■H",r ft 'f, Dokter Mary Verghese Academische raad legt zich thans neer bij herstructurering WO W* T Nieuwe eisen voor aanpak jeugdwerkloosheid Eerste Canadese order voor F-28 Twee verdachten van brandstichting weer vrijgelaten Groot deel Friese oevers is slecht Kinderbescherming wil commissaris van de regering Gezochte Duitser in Nederland niet gewenst Meer Nederlandse hulp aan Palestijnen Onvoldoende Restaurant uitgebrand TROUW/KWARTET MAANDAG 29 MEI 1972 Binnenland/radllo-tv T4/K4 MARY PERKINS SVTQ&ÊH... t 3A,MI6$ Mimsuemr/£ fj££l 6Q£bW£M$ „kws wsl VRU& T(3P MOMMA WM^tZEi DAT H6T FEESTJE VAM 6ISTEW0MD U/TERMATE VER VELEND WAS., JA /MAMS? /VlAARiKHEe INTUSSEN [N JE OA6BOEK GELEZEN, DAT HUT MEEST WERVE LENDE PARTIJ WAS, Die J6öO(tHe8T MEEGEMAAKT, HOB ZIT PAT !K DACHT: WAT NI ET WEET, WAT WIET DEERT, !ND£ GOÜDE GAPER 'liMjf )Y. U VAN DE HULST; plaatjes van W. G AN DE HUIAT Jr KARELTJE KNETTR EN DE BLAUWGERUITE KIEL «?K>23 FERDNAND door D. C. Wilson Van een verslaggever DEN HAAG De academische raad heeft zich neergelegd bij de invoering van de herstructurering van het wetenschappelijk onder wijs (wo)Eerder had de raad hiertegen geprotesteerd met het mo tief dat de personeelstop de invoering daarvan onmogelijk maakte. ÏV vandaag Jj&T IK H£B 34 JWt 6PAH y 6£2£6J> VDMMATTSöV OViROS€R. HWJAy, Wer/éAL 20LAHG 6£L£D£N) AS6LU. 138 En als ze samen om de grote bakkerswagen heen, in de donkere ruimte komen vóór de Goude Gaper horen ze dicht bij de mooie koek kraam gezucht, gesteun. Bibberend heft de dappere nachtwacht z'n lan taarntje; Och, och, wat zal hij nou weer te zien krijgen? Och, och, daar ligt nou. z'n grote hoofd tussen een paar sporten van een half gebroken ladder door, net zo'n dikkerd als de bakker achter hem. Och, 't Is t is de andere dikke bakker. Maar waarom ligt hij hier midden in de nacht op straat, half onder de wagen gescho ven? En waaróm steunt hij zo? Kan die dikkerd ook al zo slecht slapen als z'n maat. en gaat-ie daarom hier liggen? Maar die ladder dan? En dat gesteun en? 'Zie je nou wel' valt opeens de dikkerd uit die achter de nachtwacht staat, zie je nou wel! Een sukkel ben je. 'k Zei nog tegen je: 'Als je óók een luchtje scheppen gaat, pas dan op de ladder, die buiten staat En daar lig je nou!' Maar opeens klmken er voetstappen in de nacht, stevige voetstappen. Van een verslaggever GRONINGEN Het kabinet-Biesheu vel zal binnenkort een nota aangebo den krijgen, waarin nieuwe eisen zijn geformuleerd voor de bestrijding van de werkloosheid onder de jongeren. Wim Baas, algemeen secretaris van het NW-Jongerencontact, zei zater dagmiddag in Groningen, dat niet al leen de punten van de nota-Roolvink uit 1967 zullen moeten worden uitge voerd, maar dat ook ten aanzien van onderwijsmogelijkheden voor werklo ze jongeren meer moet worden ge daan: invoering van de partiële leer plicht zal een van de eisen zijn. Het NVV-Jongereneontact in Gronin gen organiseerde de demonstratieve vergadering over het jongeren-werklo- zenprobleem. Slechts 50 jongeren kwa men opdagen. Van een verslaggever SCHIPHOL Op korte termijn is via Fokkers verkoopvertegenwoordigster Fairchild een order voor twee F-28 toestellen te verwachten van een Ca nadese luchtvaartonderneming. Dat is dan de eerste opdracht voor de Fok- ker-Fellowship op het Noord-Ameri kaanse continent. Met deze voor Fokker bemoedigende mededeling kwam staatssecretaris Kruismga (verkeer en