Initiatief !v. d. Slik gehonoreerd schooi ontruimd Boek als herinnering aan Koningin nekerk Dit jaar eerste paal voor dienstencentrum Agenda 1 Zangdienst in Breepleinkerk Paardrijden voor iedereen Zwemfeest voor ouderen na bomalarm Ridderkerk opent tweede scholenserie Steekpartij op schip Discutabele enquête over metro-tracé Ongeluk op scheepswerf Aktie voor autogordels Maasbruggen weer normaal Mishandeld om te Jang haar Barendrecht in de winning mood Rozenburg klopte Maasdijk ruim: 0-3 panty I* XXL Voor meer stads en regionieuws zie Fft-Öïgf 1 Uitgave in opdracht Hervormde gemeente Pionieren KUCHTEN BEZORGING Overdekt Rozenburg trekt tweede trainer aan de panty voorde maten46-4850 ^'ROUW/KWARTET VRIJDAG 26 MEI 1972 Regio B3 •'Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM Paardrijden is geen sport voor alleen de upper- ten of zoals dat tegenwoordig heet de happy few. Er zijn nog te veel maneges die allerlei toetre- tredingseïsen stellen. Vooral ex- melkboer en paardenliefhebber M. v. d. Slik heeft bewezen dat dat niet nodig is en de gemeente Rot terdam heeft dat nu ook ingezien. Dat en de aansporingen van talrij- ke niet en even talrijke wel in rui- - "terverenigingen georganiseerde ruiters, hebben er toe geleid dat Rotterdam bezig is een uniek pro ject te realiseren. Van links naar rechts mr. J. F. B. van Hasselt, voorzitter van het col lege van gecommitteerden, de heer B. van Veen, kleinzoon van de architect van de Koninginnekerk, en de uitgever van het boekje, Ad. Donker. Van een onzer verslaggeefsters ROTTERDAM De Koninginne- kerk moge dan voorgoed uit het Rotterdamse stadsbeeld verdwe nen zijn, in de gedachten van vele wel voortleven. Om die gedachten daan. Acht paarden vormen een kost- Samenwerking 1/1 Krimpen baar bezit. 'Ik vind het wel jammer KRIMPEN AAN DE IJSSEL Vermoedelijk eind dit jaar zal de eerste paal kunnen worden ge slagen voor het dienstencentrum voor bejaarden, dat zal verrijzen nisterie van CRM en eind deze maand in de omgeving van de Tiendweg- Zwanenkade in het uitbreidings- plan-Lageland. De stichtingskos- ten zullen ruim 500.000 bedra gen. voor vadei en zoon nog wat langer bij het bekende en inmiddels roegruchte gebouw te laten verwijlen heeft de uitge versmaatschappij Ad. Donker NV te Rotterdam een boekje uitge geven: 'De Koninginnekerk, op de grens van een nieuwe tijd'. Opdrachtgevers waren de Gecommi- teerden tot de zaken der Hervormde Gemeente te Rotterdam. Met deze uit gave willen zij overigens geen verant woording afleggen over bun beleid, of een standpunt innemen in de strijd die rond de verkoop en sioop van de kerk heeft gewoed. Zij willen uitslui tend geïnteresseerden een naslagwerk je over deze markante kerk in handen geven, zonder daarin ook al te veel in te gaan op de geschiedenis van de laatste jaren. (in de gouden verpakking) Vandaag en morgen !N Wijkmanege voor Alex anderpc i<d[er Het moet een overdekte wijkmanege worden, fraai gelegen aan de Boszoom op de plaats van een oude boerderij temidden van sportvelden en vlakbij het Kralingsebos. Een ideale oplos sing. Dat vind v.d. Slik ook en hij ziet dan ook reikhalzend uit naar de realisering van dit project. 'Het meest verheugd is hij misschien we! over het feit dat het in de bedoeling ligt dat de rijkosteo niet verhoogd zullen worden. Een subsidie zou dit mogelijk moeten maken. De re *_m i vL iP ''-.L, ,Jr - si.zX'-.