fb&slt&di Pensionverordening volledig herzien 1 Avondscholen gemeenschap 25 jaar Drie maanden geëist voor botsing met dodelijke afloop Films te Rotterdam Agenda Fokveedag op Voorne-Putten 2280 GMvei jbesjep UTeshed Coros: musical festival Beroepschriften Gekro-vergunning zijn ongegrond Voortzetting buitenevenement volgend jaar nog niet zeker m ljg|| Mevr. Lupke 101 jaar Volgens systeem VerNed. Gemeenten Verzending zeepost 'or &m£mm Hersenschudding door tomatenschii ....en morgen KLACHTEN BEZORGING IROUW/KWARTËT VRIJDAG 14 JULI 1972 Regio Uit E- ISIS» mBÊS^K^"- ROTTERDAM Niet alleen het aantal slaapplaatsen per onder de logememtenverordening vallend pension wordt teruggebracht van acht tot vijf, maar de hele Rotterdamse logementenverordening wordt op de helling gezet. Dit is het voor vele gastarbeiders in Rotterdam verheugende resultaat van de discussies van donderdagochtend in de gemeenteraadscommissie voor stadsontwikkeling en volkshuisvesting. De Vereniging van Nederlande Gemeenten heeft een modeL-verorde- ning in bewerking met een geheel nieuw systeem van voorschriften. Dat kan in oktober in het Rotterdamse stadhuis arriveren en als de zaak met wat spoed wordt aangepakt kunnen de nieuwe bepalingen zo snel klaar zijn, dat zij per 1 januari kunnen ingaan. Verboden te voederen, staat op zijn truitje. Wachten Songfestival Opvolgsters van Wilma? In ieder geval zetten ze hun beste beentje voor op het songfestival in Jeugd land. ROTTERDAM Op de eerste ja nuari 1972 was bij een verkeers ongeluk een van de eerste ver keersslachtoffers van het jaar ge vallen, tijdens een frontale bot sing op de tweeüaansweg van Achthuizen naar Middelharnis. Prolongaties Reprises Nachtvoorstellingen Kindermatinees ('advertentie; aeryl vulling termeulen liet winkelen waard Vandaag Rennen, springen, varen en deinen in Jeugdland -„r- k,-4 H N':"' l i H £ji ^jwSsISi:i®K ADVERTENTIE Kan je nagaan. En de petzen weten er toch J we! wat van. Baraya Ghaliye (rani besoeye| Meshed, oftewel: ga voor uw pers naar Meshed. Logisch eigenlijk dat 1 uuw pers bij Meshed koopt. Ze hebben niet? voor niets een gewel dige kollektie en uit gekiende perzische prijzen. Kom eens langs voor een vrijblijvend perzen- advies. DE PCRZEN'SI-ECULISr BINNENWEG 13/ .'bij kadi U.uiïsi.,, ROTTERDAM -TELEFOON OiO 135.953 rondom p«rk*rrg.l«g«nh.id ROTTERDAM 'Op 2 augustus wordt mevrouw E. M. Lupke 101 jaar. Zij is op 2 augustus 1871 te Amster dam geboren. De heer Lupke is op 26 februari 1328 in Rotterdam overleden. Mevrouw Lupke is in 1889 in Rotter dam komen wonen. Sedert begin 1971 verblijft zij in da ziekeninrichting 'Benvenuto'. WADDINXVEEN Donderdagmid dag omstreeks halfvijf is de 81-jarige heer G. R. R. uit Waddinxveen aange reden door een personenauto, be stuurd door W.P.S., eveneens uit Waddinxveen. Doordat de bejaarde fietser linksaf sloeg op de Kanaaldijk, kwam hij in botsing met de auto. De fietser is met ernstige hoofdwonden naar een ziekenhuis in Gouda ver voerd. Een interessant aspect is, dat op initiatief van de heren M. van Hattem (soc) en C. N. van Dis (sg) de verticale afstand hij gebruik van sta pelbedden wordt verhoogd van 75 tot 105 cm via een redelijke overgangster mijn. Voor nieuwe logementen kan dat al direct worden geëist. De nieuwe bepalingen hebben tot ge volg dat er ruim vierhonderd loge menten méér zullen moeten worden gecontroleerd. Vijf slaapplaatsen per onder de loge mentenverordening vallend pension zag wethouder H. W. Jettinghoff als een minimum 'Anders moet je voor een inwonende oom of je inwonende ouders óók een logementsvergunning aanvragen!' Andere discussiepunten voor de com missievergadering: woningverbetering en