waterstaat) gis termorgen uit Amerika op Schiphol aan. De naam van de Canadese lucht vaartmaatschappij wilde de staatsse cretaris echter met meedelen. Eind vorig jaar waren bij de Fokker fabrieken, inclusief 10 toestellen voor Fairchild in de VS. een 50-tal F-28 Fellowships besteld. Sedertdien is de orderlijst niet of nauwelijks gestegen. Fokker hoopt dat de Zweedse binnen landse luchtvaartmaatschappij Lin- jeflyg haar vloot van Convairs zal vervangen door Fellowships. Voorlo pig bestaan er plannen voor de aan schaf van drie van deze toestellen, maar indien de F-28 bewijst dat ze inderdaad minder geluidshinder ver oorzaakt dan de meeste andere straal- machines, kan dit aantal wellicht nog aanzienlijk oplopen. Op het ogenblik ondervindt Linjeflyg van actiecomité's grote tegenstand tegen haar plannen voor vlootvernieuwing. De thuisbasis is het Stockholmse vliegveld Bromma, dat tot nog toe niet voor straal ver keer werd gebruikt. De F-28 zou hier nu als eerste machine met straalmoto ren verschijnen. LUXEMBURG Nederland wil zijn bijdrage aan de organisatie van de VN voor de Palestijnse vluchtelingen van 400.000 tot 600.000 gulden per jaar verhogen. Minister Schmelzer heeft dat zaterdag in Luxemburg be kend gemaakt na afloop van de verga dering van de ministers van buiten landse zaken van de EEG-landen. Hij deed zijn toezegging nadat de Frans man Deniau, lid van de Europese commissie, een pleidooi had gehouden voor verbetering van het lot van de ongeveer 1.8 miljoen Palestijnsevluch- tehngen, die in kampen in de om Israël gelegen Arabische landen wo nen. 12-160 'Nu gaan we verder, goede vrienden', zei Marelac Usvir plechtig. 'Wees zo goed mij te volgen. Dan breng ik u nu naar de Dodemansgrot- ten, waar de schatten van Simon Duynkerck zich bevinden'. Kareltje Knetter schrok kennelijk een beetje van het woord 'Dodemansgrotten', want er liep een zichtbare rilhng over zijn rug. 'Als U ons daar maar niet opsluitgriezelde hij. 'Opslui ten:? Om jullie vet te mesten zeker? Kom nou!' lachte de schubbige die naar geruststellend. 'We zijn hier niet op aarde! Die tweebenige schepsels hierboven op het droge.tjaa die doen wel eens van die malle dingen. Maar wij zijn héél anders'. 'Geluk kig maar, dacht Kareltje. En de smid zei: *Wat wordt het hier plotseling licht, ""meneer Usvir. Onze lampjes kunnen wel uit, geloof ik'. - 'Meneer ziet het uitstekend', zei Marelac. 'Zet u de 'ampjes maar neer. Die hebben we verder niet nodig'. 'Hoe komt het hier zo licht?' wilde Kareltje weten. 'Is dat soms het daglicht?' 'Nee, jongeheer', legde de oude d'enaar uit. 'Dat zou immers niet kunnen in deze -fgesloten grotten. Nee. neen, het licht dat u hier ziet. is afkomstig van een soort lichtgevende wormpjes, die hier hun kweek- en broedplaatsen hebben. Zogezegd de zeeelimmerties. als u me volgen kunt'. 'Dat kan ik', zei Kareltje en samen met Marelac en smidje Verho len liep hij het laatste hoekje om. Toen opende zich voor het tweetal plotseling een ruime, diepe grot, die eveneens verlicht werd door het ge heimzinnige schijnsel, dat afstraalde van die zeeglimmertjes. In de verte op een zacht kabbelend meertje, dob berde een oud schip, dat gemeerd lag aan een steigertie. In dat vaartuig, goede vrienden zult u de schatten "an Simon Duynkerck inden', zei Marelac Usvir GRONINGEN De twee jongeman nen die woensdag door de Groninger politie m verzekerde bewaring waren gesteld verdacht van brandstichting in de Mambobar te Groningen, waarbij twee mensen om het leven kwamen, zijn zaterdag op vrije voeten ge teld. De Groninger politie zag geen aanlei ding hen langer vast te houden. Het onderzoek naar de brandstichting duurt voort. •v t rt» ft'. '■M 10384 —22— En ook hij kwam met hetzelfde ver zoek. Hij weigerde eveneens mijn va ders hulp, zoals de anderen'. Rustig klonk haar stem. 