Bol politie bij roofmoord blijft nog onduidelijk Teleurgestelde vakantiegangers wijken uit naar zonnige zuiden V I 1 I B 1 I I k krant Hét Kwartet In deze krant Vader verdrinkt na redden kind vakanti»? brood-nodig! Zeeman doodgeschoten Droog Zoek de zin en vul die in Moord op Hoetoe's in Boeroendi wordt gewoon doorgezet Zware straffen voor Indonesische betogers Binnenland Generaal 'Zuidafrikaanse huurlingen actief in Mozambique' bon maar vooral misschien goed dat èr een sterke Protestants-Christelijke pers is. CHRISTELIJK DAGBLAD iVestblaak 9-11, Rotterdam DINSDAG 11 JULI 1972 70ste jaargang no. 49 Postbus 948 Tel. 115588 wawm, „u.v. De Christelijke Pers, Amsterdam Abonnement 8,76 per maand, per kwartaal 25,90 Afd. Bezorging vanaf 0.8.30 uur Van. een onzer verslaggevers SCHIEDAM Er is nog altijd niet veel duidelijkheid over de gang van zaken bij de roofmoord die de twee Rotterdammers vo rige week in de nacht van donder dag op vrijdag pleegden op de 32- jarige Schiedamse filiaalhouder J. M. van den Bosch. Die duidelijk heid hoopt de procureur-generaal in Den Haag, mr, W. A. Baron van der Feltz, te verkrijgen uit rap porten die hij de Schiedamse en Rotterdamse gemeentepolitie ge vraagd heeft hem op te sturen. s SAIGON (AFP, Reuter, UPI, AP) Het gros van de Zuidvietnamese: troepen», is de noordelijke provinciehoofdstad Kwang Tri weer uitge- drevea; waar zij vorige week waren binnengedrongen in een poging de heté provincie Kwang Tri weer op Noordvietnamezen en Viet Congstrijders te heroveren. °°*Soe^'^vata lekfcera/,0,f?°« Van die "sr"puntjes; etfcruin! Zogezegd Er,zijn drie doodzieke patiënten, twee operatietafels en geen nar- cotiseur. Hoe moet de matigings operatie slagen. onverbeterlijk bekman/diep Buitenland Kerk Sport Economie Lips houdt blik naar buiten gericht 11 Tanks RITA "Het is een geheim teken, dat we vanavond met de padvinde rij vergaderen". Henry Kissinger vooraanstaande prot christelijke dagbladen - „Stantvastich is ghebleven n- - mijn hert in tsghenspoet!" Uit deze rapporten zal moeten blijken of de politie inderdaad, zoals de beide korpsen door velen wordt verweten grove fouten heeft gemaakt. Dit ern stige verwijt as gebaseerd op het feit dat de beide daders ogenblikkelijk na de moord door de Schiedamse en Rotterdamse politie werden gearres teerd, waaruit kan worden geconclu deerd dat de moord nagenoeg onder de ogen van de politiemannen moet zijn gepleegd. Vooral uit de Schiedamse gemeente raad is de laatste dagen herhaaldelijk aangedrongen op een onafhankelijk onderzoek naar de feitelijke gang van zaken en de motieven daartoe door de rijksrecherche. Vooralsnog is de kans hierop echter uiterst gering, want volgens procureur-generaal Van der Feltz valt een recherche-technisch fa len van de politie niet onder de taken van de rijksrecherche. Wel zal vol gens hem aan de hand van de rappor ten uit Rotterdam en Schiedam bij zonder grondig worden onderzocht wcike rol de politie heeft gespeeld. Op het politiebureau worden de twee verdachten nog regelmatig verhoord. Over de werkelijke motieven zijn nog geen nadere mededelingen gedaan. Ook,is het nog niet bekend of er behalve de twee verdachten nog meer arrestanten zijn. Er is aanvankelijk oog gezocht naar een derde man, die bij de flat op de uitkijk zou hebben gestaan. De verdachten zullen nog deze dagen aan de officier van justitie in Rotterdam worden voorgeleid. CALLANTSOOG De 43-jarige Am sterdammer K. C. Kronenburg is gis- temldöag In de zee bij Callantsoog verdronken, nadat hij met een kennis een van zijn kinderen en een kind van de kennis uit zee had gered. De beide mannen raakten na het redden van hun kinderen zelf ln moeilijkheden. Door omstanders werden zij uit het water geholpen. Voor de heer Kronen burg kwam hulp toen al te laat. Saw# ft. a jfTUVUIUM «3 Kwang Tri weer bez ei t door Hanoi i f Jf De terrasjes m ons land zaten gisteren vol met verrast kijkende mensen: daar scheen warempel de zon. Maar veci vakantiegangers geloven er niet meer m. Dat blijkt uit een golf van boekingen, die de reisbureaus te verwer ken krijgen van mensen die het slechte weer zo beu zijn, dat zij het zonnige zuiden opzoeken. Spanje is in trek, evenals Rhodos, Noord-Afrika en de