Goederenmarkten kalm i n april Palthe hervat betaling van dividend met 6 pet Pakhoed Holding gaat aandelen emitteren Nederland moet zich niet defensief opstellen tegen invoer uit Japan S .&34ZS3**0' Amerikaanse goederenmarkten WALL STREET GEMAKKELIJK Meer informatie gewenst over I Kondor Hogere omzet en nettowinst Hoek Batenburg voldaan over resultaat '71 Ver. ïnd. Rotterdam leed weer verlies Ned. fondsen in New York Van Melis niet gerust ondanks b^ere winst Beers' in teken van tijdelijke stagnatie EN-Nillmij verwacht gelijk resultaat Van Kempen en Begeer boekte kleine winst Akzo, OGEM en Philips willen olieconcessies Groot apriloverschot Bondsspaarbanken Jaoan verzet zich tegen nimie revaluatie Yen Weer groot verlies bij Tricotbest DOW JONES INDEX Voorzichtige houding van kopers Reorganisatie sorteert effect Voor verbclering liquiditeit Financiën/economie T13/K13 Koersen in Montreal 0 \Z c$evS n 0 0 0 tosten jjlOUW' /O A K'J El W i a;* "UTRECHT De vakbonden willen meer duidelijkheid over de toe- Komst van Erdal en IBB- De Kondor, twee ondernemingen, die ieder l50ö man in. dienst hebben. Op Erdal is op 11 mei een bod uitge bracht door het Amerikaanse concern Consolidated Foods terwijl de IBB- De Kondor onlangs in het nieuws kwam door een onenigheid in het bestuur en een achtergestelde lening door een geldschieter die onbekend wenst te blijven. Pe bonden zijn met gerust op Ce plannen van Consolidated Foods en hebben van de raad van bestuur van grdai zekerheden geëist voor het per soneel. Het bestuur heeft wel gezegd, dat veiligstellen van de werkgelegen heid de belangrijkste reden is voor de transactie, maar, zo menen de bonden, het 'mooie bod' van Consol. Foods (f 80 min. waarvan 55 min. voor directeur-eigenaar Joh. Wolbers) heeft de doorslag gegeven. COMMISSARISSEN In een gesprek met de heer Pieterse van de raad van bestuur hebben de vakorganisaties gevraagd of Consolida ted Foods bereid is, het aantal com missarissen uit te breiden van drie tot vier en er twee te laten benoemen door de ondernemingsraad. Ook heb ben ze gevraagd, de werkgelegenheid voor vijf jaar te garanderen. Verder .willen ze een afschrift van het con tract of althans van de sociale para graaf. Tenslotte verlangen ze van de raad van bestuur, dat uit een deel van de opbrengst van de transactie een fonds gevormd wordt waaruit bij .eventuele calamiteiten de gevolgen voor de werknemers kunnen worden opgevangen. Cons. Foods is volgens de raad van bestuur van plan, Erdal een grote mate van autonomie te laten behou- -den. Maar, zo zei districtsbestuurder J. Abbenhues van de Industriebond NVV, bij een andere dochter van dit Amerikaanse concern, Jonker Fris, is men ook met maar één Amerikaanse commissaris begonnen terwijl nu de hele raad van commissarissen uit Amerikanen bestaat. Een dergelijke raad zou zonder meer kunnen besluiten, het bedrijf weer van de hand te doen. Daarom wensen de vakorganisaties dat de helft van het aantal commissarissen bij Erdal door de ondernemingsraad wordt aan gewezen. Dr. P. van Gorkum van de Christelijke vereniging van hoger per soneel merkte in dit verband op, dat Consolidated Foods geen liefdadige instelling is, dat de 80 miljoen die het in Erdal stopt winst zal moeten opleveren, eventueel via een stukje 'uitverkoop' of door een stroomlijning van de produktie. Als de bonden de gevraagde zekerhe den volgende maand niet krijgen, zul len ze, zo zei dr. Van Gorkum, vrij radicale middelen gebruiken om de verkoop tegen te gaan. Met de leden zal in ieder geval worden gesproken over de manier waarop de wensen dan in de CAO kunnen worden vast gelegd. RADICALE MIDDELEN De bonden hebben verklaard pas door Erdal op de hoogte te zijn gesteld, nadat het bedrijf een persconferentie had gehouden. Wel was tevoren een telefonische mededeling over het bod gedaan. De bonden willen antwoord voor de aandeelhoudersvergadering op 23 juni over het bod zal beslissen. Een woordvoerder van het Erdal-con- cern verklaarde desgevraagd dat voor lopig van de Erdal-zijde geen c-n- mentaar is te verwachten op de eisen van de vakbonden. 