- 'r-Vifca ROTTERDAM Vandaag is er een zwemfeest in het overdekte zwembad aan. het Bramanteplein in de Prins Alexanderpolder omdat het een jaar geleden is dat er elke vrijdag van 12 tot 13 uur gezwommen wordt door een groep dames en heren, ouder dan 64 jaar onder leiding van de heilgym- naste mej. M. E. Stuur. Omdat nog te weinig mensen weten dat er in Rotterdam de mogelijkheid voor 65-plussers bestaat om zwemmen te leren zal er nu extra aandacht aan worden gegeven. Het feest wordt een verkleedpartij te water en na afloop zijn er wat drankjes. Vooral de ouderen die geïnteresseerd zijn mogen komen kijken. Overigens is dit zwemmen voor 65-plussers in meer Rotterdamse zwembaden moge lijk. Zwembad West, Spaanseweg: maandag van 12.1513.15 uur; Zwembad Bagba- rakzuid in Omnoord donderdag van 14.3015.30 uur; Zwembad IJsseimon- de, Dwarsdijk donderdag van 11.45 12.45 uur. Zwembad Hijkerveld in Pendreeht za terdag van 9.0011.00 uur. ROTTERDAM Een onbekende heeft donderdag om kwart over elf de openbare scholengemeenschap 'Ca- land' aan de Organutenweg in Rotter dam gebeld met de mededeling, dat een kwartier later een bom zou ont ploffen. Deze zou, zo deelde de politie mede, volgens de anonieme melder Een perspectieftekening van de eerste Rotterdamse wijkmanege zoals deze aan de Boszoom zal moe- ROTTERDAM ten verrijzen. straat staan, wordt door de heer en mevrouw v.d. Slik met veel zorg ge bouw schade aannchten aan het se- .Rotterdammers zal zij voorlopig Voor alle zekerheid ontruimde de po litie het schoolgebouw. Op het opge geven tijdstip gebeurde er niets. De politie kon ook niets vinden. De rector van de scholengemeenschap, de heer W. N. Rehorst, deelde mee dat er helemaal niets was gebeurd. De politie echter bevestigde de bommel ding en de ontruiming van de school heer v.d. Slik vraagt nu acht gulden jBuitWHnanèfTC /en guiden voor kinde- ;per uur, en zeven 'ren. En dal is, gelet op de tarieven die elders worden betaald, beslist niet 'hoog. De liefde voor het paard dateert bij ,deze paardenpionier a) van heel lang geleden. Hij was melkboer en had voor zijn beroep paarden nodig. La ter, toen hij andere vervoermiddelen ging gebruiken, hieid hij zijn paar den. V.d. Slik ging ze zelfs fokken. Vijf jaar geleden stopte hij met de •-melkhandel en startte een bescheiden •manege pp het stukje grond dat hij al lang in huur had' van de gemeente, •vlak achter de eerste sterflats bij de "Vittekebrinkstraat in de Prins Alexan derpolder. Pionieren was het, want behalve een gammele stal was er verder niets en .mocht hij er niets bouwen. 'Het heeft me heel wat moeite gekost dit houden gebouwtje neer te zetten', aldus de ,heer V.d. Slik, doelend op een wit optrekje, tochtig, lekkend, kortom een .heel klein bouwvailetje waar hij, zijn .vrouw en hun leerlingen een kop koffie kunnen drinken of even kun- men uitrusten. Het baden van een manege is een kwestie van dag en nacht werken door het hele gezin. 'Wij hebben ook .in Capelle nog een stuk grond waar we paarden van anderen onderhouden en waar we zelf ook paarden fokken', aidus de heer v d. Slik. Zijn vrouw vertelt tussendoor dat ze ,al enkeie nachten heeft gewaakt om- dit er twee veulentjes geboren moes ten worden. Een bevalling is inmid dels goed verlopen. De tweede staat binnenkort te gebeuren. Het onderhoud van de acht paarden die in ae stal achter de Vinckebrmck- mevrouw v.a. blik met veel zorg ge- r< i j/ jammer dat ik ze 'S nachts niet wat dichterbij heb. Ik hoop dat ik bij de nieuwe manege kan gaan wonen.' Toch wil hij de oude buitenmanege proberen te handhaven. 