WAAROP IS KOOP AFGESPRONGEN B. en W. Reeuwijk waarschuwen tegen illegaal kamperen tmk Jonge onderzoekers bezig met milieu melk boter room en kaas Zes overvallen in twee maanden tijds Geringe groei in Barendrecht Vier gouden bruidsparen Financiële positie Groot-Ammers slecht 1 59." 64." OCCASION 72 PULLMAN 1 CIA-avond herhaald Visser en Van der Giessen lijkt verloren Kamercommissie milieuhygiëne naar Rijnmond Woningwetbouw in Hoogvliet enkele FLINKE BEZORGERS(STERS) nu minder Dirk Jansz Zwart start orgelserie Politiebureau voor IJsselmonde en Lombar dij en JDunantgarage Gemeenteraad Brielle Yassu ra nu en Ssjl/ s edert^|^3. nümindêp HUiSBRANUQUÉ lei! ^6.93:30 VVD-raadsleden - ivillen rem op hortingen via paspoort 65 ook voor polyether matrassen met extra veerkracht TROW/KWARTET ZATERDAG 8 APRIL 1972 it 3 (ADVERTENTIE) Géén schrift, of tel. best. ROTTERDAM Omdat de eerste avond, 19 maart, een zo verrassend succes is geworden, zal zondagavond 16 april om kwart over acht in de Beatrixzaal van het Groothandelsge bouw audio-visuele presentatie 'Laat dit volk leven' van de Collectieve Israël-Actie worden herhaald. Met deze presentatie zette de CIA ditmaal zijn jaarlijkse inzamelingsope ratie in ten behoeve van de emigratie van Joden naar Israël, 'hun opvang en hun medische en sociale begeleiding. Zoals bekend betreft deze emigratie thans voornamelijk Joden uit Sowjet- Rusland en uit oosterse landen, die al hun bezit moeten achterlaten als zij naar Israël gaan. 'Laat dit volk leven' kreeg grote be kendheid, doordat deze presentatie een van de allerlaatste werkstukken is van de overleden auteur en journalist Godfried Bomans, die zijn werk niet heeft kunnen beëindigen. Na zijn dood namen Simon Carmiggelt en Klaas Peereboom dit werk over. Op 19 maart zou de avond worden gegeven in de Irenezaal die echter veel te klein bleek om de vele belang stellenden te bevatten. Net als op 19 maart zal ook op 16 april 'Laat dit volk leven' worden gevolgd door twee recente kleuren films over Israël. (ADVERTENTIE) ROTTERDAM Rond driehonderd man personeel van het technisch in stallatiebedrijf Visser en Van der Gie- sen NV, met vestigingen in het Gel derse Andelst en in Dordrecht, dreigen binnenkort ontslagen te worden. Bij de Dordtse rechtbank is donderdag middag het faillissement van het be drijf al aangevraagd. 'De zoveelste fuse die falikant ven keerd uitpakt', aldus de heer C Boen der, woordvoerder van de Christelijke Metaal Bedrijfsbond in Arnhem, nauw betrokken bij de gang van zaken rond het in ernstige moeilijkheden verke rende bedrijf. In 1969 besloot de directie van Visser en Van der Giesen, op het moment dat surséance van betaling was aange vraagd voor het toen al slecht draai ende bedrijf, over te gaan tot schaal vergroting in de hoop daarmee het bedrijf te kunnen redden: er werd aansluiting gezocht bij de Warmte Unie N.V De surséance van betaling werd inge trokken, de aandelen werden 'in een pot gestopt' zoals de heer Boender vertelt, en er wevd een commissie van drie man benoemd, met de heer Bon- ga a nis, bestuurslid van de FME, de werkgeversorganisatie in de grootme taal, als voorzitter. Naast hem kwa men twee grote crediteuren in de commissie. Op 15 februari j.l. riep de heer A. Harmsen, directeur van de gelijknami ge NV te Diemen die was benoemd tot bewindvoerder van de in moeilijk heden verkerende NV Visser en Van der Giesen, de kaderleden van de verschillende metaalbonden bijeen,, om hen op de hoogte te stellen van de steeds slechter wordende positie van het bedrijf. Tien dagen later volgde een gesprek met vertegenwoordigers van de vakbe weging, waarbij ook de heer Boender van de CMB. De heer Harmsen vertel de hierbij, dat er nog alle hoop op redding was omdat men bezig zou zijn de NV te verkopen. 