'Die nacht kon ik de slaap niet vat ten. Ik denk dat dit de eerste keer was, dat ik ooit van aangezicht tot aangezicht met God heb gestaan. Ik besefte dat hij tot mij sprak. En ik wilde geen antwoord geven. Ik had helemaal geen zin mijn hele leven in India door te brengen. De volgende ochtend hoorde ik in alle vroegte het doffe dreunen van de trommels die een begrafenisstoet begeleidden die voorbij ons huis kwam, op weg naar de rivier. Ik vroeg iemand van ons personeel te gaan uitvinden wat de drie vrouwen overkomen was- Hij kwam terug met de boodschap dat rij alle drie waren gestorven. Zij hadden moeten sterven omdat er geen vrou welijke arts was om ze te bezoeken. Na veel strijd en gebed nam ik mijn besluit. Dit was de reden waarom ik in India ben gebleven. Daarom ben ik arts'. Het was alsof de meisjes opademden na lange tijd hun adem te hebben ingehouden. Opziend naar de getralie de openingen van de kapel bemerkte Mary tot haar verbazing dat de hemel daarbuiten nu donker was, diepblauw, met heldere sterren. Ze had elk tijds besef verloren Maar zij werd zich eenklapt bewust dat ze in die tussen tijd veel verder was gekomen dan van de schemering naar de nacht: ze was met langer in het ongewisse over wat haar te doen stond. Ze wist dat ze nu nog maar één ding wilde: hier blijven, in Veilore. Dat jaar, 1946, paste het college in Veilore een nieuwe vórm van toela tingsonderzoek toe, in de hoop dat het uitzonderlijke hoge percentage van degenen die na verloop van tijd afvielen kon worden verminderd. Sla gen als arts, zo werd de kandidaten uiteengezet, was van vele factoren afhankelijk. Naast vakbekwaamheid had men een goede vooropleiding no dig en diende men over een even wichtige persoonlijkheid te beschik- kn, met een levendige sociale belang stelling. Daarnaast zou rekening wor den gehouden met factoren als alge mene geschiktheid voor studie, licha melijke gesteldheid, kennis van En gels, en bij de christelijke kandidaten inzicht en kennis van het christelijk geloof, en meelevendheid. Mary zag het toelatingsonderzoek met angst en heven tegemoet. Nu ze dan inderdaad wenste te slagen leek de uitslag nog eens zo twijfelachtig. 'Alsof jij je ergens zorgen over zou hoeven te maken!' zei Achamma, toen ze zich de eerste ochtend van het examen naar de aula begaven. 'Je laat met chemie iedereen achter je!' 'Maar wie is er voor Engels gezakt?' wierp Mary tegen. Maar ze hield haar vrees zoveel moge lijk voor zich. Misschien, dacht ze misprijzend, was het wel die terug houdendheid die haar ongeluk was. Dit, ei Engels! Er waren heel wat meisjes, afkomstig van zendingsscho len of andere instituten waar Engels de voertaal was, die de taal even goed beheersten als hun eigen moedertaal. Dokter Ida had de supervisie bij het schriftelijk examen. Ze stelde de exa minandi op hun gemak door ze te vertellen van haar eigen studietijd in Amerika, toen een medische studie voor een vrouw nog als zoiets bela chelijks werd beschouwd, dat de ande- jjgBTBWlWttgiItfaJAJ.d+m* -■>Ïi-Z. w re studenten met hun voeten stamp ten en zich vrolijk over haar maakten als zij de collegezaal betrad. 