Geen verwijten achteraf over politief outen bij roofmoord in Schiedam COSTER PRUZEN 29s:; IAQ Agenda het trouwboekje Minder bezoek voor Euromast ense ntesSiBdi ikhoebfist GRONINGEN ypor - ;l:TTw# STIJLGRDEPoröIi INGEN Ezeltje-rijden in Blijdorp Raadsvergadering zonder discussie Ernstig gewonden bij ongelukken Ridderkerk kreeg een lekker toetje mMBr* Gecombineerde raadsvergadering r Ministers antivoorden tweede kamer: Canada-concert in Oud-Beijerland Tennisbaancomplex in Numansdorp 'fiROUW/KWARTET VRIJDAG 28 JULI 1972 Regio MS COROLLA ONVOORSTELBAAR IN OPMARS TOYO NOTEBOOK ROTTERDAM DEN HAAG Het voorkomen van lichamelijk letsel van het moge lijke slachtoffer is van meer belang dan het welslagen van het on derzoek. De politie van Rotterdam en Schiedam is 6 juli ie optimis tisch geweest in haar verwachtingen bij de arrestatie van de roofover val te Schiedam waarbij een winkelier om het leven kwam. KLACHTEN BEZORGING ROTTERDAM Vrijdagmiddag 4 augustus, des middags om twee uur zal mevrouw T. Goosen-Kra- nendonk het Gerard Goosenhuis aan de Thomas Mannplaats 150 in de wijk Ommoord officieel ope nen. KOSTUUMS wol/polyester, SPORT- V f| KOLBERTS 3&Srr- ROTTERDAM Aan ds Coolsingel is gistermiddag in het zogenaam de glazeniiuisje het 'Werk Informatie Centrum voor de Vrouw' ge opend. Ambtenaren van het Arbeidsbureau zullen daar voorlichting geven over het werk, beroepen, opleidingen en part-time-arbeid voor de vrouw en arbeidsbemiddeling verlenen. Het centrum werd geopend door mevrouw G. M. Boersma, echtgenote van de minister van Sociale Zaken. Meer over dit informatiecentrum voor de VroUw kan men lezen op pagina tien. Var,daag voorvader en zoon en morgan ROTTERDAM In diergaarde Blijdorp is een oudetraditie in ere hersteld. Sinds kort kan de jeugd bij de speeltuin weer ezeltje-rijden. Voor slechts 50 cent kan de jeugd een flinke 'wandeling' maken over het Blijdorpterrein. Het is gebleken, dat de jongens en meisjes deze nieuwe attractie niet links laten liggen. ""T3e.r ROTTERDAM Nadat in 1970 het aantal bezoekers aan de Eu romast met bijna 25.000 was ge stegen tot 549.718, is dit aantal" vorig jaar teruggelopen tot 535.183. Van dit totaal brachten 248.836 personen (46.5 pet.) ook een bezoek aan de space tower, die aldus de directie van Eu romast NV in haar jaarverslag duidelijk een extra.attractie is. - Het resultaat over 1971-bleef achter bij eerder geuite verwachtingen. Het waren met name de posten salarissen, sociale lasten en reparatie-onderhoud die, in vergelijking met .vorige .jaren, aanzienlijk stegen. fADVERTENTIE krachtige motor 73 pk handig in stadsverkeer (draaicirkel 9 tn.) lange levensduur met grote zorgvuldigheid afgewerkt degelijk plaatwerk gunstige km-nrijs Burg. van Slijpelaan 3, /erlengde van Stadion-weg, ook gevestigd Tristanweg 1-3. Oud-lJsselrnonde Tel. 193397 - 193311 - 190340 - 323044 ierard Goosenli uis Ik Ommoord augustus op vrijdag 4 officieel open OUD BEIJERLAND Op uitnodi ging van de ehr. muziekvereniging 'Dc Bazuin' komt het meisjeskoor uit Hamilton in Canada 'The Cathedral Girls High School Symphonic Band' veer naar Oud-Beijerland. De band geeft op dinsdag 1 augustus, des avonds om 8 uur, een concert in de gereformeerde Thomaskerk aan de Margnetstraat. Dit harmonie-orkest, bestaande uit 56 meisjes, heeft twee jaar geleden deel