Balkaiuanden. Volgens de reisbureaus is de boekingsgolf in deze tijd van het jaar nog nooit'zo groot geweest en houdt dit duidelijk verband met het slechte weer. Een andere reden kan zijn, dat veel mensen in verband met de verslechterende economische situatie met boeken tot het laatste moment hebben gewacht. Voor de thuisblijvers geldt: moed houden. Het weer was gisteren best geschikt voor vakantiedoeleinden, al bleef er een frisse wind waaien. Onze weerkun dige medewerker meldt weinig optimistisch, dat deze weersverbetering van tijdelijke aard zal zijn. En de Engelse deskundigen verwachten, dat de op eenvolging van enkele warme, zonnige dagen en regenstoringen de komende juli-weken wel zo zal doorgaan. Wie graag leest dat het ergens anders nog slechter is, kunnnen wij tevreden stellen. Neem Zuld-Scandinavië: onweer en plensbuien. En ook hoven Italië rommelt het Verder regende het flink in Neurenberg en Frederikshaven. 't Is maar dat u weet, dat we niet de énige slachtoffers zijn. fADVERTENTIE Onderzoek naar Minister Boersma. AWW vrije beroepen Van onze» Haagse redactie DEN HAAG Minister Boersma van Sociale zaken, is gisteren met de organisaties van vrije beroepen overeengekomen, dat een departementale werkgroep zal nagaan of en zo ja op welke wijze grotere openbaarheid kan worden gegeven aan de inkomens (ont wikkeling) der vrije beroepsbeoefenaars. HOUSTON (AP) —Een Nederlandse zeeman is zondagmorgen vroeg dood geschoten In Houston (Texas), toen hij op de deur van een café bonkte dat gesloten was» De politieman Hous ton zei dat Paul Kemper(25) uit Uh^cht-werd'doodgeschoten, door een vrouw die boven hèttcafwoont mm Perioden met zon, maar ook wol kenvelden en bijna overal droog weer. Overwegend matige wind, krimpend van west naar zuid west. Aan de kust maximumtempera turen rond 16 graden, in het binnenland rond 20 graden C. MORGEN EN OVERMORGEN: Op de meeste plaatsen droog met zonnige perioden en vrij koel. Zon op: 04134; onder 20.56. Maan op: 06.30; onder 21.45. Zoek de twee woorden (of een gedeel te van een woord) en voeg ze bij die •van gisteren. Samen vormen ze een tin, die drie inzenders elk dertig gulden rijker kan maken. Let op morgen (De tekeningen in de krant van gisteren stonden per abuis op hun kop). BRUSSEL (KNP) In de Afrikaanse staat Boeroendi gaan de moordpartij en op de meerderheidsstam der Hoa- toes nog steeds door. Dit hebben enkele missionarissen en ontwikke lingswerkers gisteren bij hun aan komst in Brussel verteld. Zij hadden de indruk, dat vele soldaten met met het moorden zullen ophouden, voor dat iedere Hoetoe, die ook maar een minimale scholing heeft gehad om het leven is gebracht. Dit ondanks een poging van president Micombero, die onder druk van de internationale opi nie, een oproep heeft gedaan om weer kabn en rustig aan het werk te gaan. De luttele Hoetoes, die enige ontwik keling hebben en die nog in leven zijn, bevinden zich in een staat van uiterste paniek, nu zij ontdekken dat de grenzen steeds strenger bewaakt worden, zodat zij als muizen in de val zitten. Tedere ontsnappingspoging moet men met de dood bekopen', verklaarde één van de ooggetuigen in Brussel. De autoriteiten durven vol gens hem niet af te rekenen met diegenen, die voor de moordpartijen verantwoordelijk zijn. DJAKARTA (Antara) Een recht bank in Djakarta heeft deelnemers aan een protestdemonstratie tegen het 'Indonesië in miniatuur' project van mevrouw Soeharto tot zware straf fen veroordeeld. Chnstial Ayal, die de demonstratie zou hebben ge organiseerd, werd wegens het gebruik van scherpe voorwerpen tot twee-en-een-half jaar gevangenisstraf veroordeeld, twee anderen kiegen an derhalf jaar, vier een jaar en drie een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf. Allen hebben aangekondigd in hoger beroep te zullen gaan. Bij de demon stratie tegen het nnljoenenproject volgens Indonesische studenten schan delijke geldverspilling werden vier aanhangers van me-rouw Soeharto ge wond Aan de hand van het resultaat van dit onderzoek en van het overleg tussen de centrale werkgevers- en werkne mersorganisaties in de Stichting van de arbeid, zal de regering ia oktober opnieuw met de organisaties van vrije beroepen overleggen, dan om na te gaan