iü Uitstekende zang van Schied. mannenkoor Arcangelo Corelli: voortreffelijk ensemble Agenda 'Huize Juliana9 won AGRO-quiz m Eerste nieuwe haring in Vlaardingen Fraai concert in Oude Kerk Delfshaven panty I* XXL Boom verplettert drie auto s KUCHTEN BEZORGING Rotterdam eert Speeltuinleider A, Niclaes s Gevarieerd concert in Morgenstondkerk Minister Drees start aanleg Zoetermeeriijn op 9 juni Chr, bibliotheek heft zich op Rechtswinkel open in Rotterdam de panty worde maten 46-4850 Drieduizend gulden voor ziekenomroep Lekkerkerk draagt ereburger ten grave TROUW/KWARTET MAANDAG 29 MEI 1972 Regio R 3 Vandaag en morgen (advertentie; Van een onzer verslaggeefsters GOUDA Huize Juliana team: de dames C. F. Wijntjes en H. H. G. Bergman uit Gouda heeft vrijdagavond de 'AGRO-quiiz' van de Goudse ziekenomroep, de AGRO gewonnen en daarmee voor het eerst de AGRO-wisselbeker in bezit gekregen. tf ikÈ kmmtÜÜ 'y-r-Kui^ m SCHIEDAM Het programma van het concert, dat het Schiedams Chris telijk Mannenkoor vrijdagavond in de Magnalia Dei Kerk heeft gegeven, was door de pauze in twee helften ge deeld, waarvan de tweede op een heel wat hoger peiJ stond dan de eerste. Niet wat de zang betreft, want diri gent Matthijs van Noort heeft zijn mannen de hele avond beschaafd, fraai van klank, zuiver, fijn gescha keerd en in een goede verhouding van de stemgroepen laten zingen, maar vóór de pauze was het allemaal populair wat de klok sloeg, wat wil zeggen dat er maar een paar weinig gezongen nummers bij waren. Dat de dirigent bewerkingen voor zijn koor kan maken, was in vijf liederen goed te horen. Het is te hopen dat hij verder dan het bekende gaat zoeken, want dat zou zijn koor en de koor zang in het algemeen best ten goede kunnen komen. Na de pauze zong het koor heel mooi 'lm Abendrot' van Franz Schubert en 'Landerkennung' van Edvard Grieg', waarna het de kroon op het werk zette met volop te bewonderen zang in de beroemde 'Ait-Hhapsodie' van Johannes Brahms. Koor en dirigent oogstten terecht har telijke bijval. Soliste in het werk van Brahms was Map Baks, die een donkere, warm V LAAR DING EN Zaterdagochtend zeven uur zijn in Vlaardingen de eerste Hollandje nieuwe, gevangen op de Noordzee (Westkust) afgeslagen. De VI 34 Anita van de rederij Kwak kelsten zette de eerste honderd kant jes in IJ muiden aan wal. Van deze honderd kantjes waren er 22 afkom- 111 sfag van de VL7 en 11 en de VL90. „i i v De kwaliteit was nog wat schraal J\0St6l0Z6 iilSDtlfl? maar voor de tijd van het jaar goed te noemen. Verder werden zaterdag aangevoerd 63 kantjes van de VL73. 37 van de VLIOö, 68 van de VLU2, 32 van de VL131, 53 van de VL153 en 36 van de VL121 en 10 van de VL 7. Prijzen: Kleine maatjes 369 tot 371. kleine maatjes 260 tot 276, grote maatjes 299 tot 325. ROTTERDAM De storm van zater dag heëft in Rotterdam nogal wat schade toegebracht. Het ergst op het Noordplein, waar kort na de middag een zware boom werd ontworteld. In zijn val verpletterde de boom drie auto's, waarvan er twee total-loss wer den. De derde kan na ingrijpende reparatie weer op de weg komen. ROTTERDAM In het programma koor en orkest van het Collegium van de 'Avondzang', gegeven door Husicum Juniorum te Breda in sa menwerking met de Chr. Zang- en Oratoriumvereniging 'Sursum Corda\ beide onder leiding van Jan de Breet, domineerde de Krönunesmesse