Wie wil iets experimenteels met kunst doen Agenda Modeshow academie de Couture Tourist Pilots staan zaterdag weer klaar M m Picknick van kapoentje Winterprogramma Sportpaleis Ahoy In najaar deel gemeenteraadsverkiezingen Propaganda ....en morgeru Overleden aan verwondingen Inbraak fotozaak: f 18.000 schade m J s Driebruggen voelt weinig voor gewest v. Borsselenpenning - voor ir. Woldringh Gemeente: geen geld voor bleekneusjes Tankers non veiliger binnen „TROUW/KWARTET VRIJDAG 30 JUNI 1972 Regio K3 Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM Met alleen de stemmen van de heer C. N. van Dis (sg) en mevrouw H, de Vos-Krul (comm.) tegen gaat Rotterdam door het aanvaarden van de nieuwe wijkraadverordeningzij het uiteraard met een groot aantal amendementen op detailpunten -een geheel nieuwe bestuurlijke situatie tegemoet. Vandaag ROTTERDAM'Burgemeester Thomassen heeft- met drie Rotter damse deelgemeenten voorlopig nog een erg luchtig geheel in de hand. Het is de bedoeling de zaak geleidelijk aan meer inhoud te geven. Van een onzer verslaggeefsters ROTTERDAM Hennie, Stella, Thea, Doortje, Lolke, Monique, Liesbeth, nog eens Liesbeth, Ei- leen, Koosje, Anne, Ineke, Marja, Joan, Frieke en Jeanette: ze staan xXT* i i i i vanaf zaterdag klaar. Voor toe- 10l6rKRl6ïlu6r risten die de weg naar Brussel willen vinden. Voor toeristen die op een regenachtige middag wil len horen waar ze met de kinde ren heen kunnen. Voor toeristen die een bezoek aan een museum willen brengen. Kortom: voor iedereen die op toeristisch gebied iets wil weten. srtsVkjgS t? 1 ^|ig| fs°"" ROTTERDAM Als ir. J. v. d. Kerk; direkteurvgeneraal'van Rijkswaterstaat vandaag het sein geeft over te schakelen op de zo genaamde 'Holland Chain' zullen vooral mammoettankers er een extra mogelijkheid bij hebben om nog veiliger één van de olieha vens in Europoort binnen te lo pen. Het project is opgezet door Rijkswaterstaat in nauwe samen werking met de hydrografische dienst en het hele loodswezen van het ministerie van Defensie. Eerste stappen op weg naar stadsgewest naar het oordeel van mevrouw De Vos, die sprak over 'een iopspeen' en 'een lege doos', constaterend dat- het nieuwe deelgemeentenbestei weinig had te maken met ontplooiing van de democratie. Dat de groei naar een stadsgewest gemakkelijk zal zijn, verwacht wet houder Van der Pols niet. Schiedam heeft zich al vóór de Rotterdamse beslissing viel, tegen een deelgemeen te-status in een stadsgewest uitgespro ken. En de gemeente Schiedam kan, zo heeft zij met het beruchte waterlei dingcontract bewezen, het been ge ducht stijf houden als haar iets niet zint. Bovendien; hoe moet hët in de toe komst met Rijnmond? Een titanenstrijd tussen bestuurders van Rijnmond en van Rotterdam om het stadsgewest? Inmiddels hebben het Rotterdamse ge meentebestuur en ambtenarenkorps alvast de voorbereidingen ter hand genomen voor de verkiezingen en ook voor de noodzakelijke personeelsbezet ting van de deelgemeenten. Er zijn vijf wijken betrokken bij de vorming van de drie deelgemeenten: Zuidwijk, Pendrecht, Charlois, Hoog vliet en Hoék van Holland. -De beide laatste kunnen zonder meer een" deelgemeente worden: in feite zijn zij satellietsteden. De Hoekse deelgemeenteraad krijgt elf leden en 'de Hoogvlietse negentien. Hoogvliet heeft nog vier ambtenaren nodig. Hoek van Holland nog drie. Anders ligt het met de geheel nieuwe Eén van deze amendementen bracht al meteen verandering in de naam: de drie wijken, die in de nieuwe constel latie ais eerste zullen worden aange pakt heten geen wijken maar deelge meenten en zij zullen worden be stuurd door deelgemeenteraden. 