nieuwe parkeerbepalingen. Wethouder Jettinghoff beloofde dat de nieuwe parkeerbepalingen met de grootst mogelijke spoed gereed zullen worden gemaakt. Voor wat betreft de woningverbete ring ligt soms, zoals de heren Van Hattem en Van Dis en mevrouw W. J. C. Schuiten-Wilmont (D'66) de grens met hetgeen in wezen achter stallig onderhoud is, moeilijk. Het Springen op de matras, een grote attractie van Jeugdland-buiten. Van een onzer verslaggeefsters ROTTERDAM Op een reusachtig luchtbed springen kinderen uitgelaten op en neerIn een gro te tent deint een jeugdige menigte heen en weer bij gezang van al even jonge amateur-artiesten kleurige rubberbootjes vullen de grote kanovijverEr wordt gevoetbald, gehockeyd, gerend en ge sprongen Jeugdland-buiten is in volle gang. Voor de eerste maal heeft de Raad voor de Lichamelijke Opvoeding dit jaar naast het traditionele Jeugdland-binnen een groot buiten vakantiebestestedingseveneinent georganiseerd, waarvoor een deel van het Zuiderpark is herschapen tot een geweldig speelterrein. Ligt in Jeugdland-binnen de nadruk op het 'rustig' bezig zijn, in Jeugd land-buiten staat de lichamelijke acti viteit op -de voorgrond. In het deel van het Zuiderpark bij het Ahoycom- plex is vanaf 3 juli een groot aantal veelal jonge medewerksters en medewerkers bezig met de kinderen in allerlei takken van sport en spel. Er is van alles te doen en voor een gulden per dag kunnen de kinderen aan alle activiteiten meedoen. De be halende 'ïTinderen zijn -te herkennen aan een 'stempeltje op hun hand elke dag een ander; zes weken je hand niet wassen heeft geen zin dat hun recht geeft mee te doen aan die activiteiten, die onder leiding gebeuren. Ook zonder betaling van die gulden is er echter genoeg te doen in Jeugd land-buiten. Het park blijft voor ie dereen toegankelijk en er is bijvoor beeld een fijne speeltuin en kinder boerderij, waarvan elke bezoeker kan genieten. Ook de demonstraties, die regelmatig worden gegeven, zijn vrij toegankelijk. De brandweer demon streert op maandag 24 juli en 7 augustus 's middags om 14.30 uur en de politie komt op woensdagmiddag 18 juli en 1 en 8 augustus. Deze demonstraties, waarbij vooral de poli tiehonden sterk de aandacht trekken, beginnen om 14 uur. Het kijken naar de activiteiten is voor velen boeiender dan het mee doen. Dat geldt in het bijzonder bij het 'fierljeppen', het polsstokspringen, .waarhij de grote attractie de foute BïMsJlïWL. *TSs£T r- 'WS5ÖI!! r-f. fL1 -ROTTERDAM Dit jaar bestaat de Rotterdamse Avondscholengemeen schap 25 jaar. Daar het curatorium van de school geheel is aangewezen op subsidie van de overheid en deze subsidie alieen gebruikt mag wordenom de kosten van de scholengemeenschap te dek ken, zag het er tot voor kort naar uit, dat het jubileum in alle stilte zou 'moeten passeren. De gemeente Rotterdam heeft de Avondscholengemeenschap echter als nog in de gelegenheid gesteld het jubileum wat uitgebreider te vieren. Vrijdag 1 september is er in de Doelen een feest voor docenten, niet onderwijzend personeel, oud-docenten, leerlingen en oud-leerlingen. Van 19.30 tot 20.45 uur zal er gelegen heid zijn oude bekenden te ontmoeten onder het genot van achtergrondmu ziek en koffie. Tot ongeveer 21.00 uur zal de caberetier Rients Gratama in de grote zaal van De Doelen geduren de een klein uur de stemming opvoe ren. Van 22.00 tot 24.00 uur wordt in de foyer de bijeenkomst met dansmu ziek van de Green River Jazzband feestelijk voortgezet en afgesloten. ROTTERDAM Corsotheater deed een goede greep om tijdens de vakan tieweken, waarin de zomerzon ons al vele dagen in de steek liet het musi cal festival te organiseren, met de vertoning van de