'Dat was alles, verder hoorden we niks meer", aldus een verontwaardigde heer Boender. Groot was diens verrassing toen hij vrijdagmiddag hoorde dat de heer Harmsen per 1 april aan de voorzitter ■van de crediteuren-commissie, de heer Bongaands, had gevraagd hem ontslag te willen verlenen. Nog groter werd zijn verrassing toen hij hoorde, dat MAASSLUIS De Rotterdamse orga nist Dirk Janz. Zwart zal vanavond in de Grote Kerk van Maassluis 't eerste concert geven in de serie orgelavon den in de Grote Kerk. Het program ma bestaat uit composities van Bach, Hanff, Widor, Reger, Dupré en Jan Zwart. Het concert begint met een In Memo- riam de heer H. P. van Westenbrugge in leven tweede organist van de Grote Kerk. Voor het overige staat het pro gramma nog in het teken van Pasen. ROTTERDAM De wijken IJssel monde en Lombardijen, die het lange tijd zonder politiebureau hebben moe ten doen, krijgen niet alleen een politiebureau maar ook een politie macht van ongeveer 125 man. Dat- bureau komt aan de Spinosaweg, vlak bij het spoorwegstation Lombar- dijen. B. en W. bieden de gemeente raad nu het plan aan voor dit bureau, dat ƒ6.178.000 zal gaan kosten. Op de begane grond komen de bureau- en recreatieruimte voor de geüniformeerde dienst, op de boven verdieping komen recherche en admi nistratie, onder het gebouw komt een schuilkelder, die voorlopig wordt be nut als garderobe-en fietsenstalling. REEUWIJK Kampeerders, die plannen hebben het komende seizoen een caravan in het Reeuwijks piassen- gebied te plaatsen lopen een grote kans, dat ze zich problemen op de hals halen, aldus burgemeester en wethoudeirs van Reeuwijk. Het college zal alleen diegenen toela ten, die ook in de vorige jaren een caravan-ontheffing van Gedeputeerde Staten van de provincie hadden en burgemeester en wethouders tegen de plaatsing geen bezwaren hebben inge bracht bij dat college of rechtstreeks bij de caravanhouder. De laatste jaren neemt het aantal illegale plaatsingen in het plassenge- bied stelselmatig toe. Deze ontwikke ling was tegengesteld aan het gemeen telijk beleid, dat verdere versnippe ring van de piasoevers en een nog grotere bebouwingsdichtheid zoveel mogelijk probeert tegen te gaan. In een situatie waarin vaak zelfs geen schuur of garage gebouwd mag wor den kan men moeilijk de 'caravan- dichtheid' groter laten worden. Volgens de jongste jurisprudentie is er ingevolge de Woningwet tussen de plaatsing van een caravan of een ■schuur-garage principieel geen ver schil indien er een bepaalde relatie is tussen de caravan en de bijbehorende grond. Inbedde gevallen is men bouwvergun- ningsptiehiig. Met Gedeputeerde Sta ten. van Z.H. die elders wat gemakke lijker zijn geworden bij het toelaten van caravans is overeengekomen, dat het kwetsbare plassengébied door een speciale regeling beschermd moet worden en dat de gemeente Reeu wijk ook als het om caravans gaat de bescherming van dit gebied zelf voor haar rekening zal nemen. Voor wat de van gemeentewege toe te laten caravans betreft zal dan een zogenaamde 'uitsterfsysteem' worden gehanteerd. Vervolgens wijst het gemeentebestuur er op, dat het plaatsen van caravans beslist geen "koopje' zal zijn. De hou der van de caravan zal namelijk ƒ275,- per jaar aan woonforensenbe- lasting moeten betalen. Tenslotte wordt er op geattenteerd, dat tevens het plaatsen van tenten (ook als dit alleen voor dagverblijf gedaan wordt), anders dan op de officiële campings in het plassenge- bied verboden is. Dit geldt niet voor degenen, die als vanouds dit jaar weer een kampeer- vergunning hebben gekregen. In ver band met een genomen voorberei- dingsbesluit (=planologische maatre gel) is over het algemeen ook het plaatsen van tenten in het passenge bied behoudens aanlegvergunning ver boden. Dergelijke vergunningen zullen in verband met de zeer grote kwetsbaar heid van het plassengebied voors hands niet worden verleend. In Reeuwijk zijn caravans en tenten bui ten de officiële campings beslist con trabande. afgelopen maandag de commissie in een te Bunnik gehouden vergadering had besloten de crediteuren op maan dag 10 april bijeen te roepen om met hen de aanvraag voor het faillisse ment te bespreken, die inmiddels al bij de Dordtse rechtbank was inge diend. 