Rotterdam mag komen kijken naar Zuidlands PvdA oneens met eeuwfeest-viering Marktberichten A 93 or gen roept de Mok f 98 Mr. M. Vrolijk maandag in Bergambacht Ds. A. Muilwijk deed intrede in Ouderkerk Contrasten op leerlingen- uitvoering Zilveren wijkzuster panty t de ragfijne panty in de gele verpakking Vorktruckwedstrijd Afrikaanderplein Concert in Gorinchem Kerk, school en aezsn Structuurnota wekt bevreemding AGENDA Problemen in Vlaardingen betaal nu minder nu minder TROUW/KWARTET ZATERDAG 13 MEI 1972 Regio R 4 met 1 jaar garantie 1932-40 jasr MAASKANT BEK mmmswtntu -ra.zMta zondag VLAARDINGEN Enkele uren nadat wethouder A. P. Weeda bij ontstentenis van burgemees ter mr. J. Heusens de feest- plannen aan de openbaarheid prijs gaf, heeft een groeiende minderheid in de gemeenteraad nog eens laten weten het niet eens te zijn met de manier, waar op de festiviteiten rond het 700- jarig bestaan van de stad Vlaar dingen in 1973 worden voorbe reid. Enka'sheer* Van een onzer verslaggeefsters ROTTERDAM 'Zij is verpleeg ster in de ware zin van het woord, altijd vrolijk en opgewekt. Niets is haar teveel, zelfs niet de din gen die niet tot haar taak beho ren. Zij is het zonnetje, de dia mant, van de afdeling.' Enkele citaten maar, uit de vele brieven die de Stichting "Beter met Max' kreeg naar aanleiding van het feit dat zij een 'verpleeg ster of verpleger van het jaar' wilde uitroepen. Een initia tief dat werd genomen door Max Tailleur. Een initiatief dat be stemd is ter ere van alle ver pleegsters en verplegers. BERGAMBACHT De gemeenteraad komt maandagavond om acht uur in een openbare vergadering bijeen, wel ke bijgewoond zal worden door de "a 1 "I commissaris der koningin in Zuid- Oil IÜ170TI Holland, mr. M. Vrolijk. Onderwerp vUlllIl Clt/ IC V t l! van behandeling 2al zijn de komende burgemeestersbenoeming. Eerder moest deze raadsvergadering uitge steld worden. Ook in Ammerstol zal de Commissaris komen praten over de benoeming van een nieuwe burgemeester, nu burge meester J. G. Diepenhorst gepensio neerd wordt. Daar begint de hiervoor uitgeschreven openbare vergadering om halfacht. ADVERTENTIE Verzucht moeder iedere keer weer dat de kapper zo duur is dan kan ze op 14 mei haar geluk niet op als ze deze warm- tekrullers krijgt, waarmee ze zelf haar haar kan doen. Luxe setWidex warm lek rullers, beslaande uit 20 warmtekrul- lers in 3 verschillende maten, .een tang om de krullers uit 't warme water te halen en een mooie opberg-cassettenu met 1 Jaar garantie voor nog géén acht gulden- "X5W. Vrijdagavond om 6 uur begint op de parterre de verkoop van deze luxe Widex set, bestaande uit 20 warmtekrullers in 3 ma ten en een bijbehorende, tang, in een mooie opberg- cassette, nu Géén schrift. cfttL best ADVERTENTIE - 1972 traag staalboeken 600 dessins, modem m klassiek in voorraad. Tm W9BRUUI8STIMT 2 TH. 2JJUZ RBTTBSMÜ BOTri^DAM: SC Laurenskerk; carll- Smcwert; MOM* Theaters 20.00 TronoUe- 'PremoUel'; Be Doel«B: grote za&i: 20.15 H»venpromena<Secöncert; kleine azaal: 20.15 •wamens Jacques Brei'; Rotterdamse Schouw*. M IS 'Uïfde half om half'; Hofplein Theaters 20.M Tingel Tmigel Cabaret; Ahoy snarlnaleU- 29.15 De Beadl Boys; Isaac mbSuèaai; 17.00 opening Turkse Centrum. ZUIDAND B. en W. van Zuid- land hebben de burgemeester en wethouders van Rotterdam uitge nodigd zich in Zuidland op de hoogte te komen' stellen van het culturele patroon en de daarvoor bestemde ruimtelijke accommo datie. Aanleiding tot deze invita tie is de inhoud van Rotterdams jongste structuur-nota-2, met na me het deel waarin aandacht wordt besteed aan het culturele leven van Voome en Putten. Over dat culturele gebeuren op het platteland, waaronder begrepen wordt de gemeenten Abbenbroek, Geervliet, Heenvliet, Oudenhoorn, Vierpolders, Zwartewaal en Zuidland, staat in de structuurnota: "Van enig bezoek aan vermakelijkheden is nauwelijks spra ke. In plaatselijke garages, hooischu ren en café's wordt jaarlijks enig amusement gebracht, dat enige tien tallen bezoekers trekt. Voor zover de inwoners uitgaan doen ze dat in de diehtsbijzijnde stad, Brielle. Helle- voetsluis en wellicht Rotterdam.' Deze conclusie in de structuurnota is overgenomen uit de statistische ver kenning van de cultuur-participatie in Rijnmond van drs. D. A. Welters. B. en W. van Zuidland schrijven met verbazing van deze structuurnota te hebben kennis genomen. Hoewel de redactie is overgenomen uit het rap port van Welters meent het college dat het aan de verantwoordelijkheid voor de publicatie van de uitgevers van de structuurnota niets afdoet. 