30 september moet een lijst van aan deze deelgemeenteraden over te dra gen bevoegdheden de gemeenteraad zijn gepasseerd. Daarna kunnen de verkiezingen volgen. Per 1 januari moeten de deelgemeenten Hoogvliet. Hoek'van Holland en Rotterdam Zuid- West een fedt zijn. In 1976 zal geheel Rotterdam moeten zijn verdeeld in deelgemeenten van elk omstreeks honderdduizend men sen, in 1978 zal er een stadsgewest Groot-Rotterdam moeten zijn, dat tien deelgemeenten bevat. Wethouder H. van der Pols (wijkaan- gelegenheden) donderdagmiddag rij- dens een gesprek over al deze zaken: 'Ik zie In heel Nederland grote be stuurlijke veranderingen in de zeven tiger jaren. Denk maar aan de histo risch gegroeide provinciegrenzen. Die zijn allang een anachronisme. Dacht u nu heus dat Den Haag nog kan gel den als hoofdstad voor een deel van Zuid-West Nederland?' De Gemeentewet laat de vorming van dergelijke deelgemeenten toe: zij zul len functioneren als de in die wet genoemde commissies. Die commissies knnnen worden gekozen, op welke manier is niet omschreven. Rotterdam volgt de procedure van de Kieswet..' 'Om het gemakkelijk tc ih'akgn',' zegt wethouder Van der Pols. Eert'voor schotje op de nieuwe'"kieswet: de kiezers mogêiï'ial achttien "jaar zijn. De over-te dragen, béstiiursbevoegdhe- dert zijn nog hief -tfrg substantieel: de zaak is -nog fachtig, veel te luchtig deelgemeente Rotterdam Zuid-West, die nog niet eens een ordentelijke naam heeft. Zoals bekend is daarvoor een prijsvraag uitgeschreven. Daar moet een deelgemeenteraad ko- .men van 37 leden en daar zijn niet minder dan zeventien ambtenaren no dig- De gemeente wil voor wat betreft de aantrekking van personeel in 'de toekomst zal dat alles zich-zeker nog uitbreiden een uitgebreide wer vingscampagne opzetten, voor wat be treft de propaganda bij 'de, kiezers wordt in de vijf betrokken wijken-een folder huis aan huis verspreid. Wethouder Van der Pols: 'De lokale belangengroepen in de wijken worden een uitdaging voor de politieke partij en, nu een groot deel van'de bevol king zich niet'gelukkig voelt met deze beslaande partijen'. i In de vijf betrokken wijken stelt de .gemeente 'aktiecentra' in, waar sten cilmachines en ander 'technisch' mate riaal ten dienste komen van iedere groep, die een bepaalde politieke ak- tie wil voeren. De mankracht voor dit werk moeten de aktievoèrenden zelf leveren. Wethouder Van der Pols: 'U kunt het zó zien: wij leveren spandoeken met als opschrift: 'komt meekiezen'. Zij moeten zeggen 'stemt op die en die groep'. ROTTERDAM Wie een voorstel heeft over kunstactiviteiten (die wel een experimenteel karakter moeten hebben) in Rotterdam kan in de ko mende tijd een briefje schrijven .naar :of langsgaan bij. de. af deling. Kunstza ken van de gemeente. Op 7 maart van dit jaar hesloot de gemeenteraad voor 1972 een krediet van 100.000 beschikbaar te stellen voor experimenten op het gebied van de kunst. Hoewel dit raadsbesluit nog moet worden goedgekeurd door het college van Gedeputeerde Staten zou den burgemeester en wethouders van Rotterdam het op prijs stellen nu al suggesties te krijgen van iedereen dm op dit