Russische tram roest weg Agenda oS 1 Yeel klachten over prikkelende lucht Zuidelijk deel ruit Rotterdam bijnagereed PATRI A Familie geeft alle hoop op Heier onder stelling m 98 Weekmarkt toch weer öp helling m I mm Matroos verdronken Marinierskapel geeft lunchconcert KLACHTEN BEZORGING betaal nu minder Sater-speelt week op straat. TROUW/KWARTET WOENSDAG 28 JUNI 1972 Regio «3 Raciclsnian Hans Vrijhof op zoek naar oplossingen mmsm mstmm PM# Met sociaal Bejaarden Vandaag ...en morgen Brie maanden jteaaiMji Verkopen? llÖllilffi Iffpivt 't&I tapfgi£j||5ï Ozongehalte te hoog DEN HAG Bij het gemeentelijk laboratorium voor milieuhygiëne zijn dinsdagmorgen Machten binnengestroomd over luchtverontrei niging. Om kart voor twaalf was het aantal klachten uit Den Haag en Voorburg de honderd al gepasseerd. Normaal noteert men op dit alarmnummer in deze tijd van het jaar slechtsenkele klachten per dag. De klachten hadden :b etrekking op 'olielucht' 'en 'prikkelende lucht'. Vliegtuigje blijft zoek tor meulen het winkelen waard HOEK VAN HOLLAND De weekmarkt in Hoek van Holland gaat weer opnieuw op de helling. De protesten van de oudercommissie van de school met den Bijbel hebben ertoe geleid dat de Rotterdamse ge meenteraad de marktzaak heeft teruggedraaid naar de wijkraad die nu een nieuw advies moet uitbrengen. Om de zaak zo snel mogelijk te laten verlopen zal de wijkraad donderdagavond vergaderen. V Voortdurend pleisters op de wonde is geen genezing HOEIC VAN HOLLAND Hans Vrijhof» sedert een maand of vijf raadsman in Hoek van Holland, heeft zelf geen gepolariseerde definitie gevonden," voor zijn werk. 'De buffer tussen mensen die het moeilijk hebben en mensen die moeilijk doen.' zo noemt hij het zelf. Er zijn voor het begrip raads man al een heleboel uitdrukkingen gezocht en gevonden, zonder dat men eigenlijk is gekomen tot een benaming die de mensen nu werkelijk aansta at. Vraagbaak, sociaal verkeersagent, sprl van de wijk, het zijn leuke probeersels, maar een feit is dat het begrip raadsman toch nog steeds wat besmet is en een zekere drempelvrees opwekt. Wat Hoek van Holland betreft is de raadsman er voor ieder probleem. In principe betetent dat het zoeken naar definitieve oplossingen, want het voortdurend pleisters plakken op Af wonde betekent geen genezing, zegt Vrijhof. Ongeveer vijf maanden werkt hij nu in de Hoek onder het motte; 'twee weten meer dan een. Dat houdt in dat mijn bezoekers geen pasklaar ant woord krijgen. Ze moeten vaak zelf proberen het te analyseren. Weten z? waar het vandaan komt, dan hebben we de halve oplossing al gevonden. Ik ben ervoor iemand door een simpele aanwijzing verderop te helpen. Juist dat zetje geven dat iemand nodig heeft om weer te gaan draaien. Maar er moet wel een stuk eigen verant woordelijkheid inzitten. Neem bijvoorbeeld het weigeren van een huurverhoging. Ik kan dan wel briefjes gaan schrijven, maar liever laat ik de mensen hun bezwaren zelf op papier zetten. Dan weten ze een volgende keer hoe ze het moeten aanpakken'. Drie procent van de Hoekse bevolking heeft inmiddels al een keer aange klopt bij de raadsman. Dat percentage ligt ongeveer gelijk met dat van een grote stad als Rotterdam. Vrijhof voelt zich echter meer aange trokken tot het dorpsleven, wanneer we Hoek van Holland sociologisch gezien even een dorp mogen noemen. De kans dat er iemand tussen wal en schip valt is in de Hoek erg klein. De gemeenschap is wel zo klein, dat