'Gaarne nodigden wij u uit persoon lijk kennis te komen nemen van het culturele patroon en deszelfs onder dak zou o.i. de schijn kunnen wegne men dat gemelde nota zou kunnen zijn geschreven vanuit een ivoren to ren en ook op andere punten kenne lijk onjuiste voorlichting zou kunnen bevatten', aldus B. en W. van Zuid land. Dat in de aan het gemeentebestuur van Zuidland toegestuurde structuur- noga toevallig de betrokken pagina's blank zijn, doen B. en W. af met de opmerking; 'Dat onder meer de tekst op de pagina's 90 en 91 in het ons ter hand gestelde exemplaar van de struc tuurnota ontbreekt, daarvan nemen wij aan, dat zulks op een toevallig heid berust. OUDERKERK a.d. IJSSEL Op He melvaartsdag heeft ds A. Muilwijk, gekomen van Opbeusden, zijn intrede gedaan in de Hervormde Gemeente van Ouderkerk 's Morgens was hij be vestigd door ds G. Boer uit Zoeter- meer. Hij hield een preek over psalm 68. Hij zei daarover onder meer dat de Hemelvaart van Jezus een onderpand is voor onze Hemelvaart, ook dat het een daardoor verblijdend verscheiden is en een geopende weg naar het Vaderhuis. Over zijn nieuwe gemeente zei hij; 'Ik zie er tegenop mijn werk in deze grote gemeente te beginnen, maar ik vertrouw dat de Heilige Geest mij in alles zal leren. In een persoonlijk woord dankte hij voor het medeleven van o.a. de burgemeester, van colle ga's en van zijn bevestiger ds Boer. Burgemeester Bakker zei in een be groetingsrede dat het college van B. en W. meer bij het stoffelijk welzijn van de bevolking is betrokken en de predikaat bij hun geestelijke belan gen. Hij wenste de kerkeraad geluk met de nieuwe voorzitter. Hij hoopte tenslotte op een goede samenwerking. Ook werd er nog gesproken door vertegenwoordigers van de classis, uit de oude gemeente Opheusden, Ouder ling W. Geneugelijk tenslotte was de tolk van kerkeraad en kerkvoogdij toen hij de nieuwe predikant welkom heette. Hij wees er op dat Ouderkerk kerkelijk geen staalkaart is van veler lei kerkgenootschappen. Naast de Ned. Herv. Gemeente is hier slechts een kleine Geref. Kerk en hij hoopte dat ds Muilwijk hier vele contacten en geestelijke banden zou mogen aan knopen en met zegen werkzaam zou mogen zijn, Hij verwelkomde ook me vrouw Muilwijk en de kinderen. ADVERTENTIE (ADVERTENTIE) Coöperatieve Tuinbouwveiling Botterdam e.o. Kas Komkommers: 90 en op: 74-76. 75 en op: 84-63. 60 en op: 80-63, SO en op: 58-84, 40 en op: 51-54, 36 en op: 38-40, 30 en op: 31-35. Kas komkommers krom: «7-73. Glassla A 15- 28.50, B 14-20. Tomaten binnenland A 0.70- 10.40. B lO.3O-lO.e0, C 9.69-10.90. CC 8.36-9.09. Stam bonen 5.40-5.80. Snijbonen 3.70-4.30. Spi nazie 20-27, Postelein 70-85. Andijvie 65-68. Kadijs 10-12. Heden werden aangevoerd.- Glas sla 75.000 stuks. Kas komkommers 182.450 stuks. Kromme komkommers s.ooo kg. Toma ten 112.300 bakjes. BABENDBECHT. 10 m«l - Cnöp, Tuinbouw veiling "Barendreeht Omstreken'. Andijvie 72-115 14.000 fcC bloemkool 2.18 166-185 147-152 102-123 1.200 st komkommers 76-00 63 61-75 53-5$ 51-80 49-51 41-50 45-47 35-40 38 31-35 31-33 32.000 et komkommers krom 68 l.soo kg kroten «2-70 2.300 bs peterselie 40-54 1.500 b» postelein 71-105 1.000 kg prei kg 38-5S 1.500 kg rabarber 9-17 10.090 kg radijs rood 13-20 41.000 bs wit 10-17 1.000 bs selderij 47-80 3.009 bs sla glas 15-27 17.000 st natuur 10-17 3,760 st spinazie 11-27 12.600 kg tomaten a 10.40-10.50 b 1180 c 9.20 ce 6 50 1.150 bakjes uietl 4-9 7.000 3g, Fruit: Winston a 78-112 b 58-58 c 23-24 