Struycken over fusie: we zijn beide gezond Integratie van nutsbedrijven Bankbiljetten Negatieve rente 0p recordhoogte in Zwitserland EMS heeft aandacht Ballast Nedam - Grotere export katoen rayon, linnen en jute Pond sterling verder omlaag weekstaat nedbank hagc tan even groot probleem voor luchtvaart Nederlanden 1870 had vorig jaar bevredigende groei Forse winststijging bij Uniiever-Duitsland Philips leent 1100 min in buitenland Groot-Brittannië Familieberichten DOW JONES INDEX m Premielening Den Haag Renaissance natuurlijk proclukt Gunstig Engeland Ontwikkelingslanden TR0UV/XWARTET WOENSDAG 5 JULI 1972 1 Eeononiie-Finaneiëii TPNOUSIl KIS Van een onzer verslaggevers AMSTELVEEN Voor het nu lo pende op 1 april begonnen boekjaar verwacht de KLM een nog aanzienlijk, zij het geringer verlies dan in 1971/72, toen 95 min. verloren werd. Over de om- j vang van het negatieve resultaat durft de directie zich nog niet nauwkeurig uit te drukken, maar wel wilde men kwijt, dat in het verlies van het afgelopen jaar ver schalende niet terugkerende pos ten zitten ter waarde van 10 20 min. 'et ton-kilometervervoer is in de eerste twee maanden van het huidige boekjaar (april en mei) pet hoger gewete dan in de vergelijkbare perio de van 0H97121/72 en ook de vracht 21 pet) deelde weer me in de pro gressie', vertelde financial directeur E. Bekman in en toelichting op het jarverelag. Op het stuk van de tarie- evn heft de situatie ich echter ver scherpt, en het is daarom nog maar de vraag, wat er van de zojuist ge noemde slagingspercentages nog te zien zal zijn in de inkomsten. Het jaar 1971/72 zal moeilijk zijn, omdat verschillende factoren, die vorig jaar een nadelige invloed hadden op het resultaat ook nu nog van kracht zijn. De revaluatie van de gulden, tezamen met andere wijzigingen van de pari teiten zal in guldens gemeten een verlagend effect hebben op de inkra sten en kosten; dit effect zal echter voor de inkomsten veel sterker zijn dan voor de kosten. maatregelen Om tot een verbetering van de situa tie t® komen heeft de KLM maatrege len genomen voor nog scherper kos tenbewaking en een krachtiger ver koopinspanning, vooral gericht op de groeimarkten voor vracht en toerisme. Dat het toeristenvervoer inderdaad veel meer een groeimarkt Is dan het vervoer van mensen, die om zakelijke redenen reizen, blijkt uit djfers, die de KIM presenteert: een 20 pet stij ging voor eerstgenoemde catagorie en een 7 pet stijging van de tweede groep. Wat de resultaten op langere termijn dan het huidige boekjaar betreft, in de komende jaren zal, aldus het aar- verslag, de vliegtuigindustrie aan de luchtvaart geen nieuwe vliegtuigtypen bieden, die een belangrijke verlaging van de kostprijs per ton kilometer kunnen verschaffen. Dit in tegenstel ling tot een ontwikkeling, die tiental len jaren-geduurd heeft,eiuwaarblj. de kosten van het vliegen relatief steeds lager werden. TARIEVEN Hoewel, er geen verlaging van de* kostprijs per tonkilometer te verwach ten is, zullen de luchtvaartmaatschap pijen wel geconfronteerd worden met een verdere stijging van lonen en prijzen. Daarom ziet de directie perio dieke verhogingen van de luchtvaart tarieven als onvermijdelijk. Algemeen bedrijfsdirecteur mr, J. F. A. de Soet meeat zelfs; "We kunnen wel beter kostenbewaken enz. (zie boven red.) maar een aanpassing van de tarieven Is noodzakelijk om tot een bevredi gende rentabiliteit te komen'. De KLM is op dit punt echter niet opti- mitisch. De heer Beekman: 'de tarie- fafbrekers zijn als winnaar uit de strijd gekomen* OORZAKEN Als oorzaak van het grote verlies