Oude Noorden besprak taak wijkorgaan Bouw van bungalows voorlopig gestaakt Spanning rond nieuwe leiding ped. academie [Énia Agenda I Spoorbielzen in speeltuin toe, maak me af ct Marktberichten Tweehonderd uur speurderswerk EHBO-toernooi Waterspeelplaats in Lombardijen van de baan Protest tegen herrie KUCHTEN bezorging Ontevredenheid over Mathenesserdijk Commandant Leger des Heils naar Vlaardingen zonnebloem sia»saus TROUW/KWARTET DONDERDAG 22 JUNI 1972 Regio R3 door Zettie Leeuwenburg 1 oor tienduizenden schade sêEIE Bergen lege geldbuidels op het bureau van de recherche. ROTTERDAM 'Portefeuilles spreken een bepaalde eigen taal. Er kunnen foto's inzitten, reke ningen, noem maar op. Onbetaal bare herinneringen voor de eige naar, soms ook kleine 'verraders' waar de echtgenote niets vanaf weet. Zelfs de portemonnee of portefeuille zelf kan dingen aan het licht brengen, waar je ver steld van staat'. Uit 't hele land Vernietigen Goede slag ROTTERDAM De benoeming van dr. A. G. M. Carlier uit Amster dam tot directeur van de chr. Pedagogische Academie Koningin Wil- helmina heeft aanleiding gegeven tot spanningen tussen academiebe- stuur, docentenkorps en studenten. Wij hebben vernomen dat niet minder dan zeven docenten van plan zouden zijn hun ontslag in te dienen. Dir. A. B. J. Graafland, voorzitter van het bestuur en ge neesheer-directeur van het SI. Franeiscus Gasthuis, vertelde ons gis teren: "De heer Carlier is vanmorgen op de academie voorgesteld aan docenten en studenten. Inderdaad zijn er moeilijkheden gerezen rond de procedure van de benoeming. De docentenstaf is het met ons niet eens over de kandidaat. Wij hebben deze procedure echter ge heel doorgesproken met de docenten. Neen, geen van de docenten kent de heer Carlier persoonlijk'. PI JM REEUWIJK De verdere af bouw van drie grote bungalows aan de 's-Gravenbroekseweg en Twaalfmorgen is door gemeente werken van Reeuwijk voorlopig stop gezet. Verwacht wordt, dat pas na de bouwvakantie de bouw voortgezet zal worden. De bouw mag niet doorgaan, omdat men 'zich niet heeft gehouden aan de goedgekeurde bouwtekening. Met name heeft gemeentewerken kri tiek op de afmetingen van gevels, kozijnen en dakkapellen. De bungalow aan Twaalfmorgen wordt gebouwd door het Aannemings bedrijf C. J. Smit in Gouda voor rekening- van de heer J. Noordegraaf te Reeuwijk naar een ontwerp van architect A. Macdaniëi. Maatregelen EXTRA VOOR DEEL Ij V ili! Ui1! U'UIH- iili lllli dtllb-UW, hordt de laatste Is iiiioii aim di ii uetee dlnndieui lest aait ijt' hui) ihii de Kwarlellaiin in Idaas- petejpl aait de oj) dit terrein is ecu uit spoorbielzen van twee meter hoog ojjjfeboiiwd lort. dut via stammen ol' floor |cruip«ii|en kan wohieji liereiM hel Heller run een s|>eeli>laats. De beianglijksle voorziening een brug ran büum- Oni het omliggende lerlein slaan drie icjilnliollu'il Ik'ii ltlll.l||i|h|s| enillldrleril lijidieden om de tantasie van kinderen de vi ne teupel te laieil èim jijpr aauiiezig De firma I.lreea te ZnolleAVezeji [treil (|!'ze spéélplaals in ilptlraclil van h ineetji' ij! >'"t|t tla||j aïiugtTTu jie iHide (dreg «ii' gemeente Oss in Noortl-Br it'll iii'dia;, j :ji| ljU}|i'i eer j I! ijl gemoeid geweest. het gemeentebestuur als Istj' jiieeg «ii' gemeente Oss in Noord-Brabant. Met de aanleg is Vandaag en morgen Portefeuilles een eigen spreken taal (ADVERTENTIE) ROTTERDAM Bij de bespreking van het praatstuk over de structuur van het wijkorgaan is Het Oude Noorden dinsdagavond tot tal van conclusies gekomen. Zo was een der bezoeksters van mening dat de verga deringen soms moeilijk