Jona than a 52 b 40 e 30 Golden Delicious a 44-SS b 39-48 Conference a 100-112 b 102-114 totaal aanvoer fruit 49.000 kg BOTTERDAM 10 mei. Vellmgver. "Wester- lee'. Aardappelen op 9-11 aardappelen 135- 145 poters 165-175 andijvie 64-85 19.790 dub bele bonen 440-680 850 snijbonen 370-530 680 Frankcntbalerfs 850-8.90 <8) komkommers a 59 «0-61 46-50 49-50 45-48 41-43 37-38 b 58000 45-46 47-50 49-50 40-49 40-41 kg 64-89 280-i netmeloenen Mank 200-230 175-220 175-183 rijp «890) 240-250 180-205 180-205 180 eieren 14-15 700 bospeen loo-iso 5700 paprika z 16-06 2600st paprika 195-275 460 kg peterselie 10- 27% postelein 40-57 2150 perziken 105 24 pruimen P st 0-27 2050 ld p kg 70 20 raap stelen 6-19 2350 rabarber 8-30 2050 radijs 10-19 9100 selderij 22-34% 7700 spinazie 10-21 3590 spitskool 90-145 1«50 sla 1 12-19 427000 stoofsia 45 346 bloemkool 170-200 17609 155. 175 130-150 85-120 70 tomaten 51.000 al 930- 1170 bl 980-10.30 cl 300-1130 cel 730-990 kroten p b 49-59 1800 prei ol 58-86 420 BOTTERDAM. 1# mei. Cc-jp. tuinbouw veiling der Zuid-Hollandse Eilanden. Andij vie 69-87 bloemkool 109-178 85-148 71-111 62-89 31-51 dubbele bonen 580-620 snijbonen 410- 430 spitskool 109 kroten 49-64 bospeen 104-111 waspee» 13-22 selderij 22-43 peterselie 21-33 prei 22-36 ïla la 12-28 spinazie la 16-23 uien 7-11 witlof la 238-253 2a 183-222 2b 97. 140 rabarber 19-26 aardbeien 65-101 ds radijs 12-23 meloen 107-271. Zeven raadsleden afkomstig uit de linker hoek geven uiting aan hur. misgenoegen over de gang van zaken om het organiserende feestcomité om te zetten in'n stichting. Hoofdbezwaar was dat de aktiviteiten van dit comité (nu dus een stichting), zich onttrek ken aan de invloed van de raad. De heer U. van der Velden (PvdA) herinnerde eraan dat zijn fraktie in het verleden al heeft gepleit voor een andere verdeling van de 650.000 gul den die voor het eeuwfeest zijn uitge trokken. De PvdA wil dat twee ton worden besteed aan aktiviteiten in 1973, terwijl de overige vier en een halve ton zouden moeten worden be stemd voor welzijnsprojecten met een blijvende betekenis. Het PvdA-raadsiid noemde in dit ver band de realisering van het bosplan in het westelijk stadsdeel. 'Uit de vertrouwelijke begroting van het co mité blijkt dat alteen de uitgave van een boekje een blijvende betekenis heeft. En dat terwijl de burgemeester als voorzitter van het comité in het ROTTERDAM Een grotere tegen stelling in de interpretatie van wer ken van dezelfde componisten als de bezoekers van de leerlingenuitvoering van het Rotterdams Conservatorium dinsdagavond in de Willem Pijperaal hebben gehoord is nauwelijks denk baar. Johann S. Bach en Ludwig van Beethoven kwamen aan het woord, maar door het verschil in vertolking spraken zij bij Jan Zekveld een heel andere taal dan bij Peter Bakker. Eerstgenoemde speelde helder en fors het 'Preludium en fuga in b' van de grote Thomaskantor en van nummer twee uit het rijtje van de 'grote b's' de 'Sonate op. 101 in A', waarin het pittige en opgewekte Vivace alia mar cis bijzonder opviel en waar wel geen nootje aan gemankeerd zal hebben. Maar het was een stijve Bach en een gevoelloze Van Beethoven, waar wei nig boeiends aan was. Na de pauze dan de grote tegenstelling, want Peter Bakker liet zich horen als een muzi kant in hart en nieren, die in de 'Fantasie in C', die hier onder de naam Johann S. Bach stond vermeld maar waarschijnlijk niet van hem is, inderdaad een fantastische overvloed van expressie legde. Dat deed hij in de SSonate op. 57 in f' van Ludwig van Beethoven nog eens dunnetjes over. zodat de bijnaam van deze com positie, 'Appassionata', volkomen be- grijpelij'k werd. Dit was temperament vol, meeslepend spel, zowel in de briljant gespeelde hoekdelen als jn het breed zingende Andante conmoto. En dat alle nootjes er niet waren, deed aan het intens boeiende van dit bloedwarme pianospel niets af. Beide pianisten oogstten hartelijk bijval. RAAMSDONKVEE® Zaterdag 1 ju li zal het 25 jaar geleden zijn dat zuster C. J, Hosselaar in