van Mozart, die na de pauze werd uitge voerd. Be zeer goed bezette Morgen- sterkerk heeft daarvan, te oordelen naar het geestdriftig slotapplaus, ten zeerste genoten. Dit pleit voor beide koren en voor het orkest. Er is vol toewijding en met veel elan gezongen en gemusi ceerd en vooral vielen meermalen de solo-passages op, dankzij een zeer fraaie sopraan, die door andere leden* soüsten van het koor uitstekend werd ondersteund. Van de afzonderlijke prestaties van het gezelschap uit Breda mogen wor den genoemd 'The Best of Rooms' van Thompson, om het prachtig gezongen slot Het orkest muntte reeds dadelijk uit in de bekende Trumpet Tune van Stanley, met Jan Sorrier als solist, h: vertolkte met verve twee fragmenten van Stamitz en tenslotte veroverde de hoboïst Jan Hoogenboom met het ho boconcert in F van Corelli het pu bliek. Ook daarbij leverde het ensem ble onder Jan de Breet uitstekend partij. Het Rotterdamse koor 'Sursum Corda' heeft vooral in het eveneens bekende 'Die Himmel rllhmen' van Beethoven door de sfeervolle vertolking zijn waarde bewezen. Ook Jan de Breets effectvolle bewerking van het Loflied deed het best en sloot het eerste deel van dit gevarieerde en interessante concert waardig af. VLAARDINGEN Aan de huisadres sen van' de plaatselijke artsen zal op donderdag 1 juni gelegenheid worden gegeven voor kosteloze inenting tegen pokken voor kinderen die de leeftijd van twee jaar nog niet hebben bereikt en tegen difterie-kinkhoest-tctanus-kin- derverlamming voor zuigelingen en kleuters. Aan de kinderen die een half jaar geleden de derde injectie tegen ge noemde ziekten ontvïnge» moeten vierde injecties worden toegevoegd om de verkregen immuniteit voor een aantal jaren te bestendigen. Men' kan zich zonder voorafgaande aanmelding bij de huisarts vervoegen: wel moet de oproepkaart voor de inenting worden overgelegd. Voor kinderen, geboren voor 1970 moet het oranje inentingsboekje worden meege bracht ROTTERDAM Het derde concert dat wij van het door Bernard Weyts geleide kleine kamermuziekgezelschap 'Arcangelo Corelli' in de Hillegonda Kerk te Hillegersberg hoorden gaf weer een dermate vooruitgang in spel- kwaliteit van dc leden (individueel zowel als qua samenspel) te horen dat wij, hierdoor geïntrigeerd, op infor matie uittogen. Inderdaad bestaat dit voortreffelijk geschooid ensemble (nog) niet uit beroepsmusici. Maar de kern wordt gevormd door muziekstu denten (goeddeels leerlingen van de heer Weyts wier corservatorium- opleidmg blijkbaar reeds :n een ver gevorderd stadium verkeert. Het en thousiasme waarmee deze kleine strij- kersgroep, aangevuld met enkele ho bo's en hoorns, zich liet horen, het gedisciplineerde samenspel en de klankkwaliteit van het geheel leidden zaterdagavond in een goed bezette Hillegondakerk tot resultaten van hoog-artistiek gehalte. Wat deze uit voering nog een bijzonder aantrekke lijk facet verleende was de omstandig heid, dat niet minder dan drie novi teiten op het programma voorkwamen (zij bestaan nog slechts in manus cript). Het betrof hier een ouverture van Giovanni Paesiello, een twee-delig ROTTERDAM: Be Doden: kleine Mal: 20.13 'Namens Jacques BrcV; Rouerüamse Schouw burg: 20.15 'Schakels'; S(. Laurenskerk: 20.15 Orgelconcert Jet. Dubbeldam: Stadhuis: 14.vV Raad Rijnmond: Hictkamp 4 20.00 Vergade ring swo-Zuidwijk: Komanohol: 