Kritiek op belasting investering komen Expositie in postkantoor Nautiles verloor 1 Boten voor Algerije Be SpaarBani de autHMss? -F,!». Week met vele akliviieiten a Directeur waterleidingbedrijf: Stremming verkeer Parallelweg 4 ?par; e geloven BLUDQIP Stadsbibliotheek weer open '".V'tvS Gebouiv staat al jaren leeg voor buitenlands geld Raad vraagt om tussenkomst Kroon Schuifelen Opblaasbare tennisbal in Rarendrecht TJJ0UW/K.W4L i As d 2~ o Li Sïogio £S i k :i«T' jrJM en reisshaques natuurlijk a Fluoridering uit het eir tionele vlak balen LEK.KERKERK Het moet toch mogelijk zijn dc fluodering van het drinkwater uitliet emotionele vlak te halen. In liet belang van de jeugd moeten wij proberen tot een positieve benadering te komen'. Dit zegt de heer B- J. Hofhuis, directeur van het waterleidingbedrijf 'Lek en IJssel'. Hij komt tot deze uitspraak paar aanleiding van de cijfers in het jaar- "erslag van 1971 van de Stichting Schooltandverzorging 'Lek en Yssel'. De heer Hofhuis: 'Ik wil geen betoog houden over de voor- en nadelen van het' fluorideren van dmkwater, maar wel lijkt het goed eens enkele resulta ten te noemen en daaraan enige con clusies te verbinden'. In het jaarverslag is dan het volgende te lezen: In vier gemeenten werd sinds februari 1965 het drinkwater gefluorideerd. In vier andere gemeen ten vond deze fluoridering plaats sinds maart 1968. In weer zeven ande re gemeenten vond geen fluoritiering plaats. In het schooljaar 1970-1971 werden op de lagere scholen in al deze gemeenten de gebitten gecontro leerd en het aanta! vullingen geno teerd. Het aantal vullingen gedeeld door het aantal deelnemers leverde het vullingsgetal op. Dit vullingsgetal bedroeg in zeven gemeenten zonder gefluorideerd drinkwater, tw. Pols broek, Schoonhoven, Gouderak, Drie- bruggen, Haastrecht, Beeuwijk en Ou dewater, gemiddeld 2,03; in de vier gemeenten waar fluoridering vier jaar plaats vindt, tw. Bergambacht, Ber- kenwoude. Stolwijk on Ammerstol, ge middeld 1,65 en in de vier gemeenten waar fluoridering reeds zeven jaar plaats vindt, tw. Lekkerkerk, Krim pen a.d. IJssel, Krimpen a.d. Lek en Ouderkerk a.d. IJssel, gemiddeld 1,33. 'Een opmerkelijk resultaat', aldus de heer Hofhuis, 'vooral als men bedenkt GOUDA De Kamer van Koophan del in Gouda heeft ernst) ge bedenk.n- gen tegen de plannen van de regering om een belasting op -Ir.-,v-teringen in de drie westelijke provincies in te voeren. Deze nieuwe belasting krach tens de wet Selectieve Investeringsre geling is bedoeld om een rnreidmg van de economie in ons land te bevorderen. 'Den Haag heeft weer eens maatrege len aangekondigd zonder zich te ver diepen in de structuur van het be drijfsleven en de problematiek van de regio's', zo luidt de in het Jaarboek opgêtecende kritiek van de Kamer van Koophandel. Dé Kamer acht deze maatregelen om investeringen in het westen tegen te gaan funest vóór het gebied van Mid den-Holland, waar men door verschil lende omstandigheden nu pas in siaat is iets van de achterstand in te halen. Een achterstand, die volgens de Ka mer ten opzichte van vele andere gebieden in ons land alleen maar vergroot is. De kansen op verbetering zouden door de nieuwe bel~~ting plot- selin gworden wggenomen. HARD INXVELD GI ES SEND AM Waarschijnlijk met ingang van 14 au gustus aanstaande zal de verbinding Parallelweg-Nieuweweg voor het ver keer worden gesioten. De verwachting is, dat gedurende drie weken geen gebruik kan worden gemaakt van dit kruispunt, dat een ingrijpende veran dering zal ondergaan. Het nauwe, vaak door aanrijdingen geteisterde bruggetje zal vervangen worden door een bredere dam, een werk dat on dershands aan een plaatselijk aan nemer sal worden opgedragen. De reconstructie leidt tot een ingrij pende stremming van het verkeer, dat op dit