meest bekende en geliefde produkties op dit terrein. Met de inzet van My fair lady, ge volgd dóór 'Ilello Dolly* met de prach tig zingende Barbara Streisand, een kleurig stuk amusement, draait deze week weer de musical 'Sound of mu sic'. Een film met de hartveroverende Julie Andrews, die reeds maanden voile zalen trok. Gesublimeerde ro mantiek en sentiment wisselen elkaar af. Voeg daarbij het prachtige na- tuurdéeor en dit alles maakt van deze musical een hoedend kijkspel. Hierna volgen nog Sweet Charity met de bekoorlijke Shirley MacLaine, die reeds als Irma la dou ce, eveneens maandenlang, het pu bliek veroverde. Het gegeven is ont leend aan Feilini's De nachten van Cabiria. Doch deze verwerking is maanden dele geslaagd. Niettemin heb ben de show, choreagrafie, het acteer- en camerawerk en de rijke montering van deze musical een topper gemaakt. Van de oudere naar de nieuwere, kunnen we in dit kader nog verwach ten 'The boyfriend' en 'Cabaret'. Met dit al een uitstekend vakantiepro gramma voor het gehele gezin. Amu sement op niveau en dat is op zichzelf al veel waard. H.St. sprongen zijn. Vooral wanneer volwas senen in het water belanden genieten de omstanders. Ook de zeepkistenrace is spectaculair. Helemaa* in orde is het daar echter nog niet mee: J. H. Stoutjesdijk, hoofd afdeling voorlichting van de plantsoenendienst, vertelt dat de kar retjes nog niet helemaal veilig zijn. De racebaan is dan ook tijdelijk geslo ten, terwijl men bezig is veiliger karren in elkaar te zetten. Dat weer houdt de jeugd er overigens- niet „van de baan te gebruiken: dan maar op een deken naar beneden roetsen Een groot succes is de 'airtramp', het grote luchtbed, waarvoor voortdurend een flink rijtje kinderen op kouse voeten staat te wachten. Ook de gewone trampoline in de speeltuin is populair genoeg om even wachten voor lief te nemen. Verder valt het met dat wachten nogal mee. De heer Stoutjesdijk schat, dat zo'n 1400 kinderen aan de activi teiten mee kunnen doen zonder veel last te hebben van het gehate in de rij staan. Dat zijn dan 'gestempelde' kinderen en met een 900 a 1000 betalende bezoekertjes, zoals tot nu toe meestal het geval is, blijft er ruimte voor iedereen. Het totale aan tal bezoekers per dag ligt veel hoger: dat zijn er met mooi weer al gauw 2500. Voor de sport- en spelactiviteiten atletiek, handbal, korfbal, volleybal, badminton, rugby, voetbal en hockey, om er een paar te noemen, bestaat vooral belangstelling bij de wat grote re kinderen, vanaf een jaar of acht. De kleintjes zijn veel te vinden in de speeltuin en bij de handenarbeiötent bij mooi weer werken ze buiten terwijl ook de kinderboerderij, met dieren uit de kinderoerderij in het Kralingsebos, veel belangstelling heeft En als ze moe zijn van al het geren zijn daar altijd nog de drie zandbakken. Eén "an de zandbakken is tijdens Jeugdland herschapen in een bouwspeelplaats waar alweer onder leiding fraaie hutten verrij zen. Jammer dat baldadige jeugd uit de buurt 's avonds de hutten weer vernielten bovendien het materiaal onbruikbaar maakt. Bij de verkeerstuin, ingericht door de Rotterdamse politie, kunnen de kinde ren hun kennis van verkeersborden testen. En tenslotte is daar de blijvende trimbaan, die er tijdens ons bezoek veriaten bijligt, maar die vooral door ouderen zeer op prijs wordt gesteld. Naast de vele doe-activiteiten zijn er op woensdag- en zaterdagmiddag jeugdvoorstellingen, bij mooi weer in de zandbak bij de speeltuin en bij regen in de grote tent. In die grote tent wordt vain alles georganiseerd; woensdag was het bijvoorbeeld een DEN HAAG Met de volgende schepen kan zeepost worden verzonden. De data. n-aarop de correspondentie uiterlijk ter post moet zijn bezorgd, staan, tussen haakjes, achter de naam van het schip vermeld, Argentinië: ms 'Alkes' (19-7); Australië; ms 'Sydney Express' (21-7): Brazilië: ms 'Alices' (19-7); Canada: ms 'CP Voyageur' (J7-7); Chili: ms 'Cd de Guayaquil' (17-7): Indone sië: ms 'Holsatia' (19-7); Israel: ms 'Rahel' (20-7); Japan: ms 'Liperpoo! Bay' {»-?): Kenya. Oeganda, Tanzania ms 'Boleslaw Krzyivousty' (20-7); Verenigde Staten van Amerika: ms 'SL 131' (19-7): Z.