sperry Rand Stand Oil Calif Stand OH Indiana Stand OH NJ Studebakei Sunray US OH 1 exact» rexas Ins! Transamartea Union Carbide tltti Royal United Aircraft United Brands us steel West union Tel Westinghouse El Wooiworit! Braz Traction Nat Can NY CVr.tr A North West R N Am Phillips Co 18% 18% 29% 23% 4% 4% 73 73 41% 40% 77 78 30% 30% 86% 88% 41% 41% 21% 22% 69% 89% 39% 37% 109% 109 49% 50 20% 20% 91% 92% 37 37 57% 58% 67% 67% 76% 76% 44 44 49% 50 32% 32% 129% 131% 20% 20 44% 45% 19% 10% 33% 33% 13% 13% 32% 33 50 50% 43% 43% 42% 42 21% 22 17 17% 11% 11% 79 78% 34% 31% Occidental Petr 12% 12% Pacific Light Public Serv Santa F« Ind Southern Pac Standard Brands Sterling Drug randy UCIF Unilever Union Electr U nlted Corps United Gu 25% 25% 25% 25% 31% 31 18% 47% 45% 45% 49% 49% 45% 47% 4,78 4.78 41% 18% 18% 1# 10% 21% 21% 34 34%

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1972 | | pagina 1