'Die tijd is gelukkig voorbij', zei ze tot slot, verheugd, 'zowel in Amerika als hier. Laten we dankbaar zijn dat wij vandaag de dag niet meer behoe ven aan te tonen dat we hersens hebben Alleen, dat we weten hoe ze te gebruiken!' Daarna sprak ze een simpel gebed uit, waarin ze voor allen wijsheid en kracht vroeg. Onderzoekend keek Mary naar haar gezicht, vrezend dat het beeld dat zij zich inmiddels van haar had gevormd geen stand zou houden. Doch de blau we ogen waren bij dag ai even helder als ze geschenen hadden bij het matte licht van de lamp, Geen spoor van neerbuigendheid of arrogantie, geen trots over het bereikte resultaat. De glans erin duidde op meer dan op levendige belangstelling en op humor. Die kwam voort uit een niet te doven innerlijk licht, dat haar bij haar hooggegrepen waagstuk de weg gewe zen had. Méér dan ooit voelde Mary de zekerheid dat dit licht waard was te worden gevolgd. Zij herkreeg haar moed bij de natuur kunde en de chemie. Bij een vijftigtal vragen moest ze uit meerdere ant woorden het juiste kiezen, en ze bad de indruk dat redelijk goed te hebben gedaan. Na een korte pauze volgden andere tests, betreffende intelligentie en uitdrukkingsvaardigheid. (Wordt vervolgd) de mogelijkheid van het volgen van twee studies tegelijkertijd. Hiervoor zou verlenging van inschrijvingsduur mogelijk moeten zijn. Minister de Brauw wordt verzocht te bepalen, dat in bijzondere gevallen voor een studierichting de cursusduur, voor een of beide fasen tezamen, maximaal een jaar meer bedraagt De theologie-faculteiten worden er door in staat gesteld bij een totale cursusduur van vijf jaar deze te splitsen in twee fasen van respectievelijk anderhalf en drieëneenhalf jaar, wat in overeen stemming is met de eisen, die de opbouw van deze studie stelt. De academische raad vreest moeilijk heden bij uitleg van de bepalingen over gevallen, waarin de inschrij vingsduur kan worden verlengd. Ge pleit wordt voor een algemene bepa ling. Nu hebben de vertegenwoordigers van de Nederlandse universiteiten en ho gescholen in de academische raad en een van de drie aanwezige kroonleden rich echter uitgesproken voor invoe ring van de herstructurering van het wetenschappelijk onderwijs: zij het per l september 1974 (de datum die ook in het oorspronkelijk wetsont werp stond). Minister De Brauw (we tenschapsbeleid) heeft in zijn nota van wijziging voorgesteld de invoe ring van de herstructurering met een jaar te vernoegen. De academische raad vindt, dat bij invoering per 1 september volgend jaar er te weinig tijd is voor de herprogrammering. De omvang van de taak van herprogrammering wordt be paald door het feit, dat herprogram mering van de propedeuse niet moge lijk is zonder tenminste gelijktijdig de doctorale fase te herpragramme- ren. Ook moet gevreesd worden, dat voldoende personeel voor herprogram mering voor september 1973 ont breekt Bovendien kan Invoering van de her structurering in 1974 er toe lelden, dat tevens ruimte ontstaat voor de uitwerking van de verhouding weten schappelijk onderwijs- hoger beroeps onderwijs. De academische raad heeft dit in een advies aaii minister De Brauw (weten schappen) en minister Lardinois (landbouw) die het wetsontwerp me de-ondertekende, duidelijk gemaakt. Het advies is ook aan de curatoren