zijp te volgen en het gevolg dan is, dat eventuele belangstellenden toch liever 'kassie blijven kijken'. Het zijn steeds vrijwel dezelfde perso nen die zich voor de belangenbeharti ging van de wijk inzetten. De bevol king gaat de zaken pas interessant vinden wanneer het om het beharti gen van eigen of buurtbelangen gaat. Wanneer de gestelde doelen eenmaal zijn bereikt, verflauwt de belangstel ling voor het wijkwerh weer. Kees Heemskerk, opbouwwerker, die de vergadering leidde, vond dat er van een groeiproces sprake is. Boven dien wordt het werk vaak gedaan door kleine groepjes die niet graag in het groter geheel opgaan. Ook was cr nog de vraag: 'Sluit de wijkraad wel op de bevolking aan?' De vergadering kwam tot de conclusie dat de mensen het meest kunnen worden benaderd door hen buurtgewtjs te benaderen en er toch vooral op te wijzen dat het wijkorgaan gaan verlengstuk van de gemeente is. Opmerkelijk is voorts dat de buurtbe woners dikwijls drempelvrees hebben Het wijkorgaan moet hierom ook ka nalen verkorten en de mensen door dringen van het idee dat men geza menlijk meer bereikt dan als eenling, aldus de mening van de vergadering. Hoofdagent van de recherche van het Sandelingeplein in Rotterdam, de heer J. M. Westerman, heeft dit erva ren in de dagen dat er hard werd gewerkt om 189 portemonnees en por tefeuilles terug te bezorgen bij de rechtmatige eigenaren. De 189 porte feuilles die op 31 mei tijdens de cup finale AjaxInter Milan en bloc wer den gerold en leeg wat het geld betreft tenminste werden terugge vonden. Een uitputtend staaltje van recherche werk, dat uren tijd heeft gekost en nog 2ijn er een aantal over, die nu uiteindelijk naar het bureau gevonden voorwerpen zijn gebracht, waar zij wachten tot zij misschien ooit nog eens zullen 'worden' afgehaald. Met brigadier-rechercheur J. M. C. Goud appel heeft de heer Westerman het meeste werjt verzet. Werk dat zo nu en dan heel wat hilariteit veroorzaak te. Je zal per slot maar opbellen en de vrouw des huizes aan de telefoon knjgen, die op de mededeling dat de portefeuille van haar man is gevon den in het Feyenoor-d-stad ion, ant woord dat dat onmogelijk kan omdat haar man die avond naar een vergade ring was van de kegelelub 'Ze kwamen uit heel Nederland', ver telt de heer Westerman, 'uit Vlissin- gen, Waddinxveen, Zaandam, Den Haag, Nijmegen. S'iedrecht, Benne- broek of Ouderkerk aan de. IJssel'. Mdeilijk is het natuurlijk niet om een portefeuille terug te bezorgen als er een naamkaartje in zit. Maar wat als je alleen een briefje van een stomerij vindt, een Ioonstrookje of een tele foonnummer. 'Uren hebben we afgebeld, soms kwam je terecht bij iemand die de hele kennissenkring in gedachten na ging en uiteindelijk kreeg je dan tc horen: probeer die of die eens. Soms moesten we voor dén portefeuille wei een uur bellen voor we bij de eige naar terecht kwamen.' 'Zo ging het ook met dc brief die op een advertentie in een krant uit Alk maar werd geschreven in 1969. Bij de bewuste krant werd geïnformeerd, wie die dag in dat jaar iets te koop aan had geboden. Zo werd de eigenaar gevonden.' 'Eenmaal ook vonden we alleen een betaalbewijs van een boete. Bij de betreffende rechtbank werd geinor- meerd wie dat geweest kon zijn. Nota- bene een zaak van enkele jaren gele den, maar aan de hand van het par ketnummer kon ook deze eigenaar teruggevonden worden'. Voor een waar lachsalvo hoe in triest de achtergrond ook mag zijn op het Sandelingeplein zorgden de mensen die angstig informeerden o'f er nog foto's in zaten, of een bepaalde rekening. Was het antwoord bevesti gend, dan kwam de vraag 'wilt u d.c vernietigen?' Een georganiseerde bende? 