"MQ 80 Agenda Schiedammer leefde in droomwereld Stadhuis Nieuwpoort naar Madurodam PRIJZEN Barend Barendse bij bejaarden 95 riLia FiLia FiLia slechts 2 dagen Treinen liepen met vertraging FiLia Expositie van Magda Carels FTLia I Chauffeur bekneld Tien procent liet '2000' niet zitten I Jeugddiensten Luxor wordt opgeknapt Eis: zeven maanden cel betaal nu minder Plannen supermarkt in Schoonhoven Oudheidkundige kamer in Heenvliet Raad Dinteloord Ouderavonden op kleuterscholen Gemengd complex woningwethuizen in IJsselmonde Vijftien maanden voor antiekdiefstallen vaderdag termeulen Soli Deo Gloria concerteert TROUW/KWARTET VRIJDAG 16 JUNI 1972 Regio 181 ROTTERDAM Het ambitieuze plan voor een nieuw, groot schouwburgcomplex zoals be kend is daarvoor genoemd een terrein tussen de Binnenweg en de bestaande Rotterdamse Schouw burg is voorlopig van de baan. De gemeentelijke commissie nieuwe schouwburg, die zich met dit projekt heeft beziggehouden, is thans van mening dat zo'n groot theatercentrum nog niet nodig is. Hij argumenteert deze mening met de constatering dat het Hof pleintheater goed functioneert en dat De Lantaren in de Gouveme- straat wordt verbouwd tot een voor experimenteel toneel zeer bruikbare zaal. Vrijdag Vandaag en morgen 10 pet korting Lijnbaan 51 Rotterdam ROTTERDAM 'Ik ben een Amerikaanse ingenieur en zit vol komen aan de grond. Mijn vrouw kent de waarde van het geld hier niet'. Met dergelijke verhaaltjes klopte de 37-jarige chef-tekenaar P. O. uit Schiedam de mensen geld uit de zak. Voor twee uit de lange reeks oplichtinkjes stond de mon donderdagmorgen voor de rechtbank, waar hij een gevange nisstraf van zeven maanden, waarvan drie voorwaardelijk, te gen zich hoorde eisen. 10 pet korting Ujnbaan 51. Rotterdam 10 pet. korting KLACHTEN BEZORGING licht gewicht heren- pantalons van 34r5fï i q VA;'f( voorvader en zoon 10 pet. korting door Leen Post ROTTERDAM Tijdens een prettige ongedwongen bijeen komst in de ruime hal van het De Rotterdammersgebouw aan de Westblaak heeft onze redacteur Hans W. Ledeboer gistermiddag een expositie van werken van Magda Carels geopend. Deze expositie, die tot vrijdag 23 juni duurt en geopend is tijdens de kantooruren van negen tot half vijf en geheel gratis toegankelijk is, is meer dan een bezoek zeker Waard. - 10 pet. korting zondag het winkelen waard Schouwburgprojekt gaat de kast in ADVERTENTIE) zaterdag kopen wij op da la etage ka merbreed tapijt met éeo pool- hoogte van 234 voor Bij aankoop van tenminste 234 strekkende meter tapijt wordt het gratis gelegd. Géén schrift, of tel. best. ^OTTERDAM Rotterdamse Schouwburg: 20.15 'Plankenkoorts*; Hofplein theater 23.15 -Liefde half ora half'; De Doelen grote 2aal: 20.15 Leerlingenuitvoering Rotterdams Con servatorium: Kantine Gebouw voor de Volks gezondheid Baan 170: 15.00 Jubileum de heer H: Burgmans. 'ALBLASSERDAM Sporthal Blokwccr 19.00 Zaalvoetbaltoernooi. SCHELLUINEN: Gemeentehuls 19.00 Gemeen- teraadsvergadering. ROTTERDAM Rotterdamse Schouwburg: 20.15 Israëlische dansgroep Bat-Dor; Hot- Plcln theater 20.15 'Liefde half om half; De Doelen: grote zaai 20.15 Rotterdams Jeugd Syimonie Orkest;Sportpaleis Ahoy' 21).15 Kinderen urt Moskou'; Slinge, r.k. kerk 20.00 Zo der Orkest. St.