'Wij moeten eerst praten met de Amerikanen (Cons. Foods)', voegde hij er aan toe. In het geval van het aannemersbedrijf IBB-De Kondor is de grief van de bonden, dat zij niets afwisten van de lening van 4 min. door de onbeken de geldschieter. 'Dat is tegen de af spraak', zegt 'De Bouwer', het vakblad van de Bouwbond NVV, want "ue vakorganisaties zouden over alle ont wikkelingen binnen het bedrijf wor den ingelicht.' Deze lening kan een zeer belangrijke ontwikkeling binnen het bedrijf zijn, vinden de bonden, want volgens hen is afgesproken, dat de geldschieter elk moment in het bezit kan komen van 4 min. nominaal aandelen IBB-De Kondor. Het huidige geplaatste kapi taal is 4,3 min., zodat 'de goede gever van de ene dag op de andere in het bezit van bijna de helft van het aandelenkapitaal kan komen.' Het bedrag van de geldlening is bijna even groot als het verlies dat het bedrijf vorig jaar heeft geleden 4,5 miljoen). Daarnaast wordt de boek waarde van voor eigen rekening ge bouwde woningen 1,4 miljoen te hoog geacht, zodat zegt 'De "5ou- wer* de totale strop dus rond 6 miljoen bedraagt. De bonden willen weten, welke voor waarden de geldgever heeft gesteld en wie de geldgever is. Dat laatste vin den ze van belang omdat hij in de toekomst bij IBB-Kondor vrijwel de dienst kan gaan uitmaken. SCHIEDAM W. A. Hoek's Machine- en Zuurstoffabriek (vorig jaar gefu seerd met G. L. loos en Co's Fabrie ken) heeft in 1971 een omzetstijging geboekt van 18 pet. De omzetten ste gen van ƒ74 min tot ruim ƒ87 min. De kosten gaven een aanzienlijke stij ging te zien, maar deze konden ruim schoots worden opgevangen door de omzetvergroting waardoor per saldo de netto concernwmst is gestegen van j 31 min tot 3,8 min. Voorgesteld "wordt het dividend vast te stellen op 25 (23) pet of naar keuze 5 pet in aandelen uit de agioreserve en 10 pet in contanten. Genoemde resultaten zijn vergelijk baar gemaakt door de resultaten van Loosco over 1970 te combineren met die van Hoek over 1970, omdat in de loop van het boekjaar het integratie proces reeds zo ver vorderde jdat in ;öe piaktijk nauwelijks van twee ge scheiden ondernemingen kan worden gesproken, zo blijkt uit het jaarver- s!?g. Voor de toekomst is de directie redelijk optimistisch. De aanvankelijk gunstige verwachtin gen van de ontwikkeling van Multigas een joint-venture van DSM en Loosco (ieder 50 pet) die ten doel heeft de verkoop van gassen, voorna melijk die gassen die door DSM wor den geproduceerd zijn tot dusverre met bewaarheid. De heliummarkt is inmiddels door grote overproduktie uitermate zwak en onstabiel gewor den, zodat Multigas de import van helium uit de VS heeft gestaakt en de vestiging in België heeft afgestoten. ROTTERDAM Het Electro Tech nisch Installatiebedrijf en handelsbu reau v/h P. Batenburg heeft m 1971 "een hoeveelheid opdrachten ontvan gen, die tot tevredenheid stemde. De werkbezetüng is vrijwel volledig ge dweest en het totaalbeeld van de resul- 'taten stemt de raad van de bestuur tot voldoening. Na belastingen be droeg de winst 0,7 (0,6) min. Voor gesteld wordt een onveranderd divi dend van 18 pet. Gezien de orderportefeuille tot nog toe verwacht de raad van bestuur voor het lopende jaar een zo niet grotere, dan toch gelijke omzet en redelijke resultaten te kunnen beha len. De vooruitzichten op langere ter mijn zijn onzeker. Bij aanhouden "an de terughouding t.a.v. investeringen dient rekening te worden