-Afrika (Rep.) m.i.v, Z-W-Afrika: ms 'City of Worcester' (19-7). HARDINXVELD—GIESSENDAM De 9-jarige Art de Waal uit Hardinx- veldGiessendam is donderdagoch tend in zijn woonplaats om het leven gekomen toen hij de macht over het stuur van zijn fiets verloor en door een auto werd aangereden. songfestival, waarbij het publiek har der zong dan de optredende 'arties ten'. Of Jeugdland-buiten dit jaar als expe riment opgezet, in volgende jaren wordt herhaald, is nog niet te zeggen. Dat hangt af van het succes dat het evenement dit jaar zal hebben. Nega tieve reacties zijn er in elk geval bij de plantsoenendienst nog niet binnen; niemand schijnt bezwaar te hebben tegen een intensief gebruik van het Zuiderpark. In elk geval de vele en thousiaste bezoekertjes niet, die Jeugdland-buiten nu ^1, ..nog geen, twee weken na het' begin," in hun Hart gesloten schijnen te hebben. Jeugdland-buiten is van maandag tot en met zaterdag geopend van 9.30 tot 16.30 uur. Vrijdag 11 augustus is de laatste dag van de manifestatie. De bestuurder van de ene auto, de negentienjarige transportarbeider D. M., stond donderdag terecht voor de Rotterdamse rechtbank. Het zou aan zijn manier- van «rijden te wijten zijn geweest dat het tot een botsing "was gekomen. M. was in een bocht (door te hard rijden) op de linker weghelft geraakt, en was daar op een tegemoet komende Volkswagenbus gereden. De mede-inzittende en vriend van M. Deze week het hart van de vakanties vertoont het bioscoop programma geen wijzigingen. Van de twintig bioscopen prolongeren er veertien en de overige geven reprises van sterke en minder ster ke produkties. Alleen Cineac N.R.C. brengt de première van 'Please Sir', film naar de gelijkna mige T.V.-serie. Aardige comedie voor alle leeftijden. ARENA: 5e week 'Veel liefs uit Moskou'. Sean Connerey in span nend speurdersverhaal. 14 jaar. CALYPSO: 15e week: De vier vuisten van de duivel'. Avonturen van het edele duo Terence Hill en Bud Spencer. 14 jaar. CENTRAAL: 2e week 'Sex tussen de wielen'. Erotische avonturen van een liftende mannequin. Waar deloze sexfilm. 18 jaar. CINEAC AD: 3e week 'Zeg maar ja tegen het leger'. Doldwaze comedie met de vijf topkomieken The Char- lots. Alle leeftijden. CINEAC NRC: 3e week 'The Aris- tocats'. Kostelijke tekenfilm uit de Disney studio's. Alle leeftijden. COLOSSEUM: 'De rechter en de linkerhand van de duivel'. Kostelij ke western van hetzelfde duo Hill en Spencer. 14 jaar. KRITERION: 8e week 'Puppet on a chain'. Spannende achtervolging in thriller die in Amsterdam speelt. Met o.a. Barbara Perkins. 44 j. LUXOR: 2e week 'Bertrand in on (t) roerend goed'. Een van de beste komedies van Louis de Fu- nes. A.L. LIJNBAANTHEATER: 3e week 'Asterix en Cleopatra'. Uitstekende tekenfilm met nieuwe avonturen van Obelix en Astern. A.L. METRO: 2e week 'Gejaagd door de wind'. Prachtige film naar de ro man van wijlen Margareth Mit chell. 14 jaar. PASSAGE: 'The great race'. Ver makelijke story met Jack Lemmon, e.a. AX. PRINSES: 10e week 'Dokter Zjiva- go'. Meesterlijke film van David Lean naar de roman van wijlen de Russische schrijver Pasternak. 