dienst trad als wijkverpleegster bij de vereniging Het Groene Kruis te Raamsdonk en Omstreken. Gezien het vele werk dat zij heeft gedaan en de hulp die in bijna ieder gezin werd verleend wil men deze mijlpaal in haar leven, niet zonder meer voorbij laten gaan. Er is een comité gevormd dat zich beijvert om zuster Hosselaar een blijk van hulde te kunnen aanbieden. verleden heeft toegezegd dat onze wensen zouden worden gehonoreerd', aldus de heer v.d. Velden. D'66-woordvoerder O. de Lange zei dat er bij de voorbereidingen van he' feestprogramma van inspraak voor de bevolking geen sprake is geweest. 'Ik als raadslid kreeg zelfs niet de kans om de aktiviteiten van het comité te volgen, laat staan de burgerij. Als nu dit comité wordt omgezet in een stichting betekent dat alleen dat dc 'onbereikbaarheid' van dit gezelschap nog wordt vergroot Daar wil ik mijr stem niet aan geven', aldus de heer De Lange. In zijn antwoord wees wethouder Weeda erop dat nooit uidrukkelijk is gezegd dat het bosplan en ook het Lijnbaancomplex zouden worden gefi nancierd uit het bedrag, dat de raad in mei vorig jaar voor het eeuwfeest beschikbaar stelde. Wel is gesteld dat deze projecten in het kader van het feest kunnen worden gerealiseerd. 'En het ziet er inderdaad naar uit dat de manifestafciehal van het lijnbaan- complex volgend jaar mei gereed kom terwijl er ook goede hoop is dat de eerste stap naar realisering van het bosplan in 1873 kan worden gezet', aldus de wethouder. De heer Weeda bestreed de stelling dat er bij het organiseren van de festiviteiten geen inspraak 'is geweest 'Zowel uit de functionale raden als uit de burgerij zijn ideeën ingediend, die zijn terug te vinden in het feest programma. Het is trouwens nog al tijd mogelijk om initiatieven te ont plooien. omdat het comité een be paald bedrag heeft gereserveerd voor plotseling opkomende ideeën', zo stel de de wethouder. Hij slaagde er ech ter niet in de opposanten tevreden te «tellen. ROTTERDAM Zaterdag 3 juni zul len al geselecteerde vorktruekrijders uit de haven w>,r hun beste vork voorzetten om de wisselbeker voor de bekwaamste rijder beschikbaar ge steld door de Havenveren!ging Rotter dam te behalen. De wedstrijden worden verreden op het Afrikaanderplein. Het is de zestiende maal dat de vorktruekrijders tegen elkaar uitko men. Wethouder H. van der Pols van Sport °n Recreatie zal de prijzen uitreiken. Zuster Nel Mil uit het St. Franciscus Gasthuis in Rotterdam kwam onbe twist als 'verpleegster van het jaar* naar voren. Stapels brieven heeft de commissie van onderzoek gelezen. Ve len gingen over zuster Van Mil, sub- hoofd van afdeling 240. Brieven niet alleen van patiënten die zij momen teel onder haar hoede heeft, maar velen ook van oud- patiënten zelfs over uit het buitenland, uit Camaroen. Missionarissen die in Nederland door haar werden verpleegd om gezond en wel weer terug te keren naar Afrika. 'Ik heb altijd al iets voor de verpleeg kundigen willen doen', zo verklaarde Max Tailleur. Bloemen sturen bijvoor beeld op de dag van de verpleging. Van de bloemisterijen hoorde ik ech ter niets. Met de fruithandelaren ging het precies zo. Toen dacht ik, zelf fruit sturen, sinaasappels, maar als ik Jaffa's had gestuurd, had ik natuur lijk reclame gemaakt voor Israël, en als het zoete Spaanse waren geweest was ook daar wel iets op aan te merken geweest'. 'Nu is het een gouden kruis geworden met veertien briljanten, die het symbool vormen voor de briljante taak van alle verpleegkundigen', aldus Max Tailleur. 'Omdai ik een beroeps bede''ar ben kan ik bovendien nog een beautycase, een koffer en een reis naar Majorca aanbieden'. Ook de directuer-generaal van de Volksgezondheid, dr. W.B. Gerritsen vestigde de aandacht op de moeilijke taak van de verpleegkundogen, die juist in deze tijd begrijpend en mede levend tegenover hun medemens moe ten staan. Onder het motto 'Gezond heidszorg ook onze zorg' overhandigde hij zuster Van Mil het gouden ver- pleegsterskruis. Ook voor de kleinste spaarpot een groot en duuruitziend moe- derdagkado voor een zeer lage prijs. 