gebied iets wil ondernemen, 'Die suggesties zouden dan vergezeld moeten gaan van een raming van de kosten. Het begrip 'kunst', dat zeggen b. en J8a_££.hog eap„bij, kan worden opge- vat in-de ruimste-betekenis van het woord. ROTTERDAM: De Doelen: erote laai: 20.15 Popconcert; Markt Schiebroek-Peppepvcg: 14.30 Voorstelling Toneelgroep Sater: GOUDA: st. Janskcrfi: 20.00 Concert Neder landse Bachverentging; HEENVLIET: Gemeentehuis: 20.00 Gemeente raadsvergadering. ROTTERDAM: De Doelen: grote zaal: 15.00 Orgelconcert door Arte Keyzer; 20.15 Prome- nadecQucert; Rotterdamse Schouwburg: 20.15 Ballets FCUx Bjasfca; St. Laurenskerk: 14.00 Carillonconcert; Nieuwe Oosterkerk; 20.15 Orgelconcert door Marie-Louise Jacquet; Kerk Sfmonstraat: 20.00 Orgelconcert door Dirk Jansz. zwart; Muziektent Lijnbaan- bp: splein: 15.00 Rotterdams Philh. Koperensem- KAASSLUIS: Grote Kerk: 20.15 Orgelconcert door Feike Asma. ROTTERDAM In het Dijkzigtzie- kenhuis is de 77-jarige A.I. Bogaarf van de Geunenburg overleden aan de verwondingen die hu op 12 mei had opgelopen door een verkeersongeval. De man was toen op de Slinge aange reden door een personenauto. ROTTERDAM Bij een inbraak bij Hitenbroek. Film N.V. in de Karel- doormanstraat, waar een zijraam van -'n etalage werd vernield, zijn filmca mara's, een kleinbeeld reflexcamara en een statief werd gestolen. Schade ruim 18.000. ROTTERDAM De directie van het sportpaleis Ahoy heeft een voorlopig programma voor het .seizoen 1972-'73 bekend gemaakt. Naast sportevene menten komt er een aanzienlijk aan tal andere amusementsprogramma's. Het programma ziet er als volgt uit: 13 tot en met 24 september: Disney on Parade, een show waarin alle Dis- ney-figuren hun opwachting makeh; 29 of 30 september: opening vanr het wielerbaanseizoen: 7 oktober: NCRV- Zeskamp; 14 oktober: Late Zaterdag avondshow; 28 oktober: Met een lach en een traan, programma rond Johnny Hoes; 5 tot en met 7 novem ber: optredenvan het Sowjet-Russi- sche staatsballet Moisejew; 13 tot en met 18 november: wereldkampioen schap proftennis, waaraan aile beken de profs van de Lamar-Hunt-groep, die niet op Wimbledon uitkomen, zul len deelnemen; 21 tot en met 29 november; ijsrevue; 8 of 9 december: Europees kampioenschap sprint voor beroepsrenners; 21 tot en met 27 november: kerstshow. Voor 1973 staat de Zesdaagse inmiddels ook weer vast. Deze zal gehouden worden van 17 tot en met 23 januari. (Van-, een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM In het gebouw van de Acadenie de Couture aan de Een- drachtsweg 63 hebben eindexamen leerlingen van de academie woensdag en donderdagavond de resultaten van hun vaardigheid gedemonstreerd tij dens een modeshow. Geprensenteerd, werden de stukken, die gemaakt waren voor het eindexa men, alsmede enkele werkstukken van eerstejaars, die wat accuratesse be treft overigens nauwelijks onderdeden voor de 'ouderejaars'. De opleiding aan de academie tot modeontwerpster' duurt twee jaar. Een var. de exameneisen is een mantel met hoed of een avondjapon met jasje. Ook werd tijdens de cursus aandacht besteed aan een decoratief ontwerp, stoffenkennis, originaliteit, moulage en boedenmaken. In het tweed jaar wordt nog een mannequincursus gege ven. De directrice van de academie, me vrouw M. Lemmen-de "Wit, die de school zo'n twintig jaar heeft geleid, denkt er over- om er m ee op te houden, 'Ik word wat