'Die zaak is gewoon aan een verkeerd beleid kapot gegaan', vindt de heer Boender, 'maar dat kan het niet al leen zijn Ik vraag me echt af, wat er nou ineens aan de hand is, dat zo plotseling en zonder dat de vakbewe ging erin wordt gekend, het faillisse ment moet worden aangevraagd. Maar het is verder duidelijk wat er is (ADVERTENTIE) ROTTERDAM Milieuonder zoek staait centraal in de tentoon stelling van de stichting' De Jor> ge Onderzoekers, die tot en met zondag is ingericht in het gebouw Goudserijweg 135. Niet alleen is een groot aantal onderwerpen gericht op de problemen rond de milieuhygiëne, ook de beide hoofdprijzen, die zullen mee doen aan de internationale wedstrijd in Eindhoven, vallen in deze cate gorie. De beste inzendingen zijn van Jos le Noble, een vijftienjarige jonge onder zoeker uit Heerlen, die een bijzonder zorgvuldig uitgewerkte kwalitatieve milieustudie heeft gemaakt en van de opleidingsschool voor huishoudlerares- sen in Steenwijkerwold, die een stu die heeft gemaakt van het natuurre servaat 'De Weerriibben'. De jury, bestaande uit prof. dr. J. Lever, ir. G. J. Smit, drs. M.S.J. Dotinga, dr. J. Schutten en ir. Koe- doot, gaf voorts aanmoedigingsprijzen aan Peter Centen (tien-kanaals kon- trole multiplexer), Eric Melse (onder zoek naar de solitaire en sociale bijen stand in Voorburg), Hans van de Biggelaar (automatisering van model-' spoorwegbanen en parallellen met het grootbedrijf), Leo Mutter (bouw van Newton-teleskopen) en Rob Ouwen- dijk. De A. Steringa-Idzerda-prijzen gingen naar Frans Maas (ontwerp en vervaardiging van een proportionele afstandsbesturing) en Truus Verrij ken (NOS-journaal-onderzoek). Het is de eerste keer dat de landelij ke tentoonstelling en wedstrijd in Rotterdam wordt gehouden. De vorige zeven tentoonstellingen waren in het ROTTERDAM De vaste commissie voor milieuhygiëne v.an de Tweede Kamer zal vrijdag 14 april Rijnmond bezoeken. Tussen half tien en tien uur heeft de commissie in het ge bouw van Rijnmond aan het Stations plein in Schiedam een gesprek met leden van aktiegroepen, onder an deren met mevrouw Dudoek uit Maassluis en de heer A. van Dijk uit Brielle. Daarna gaat de commissie samen met de afgevaardigden van de actie groepen per bus het Botlekgebied in. 's Middags om twee uur is er een gesprek met het Rijnmondbestuur. (ADVERTENTIE) ■gebeurd: na de fusie met de Wanmte- Ume is het personeel opgeschroefd van driehonderd naar vijfhonderd, er liepen vijf direkteuren rond die het met elkaar nooit eens konden worden over het te voeren beleid met als gevolg dat er helemaal geen beleid meer was. Over de salarissen voor het personeel maakt de heer Boender zich overigens vooralsnog geen al te grote zorgen: hij zegt te hebben begrepen dat deze week op de giro van Visser en van de Giesen een bedrag van 250.000 is ge stort waaruit alle salarissen voor de lopende maand kunnen worden be taald. RAI-gebouvv, maar voortaan zal tel kens een andere afdeling van de Jon ge Onderzoekers de organisatie op zich nemen. De organisatie is dit jaar overigens zo goed verzorgd dat Bob Verhaar, die daarvoor verantwoorde lijk is, een organisatieprijs van de Jonge Onderzoekers is toegekend. De tentoonstelling is zeer gevarieerd. Naast vele technische onderwerpen, met vaak zeer dure apparatuur, zijn onder meer onderzoeken op het ge bied van paleontologie, biologie en archeologie gedaan. De ongeveer 110 deelnemers aan de wedstrijd slapen in de jeugdherberg. De maaltijden worden klaargemaakt in het trefcentrum, dat tevens is afge huurd voor recreatie. BARENDRECHT De sterke groei van de gemeente Barendrecht in de laatste jaren begint wat af te nemen. Het aantal inwoners per 1 januari bedroeg 13.467, per 1 februari 13.476, per 1 maart 13.456 en per 1 april 13492.Er'kwamen weinig woningen •gereed. 