14 jaar. STUDIO'62: lie week 'A clockwork orange'. Keiharde satire van Stan ley Kubrick, vol geweld en sadis me. 18 jaar. THALLA: 'Lucky Luke'. (2e week). De man die sneller schoot dan zijn schaduw. 14 jaar. 't VENSTER: 'The French connec tion'. Film over de strijd tegen de narcoticahandel in de V.S. Span nende thriller. 14 jaar. CINERAMA: 'De zeven wereldwon deren'. Een reis langs de wereld wonderen per cinerama. Boeiende opnamen en sensatie. A.L. CORSO: 'The sound of music'. De onvergetelijke, romantische musi cal met Julie Andrews en Chris topher Plummer. A.L. GRAND: 't Is 'n gekke, rare, dolle, dwaze wereld'. De bekende ontspannende komedie van regis seur Stanley Kramer. AX. LUMIERE: 'Mr Flubber, de vlie gende schoolmeester'. Dwaze come die uit de Walt Disney studio uit J962, maar die nog goed kan mee doen. AX. REX: 'Catlow, de vogelvrije'. Kei harde western met Yul Brynner, de man zonder menselijk gevoel. 14 jaar. ARENA: 4e week 'De scalphun- lers'. Komische western. Vrij. en zat. 24.15 uur. CALYPSO: 'BoisaUno'. Geraffi neerde misdaadfilm met Belmondo. Vrij. en zat. 24.15 uur, CENTRAAL: 'Kat op een heet zin ken dak'. Overtrokken dramatisch verhaal met Elizabeth Taylor, Paul Newman e.a. Vrij. en zat. 24.00 uur. CINEAC AD: 'Topaz'. Spannende spionagefilm van Hitchcock, Zat 24.00 uur. COLOSSEUM: 'Pokeren met de dood'. Western met Dean Martin en Robert Mitchum. Zat. 24.00 uur. CORSO: 'Groene ogen in de nacht'. Griezeisensaties. Zat 24.15 uur. GRAND: 'Vijf getekenden'. Sterke en boeiende western van John Sturges. Zat. 24.15 uur. 't VENSTER: 'De bende van Ma Grissom'. Ma met haar zonen vormt een misdadige clan, die tenslotte wordt gelikwideerd. Elke nacht 24.15 uur. CINEAC NRC: zie boven. COLOSSEUM: Walt Disney's teken film 'Mickey Mouse jubileert'. El ke middag 2 uur. PASSAGE: 'Gcsha de beer*. Woens dag 2 uur. PRINSES: 'Niets dan pech'. Zat. en woensd. 2 uur. REX: 'Peter Pan'. Zat. en woensd. 2 uur. 't VENSTER: 'Bugs Bunny Fcsti- val'. Zat. en woensd. 2 uur. was bij de botsing om het leven gekomen. De twee inzittenden van de Volkswagen waren beiden zwaar ge wond geraakt. De bestuurder kon zich, evenals M. trouwens, niets van het ongeluk herinneren, zijn medepas- sagiere wist alleen nog te vertellen dat ze plotseling twee lichten op hun weghelft op hen af had zien komen. Volgens de officier van justitie, mr. P. A. H. Bos, was, mede naar aanlei ding van de verklaring van een getui- gedeskundige over de sporen van de hotsing, de schuld van M. aan het ongeluk wel bewezen. Hij eiste een gevangenisstraf van drie maanden en een ontzegging van de rijbevoegdheid van drie jaar. Volgens de raadsman van de verdach te waren die sporen niet overtuigend. Hij achtte het theoretisch gezien even goed mogelijk dat de tegenligger ge deeltelijk op diens linker weghelft had gereden, en dat daardoor de aan rijding was ontstaan. Volgens de raadsman waren de bewijzen van M.'s schuld niet overtuigend, en hij vroeg daarom vrijspraak. Dinsdag doet de rechtbank uitspraak. Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM De dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland hebben de zeventig beroepschriften die zijn binnengekomen tegen de vergunning aan het destructiebedrijf Overschie NV, Gekro om boezemwater te ont trekken aan de Schie en verontreinigd koelwater te lozen op de onderbema ling rond het vliegveld Zestienhoven ongegrond verklaard. De directeur-hoofdingenieur van de provinciale waterstaat heeft hiertoe geadviseerd omdat volgens hem de schrijvers van de beroepschriften van de onjuiste veronderstelling uitgaan dat het hier of om een nieuwe lozing of om een verergering van de bestaan de situatie zou gaan, terwijl integen deel de praktijk heeft uitgewezen dat de lozing niet tot