er altijd wel iemand is die de signalen opvangt. In een stad als Rotterdam is de onpersoonlijkheid veel groter Per week komen er ongeveer dertig vragen op de raadsman af. Via een kort telefoongesprek of door middel van een uitgebreid persoonlijk bezoek. (ADVERTENTIE) Ook Uw kinderen dragen met warm weer graag open schoen tjeskomt U daarom eens op onze schoenen-afdeiing kijken, want daar verkopen wij deze leuke klndersandaaltjei. Sandaaltjes met verstelbaar hiel- - bandje en ijzersterkezool, inde kleuren rood en wit en de ma ten 22 t/m 27, niet voorf 6,95 maar voor nog géén één gulden per paar. Dat kan iedere donderdagmorgen van negen tot twaalf uur in het gebouw van het Dienstencentrum aan de Tas- manweg. Wanneer men echter hei»-' maal niet naar het spreekuur kan komen, 'is er altijd wel gelegenheid om een 'afspraak te maken 'Iïet is moeilijk te bepalen of er in da Hoek werkelijk drempelvrees bestaat', zegt de raadsman. Degenen die hier binnen komen hebben die vrees ken nelijk al overwonnen. Ik heb wel het idee dat het vrij goed ontvangen is. Opvallend is wel dat bijna de helft van de bezoekers ouder is dan zestig jaar. Vooral de 60-plussers doen een beroep op de raadsman als er proble men zijn bij het invullen van inge wikkelde papieren. De belastingformu lieren bijvoorbeeld blijken een enorm struikelblok te zijn. De bezoekerspiek in dat opzicht ligt dan ook duidelijk in februari.. De raadsman wordt ook weieens de vertaler van de regels van de over heid genoemd. 'Je moet de mazen van de wet kennen', zegt de Hoekse raads man, 'je mag er "gebruik van maken. Maar vaak denken de mensen dat je ze een nieuw foefje aan de hand heh* gedaan'. De raadslieden wórden met opzet geen sociale raadslieden meer gp- noemd. Hij moet namelijk onbevan gen tegenover allerlei instellingen kunnen staan. Bovendien geeft het woord sociaal verkeerde associaties met de sociale dienst. Vooral in een kleinere gemeenschap moet dat ver. meden worden. Het begrip raadsman kan nauwelijks belast zijn omdat hpt nog geen verleden heeft. Raadsman Vrijhof heeft inmiddels (met stadsogen) de Hoek goed beke ken. Het is hem daarbij opgevallen dat het hier nog vrij moeilijk is om te weten wie hulp kan halen, welke hulp dat is, en waar men zich mop» vervoegen. De raadsman hierover: 'Hoek van Hol land is een vrij moeilijk samengestel de constellatie van mensen. Ben groot deel van de bevolking is op het Westland georiënteerd. De rest richt zich voornamelijk op de Waterweg en Rotterdam. De gezinsverzorging, de bejaardenhulp en de maatschappelijke voorzieningen komen op die manie* van diverse kanten. Inmiddels is er een centraal meküngs- spunt gecreëerd (telefoon 2816) van waaruit de aanvraag om hulp doorge speeld wordt naar die instelling waar aan de aanvrager de-voorkeur geeft of die op dat moment het beste ka» helpen. Toch meent Vrijhof dat er voor de bejaarden een tekortkoming is. Voor hen is er geen mogelijkheid in een bejaardentehuis opgenomen te wor den. Die problemen los je niet op met een serviceflat. Je zou met de bouw van een serviceflat alleen mensen uit Rotterdam aantrekken. Mensen die het aantrekkelijk vinden hun oude dag te slijten in de duinen. De bejaar den zijn altijd de sociaal en econo misch zwakste groep in onze samenle ving. Hoek van Holland vormt daarop geen uitzondering. Een enquête onder de Hoekse 65-plussers heeft uitgewe zen dat er tenminste honderdtwintig bejaarden verzorgingsbehoeftig