gehouden met wellicht iets mindere resultaten. ROTTERDAM - De Vereenigde "n- dustrieën Rotterdam v/h Ph. Verha gen en Zn heeft in 1971 ƒ251.000 yerloren, nadat in het voorafgaande jaar nog een winst was geboekt van ƒ81.500. Hierdoor verdwijnt op de ba lans het winstsaldo van 25.000 en is een nieuwe rekening, verlies 1971' ontstaan van ƒ225.000. Zoals bekend oefent VIR sinds eind 1968 geen nor male bedrijfsactiviteiten meer uit en bestaan de bezigheden uit het beheren van een beleggingsportefeuille en de afwikkeling van lopende zaken. Het resultaat van 1971 is in ongunsti ge zin sterk beinvloed door het ver lies van een half miljoen op de Hol- fandsehe Electro Chemische Industrie, een 50 pet deelneming van VIR. Daar staat tegenover, dat bij verkoop op effecten ruim twee ton werd verdiend (v.j. nihil). Aan de boekwinst op de vorig jaar verkochte fabrieks- en kantoorgebou wen in Kralingen werd nog geen nieuwe bestemming gegeven. Deze winst werd naar een vervangingsreser ve overgebracht, zo meldt het jaarver slag. Men hoopt dit jaar nieuwe plan nen te ontwikkelen Dit houdt mede in dat het streven naar een bod op de aandelen niet is opgegeven. Het over ig hierover vergt echter meer tijd dan aanvankelijk werd aangenomen. AMSTERDAM Op de internationale goederenmarkten is de siem- ming in april over het geheel genomen kalm geweest, waarbij de noteringen zieh bij matige omzetten binnen nauwe grenzen bewogen. Mede doordat de rentetarieven weer een meer opwaarts gerichte ten dens beginnen te vertonen, namen kopers bij het afsluiten van trans acties een voorzichtige houding aan, terwijl speculanten, teleurge steld over het uitblijven van stimulerende factoren, meermalen tot winstnemingen overgingen. Voorlopig blijven de internationale .conjunctuur eg de valutalre situatie onzeker," wat de kooplust niet ten goede komt. Aldus wordt opgemerkt in het maandoverzicht van Bank Mees en Hope. De wereldkoffiemarkt was kalm gestemd met een vaste onder toon. Onder druk van speculatieve liquidaties kregen bij cacao prijsdalin gen de overhand. Zowel op de veilingen in Londen als in de oorsprongslanden gaven dc theeprijzen nauwelijks verandering van enige betekenis te zien. De ver koop van enige ladingen suiker tegen lage prijzen verzwakte de suiker markt. waarna de markt zich weer wist te herstellen. Huiden lagen bij schaars aanbod en een levendige vraag van verbruikers uit Europa, Japan en Rusland zeer vast in de markt. Daarentegen heeft vrij onver wacht aanbod van katoen uit de oogst 1971-1972 van Pakistan een druk op de katoenprijzen uitgeoefend In het internationale wolveilingcentra trokken de prijzen wederom krachtig aan. Het prijsverioop op de Ameri kaanse graanheurs was onregeimtig. De zwkke stemming voor plantardige oliën en vetten maakte geleidelijk plaats voor een vastere tendens. Na een zwak begin kon de stemming op de rubbermarkt verbeteren. Tn de metalensector heeft orderont- vangst bij de Amerikaanse staalindus trie zich gunstig ontwikkeld. Na de hausse-ontwikkeling in maart kregen bii tin prijsdalingen weer de over hand. Koper was eveneens zwak ge stemd. Was iood in Londen nauwe lijks prijshoudend gestemd, de zink- prijzen tendeerden in opwaartse rich ting. De omzetten op de Amsterdamse ter- mijnmarkt voor aardappelen bereikten in april een niveau van 58.125 ton tegen 45.465 ton in maart. De ster'; gedaalde prijzen vertoonden een her stel. ALMELO Palthe's Textielveredelingsbedrijven zal na tien dividend- ioze jaren de dividendbetaling hervatten. Over 1971 wordt een di vidend voorgesteld van 6 pet) (voor het laatst 10 pet over 1960). Het bruto-exploitatieresultaat steeg van ƒ3,5 min tot ƒ4,2 min. Na af schrijvingen en interest resteert een winst van 1,5 min, waarvan een half miljoen wordt