-Laurenskcrk: H 00 CartUonconcert. GOR1NCHEM Grote Kerk IS 45 Orgelconcert door Jaap Killen. MAASSLUIS: Grote Kerk 20.15 Orgelconcert door Keike Asma. SCHIEDAM Stedelijk Museum 15.00 Orgel concert door Fons v Wijk. B. en tv. komen tot de conclusies van de schouwburgcommissie in een voor stel aan de raad tot verbetering van de outillage van het Luxor-Theater. De sciioüwburgconimissie heeft tot de ze verbeteringen geadviseerd. Het voorstel betreft verhoging van de toneeltoren, vergroting van de ruimte voor de kleedkamers en verbetering van decor- en lichtinstallatie. De kos ten worden op basis van november 1971 geraamd op bijna anderhalf mil joen gulden, wat de kosten van ver bouwing van het theater, inclusief hetgeen nu ai is gebeurd, brengt op vier en een half miljoen gulden. Waar de dienst van de gemeentelijke kunstgebouwen reeds de laatste jaren allerlei onderhoudswerkzaamheden heeft opgedragen aan het Aanne mingsbedrijf A. van Hoorn achten b. en w. het voor de hand liggen, deze aannemer met het werk te belasten. B, en w. tekenen daarbij aan, dat in verband met het complexe karakter van het bouwwerk aan één aannemer een prijsopgave moet worden ge vraagd. zomerprijzen bontmantels ROTTERDAM De 38-jarige Itali aanse chauffeur R. Vannini is in het Dijkzigtziekenhuis overleden aan ern stige inwendige kneuzingen, die hij woensdagmiddag opliep toen hij be kneld raakte tussen een stilstaande oplegger en een achteruit rijdende vrachtauto. Het ongeluk gebeurde op het gemeentelijk handelsterrein in Rotterdam-Zuid, De chauffeur van de vrachtauto wilde de achterkant van zijn wagen tegen de oplegger aanzet ten om het overladen van goederen te vergemakkelijken. Hij had het slacht- ofer in zijn spiegel niet kunnen zien. (ADVERTENTIE) Een tapijt met een 234cm hoge poo! kunt U overal kopen, zuit U zeggen™., maar koopt dan ook deze kwaliteit voor zo'n lage prijs. Unieke aanbieding kamerbreed tapijt (400 cm breed] met een poolhoogte van 234 cm in 3 warme kleuren. Dit tapijt met een lange levensduur verkopen wij nu niet voor f 229,- maar voor nog géén honderdvijftig gulden per meter. Peter nam zijn toevlucht tot de mis daad om zijn schuld die nu nog twaalf mille beloopt af te lossen. In juni vorig jaar trouwde hij, nadat zijn eerste huwelijk was stukgelopen, een Italiaans meisje. Ondanks zijn weinig rooskleurige financiële positie zette hij haar letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes. Zijn raadsman: 'Hij besteedde kapitalen aan bloemen voor zijn vrouw Peter gaf het allemaal toe. Links en rechts begon hij te lenen, maar toen collega's en kennissen de geldkraan dichtdraaiden, zocht hij naar andere middelen om zijn weelderige leventje te kunnen voortzetten. Volgens zijn verdediger benaderde hij allerlei men- ADVERTENTIE zomerprijzen bontmantels schoonhoven Geruime tijd is reeds in de gemeenteraad aangedron gen op het tegemoetkomen aan het verlangen van de plaatselijke midden stand om een overlegcommissie irn het leven te roepen. Thans is het zover dat deze commissie geformeerd is. Behalve uit drie raadslpden bestaat de commissie uit twee afgevaardigden van de middenstand, te weten de heer J. 