'Ja, met Zekerheid. Om de tien uitverkochte wedstrijden in het stadion krijgen wc normaal twee of drie aangiften bin nen, waarbij dan bovendien de kans niet uitgesloten is, dat hij gewoon is verloren. Nu waren er mensen bij met lange jassen, zodat eerst een slip van de jas moest worden opgetild voordat de portemonnee uit de achter aas kon worden gehaald.' Iemand vertelde zelfs bij voorbaat zijn portemonnee in zijn zijzak te hebben gestopt. De hele wedstrijc heeft de man met /ipi h.uul nu In Portemonnee ge/uien Na ill" 1 m de uitgang kreeg hij een duw. verloor zijn evenwicht en in die luttele secon den werd hij beroofd.' 'Natuurlijk kunnen we niet zeggen of het Italianen of Nederlanders zijn geweest. Het is onmogelijk te bewij zen, maar de reputatie van de Italia nen zet je wel aan het denken. Daar staat tegenover dat internationale ge beurtenissen zoals een cup-finale ook (kleine) misdadigers aantrekt.' 'Het kan net zo goed een bende uit een ander land zijn geweest. Ook de spoorwegreeherche heeft op dit punt geen licht kunnen laten schijnen. De portefeuilles werden meest op de per rons van 'Zuid' en 'Centraal' gevon den of langs de spoorbaan tussen de twee stations. Een emmer vol ook in de stortbakken van de toiletten in het stadion.' Zeker is, dat de zakkenrollers een goede slag hebben geslagen. In totaal bleek een bedrag van 25.280,25 te zijn gestolen op die ene avond, 'zon der aanzien des persoons', want zelfs een politie-agent, in burger weliswaar, werd beroofd, een Zweedse journalist, een Belgisch privé-dotective. De recherche van bureau Sandelinge plein heeft 126 portefeuilles 'thuis' kunnen brengen. Slechts 63 bleven er over, waar geen enkel aanknopings punt in bleek te zitten. Ruim 200 uur is er getelefoneerd, gezocht en verstuurd. Wat neerkomt op een be drag van ongeveer 2500 aan salaris en telefoon- en verzendkosten. Gelukkig dat niet iedereen de politie zoveel werk bezorgt, zoals die ene voetbal-enthousiast, die een fotograaf zijn derde camera kwam terugbren gen. Zonder dat deze het merkte, had iemand op zijn rug het riempje door gesneden. En dat werd nu net wèl gezien ROTTERDAM Zaterdag wordt in het gebouw van de Scholengemeen schap voor Detailhandel aan de Ben- themstraat een EHBO-toernooi van het Jeugd Rode Kruis gehouden. Dit toernooi wordt voor de veertiende keer gehouden. Achttien ploegen uit Nederland treden in het strijdperk. Ook twee ploegen uit Duitsland ne men deel aan de wedstrijden, waar door dit toernooi een internationaal karakter draagt. Over het eventueel ontslag van enige docenten zei dr. Graafland: 'Ik hoop vanzelfsprekend niet dat dit gebeurt. Maar als er om de benoeming van dr. Carlier docenten weggaan dienen we dat te accepteren. We leven in Neder land en hier geldt gelukkig nog altijd: vrijheid blijheid.' Dr. Carlier heeft psychologie bestu deerd en promoveerde in Leuven. Hij was tot nu toe docent aan de acade mie voor lichamelijke opvoeding. Tij dens de oorlog was hij, naar ons werd meegedeeld, 'Engelbewaarder' en bo vendien werd ons gezegd dat hij oud officier is van het Koninklijk Neder lands-Indische Leger. Deze achtergronden maken hem voor de studenten niet aanvaardbaar: dr. Carlier zou als autoritair bekend staan en men ziet hem als een hinder paal in de democratisering op de academie. Bovendien is een aantal docenten niet erg gesticht over het feit, dat niet de adjunct-directeur B. van Tak die inmiddels reeds vier jaar als directeur optreedt, zó lang is de directeurs- piaats reeds vacant tot directeur