op welke wijze de gewenste openbaarheid kan worden geconcreti seerd en ook de inkomensontwikke ling der vrije beroepen kan worden ingepast in het volgend jaar te voeren matigingsbeleid. Als minister Boersma erin slaagt de vrije beroepsbeoefenaars ertoe te be wegen hun inkomensontwikkeling op enigerlei wijze aan de openbaarheid prijs te geven, wordt (opnieuw) een belangrijke wens van de vakbeweging vervuld. Het was de vakbeweging al- hfers5'an> >1' Minister Boersma tijd een doorn in het oog, dat in het centrale Ioonbel«id steeds uitsluitend de cao-lonen werden betrokken en de (onzichtbare) hogere inkomens, zowel van salanstrekkenden ais van vrije beroepsbeoefenaars, 'buiten schot' ble ven. Openbaarheid van deze inkomens en hun ontwikkeling zal het ook beter mogelijk maken een werkelijk alge heel inkomensbeleid te voeren, een belangrijke doelstelling van minister Boersma. De bewindsman heeft samen met zijn collega van economische zaken gisteren gesproken met -ongeveer tach tig afgevaardigden van een twintigtal organisaties van vrije beroepsbeoefe naars, vvo de medici (specialisten, huisartsen, tandartsen, dierenartsen), apothekers, advocaten, notarissen, raadgevende ingenieurs, architecten, registeraccountants, makelaars, belas tingconsulenten, handelsreizigers en handelsagenten, alsmede enkele orga nisaties die eveneens niet in het cen trale overleg vertegenwoordigd zijn. zoals de raad voor het grootwinkelbe drijf en het verbond van de Neder landse groothandel. Al deze groeperingen verklaarden zich in principe vóör een grotere open baarheid van de 'vrije inkomens', zij bet in diverse gevallen met een flmke dosis reserve. Positieve en concrete medewerking aan het plan van minis ter Boersma zal o.m. afhangen van de criteria die uiteindelijk zullen moeten worden aangelegd. Diverse groeperin gen vrezen onduidelijkheid en misver stand uit openbaarmaking van hun inkomens, omdat de geaardheid van het inkomen niet zonneklaar blijkt uit een cijfer. De 'vrije inkomens' zijn veelal aan schommelingen onder hevig, terwijl publikatie zonder meer ook verkeerde indrukken teweeg kun nen brengen, omdat dan geen reke ning wordt gehouden met fiscale af drachten, zelffinanciering van een ou dedagsvoorziening enz. Het is om deze redenen dat de kring van onafhankelijke raadgevende actua rissen de ministers Boersma en Lang- man gisteren al heeft meegedeeld niet aan openbaarmaking van hun inko mens te zullen meewerken. Deze inko mens werden 'zeer wisselvallig' ge noemd. De bewindslieden hebben gisteren nog eens nadrukkelijk gesteld, dat het als een voorwaarde moet worden ge zien dat ook de hogere inkomens hun bijdrage aan de matigingsoperatie-1973 leveren, relatief in zelfs grotere mate dan de lagere inkomens. Minister Boersma verklaarde dat er drie dood zieke patiënten zijn, twee operatieta fels en geen narcotiseur. Toch moei de operatie slagen, aldus de bewinds man, die zei de indruk te hebben dat de sociale partners in het bedrijfsle ven in toenemende mate onder de indruk komen van de gevaarlijke eco nomische situatie en van de noodzaak van effectieve maatregelen. De kans op een 'sociaal contract* tussen rege ring en georganiseerd bedrijfsleven achtte hij overigens op dit moment nog steeds fifty-fifty. De minister noemde het belangrijk, dat in de komende rijksbegroting een evenredi ge en evenwichtige lastenverdeling wordt verkregen, waarbij - duidelijk moet zijn. dat niet elke groepering voor 100 procent tevreden kan worden gesteld. Wel zullen, aldus drs. Boers ma, de sociaal zwakkeren zoveel moge- hik moeten worden ontzien. Werkloosheid hardnekkig 5 Coevordense wijk rijp voor sloperi. 