19.45 Ds. W. C. Lamaln. DINTELOORD: Gemeentehuls: 19.30 Gemeen teraadsvergadering. RHOON: Gemeentehuis: 20.00 Gemeenteraads vergadering. ROZENBURG: Laan v. Nieuw Blankenburg 19: 14 00 Opening Brandweerpost, SI RIJEN: Gemeentebuis: 19.30 uur Gemeen teraadsvergadering VLAARDINGENStadsgehoorzaal: 10.30 en 14 00 Scapino-ballet. ROTTERDAM: Stadhuis: 12 00 Carilloncon- cert; De Doelen: kleine zaai: 20.13 'Namens Jacquet Brei'; Rotterdamse Schouwburg: 20.15 Het Nationale Ballet: Hofplein Theater: 2013 'Twaall Gezworenen'; Kavenswaard 5: 16.00 Opening Bejaardencentrum 'Sonne- burfih*, OR1EBRUGGEN: Gemeentebuis: 19.30 Gemeen te raadsvergadering. ROZENBURG: Mcrseyweg 99: 16.00 Opening nieuw bedrijfsgebouw Van Twist N.V. VLAARDINGEN: Stadsgehoorzaal: 30.30 en 14.00 Scapmo CJV. a&j Indien u de krant onverhoopt eens niet mocht ontvangen, ver zoeken wij u ons bij voorkeur te bellen tussen 9 en 12 uur TEL. 010—11.55.88. ROTTERDAM De stad Rotterdam heeft de heer A. Niclaes geëerd met de Wolfaert van Borsselen-penning. Wethouder H. van der Pols (sport en recreatie) reikte hem deze penning over tijdens een zaterdag in de Ener giehal gehouden afscheidsmanifestatie. De heer Niclaes, die nu is afgetreden als voorzatter van de Rotterdamse Speeltuin Centrale welke functie hij achttien jaar heeft uitgevoerd is jarenlang de ziel geweest van het hele Rotterdamse buurt- en speeltuin werk. Gezien zijn leeftijd achtte hij nu de tijd gekomen plaats te maken voor jongeren. De Rotterdamse speeltuin verenigingen zorgden voor een af scheidsmanifestatie, die klonk als een klok. ZOETERMER/DN HAAG Minis ter W, Drees van verkeer en water staat zal op vrijdag 9 juni de aanleg van de spoorlijn Zoetermeer-Den Haag officieel vaa start doen gaan. De fo rensentrein zal in 1876 gaan rijden en heeft dan zo'n 120 miljoen gekost. TUINBOUWVEILING BARENDRECHT BARENDRECHT Andijvie: 92-123 aanvoer 23 OOG kg. Bloemkool: 6 St.: 170-185; S St.: 148-165: 10 st. 35-120; 12 St.: 50-76: aanvoer 2200 St. Komkommers 76-90 37-38 61-75 34- 33, 51-00: 32-34. 41-50, 26-29, 35-40, 23-24. 31- 35 20 aanvoer 52.000 st. Komkommers krom 24-27, aanvoer 2500 kg. Kroten: bs: 58-64 aanvoer 8 000 bs. peterselie. 43-73 aanvoer 2 000 bs. Postelein 43-57 aanvoer 2.000 kg. Rabarber: 16-25 aanvoer 9.000 kg. Radijs: rood: 19-40 aanvoer 16.000 bs. Selderij 23-42 aanvoer 5.000 bs. Sla: natuur: 23-30 aanvoer 125.000 st, Snijbonen: 4,10-4,30 aanvoer 100 kg. Spinazie 22-39, aanvoer 24.000 kg. Spits kool- 40 -53 aanvoer 2.000 kg. Tomaten: A: 470-5,10 B: 6.30: C 4.10 CC 4.00 aanvoer 1S0Q bakies. Sinfonia van Bachs jongste zoon Jo hann Christian (de zogenaamde Lon- dense Bach) en een gelijksoortig werk van Domenico Cimarosa, waarschijn lijk bedoeld als een inleiding voor een komische opera. Paesiello zowel als Cimarose ieefden in de schaduw van het universele genie Mozart. Daardoor is hun betekenis voor het rococo-tijdperk vaak onderschat. De thans uitgevoerde werken zijn ju weeltjes van laat-achttiende-eeuwse muziek, die weer eens duidelijk getui genis afleggen van het grote vakman schap, dat talrijke 18e eeuwse compo nisten eigen was. Behalve de reeds genoemde composities vielen deze avond te beluisteren een Concerto grosso op. 3 no 8 in a kl, van Vivaldi, door Bach bewerkt voor orgel, en de symfonie no. 12 van Chr. Cnnabich, die met Franz Xavier