is benoemd, maar iemand van buiten de schoolgemeenschap. Een aantal do centen heeft de heer Van der Tak als eventueel directeur naar voren ge schoven. Dr. Graafland: 'Daarvan is nooit spra ke geweest. De heer Van der Tak heeft ons altijd doen weten niet voor de directeursfunctie in aanmerking to willen komen.' In 1970 zijn er enige moeilijkheden geweest rond een kerngroep van stu denten, die een snelle democratisering wenste. Zoals bekend is die kerngroep opgelost; enige daarvan zijn overge gaan naar de gemeentelijke pedagogi sche academie aan de Hofstedëstr'a'it'. anderen hebben de academie Konin gin Wilhelmina verlaten en weer an deren hebben inmiddels eindexamen gedaan. Naar ons werd meegedeeld waren die moeilijkheden voor het bestuur aan leiding een directeur van buiten de schoolgemeenschap aan te wijzen. Het contact met dr. Carliet zou reeds dateren van vorig jaar april. Zijn benoeming zou per 17 april 1972 in gaan, maar die werd, naar ons werd verzekerd, uitgesteld tot september. Enige docenten vertelden ons, dat dit uitstel om onderwijstechnische rede nen zou zijn gebeurd. Van de kant van docenten en studen ten is, naar men ons verzekerde, bij het bestuur herhaaldelijk aangedron gen op contact tevoren met dr. Car lier.' Van bestuurszijde zou daarop zijn gesteld, dat 'dit minder gewenst is'. Bovendien acht een aantal docenten de start van dr. Carlier hoogst onge lukkig: 17 april de oorspronkelijk vastgestelde dag, viel midden in de tentamenperiode, nu gebeurt dat pal voor de zomervakantie als een fait accompli. Van inspraak of zelfs enige vorm van communicatie is, zo menen studenten en docenten, geen sprake geweest. Indien u de krant onvei lumpt een, niet mocht ontvangen, verzoeken lV>) u ons bij voorkeur te bellen lus sen 9 en 12 uur. tel.niii ii.r.KH 3i AH K1 fw&ii'ii De bungalows aan de 's-Gravenbroek seweg worden gebouwd voor rekening van de heren Van Dam, houtfabrikant in Woerden en de heer De Waard, handelaar in bouwmaterialen in Wad dinxveen. Bij een intensieve controle door Bouw- en Woningtoezicht bleek, dat de vloeroppervlakte van de in aan bouw zijnde bungalow aan Twaalfmor gen met ruim tien procent is ver groot, de hele indeling is gewijzigd, terwijl de raam- en deurkozijnen zijn veranderd ofwel verplaatst. Bouw- en Woningtoezicht zegt het beslist niet prettig te vinden om der gelijke maatregelen te moeten treffen. Men wijst er met nadruk op zich stipt te houden bij het bouwen van een woning aan de door het college van burgemeester en wethouders gestelde voorwaarden. Dit zou volgens Bouw en Woningtoezicht vele moeilijkheden kunnen voorkomen. Vanuit de bestaande situatie zijn door de architect thans nieuwe tekeningen gemaakt, die op goedkeuring wachten. Wanneer deze tekeningen zijn goedge keurd, zal de bouw voortgezet kunnen worden. Verwacht wordt, dat de nieu we start van de bouw wel zal moeten wachten tot na de bouwvakvakanties. De eigenaars van de nieuwe bunga lows, die voor een deel niet bereik baar waren of zich van commentaar onthielden, wachten vol ongeduld op het moment, dat zij zich in het recre atieve Reeuwijk kunnen vestigen. Overigens wordt verwacht, dat als de bungalows m de staat moeten worden gebracht, zoals op de tekening is aan gegeven, dit voor de eigenaars schade van enige tienduizenden guldens zaJ opleveren. ROTTERDAM --De werkgroep Ver keer en Wonen van het wijkorgaan Spangen heeft zijn ontevredenheid uitgesproken over de reconstructie van de Mathensserdijk en P.C. Hoofd plein. Zo wordt opgemerkt, dat de tramhalten op de dijk moeilijk bereik baar zijn. De RET is gevraagd om