'Er zijn nu eenmaal mensen die paardrijden on der alle weersorastandheden, zegt hij. Mensen vooral van de 260 leden tel lende ruitervereniging die ook bij slecht weer het Kralingse Bos intrek ken. Maar voor velen en zeker kinde ren die pas beginnen met het leren paardrijden is de regen niet zo pret tig. T& hoop dan ook dat de nieuwe- wijkmanegs volgend najaar gereed is, zodat we dan binnen verder kunnen werken, aldus v.d. Slik. In de zomer is deze plaats best te gebruiken, maar de problemen beginnen pas in het herfstseizoen met regen en wind. Het zijn niet alleen mensen, jonge en ting worden gevormd en tevens werd het technisch bureau in de Krimpe- nerwaard bereid gevonden een schets ontwerp te maken. Dit ontwerp is inmiddels goedgekeurd door het mi- Reeds in 1966 werd een werkgroep gevormd onder leiding van wethouder hoopt het technische bureau het be stek gereed te hebben. Het dienstencentrum zai betrekkelijk eenvoudig van opzet worden. Het is beslist niet de bedoeling dat het cen trum taken van het bejaardenhuis e.d. gaat overnemen. Het gaat om aanvul lende voorzieningen, afhankelijk van het behoeftepatrtxm van de individue- ouderen, uit Prins, AlexandWstad die If J3» £e Indien u de krant onverhoopt eens niet mocht ontvangen, ver zoeken wij u ons bij voorkeur te bellen tussen 9 en 12 uur TEL. 010—11.55.88. manegehouder v.d.-Slik tot .'klant' heeft, maar ook enthousiasten uit Dordrecht en Krimpen, om enkele plaatsen te noemen. 'Maar bij mij mogen ze dan ook in de stallen. Ik leer ze met de dieren om te gaan, ze te verzorgen en ook om zelf het paard op te zadelen. Ik vind het erg belang rijk dat men weer vertrouwd raakt met het paard. Vroeger was dat geen probleem toen de stad vol paarden was, nu moet je de mensen weer leren omgaan met een paard'. De nieuwe overdekte manege wordt 40 bij 20 meter. Er komt een foyer en een restaurant, douches, kleedruim ten. stallen en boxen. En verder nog een ponystal. Daarbij de nodige ruim te voor opslag van stro en hooi. Ook voor de paarden zal dat nieuwe onderkomen een paradijs gaan wor den. Da omstandigheden nu. en zeker ;n de winter, zijn allesbehalve gunstig voor de dieren. De jeugd van de Pnns Alexanderpolder waardeert de manege bijzonder. Want aan gebrek aan hulp heeft het echtpaar v. d. Slik niet te kiagen. Als de nieuwe manege gerealiseerd zal zijn, zal dat zeker nog meer worden. De liefde voor het paard en het plezier om het paard te berijden blijft dankzij deze wijkmanege. gebouwd met overheidsgeld, niet meer beperkt tot een kieine bevoorrechte groep. Het initiatief van de heer v.d. Slik van vijf jaar geleden is door de gemeente op de juiste waarde geschat. voorzlenigen voor bejaarden moeten worden getroffen. Een enquête onder hen die veel met bejaarden in aanra king komen, leverde hiervoor interes sant materiaal op. Later werd de werkgroep uitgebreid met vertegen woordigers van verenigingen en in stellingen, die op het gebied van hulpverlening werkzaam zijn. Intussen kon een stichting in oprich- ADVERTENTIE) - Ziii7 S X h,. /X"-V.:X v. v BOTTERDAM Manegehouder M. van der Slik bezig om een van zijn jeug- öige leerlingen vertrouwd tc maken met liet paard. Polyester-katoen herenjek, ideaal voor vrije Tijd, vissen, brommer en strand. Kleuren: whisky, beige en bleu. Maten 46-56. Nu, één week, voor de speciale prijs van ROTTERDAM BeijerlandWajn hk. Slagbekstraat ROTTERDAM West-Kruiskade ROTTERDAM Korte Hoogstraat ROTTERDAM Meeni ROTTERDAM Katendr, Lggetiijk IJSSELMONDE Winkelcentrum Groot IJsseFmoncfe HOOGVLIET Winkelcentrum SCHIEDAM Hoogstraat V LAAR DING ENWinketeen truni Lmveld DORDRECHT Sarisgaug -StatenplcJn invaliden)-die-'van-de-service