'van der Lugt namens de vereniging 'Schoonhoven Vooruit' en de heer L. Wooning voor de r.k. middenstands vereniging. Reeds dadelijk bij de eerste bespre king bleek, dat de inzichten van het gemeentebestuur en de middenstand uiteen liepen. De gemeente is name lijk in een vergevorderd stadium van voorbereiding om te komen tot de bouw en vestiging van een super markt in Noord, aan het verlengde van de bestaande winkelreeks Ples- manstraat. De middenstandsafgevaar- digden voeren echter aan dat een dergelijke vestiging niet in het belang van de Schoonhovense middenstand is. Een beslissing over de vestiging van een supermarkt kon in de commissie niet genomen worden. Dat doet de gemeenteraad en vermoedelijk zal dit in de vergadering van eind juni of in die van begin augustus gebeuren In de eerste bespreking van de over legcommissie werd verder ook gespro ken over de proef die in de Lopiker- straat genomen is met een afsluiting voor het rijverkeer. De ervaringen daarmee waren niet van dien aard dat voor een voortzetting van de proef gepleit werd. HEENVLIET Op de zolder in het Ambachtsheerenhuis zal een oudheid kundige kamer worden ingericht. De stichting Engel de Merie. die zich bezig houdt met het verzamelen van gegevens over de historie van Heen- vliet, heeft het gemeentebestuur ge vraagd een ruimte beschikbaar te stel len voor een permanente expositie. B. en w. stellen de gemeenteraad voor dit verzoek in te willigen. De raad, die op vrijdag 30 juni 's avonds om 8 uur in openbare vergadering bijeen komt, krijgt onder meer de volgende voorstellen te behandelen: vaststelling van de bestemmingsplannen 'Gouwers- hoeck' en 'Jachthaven' en de bouw van 24 woningwetwoningen in het bestemmingsplan Ravesteun. (ADVERTENTIE) zomerprijzen bontmantels Lijnbaan 51 Rotterdam sen op de vreemdst mogelijke manie ren. 'Sinds de Italiaanse in zijn leven was gekomen, leefde hij in een droomwereld', aldus de raadsman, die zich overigens volkomen kon vereni gen met de eis. Peter volgens de psychiater licht verminderd toerekeningsvatbaar zit al drie maanden in voorarrest en zou nu nog vier weken moeten uitzitten. De officier meende, dat zijn schuldei sers allerminst "gebaat zijn bij een lange detentie. Hij achtte de twee oplichtingen, waarbij de man de moe der van zijn oppasje voor 200 en een wildvreemde Rotterdammer voor 550 gulden lichter maakte, bewezen. De rechtbank doet op 29 juni uit spraak. REEUWIJK De milieutentoonstel- ling, die op de Reeuwijkse scholen werd gehouden, trok 350 volwassen bezoekers. Het grootste deel daarvan kwam uit Reeuwijk-dorp. De meeste bezoekers waren verontrust zowel over de water- en lucht- als de bodem verontreiniging. "Wel begrijpelijk voor Reeuwijk werd het water wat sterker benadrukt dan de rest. Vijftig procent van de bezoekers noemden gemakzucht en ongeïnteres seerdheid en veertig procent vond de welvaart de grootste boosdoener. Twintig procent dacht, dat onwetend heid een belangrijke rol speelde. Ze ventig procent vond, dat er betere voorlichting over deze materie moest komen. Dat de bezoekers zichzelf niet tot de ongeïnteresseerden en gemak- zuehtigen rekenden, toonde de zeven tig procent gaf op ze te gebruikken. financiële veer te laten voor een scho ner miieu en een verhoogde praiiijs voor benzine. Fosfaatloze wasmiddelen zijn nog niet erg populair, maar twin tig procent gaf ze op te gebruiken. Over het kopen van in plastic verpak te artikelen zei 75 procent bereid te zijn flessen en potten met statiegeld te gebruiken. Negentig procent vond. dat er in