toegevoegd aan de alge mene reserves. Over 1970 werd een winst geboekt van 1 min. De omzet steeg van ƒ39,5 min tot ƒ40,1 min. De verliessaldi van de jaren zestig zijn vorig jaar reeds afge boekt. Afgezien van onvoorziene om standigheden verwacht de directie dat in 1972 wederom een positief concern resultaat zal worden bereikt. De verbetering van het resultaat is nagenoeg geheel toe te rekenen aan de resultaten van de reinigingssector. De ingrijpende reorganisatiemaatrege len die getroffen zijn gaan in hoge mate effect sorteren. Hiervoor zijn belangrijke investeringen nodig ge- EFFECTENKOERSEN AVONDVERKEER AMSTERDAM In het telefonisch effectenverkeer kwamen gisteravond de volgende koersen tot stand. Tussen haakjes staat de officiële koers van gis termiddag. AKZO (71.60); Hoogovens (76.80); Kon. Olie 123.30gb123.90 (124.30), Philips 54.00gb54.20 (54.30) Unilever 141.30 (141.10), KLM (122.50). Kon. Olie noteerde op 23 mei 38%-^ (38%-38>£), Unilever 44V2-% (44J/2- 44%), Philips 16%-% (16%-16%) en KLM 8 37% (37%). Opgave du Pont, Glore, Forgan. weest, in 1971 tot een bedrag van 6,2 min. In het lopende boekjaar zijn verdere investeringen onderhan den voor nieuwe Pathenettes, Gevolg van deze investeringen is dat de verhouding tussen op lange termijn vastgelegde en op lange termijn c.q, permanent beschikbare middelen on gunstiger is geworden. Om hierin ver betering te brengen is inmiddels met de Nationale Investeringsbank een overeenkomst bereikt voor een onder handse lening van 3 min met een looptijd van 8 jaar. ROTTERDAM De toffeeproducent Van Melle heeft in het afgelopen jaar het bruto exploitatieresultaat zien stij gen van 3,4 min tot ƒ4,6 min en de nettowinst van ruim f 0,9 min tot ƒ1,4 min. Dit is voor namelijk toe te schrijven aan de omzetstijging van 22 pet, zo meldt het jaarverslag. Voorge steld wordt een dividend van 24 (v.j. 20) pet. Omzet- en winstverbetering voltrok ken zich voornamelijk in het buiten land. Toch zag ook de hoofdvestiging in Rotterdam haar activiteiten be loond met een bescheiden verbetering van het exploitatieresultaat. Het bedrijf wordt geconfronteerd met hogere exportvrachten en een klim mende wereldmarktprijs voor suiker. Vooral deze beide factoren doen de directie er ernstig aan twijfelen of het zal gelukken door kostenbeheer sing en omzetexpansie de winstpositie op zijn minst te stabiliseren. DEN HAAG Beers' Zonen heeft m 1971 geleden onder de vertraging in de groei van de economische be drijvigheid in Nederland. Vergeleken met het topjaar 1970 was het netto re sultaat ruim 10 pet lager. De daling was vooral toe te schrijven aan het teruglopen van de markt in het 4e kwartaal. De bruto exploitatiewinst bedroeg ƒ5,9 (6,6) min. De nettowinst ging achteruit van 2,8 min tot 2,5 min. Voorgesteld wordt een contant divi dend uit te keren van 25 pet (v.j, 25 pet, waarvan naar keuze 10 pet in aandelen). In verband met het 60- jarig bestaan werd daarnaast een ex tra jubileumdividend uitgekeerd van 2,5 pet, eveneens naar keuze in aande len. De concernomzet steeg in totaal met bijna 6 pet, hetgeen onvoldoende was om het gestegen kostenniveau op te vangen. De afgelopen 2 jaren hebben record-cijfers te zien gegeven in de vrachtautoverkopen, waaardoor het lo pende jaar toch wel in het teken staat van een verzadigde markt. Door de verbetering van de concurrentieposi tie is Beers erin geslaagd gedurende het eerste kwartaal van dit jaar het marktpercentage aanzienlijk te verbe teren. Niettemin zal het in de huidige onze kere economische situatie uitermate moeilijk zijn de omzetstijging te reali seren die nodig is om de sterk geste gen kosten op te vangen. Bij een herstel van de economische bedrijvig heid en met name die in de vervoers sector zal Beers zeker haar aandeel