punt vrij druk is omdat veel auto's van en naar rijksweg 15 rijden via Parallelweg en Mieuweweg. Ook de dienstbussen van de T.P. maken gebruik van deze "oute en stoppen bij haltes op de Nieuweweg. ADVERTENTIE [010) 282965 Aerssenl dat de fluoridering nog te kort plaats gevonden heeft om alle leerlingen tot en met de zesde klas vanaf hun geboorten te bereiken. De resultaten zijn dan ook zeker nog niet optimaal te achten'. De heer Hofhuis acht het een goede zaak meer bekendheid aan deze cijfers te geven, omdat naar zijn mening hier toch een aspect van het fluorideren naar voren komt, waar duidelijk een belangengroep de jeugd - vee! baat bij ondervindt. 'Een groep, die in het algemeen nog niet in de gelegenheid is haar stem te laten horen', betoogt de waterleiding- direkteur. De heer Hofhuis verder: 'Toch rijzen er alom bezwaren tegen het fluoride ren van dmkwater, die voor een deel ook terecht geuit worden, "Zou het nu niet denkbaar zijn alle aktiviteiten gericht tegen de fluoridering eens te leiden naar het zoeken van een ande re en mogelijk betere wijze van be scherming van de gebitten van onze 'jeugd? En zo lang deze andere oplos sing nog niet gevonden is, is het fluorideren van dmkwater mogelijk ais niet-ideale oplossing te accepteren. Het kan toch al deze aktiegroepen niet bevredigen, alleen maar tegen iets te zijn zonder daar een betere oplos sing tegenover te stellen?' Het voorstel van de heer Hofhuis is 'om met elkaar in het belang van de jeugd te trachten de zaak van de fluoridering uit het emotionele vlak te halen en gezien de resultaten in vijftien gemeenten te proberen tot een positieve benadering te komen. 'Dit kan ondanks misschien enkele nadelen', zo zei zhij, 'alleen maar een eventuele tijdelijke invoering van flu oridering zijn. In het belang van de kinderen, die zelf hun stem nog niet kunnen laten horen, maar er alle belang bij hebben'. AME1DE Op vrijdag 11 augustus zal de Stadsbibliotheek 'Ameide-Tien- hoven' weer beginnen. Naast de be staande collectie is er nu ook een hoeveelheid boeken, geschonken door enkele bewoners van Ameide. Het ruimteprobleem kwam toen opnieuw aan de orde. De commissie heeft ge tracht de oplossing te vinden in een -verrijdbaar rek, waarin deze boeken geplaatst zijn. Tijdens de openingsu ren zal dit verrijdbare rek in dezelfde kamer staan als waar alle andere boeken zich bevinden. De Stadsbiblio theek verheugt zich in een gestadige groei van het aantal lezers. De ope ningstijden zijn iedere vrijdag van 16.00-17.00 uur en van 19.00-20.00 uur, GOUDA In het hoofdpostkantoor aan de Westhaven is een kleine maar attractieve expositie ingericht over de Nederlandse posterijen, telegrafie en telefonie vanaf 1S70 tot heden. Met deze overzichtstentoonstelling in het kader van 'Gouds 700 jaar stad' staat de Goudse PTT stil bij het feit, dat het hoofdpostkantoor nu 100 jaar in hetzelfde gebouw is gehuisvest. Plannen voor een nieuw complex zijn er al vele jaren, maar over de plaats van vestiging is het laatste woord nog lang niet gevallen De expositie, totstand gekomen in samenwerking met het Nederlands Postmuseum, is gratis in de" hal van het postkantoor te bezichtigen. Eén vitrine is gehee! gewijd aan de telegrafie en telefonie, onder meer door middel van een morseseintoestel uit 1870 en enkele antieke telefoon toestellen. In een andere vitrine wordt aandacht geschonken aan de Goudse postge schiedenis, Dit aan dc hand van oude prenten, kaarten en teken'ngen, en bijzondere zegels, die op Gouda be trekking hebben. De twee zege's met afbeeldingen van de Goudse Glazen zijn daarvan uiteraard do bekendste. s#1 D'r valt heel, wat te ALBLASSERRAM Kijk, het zit zo. .Te slaat met een ongeïnteresseerd, liefst stuurs gezicht een beet je te hangen. Naast het 'paard natuurlijk. Af