in 1971/72 noemt het jaarverslag de on- MöHSf [S -< ïStf aansis; Jafc fa m De Jumbo-Jet begint op Schiphol een gewone verschijning te worden. verwacht beperkte vervoersgroei, in het bijzonder van de vracht, die het gevolg was van de slechte conjunc tuur, de valuta-onrust en de scherpe concurrentie. Nadelig was oook de druk op de tarieven. Een toeneming van vrachtvervoer met 11 pet bracht maar 2 pet meer inkosten op en 5 pet meer postvervoer zelfs 12 pet minder inkomen. De wijziging in de koersver- houding tussen de belangrijkste mun teenheden in de wereld scheelde de KLM ook nog eens enkele tientallen miljoenen. Tenslote was ook de capa- citeltsvergroting door de Introductie van de Boeing 747B (Jumbo Jet) een nadelige kostenfactor. Iedere factor op zich zou nog niet zo ernstig geweest zijn, zei financiële •expert- Beekmanf maar alles tezamen- was het teveel. Op zich zelf noemde hij een stijging van de totale inkom sten met 13 pet in één jaar geen slechte prestatie. Ook de verhouding: produktiestijging 16 pet kw tatieve vervoersstijging 13 pet was zijns inziens niet slecht in een perio de, waarin het proces van vlootver- nieuwing zich voltrekt. Maar aan de inflatie heeft de KLM een hoge tol moeten betalen. De loonsom steeg met ƒ76 min of met 17 pet, waarvan 5% pet door stijging van het aantal employees en 11 pet door stijging van het loonpeil. Dit jaar zal de KLM geen uitbreiding van het pesoneel toestaan. Het jaarlijkse verloop is 750 man (op .een personeelsbestand 17.000) en van de openvallende plaat sen wil men slechts in zeer noodzake lijke gevallen tot vervanging over gaan. Op 31 maart 1972 had de KLM in haar luchtvloot zeven Jumbo Jets (waarvan 4 op leasebasis). Verder wa ren er (in vier verschillende uitvoe ringen) 26 DC-toestellen, 19 DC-9's en 1 Fokker F-27. De volgende fase van de vlootvernieu- wing valt in de periode november 1972-november 1973, wanneer de zes bestelde DC-10-30's in gebruik worden genomen. De KLM heeft og eenoptie op nog zes DC-10's. In twee gevallen zal zeker van deze optie gebruik wor den gemaakt. Plannen voor andere toestellen dan de Jumbo Jets en de DC-10's heeft de ELM momenteel niet. Het Europese luchtbusproject is niet interessant, omdat dit toestel spe ciaal geschikt is voor het Europese üjnennet en zodoende te groot Het probleem is. dat Schiphol wel een zeer belangrijk centrum is voor het intercontinentale verkeer, maar dat het voor het Europese verkeer een AMSTERDAM De nettovooruit- gang van het verzekerde kapitaal van levensverzekering maatschappij De Nederlanden van 1870 (behorend tot de Italiaanse Generali-groep) is in 1971 opnieuw bevredigend geweest. De stijging bedroeg 187,6 min tegen 192,6 min in 1970. De stand van de portefeuille kwam hiermee op f 1833,3 min, waarin begrepen is de portefeuil le van het Belgische bedrijf, zo blijkt uit het jaarverslag. De bruto premie ging omhoog van ƒ31,6 min tot ƒ38,0 min. In de scha- desector vertoonde het brutopremie- inkomen een bevredigende toeneming met 16,8 ptc (v.j. 16,2 pet) van 17,3 min tot ƒ20,2 min, zowel in de leven - als in de sehadesector werden de resultaten aanzienlijk beïnvloed door de voortgaande loonkostenstijging, die opnieuw de prochiktivitaitsstij ging overtrof. Dit wekt gezien 't arbeids intensieve karakter van het bedrijf nauwelijks verwondering, doch baart wel veel zorgen. In het levenbedrijf steag het saldo winst van 600.000 naar ƒ689.000. Bijzondere factoren, die in de toekomst niet weer in dezelfde mate kunnen worden ver wacht, beïnvloedden dit resultaat gun stig. Het schadebedrijf leverde een