Richter en Johann Stamitz tot de belangrijkste leden van de Mannheiinsche school behoorden, waarvan Mozart weer in belangrijke mate de invloed onder ging. Ook in deze werken weer en semble-spel van hoog gehalte. Solist voor deze avond was de bas Robert Holl. Hij zong een aria van Mozart 'Per questo bello mano', een aria van Pan uit Bachs wereldlijke cantate 'Phoebus and Pan' (voortref felijk voorgedragen) en eerrmet grote sonoriteit en expressie ten gehore ge brachte aria uit Mozarts Zauberföte ('In diesen heiligen Hallen'). Een bij zonder succesvolle avond voor diri gent Weyts, zijn instrumentalisten, bas-zanger Robert Holi en enkele in obligaatpartijen optredende leden van het orkest, te weten de violisten Jou- ke v.d. Leest en Emo Olah, 'en de contrabassist Leon Weyts, Het langdu rig en hartelijk applaus van de talrij ke aanwezigen noopten dirigent en Orkest tot een toegift. Rest nog te -vermelden, dat de akoestische eigen schappen van de Hillegondakerk voor werk in klein instrumentaal verband voortreffelijk zijn te noemen. W. H. Wolvekamp ROTTERDAM Als er aangekondigd was geweest, dat er warme stoven beschikbaar zouden zijn, waren er waarschijnlijk zaterdagavond meer be zoekers geweest in de Oude Kerk aan de Aelbrachtskade, die het barre weer van deze groene winter hadden getrot seerd. Dat geringe aantal toehoorders was te betreuren, want er is uitstekend ge musiceerd. De jonge organist van de Open-Hofkerk in Pendrecht, Jacques van Oortmerssen, is zeer muzikaal, heeft temperament en verstaat zijn vak voortreffelijk. Hij had ook enige zelden of nooit gespeelde werken op zijn programma: een donkerge kleurde 'Pastorella uit het Zwarte Woud' van Felix Gass. de grootse 'Fantasie' en de er bij behorende levendige 'Fuga in c' van Carl Ph. E. Bach en twee delen uit de '24 stukken in vrije stijl' van Louis Vierne: een indrukwekkend 'koraal' en een door mooie melodieën sterk boeiend 'Lied'. Prachtig heeft Jaques van Oortmerssen ook de lange, maar door grote afwis seling toch de aandacht voortdurend gevangen houdende Partita 'Was Gott tut das ist wohlgetan' van Johann Pachelbel en de voor piano gecompo neerde 'Fantasie in d, K.V. 397' van Wolfgang A. Mozart met de klagende melodie in het begin, de brilante loopjes in het midden en het vrolijke laatste gedeelte, gespeeld en hij maak te een grandioos slot aan het concert met de 'Sonate n' van Felix Mendels- sohn-Bartholdy, briljant gespeeld. In de 'Tweede partita in G voor sopraan blokfluit' van George Ph. Teiemann bleek hij ook een voortreffelijk bege leider te zijn. In dit laatste werk liet Annemarie Overzee haar instrument verwonder lijk zuiver klinken (hoogtepunten wa ren het vrolijke tweede, het spranke lende vierde en het briljant geblazen zesde deel), en dat deed zij ook in de soli, waarmee het concert begon: het levendige 'Malle Symen' en het speel se 'Engels nachtegaaltje' waarin de koekoek ook te horen was' uit 'Der Fluyten Lusthof* van jonkheer Jan van Eyek. Muzikaal en warm van toon blies zij de altblokfluit in een andere getimbreerde altstem heeft, die door het niet voldoende openen van de mond wat 'in de watten' klinkt en een eigenaaridge bijklank krijgt. Haar voordracht was wat eentonig, wat vooral in de spiritual 'My Lord what a morning', uitkwam, maar ook de befaamde klacht van Orfeo 'Che faró senza Euridice' van