Vrijlating rijf bezweert Britse X krant bon 1 I I I L mmmtè In deze krant rf Eerste reactie uit Cairo negatief Droog Welke zijn de twee ivoorden Advocaat Belangrijk Lof voor Russen Nieuw Caüey-proces? slat® Dringend beroep formateur op VVD èn CHU Hans Jansen (14) weer weggelopen Elf feestgangers in Spanje omgekomen pfiï#l maar vooral misschien goed dat er een sterke Protestants-Christelijke pers is. f? jJIUDURDAG 27 JULI 1972 70j1d jaargang no. 63 CHRISTELIJK DAGBLAD ty'estblaak 9-11, Rotterdam Postbus 948 Tel. 115588 Gironr. 269274 t.n.v. N.V. De Christelijke Pers, Amsterdam Abonnement 8,76 per maand, per kwartaal 25,90 Afd, Bezorging vanaf 0.8.30 uur JERUZALEM, CAIRO (Reuter, UPI, AP) Premier Go Ida Meir van Israël heeft gisteren een recht streeks beroep op president Sadat van Egypte gedaan met haar een topconferentie te houden waarop de geschillen lussen de twee landen geregeld zouden moeten worden. LONDEN (Reuter, UPI, AP) Het Britse Hof voor industriële be trekkingen heeft gisteren tegen de avond de vrijlating bevolen van de vijf havenarbeiders, die vorige week wegens belediging van het hof werden gearresteerd. Hierdoor is het gevaar van een nationale staking aanstaande maandag afgewend. Binnenland Stichting vecht voor Friese kerkbezit 5 Natuurgebied opgeofferd voor pijpleidingtracé 7 Buitenland 'V'ietnam-regeling voor ver kiezingen 9 Noordieren opgeschrikt9 Kerk Duitse Kerkedag wordt de mocratischer opgezet2 Sport Verrassend uitstapje van Enitli Brigitha 11 Het politieke bedrijf schijnt, vooral in tijden van een impasse, een vrolijke aangelegenheid te zijn. Ondanks, werkloosheid, inflatie en kabinetscrisis komen de fractievoorzitters bijna schaterend van het lachen bij het Catshüis aan voor overleg met formateur Biesheuvel. Van links naar rechts: Wiegel (VVD), Tilanus (CHU), Aantjes (ARP) en Andriessen (KVP). Van onze parlementsredaktie >f - DEN HAAG Formateur Biesheuvel heeft een dringend beroep gedaan op de fractievoorzitters Wiegel (WD) en Tilanus (CHU) om hun voorstel de oude coalitie te herstellen opnieuw ernstig in overweging te nemen en met hun fracties door te praten. .r.sSL if CS .QgSJ&feS Formateur Biesheuvel op tveg naar hernieuwd overleg met de vier fractievoorzitters. 'Tante kunt u zien of dit een mannetje of een vrouwtje is?' ■V y .De Rotterdammer „Stantvastich is ghebleven mijn hert in teghenspoet!" f rei s ier Meir wil mei Sadat praten De eerste voorlopige reactie uit Cairo was weinig bemoedigend. Officiële kringen lieten onmiddellijk weten dat het Egyptische standpunt niet gewij zigd is en dat Sadat rechtstreekse onderhandelingen met Israël afwijst. Eerder deze week heeft Sadat nog verklaard, dat instemmen met onder handelingen overgave aan Israël zou betekenen. In een rede in de knesseth, het Israëli sche parlement, noemde mevrouw Meir het Egyptische besluit de Russi sche adviseurs naar huis te sturen 'een zeer belangrijke gebeurtenis in het bestaan van Egypte, die zelfs zou kunnen bijdragen tot positieve ont wikkelingen in het gebied. Dit uur in de geschiedenis van Egypte kan, nee moet, het geschikte uur voor verande ring zijn en als het werkelijk het uur voor verandering is, laat dit dan niet verloren gaan', aldus mevrouw Meir. 'Is de tijd nu niet gekomen een eind t maken aan de wedloop naar vernie tiging en dood en een nieuwe weg naar vrede te openen?' zo vroeg zij zich af. Onderhandelingen zijn geen symbool van capitulatie of nederlaag, maar de hoogste uiting van soeverei niteit, nationale eer en internationale verantwoordelijkheid, betoogde de premier. Mevrouw Meir, die een gesprek onder vier ogen met Sadat voorstelde, citeer de oud-president Nasser van Egypte die eens gezegd heeft 'dat het volk alleen de meester van zijn lot is en de enige die wijzigingen kan aanbren gen en opleggen'. 