in een verdergaande groei kunnen hand haven zodat de huidige situatie als een tijdelijke stagnatie wordt be schouwd. DEN HAAG Het verzekeringscon cern Eerste Nederlandsche-Nillmij meent voor het levensverzekeringsbe drijf in 1972 wederom op een bevredi gend resultaat te kunnen rekenen. Voor de sector schadeverzekering valt voor dit jaar nog nauwelijks verbete ring van het resultaat te verwachten, mede omdat de recente tariefsverho gingen slechts ten dele in het resul taat van dit jaar zullen doorwerken. Op grond van hetgeen thans valt te overzien wordt verwacht, dat het re sultaat van het concern in 1972 m zijn totaliteit op ongeveer hetzelfde niveau zal liggen als in het afgelopen jaar. De totale baten in 1971 bedroegen '638.6 (551,5) min, de totale lasten ƒ597,7 (511,2) min, zodat het winst saldo uitkomt op 41 (40,3) min. Voorgesteld wordt een divdend uit te keren van 5 per aandeel van ƒ20 (v.j. 5 plus 5 pet stockdividend). Hierop is reeds tussentijds 2 be schikbaar gesteld zodat het slotdivi- dend 3 bedraagt. De produktie van nieuwe levensverze keringen bedroeg vong jaar ƒ2598 min of 7 pet meer dan in 1970. Het totale premie-inkomen uit levensver zekeringen was 353 min, een stijging van 11 pet. Het premie-inkomen uit schadeverzekeringen steeg in 1971 met 27 pet tot 183 min. Het beschikbare bedrag voor rentestandkortingen en winstaandeel voor polishouders beliep 43 min. ZEIST Koninklijke Nederlandse Fabrieken van Gouden en Zilveren Werken Van Kempen en Begeer heeft in 1971 een winst geboekt van 50.000. In 1970 werd nog 198.000 verlies geleden. Het winstsaldo zal worden toegevoegd aan de extra reser ve, het winstsaldo zal worden toege voegd aan de extra reserve, zodat de dividendbetaling nog niet wordt her vat. Over 1968 werd voor het laatst dividend uitgekeerd en wei 8 pet. In het jaarverslag noemt de raad van bestuur de resultaten van de eind 1969 ingezette reorganisatie bemoedi gend. Dit leidde tot het besluit in 1971 en 1972 nog een aantal aanvul lende reorganisatiemaatregelen te ne men. De kosten hiervan, voorzover momenteel bekend, zijn ten laste ge bracht van het boekjaar 1971. Het streven naar omzet is onderge schikt gemaakt aan het bereiken van een noodzakelijk geacht rendement. Dit komt tot uiting,in een geringe daling van de omzet van ƒ28,3 min tot 26,9 min. de raad van bestuur meent erin te zijn geslaagd door reorganisa tie tot een nieuwe uitgangspositie te komen, van waaruit de rentabiliteit zich zou kunnen herstellen. DEN HAAG In totaal 26 groepen van maatschappijen hebben, zo bhikt uit de Staatscourant, aanvrager, inge diend voor nieuw uit te geven olie- en gaseoncessies' op het Nederlandse continentale plat. Tot de. bedrijven, die ook belangstelling aan de dag leggen behoren niettegenstaande de niet bepaald veelbelovende resulta ten, die de exploratie in de Noordzee tot dusverre heeft opgeleverd Ak- zo, OGEM en Philips. Zij hebben, gezamenliik met de Ame rikaanse oliemaatschappij Chevron een aanvrage om een concessie inge diend. Chevron heeft een belang van 75 pet in de op te richten werkmaat schappij, Akzo en OGEM elk van 10 pet en Philips van 5 pet. DEN HAAG Pakhoed Holding gaat over tot uitgifte van 259.557 gewone aandelen/niet roye^rbare certificaten aan toonder van ge woon aandeel in stukken groot één a 20,vijf a ƒ20 en vijftig a 20,ten volle gerechtigd tot het dividend over 1972 en wel tot de prijs van 80 per gewoon aandeel/niet royeerbaar certificaat. E.e.a. uitsluitend voor houders van claims van de thans uitstaande gewone aandeien/n.r.c.'s en wel in de verhouding van nom. 20 nieuw kapitaal op nom. 200 bestaand kapitaal. AMSTERDAM Tegen de achter grond van het gemiddelde aprilover schot van de laatste 10 jaar, dat tendeert naar 19 min, steekt het