en besturen van universiteiten en hoge scholen en aan de Tweede Kamer toegestuurd. Het aspect van het universitaire on derzoek heeft de academische raad nog buiten beschouwing gelaten. Ge wacht wordt op commentaar en aan bevelingen van een werkgroep met betrekking tot de in het wetsontwerp genoemde research-studenten en assis tent-onderzoekers. ASSISTENTSCHAP Wel vraagt de raad aandacht voor het grote en toenemende belang van het student-assistentschap voor het functi oneren van het wetenschappelijk on derwijs. Als voor de duur van een student-assistentschap voor het onder wijs geen verlenging van inschrij vingsduur kan worden verkregen, voorziet de academische raad. dat de bereidheid een student-assistentschap te aanvaarden, aanmerkelijk zal afne men. Die functie zou dan moeten worden Overgenomen door aanzienlijk hoger gesalarieerd personeel. De raad acht dit éen fatale ontwikkeling, voor al met het oog op de intensivering van hetonderwijs, die met de her- structurering gepaard gaat SS SSMl""11 Het vaststellen van de cursusduur op in de A-gel vier jaar is door de Radio Vandaag academische raad niet verder bespro- es- ken. Wel de uitzonderingen, die op goede gronden kunnen worden be pleit. Zo heeft de academische raad ernstige bezwaren tegen uitsluiting van VOLENDAM Het café-restaurant 'Amvo' aan de Julianaweg in Volen- dam, is in de nacht van vrijdag op zaterdag door brand getroffen. Op de muren na brandde vrijwel het gehele, twintig jaar oude restaurant uit De vrijwillige brandweer van Volen* dam kreeg bij de blussingswerkzaam- heden, die tot in de ochtend duurden, versterking van brandweerkorpsen uit de omliggende gemeenten. De oorzaak van de brand, die om streeks 01.00 uur uitbrak, is nog niet bekend. Kortsluiting wordt uitgeslo ten geacht. De schade wordt geschat op 4 k 5 ton. Het bedrijf was verze kerd. Van een verslaggever LEEUWARDEN —Van de in totaal 1953 kilometer oever langs de provin ciale wateren in Friesland, verkeert zeker 150 kilometer in slechte staat Dit blijkt uit een onderzoek door provinciale waterstaat van Friesland. Volgens hoofdingenieur directeur H. Zandvoort zulien de slechte stukken in tien jaar verbeterd moeten worden waarmee een bedrag van circa acht tien miljoen gulden zal zijn gemoeid. Het iKOR-pragramma 'Zoals gezegd door Frangots Haverschmldt' heeft mij niet erg knnnen boeien. £nc Schneider had daaraan geen schuld; bekwaam droeg hij de tekst voor, nagelaten door de vereenzaamde man die als Piet Paaltjens, pseudoniem voor jeug dig dichterschap, meer bekendheü. kreeg dan als dominee met ge&rfde zwaarmoedigheid. De fout lag in de samenstelling van het portret. Het kwam onvoldoende tot leven omdat er geen tegenspel was. Sfeerverstorend vond ik de electronische vertekening van het beeld; deze modieuze contrast werking had dramatisch geen enkele junctie. De eersteling van The Partridge Family gaf wel reeds aan dat in deze sene alle ingrediënten zijn gestopt die Amerikaanse familiefilmpjes bij de massa populair maken, maar hoe hel mogelijk is dat vrouwen en meisjes hysterisch worden als ze de jonge David Cassidy zien, blijft voor mij nog een raadsel. Interessant was de door de TROS uit gezonden documentaire over verras sende prestaties van pelikanen. Be Nederlandse toelichting werd echter ontsierd door herhalingen en kinder achtige vergelijkingen met vliegtuigen. Het Spookhuis bleef met tal van in zinkingen