2-Vaks nappa beurzen in 2 ma ten en in 5 kleuren. Deze beur zen, normaal f 5,95 en f 6,95, als speciale moederdagaanbie- dingvoornog géén twee gulden. Vrijdagavond om 6 uur begint op de parterre de verkoop van deze 2-vak$ nappa beurzen in 2 maten en in de kleuren zwart, rood, wit, gebroken wit en blauw, per stuk voor 1, Géén schrift, of te/, best GORINCHEM Op zaterdag 13 mei zullen vergevorderde leerlingen rat de orgelklas van de Stichting Muziek school Alblasserwaard en Vijfheeren- landen een concert geven op het orgel in de Grote Kerk van Gorinchem. Het concert worlt geopend met Bachs Prelndium en I r in c-Moll gespeeld door de 17-jarige Leendert Terlouw. Hij speelt ook een compositie van geheel andere aard, de Trumpet Tune, getoonzet door Henry Puxcell. Verder zullen werken van .Felix Men- delssohn-Bartholdy en Willem Hen drik Zwart worden gespeeld door Jany van Dijke. Bartha Verkerk ,Walt Wolters en Leo Terlouw spelen wer ken van Bach, Pachelbel en Reger. Het concert, dat om 7.45 uur begint zal worden besloten met Regers Intro- dufctie en Passacaglia in d, een van de moeilijkste werken uit de orgellitera tuur. Uitvoerder van dit werk is de 16-jarige Leo Terlouw. ROTTERDAM Op 16 mei wordt in de Nieuwpoort, Grotekerkplein 3. op uitnodiging van de Protestants Chris telijke Bond van Onderwijzend Perso neel in samenwerking met een werk groep van het Laurenspastoraat een bijeenkomst gehouden over de komen de thema-week op basis-scholen die als onderwerp zal hebben Kerk- School-Gezin. (ADVERTENTIE) Steeds meer mannen gaan over op overhemden met korte mouw maar.waarom alleen in Uw vrije tijd als deze shirts tijdens Uw werk net Zo fijn dragen Weekend-shirts van polyester/ katoen en oxford' poplin met korte mouw in gekleed maar toch sportief model. Een per- fektgesneden overhemd in oker geel, bruin, paars, brique, rose, bleu en vele andere kleuren. DTt shirt in alle courante heren- maten van f 14,95 voor nog géén tientje. Vrijdagavond om 6 uur begint op de parterre de verkoop van dit vlotte weekend-shirt in veie kleuren en alle couran te heren maten, per stuk voor Géén schrift of tel best Herv Gem Centrum: Grote Kerk, 10.20 u ds Hoorn, 19 u ds Hletkamp; Trefpunt, 10.30 u ds Gljmlnk: Prinss&erit, 19 u ds v d Made: Noorderkcrk, 10 u ds Neeleman, 17 u ds Kleermaker: Pauluskerfc. 9 38 u ds v d Akker, 11 u prof dr de Jonge, 19 u prof dr NlftrlB: Opstandingskerk, 10 u ds Knrevaar; Emrnahttis, 9.30 u ds Pleter: Kehobothkerk, 10 30 mej Pip: Breeplelnkerk, 9.45 u dhr Bruining Delfshaven: Oude Kerk. 19 u ds Koos:ra 17 n ds Enkelaar, 19 u ds Schrale: Nieuwe Kerk 9 u ds Vos, 10.30 u ds Visser; Xlafhenascerkerk 3 0 u carrï Vlasblom: Voor- oosi. 30 u ds Schrale: Oostervant. 9 30 u Pothoven WUlegersben»; Hillegondakerk. 10 u ds Slrasr, 10 t< ds Mulder: Messlaskerk, 10 u ds Boutnv- O-aujekerk, 10 u ds v Kooien: Aiexanderkerk, 10 u ds Winter, 17 u ds Boe-He: Goede Herderkerk, 10 u ds Sirag: Bergkaoel. 10.30 u ds Mulder: Open Hof, 0 30 li eerw v Klavpren, 17 u ris v d Bos. Ki-alingett- Hoflaankerk, 10 u ds Ruitenberg, 17 u ds Kortleve; Oosterkapel, fl 30 u ds viei-ds Laankerk, II u ds v Spinderen; wilkepiiomv 17 u ds Ruitenberg Overschle: Grote Kerk. 10 u ds Blonet. 19 u ds Bate'aan: Adventekerk. 10 30 u ds Vos. Z-dd- 11-i-iJansrkerk, 10 u ds de Olde. 17 u ds Veldkamp- Bethelemkerk. 10 u ds v Soest 17 it ds v Kok: Carnissehuis, 10 u ds v vliet- O» Hoeksteen. 10 u ds BouwknegM .lohenneskerk 10 it ds V "t Hof. 19 u ds Vppaas- .Ttti-anafeerk. 19 u ds Vermaas. 17 u ds Rro"s: Merttpn'hakerk. 10 u ds Meijer. 17 tl ds Quartel- Mors-ensterkerk. 19 u ds v Dok 19 u ds Veldkamp- Open Hofkerk 10 u ds Samsom 19 u ds v 't Hof: Oude Kerk, 19 u ris Brons. 17 u ds v Vliet: Pelenmskerk, 10 n ds Kooren. 17 u ds Meijer: Rehobolhkapel. 10 u dhr Hartkamp: Vredeskerk, 10 u ds Kokkema: Wilhelmlnakerk 10 u ds v Süe- drecht; Daniel den Hoedkliniek 9.30 u ds Mlnnema. Zuldersiekenhuis, 10.45 u ds Mln- nema: Ikazia, 10.30 u ds Stlenstra: St. Clara. 