spaaroverschot van april jl. wel bij zonder af. Met een inleg van 1.013 min en een terugbetaling van 941 min werd de vorige maand een tegoed- aanwas van 72 min bereikt, te, en 33 min in april 1971. De omzet van de afgelopen april maand was rond 0,5 mrd groter dan in april 1971. Het unieke spaarover schot werd in verhouding tot april 1971, niet uitsluitend bereikt door een beduidend grotere inleg van spaargel den. doch ook door een aanmerkelijk geringere dispositie. Het totaal aan de Bondsspaarbanken toevertrouwde te goed laat zich per ultimo april becij feren op 9,4 mrd. De Inschrijving staat op 6 juni open. Storting dient op 22 juni te geschie den. De officiële notering ter beurze zal worden aangevraagd. Claimhandel begint op 29 mei. In het prospectus wordt opgemerkt, dat begin dit jaar de onderneming beschikte over een liquiditeit m de vorm van werkkapitaal tot een bedrag van ruim 30 min. Uit interne mid delen (reservering plus afschriivin- gen) zal naar verwachting m 1972 en 1973 gemiddeld 40 min vrijkomen. Door geldgevers was een bedrag geac cordeerd van 40 min waarvan 25 min op te nemen in 1972 en 15 min in 1973. Daartegenover staan aflos singsverplichtingen van resp. rond ƒ15 min en 12 min. De huidige investeringsplannen zullen beide ja ren een liquiditeitsbeslag veroorzaken van rond 80 min. Op grond van bovenstaande factoren zou het werkkapitaal in de loop van 1972 dalen tot het nulpunt en eind 1973 een negatief saldo aangeven van 35 a 40 min. Om snelle beslissin gen te nemen indien zich gunstige investeringsmogelijkheden voordoen, is het beleid van Pakhoed Holding erop gericht de financiering van de verwachte investeringen één tot twee jaar vooruit verzekerd te hebben. Daarom wordt reeds nu een beroep op de kapitaalmarkt gedaan. De winstverwachting voor 1972 maakt het mogelijk de trend van de gecorri geerde winst per aandeel te handha ven en een met 0,20 tot 3,20 verhoogd contant dividend per aan deel over 1972 uit te keren, indien bij het huidige koersniveau aandelen •vorden uitgegeven tot een effectief bedrag van circa 20 min. Daarom is thans gekozen voor een liquiditeits verbetering üoor emissie van aande len. De vermogensverbetering die hierdoor eveneens wordt gerealiseerd, vergroot de speelruimte bij keuze van verder aan' te trekken middelen. Er worden maatregelen getroffen om in 1972 een obligatielening te plaatsen. TOKIO Het Japanse kabinet heeft een programma goedgekeurd, bedoeld om de jtroom van buitenlandse valuta naar dit land tegen te gaan en het hoofd te bieden a .n eisen om een nieuwe revaluatie van de yen. Het programma voorziet o.m. in een verla ging van de Japanse rentetarieven teneinde zo het land minder attractief te rnaken voor zgn. 'hot money'. Tevens wil het een loskoppeling be werkstelligen van de Japanse buiten landse hulp Tot nog toe was het zo, dat de meeste landen die hulp van Japan ontvingen, verplicht waren het geld te gebruiken voor het kopen van Japanse goederen. Het programma dring? er tevens bij de regering op aan maatregelen te nemen om aan de teruggang in bet Japanse zakenleven een einde te ma ken en de vraag naar importgoederen te vergroten.' DEN HAAG Dat de uitvoer van Japan naar ons land in 1971 met 45 procent is gestegen, terwijl de uitvoer van Nederland naar Japan in dat jaar met 15 pet is achtergebleven, mag voor Nederland geen reden zijn zich defensief op te stellen en maatregelen tegen de invoer uit Japan te" eisen. Dit is de mening van de heer H. Braat, directeur van Pakhoed Trans portgroep (Japan-zaken) en honorair consul-generaal van Japan in Rotter dam. Hij vertolkt die mening in de 'Onderneming', weekblad van het '"er- bond van Nederlandse Ondernemin gen. De heer Braat meent, dat het Neder landse kabinet, in zijn recente