te oud,' vindt ze. Besprekingen zijn gaande om een jon ge ontwerper als haar opvplger aan te trekken. Behalve de dagopleiding tot mode ontwerpster organiseert de Academie de Couture ook een aantal avondcur sussen, waaraan ruim tweehonderd leerlingen ook mannen'—deelne men. r ri.K.'Jjf 3tüf minder dan 50.000 toeristen die we konden helpen', aldus de heer R. M. Faber van Texaco. De veertien 'pilots' hebben toen in Rotterdam in twee maanden tijds 23.000 kilometer verre den Eerste-hulpers worden ze genoemd, de Texaco Tourist Pilots, die op hun felrode scooters door de stad rijden en hulpeloze' binnen- en buitenlanders terzijde staan. Vorig jaar deden ze, in nauwe samenwerking met de Rotter damse VW, hun intrede in de Maas stad. Het bleek dat ze in een behoefte voorzagen: 'Vorig jaar waren er niet ct-tH t,|J3S? ijl ,1;r .Viltpfi'.'b-»/, lh 1 i, j, I- V L, d' 9 'n'1: i,i w A-YL P r- i rUth C-AlVfiW T'Vi Ü-rtri? ,t NSïBihj '&-.!> W ifsKffiÈffi ROTTERDAM De wielerkalender voor dit weekeinde ziet er als volgt uit: vanavond om half zes de Ronde van Pijnacker voor amateurs en nieu welingen; morgenmiddag om 1 uur de Ronde van Zwijndrecht voor aspiran ten, nieuwelingen en amateurs en een dag later op het zelfde tijdstip de Ronde van Alphen aan den Rijn voot de jeugd, nieuwelingen en amateurs. DRIEBRUGGENIn -Driebruggen zien zowel burgemeester en wethou ders als gemeenteraad de noodzaak van gewest-vorming niet zitten. Het gevaar van 'een vierde bestuurslaag ziet men duidelijk als een realiteit. Omdat echter de gewestvorming een vrij onafwendbare zaak bleek blijkt men bereid zich uit te spreken voor aansluiting bij de kernen Gouda en Woerden. Tijdens de raadsvergadering waarop deze vraagstukken werden besproken is de heer E. Hogendoorn (SGP) als lid van de raad m de vacature Mulck- huyse geïnstalleerd. rif "lliirPÏ i V- 'i - riAe rftwjl ifpHW-rSfe t ISjft-riJuraa iUaS&ha ROTTERDAM In de tijd dat de scholen gaan sluiten worden er weer talrijke afscheidsfeesten gegeven voor grote en kleine scholieren" die' dé school gaan verlaten. Vooral op kleuterscholen verzinnen de leidsters al het mogelijke om het afscheid zo origineel mogelijk te doen. En het varieert dan van pop penkast, films van de 'Dikke en de Dunne' naar buitenspelen waarbij men dan afhankelijk is van het goede weer. Origineel was in ieder geval het feest van de Chr. kleuterschool 'Kapoentje' uit Lombardijen. Daar liet men de kinderen zich verkleden in allerlei televisiefiguren om daarna op de kin derboerderij 'de Kooi' een groots op gezette picknick te houden. En zo zaten daar donderdag tientallen Pippi's, Zoef de .Haasjes, Bevers en Bonanzafiguren te smikkelen en te smullen van krentenbollen en bana nen. Alleen Suzie, het zwarte hangbuik- zwijn van de kinderboerderij moest er weinig van hebben. Met haar vier biggen bleef zij toch maar knorrend op een afstand van deze vreemde figuren. ROTTERDAM De gemeente Rotter dam heeft ir. K. A. Woldringh, ad junct-directeur van het gemeente- energiebedrijf, die de dienst met pen sioen gaat verlaten, geëerd met de zilveren Wolfaert van Borsselenpen- ning. Wethouder J. Worst (bedrijven) heeft hem deze penning aangeboden tijdens een intieme bijeenkomst. Donderdagochtend nam de heer Wol dringh afscheid van de GEB-directie en van zijn medewerkers in de kanti ne van het GEB aan de Rochussen- straat. Donderdagmiddag was er een receptie ten stadhuize, waar zeer velen hem ten afscheid de' hand kwamen druk ken. ROTTERDAM De aktiegroep Het Oude Westen is nogal verbolgen over de afwijzing (door de Rotterdamse •Stichting voor Lichame.ijke Opvoe ding) van een subsidie voor bustoch ten voor kinderen. In de wijk zelf is geen speelruimte voor de kinderen, aldus de actiegroep. 