van het- eentrum gebruik gaan maken. Vooruitlopend op de realisering van het gebouw zal op korte termijn in Huize Tiendhoven een wekelijks spreekuur worden gehouden voor hen die hulp nodisg hebben. Hierbij wer ken de interkerkelijke stichting voor maatschappelijk werk en de gemeente lijke sociale dienst samen. Verwacht mag worden dat het ministerie van CRM een subsidie van 80 proc. ver leent voor de exploitatie van het dienstencentrum en dat de gemeente in het tekort voorziet. Het gebouw zal o.m. bestaan uit een grote zaai voor allerlei aktiviteiten, een hobbyruimte, een biljartzaal en een leeszaal. In de nabijheid zuilen ook tachtig flatwonigen voor bejaar den worden gebouwd. Voorzitter van het stichtingsbestuur is de" heer G.W. van Raalten. RIDDERKERK Op de urgentielijst komen nu alleen nog twee kleuter scholen voor, al zuilen de onderwijs voorzieningen pas zijn voltooid na de derde fase, drie gymnastieklokalen en twee sportzalen omvat, aldus wethou der M. P. van Kogelenberg (onder wijs) dinsdagmiddag in de Elektrozaal bij het in gebruik nemen van de tweede serie Simplex-scholen. Die serie bevat zes kleuterscholen, vijf lagere scholen en vijf gymnastiek lokalen, verdeeld over verschillende wijken in Ridderkerk. De totale bouwtijd was 32 maanden, deze twee de serie heeft ruim zeven miljoen gulden gekost. Burgemeester dr. C. J. Verplanke was ingenomen met de snelle realisering van deze gebouwen. In Ridderkerk genieten nu zeshonderd kinderen on derwijs op vijf basisscholen. ROTTERDAM Vannacht 12 uur is aan boord van het binnenvaartschip Marco, liggend bij de machinefabriek van Keiler aan de Schaardijk tussen de 22-jarige stuurman van dat schip L, v. W. en zijn aanstaande zwager, de 27-jarige glazenwasser A. V. H. uit Rotterdam ruzie ontstaan. Toen van H. het schip wilde verlaten vroeg hij van W. hem naar de wal te brengen. Van W. die bang was, nam uit voorzorg een broodmes mee. Aan dek wilde H. hem ir. het gezicht stompen, waarop W. hem met het mes in de rug stak. Aanvankelijk viel hij in het gangboord. Kennelijk heeft v. H. kans gezien de portier te bereiken en daaar zakte hij in eikaar. Het slachtoffer is in het Dijkzigtzieken- huis opgenomen. Van W. is aangehou den. ROTTERDAM De Stichting 'Leef baar Kralingen' heeft in samenwer king met de wijkraad voor Kralingen in februari en maart een enquête gehouden onder 1400 gezinnen die wo nen in de straten die betrokken zijn bij de voorgenomen aanleg van het metro-tracé over de Oudedijk. De uit slag van de enquête, die de gevolgen van de aanleg van dit tracé als onder werp had, liegt er niet om; als het aan de bewoners van Kralingen ligt, blijft de metro ver van hun deur. Het is overigens nog maar de vraag hoeveel gewicht het 'gemeentebestuur aan de uitslag van deze enquête 2ai kunnen toekennen, want het is nau welijks te ontkennen dat de vraagstel ling, zoals .ondervraagde 1400 gezin nen die voorgeschoteld kregen toch wel erg gekleurd is. Met kapitale letters immers stond in de begeleiden de brief: want Kralingen moet blijven en Kralingen moet Kraiingen blijven.' Boven aan de brief stond niet minder tendentieus: 'Omdat u en uw gezin in het gedrang raken door de aanleg van een metro volgens het zogenaamde Oudedijk-tracë.' Met in het achter hoofd de wetenschap dat de enquête nauwelijks kan bogen op enige objek- tieve benadering za! het gemeentebe stuur wellicht de uitkomsten wat ge nuanceerder benaderen dan wanneer diezelfde cijfers uit een onderzoek waren geproduceerd dat door een on afhankelijk bureau zou zijn verricht op