'Laten we elkaar ais Premier Golda Meir van Israël tijdens haar toespraak tot de Knesseth. gelijken ontmoeten met als doel een eind te maken aan de wedloop naar de dood en een nieuwe weg naar de vrede openen'. En ais er geen vredes onderhandelingen kunnen word ge houden, Men we dan besprekingen De beslissing van de voorzitter van het hof, Sir John Donaldsen, neemt echter de diepliggende oorzaak van de moeilijkheden met de vakbonden niet weg. Voordat tot vrijlating werd be sloten bevond Engeland zich op de rand van een economische chaos. Het vakverbond TUC (Trade Union Congress) had enkele uren voor de uitspraak voor het eerst in zijn meer dan 100-jarig bestaan besloten alle 140 aangesloten bonden met in totaal on geveer tien miljoen leden op te roe- Op de meeste plaatsen droog weer met in het algemeen veel bewolking, maar morgen ook af en toe zon. Matig tot krachtige, aan de Waddenkust mogelijk tot hard toenemende noordelijke wind. Minimumtemperaturen on geveer 14, maxima morgen van 17 graden vlak aan zee tot om streeks 19 in het binnenland. MORGEN EN OVERMORGEN: Zonnige perioden, op de meeste plaatsen droog en ongeveer nor male temperaturen. Morgen zon op: 04.55 Onder: 20.36 Maan op: 21.14 Onder: 07.32 Zot 'c de twee woorden uit de vier af beeldingen. Bewaren tot zaterdag. U kont er dertig gulden mee verdienen. pen, maandag een algemene 24-uurs- staking te houden uit protest tegen de opsluiting van de vijf 'shop ste wards'. Dit zijn onofficiële arbeidersvertegen woordigers op plaatselijk niveau). On geveer 100.000 arbeiders hadden de laatste dagen het werk neergelegd waardoor havens, krantenbedrijven en levensmiddelenmarkten verlamd wer den en het bus- en luchtvervoer werd ontregeld. De vrijlating van de vijf, die gewei gerd hadden gehoor te geven aan een gerechtelijk bevel, hun boycotacties jegens het containervervoer (waarin zij een bedreiging zien van hun eigen werkgelegenheid) te staken, werd mo gelijk door het optreden van de 'Ad vocaat van de Kroon'. Dit is een vrij onbekende onafhanke lijke figuur in de Engelse recht spraak, die geheel op eigen initiatief in actie kan komen als er sprake is van een onvoldoende behartiging van de belangen van een beklaagde. De advocaat diende bij het hof een ver zoek in tot vrijlating, omdat vier dagen gevangenschap voor de 'shop stewards' al een behoorlijke straf was geweest. De uitspraak van het hof werd buiten het gerechtsgebouw door een belang stellende menigte met gejuich ontvan gen. Bij de bekendmaking van het besluit verklaarde Sir John: 'Er moet nu een nieuw begin worden gemaakt.' Hij deelde mee dat de beslissing beïn vloed was door een uitspraak eerder op de dag van het Hogerhuis (Enge- lands hoogste hof van beroep) en irt een andere zaak die het Hof voor de industriële betrekkingen aanging. Die betrof een boete van 475.000 gul den, eerder dit jaar door het hof opgelegd aan de 'Transport and Gene ral Workers Union' omdat leden van deze bond ook hardnekkig waren blij ven posten bij een bedrijf dat ze naar hun zeggen het brood uit de mond stootte. Het hof stelde de vakbond destijds verantwoordelijk voor de acties van zijn leden hoewel deze buiten de bond om waren gevoerd. Deze uit spraak werd vervolgers door het Hof van appel vernietigd. De boete moest in de vakbondskas worden terugge stort. Maar gisteren bepaalde het Ho gerhuis dat het oorspronkelijke von nis juist was geweest. Dit betekent dat de vakbond de boete opnieuw zal moeten betalen. Maar het allerbelangrijkste is dat het Hof voor de industriële betrekkingen nu op nieuw de bonden kan straffen voor de handelingen van hun leden in plaats van individuele personen rechtstreeks aan te pakken. beginnen over een interimregelig tot heropening van het Suezkanaal, stelde de Israëlische premier voor. Zij zwaaide de Rusken lof toe, die zich niet hadden laten dwingen Egyp te de modernste wapens te geven. Het vertrek van de Russische adviseurs moest niet onderschat worden. Het was echter nog te vroeg om alle gevolgen juist te beoordelen. 