ver achter bij de eerste Van een onzer verslaggevers DRIEBERGEN Het kinderbescher- mingsberaad wil dat een regerings commissaris de hele problematiek van de kinderbescherming opnieuw gaat bekijken, voordat de richtlijnen uit de nota van staatssecretaris Grosheide (justitie) worden uitgevoerd. Het beraad, bestaande uit honderd vertegenwoordigers van mensen die in de kinderbescherming werkzaam zijn, stelde zaterdag in Driebergen dat het werk van de regeringscommissaris wel aari enkele eisen zal moeten voldoen. De regeringscommissaris zou een dui- deliike voeling moeten hebben met de werkers in de kinderbescherming via een aanvullende begeleidingscommis sie. Hij zou snel en efficiënt moeten werken en een brede informatie moe ten geven naar alle betrokkenen, Van meet af aan moet hij de hele zaak in openheid behandelen. Het beraad vond dat men met de uitvoering van zijn aanbevelingen niet zou hoeven te wachten tot het hele terrreln op pa pier gereorganiseerd zou zijn. Zij spreken er de voorkeur voor uit het proces in fasen te doen verlopen. Zoals bekend heeft het beraad zich vierkant tegen de nota van de staats secretaris Grosheide uitgesproken, met name omdat volgens het beraad, hii de kinderbescherming teveel van uit de justitiële kant bekijkt DEN HAAG De kroon heeft het be- roep afgewezen dat de Duitser Karl Paucksch had ingesteld tegen het be sluit van staatssecretaris Grosheide van justitie hem tot ongewenste vreemde ling te verklaren. Pauksch wordt door de Zweedse politie beschouwd als de organisator van de smokkelhandel van wekaminen van Nederland naar Zwe den. Verscheidene malen heeft Paucksch, die in zijn woonplaats Schin- veid een handel in muziekautomaten drijft, getracht een verblijfsvergunning voor ons laad te krijgen, maar telkens is hij uitgewezen omdat hij een gevaar voor de openbare orde zou vormen. Volgens de advocaat van Pauksch, mr, M. Moszkowicz uit Maastricht, heeft de kroon conform het advies van de Raad van State) het beroep op formele gron den nlet-ontvankelijk verklaard. 'Op de vraag of Paucksch een gevaar voor de openbare orde vormt, is de Raad van State niet ingegaan. De Raad zegt slechts dat hij minder dan een jaar zijn hoofdverblijf in Nederland heeft gehad, waardoor zijn verzoek om een verblijfsvergunning niet-ontvankelijk is', aldus mr. Moszkowicz. HILVERSUM i NCRV: 7.00 Nws 7.02 Het levende woord. 7.08 Te Deura Laudanum: gewilds mux. 7.30 Nws, 7.41 Hier en Nu. 7.SS tS> Preludium: Klass. mus 8.30 Nws. 8.41 (Si Podium v.d. vrouw. 9.10 (S) A'dams KamerorK. en sol.: klass .mur. 8,55 Theologische Etherleergang. 10.30 Nws. 10.3 Samen leven - een heogte- xonprogr. 11.0 Hier en Nu. 11.32 (S) Achtiende oeuwse muz. voor blazers. U.S5 Med 12.00 Los-Vast; gevar.progr. (12.21 Voor boet en tuinder; 12.28 Med. t.b.v land- en tuinb.; 11.30 Nws; 12 41 Hier en Nu; 13.00 De taiel van drie.) 13.30 Opcrettemuz, 14.05 Schoolrad1». 14.30 (S) Mod. kamermux. 15.00 Geref. middagdst. 15.30 Nws. 15.33 In 't zilver - een progr. voor oudere luisteraars. 16.30 V.d kleuters. 16.45 Hadlostrip v,d. kinderen. 17 00 (S) Bussumso Koorver. Pro Muslca. Overheidsvoorl - 17.20 Suriname Journaal, Spreker- dr.E.Th. Waaldijk. NCRV: 17 30 Nws. 17,32 Hier en Nu. 13.00 CS) Vokale verrassingen. P.P.;1S,19 Uit?, van de V.V.D. NCRV: 18.30 Nws. 18.41 Toelichting bij het nwa. 18.4? (S) Mariniers- kapel der Kon. Marine EO: is.oo WIJ hebben een woord v.d, wereld: mux, inf. en ber met om: 18 04 Christen zijn In: 16.ao Vragenbeantwoordlng; 10,40 Uit het levende woord. NCRV: 20.00 Zander vijven «n seizen; lnf. progr. over mod. onderwijs. 