'Op 1, april j.l. waren .238 woningen in uitvoering. In de toe komst zal de gemeente Barendrecht echter groeien tot ongeveer 19.000 inwoners. In het plan-Buitenoord ko men 1100 huizen. ROTTERDAM Hoewel het niet de bedoeling is, dat Hoogvliet wordt af gebouwd. omdat deze satellietstad voor een woongebied te dicht bij de industrie is gelegen, komen B en W. nu toch nog voor de gemeenteraad met een plan voor de bouw van 112 galerij woningen in woningwetbouw ten behoeve van de Bouwvereniging Patrimonium Dit woningcomplex komt te liggen in de wijk Zalmplaat in de gemeente Poortegaal, dus in het uiterste zuiden van Hoogvliet en het valt buiten het gebied dat last van de industrie on dervindt. Het is de bedoeling, dat de Aanne mingsmaatschappij J. G.-Mak NV het projekt zal bouwen voor ƒ4.144.391. Daarbij komen de grondkosten warm watervoorziening en andere bijkomen de kosten, zodat het projekt ia totaal 5.724.608 zal kosten, hetgeen een gemiddelde maandhuur per woning van ƒ270,20 betékent. Inclusief kos ten. MAASSLUIS De heer N. Valken burg (74) en mevrouw L. Valkenburg- Oprei (72) wonende Generaal de Wet straat waren in februari 50 jaar ge trouwd. Daar het echtpaar enige tijd met vacantie in Spanje heeft vertoefd en kort geleden is teruggekeerd, bo den burgemeester en mevrouw Van Dijck op 5 april hun gelukwensen met dit gouden huwelijksfeest aan. Verder vierden nog drie Maassluise echtparen hun 50-jarige huwelijks feest. Het waren de heer J. Tuit (76) en mevrouw A. Tuit-van 't Hoff (76) van de Prinsekade 38, de heer M.J. den Ouden (71) en mevrouw C. den Ouden-van Dam (69) van de Burge meester Lotsijstraat (86) en de heer C.P. van Balen (76) en mevrouw A van Balen-Valkenburg (77) van de Dr. Kuyperkade 31. De huwelijken van de echtparen Tuit en Van Balen werden in Maassluis voltrokken en dat van het echtpaar Den Ouden in Lekker- kerk. Aan alle drie de gouden paren heeft wethouder J. Smit de gelukwen sen van het gemeentebestuur overge bracht. Zoals gebruikelijk kregen de bruidsparen een taart en een exem plaar van het boek 'Maassluis, stad aan de Waterweg'. BRIELLE Agendapunten voor de gemeenter aadsvergadering van dins dagavond acht uur ten stadhuize zijn: onderwijsvergoedingen, onderwijsvoor- schotten, bouw gymnastieklokaal, ga rantie woningbouw, bestemmingsplan Ommeloop, verkoop van grond, begro tingswijzigingen. ROTTERDAM Het plegen van al of niet gewapende overvallen blijkt een lucratieve bezigheid te zijn als men tenminste afgaat op het aantal keren dat de politie een dergelijk misdrijf weet op te lossen. Een overzichtje over de maanden februari en maart toont aan dat van de zes overvallen in Rotterdam alleen al het recht slechts éénmaal zegevierde. Van de zes pogingen tot roof misluk ten er overigens vier doordat ver zet werd gepleegd. Hierbij vielen in totaal drie gewonden. 16 februari: Twee gewapende mannen dringen aan de Schoonerbergerweg een goudsmidatelier binnen. Een der de man wacht aan het stuur van een bestelauto. De eigenaar weet gewond alarm te slaan waardoor de rovers op de vlucht slaan. De goudsmid moet naar het ziekenhuis, de buit is nihil en de rovers ontkomen. 21 februari: Een pompbediende aan de Bosdreef ziet twee gemaskerde jonge mannen op hem afkomen. Hij weet het duo voor de deur tegen te hou den. krijgt daarbij een stomp in het gezicht maar ziet de overvallers weg- vluchten.Het is tevens de enige over val die de politie naderhand weet op te lossen. Ook hier geen buit 3 maart: Een voorbijganger steekt lêtterlijk en figuurlijk een spaak in het wiel van een gemotoriseerde over valler. Op de Ooolsingel grist een man een cassette met 5000 uit handen van een verkoopster. Zijn compagnon faalt maar weet evenals zijn collega tot nu toe onbekend te blijven. 