memo randum uiting gevend aan bezorgd heid over de sterke groei van de - uitvoer—van Japan naar ons land en< aandringend op regelingen, deze zaak verkeerd heeft benaderd. Nederland komt z.i. verder met het analyseren van de snelle groei van BEST Tricobest heeft in 1971 een verlies geleden van ruim 5,5 (v.j. min. Ook in de eerste maanden van 1972 bleef de v-aag naat pantynylons beneden de verwachtingen, terwijl ook Je druk op oe prijzen aanhield. De dircc'ie vertf-uwt echter dat mede door tiet overnamen van diverse ex- portw=rkzaamheden van Schulte en Dieckhoff. de situatie van Tricotbest zich in 1972 zal verbeteren. Het öistuur stelt voor het uistaande aandelenkapitaal ad 5.514.000 af te stempelen tot 5>pet. In verband hier mee is een wij/iging van de staten noodzakelijk i en bencht met toelich ting over het bod van Schulte en Dieckhoff zal binnen enkele dagen verschijnen. ADVERTENTIE de uitvoer van Japan en eveneens van het achteruitgang van de Nederlandse export naar dat land. In ons land 's een nauwe samenwerking tussen over heid en organisaties die de export bevorderen vereist. Nederland is tot nu toe groot gewor den door en zuiver individualistische benadering met tls gevolg dat allerlei instanties, zoals economische zaken, buitenlandse zaken, de centrale kamer voor handelsbevordering enz. teveel langs elkaar heenwerken. De heer Braat meent, dat ons land één enkele organisatie nodig heeft. 18 mei 951.23 260.21 108 38 73.71 407,5 19 mei 961.54 261.06 108.03 73.81 407.8 22 mei 065.31 261.56 108.35 73.84 406.9 18 mei 17,370 21.700 1.754 944 485 19 mei 19.580 21.260 1.783 995 496 22 mei 169.30 21.150 1.773 808 652 Atateh" eh gj slee^asl'' C-IA r> -N - -< iVlüii JLS//2 Vak bondengaranties voor Erdal-werkii emers BBcass: syiwsnm AMSTERDAMSE WISSELKOERSEN AMSTERDAM. 23 mei Contante koersen: Londen 8.3845-95- New York 3.20S75-1125: Montreal 3,24675-<)25. Parijs «4.075-125; Brus sel 7,3045-95; Frankfurt 100 935-S5; Stock holm 67,62070: Zürich §3.150-200; Milaan 5Ö.185.215; Kopenhagen 46.100-50; Oslo 48.930- 80; Wenen 13.9050-150. Voor bankpapier gelden op 24 mei de volgen de koersen; Eng. 8.32-52- Amerik 8 3.1S-24; Can S 3.19-26; Fr. frs. 65.23-66,75: 8 frs. 7.21-36: D M. 100.25-1.75: Zw. kr. 66.75-68.25; Zw. frs. 82.75-84.23: Lires 54.00-56.50- D. kr 45.50- 47.00: N. kr. 4S.aO-50.00: O. sch 13.85-14,10: Port. ese. 11,75-12.35; Sp. peseta 4.92-3.17; Fin. mark 76.75-7S.75; Joeg. dm. 18,00-21.00; Griekse drachme 10,40-11,40. GOUD EN ZILVER AMSTERDAM, Dinsdag was de notering van fijngoud per kg in Amsterdam 5880—6080 (58506050). De zilverprijs is onveranderd vastgesteld op 162—174,50. (Opgave Drijf hout) 18/5 19'5 23/3 Asbeatos Corp 24% 24 24 '"anada Fur.d 66 63 66 <14 67.32 Consul Bathurst 4% 11 11% Dom lar (V «'hem 14% 1' 15 Husky 15 15% Xar Gas 10% 1 16% Mass Ferguson 14% 15% Nat Resources S >31 7 871. 7.98L Shell Canada 43 %b 43', 44% Idem Warrants 23% 23% 24 Inriuxt. 3D«reu lliti obl. Morin Aand. Obl, lot. H. L. Gedaans b Bieden; L Laten; n Nom. CHICAGO Tarwe 22'5 23/5 juli 145% U5% sept. 147 147% dec 151% 152(4 Slats jUll 127% 127% sept 128% 128% dec- 127 127% Haver JUll 69% 69% sept. 69% 68% dec 71% 71% Sojabonen JUll 355% 349 aug. 353% 347% sept. 339% 333% WINNIPEG Kogge mei juli ukt Haver mei juli ukt 101b 102% 102 69%L 70 L Gerst me] juli okt. Lijnzaad mei lull Katoen juli okt wtu Cacao Lucti G Loco B Juli sept IVollupx loco mei 109% 109 %L 111% 269%b 270%b NEW YOKR 41.95-S3 42.12-15 35.39-35 34 85 32 20b-2.1L 32 40b-45L 30% 30 27.25 27 78 30% 30% 27.43 27 94 112.OOn 112OOn 112.90-80 131.30-112.80 tl .suiker cuntr. loco 7.10 lull 7 23-20g sept. 7.19 18g Koper mei Juli 49 70 50 05 7 23 7.S2-30S 7.30-358 49.90 Tin Str. loco Lood St. L. Aaxtr. Wo! mei juni ;uli Wol tops mi-I