en toe geef je een klap op de paardebil. Of je schuifelt met iouw voet wat over de zijne. Een enkele keer spuug je op tie grond. Dan komt er iemand aan. die ook zo oogeïntere'seerd mogelijk kijkt, die ook een klap geeft, wat schuifelt en hij het paard blijft rondhangen. Dat zou wel eens wat kunnen worden, denk je dan. En je begint, na luttele woorden te hebben gewisseld, c!e ceremonie van het handjeklap. De tijd dat een klap een daalder waard was is al lang voorhij- de bedragen liggen tegenwoordig wel wat hoger. En wanneer tenslotte overeenstemming i< bereikt over dc prijs, trek ie de portefeuille uit de broekzak en «top je daar zorgvuldig de gladgestreken bilje'ien in. -- "-V -Yi- sj DORDP.ECHT Hot eerste herenpo- loteam van Nautilus heeft maandag avond in Rotterdam afscheid moeien nemen van hst KNZB-bekertoernooi, Thuisclub RET boekte in het zwem bad West een overduidelijk 82. Per traditie had Nautilus veel moeite met de kansen, die werden geboden. Dc Dordtenareo leverden in 'het veld wel een verdienstelijk spelletje, maar kwamen voor het doel nauwelijks tot doortastende acties. Na de eerste peri ode keek Nautilus tegen een 10 achterstand aan en bij de 3—0 nadeli ge score zorgde Hans van Stralen in de tweede speeltijd voor een fraaie tegentreffer. Via de volgende 16 tussenstand kwam Hans Bergeturt in het laatste kwart nog tot een Dordtse tegentref fer. RET stelde hierna orde op zaken door naar 82 uit te lopen. Üttlij p Up ncn—iJujJP 1 1 ,JIfc !M - rs'j;f r w .,1 jfliWl-1' „.-.pon-w ill j Vo gende week valt beslissing over sloop van SCHIEDAM Begin volgende week zal de beslissing vallen of de- Jfk^k0<J ?aenn bX?bilzonde"^!- sloper vrij spel krijgt in de jaren leegstaande en als monument dig uitziet valt er binnen nog wel hst 1 TT tt tt a T' J At één en ander,te doen. De Havenkerk, bekend staande Havenkerk aan de Lange Haven in aeinedam. Als één van de laatste waterstaatskerken i li „„„'"van Nederland is nu sinds 1967 bui de sloopvergunning wordt afgegeven dan wordt met alleen een van ten gebruik en er-is al die jaren niets de mooiste plekken van Schiedam ontsiert, maar .-vor A Schiedam ^enketo^ren niet^meer worden opnieuw beroofd van een indrukwekkend en m&kicant cultuur monument. Om het behoud of de sloop van de kerk wordt al jarenlang strijd ge voerd. Het gebouw staat al lang leeg en een bestemming is er riet voor gevonden en juist hierin) gaat het de Monumentenstichting (niet te verwar ren met Monumentenzorg,) een vere niging van particulieren die strijdt voor de instandhouding van oude waardevolle gebouwen. Deze stichting is bereid 1,3 miljoen gulden voor dit uit 1882 daterende kerkgebouw op tafel te leggen. Bij dit bedrag zijn de kosten voor een verbouwing niet in begrepen. De gemeente zou dan op haar beurt moeten zorgen voor een rendabele exploitatie van het kerkgebouw. Hier mee zit de gemeente Scu'edam echter in zijn maag, wan: ho_- zou men voor een rendabele exploitar.e van het ge bouw kunnen zorgen. Inmiddels is wel bekend da: de ge meente Schiedam er .nets voor voelt om geld beschikbaar te stellen, terwij) wethouder Bolmers, op het ogenblik ADVERTENTIE geluid omdat er gevaar, aanwezig: is dat door dit-geluid de hela., kerktoren "naar beneden komt. Vólgende 'week valt dan eindelijk de definitieve beslissing; zoals de kans er met vakantie in Canada, in een. "verga-, nu voorstaat zal het dreunend geweld bf„ yan de. slopershamer pinnen niet al te len het gebouw niet, het onderhoud ia- ons te duur'. Toch wil men zich tot' het uiterste Inzetten om het "kerkgebouw te behou den. Het parochiebestuur heeft zich inmiddels akkoord verklaard met het principebesluit van de Monumenten stichting de kerk voor het symboli sche bedrag van één gulden over te dragen, maar ook dit brengt de Schie- damse officiële