voordelig saldo op van ƒ287.000 (v.j. 54.000). Hoewel het technisch resul taat hier weer positief is geweest, kan toch niet van een bevredigende ont wikkeling worden gesproken omdat, afgezien van een redelijk rendement op het eigen vermogen, het resultaat marginaal is en op zichzelf geen gele genheid biedt tot het versterken van de vereiste waarborgen. De Nederlan den van 1870 stelt voor het dividend onveranderd vast te stellen op 7,5 pet HAMBURG Uniiever-Duitsland heeft in 1971 een winst behaald van 204 miljoen mark tegenover DM 165 min. in het voorafgaande boekjaar. De omzet nam met 9% toe tot DM 4,85 miljard. In feite was de groei van Uniiever-Duitsland echter groter, want in het omzetcijfer van 1970 is nog een omzet van DM 174 min. opgenomen van deelnemingen, die in 1971 niet meer geconsolideerd waren. Na ver rekening komt dan een toeneming van de verkopen met 13,4% uit de bus. Tot de omzetgroei hebben levensmid delen 15,8%) het meest bijgedra gen. Daarna volgde ijs en diepsvries- produkten. RÏÏTTERBAM De fusie van Struyc ken met Oving-Biepeveen is geboren vanwege de continuïteit en geenszins omdat het niet zo best zou gaan met beide ennootschappen. 'We zijn bei de gezond', aldus de directie van Struycken tijdens een informatieve vergadering van aandeelhouders Struycken. Struycken wil via de samenwerking allereerst de concurrentiepositie ver sterken. In de agenturenseetor van het bedrijf was danig de klad geko men door een gewijzigde marktstruc tuur en monetaire wijzigingen. De SCHIEDAM De raad van Schiedam gaat zich eind augustus tijdens een besloten vergadering buigen over de integratie van de nutsbedrijven van de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Deze uitspraak deed de raad gisteravond tijdens een openbare extra raadsvergadering. Tijdens dze vergadering 2al de hele materie opnieuw worden bekeken, vervolgens zal er een raadstuk uit gaan dat dan weer In discussie komt tijdens een openbare raadsvergadering vzn 25 september. Vooruitlopende kreeg het Schiedamse college de be voegdheid van de gemeenteraad met b en w van Vlaardingen en zo nodig met Maassluis besprekingen te voeren over financieel-technische problemen. Zonder daarbij het eigen standpunt over de wenselijkheid van de integra tie kenbaar te maken. Het verzoek van het gemeentebestuur van Vlaar dingen voor 1 september tot een defi- nitiece standpuntbepaling te komen, werd met instemming van de raad verworpen. vrees bestond dat in de komende jaren winstbronnen zouden opdrogen daarom besloot men de distributiesec tor uit te breiden, wat echter nogal wat kosten met zich meebrengt. Om de concurrentiepositie te versterken en de basis te verbreden zocht men daarom naar mogelijkheden van sa menwerking. Voor men op het bod van Oving in ging. werden diverse onderhandelingen gevoerd. Struycken ziet de samenwerking met Oving-Die- peveen met vertrouwen tegemoet en verwacht een positieve winstontwikke ling. Oving-Diepeveen biedt voor ie der aandeel Struycken van 1000 no. 8000 winstdelende achtergestelde obligaties. Deze obligaties dragen een rente van 7 pet plus 0,25 pet voor ieder vol pet dividend boven de 6p ct dat door Oving wordt gedeclareerd. De aanmelding van de stukken Struycken moet uiterlijk 12 juli plaatsvinden. AMSTERDAM Philips wil over gaan tot de onderhandse plaatsing van 6 pot, 7 -jarige Euro-guldensnotes tot een maximum van 100 min. De koers van uitgifte is 98,5 pet De notes, lui dende aan toonder in stukken van 10.000, hebben coupons per 1 augus tus. De aflossing vindt plaats in ge lijke jaarlijkse termijnen in de jaren 