zijn. Juist de verpleging, de verzorging, van dag tot dag missen ze. Ook als er een servicefiat komt. Werken in een kleine gemeenschap als Hoek van Holland heeft zijn voor delen, vindt de raadsman. In de sa menwerking met artsen, geestelijken en sociale instellingen blijkt één woord genoeg. Daarnaast heeft de" raadsman zijn con tactfiguren bij de belastingdienst, de maatschappelijke dienstverlening, het gewestelijk arbeidsbureau en rechts kundige adviseurs. Hans Vrijhof ge- Iqoft dan ook dat de kans dat iemand volledig de mist ingaat, miniem is. Voor Hoek van Holland geeft dat een gevoel van veiligheid. Vooral als men weet dat de hulp niet eenmalig, maar permanent is. Woensdagmorgen om 9 uur be gint op de tussenverdiepingpar- terre de verkoop van deze leuke kindersandaaltjes met verstel bare hiel bandjes, in de maten 22 t/m 27, per paar voor Géén schrift of tel. best ROTTERDAM Rotterdamse Schouwburg 2015 'Anthony and Cleopatra" Openluchtthe ater DJjkzlgi ut» Scapirto Ballet met 'Cop- pelia' 1930 gemeenteraadsverga dering: 2000 v,_-ül0RconceTl Romanoho! 1945 Kandidaat H Hofman Jeruzalemkerk Gerei Gem KV 5000 Ds P Overduin HOOGVLIET Pos-weg hoek Baarsweg 14S0 Voorstelling Toneelgroep Sater GOUDSWAARD Gemeentehuis 1930 Gemeen teraadsvergadering OUDERKERK ad IJSSEL Gemeentehuis 1830 Gemeenteraadsvergadering ROTTERDAM De Doelen grote zaal 2015 Berliner Piulharmonisches orchester Rotter damse Schouwburg 2015 Blijspel 'De Rol fan mijn familie Iri de wereldrevolutie' Openluchttheater Dljkzigt 2015 Ballet Suda- merlkano Kruiskade 1130 Voorstelling To neelgroep Sater MIJNSHEERENLANB: Gemeentehuis: 20.00 Gemeenteraadsvergadering; OUDEWATER: Gemeentehuis: 20.00 Gemeente raadsvergadering; VLAARDïNEN: Triangel: 20.30-22.00 Af scheidsreceptie De Heer G. K. Hovingh. Van een onzer verslaggeefsters ROTTERDAM 'Een groots ge baar van Rusland', met name van Leningrad, de stad waarmee Rot terdam vriendschappelijke rela ties onderhoudt. Zo beoordeelden alle instanties die er maar mee te maken kregen onder andere het college van b. en w. de Russissche tram die eind juli 1969 naar Rotterdam kwam, volkomen onverwacht, althans voor het ge meentebestuur en de RET.' Een gescfienk van het Vervoerbedrijf Leningrad, dat herbouw en vervoer van «te tram geheel gratis heeft ver zorgd aan de Stichting Trammuseum en Raiilvervoer Nederland, de STERN. Bestemd voor het Internationaal Trammuseurn in Nederland. Een ge schenk' dat burgemeester Popov van Leningrad persoonlijk kwam overhan digen. En toen begonnen de moeilijkheden. Waar moest de train, die tot in de puntjes was uitgevoerd en verzorgd, zo gauw naar toe, want het Internati onaal Trammuseum bestond en bestaat nog hiet. Het geschenk weigeren was ondenkbaar, het zou niet meer of minder dan een beledi ging ten opzichte van Leningrad zijn. De STERN kreeg toestemming de tram voor de tijd van drie maanden te stallen. ,En zelfs dat bracht alweer problemen met zich, want de Russi sche tram was net tien centimeter breder dam de Rotterdamse trams en dus kon geen gebruik worden ge maakt van de tramrails. Er moest voor speciaal transport worden ge zorgd om de tram op het RET-terrein aan de Kleiweg te krijgen. Drie maanden zou hij daar blijven, drie maanden die nu zijn uitgegroeid tot bijna drie jaar. Nog steeds -aan de Keiweg, waar hij een duidelijke sta- in-de-weg is voor de RET. De wielen en het onderstel beginnen te roesten en ook aan de verf zijn de invloeden van het weer niet voorbijgegaan. De eens zo trotse vertegenwoordiger van het Russische vervoer staat lang zaam weg te rotten, Ramen zijn al eens door baldadige jeugd ingegooid. De lange banken aan weerszijden in de tram liggen onder een dikke stof laag en de heiligdommen van de conducteur aan voor en achterkant zijn er niet beter aan toe. Stuurwie len, luchtremmen en zelfs de bel, die nog met een touwtje bediend wordt, vertonen kleine roestvlekjes. Een trieste boel, waarover het college van b.