basis van een wat objektievere benadering van de problematiek. Dat neemt overigens niet weg, dat afgezien van de discutabele opzet van de hele enquête toch wel duidelijk is geworden dat de Kralingers met het metro-tracé zoals dat nu over de Ou dedijk is gepland, zwaar in hun maag zitten. ROTTERDAM Woensdag heeft zich een ernstig ongeval voorgedaan aan boord van het in aanbouw zijnde zeeschip Esso Rotterdam, liggend bij de scheepswerf Verolme in de Botlek. De 33-jarige Marokkaanse stellingbou wer A. Chaieb uit de Ochterveldts- raat, die bezig was met het verwijde ren van houten stellingplanken van 500 x 27 x 7 cm en een gewicht van ongeveer 40 kf, verloor hierbij zijn evenwicht en viel van ongeveer 13 meter hoogte op de tankvloer. De man werd met ernstig hoofdletsel naar het Dijkzigtziekenhuis gebracht. WADDÏNXVEEN De vereniging Veilig Verkeer Nederland organiseert in de supermarkt van Albert Hein aan het Koningin Wilhelminaplein een stand om onder het motto "Pro motion dragen autogordels' het dra gen van deze gordels te stimuleren. Twee medewerkers zullen vrijdag van 10 tot 17 uur demonstreren en door het gratis uitreiken van materiaal het publiek voor deze veiligheidsmaatre gel proberen te interesseren. Vrijdag avond (koopavond) is de stand open van 19 tot 21 uur. ROTTERDAM Ter aanvulling op het bericht betreffende restauratie werkzaamheden van het wegdek op de Maasbruggen wordt gemeld dat deze werkzaamheden vrijdag klaar zijn. Het verkeer kan vrijdagmiddag om 15 uur weer van de drie rijstroken ge- buik maken. HOEK VAN HOLLAND De 18- jarige kassenbouwer J. H.t zijn 22- jarige collega L- H. G., de 27-jarige zeeman A. J. II en de 18-jarige H. L., afkomstig uit Den Haag, Naaldwijk en De Lier, zijn gearresteerd na intensie ve speuractie van de Westiandse, Haagse en Hoekse politie. Zij hebben vorige week in Hoek van Holland een jongen ernstig mishandeld, omdat hij lange haren had. Zij bekenden, maar gaven elkaar de schuld. ROTTERDAM Als afronding van de Doelen-concerten voor invaliden ens als dank voor het gebruik van de Breepleinkerk bij de voorbereiding daarvan, zal er zondag 28 mei om 17 uur in genoemde Breepleinkerk een bijzondere kerk- en zangdienst zijn. Daarin zal het bekende koor The Young Credo Singers onder leiding- van ,Arie Pronk meewerken; De dienst, die geleid wordt döor dr.'E. Masselink. zal als centraal thema heb ben 'De vrucht van de Geest, Liefde, blijdschap, vrede'. HEERJANSDAM Barendrecht zorg de voor sensatie in de strijd om de Bestebreurtje-trofee. De in de win ning mood verkerende Barendrechters klopte eerste-klasser Heerjansdam op eigen terein met niet minder dan 3—0 en plaatste zich daardoor voor de finale, welke volgende week zaterdag tegen Rijsoord zai worden gespeeld. Het volledig voor de dag komende Heerjansdam nam het te gemakkelijk op, waardoor het (zonder Kranendonk) bij rust reeds met een 30 achter stand werd geconfronteerd. Wim Odding, Dick van der Velden (solo) en Van Meggelen troffen in deze periode de roos. Na de wisseling wist men op beheer ste wij'ze deze voorsprong te consolide ren. Morgen spelen Heerjansdam en RWH om de derde en vierde plaats in de Bestebreurtje-trofee. ROZENBURG Frans de Kruis, de trainer van het pas naar de derde klas gepromoveerde Rozenburg, zal in de toekomst een deel van de trainin gen overlaten aan de heer W. de Vries. De Kruis zal nog slechts één keer per week de training blijven verzorgen. Hij ambieert een soort ma nager-functie bij Rozenburg, dat ver sterking zal krijgen van Cor Oostdijk (Olympia