Willibald van Gluck de uitspraak van het Itali aans bleek voor verbetering vatbaar! kwam daardoor niet geheel tot zijn recht. In de compositie van Grieg was het koorlid Bernard Versteege solist. Hij bleek over een fraaie basstem te be schikken en droeg veel bij tot het succes van dit werk, maar zijn stereo tiepe gebaren in 'Nobody knows' lie ten teveel merken, dat wij Europea nen nu eenmaal niet het spontane van negers hebben. Het succes van beide solisten was heel groot en ook dat van hun begeleider Jan van Weel den. die fraai solospel liet horen in een levendige reeks variaties over 'De heer is God en niemand meer' en in 'Air en Gavotte' van Samue! Wesley. G. M. DERSJANT VLAARDINGEN De Vereniging Chr. Openbare Leeszaal en Biblio theek zal dinsdagavond in Trangel aan de Fransenstraat in een bijzonde re vergadering de opheffing en liqui datie behandelen. De Vereniging Christelijke Biblio theek heeft enkele jaren geleden het exploiteren van een eigen bibliotheek en leeszaal gestaakt en haar belangen ondergebracht bij de gemeentelijke bibliotheek. Een daartoe ingestelde commissie behartigt de belangen van haar leden. Meer nog dan voorheen, is het daardoor mogelijk, dat in de laatstbedoelde instelling aan de ver langens en in de behoeften op lek- tuurgebied van het prot. christelijk volksdeel van Vlaardingen wordt vol daan. Niet alleen voor de eigen leden maar ook op breder terrein kan de commissie aktief zijn. Om dit te effectueren meent het be stuur, dat de stichtingsvorm meer gewenst is dan de verenlgingsvorm met verplicht lidmaatschap. Het be stuur vertrouwt erop, dat de leden met het te nemen voorstel kunnen instemmen. ROTTERDAM Ook Rotterdam-Zuid heeft nu een rechtswinkel. Zaterdag morgen is het pand aan de Aster straat 30 in de wijk Bloemhof officie el geopend na een korte bijeenkomst in gebouw 'De Putse Poort'. De winkel een voormalige drogiste- rii is eigendom van de r.k. woning bouwvereniging 'Voor het huisgezin' en de direkteur, de heer G. W. M. J. van Teeffelen, vertelde zaterdagmor gen bij de opening dat de woning bouwvereniging het pand, dat enkele maanden geleden leegkwam, een be stemming wilde geven met een meer algemeen nut. Via het wijkcomité Bloemhof kwam de gedachte aan een rechtswinkel naar voren en zaterdag was de verbouwing voltooid. Tn de rechtswinkel werken acht juris ten, meest tweede- en derdejaarsstu denten, samen. De heer W. Beken- kamp, die in het pand gaat wonen vertelde dat de rechtswinkel vooraLis bedoeld voor mensen, die door hun., inkomen net boven de grens van gratis rechtsverlening vallen. In Span gen. waar de. Stichting Rechtswinkel baar eerste pand heeft geopend, krijgt men ongeveer 70 bezoekers per week. De rechtswinkel moet worden gezien ais een aanvullende instantie. In on geveer 60 procent van de gevallen worden de mensen naar de juiste instantie verwezen, de rest wordt door de studenten zelf geholpen, in dien nodig door procederen. In geval len waarvoor een advokaat, nodig-is, kan de rechtswinkel een beroep doen op 15 advokaten, veelal leden van de Jonge Baiie. Men hoopt door de rechtswinkel de drempelvrees, die veel mensen hebben bij juridische kwesties, weg te nemen. Vanaf 6 juni kan elke inwoner van Rotterdam-Zuid met zijn rechtskundi ge problemen elke dinsdag van 17 tot 21 uur in de Asterstraat 30 terecht.' Na vakanties