Reeuwijk te weinig papier bakken zijn, 65 procent voelde wel iets voor een onkruidtuin zoals in Heerenveen. Ook over de toekomst werd verschil lend gedacht Vijfenzestig procent was ervan overtuigd, dat het jaar tweedui zend gehaald zou worden, 25 procent was daar niet helemaal zeker van en tien procent zag het jaar 2.000 niet meer zitten. DINTELOORD De gemeenteraad komt dinsdagavond om halfacht in openbare vergadering bijeen. De agen da vermeldt onder meer: aanleg par keerplaats bij zwembad, tennisbanen en ijsbaan, waarvoor een krediet no dig is van ruim 32.000 gulden, en het verlenen van een krediet van 80.000 gulden voor de afbouw van de tennis banen. Tenslotte zal de raad het be stemmingsplan 'Molenkreek' moeten vaststellen. ADVERTENTIE iSrtrHr, NIEUWPOORT Het stadhuis van het kleinste stadje in Nederland, Nieuwpoort, krijgt in 1973 een plaats in de welbekende miniatuurstad Madu rodam te Den Haag Het wordt een volledige kopie van stadhuis en aange bouwde waag. Het gemeentebestuur van Nieuwpoort is bijzonder blij met het feit, dat de direktie van Madurodam de Nieuw- poortse wens heeft ingewilligd. Op zichzelf hoeft dat niemand te verwon deren, want Madurodam is een stad in miniatuur en daarin hoort het historischestadhuisje van Nieuwpoort, de kleinste zelfstandige gemeente (55 ha) van ons land, ongetwijfeld thuis. De kosten zijn voor rekening van Madurodam. Het seizoen 1973 zal officieel starten ROTTERDAM Zondag worden in Rotterdam twee jeugddiensten gehou den. De eerste is 's morgens om 10 uur in de Tidemankerk (Deifshaven). het thema van deze dienst is 'En nu de tribunes af, het veld op'. Om dit in deze dienst zoveel mogelijk waar te maken, zijn in de liturgie de te zingen liederen zo aangepast, dat ie dereen actief mee kan doen. Ds. R. Reitsma leidt de dienst en The Ever green Polkgroup verleent medewer king. De tweede dienst is 's middags om vijf uur. Deze dienst wordt gehouden in de Oude Kerk aan de Charloise Karksingel en wordt georganiseerd door de jeugd van de hervormde gemeente in Charlois. Spreker is ds Brons en medewerking verlenen de Holykoren uit Vlaardingen. met het in gebruik nemen van het stadhuisje. In de gids van Madurodam (200.000 exemplaren), die in vier talen wordt uitgegeven, komt bovendien een be schrijving van Nieuwpoort te staan. SPRANG-CAPELLE De gemeente Sprang-Capelle wil een bedrag van 640 uittrekken voor de kosten ver bonden aan het houden van oudera vonden op de kleuterscholen. De raad moet in de vergadering van vrijdaga vond (half acht) beslissen over dit wel wat onverwachte voorstel. Burge meester en wethouders zijn met dit voorstel gekomen omdat de oudercom- missie van de openbare kleuterschool in het centrum van Sprang-Capeile had verzocht om een bijdrage in de kosten voor het houden van oudera vonden, waarop een spreker is uitge nodigd. B. en w. menen nu, dat het juist zou zijn daarvoor aan alle kleu terscholen m Sprang-Capelle een ver goeding te geven. Indien u de krant onverhoopt eens niet mocht ontvangen, verzoeken wij u ons bij voorkeur te beiien tus sen 9 en 12 uur. TEL. 010-135588 vanTrevira en Terlenka, in diverse modieuze tinten. voor "5 AA \l" f"#1 «ROTTERDAM ROTTERDAM ROTTERDAM ROTTERDAM ROTTERDAM fJSSELMONDE HOOGVLIET SCHIEDAM VLAARDINGEN •DORDRECHT Coster VVest-Kruiskacfe Beijerlandselaan