'In een situatie als deze kan men niet zeker zijn van de gevolgen en niets zegt ons dat de Egyptenaren niet zullen trach ten aan de verwarring en frustraties in hun land te ontkomen door een hervatting van de vijandelijkheden. Ondanks al ons verlangen naar vrede moeten wij gereed zijn op elk ogen blik aan een vijandelijke aanval het hoofd te bieden'. De Israëlische premier gaf er de voor keur aan iedere polemiek met presi dent Sadat te vermijden 'omdat wij op een ogenblik in de geschiedenis zijn gekomen dat gunstig zou kunnen zijn voor belangrijke ontwikkelingen,'. Premier Meir gaf Sadat de vefzeke- ring dat Israël alle mogelijkheden heeft opengelaten ofschoon er vijf jaar voorbij zijn gegaan sinds de zes daagse oorlog. 'We hebben geen blij vende grenzen afgekondigd. We heb ben geen definitieve landkaart opge steld. We hebben geen beloften voor af geëist over zaken die door onder handelingen moeten worden verduide lijkt'. Over de grenskwestie merkte zij nog op: 'We zijn niet van plan de be standslijnen te laten voortbestaan of de huidige situatie te bevriezen. La ten we samen aan tafel gaan zitten om vredesregelingen te bespreken. La ten wij zoeken naar een middel om de impasse te doorbreken, een uitweg te zoeken uit de verstarde situatie opdat er geen nieuwe oorlog uitbreekt en laten we voortgaan op weg naar volkomen vrede'. Voor vervolg zie 'pag. 9, kolom I WASHINGTON (AP) Een krijgs raad in de VS is verzocht luitenant William L. Calley Jr. een nieuw proces toe te staan omdat de-verdediging een belangrijke getuige heeft gevonden, van wie men dacht dat hij vermist werd. Kapitein J. Houston Gordon, een ver dediger van Calley, verklaarde dat de getuige nieuw licht kan weipen op de zaak van de massaslachting in My Lai. Lezers schrijven 2 Boekenctalage 2 Kccepi 4 Puzzel 8 Strips et) feuilleton 6 Jladio en tv f Commentaar7 Dichtbij cn vertier 7 Weekbladen7 Beurs 1 gtiSTUfi: r.. Laatste poging or i formatie te redden f s- Blijven deze fractieleiders bij hun standpunt en daar ziet het wel naar uit dan verwacht de forma teur van hen dat zij hun formatiead vies corrigeren en de,wijziging van hun aanvankelijk standpunt mc; ren. De gewijzigde adviezen worden aan de koningin voorgelegd. Aan de fractievoorzitters Andriessen (KVP) en Aantjes (ARP) heeft de formateur verzocht, zich alsnog met hun fracties unaniem achter de forma tiepoging te scharen. Door deze ontwikkelingen is de span ning in politiek Den Haag sterk toe- Van een verslaggever ROTTERDAM De 14-jarige Hans Jansen, die dinsdag na een half jaar vermist te zijn geweest door zijn vader werd teruggevonden, is weer verdwenen. Zijn ouders hebben de politie gisteren opnieuw opspo ring van hun zoon verzocht. Maandagmiddag kreeg Hans' vader een telefoontje uit Schiedam dat de jongen daar dinsdag een vriendje zou bezoeken. Toen hij de jongen, die een verwaarloosde indruk maakte, ging ophalen, wilde Hans aanvankelijk niet mee. De familie Jansen is later met •hem op vakantie gegaan, om tot rust te komen na de maandenlange perio de van angstige onzekerheid. De jon gen zag dinsdagavond karis om op nieuw de benen te nemen. De verdwijning van de Rotterdamse jongen kreeg indertijd extra aandacht, omdat