1976 tot en met 1979. Vervroegde af lossing is niet toegestaan. Plaatsing kan niet geschieden bij in gezetenen van Nederland en de VS. Er wordt geen beursnotering aangevraagd. Wel zal er voor niet-xngezetenen van. Nederland een markt in de notes wor den onderhouden. De gehele opbrengst van de emissie zal door Philips buiten Nederland worden besteed. BERN Op alle toenemingen van de saldi op rekeningen die hiet-ïngezete- nen bij Zwitserse banken aanhouden moet een negatieve rente van twee procent per kwartaal worden betaald, zo heeft het Zwitserse ministerie van financiën dinsdag bekendgemaakt. De terugwerkende regeling geldt met veel minder vooraanstaande plaats in- Mifijpr WPflrlnopn i'n kracht van 3 juli. De rente wordt neemt. iuillUCl VY Cl nlUZCIl Hl berekend naar de stand van de reke' In het algemeen blijkt, dat de KLM bescheidener is geworden met haar investeringsplannen. Werd vorig jaar voor de komende vijf jaar gesproken over een investeringsbedrag van ƒ3,2 miljard, ditmaal wordt gesproken over ƒ2 miljard. Van 'een onzer verslaggevers DEN HAAG Een kleine groep be leggers wil met Zwolsman rond de tafel blijven zitten om over het bezit van de EMS te praten. Tot de groep behoort behalve de Hollandse Beton (HBG) ook Ballast Nedam in Amster dam. Binnenkort' worden de namen van de andere geïnteresseerden be kend gemaakt. De overblijvende maatschappijen zul len geen gezamenlijk bod op de EMS- besittóngen doen, maar hebben be langstelling voor de overname van afzonderlijke objecten. Mogelijk kan dan ook het Kurhaus worden gered. Zoals bekend trok maandag een aantal deelnemers uit van het consortium in oprichting, dat geïnteresseerd was in de EMS-bezittingen zich terug, met het oog op de toekomst vam Seheve- nungen als badplaats. LONDEN De daling van de werk loosheid die zich in mei in Groot- Brittannië heeft voorgedaan wordt be vestigd door de cijfers voor juni, die eveneens een sterke teruggang aanto nen. Uit de voorlopige cijfers die het de partement ,van Werkgelegenheid heeft gepubliceerd blijkt dat het aantal werklozen' uitgezonderd jongerëh die pas de school hebben verlaten en werk zoeken en werknemers die tijde lijk zonder werk waren op de dag van de telling (12 juni) na correctie voor seizoensinvloeden 3,5 pet van de beroepsbevolking bedroeg. Voor de ommekeer van de afgelopen twee maanden was dit cijfer 3,9 pet. In getallen uitgedrukt liep dit voor het seizoen gecorrigeerde totaal in juni terug met 29.300. Maar de feite lijke vermindering bedroeg 63.700. Ge middeld is het voor het sieozen gecor rigeerde cijfer in elk van de drie maanden maart-juni met 29.100 terug gelopen. In de daaraan voorafgaande drie maanden deed zich daarentegen een gemiddelde «tijging van 10.300 voor. ningen van eind juni Jl. en de rente dient vooruit te worden voldaan. Verder heeft de Zwitserse regering bepaald dat geen rente wordt betaald op gelden die na.31 juli 1971 het land zijn binnengekomen. Tot dusver re gold de bepaling dat geen rente werd vergoed op gelden die waren gedeponeerd bij banken met ten min ste twintig miljoen frank aan buiten landse deposito's. DEN HAAG Bij de jaarlijkse uitlo- tinö van 500 obligaties van de 2,5 pet. premie-lening 's-Gravenhage 1952-2 is de premie van 50.000 gevallen op nr. 154662. Met 10.000 lootten uit de nrs. 108684 en 170455. Tien obligaties zul len worden afgelost met 1000 en wel de nrs. 162166, 183703, 189962, 153158, 195115, 153420, 109037, 193929, 162145 en 1109971. Een bedrag van 500 viel ten deel aan de nrs. 47807, 137398, 189089, 103974 en 190017, ter wijl verder per 1 november 