11 maart: Op klaarlichte dag brengen twee gewapende en gemaskerde man nen een bliksembezoek aan de Amro- bank aan de Henegouweriaan, Zij sla gen erin vijftien duizend gulden mee te nemen en met het geld zijn ook de beide mannen spoorloos. 30 maart: Het onvermijdelijke ge beurt. Bij een overval op een bejaard echtpaar in een sigarenzaak aan de Oranjeboomstraat raken de overval lers door het verzet in paniek. Er GROOT-AMMERS De financiële po sitie van Groot-Ammers is nogal moei lijk, hetgeen vooral het gevolg is van het hoge voorzieningspeil, zo heeft burgemeester H. Boer meegedeeld. Al leen al uit een oogpunt van finan cieel beleid, zou het volgens hem aanbeveling verdienen ook in de ko mende jaren tot een versterkte bevol kingstoename te streven, zoals in 1971 het geval is geweest Daardoor zouden de lasten als gevolg van de gedane investeringen over een groter aantal inwoners verdeeld kun nen worden. De neerslag van één en ander is nu rte.vinden in de begroting 1972 (moet nog door de raad behan deld worden), hoewel deze nu een aanzienlijk beter beeld vertoont dan die van vorig jaar. Niettemin is ook thans niet aan het treffen van enkele belastingmaatregelen te ontkome, men. Het aantal in 1971 gereed gekomen woningen was vrij aanzienlijk. In uit voering zijn thans 15 woningwetwo ningen en 27 premie-woningen. In de (ADVERTENTIE) G RO E N EVE LD! M O T T EfcDAM .-Rotterdam-3.- pos'tbusIi&57P CLAES DE' VRiESElAASMit^'t TH.': 010 23V73« vallen schoten en er wordt met mes sen gestoken. De eigenaar van de zaak wordt in de buik geschoten en een spoedoperatie redt hem het leven. Zijn vrouw krijgt messteken. Een van. de overvallers steelt een auto en rijdt daarmee dwars door een gesloten hek heen. Hij weet daarmee uit handen van de politie te blijven, ondanks een grootscheepse zoekactie. Geen buit. 31 maart - De vierde overval in een maand in Rotterdam. De bedrijfsleider van een slijterij wordt neergeslagen. Zijn belager ontkomt met zegge en schrijve ƒ2100,—. Ook hier nog geen arrestatie. (ADVERTENTIE) wwmt rriVKOLIHien poiyaeiher matrem 80x190 cm ong. 11 cm dik ong. 12 cm dik vrije sector is één woning in aan bouw. Plannen zijn momenteel in voorberei ding voor de bouw van 96 woningen. Gestreefd wordt met de bouw nog dit jaar te beginnen. Het zijn 10 bejaar denwoningen, 10 woningwetwoningen, 23 premiewoningen t.b.v. het plaatse lijk bedrijfsleven, 6 premiewoningen voor rekening van N.V. Mourik en 47 premie verkoopwoningen. Overleg vindt plaats met de provincia al planologische commissie over een nieuw bestemmingsplan, dat uit sluitend beoogt om aan de nog steeds stijgende vraag naaf woningen te kun nen voldoen. Naar*moet worden ge vreesd zal de goedkeuring op het plan te zijner tijd niet zonder slag of stoot verkregen worden. Het zal, omdat ook Groot-Ammers gemiddeld slechts 1 procent per jaar mag igrorien, wel licht een in feite niet te tolereren verkleining moeten ondergaan. Plannen om te komen tot de bouw van een nieuwe openbare basisschool, een nieuwe openbare kleuterschool alsmede een nieuwe christelijke kleu terschool zijn in voorbereiding. Bur gemeester Boer twijfelt er echter aan of reeds dit jaar één en ander tot stand komen. Niettemin: realisering zal op zo kort mogelijke termijn met kracht worden bevorderd en gestimu leerd. De plannen voor-de a aid eg van de rioolpersleiding naar de Lek zijn sereed. Gehoopt wordt dat dit jaar de toewijzing van de voor de realisering oenodigde gelden plaats zal hebben. Momenteel wordt het gemeenteriool nog geloosd in het polderwater. Een belangrijk project in de ge meente is momenteel de sportvelden, waarvan wordt verwacht dat deze voor het nieuwe voetbalseizoen in gebruik kunnen worden genomen. De plaatselijke voetbalvereniging is in middels begonnen met de bouw van een clubgebouw. Omdat nog niet alle financiële moeilijkheden opgelost zijn, wordt een beroep gedaan op de bevol king om desgevraagd de vereniging daadwerkelijk te steunen. 