die vrijwel samenviel met de vermissing van Anita Pothuis, die eveneens aan de Noordslngel woonde en later dood werd aangetroffen. Hans stuurde zijn ouders na zijn verdwijning geregeld kaarten en hij belde enkele malen op. Er zijn aan wijzingen dat de jongen zich al die tijd voornamelijk in Amsterdam heeft opgehouden. genomen. Wanneer WD en CHU op bun standpunt blijven staan, dat de breuk gelijmd moet worden, dan wordt in Den Haag verwacht, dat mr. Biesheuvel zijn formatie-opdracht aan de koningin zal teruggeven. Een van de wegen om uit de impasse te geraken, die dan zal ontstaan is, dat de koningin de ontslagaanvrage van het oude kabinet-Biesheuvel zou kunnen weigeren. Dit kabinet, zonder de ministers Drees en De Brauw (aan wie al ontslag is verleend) zou de begroting kunnen indienen en ver vroegde verkiezingen uitschrijven. Het is echter ook heel goed mogelijk, dat Biesheuvel als formateur blijft ('een tijdje gaat slapen') en een 'in formateur' de mogelijkheid van het lijmen onderzoekt. Wanneer dit mislukt (en dat is waar schijnlijk, want mr. Aantjes ontkende niet, dat een dergelijke poging tijd verlies betekende) dan zou mr. Bies heuvel toch weer kunnen proberen een kabinet van" vier partijen te for meren. Het is echter dan weer de vraag of de WD daaraan zou kunnen meedoen. In politiek Den Haag wordt daarover druk gespeculeerd. Het is niet ondenkbaar dat de WD door eruit te stappen verkiezingswinst denkt te kunnen boeken. Ook mr. Aantjes toonde zich niet enthousiast voor het doorgaan met een 4-partijenkabinet, na het misluk ken van de lijmpogingen. De klok kan niet zo maar worden terugge draaid. Daarvoor is teveel gebeurd, zei hij, doelend op de onverwachte poging van Wiegel (VVD) ook DS'70 weer terug te halen in het kabinet. De heer Aantjes vond net onjuist dat de WD de lijmpoging alleen baseert op het feit dat de begroting een mee valler heeft opgeleverd van zeventig miljoen gulden. De VVD zou ten on rechte de, indruk hebben gewekt dat de AR-mïnister Boersma (sociale za- ken) dat geld voor zich zou hebben opgeëist, aldus de heer Aantjes. Vol gens hem ontleende de VVD daaraan de conclusie dat ook andere ministers over de verdeling moeten kunnen meepraten en dus ook de opgestapte DS'70-ministers CARTAGENA (AP) Elf jonge mensen verdronken toen het door paarden getrokken voertuig waarop zij (met naar schatting ruim 90 ande ren) zaten plotseling te water raakte. Dit gebeurde tijdens feestelijkheden voor het stadhuis van de Spaanse Cartagena. De wagen had al een keer langs het stadhuis gereden met de feestgangers, toen gebeurde er niets. De tweede keer scheen het voertuig weg te glij den. Het stortte in de baai. Tot de passagiers behoorden leden van de gezinnen van de burgemeester en eni ge wethouders van Cartagena. i m^T-t J -»• - yLTafh-Stliï - I r V „jfi. fft-r G WO' 4 noteer'als nieuwe abonnee UW een wakker ochtendblad met internationaal, nationaal regionaal enzelfs plaatselijk nieuws: een unieke combinatie! betaalt per: een krant die past bij uw levensbeschouwing met het Evangelie als uitgangspunt Opgegeven door hebt u vrienden of kennissen waar die krant erg goed bij past. Overtuig hen. Envuldebonin. Naam: Adres: Plaats: D maand kwartaal Naam: Adres: Plaats: De nieuwe abonnee ontvangt de krant 14 dagen gratis, en bespaart ca. 4 gulden abonnementsgeld. Ik ontvang als beloning het aangekruiste □handige paraatmap met brief papier en pen mapje post papier met enveloppen □pletine .schaaltje (flessen- onderzetter) Een postzegel is niet nodig als u op de enveloppe schrijft: DE ROTTERDAMMER ANTWOORDNUMMER 364 ROTTERDAM •v

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1972 | | pagina 1