en tentamens wil' men het aantal spreekuren naar behoefte uitbreiden. (in de gouden verpakking) LEKKERKERK Onder grote be langstelling is vrijdag op de algemene begraafplaats ter aarde besteld oud wethouder en ere-burger L. Broere Jac.Zn., die op 74-jarige leeftijd over leed in een ziekenhuis in Utrecht Als veehouder werd de heer Broere in februari 1965, toen de toenmalige wethouder Streefland plotseling over leed, de gemeentepolitiek binnenge haald voor de VVD-fraktie. In zijn eerste raadsvergadering werd hij met een als opvolger van de heer Streef land tot wethouder gekozen. Dat is hij sindsdien onafgebroken geweest tot augustus 1970, toen hij zich niet meer herkiesbaar stelde om plaats te maken voor jongeren. De laatste jaren van zijn wethouderschap trad de heer Broere ook als loco-burgemeester op. Bij zijn afscheid in augustus 1970 werd hem in zijn laatste raadsverga dering het ere-burgerschap van Lek kerkerk aangeboden. De heer Broere is in 1971 onderschei den met de gouden ere-medailie beho rende bii de Orde van Oranje-Nassau. Ter gelegenheid van het feit dat de duizendste uitzending van de AGRO die avond de lucht inging, was ge zorgd voor een extra feestelijk pro gramma, dat rechtstreeks werd uitge zonden vanuit de gehoorzaal in het Bleuiandziekenhuis. Teams van alle Goudse ziekenhuizen en rusthuizen bestreden elkaar in een pittige quiz op het gebied van kennis over Gouda van vroeger en nu. Vra gen die juist dit jaar, nu het 700-jarig bestaan van Gouda wordt gevierd, goed van pas kwamen. Zeker is wel dat ook de Gouwenaars nog heel wat over hun stad teweten kunnen komen. Al was het alleen maar over het 'buiten-gebeuren' uit de quiz. Reporter Koos Gerritsen stond enkele malen op bekende plaat sen in Gouda, die hij beschreef. Een hele kunst om dan te weten te ko men, waar hij stond: het Pannekoe- kenhuis De Eenhoorn, het nieuwe winkelcentrum De Heester of een oud hofje aan de Nieuwe Haven. Ook de stemmen van bekende Gouwe naars kon men tijdens het programma horen. Piet van den Berg bijvoor beeld, die juist op vrijdagavond zijn laatste 'Speeldoosshow* in de Schouw burg hield; of de stem van mejuf frouw Maria Blom, de stadsbeiaardier van Gouda, de heer Roodbol van het Goudse draaiorgel De Lekkerkerker. Gesteld mag zeker worden dat de deelnemers aan de quiz het niet ge makkelijk kregen. Voor de vele luisteraars van de AGRO natuurlijk allerlei aantrekkelijke pro gramma-onderdelen. Diverse Goudse artiesten traden ook op, gratis. Het Blue Note Trio, onder leiding -an Cas Berkhout, het duo Leoni en Rob en als klap op de vuurpijl het ensem ble Radostan onder leiding van Tim de Wijs. Dit ensemble bracht een verrassend programma van Israëlische en Joegoslavische liedjes. De grootste verrassing van deze uit zending was voor de jubilerende AGRO zelf. Enkele weken geleden hield de personeelsvereniging van het St.- Jozefziekenhuis een 'Waterlooplein- markt', waarvan de opbrengst bestemd was voor de AGRO. Een opbrengst van drieduizend gulden, die werd aan geboden in drie 'Catten', het restant van de markt dat de AGRO voor drie kwartjes moest kopen. solo,^ dë 'Fantasie in Bes' van Tele- gurgemeester P. van Dïjke uit Gouda overhandigt de AGRO-wisselbeker aan een van de dames uit G. M. DERJANT Huize Juliana.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1972 | | pagina 1