'Daarom is het voor de jeugd uit het oude westen zo belangrijk eens wat frisse lucht in de vrije natuur te happen.' Wanneer de ouders de kosten zelf zouden moeten betalen zou dal neer komen op meer dan 8 per kind'per keer, 'te veel voor gezinnen met lage inkomens', vindt.de aktiegroep. ALPHEN Dinsdag is tussen 9.30 èn 12.00 uur op de Herenweg te Alphen aan den Rijn het inkomend verkeer aan snelheidscontrole onderworpen. Tegen 21 autobestuurders, die de snel- heïdsbepaiing van 50 .km' met 10-15 km hadden overschreden, heeft de politie proces-verbaal opgemaakt. Rijkswaterstaat sluit radarketen op Noordzee De 'keten' is het eerste radio-plaatsbe palingsysteem op de Noordzee dat door een centrale overheid is gefinan cierd. Het project, dat past in de radar-ketens die het noordelijke en zuidelijke deel van. de Noorzee bewa ken, kostte ruim tien miljoen gulden. Voor de explotatie zal voorlopig geen beroep worden gedaan op industrie of scheepvaart. Het systeem komt er in het kort op neer dat door middel van speciale Decca-apparatuur hyperboli sche positielijnen worden uitgestraald. Dit uitstralen gebeurt vanuit een hoofdstation in, Gilze-Rijen ,'en twee bij-stations respectievelijk ini-Heilo en Sas van Gent. Een van deze stralen is een rechte lijn. Deze signalen worden aan boord van de schepen opgevangen door standaard- apparatuur. De rechte lijn, geprojec teerd op de te veraen geul, levert een electronische Tichtenlijn' op waarop het schip feilloos een haven ban binnenlopen. 1 Na de ingebruikname van de Engelse 'chain' en later de keten bij de wad deneilanden ontstond er een zekere leemte voor wat betreft de radar dekking in het midden van de Noord zee en met name dat gedeelte dat voor Rotterdam van belang is, aldus ir. J. van Dixhoorn van Rijkswater staat in een toelichting op het pro ject. Dit hiaat is in juli 1969 opgevuld door een proef-'.eten waarop tot nu toe 650 tankers binnengelopen zijn. Bij de bepaling welke apparatuur ge bruikt zou moeten worden is op hon derd tankers die de afgelopen drie jaar Europoort binnenliepen een steekproef gehouden naar de ontvamgst- - apparatuur. Hieruit bleek dat vrij wel alle tankers in staat zijn de 'chain-tekens' te vangen. Alleen 'voor de Maasgeul is, -aparte 'apparatuur' nodig. Dit probleem - heeft Decca opgevangen door eën kïein kastje te ontwerpen de zogenaamde Brow Box die de loodsen mee aan boord nemen en gemakkelijk Bante sluiten is op de standaarduitrusting aan boord. Het systeem laat zich het best verge lijken met de' methode zoals die bij de luchtvaart worden gebruikt Ook hier is sprake van eeri 'aanvliegroute'. Scheepvaart en luchtvaart raken el kaar in deze 'Holland Chain' omdat de helicopters die de loodsen aan boord van mammoettankers droppen eveneens op deze plaatsbepaling navi geren. Voor een maximale veiligheid zijn de systemen in de drie stations driedub bel beveiligd. Daarnaast is even ten noorden van Hoek van Holland een hypermodem controleeentrum inge richt waar elke storing direct gelocali- seerd. wordt. De drie zendstations zullen in tegen stelling tot de proefstations niet wor den bemand. Er zijn" uitgebreide veiligheidsmaatregelen 'ingebouwd' zoals automatische brandblusappara tuur en een directe lijn met de.politie tegen eventuele indringers. gjB nil q yip. f' ,'ir VV'-ïSi3jjj'Vs" i'p "t 1 'Sis ti!S'V jW-Caft' Ut-fr'j--AzS&iTAflSSr rw'- jJL ,r 1 .'ff!'Vi r~r-.rri ffr.inff.'