10.45 u ds Baas: Dc Nachtegaal. 9 15 u dhr v d Dool; Sonneburgh, 10.30 u dhr v d Dool. Rotterdam-Zulil: Herv. Zuiderkapel 10 ds Kranendonk. GEJ5ËF KERK Alexanders tad: Verrijzeniskerk, 9.30 en 17 u ds v d Meulen Centrum: Bergsingelkerk, 10 u ds de Jong, 17 u dhr Mastenbroek; Stanstngetkerft, 9 u ds Hdrchner, 17 u ds Vollenhoven; Nieuwe Oosterkerk. 10.30 u ds HSrchner, 17 u ds de Jong; Atrium, 9 u ds Beukama; Eudokla/ 10.30 u ds seuekama; De Jeugdhaven, 11.45 ds ter Haar. Charlols: Waelestein, 10 45 u ds v d Klaauw. Bethelkerfc. 9.30 u ds Jctosse, 16.30 u ds v d Kalauw; Pniëlkerk, 9.30 u ds v d Klaauw, 16 30 u ds Joosse. Delfshaven: Kerk Duytstraat, 10 u ds Vollen- 10 u ds Reitsma, 10 u ds v Zutham: De hoven, 17 u ds Ujessen; Kerk Tldemanstraat, Poort, 10 u ds v Zuthem: Mathenesserbogert, 19 u ds Vollenhoven. Hillegersberg/Sehlebroeks Meldoornteerk, 9.30 u d- Tlssink, 17 u ds Dondorp: Vredevorst- kerk. 9 30 u ds Rlemersma. 17 u és Tlssink; Nausaukerk, 10 u ds Dondorp, 17 u ds Rlemersma. Krallngen: Avenue CONCORDIAKERK. 10 a ds stuys, 17 u ds de Roos; Pro Kege, 10 u ds V d Ztt-an. 16.30 u ds Struys. LomhardljenPetrakerk, 9.30 u ds de Moor, 17 u ds de Moor. OVERWCHIE: Maranathakerk, 10 en 17 u ds v Dalen. Pendrecht: Geref. Kerk, 9.30 a ds Lijessen, 17 u ds Rletsma. Terferegge: Salvatorkerk, 10 u ds SiUovis Smllt, 17 a ds Burger: Open Hof, 9.30 u ds v d Bos. 17 u ds Mulder. Zuid: Breeplelnkerk, 9.30 n ds Schasfsma. 17 a dr v Zuylen: Pntseplelnkerk, 9.30 a dr v Zuylen, 17 ds Sehaafszna.- lftazla. 10.30 u ds Stlenstra. Znidwijk: Credokerk, 9.30 u dr Vlijm, 17 u dr Vlijm. Baptisten Gem: Dr. Feiserkapel. 10 a d3 Vegter. Chr Geref Kerk: Noordsingel, geen opgave. Springerstr. 11 u leesdienst, 15 u ds Wltiier; Wolphaertsbocht, 10 u ds sobering: Hoek- steenkerk. Hoogvliet, 17.15 u ds Sobering; Fresiastraat Capelle, 11 en 18 a ds de Joode: Rott. Rijweg, 10 U leesdienst, 15 u ds, v Mulllgem; Colonlastr 0,30 a ds Bouw, 15 u ds Bouw; Smeetslandsedöt, 9.30 en 17 u ds v Mul!)geut; Pastoriedljk. 9.45 u leesdienst, 14.30 u ds Klein. Deutsche Evaag Gomt Zwarte Paardenstraat, 10.30 u ds Relber. 33 vang Lu tb Gem: Andreaskerk. 10 u dr Vermeulen, Lutherkapel. 10,30 u dr Berve- ilnj»; Vaste Burchtfcerl-, 10 a ds Jense. Filadelfja Gem: Espeïo, 10 en .,19.30 u dhr buist. Gem Gods: Bonaventurastr iö ir ds v Balen, 19 u ds Embregts-, Aleldisstr 10 u ds-v d Wonde, 19 zend v d Raa: Hoogvliet, 10 u zend. v d Raa. Geref. Gem: Romanohof. 9.45 en 14.45 u stud Hofman: Langenhorst, 10 en 16 u ds Stuyven- herg; Mijnsherenplein, 10 en 16.30 u ds Schlptaanbeord; W.M V Zuylenstraat. 10 en 17 u ds v Kooten. Geref Kerk Vrijg: Oranjestraat, 9.30 u ds Smetik. 16.30 u ds MoggrS. Leger dee Hells: Wm Boflthlaan, 10 en 19.30 u mnj Bilder; Telllngerst- lo en 19.36 u brlg Prentje) Spanjaardstr 10 en 19.30 n brlg Dekker; Hoge Boezem, 19 en 19.30 u kap Bruins; Wm de Zwljgerstr 10 en 19 kap QulBl. Oad Geref Gem In Ned: Pendrechtstr 9.30 en 17 u leesdienst. Volle Evang Gem: 10 u dhr Degenhardt: De Doelen, kleine zaal, 10 u dhr Hqthuizen. Geref Gem HV: Jeruzalemkerk. 10 e 17 u ds Overduln. Herv/Geref: Jouberstr 10 en 17 n ds Willem- steln. Vrije Evang Gem: J v Loonslaan. 10 en 17 u ds Timmerman, Arlstotelesstr. 10 en 17 u ds v d Vrle. Atblasserdam: Herv Kerk Cortgene, 9.30 u ds Wieman. 18 u ds Batenburg; Ichtnskerk. 9.30 u ds TUsseling, 18 u ds Trouw jeugddienst; aula Halschool, 9.30 u de Luiten, 17 u ds Wieman: Elthetokerk, 10.30 u mej Jolles. Geref. 9,30 en 5 u ds Tlelemae. Geref vrijgem 9 u leesdienst. 545 u ds BUjdorp. Geref OEM 10 en 8 u leesdienst. Chr Geref Kerk 8 30 en 3 u ds van der Molen. Oud Geref Gem 9.SO en 6 u leesdienst. Geref Samenkomst 9.30 en 6u ds De Waard. Bantlsen 10 u ds Van der Veen. Volle Evang 9 45 u dhr Bisschop, Barendredcht: Geref Bethelkerft 10 u ds Leene en dr Oranje, 17 u ds HIenseh: Rebobothkerk, 10 u ds lllensch en dhr Noordam, 17 u dhr Verhoek; Triomfatorkerk 10 u dhr Verhoek. 