482 obli gaties met 150 zullen worden afge lost AMSTERDAM Zoals te verwachten was, heeft de bankbiljetten circulatie de afgelopen week een nieuw record gebroken met een stijging van ƒ432,2 min tot ƒ11,37 mrd. Deze verdere uitzetting, die vooral onder invloed van de vakanties tot stand kwam, stelde de banken voor wat problemen, temeer daar ook nog wat belastingbe talingen plaatsvonden, waardoor het saldo van de schatkist omhoog ging van ƒ211,4 min tot ƒ308,8 min. Om het een en ander te financieren achtten de banken naast een vermin dering van hun saldo van 663,4 min tot ƒ234,4 min een vermeerdering van de opgenpmen voorschotten met 19,1 min tot ƒ43,8 min noodzakelijk. Ook het saldo van andere ingezetenen nam af met 98,3 min tot ƒ59,3 min. Daarnaast onttrok de centrale bank* nog door deviezenverkopen 33,7 min aan de markt, waardoor de goud- en, deviezenreserve daalde tot 12,2 mrd. Juist onder orrvloed van de voortdu rende interventie van de bank in de dollar en minder in het pond, zal de geldmarkt de komende dagen fors ruimer worden. Afgemeten aan de nu reeds door de bank opgenomen bedragen, komt er de komende dagen naar schatting ruim 500 min-in de maikt. Ook zal er na de 'zwarte vakan- tie-ultimo' wel wat bankpapier terug komen, zo wordt in de geldmarkt verwacht. Een verlaging van het ta rief van call-money (officieel 2,5 pet) is zeer spoedig te verwachten, temeer omdat er reeds zaken zijn gedaan op een 0,25 pet. Heden overleed, vertrouwend op Zijn Heer, mijn lieve Man, onze zorgzame Vader en Grootvader Johannes Kolkman in de ouderdom van 73 jaar. Aalsmeer: H. N. J. Kolkman-Admiraal Amsterdam: T. Kolkman P. Kolkman-de Jonge Hasselt: Z. Vriesinga-Kolkman S. Vriesinga G. van Dalfsen-Kolkman H. van Dalfsen C. van Eijken-Kolkman J. van Eijken W. Kolkman IJ. Kolkman-van Wijk R. Kolkman J. Kolkman G. Kolkman-Schutte en kleinkinderen Amsterdam: Hellevoetsluis: Aalsmeer: Amsterdam: a/b „Energie": Aalsmeer, 3 juli 1972 Seringenpark 5. De teraardebestelling zal D.V. plaatsvinden vrij dag 7 juli a.s. op de Algemene Begraafplaats te Hasselt, Vooraf zal er een dienst zijn in het Bouwcentrum, Ridderstraat 24, welke aanvangt om 13.30 uur. Van een onzer verslaggevers ARNHEM Ondanks de monetaire onrust is de export van katoen, rayon, linnen en jute vorig jaar fliak toegenomen. Vooral katoen had daarin, voor het eerst sinds jaren, een flink aandeel. De export, grotendeels naar de EEG-partners, steeg met 17 procent, vergeleken met 1970, van 550 miljoen tot 645 miljoen. In het binnenland steeg de afzet met 3% procent. Met droefheid geven wij u kennis dat na een ernstige ziekte is overleden onze gewaardeerde medewerker, de heer G. J. van Leusden Gedurende bijna 25 jaar heeft de heer van Leus den als chauffeur met grote bekwaamheid en toewijding onze onderneming gediend. Aan zijn persoon en werk bewaren wij een goede herinnering. Direktie en personeel Vereenigde Utreehtsche Ijzerhandel N.V. De Vereniging Katoen-, Rayon-, Lin nen-, en Jute-industrie (KRL) schrijft dit in haar jaarverslag over 1971. Het grote aandeel van de katoen in de groei van de markt noemt de KRL 'verheugend'. Het zou 'een eerste be vestiging kunnen zijn van de door vele insiders voorspelde renaissance van het natuurlijk produkt'. Slecht te spreken is de KRL-industrie over Italië. Opvallend was de toename van de import yan industriegarens uit dit land. De invoer uit Italië steeg van 1641 ton in 1970 tot 2235 ton in 1971. Hier staat een uitvoer van slechts 38 ton naar dit land tegeno ver. Men vindt dat hier sprake is van een ondoorzichtig spel van