. k' W-s q? t u - w3 4-J <ji d !iu MkïïÉ-- BOTTERDAM mammoettankers. Eén van de driedubbel beveiligde zendstations in de vandaag geopende 'Holland Chain' voor dc grote Weer kerk dicht in Schiedam SCHIEDAM De gereformeerden in Schiedam zullen het binnen afzienba re tijd met drie kerken moeten doen. Werd eerder dit jaar de Goede Haven- kerk aan de Westfrankelandsedijk in het zuidelijk stadsgedeelte gesloten en verkocht aan de provinciale biblio theek, nu staat de Oosterkerk op de Rotterdamsedijk op de nominatie om tc verdwijnen. Het gebouw is name lijk in slechte staat, het dak lokt en het kost gewoon teveel om de kerk te laten opknappen. Wanneer de kerk dicht gaat is overigens nog niet be kend, dat kan over tien jaar, maar ook volgend jaar het geval zijn. Naast een slechte staat van het pand staat namelijk deze buurt op de nomi natie om gesaneerd te worden, maar ook de juiste saneringsdatum is nog met bekend. -4 V Daarbij komt nog 'dat de- Oosterkerk een grote kerk is'waar ruimte is voor velen, maar waar 's zondags slechts weinigen komen.Daarbij loopt het aantal aktieve gereformeerden die zondags naar de kerk gaan in Schie dam, net als overal elders, flink te rug, zodat men genoeg heeft aan drie kerken, namelijk de gloednieuwe 'De Ark' in Kethel, de Magnaha Dei Kerk in Nieuwland en de Julianakerk aan de Burgemeester Knappertlaan. OPVANGEN Deze kerk moet het aantal kerkgan gers op gaan vangen, dat uit het oosten komt, net ais het aantal gere formeerden uit het zuidelijk stadsge deelte, de vroegere Gorzen, dat door het verdwijnen van de Goede Haven kerk ook op de Julianakerk is aange wezen. Om deze kerk, die uit de jaren '30 dateert, vooral intern een wat moder ner aanzien te geven, is ds. K. H. Schuring, die in zijn eentje ook bijna de complete De Ark .bij elkaar heeft gekregen, opnieuw een aktie begon nen om 50.000 bij elkaar te bren gen. Op de vraag waar dan het geld van de verkoop van de Goede Haven- kerk is gebleven antwoordt hij: 'Dat geld wordt voor een groot gedeelte bestemd om schulden af te lossen, maar 85.000 hiervan gaan naar het restauratiefonds van de Julianakerk. Daarnaast hopen we op de opbrengst van de jaarlijkse Ziezo-bazar, die ge- ■middeld ook zo'n 15.000 opbrengt'. Voor dat geld gaat heel wat gebeuren. Omdat bij .de bouw van de kerk in de jaren '30 geen rekening is gehouden met zalen en keukens, wordt dit nu verholpen. Onder de middengalerij komt een zaal voor ongeveer 80 perso nen met een paar toiletten. De ruimte wordt gewoon van het kerkgedeelte afgesloten. De kerk houdt dan nog maar 900 van de oorspronkelijke 1200 zitplaatsen over. De banken in de kerk worden ook anders neergezet, ook komt er een ruimere, moderne keuken in de Julianakerk. De buiten kant krijgt een nieuwe verflaag, ter wijl alle gebroken ruiten worden ver nieuwd. De verbouwingsontwerpen worden ge tekend door architect Goslinga, die ook de Magnalia Dei Kerk en de Goede Havenkerk ontwierp.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1972 | | pagina 1