17 u ds Leene en dhr Noordam. Herv Geref Kvang 10,45 u ds Van der Plas, 17.45 u ds Hovius. lierlcemvoude: Herv 10 u ds De Vos Heines: Gerat 9 30 u ds Hoogkamer. 5n ds Ven 't Spijker. no-koen: Herv 9 30 u ds Heilmans. 8 36 u df GeVenbrug Geref 9 30 en 5 u ds Dijkstra rv Geref 9 30 en 4.30 ti leesdienst. Geref Gem 9 30 en 6 u leesdienst. Maranatbaschool 11 u ds Dijkstra. Vrljz Prot 10 u dhr Van der Laarse. Brielle: Geref 9.30 en 17 a ds Nlerop. Capelle aan den IJssel: Herv Dorpskerk 10 u ds Van der Glessen. 7 u ds Wisgerhof: Goede Herderkerk 10 u ds Van Ieperen, 7 u ds Quartel; Westerkerk 10 u ds Jongebreur, 7 u ds Van Kooten. Geref immanuelkerk 9.30 u ds Knaaff. 4.30 u ds Matter; De Hoeksteen 9 30 u dr Matter, S u ds Knauff. Geref Vrugem 10 en 4.30 u ds Van Riet. Chr Geref 11 en 6 u ds Kruis. Gerei Gen: Doormanstr 10 en 5 u leesdiest: Merelllaan 10 u leesdienst. 7 a stad Hofman. Herv Lokaal 10 en 5 u ds Vlot. GcnderenHerv 9 30 u ds Neyenhuis. 6.30 u ds Keizer. Geref 9.30 u ds Van der Velden. 6.30 u ds WJgboldus. Glessendam: Geref vrij rem 9.30 en 6 u ds De Graaff. Feref Synod 9.30 en 6 a ds De Bom*. Geref Gem 9.30 en 6 u ds Mol. Oud Geref 10 en S u ds Smits, Vrije Geref Gem 10 en 6 n leesdienst. Glessenburg: Herv 9.30 en 6.30 u dsVan Vreewijk. Geref 9 30 en 6.30 u ds Helm ar. Glessen-Oadekerk: Herv 9.30 u ds Glashotl- wer doopdienst, 6.30 u ds van Hoogstraten. Gorinchem: Vrije Evang Gem 10 en 7 u ds Van Bruggen. Goudswaard: Herv 10 u ds van Herpen, 6 u ds Albada. Nleuwendljk 2.30 u dhr Van Beek. Gouda: Herv Sint Jan 10 u ds Van ïtterzem. 5 u ds Monster; Westerkerk IS u ds Roos, 7 u ds Bregman; Pauluskerk 9 en 10.30 u ds Kievit. 7 u ds Roos: Vredeskerk 9 u ds Bregman. 10.30 u ds Griffioen. 7 u ds Kunst. Geref 10 -j ds Kunst, 5 u ds GrifJoen. Geref Vrijgem 9 45 en 4.30 u ds Qphoff. Geref Gem Ned 10 en 6.30 u ds Mallan. Ceref Gem Svnod 10 u leesdienst, S a stud Bac Chr Geref 9 30 en 5 u ds Van Dijk. Hardlnxveld-Boven: Herv 9.30 u ds Gijsbert- sen doopdienst, u ds Binnenkamp Geref 9.30 en 5u ds Eykelenboom. Hardlnxveld'Bencden: Herv- Oude Kerk 9.30 u ds Stekelenburg. «u ds van der Vist: Nieuwe Kerk 9.30 u ds van der VUst, Su ds Stekelenburg. Ned Prot Bond 19 a ds Cossee. Geref vrijgem 10.30 u kand Dral, 6.15 u ds van Atten. Heerjansdam: Geref 10 en 15 u ds van Versseveld. Hclnenoord: 10 en 16.15 u ds van Echten. KcoterUrt 10 en 18.30 u ds Tukkerk. Geref io u ds Warner, 18.30 u ds Langendljk-Waarder. Klaaswaal: Geref 9.30 u ds van Vliet, 5 u ds Erin ga. Kinderdijk: Her? 10 en IS u ds Luitjes. Middelweg 18 u dhr Buitelaar. Krimpen aau de IJssel: Herv 16 u dhr Groenendijk. 1S.30 u ds Koolstra; De Sank io u dr Haaltsms, 18.30 u ds Nauta; Rehoboth 10 u kand Harkoma; Slonskerk 10 en 18.30 a ds Jongerden. Geref De Ark 0.30 u ds Winter. 17 u ds van der Tas. Geref vrijgem 9 en 15 u ds Winter, 17 u ds van der Tas. Geref vrijgem 9 on 15 u ds Hordijk. Geref Gem 11 u leesdienst, 15.30 u Honkoop. Oud Geref Gem 10 en 18.30 u ds Mieras. Evang Molukse Kerk 7 u ds Fader. Krimpen aan de Lek: Herv 10 u dr Aalders, 6.30 u ds Hooykaas. Geref 10 en 6.30 u ds Paulus. Vrljz Herv 10 u ds Hooykaas. Vrije Evang 8.45 en 6 o u leesdiensi .Vrije Evang do 18 mei 7.30 u ds Wiïtinck. Lekkerkerk: Herv 10 en 7 u dhr Kruithof. Kinschoten: Herv 10 en 18.30 u ds van der Plas. Geref 10 en 18.30 u ds Buitenhuis. Maassluis: Geref Immanuelkerk 9.39 u ds van der Woude, 4.30 u ds van der Bos; Maranathakerk 0.30 u ds van der Bos. 7. u brugdienst ds Schuman; Andreaskapel 10.15 u ds Aaftlnk, 7 u ds van der Bos. Moerkapelle: Herv 9.30 u ds Westland. Montfoort: Herv 9.30 en 18.30 u ds Lekfeer- kerker, Geref 6.30 en 18.30 u ds Patina. Herv Groep Kerk Besef 11 u (geref kerk) kand Heijbroek. Nieuw-Lekkerland: Herv ld en 18.30 u ds da Jong. Geref 9.30 cn 18.30 u ds Terenbeek, Geref (vrijgem) 9.30 en 15.45 u ds Blijdorp. Namansdorp: Geref 9.30 u ds van 't Spijker 18aa u ds Hoogkamer. Ouderkerk aan de IJssel: Herv 9.30 en J,30 u ds Abma. Geref 9.30 en s 30 u ds vzn der Tas. Oad-Beijerland: Geref Jullanastraat-kerk ds van Reeven; Thomeskerk 10 u kand mej v d Kolf; 5 u ds van Reeven. Pernfs: Herv 9.30 u ds van öoljen, 6.30 u dhr van den Doel; Geref 9.30 u ds v d Helden, 5 u ds Kuljk. Chr Geref 9.30 u leesdienst, 2.30 u ds Kieln-Onstenk. Baptisten 9.30 u ds Pflaum. Geref (vrijgem) 10 en 4.30 u drs Teunis. Reeuwijk: Herv dorpskerk 9.30 u ds Ver- gunst. 