Italië, dat voor de zoveelste maal er in slaagde uitstel voor de invoering van de BTW te krijgen en dat, zoals een Duitse textielfabrikant verzuchtte, de EEG- verordeningen nauwelijks heeft gele zen. Martverstorend waren ook de impor ten van katoengarens uit Turkije, die door de regering van dat land worden gesubsidieerd. Spanje en Griekenland vergrootten eveneens de uitvoer van katoenen garens naar Nederland. Wat synthetische garens betreft, zijn de importen uit Azië marktversto rend. In dit geval gaat het om de invoer uit Taiwan en Japan. KRL-industrie zullen voortvloeien, is nog met te overzien. Zeker is dat de EEG-vergroting niet geruisloos ver loopt, gezien de traditioneel in Enge land in het verleden plaats gehad hebbende grote textielinvoeren uit de Commonwealth landen, met name In dia en Pakistan en de Kroonkolonie Hongkong. De grote vraag naar ruwe katoen, mede in verband met de gunstige marktpositie voor katoenen produk- ten, heeft in 1971 geleid tot een sterke stijging van de katoenprijzen. waarvan volledige doorberekening vaak moeilijkheden opleverde. Op het moment is de wereldvoorraad ruwe katoen ontoereikend. Verwacht wordt dat er pas eind 1972 of begin 1973 een wat ruimer aanbod ruwe katoen komt. Gezien de gebeurtenissen in Pakistan ziet de toekomst voor ruwe jute er niet rooskleurig uit; in Nederland liep de produktie vorig jaar ten op zichte van 1970 47 pet terug. De linnen weeefsel-sector is als gevolg van bedrijfssluitingen de laatste jaren tot een onbelangrijke branche geredu ceerd. Welke problemen uit de toetreding van Engeland tot de EEG voor de Op een gisteren, naar aanleiding van het jaarverslag gehouden persconfe rentie heeft het bestuur van de Vere niging KRL erop gewezen dat 1971 relatief een gunstig jaar was, niet alleen door een stijging van dc omzet ten maar ook door een vermindering van de voorraden en door een lichte verbetering van de rendementen in een behoorlijk aantal bedrijven. In het algemeen beweegt de produktie zich dit jaar op het niveau van 1971. De orderportefeuilles in weverij en spinnerij zijn behoorlijk gevuld. Gun stig is dat de modetrent zich meer in de richting van geweven dan van gebreide stoffen beweegt. De vooruitzichten voor de export wor den bij de KRL niet slecht geacht. Gehoopt wordt dat er voor langere tijd een oplossing gevonden wordt voor de valuta-problemen (het pond- sterling) van de laatste tijd. Revalua tie van de gulden zou onze door de loonkosten stijgingen verzwakte eco nomische concurrentiepositie niet ten goede komen. Desgevraagd werd geantwoord dat men in KRL-kringen zeker op de langere termijn niet bang is voor de concurrentie van de goedkoper produ cerende ontwikkelingslanden. Daar zullen zich op den duur wat lonen en dergelijke betreft, zelfde problemen gaan voordoen. Overigens was men van oordeel dat althans Nederland zijn tol wel betaald heeft aan de ontwikkelingslanden, ook gezien de abnormale Importen. Sommige andere landen konden in dit opzicht meer doen maar het wordt tijd dat Neder land 'eens aan zichzelf gaat denken', aldus de KRL. Wat de gewraakte concurrentie ver valsing betreft werd opgemerkt: 'het is niet de bedoeling stereotyp hiero ver een klaaglied aan te heffen maar de feiten moeten gesignaleerd wor den. In een concurrentieworsteling in een vergrote EEG van 257 miljoen mensen op het scherp van de snede zijn gelijke concurrentievoorwaarden een eerste vereiste om de werkgele genheid in de industrie in stand te houden in duizenden guldens Stork Friesland, deel van de VMF, activa 28 juni sjuii Verschil heeft met de Friese