hk, Sfaghekstraac Karte Hoogstraat Meent Katendr. Lagedijfc Winkelcentrum Groot IJjselmonde j Winkelcentrum Hoogstraat Winkelcentrum Liesveld Sarisgang - Statenplein ROTTERDAM Op 'net baanvlak Kotterdam-Schiedam heeft zich gister morgen een wisselstoring voorgedaan, die van 10.40 tot 11.20 uur geduuTd heeft. Het verkeer naar Amsterdam moest via Gouda, Woerden en Breukelen omgeleid worden. Ernstige storingen deden zich ook voor op het baanvak Hoek van Holland-Rotterdam. Vele reizigers hadden met vertragingen van soms meer dan veertig minuten rekening te houden. ADVERTENTIE zomerprijzen bontmantels Lijnbaan 51 Rotterdam ROTTERDAM B. en w. bieden de gemeenteraad het projekt aan voor de bouw van 224 woningwetwoningen aan de Adriaan Volkeriaan in IJssel monde in een complex van vijftien lagen. Van dit complex zijn 163 twee kamerwoningen en vijf drie-kamerwo ningen, m totaal dus 168 woningen, bestemd voor huisvesting van bejaar den. Ais opdrachtgever treedt op de Wo- ningbouwvereniigioig 'Het Zuiden'. Vol- ker Bouwmaatschappij NV te Rotter dam heeft voor de uitvoering een prijs bedongen van bijna negen mil joen gulden. In totaal komen de stieh- tingskosten op ruim tien en een half miljoen gulden. Over de daarin begre pen grondprijs 4.575,31 per wo ning is nog geen overeenstemming bereikt met het ministerie van volks huisvesting en ruimtelijke ordening. B. en W. nemen echter aan, dat alsnog een akkoord kan worden be reikt. De gemiddelde maandhuur van de woningen is berekend op 229,5n ROTTERDAM De bewoners van het bejaardenflat Huize Kellogg in Ommoord zullen nog erg lang napra ten over het optreden van Barend Barendse, die eigenhandig de door hem in het NCRV-programma 'Zo va der zo zoon-Zo moeder zo dochter' gewonnen kleurentelevise kwam over handigen. De populaire verslaggever van o.a. Zeskamp, maakte er woensdag meteen maar een show-voor-één-keer van door zijn zo langzaamaan be roemd geicorden spraakwaterval wijd open te zetten. De sympathieke show man stal de harten van de 424 inwo ners van Huize Kellogg door de onge dwongen en openhartige manier waar op hij zijn taak uitvoerde. Het absolu te hoogtepunt in de Barend Barendse- show was het onthullen van het be wuste apparaat in. eendrachtige sa- Hans W. Ledeboer memoreerde; in zijn openingsspeech hoe Geertruida Magdalena Carels (48) geboren en opgegroeid is in de tropen in andere menselijke verhoudingen dan die wel ke wij hier kennen. 'Dat is te zien in haar werk: het is warmer, minder koel-ontledend-analytisch, ook minder experimenteel dan wij hier, in West Europa, doorgaans zien'. *Dat is in haar werk gebleven'-zo zei de heer Ledeboer ook lang na de oorlog met zijn, zoals Wim Kan het nogal cynisch kenschetste Aziatische tweede rangsleed, waarvan zij haar portie terdege heeft gekregen. BREUK Volgens spreker deed zich enkele ja ren geleden een soort breuk in haar werk voor 'Net of zij het kontakt met haar onderwerp was verloren. Was dit door een poging tot over nemen van een noordelijker, koeler standpunt' zo vroeg hij zich af. 