Spijkenisse) en Leen de Zoete (Postduiven). MAASDIJK Ondanks de handicap van vier invallers heeft Rozenburg in het kader van de na-eompetitie een vrij ruime 30 winst behaald op Maasdijk. In de beginfase zag het daar overigens in het geheel niet naax uit. De Westlanders, die -de teruggekeerde Jan Hordijk (ex-SHO) weer in hun gelederen hadden, veroverden toen een veldoverwicht. In de negende mi nuut zou evenwel aan de andere kant een doelpunt worden gescoord, toen Adrie van Oudheusden een pass van Hans de Lange doeltreffend bekroon de: 0I Rozenburg wist deze voor sprong ruim twintig minuten in de tweede helft te vergroten. Cor van Seters knalde een vrije trap in het muurtje, waarna Albert Kuiper voor de afronding zorgde: 0—2. Met nog een kwartier te spelen zette Jerry Kruit Van der Stok, Visser en Hoogendam Het boekje is geschreven door Barend van Veen, de kleinzoon van Barend Hooijkaas, de architect van de Konin ginnekerk. Hij beschrijft de architec tuur en..vormgeving, de functie ,die het gebouw qua exterieur en inte rieur heeft vervuld, de stijl (die vol gens hem geen Jugendstil was, al had zij de kenmerken ervan), de voorge schiedenis, en vergelijkbare kerkge bouwen elders. Eveneens is in het boekwerk opgeno men een artikel uit het Bouwkundig Weekblad van 8 augustus 1908, van B. Hooijkaas Bzn, de architect, die. een beschrijving geeft hoe de bouw-des tijds is uitgevoerd. Uiteraard ontbreken de foto's niet. Zo is er een afbeelding van de eerste steenlegging te zien. Het boekje is te koop in de boekhan del en bij" de kosters van de Lauren s- kerk, Prinsekerk, Opstandiagskerk, Noordérkerk, Pauluskerk en 'Hét Tref punt'. Het 'kost ,9,50.'1 f* ADVERTENTIE ROTTERDAM: Rotterdamse Schouwburg: 20.15 Vroeger; HofpIeJntlteater: 20.15 'Twaalf Gezworenen'; De Doelen: hal; 24.15 Neder landse Operastichting 'De Vos'; Stadhuis: 14.01) Vergadering Rijnmondraad: Gemeete— archief: 20.00 Debatingclub Rotterdam. ALBLASSERDAM: Gebouw oud.gercf.gcnt.: 19.45 Studievereniging Sola Scriptura; De Haven: 20 00 Aquariumvereniging De Fara- dijsvis; BARENDRECHT: Gemeentehuis; 19.30 Ge meenteraadsvergadering; BOSKOOP: Gemeentehuis: 10.00 L' jenverga- dering Provinciale VVV ZuidHolland; MAASDAM: Restaurant 'De Luie Man*: 17.45 Opening zwembad: MIDDELHARNIS: Streekmuseum; 10.00 Ope ning Streekmuseum Flakkee; NIEUW8LEKICERLAND: Sportgebouw: 19.30 Jaarvergadering V.V. Nleinv-Lekkerland: OUDE WATER: Gemeentehuis: 20.00 Gemeen teraadsvergadering? VLAARDINGEN: Stadsgehoorzaal- 20.15 VIaarding? Centrum Amateur Toneel; WOERDEN: Arsenaal: Kerkplein 20.00 Ope ning tentoonstellingen. ROTTERDAMSt. Laurensfcerk: 14.09 CarU- lonconoert: Kerk Slmonstraat; 20.Pi) Qrgei- concert Dirk J. Zwart: HlUegtradakerks 20.15 Kamerorkest Arcangelo Corelli; De Doelen: kleine zaal 2015 'Namens Jacques Brei'; Rotterearose Schouwburg: 20,15 'Liefde half om half) Piccolo Theaters 20.15 Rotterdams Dartscentrum; Hof pleintheater! 20.15 Twaalf Gesworenen'; In den Twijfelaar: 20.15 Para daas en Peter Blanker: Putsche Poort: 11.00 Opening Rechtswinkel Bloemhof: Diergaarde Blijdorp: 10.00 8de Lustrum afd. Rotterdam van Succulents; Het Nieuwe Verbond: Ja- gersiaa: 19.00 Straatevengetlsatie: ALBLASSERDAM: Bibliotheekgebouw Iepen- laan: 17.00 Opening gebouw; STOLWYK- Gemeentehuis: 10,00 Gemeente raadsvergadering; VLAARDINGEN: Stadsgehoorzaal: 20.15 Vlaardings Centrum Amateur Toneel- op het verkeerde been en bracht de n3Ö 4 14 PH 17 eindstand op 0-3. Hdt>' CU i/ ft?.»;? J

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1972 | | pagina 1