instanties niet tot vreugde. HARDINXVELD-GIESSENDAM De 4-jarige Carla Verstoep, dochtertje van een scheepsmakelaar uit Rotter dam, heeft op scheepswerf K_ Damen te. Boven-Hardinxyeld een krachtige sleepboot gedoopt, - die Algiers als thuishaven zal krijgen. Zij wierp een fles tegen de boeg van de 'Chakib', toen dit vaartuig in de stroppen hing van de drijvende bok Labor H va» de ..gunning willen verlenen voor het in- lange tijd te horen zijn op één van de oudste plekjes van Schieda-n de Lan ge Haven. - HARDINXVELD-GIESSENDAM Tien van de vijftien raadsleden de heren G, Swets,, D. Havelaar, J. W, Sluimer, J. Nederveen en J. W. Ster-, renburg waren- -wegens vakantie afwe zig hebben maandagavond een spoedeisende vergadertip bezocht. Ge heel in overeenstemming met de voor- stelle» van burgemeester en wethou ders besloten zij in beroep te gaan bij de* Kroon, tegen een afwijzende be schikking van gedeputeerde staten om een besluit van het hoogheemraad schap te vernietigen. De raad van Dordrecht (als spreek buis van het GEB) en de raad "an Hardinxveld-Giessendam hadden, zoals wij gisteren schreven, de provinciebe stuurders te hulp geroepen, omdat dijkgraaf en hoogheemraden geen var- Zo zit het, op de Sint Jacobus Paar denmarkt in Alblasserdam. Zo zat het ook vorig jaar, en het jaar daarvoor, en het jaar daarvoor. En de klad zit er nog lang niet in, al dachten ze dat een tijdje geleden wel eens. Want traditie en foikiore blijven het voorlo pig nog we! doen. Vooral wanneer het verleden vergezeld gaat van evene menten uit het heden, zoals daar zijn de patatkraam, en de kraim met airi er, es. en lot voor een gulden, hoofdprijs een pony. Tot je de Kerkstraat uit kant, en het gewone Alblasserdam zich weer laat zien. En 'saronds, na het eten, is het hollen gebiazen naar de Plantageweg, waar demonstraties worden gegeven, dressuurnummers te zien zijn, en een jacbtspringconeours wordt gehouden. Wie gaal er dan nog naar James Bond, wiens hachelijke avonturen in De Wipmolen 'wegens enorme belang stelling' zijn geprolongeerd? Morgen weer, maar vandaag was het Sint Jacobus Paardenmarkt en dat is het maar één keer in het jaar. DE SPAARBANK TE ROTTERDAM ^400FDKAN^^0^^^80TERSiLDOT^2^^ firma Gijsbers uit Zwijndrecht. Dit hijswerktuig liet het in totaal circa 45 ton -vegende schip neer in de Har- dinxveldse haven. De 'Chakib' is gebouwd voor de Socie- té Nationale de Traveaur Maritimes (Sonatram) in Algerije, welk bedrijf ook bij andere eheepsbouwers op drachten heeft geplaatst. Zo-zijn er op Sliedrechtse scheepswerven drie splijt- bakken voor Sonatram in aanbouw, die in augustus tegelijk met deze sleepboot op transport zuilen gaan naar Algiers, De 'Chakib* zal de over tocht maken aan boord van zo'n spüjtbak. xnaisra Noordelo os Nee, de Sint Jacobus Paardenmarkt in Aibiasserdam is nog iang niet dood. Het is er deze woensdag zo druk als het maar zijn kon. Dat betekent voortschuifelen tussen de marktkra men met tassen, schoenen, snoep, pa ling {'het goud der Zuiderzee, "t is aisof Rembrandt ze geschilderd heeft, ro mooi zien ze eruit'), bloemen, pianten, pennen en boeken. Voort- schuife.en tot je bij de paarden en pony's komt, en dan uitkijken dat je met uitglijdt over de uitwerpselen van de edele dieren. Aan het einde van de Kerkstraat omdraaien en te rug: langs de paarden en pony's, de kramen, het draaiorgel, en langs de verkoper van vulpensets bij wie ieder een de winnende letter grabbelt en hiermee een set kan kopen van 24,51) voor 4,50. Langs de loterij; in feesttooi NOORDELOOS Noordeloos, een dorpje in de Alblasserwaard bij Gor- kum maakt zich op voor een feest- week. Van 29 juli t.m. 5 augustus 1972 zal het dorp 's avonds baden in een zee van licht. Oranjevereniging en particulieren zetten hun beste beentie voor om