'Slechts met vereende krachten', aldus burgemees ter Boer, 'kan een dergelijk project worden gebouwd' De gemeente heeft reeds voor de aanleg van de velden diep in de beurs getast, zodat de financiering van het clubgebouw (behalve uit enkele subsi dies van rijk, provincie en KNVB) voor een belangrijk gedeelte ten laste van de voetbalvereniging komt Dit jaar zullen eveneens beslag krijgen de plannen, van een aantal inwoners om te kome tot de aanleg van een (ADVERTENTIE) sintmaartensdijk Sinds 1899 leverancier van VLAARDINGEN De raadsfrakties van de KVP er de WD zullen., voort aan brieven van burgers en groepe ringen, waarin schuttingwoorden voorkomen, als niet geschreven be schouwen. Zij willen daarmee uiting geven aan hun afkeer tegen het han teren van onwelgevoeglijke woorden in brieven aan het gemeentebestuur. De druppel, die volgens KVP en VVD de emmer deed overlopen, was een brief aan het centraal akliecomitë Rijnmond, waarin de volgende zin voorkomt: 'Het laatste wat wij ver wachten, na alle krachtige uitspraken van onze bestuurders ten aanzien van het milieuprobleem is weer zo'n lullig schriftelijk antwoord'. Het onafhankelijke raadslid G. W. Schut gebruikte dezelfde bewoordin gen om de houding van de WD en de KVP te kraken. Maar burgemeesi ter mr. J. Heusdens pikte dit optre den niet Hij verbood de heer Schut in de raad schuttingwoorden te ge bruiken. Het argument-van de heer Schut dat voor radio en tv dergelijke woorden ook worden gebruikt, maakte geen indruk op de raadsvoorzitter. 'Een televisie kun je afzetten', zei hij, waarmee de knop van Schutsbetoog werd omgedraaid. (ADVERTENTIE) ahoyhal rotterdam 13tm16épril onder auspiciën van (ADVERTENTIE) ROTTERDAM Donderdagavond is een grote buis van de drinkwaterleiding gesprongen onder het hoofdkantoor van de DWL aan de heer Bokehveg. De straat kwam helemaal onder water te staan. Op het nippertje kon worden voorkomen dat de keldergarage ender water zou lopen. Eén auto stond midden in de 'vijver' maar de politie kon tijdig de eigenaresse opsporen. De politie speel de verdeir voor ponthaas en bracht de dame droogvoets in. haar auto. de betere matras Wij vragen met spoed voor de bezorgiJSKfèn de ochtendbladen TROUW en DE ROTTERDAMMER in Schiedam Aanmeldingen bij mevr. Schreuders, Johan Straussptein 276. Tel. 706612. ijs jA Vrijdagavond om 6 uur begint in de kelder cfe verkoop van de ze keperflanellen trappeldeken tjes, bedrukt in een lief kinderdessin, voor Ais Uw kleintje zich altijd bloot woelt, hoeft U hem niet extra dik aan te kledenalleen een trappeldekentje houdt hem ook behaaglijk warm. Veilig keperffaneilen trappelde kentje waaronder baby zich vrij kan bewegen. Bovenste deel als jasje aantrekken en verder met banden onder 't 'matrasje vast leggen, Bedrukt in een lief kin derdessin, nu niet voor f 6,98 maar voor nog géén vier gulden. seopentf "en lo- fPr. KV: ;c. DtAUA VOOR ROAM DUNAffTSTRAAT22-40 (öi| de Crafaveti) TCLGIQ-ZSUH códpefatievemötónrichtingen gf tf: ALLE VERZEKERINGEN^^ PENSIOEN ADVISEURS REISVERZEKERINGEN PLEZIERVAARTUIGEN KAMPEERUITRUSTING Als U eenmaal op zo'n prima veerkrachtige polyaether matras heeft gestapen, zal het U spijten dat U er niet veel eerder een kocht. Polyaether matrassen van een prima kwaliteit. Een Sleeping Star (ong. 11 cm dik) en een Excellent matras (eng. 12 cm dik), beide aan êén.zijde door gestikt en met geborduurde bor der. Nu in de 1-persoonsmaat 80 x 190 cmvoor zeer lage prijzen. UIL i Vrijdagavond om 6 uur begint op de 1e etage de verkoop van deze polyaether matrassen, 11 en 12 cm dik, beide aan één zijde doorgestikt en een gebor duurde border, nu voor een echte aanbiedingsprijs. Géén schrift, of tel. best

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1972 | | pagina 1