onaanvaardbare si tuaties leidt. De aan de vergunning verbonden voorwaarden hebben yoigens de direc teur-hoofdingenieur van de provincia le waterstaat onder meer ten doel een 'termijn te stellen aan de voortzetting van de lozing. De strekking van het verlenen van de vergunning die dijkgraaf en hoog heemraden van Delfland hebben ver leend is een reeds lang bestaande toestand tijdelijk te legaliseren: tot 31 december 1972 immers krijgt de Ge kro gelegenheid maatregelen te ne men voor afvoer van het verontreinig de water op de gemeentelijke riole ring. Dijkgraaf en hoogheemraden wijzen erop, dat de temperatuur van het geloosde water ongeveer tien graden hoger is dan de onttrekkingstempera- tuur, en dat de temperatuur van het onttrokken water overeenkomt met die van het boezemwater, waaruit vol gens hen blijkt dat de grootte van het koelcircuit tijdelijk aanvaardbaar is. ene kan aanleiding geven tot hogere huur en overheidssteun, het andere niet. Maar wat te doen, als b.v. bij een gescheurde oude gootsteen of la vet vervangen door een nieuwe en veel modernere en luxueuzer aandoen de inrichting goedkoper is dan her stel, omdat montage eenvoudiger is dan metselwerk? Mag deze 'noodge dwongen' woningverbetering worden doorberekend? N HELLEVOETSLUIS Donderdag is in Hellevoetsluis' de jaarlijkse fok veedag van Voome en Putten gehou den. Zelden was de kwaliteit van het aangevoerde rundvee zo hoog als dit jaar. Veehouders nit Voome en Put ten hadden hun beste vee gestuurd ter beoordeling van een deskundige jury, in totaal 132 stamboekkoeien, voorts geiten, schapen en pony's. De fokveedag kan als een manifestatie gezien worden van alle plattelanders uit deze streek. Burgemeester J. A. A. Aarse van Hellevoetsluis meende bij de officiële opening, dat deze traditie in stand moest worden gehouden. Hij noemde de fokveedag 'de belangrijkste dag van het jaar'. 'Juist in deze streek, met een opdrin gende industrie en een uitbreidende woningbouw is deze manifestatie van de landbouw gewenst. Alle werkers in de industrie kunnen hun persoonlijk heid moeilijk kwijt, maar dat ligt op het platteland anders. Hier kan men de resultaten zien van de arbeid, hier kan de mens individueel successen boeken', aldus de burgemeester. Aan de fokveedag werd medewerking verleend doo'r de Vereniging van-plat telandsvrouwen. De organisatie was in handen van de fok- en controleverenï- gingen Aurore en Voome. Bent U ai druk "bezig met de voorbereiding van Uw vakantie koop dan nu tijdens'de op ruiming alvast een goede slaap zak, want nu bètaait U zoveel minder. Geheel uitritsbare slaapzakken met acryl vulling (licht in ge- - wicht en heerlijk warm, snij- maat 1SO x 190 cm), nu bij ons in diverse leuke dessins: voor nog géin drieentwintig gulden. Vanaf vrijdagmorgen 9 uur ver kopen wij-pp onze camping-af deling, op de 2e etage deze fraaie slaapzakken met lichtge wicht vulling (acryl),heerlijk warm en geheet uitritsbaar, in diverse- dessins, snijmaat -16(1 x 190 cm per stuk. Duur van de opruiming 73 Juli tot 3 augustus Géén ui of schrift, best. ROTTERDAM De 77-jarige me vrouw J. J. Scheffoo van Eyk is woensdagmiddag op de Nieuwe Bin nenweg over een tomatenschii geval len. Zij liep daarbij een hersenschudding op en werd per G.G. en GJ). naar het Bergwegziekenhuis gebracht ROTTERDAM: Rotterdamse Schouwburg: 20.15 Wim Sonneveld; Stadhuis: 9,0021.00 tentoonstelling Studiewerk. ROTTERDAM: Rotterdamse 2045 Wim Sonneveld. Schouwburg: Indien u de krant onverhoopt eens niet mocht ontvangen, ver zoeken wij u ons bij voorkeur te bellen tussen 9 en 12 uur. TELEFOON 010—11.55.88. X

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1972 | | pagina 1