het vijfjaarlijkse fes tijn een ongekend hoogtepunt te laten bereiken Burgemeester en kamerlid M. W. Schakel, tevens voorzitter van de Oranjevereniging, zal op 31 juli 1972 het officiële startschot voor het. feest geven. Op alle avonden is er wat in het dorp. te doen. De plaatselijke sportvereniging organiseert op zater dag 29 juli (start 19.00 uur) een puzzeirit voor auto's en motoren. Maandag 31 juli 1972 is er een instuif in het dorpshuis. Dinsdag 1 augustus 1972 volksspelen met daarna het op treden van een Jeugdorkest in het dorpshuis. Woensdag 2 augustus 1972 zijn er spelen voor de jeugd, waarna er een feestconcert wordt gegeven door de plaatselijke fanfare. Als daar na de lampionoptocht is afgelopen wordt iedereen opnieuw in het dorps huis verwacht voor een instuif. Don derdag 3 augustus 1972 wordt een rustdag gehouden zodat iedereen voor bereidingen kan treffen voor de cli max van de festiviteiten. Op vrijdag 4 augustus 1972 start 's morgens om negen uur een grote optocht met versierde wagens. Drs. J. Boersma, minister van Sociale Zaken in de gehavende ploeg van Barend Biesheuvel, zal als jurylid fungeren. Hij woidt bijgestaan door Jacques Fahrenfort van de Telegraaf, kapitein ter zee b.d, H. P. Muller en de dames Schakel-Konings en Wee- nink-Wiagenaar. Om half zes 's middags start de Vier de Wielerronde van Noordeloos voor amateurs. Om negen uur is er een amusementsprogramma vanaf de mu ziektent, waarna da feestdag wordt afgesloten met groot vuurwerk. Voor de jeugd tot en met veertien jaar is er op zaterdag 5 augustus 1972, 's morgens om negen uur een puzzel- rit per fiets, 's Middags om twee uur start een groot drumbandconcours. In dit programma is een show opgeno men van de Veerse Trommelaeren uit Raamdonksveer. Aan het concours wordt deelgenomen door: SSS te Giessenburg, D.I.O. te Rijswijk N-B, De Olijke -Meisjes uit Alblasserdam, Concordia Nederhe- mert. Jong Woudriebem te Woudri- ehem, De Bazuin te Leerdam, ONS te Kille Nieuwendijk N-B, Juliana te Uitwijk. Om zes uur speelt de plaatse lijke voetbalvereniging een wedstrijd tegen SVW uit -lorinchein Noorde loos 1 speelt in de eerste klasse van de afdeling, terwijl SVW in de KNVB, derde klasse uitkomt. De ste delijke harmonie Aurora uit Leerdam verzorgt als afsluiting van het feest een concert met een taptoe. Daarna wordt er nog een mars door het dorp gemaakt. En als dat achter de rug is moet Noordeloos er weer vijf jaar tegen kunnen. graven van een aardgasleiding in de rivierdijk te Har linxveld-Giessendam, tussen Buurt en Lingegemaal. De raad yindt dit blijkens het nu aan de Kroon gerichte schrijven strijdig met het algemeen belang. Men is van oordeel, dat het hoogheemraadschap het leggen van een gasleiding in de kruin van de dijk ten onrechte ontoe laatbaar vindt uit' een oogpunt van dijks belang, een standpunt dat. is onderschreven door gedeputeerden, die evenmin van oordeel zijn, dat het algemeen belang crinr deze beslissing wordt geschaad. De raad vond deze conclusie negatief, wees er op dat het aanbrengen van de leiding in particuliere grond meer gevaren oplevert en was van oordeel dat er sprake is mn discriminatie, nu door deze weigering aardgas wordt onthouden aart 97 woningen en zes bedrijven. BARENDRECHT Met ingang van 1 oktober zal de tennisvereniging 'Ba- rendrecht" kunnen beschikken over een opblaasbare tennlshal, die ge plaatst zal worden achter de voetbal- kantine op het sportpark 'Ziedewij'. De oppervlakte van de hal is 36x34 meter. De hoogte is 12 meter. In de hal worden 2 .tennisbanen geprojec teerd. De tarieven zullen zijn ƒ11 per daguur, 15 per avond- en week end-uur. Inlichtingen bij Mevr. D- Ritman-Scheltes, Oranjestraat 10. te- lef. 01806-2440.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1972 | | pagina 1