- en w. in januari 1970 conclu deerde dat de STERN onzorgvuldig met dit toch kostbare geschenk om sprong. Op vragen die in de gemeen teraad werden gesteld gaven b. en w. u'-ArivA'iL,1 r*rr-fi>^Cii Ib-'Niirj'ipfJSHLjjghj S 7*27111 S-l jfjjafii jgifr fe ten antwoord dat de STERN de kos ten van het vervoer moest betalen, een bedrag van ruim achthonderd gul den, en bovendien vanaf 1 'november 1969 de datum waarop de drie maanden gratis onderdak vervielen vijf gulden per dag aan huur. Deze huur is in een volgende vergade ring van de raad kwijtgescholden, de vervoerskosten moeten kennelijk nog steeds betaald worden. De tram staat echter nog steeds op het RET-terredn. Verhuisde daar in de loop der tijd verscheidene malen, omdat eigen ma teriaal buiten moest blijven staan. Tram-enthousiasten kunnen hem van af de weg nu zien staan, maar vrijwel niemand keurt hem een blik waard. Wat de STERN met de Russische tram van plan is, weef niemand bij de RET. Vorig jaar is er nog een koper komen kijken, maar de tram ver dween niet Nu kan het zijn dat hij voor de ware tram-hobyisten minder waarde heeft, omdat hij is opgebouwd uit oude en nieuwe onderdelen en dus niet helemaal origineel is. Dit neemt echter niet weg, dat men drie jaar geleden bij de STERN meer idealistisch dan nuchter te werk is gegaan. Het is natuurlijk een prachtig streven om een Internationaal Tram museum te willen stichten, maar dan moéten de centjes daarvoor ook aan wezig zijn. Blijft het echter een vraag, waarom de Russische tram niet naar het museum in Heilevoetsluis is gegaan. Beter weggeven, of verkopen, dan hem rustig laten verroesten. En wie wteet, als de STERN hem persé kwijt sou wiilien, is er nog een leuk zomerhuisje of zelfs een 'friet tent' van te maken. Alleen het ver voer zal weer wat problemen opleve ren. --fJ'j1 Ct>i crfVf.yL 11 Ti" jr.X» -l V" "t 'L r r-::.. X -X x |i'. iMfL 5 -Ate iRmAlcTf35 JHr B3rit •t" U.-JO-Win! 'is*m&è-uw »Wi3lrHL: "C- MWm -j =i~-5j-A _rr r!T] j"j' 'Fji r ,jr"pf -tri ,A»iite 4 '-■ML agZifjijy ROTTERDAM Het zestig meter hoge kantoorgebouw dat aan de Maasboule vard voor de fc'oninlijke Adriaan Volker-groep wordt gebouwd is de skyline van Rotterdam al danig aan het veranderen. Naast de Euromast zal dit Adriaan Volkerhuis, waarvan deze week het hoogste punt is hereikt, eind volgend jaar het 'beeld' van Rotterdam bepalen. Het pand wordt gebouwd door de Neder landse Betonmaatschappij Bato-Jansen te Alphen aan de Rijn. Volgens het hoofd van het laboratori um, de heer C. A. A. van ;der Stee is de herkomst van de verontreinigde lucht niet vast te stellen. Hij ver wachtte dat de hinder in de loop van de middag zou afnemen als er meer wind komt. Een van da -omstandighe den waardoor de hinder optreedt is dat het ozongehalte boven Den Haag na de zonnige maandag gestegen is tot boven de 100 "microgram per ku bieke meter. In Rijnmond was dat gehalte lager en ondervond de bevolking dinsdag