6.45 u ds Kooien; Ichtuskerk 9 u ds Roelofsen, 5 u ds Kooien; Sluipwijk 10 u ds Enkelaar. 6.30 u ds Snoei. Geref De Ark 9.45 en 6 30 u ds Schouten. Ridderkerk: Herv Songalkerk 9.30 u ds Bos, 4.00 u ds Jongerden: Daeostaschool 9 60 u ds v d Plas. Geref Pelgromskerk 0,30 u ds Tlssink, 5.00 u ds Terlaak; Ontmoetingskerk 9.30 u ds Terlaak, 5.00 u ds Brilman. Rijsoord; Herv 10.00 u ds van Doorn. 5.00 u ds Oliemans, Geref 9.30 u ds Holland, 5.03 u ds Zwaai. Schiedam: Herv Grote Kerk 10.00 n ds van der Steen, 5.00 u ds Mulder, 7.00 u ds Le Coq. Belbelkerk 10.00 n ds Dlepersloot. Opstandingskerk ds Baart. Aula PJnasplcir, ds Spallng, Kethel cïorptterk 10.00 u d* Vons, 7.00 u ds Heusinkveld. st-marrinuskerk 9.30 u ds Arls, Schephuls 10 u dhr van Velzen (Jongerendtecst). Geref Oosterkerk 10 u ds Sehurtag. 5 u ds Nawljn, De Ark 10 u ds van Zuylen, 5 u ds van Veen. Magnatla Del kerk 10 u ds Stalk, 5 u ds van ZU3LEN. De Goede Havea ds van veen, S U 'ds Schuring. JnUanankerk to n ds Nawf'n. 5 u ds Stoli. Ned Prot. 10.30 u ds Oosterbaan. Slikkerveer; Kerv 0.30 u ds Koudstaal. 4.00 u ds Bos. Sprang: Geref 9.30 en 4.30 u ds Spoelstra. SpJjkenlsse: Herv Dorpskerk 10 u ds Huizing, 7 u ds De Knljff. MichaSlkerk 10.1.1 u ds Bakker, 7 u fis Huizing. De Kern 10.30 u ds de Katjff. Stolwijk: Herv 9.15 u ds de Groot, 10.30 en 7 u ds de Raad. geref gem (schoolstraat) o 45 en 7 u leesdienst. geref gem in Ned (Populierenlaan) 2 u leesdienst. Strijen: H°rv geref evang 2.30 u ds Stolk. Vlaardingen: Herv Grote Kerk 10 u ds vermaal. 5 u ds Bos. Nieuwe kerk 10 u ds Bos, 5 u ds Vermaat, Belhelkark 10 u ds Nauta, 7 u ds Jumelet. Immanuelkerk 10 u ds Eveleln. Rehobothkerk 10 u os Krijger, 7 u ds Bos. Ichtuskerk 10 en 7 u des Verhoef. Kerkcentrum Holy 10.30 u ds Bouterse. Holyziekenhuis 9 u ds Verhoef. Zonnehuis 10 u ds swen. Waddlnxveen: Herv Brugkerk 9.30 u ds van de Heuvel, 6.30 u ds r 't Veld. Wijkgebouw 9.30 u ds ottevanger, 6.30 u ds v tl Heuvel. Bethelkerk 9.30 u ds v '6 Veld, 5 u ds Cuperus. Immanuelkerk 9.30 u dLs Flink, 5 u do Esehbaeh. Cbr Geref Kruiskerk 10 u ds Koekoek. S u ds Bovenberg, Ontmoettngskerk 10 u ds Bovenberg. 5 u ds Koekoek. Chr Afgesch gem 9.30 en 5 u ds Verloop. Oud geref gem in Ned 10 en 6.30 u leesdienst. Rem Ger Gem 10 u ds Bongarte. - Wesimaas; Geref 8.30 u ds Zwaai, 4.30 u ds Hofland. Woerden: Geref Opstandingskerk 9.30 u ds Kuilman, 6.30 u ds Treurniet, Kruiskerk 9.30 u ds Treurniet, 5 u ds Kuilman. Geref Gem 10 en 6.30 u ds Kleppe. Chr Ger Gem 10 en 5 u ds Bijkerk. Leger das Heils 10 en 6.30 u lt Weisz. Lutherse kerk 10.30 u ds Kroos. Voolle evang gem Jullanaschool 4 br Ver heul. Zegveld: Geref 9.30 en 6.30 u ds Akeraats, Zuid-Beijerland: Geref 9.30 u ds Wll'eras. 5 u Vlaardingen: Chr. ger. Eimuastraat 10 en 17 ds de Vries; Ds. H. de Coek- school 9.30 leesdienst, 15 ds de Vries; ger.gem. 10 en 17 ds Huisman; Leger des Heils 10 heiUgingssamenkomst; Zaal tlarmonie met gam. v. kerken 10.30 ds Gravendeel; 18.30 openlucht- samenkomst Liesveld: 19.30 evangeli- satiesamenkomst. (ADVERTENTIE) Hoe gezellig is 't niet om in de vrije natuur, bij Uw zomerhuis je of aan 't strand, op deze grill-becue, de heerlijkste din gen te bereiden, zoals een lapje biefstuk of van die heerlijke worstjes Handige meeneem grill-becue voor op de camping of aan 't strand, in Uw zomerhuisje of zomaar tijdens een leuk uit- stapje. Grill-becue (022 cm) als tafelmode! in de kleur zwart voor nog géén vijf pilden. Vrijdagavond om 6 uur begint op de 2a etage de verkoop van deze handige grill- becue, in de kleur/ zwart voor Grill-becue op pootjes f 6,50. Géén schrift of tel. best

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1972 | | pagina 1