een extra-halte er bij te maken aan het begin van de Huygensstraat. Ook wordt geadviseerd om voor tramlijn 11 er nog een halte bij te maken bij de Taanderstraat. Tenslotte wordt aangeraden de tram baan richting Mathenesserbrug vanaf het P.C. Hoofdtplein te verharden en op die manier geschikt te maken voor bus, politie, brandweer, ambulance en taxi VLAARDINGEN De samenkomst die zondagmorgen om 10 uur gehou den wordt in de zaal van het Leger des Heils te Vlaardingen, zal onder leiding staan van Kommandant Leslie Pindred. De kommandant die Canadees is van geboorte, had voordat hij voor Neder land werd aangesteld, de leiding over één van de Australische gebieden. Met Sla-saus die van zuivere zonnebloemolie is gemaakt. Met verse Sla-saus uit een vacuüm- ffes of de fles met doseerdop. Boergoensèvliet ziet tram weer rijden Alle Uilige- ROTTERDAM Van vrijdag af heb ben de bewoners van de Boergoense- vliet in Charlois rveer, als vanouds, een tram voor de deur. Niet, zoals vroeger het door velen zo geprezen en door anderen zo verguisde trammetje ROTTERDAM De waterspeelplaats in het wijkpark van Lombardijen is voorlopig van de baan. Op de vergadering van de Stichting Wijkopbouw Lombaidijen van dinsdag avond werd meegedeeld dat het al enkele jaren oude plan voorlopig niet zal doorgaan, nu blijkt dat het enthousiasme in de wijk niet groot is. Wel zal het budget gereserveerd blij ven voor speelgelegenheid in het cen trum-park Uit de wijkbewoners zal nu naar voren moeten komen welke voorziening wordt gewenst. Het wijkorgaan wi! de mening van de hele wijkbevolking peilen, voor men met een plan koml. De bedoeling is dat de clubhuizen in Lombardijen gaan bezien, op welke wijze men de bevolking het best kan bereiken. Dc huuraktiegroep in Lomoardiicn wil na de vakantie met nieuwe akties komen. Het is de bedoeling, \oor de behande-.ing van het wetsontwerp over verdere huurverhogingen in de Tweede Kamer met een plan op tafel te komen De nktiegroep heeft inmid dels 1260 handtekeningen van sympa thisanten verzameld BrUELLK liet gemeentebestuur heeft een pi triest met 4ö handtekenin gen ontvangen van hew miers umd de llimiwe Dni' Coptuuhiiiui' \omal in de WePhelmti midervtiHlen de bewoners lüst van de herrie. Midden in de nacht roepen en schreeuwen bezoe kers van de bar en draaien motoren van brommers en auto's op volle toeren. Verder worden de tuinen en brandgangen gebruikt voor vrijerijen. van de RTM naar Oostvoorne en Hel- levoetsluis vroeger de stoomtram, later de diesel maar nu een echte lektrische tram: lijn 2, die zorgt voor een rechtstreekse verbinding met de metro cn daarmee met de binnenstad. Overigens is deze verlengde lijn 2 die tot de plaats van de vroegere remise de RTM-baan berijdt lang niet door iedere Charloiser met en thousiasme ontvangen. Zo zijn er be zwaren tegen het feit, dat er m het noordwestelijk deel van de Wol- phaertsbocht geen tram meer is en dat een aantal bewoners van de Rietdijk is verstoken van een rechtstreekse tramverbinding. Verder zijn heel wat bewoners van de Wielewaal niet erg gelukkig met de tram: eerste was men blij dat men van de RTM-'moordenaar' af was, en nu komt-ie m een andere vorm terug! Wordt de situatie voor spelende kin deren wéér gevaarlijk. no ITER dam De Doelen: foyer kleine zaal: 20 15 Poetry International Rotterdam, grote zaal 20.15 Rotterdams Philharmanisch Or kest: Trefcecnirum; 20.30 The Tokyo Kid Bra* thers. Romanohof: 19 45 Ds Th. v. Stuyven- berg, D.C. Endert Stichting: 20.00 WTjkraads- \ergadenng Heijplnat, Dienstencentrum IJs- sclmomle: 20,00 VVijkraadsvergadering, Stad huis.