geen overlast. De heer Van der Stee heeft goede hoop dat het proefonderzoek naar luchtverontreiniging in het zuidelijk deel van Zuid-Holland, dat-rin Septem ber start en drie jaar zal duren, meer' inzicht in de smogsituatie zal geven. Het onderzoek wordt verricht met enkele mobiele meetwagens en met zeven vaste 'mammoetpunten*. Den Haag, Rotterdam, Rijnmond, het TNO en het rijksinstituut voor volksge zondheid verlenen hun medewerking aan het onderzoek. De centrale meld- en regélkamer van Rijnmond heeft ruim vijftig klachten ontvangen over oiiestank. Volgens een ROTTERDAM Rijkswaterstaat gaat op 29 juni 1972 deontbrekende ge deelten van de zuidelijke randweg Rotterdam (Rijksweg 21) aanbesteden. Het werk omvat'het aanbrengen van het wegdek voor de gedeelten knoop punt rijksweg 10-rijksweg 21-Groene Kruisweg, Vaanplein-Verlegde Dordt- sestraatweg en de aansluitingen mét de Vondelingenweg en rijksweg 16, Het wegvak Groene Kruisweg-Vaan plein is reeds in gebruik voor het verkeer. Volgens de huidige planning kunnen de werkzaamheden rond de jaarwisse ling gereed komen. Het zuidelijke deel van de ruit om Rotterdam is dan op de voltooiing van enkele knoop punten na gereed ROTTERDAM - De 30-jarige Duitse matroos, J.W. Bolenda, opvarende van de duwboot Krokodil is maandag in het Hartkanaal onder Rozenburg ,door onbekende oorzaak overboord gesla gen en verdronken. Kort nadat de man zich van de kom buis naar zijn hut had begeven, zag een ander bemanningslid hem in het water spartelen. Reddingspogingen kwamen te laat Toen twee sloepen waren uitgezet, bleek de matroos al verdronken. Twee kikvorsmannen man de brandweer visten zijn stoffe lijk overschot uit het kanaal op. ADVERTENTIE Fatria MaisR- zuiver plantaardige, energie gevende mais-bisouit. woordvoerster gaat het om de 'norma le' stank, van Het Waterweggebied. Van smogvorming is geen sprake. Alle Machten kwamen als gevolg van de zuidenwind uit plaatsen ten noord en van het Rijnmondgebied.. Men regi streerde zestien Machten Uit Den Haag. Uit Rotterdam en Schiedam samen kwamen negentien klachten binnen- ROTTERDAM De heer L.C. Bur gers, zijn vrouw en zijn 2-jarig zoont- tje Michael die op 13 juni in een privé-vliegtuigje Rotterdam verlieten, zijn nog steeds niet terecht. De fami lie jen het bedrijf waar de Rotterdam mer werkzaam was hebben alle hoop opgegeven, Het vliegtuije, een Cessna, verliet op 13 juni Zestienhoven met bestemming Spanje. Daar wilde de familie Burgers de vakantie doorbrengen. Zij .zijn nooit aangekomen. Het vermoeden be staat, dat het vliegtuigje in de Pyre- neën is neergestort, maar zekerheid bestaat er niet Buitenlandse Zaken heeft contact gehad met zowel de Spaanse als de Franse autoriteiten. De ondernomen speuracties langs die vlieg route'hebben tot nu toe niets opgele verd. Het onderzoek wordt voortgezet. De heer Burgers was adjunct-inspec teur van Kahn Scheepvaart B.V. in Rotterdam. ROTTERDAM Woensdag 5 juli" 1972 zal te 09.00 uur voor het Hoofd kwartier van het Korps Mariniers, Westplein 12 te Rotterdam» door de marinierskapel der Koninklijke Mari- ne met de tamboers en pijpers van j het Korps Mariniers en een gewapen de wacht, een muzikale vlaggeparade worden gehouden. Tevens zal diezelfde dag ten 12.45 tot 13.30 uur door de marinierskapel een lunchconcert worden gegeven op het Stadhuisplein. ROTTERDAM Toen dinsdagmiddag bij het afbreken van een heistelling op de. Maasvlakte de onderbrug ging