20,20 (S) Klass.muz. 21.30 Verbannen schrijvers, lite rair klanfcb. 22.20 Avondoverdeniclnsf. 22.30 Nws. 22.40 Literama: radlokron. over boeken, schrijvers en toneel. 23.00 Pleisterplaats: inf. over toerisme en recreatie, 23.30 Verbosonl- ka 1972. 23.55-24.09 Nws. HILVERSUM II VARA-, 7.90 Nws. 7,11 Oehtendgymn. 7.20 (S) Spitsuur A'dam. (7.25 Van de voornozi- na.) VPRO: 7 54 Deae dag. VARA, S.oo Nws. 8.11 Act. S.28 (S) Spitsuur A'dam (verv.) NOS: 8.00 Uitgebreide rep. S.35 Watersi. #.40 Wat heeft dat kind?: pedagogische rubr 10.00 Muz. uit de Middeleeuwen en Renais sance. 10 20 (S) Repertorium: Omroepork, a afleveringen van deze Duitse politie serie Tatort. Kees van Langeraad leverde belang wekkend commentaaar bij Gezond wa ter: levensbehoefte, een suggestieve do cumentaire van Piet Windmeyer en Tom Verkroost. We zouden met 2'n al len doodsbang moeten worden van de wijze waarop we ons binnenwater ver vuilen, maar de vervuilers gaan hun les waarschijnlijk pas leren als ze ge dwongen worden het smerige water zonder zuivering ie drinken, Voor het beste nummer in de zater dagse Maunties-show zorgden twee Britse variété-artiesten op het slappe koord. De overige medewerkers zijn wegens gebrek aan fantasie zichtbaar aan vakantie toe. In het AVRO-pro- gramma bleven ook de Versierders aan de matige kant Dat de KRO velen heeft getrokken met de dramatisering van het levensverhaal van de Oostenrijker Franz Jtfyerstütter lijkt niet waarscktjnltjk. Het spel was in hoofdzaak een te langgerekte mono loog van een zo zeldzame verschijning in Duitse gebieden, dat de dorpsgeno ten van Jügersttitter nog altijd geen raad weten met de man die anders han delde dan andere katholieken, geeste lijken incluis. T.H. zangsoi mod.mus 11.00 Nws. 11.03 Spiegel van Beigle muz. en nws van onzo zuiderbu ren 11 30 Intern, spectrum: Symf. ork, van de Hessisehe Omroep- klass. en mod.ttiuz 12 10 Den Haag deze week. VPRO; 12.15 VPRO-Maandag klass. en mod muz. en mf. over muz f13 09 Nws 14 30 Schoolradio. AVRO- 14.30 Radiojournaal. 14 55 AVRO, dele week. 15 00 (S) Johan Willem Frlso Kapel. 15 25 (S) Mezzo-sopraan en piano; oud- Spaanse liederen. 1S.00 Nws 16.03 (S) Kika- doo- ktnderrnag. 17.00 <S) O- Jongerenprogr. 17 40 Overheidsvoorl.i Den Haag aan de lijn. 17 55 Med 18.00 Nws 18.11 Radiojournaal. 18.25 (S> Licht ork. met zangsoi. NVSH: 19,10 Sak- stant: radiomag. van de NVSH. RVU: 19.50 Plan Europa 2000 van de Fondation Euro- peènne de la Culture, doel UI: Taak en opdracht van de educatie, disc. NOS: 20.00 Nws. 20.05 Kont U maar- act.progr. met lichte muz en telef. reakües. 22,00 (S)Jaxx- muz. 22 55 Med 23 00 Nws. AVRO: 23.10 Radiojournaal. NOS- 23 20 Onderwerp: Trans- vestler, doe. 23 55-24 00 Nws. HILVERSUM III KRO- 7 00 Nws 7 03 KRO-op-drle: dlscjoc- keyshow. (8 00, l> 00. 10.00 en 11 00 Nws.) 12.00 Nws 12 03 Van twaalf tot twee: KRO's paursprogr. (13.00 Nws; 13.03 Raden maar.) TROS- 14 00 Nws. 14 03 TROS Pop Intern. (15 00 Nws 16 00 Nws, 16.03 De Hugo van Geldercn Show 17 00 Nws. 17.03 De Hugo var. Gelderen Show (verv.). Inch Nat. Tip- vijftien. BELGIS 324 m (Nederlands) 12 00 Nws. mod. en SOS-ber, 12 08 Land- bouw-kron 1215 Lichte muz. 12.50 Bulten!, persoverz n.OO Nws, weerber, en toneela genda, 13.20 Lichte muz. 13.55 Beursbor. 