Ijzergieterij Wil- Goud 6.897.480 8.897.480 onv. Iem ten Cate in Heerenveen, werk- Vord ouiteni. «eld s.221.047 s.iss.iss 37.S92 maatschappij van Nederhorst, in prin- vöm "buueni "Sia cipe overeenstemming bereikt over de Trekkingsr. imf overneming door Willem ten Cate van Discomoportef. Stork's roestvrijstaalgieterij te Gorre- voorscn. "es1 cn. den zakte de Britse munt verder weg Totaal 13.735.73s 13.712.391 13 sso tot 2,415. Deze notering ligt nog ?,oud deviezen 12.23s.s9012.20s.2i8 23.347 maar een fractie boven de 2,40, wat gcuh"Btkhuttent. '44ü 14485 33'67H de officiële koers van het pond was Dekkingsperc. s3.3o so 65 2.61' ten opzichte van de dollar voordat vorig jaar de valuta-onrust begon. Na het akkoord van Washington in de- cember j.l. was de nieuwe officiële ruilverhouding 2,6057. De gisteren KOerSeH ID Montreal tot stand gekomen koers komt dus neer op een devaluatie van het pond Overigens zijn de Britse monetaire Otirwnt Kattiurst reserves in juni met 185 min ge- "ornL Tar Ch",n slonken tot 6,97 mrd. Hierbij is Na, ua, inbegrepen de terugbetaling van 69 Mass Ferguson min op langlopende schulden. De ^at Resources, stand van de reserves per eind juni ,Jm houdt geen rekening met de interven tie in valuta's van EEG-landen, want - de afdoening daarvan geschiedt pas in juli. In Amsterdam kwam de notering van het pond op 7,60-7,90 tegen een koers van 7,7133-7,7185 eergisteren. Ook de dollar blijft nog zwak ge stemd. Omdat de Amerikaanse munt ook gisteren weer op het laagste in- terventiepunt van DM 3,15 was geko men, heeft de Duitse Bundesbank de dollar moeten steunen. Eergisteren was de Duitse centrale bank gedwon gen om 8 250 min te besteden om de dollar op 'niveau' te houden. De dollar vond in Zürich de weg omhoog terug. In Zwitserland heeft de regering een 'negatieve rente' afge kondigd (zie elders op deze pagina - red.). De notering kwam op Zw.frs. 3.7625/75 per dollar, terwijl eerder op de dag nog Zw. frs. 3.7500/40 werd berekend. Het interventiepunt in Zwitserland is Zw.frs. 3,7535. 29 juni 926.25 232.61 106.34 74.22 411.4 30 juni 929.03 233.30 106.63 74.19 411.9 3 juli 928.66 235.02 107.36 74.25 29 juni 14.610 19.800 1.721 30 juni 12.860 18.670 1.721 3 juli 8.140 12.570 1.673 517 841 902 502 781 542 NEW YORK De New Yorkse beurs en de Ameri kaanse goederenmarkten waren gisteren gesloten we gens Onafhankelijkheidsdag. KLM lij it ook dit jaar aanzienlijk verJes 364 293 71 onv, onv. 2.352.288 ï.952,288 Onv. onv. onv. 504.600 onv. 43.824 19.083 v onv. j 30.698 308 377.131 207 -1 178.930 onv. 504.600 24.741 30.390 377.338 178.9.30 148.554 143.988 4.588 2 13.735.738 IS.712.391 23.347 10 951.557-U.374.7I7 +423.180 'k 211.858 308.820 97.'462 234.371 —428.985 59.287 98.268 175.454 399 50.469 3.870 3.760 1.403 4 855.985 onv. -w 20.000 onv. 357.420 onv. 272.108 onv. 663 356 157.555. 175.853 54.339 2,357 855.985 20.000 357.420 285.958 dijk. Voorschot Staat Ned munten ui ii I. 1 Bel hap en res (!eb en Invent. IMv tekeningen Totaal l'ASMVA Bankbiljetten Rtjks schatRlst Banken Nederland Andere mgez Buiten!.'banken And. niet tngez. „.T Btl. geldsoorten LONDEN De zwakte van het Brit- Tegenwaarde isüf se betaalmiddel op de Europese valu- £ap'taa' tamarkten blijft aanhouden. In Lon- r*t«n v.n 70 n..r Asbestos tor» van pel. Canada t-'ur.d 29/6 36/6 3/7 -i 21% 21 b gesl. - 63.78 63.88 sa. "7 13% 12% ld. 14%ex 14% id. 14% 14% id. j 16% 16% ia. 14% 141 id. 7.73L 7 671, ld, 1 45 44%b id. r 24% 24% id. Indus*. Spurru uttl. Obl. Modi Aand. ooi. rot. H.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1972 | | pagina 1