schuiven geraakte de heier A. P. Krei- ke, uit de Jan Lautersfraat in Amster dam (46 jaar) onder een twintig ton wegende stalen bint-Met een ernstige bekkênfraetuur is de heer Kreike naar het academisch ziekenhuis Dijkzigt in Rotterdam gebracht. '1 ADVERTENTIE ROTTERDAM SATER, de. toneel groep die met vier actrices en drie acteurs voornamelijk voorstellingen geeft op straat'en'in» fabrieken,, komt naar Rotterdam. In de week van maandag 26, juni tot en. met zaterdag I juli worden in het 'centrum van de stad en in wijken lunch-, middag--en avondvoorstellingen gegeven. In de wijken wordt ieder optreden een uur tevoren via een geluidswalen aange kondigd. Verder zal nog worden ge probeerd ook in een of meer fabrie ken lunchvoorstellingen te geven. Wijzigingen voorbehouden en- met de mogelijkheid dat de groep plotseling ergens in het centrum van de staa opduikt achter de hand, ziet, het sche ma van voorstellingen er als volgt uit: Lunchvoorstellingen (aanvang half. een) op dinsdag iri het centrum en op zaterdag in het winkelcentrum Samu el Esmeljerplein. Middagvoorstellingen (aanvang half drie) op maandag Pijnackerplein- Noordplein, dinsdag markt Hoog straat, woensdag in Hoogvliet, Posweg hoek Baarsweg, donderdag op de Kruiskade, vrijdag op de markt Schie- broek-Peppelweg en zaterdag op het Lijnbaanplein," aansluitend op het con cert in de muziektent. Avondvoorstellingen (aanvang acht uur) maandag op Plein 1953 of in Zuiaerpark, dinsdag op P.C. Hooft- plein, woensdag in het centrum, voor dat de balletkaravaan start en vrijdag tijdens de koopavond in ,de binnen stad. Eigentijdse gordijnstof voor een jong interieur..... dé weefstof .voor mensen van nu. Moderne jaspé uni weefstof, 120 cm breed, In de fraaie kleuren oranje, groen, -cdg' nac en rood. Nu niet-voor" f 5,98 maar voor nog géén drie gulderu - - Woensdagmorgen om 9 uur be gint op de 1e etage de verkoop van deze moderne jaspé uni weefstof, in 4 moderne kleuren. Nu per me ter 120 cm breed voor 2. Géén schrift of ut. best TIJDELIJK VAN 1.05 VOOR S4.VOORD! De wijkraad betreurt het overigens dat de protesten van de school tegen de marktplaats aan het Scheepvaart- piein pas zo laat zijn gekomen. Wan neer men rich onmiddelijk tegen deze plaats had gekeerd, dan had men kunnen zoeken naar een alternatieve plaats en dan had degemeenteraad reeds een beslissing kunnen nemen. Nu is het de vraag - of de markt nog eind juli geopend kan worden, zoals aanvankelijk de bedoeling was. Overigens gaat ook de wijkraad zelf niet geheel vrijuit. Op de laatse ver gadering werd door dit college geen duidelijk standpunt ingenomen. Men wilde de beslissing overlaten aan de gemeenteraad zonder dat een bin dend advies werd uitgebracht. De Rot terdamse raad voelde er echter weinig voor om'zich op deze wijze door de wijkraad voor het karretje te Jaten spannen en draaide de kwestie terug naar de wijkraad die nu eerst «en definitief advies moet uitbrengen. Mocht het Hoekse adviescollege be sluiten dat het Scheepvaaartplein - in derdaad overlast oplevert voor de school met de bijbel, dan kan men besluiten de markt te plaatsen op het parkeerterrein achter de Prins Hen drikstraat, een plek die destijds ai als tweede mogelijkheid werd genoemd. Indien u de krant onverhoopt eens niet mocht ontvangen, ver zoeken wij u ons bij voorkeur te bellen tussen 9 en 12 uur. TELEFOON 016—11.55.88.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1972 | | pagina 1