14.69 Nws. 14,03 Opera-nrla's. 15.00 Nws. 15 03 Amusom muz 16.00 Nws en beursber. 16.10 Volkseonc 17.00 Nws en med, 17,10 Lichte mux. 17.55 Weegschaal. 18 00 Nws. 18 05 Ultz. v. d. soldaten. 18 28 Paardesportuttsl. 18.30 Prot.-godsdlensUge ultz 18 45 Sportmag. 1S 55 Taalwenken. 18.57 Lichte orkestmuz. 19 00 Nws en act. Daarna: muz progr. 19.40 Keurig Engels. 19.45 Open baar kunstbezit. 20.00 Operafragra. 22.00 Nws Daarna. De zeven kunten. 22.20 Lichte muz 23 40 Nws. 2S.40-0.1S Uit v.d. zeelie den. NEDERLAND 1 NOS 18.45 De Fabeltjeskrant 18.55 Journaal AVRO 19.05 AVRO's Super Size Toppop 19.45 De AVRO breidt uit-bouwfilm 20 00 Journaal 20 21 Peyton Place 21.10 Muziek is troef 22.10 AVRO's Teievizier 23.00 Journaal NEDERLAND II NOS 18.45 De Fabeltjeskrant 18.555 Journaal KRO 19.05 Leven m het klooster, TV-serie 19.30 Het is fijn als je kunt zeilen 20,00 Journaal 20.21 Een wonder duurt iets langer,progr. creatieve samenw. 21.10 Road to Bali, speelfilm 22.35 Journaal TELEAC 22.40 Futurologie-les 4 DUITSLAND 1 10 00 Nws. 10.05 Report, van bultonïi correspondenten. 10,30 Actueel progr. 11.10 Filmrep. 11.55 La Montanara, film. 12.40 Intern, persoverz. 12.50 Rep. van bultenl. correspondenten. 16 00 Nws. 10 20 Reislnf, 17 05 Kinderprogr. 17.55 Nws. TReg. pro"- NDR: 18 00 Reisedst Schwal* be 18 30 \ct, 18 45 Zandmann. 18.55 Sport. 19 26 Lieber OnUel Bill. 19.50 Progr.ovorz. WDR. 8.20-8.50, 10 05-10.35 en 12.00-12.30 Schooltelevisie. 18 00 Reg. nws. 18.10 Pro gr overz en aansl Julie. 13.40 Hier und Heute 1915 Gespreik met een kind. 19.25 Filmrep.). 20.00 Journaal en weerber. 20,15 Panorama 21 00 Muzikaal progr. 21.45 Film rep 22 30 Nws. comm en weerber. 22.50 Did Glocken sina auf falscher Spur, zangreci tal. DUITSLAND II 17 30 Nws en weerber. 17.35 Renn, Buddy. Renn 18.05 Act. 'en muz. 18 35 Schweinchen DicK- 19 10 Unsere heile Welt, serie uitz. 19.45 Nws, act. en weerber. 20.15 Wer schlosst auf Ralf Bialla - Warum lasst Ralf Bialla auf slch schiessen', film. Aansl.. kort nws. 21.00 Duell in der Sonne, Amerik speelfilm mt 1940. 23 05 Nws, weerber, en comm. DUITSLAND III NDR 19 00 Spaanse les. 19.30 Etnführung tn die elektronische Datenverarbeitung (22). studie- progr. 20.00 Journaal en weerber. 20.15-22.15 Berliner werkstatf 2015 Zeitzunder <1). raadselspel; 20 45 Filmportret. 21 45-22.15 5 Mal- Unter 25 - unverheiratet. 600 bis 1009 Mark monatllch (2). serie uitz. DUITSLAND III WDR 8 20, 10 05. 12 00 Schooltelevisie. 18 00 Schooltelevisie 18.30 Filmrep. 19.00 Zandmann. 19.05 Voor Italiaanse werkn. 19 15 prisma van het westen. 19 45 Keg. nws. 19.55 Comm. 20 00 Journaal en weerber. 20 15 Don Juan. blijspel. BELGIE FRANS 14 00 Schooltelevisie 17.00 Mod. wiskun de. 1S.10 V.d kleuters 18 25 V.d. vrouw. 18.55 V d. kleuters. 19 00 Filosofie en lekenmoraal. 19 30 Sport. 19 45 Journaal 20 15 L'hommö qui revient de loin. 21.10 Filmrep. 21.50 Intern. Muz concours Koninging Elizabeth voor piano. Aansl.: Journaal. BELGIE NEDERLANDS 18 00 Fabeltjeskr. 18 05 De woudlopers, jeugdserie. 18.30 Tienerklanken. 19.10 Sport- tribune. 19.33 Keurig Frans en zoeklicht, 19 39 Med. en weerber. 19.45 Journaal 20.10 SOS-Natuur, filmrep. 20.35 De vierde man f4). 2105 Filmportret. 21.55 Boekennws. 22.30 Nws. 22.35-24.00 Koningin Elisabethwed- strijd voor piano 1972.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1972 | | pagina 2