'Het resultaat in die periode was niet in alle opzichten gelukking. Er zijn morele waarden, waarmee een ooster se samen leving onze westerse vooruit is. Die steunen op een vele honder den, zelfs duizenden jare noudere tra ditie en opbouw. Want toende vroege re voorouders van het westen verlo ren gingen in de schaduwen van brons en steentijd was er in het oosten een beschaving met maatschap pelijke admnistratic, cultuur en we tenschap. De waarden daarvan kan niemand, ook al komt men in een samenleving, die dat oosten in tech nisch opzicht vooruit is, ongestraft laten vallen. Hans Ledeboer besloot zijn toespraak met erop te wij2en, dat iets van die duizenden jaren oude cultuur nog altijd te vinden is in het werk van Magda Carels. Vervolgens bood mevrouw Ledeboer aan de exposerende schilderes een fraai boeket bloemen aan. Al direct na de officiële opening maakten velen van de gelegenheid gebruik de exposi tie te bezichtigen. Magda Carels, die pas echt in nopjes is, wanneer zij het paletmes kan han teren, heeft vooral tal van vertaalde reisindrukken naar Tuurkije, Surina me en Amerika vastgelegd. De opening van de exposite werd ook bijgewoond door de directie van De Rotterdammer, de heer F. Diemer, die de schilderes verraste met de aankoop van één van haar werken. 'fvSllr'- «i» pn V ijHgsrirjw '"„"U A3 f'iP ITTimMirfn 1TI1T menwerking met de oudste bewoners, het echtpaar Felius (87 en 82 jaar jong). Een paar uur na zijn optreden stapte Barend Barendse, getooid met onafscheidelijke pet, zo mogelijk nog populairder dan voorheen, de deur uit, op weg naar zijn volgende af spraak. (ADVERTENTIE) zomerprijzen bontmantels Lij'nbaan 51 Rotterdam ROTTERDAM De rechtbank heeft donderdag een 38-jarige Zwitser we gens'een aantal antiekdiefstallen ver oordeeld tot een gevangenisstraf van vijftien maanden. De officier van jus titie had een straf van anderhalf jaar geëist In maart dit jaar roofde de man voor 80.000 gulden aan antieke voorwerpen uit de woning van een Rotterdamse kunstverzamelaar, die hij had ontmoet in Den Haag en aan wie hij zich had voorgesteld als een lid van de Franse diplomatieke dienst. Tijdens een be zoek was hij erin geslaagd eeen huis- sleutel te bemachtigen en toen dee Rotterdammer op vakantie was, had hij zijn slag geslagen. Bij zijn arresta tie in het Parkhotel in Rotterdam vond de politie een gedeelte van de buit terug. Een groot deel hadd# Zwitser.al verkocht aan-antiquairs (ADVERTENTIE) Wij willen niet alle vaders over: een kam scheren, maar de mees te mannen weten toch niet wat ze moeten vragen-als het op ka- dootjes aankomt, maar ais U vader dit moderne T-shirt geeft, dan weet U zekeij dat U goed zit. T-shirts, van 100% luchtig ka toen, met knoopsluiting, ideaal voor in de vakantie, leuk als va- derdagkado. Dit shirt,-in de kleuren beige, groeit en marine en in de maten 46 t/m 54, is afgeprijsd van f 14,95 naar nog géén negen gulden. Vrijdag en zaterdag verkopeft wij op de parterre deze T-shirts (100% gekamds katoen) met knoopsluiting, in 3 kleurstel lingen en in de maten 46 t/m 52, per stuk voor 8 Géén schrift, of te!, best ALBLASSERDAM De chr.muziek- vereniging Soli Deo Gloria geeft dins dagavond 20juni van acht tot half negen een concert in de muziekkoepel aan de Van Eesterensingel. Dirigent is de heer J. Perik uit NieuwLekkerland, het programma bevat in hoofdzaak populaire muziek: de Jamaican Folk Suite, bekende Zuidamerikaanse melodieën, een selec tie uit Hair, Nightfall in Camp, Music tn Relax en Spaanse mars El Gato Montés.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1972 | | pagina 1