- 20 00 Gemeenteraadsvergadering Ge bouw De Rotterdammer: Westblaak 9' 8.30 1G 30 Expositie Magda Carels AL&LASSHRDAM Gemeentehuis: 19 30 Ge in een teraadsvergade ring. PL1 TERSHOEK. ^Gemeentehuis: 20 00 Ge meenteraadsvergadering O K tl DEN Kantine Sportclub Woerden: 20 00 Ledenveigadermg UOI I EU DAMDe Doelen: Fuyer kleine zaal. 20 13 Poetry International Rotterdam, Rotter damse Schouwburg: 20.15 Chau-Danben uit Bengalen: Gebouw De Rotterdammer: West- blaak 9. 8 30—16 30 Expositie Magda Carels. ALBLASSERDAM. De Haven: 20 00 Kuntakta- vond Aquariumverenigtng BAUENDRECHT- Gemeentehuis: 19.30 Ge meenteraadsvergadering. VEILINGVER. 'WESTERLEE' Aubergines 90. 100 stuks, aardappelen oud 19, nieuw 54 r poters 43-63, 1500 nieuw; andijvie 41-60, 42C0; dubbele bonen 260-450, 1500. snijbonen 300- 340, 1100: tuinbonen 65-71, 700; Frankethaler 670-720, 120: komkommers AAA 25-26, 124.000; AA 22-25, A 20-22, B 20-23, C 15-18, D 15-16. E 15, kg. 18-19, 5700; netmeloenen: blank: 6 110-140. rijp 4COO; blank S 120-155, rijp 180; blank; 10 95-105, rijp 165; blank: 12 70, rijp 130; eieren: 14-15, 400; bonenkruid 27-30, 250; bospeen 76-99. 7000; waspeen 133, 1250; paprika Z 23-49, 1500; paprika Sell 460-520, 50; peterselie 7.5-26.5, 1000; postelein 61-92, 1000; perziken 7-54, 2400; pruimen p. kg. 230- 3S0, 700; rabarber 27-28, 250; radijs 18-27, 2300: selderij 6-19.5, 4100: spinazie 54-73, 900; spitskool 55-62, 1000; sla I 6-14, 47.000; bloemkool: 6 83-113, 25.000; 8 75-87. 10 59-162, 22 42-48, 15 33; Tomaten; AI 425-510, 112.000; BI 455-480, Cl 440-520, CC I 345-370; kroten per bos 32-42. 1600; prei' BI 185. Ï0Ö kg. COÖPERATIEVE TUINBOUWVEILING ROT TERDAM E.O ROTTERDAM, 21 jum Kas Komkommers: 90 en op; 29-33, 75 en op: 30-32. 60 en op: 21-27, 50 en op: 23-25. 40 en op: 15-19r 35 en op: 15. 30 en op 15. Kas komkommers krom: 15. Bloemkool A 91-1.04, B 56-68, C 34-45. Glassla A 8,50-9.00. Tomaten binnenland A 5.95-7.00. B 5.40-5 60, C 5.80-6.45, CC 3.40- 3.45. Stambonen 3.00-3.60: snijbonen 2.50-3.00; postelein 57; andijvie 47-55. Heden werden aangevoerd: glassla 2800 stuks, tomaten 57.000 bakjes, kas komkom mers 141.S00 stuks, kromme komkommers 9100 kg. ROTTERDAM, 20 Juni Aardappelen 11-22 p. kgBarima Gr 45-50 p. kg, barima Po. 39- 45 p kg, Kr. 44-57 p. kg; Doré Gr. 60-67 p. kg. Doré Po 50-63 p. kg. Dor Kr. 57-64 p. kg; Eersteling Gr. 49-59 p. kg; Eersteling Po. 46-55 d kg, Eersteling Kr. 48-59 p. kgi andijvie 40-55 p. kg: Bloemkool 6 st. p. bak 78-101 p. st- S st. p bak 57-81 p, st; 12 st. p. bak 45-52 p. st; 10 st. p bak 48-66 p. st. dubbele bonen 330-440 p. kg, snijbonen 270- 320 p kg. tuinbonen 71-84 p kg, spitskool 56-67 p kg, kroten Ia 83-89 p kg, kroten 28- 45 p bs. bospeen 79-104 p bs; waspeen 71» 109 p kg, selderij 6-9 p. bs, peterselie 16-25 p bs; peulen 330-430 p. kg, postelein 49-74 p kg* rabarber 25-36 p. kg: radijs 22-27 p. bh. sjalotten IS-21 V- kg; sla Ia 6-13 p. st; sta IIu 6-9 p st., stoofsla 10-11 p. kg; spinazie la 39-59 p. kg; uien 23-37 p kg, uien 10-17 p bs; Meloen Ia 8 St. p bak 250-291 p. st 12 st. p. bak 179-271 p. st 15 st. p, bak 110-157 p. st. rode bessen Ia 9S-120 p. ds., pruimen Ia 310-410 p. kg, aardbeien Ia 67-83 p ds. Ha 42-79 p. ds, la 290-340 p. kg. Ila 260-310 p kg: tomaten Ia 473-435 p. bak, Ib 470*400 p bak, Ic 460 p. bak, lec 345 p. bak; Gold. Del. 80-op 65-68 p. kg, 75-80 44-72 p kg. 70-75 46-67 p. kg. 65-70 32-51 p. kg, 60-65 2'J-31 p. kg; Jonathan 70-75 56-57 p. kg, 65-70 40-51 p. kg, 60-65 24-3J p. kg, 53-60 15-20 p kg-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1972 | | pagina 1