7 Partijvoorzitter kan McGovern helpen 8 Israëlische topofficier in opspraak 8 Deur naar r.k. communie opengezet 2 Eddy Merckx zekerder dan ooit 9 "De Zuidvietnamese troepen trokken -gisteren weg, nadat de artillerie van de Noordvietnamezen en de Vlet Cong de stad weer onder vuur had genomen, zo deelde een woordvoerder in Saigon mee. De Zuidvietnamezen werden tot de terugtocht gedwongen ondanks grootscheepse Amerikaanse luchtacties. Zo kwamen de reusachtige B-52 bommenwerpers gisteren elf keer in actie boven de provincie Kwang Tri, terwijl jachtbommenwerpers in deze streken honderdtachtig missies uitvoerden op Noordvietnamese stel lingen en troepenconcentraties. Volgens Saigon bevinden zich momen teel nog enkele Zuidvietnamese para chutisten in de buitenwijk Mai Linh van Kwang Tri. De achterhoede van de terugtrekkende Zuidvietnamezen wordt bij voortduring aangevallen door achtervolgende tegenstanders. Nieuwe Russische tanks, die Noord vietnamese verliezen in Zuid-Vietnam moeten goedmaken, worden weer per trein door China vervoerd, zo is giste ren uit diplomatieke bronnen in Pe king vernomen. Dezelfde bronnen me nen, dat dit erop wijst, dat Noord- Vietnam niet van plan is het offensief in het zuiden zoals dat de afgelo pen maanden met conventionele mid delen werd uitgevoerd op te geven en terug te keren tot de oude gueril- Ia-taktiek, Een in Peking gestationeerde buiten landse diplomaat, die "enkele dagen geleden de Chinese muur bezocht, -zei zeventien Russische tanks te hebben gezien op een trein, die in zuidelijke richting reed. Tegelijkertijd zijn er in Pekihg-danwijzihgea te -bespeuren, dat de Sowjet-Unie nu méér tevreden is met de Chinese medewerking om de stroom Russische militaire hulpgoede ren voor Noord-Vietaam het land te laten passeren. Russische en Oost- europese diplomaten klaagden tot voor kort in Peking, dat China 'niet genoeg doet* om de Russische bevoor rading van Noord-Vietnam over land mogelijk te maken. Zij laten nu ech ter weten, dat China op dit terrein in toenemende mate medewerking ver leent. Uit dezelfde Pekinese bronnen is ver nomen. dat Amerika Peking vergeefs heeft gevraagd de bevoorrading van Hanoi te staken. Henry Kissinger, Nbrons speciale adviseur voor veilig heidszaken heeft, volgens diplomaten in Peking, verzoeken in deze richting gedaan tijdens zijn recente gesprek in Boekeitetalage Lezers schrijven Kerkbladen Kadlo en tv Strips, feuilleton Recept Puzzel Dichtbij en verder Peking met "premier Tsjoe En-Lai, maar Mj zou. op een vriendelijke .doch krachtige weigering zijn -gestoten,;-;--.- Brigade-generaal Richard Tallman, be velhebber van de Amerikaanse mili taire adviseurs in het gebied van Saigon, is gedood door een Noordviet namese granaat, die zondag op een steiling van Zuidvietnamese regerings troepen in de buurt van An Loc terecht kwam. Drie Amerikaanse mili tairen sneuvelden met de generaal, zo werd uit Saigon vernomen. In de Zuidvietnamese haven Nha Trang is gisteren het Britse vracht schip London Statesman gezonken, na dat zich twee explosies hadden voor gedaan, die gaten sloegen in de-ma chinekamer en in een ruim. Niemand van de bemanning van het 10.700", ton metende schip werd gewond. Vermoed wordt, dat de ontploffingen het werk zijn van saboteurs. Radio-Hanoi liet gisteren weten, dat tijdens massale Amerikaanse luchtaan vallen op de provincie Ha Taj ten zuiden van de Noordvietnamese hoofdstad, twee Amerikaanse vliegtui gen zijn neergeschoten. LONDEN (AP) Ten minste zes vliegtuigen, bestuurd door Zuidafri- kaanse huurling-piloten, hebben vol gens het Britse zondagsblad Observer eerder dit jaar twee weken lang deel genomen aar. de strijd tegen de guer rilla's in het noorden van Mozambi que. De piloten zouden een ontblader- ingsaetie hebben uitgevoerd met de bedoeling, de oogsten van de guerril la's te vernietigen. Vliegtuigen en piloten zouden aan de Portugese luchtmacht ter beschikking zijn ge steld door een Zuidafrikaanse firma. UW noteer als nieuwe abonnee een wakker ochtendblad met internationaal, nationaal regionaal en...zélfs plaatselijknieuws: een unieke combinatie! betaalt per: een krant die past bij uw levensbeschouwing met het Evangelie als uitgangspunt Opgegeven door hebt u vrienden of kermissen waar die krant erg goed bij past Overtuig hen. Envuldebonin. Naam: Adres: Plaats: maand i kwartaal Naam: Adres: Plaats: Ik ontvangals beloning het aangekruiste- De nieuwe .abonnee .ontvangt de krant 14 dagen i gratis, en bespaartca. 4 gulden abonnementsgeld. mapje post papier met enveloppen pletine schaaltje (flessen- onderzetter) □handige paraatmap met brief papier en pen Een postzegel is niet nodig als a op de enveloppe schri jft: DE ROTTERDAMMER ANTWOORDNUMMER 364 ROTTERDAM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1972 | | pagina 1