mm juli 174%-178L 173%-177%L 14.50 14.50 ANTWERPEN RQUBAIX 14 30b 14.30b 14.30-50 LONUEN Metalen en per ton l'ln loco 146U-1461 1457-1458 ld. 3 mnc 1465-1466 1403-1484 Koper loc 420V6-421 417%-4I3 ld. 3 mild 427%-428 425-425% Lood loco 120%-12l imi-117% urn sera 122%-122% 119%-U9% ZinR loco ld. 3 mnc 145-145% 148-148% 141%-142 144%-145 pms®* M'.W YORK al" I- Industries Airco Allied Chemical American Brands American Can Am Cvanamid Am Electr Power Am Metal Climax Am Motors Am Smell Ref Am lel s lel Anaconda Armeo SI eel Atlam Richfield Beiidix Belhl Slee) Boeiris Burroughs Can Pacific Ry Cel Co ol Am Chase Manhattan Chesap Si Ohio Rv Chrvsler Lilies Sereice Colgate Palmolies C«l( Industries Commomv kdison Cons Edison Lont Can Com (hl Curliss Wrielii n Curtiss u riant a Dart Ind Dow Lheintcal Duponi de Neut Eastman Kodak Firsi Nat Clly Admlrai Corp Alex Allegheny pow S Akzona Am Standard Arnsted ind Ark Louis Gas Ball Ohm 4M>% Bavuk Ctgam Burlington Ind 33% 54% 48% 29 37% 27' 22/5 23/5 43% 43% 19% 19% 33% 54 48% 29% 38 27% 29% 29% 9 9 21% 20% 43% 43% 21V* 21% 23% 23% 62% 92% 45% 45% 32 31% 23% 23% 182% 134 14% 14% 3" 57% 37 56% SS% 53% 34% 36 U 64% 22 32% 24% 2S-% 33% 36% 65% 23 33 24% 29 27 26% 32 31% 40% 39% 53', 56% 92=. 91% 166% 165% 126126% 57 57% 22 10.10 22% 22% 29% 29% 14 13% 39% 23% 23 49% 50% 12% 12% 32 32 Ford Motor Fruehauf Oen Electric Gen Foods Gen Motors Gen Pub) Ut!! Gen lel S El Geltv UI) Gllelle Cimbel Bros Goodyear I R Gull Uil Illinois Centr lm Busln Mach Intern Harvester Int Nick ol <'an Ini Paper Inl I el I el 68% 65% 42 42 70% 70 25% 25% 78% 787/a 21% 21% 29» 30% 71% 72% 44% 44% 27% 27% 29% 29% 24% 24% 35% 35V* aill 402 11 33 32' 32% 39®, 39% 57% 57% lohns Manvtlle 54%ex 35 Keiniecotl Copper 237#23%e Kraft Co 43% 42% t all! Pai king Can Breweries L erro Lb ad bourn Golb Chase Sieleci Fd Columbia Gas Comtnco Cunt lelephone Corn Products Crossbow Fund 31%e 7% 13% 3ti 30% 29m 20% 33% 32 7% 15% 3% 11 97 30% 29% 20 >4 32% 8.59L I liton Ind I tu kheed Alrcrafl Marcor Inc Mariin Marietta May Dep Slores \!c Donnel! Mohll Oil Corp Nat Blsculr Nat Cash Beg Nat Dlsiillers Nat Gvpsom Nat bteel Norlh Am Rockw Fluor Corp Gen Cigar Ini Bnfc for Rec Int Fis» Frag Inl lech Fund Inl Papei U 4) Insilon Corp Inleispar Inv belei 1 Fund Kansast1v Ind Kansas Power K I W Kroger I casco Lone star Cement I eh,nan Madison Fund 16 16% 12 12 26% 27 23% 23% 48'! 48% 43% 43% 54 53% 59% 59% 33% 33% 157's 15% 17% I77i 43%l2%ej. 32", 32 18% 18% 22% 22% 99b 70% 58 b 16% 99b 71% 13.68 59 16 53 30 3.77L 42 42% 23% 25% 37% 37% 27 26% 20% 20% 25 25 17 17 ulin Maihteson Pac Gas 6i El Peons NY IT Pepsico Phelps Dodge Philip Morris Phillips Petr Procter Uauibl Radio Co ot A,o Republic bieel Reynolds Inn Royal Dutch Petr Sears Roebuck shell Ull Southern Co southern Ry sperrv Rand Mand Ull Calif Stand Ull Indiana bland Oil NJ siudehaker Sunrav DX OU lexaco lexas Insl I ransamerlca Union Carbide Union Pac RR Untied Aircraft United Fruit tIS Steel West Union lei Wesllnghouse El Wuulwurth Braz 1 racllon Nat Can NY Centr A North West B N Am Philips Co Uccidental Petr Pacific Light Public Serv sania Pé Ind southern Pec standard Brands sterling Drug 1 andy IICIF Unilever union Elect United Corps Untied Gas 16% 18% 28'4 4% 4% 85 S3 40% 40% 102% 102% 28% 29% 97 97 37% 37% 23% 24 ex 72% 38% 38% 115% 14%ex 43% 19 V, 98% 39% 57% 65% 72% 46% 46 U 43% 19% 96% 40% 56% 64% 72= 48% 46% 31 31% 167% 165% 20% 21% 49% 48% 17% 42% 17% 42% 15% 15% 31% 31% 63% 67% 52 37% 22% 51% 36' 22r 13% 13% 10% 10% 76% 76% 39 38% 11% 11% 24% 24% 24% 24% 32% 32% 46% 48% 50% S0% 49% 50% 43% 41% 44% 4.58 - 44%b 17% 17% 9% 9% 43% "42% 14% 14 Western Bancorp 31% 31% 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1972 | | pagina 1