genomen aan het wereldmuziekcon cours in Kerkrade, Voordien waren de orkestleden op bezoek geweest in Oud-Beijerland. Thans maakt de band weer een toer- nee door Europa en gaf er de voor keur aan de trip te beginnen vanuit Oud-Beijerland. Het gezelschap zal zaterdagmiddag op treden in Dordrecht, samen met 'De Bazuin', recteur van politie in Den Haag, zal binnenkort met de chefs van de poli tiekorpsen te Schiedam en Rotterdam bespreken hoe lichamelijk letsel kan worden voorkomen. Ook de procu reurs-generaal zullen deze aangelegen heid bespreken, aldus de ministers. Minister Van Agt van justitie en minister Geertsema van binnenlandse zaken vinden toch dat het 'te zeer een redeneren achteraf' zou zijn, de poli tie te verwijten dat zij het vuurwa pengebruik niet heeft voorzien en de mogelijkheid daarvan niet heeft laten meetellen bij het bepalen van haar beleid. ----- Dit antwoorden beide ministers op i vragen van de Tweede-Kamerleden De i TX7"| 1 1*1111T|Tp Ruiter en mevrouw Haasberger (bei- "VJ ?T XX X UIIU vv den PvdA). Zij hadden de ministers gevraagd hoe de roofoverval te Schie- VOOT* fWPP dam precies in zijn werk was gegaan WA 11I.UUI Sz tv UV en waarom de aanslag niet kon wor- i "1 den voorkomen. KUlflPVPTI 1TÏ De procureur-generaal, fungerend di- kXEVrX vll XXI Indien u de krant onverhoopt eens niet mocht ontvangen, verzoeken wij u ons bij voorkeur te bellen tus sen 9 en 12 uur. TEL. 010-115588 Dit woongebouw voor bejaarden werd ontworpen door de architekt J. H. Kranendonk H.B.O. van het Architek- tenbureau W. Swemle en J. H. Kra nendonk te Den Haag. Het gebouw kwam tot stand door een samenwerking tussen de Stichting 'Het Heilige Geesthuis' en de Stich ting tot huisvesting en verzorging van bejaarden Humanitas te Rotterdam. Het Heilige Geesthuis te Rotterdam ADVERTENTIE Vt^/i STIJLGROEP zuiver v.; scheerwol, - I 179.- van voor ml, 0 zuiver scheerwol, van werd in 1434 gesticht door Aelwijn Plorisz van der Meer. Hij richtte, vrij kort voor zijn dood, met zijn echtge note een tehuis in voor de verzorging en verpleging van dertien mannelijke amen aan het Oosteinde te Rotter dam. In zijn testament zonderde hij een vermogen af om de zorg ten behoeve van bejaarde mannelijke in gezetenen van de Gemeente Rotter dam te kunnen kontinuëren. Het Hei lige Geesthuis heeft later ruimte ge vonden in een pand aan de Gerard Scholtenstraat in het oude noorden van Rotterdam. De participatie van het Heilige Geesthuis in de realisatie van het Gerard Goosenhuis had o.a. tot gevolg, dat de verzorgden in het tehuis - aan de Gerard Scholtenstraat een eigen kamer kregen in het Gerard Goosenhuis. Aan het pand in de Ge rard Scholtenstraat zal door de Ge meente Rotterdam een nieuwe be stemming worden gegeven. De Stichting tot huisvesting en ver zorging van bejaarden Humanitas is van jeugdiger leeftijd. Zij werd opge richt in februari 1959 als een dochter van de Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk - Werk 1 'Humanitas', Afd. Rotterdam. In 1962 begon de Stichting met de bouw van haar eerste tehuis, het Jan Meertenshuis aan de Van Langen- doncksitraat in Lombardijen, dat op 16 november 1964 door de eerste bewo ners werd betrokken. In 1966 kwam het tweede huis vpor bewoning ge reed, jhet Johan Brautigamhuis aan de Berberisweg te Schiebroek. ïn 1967 werd het Gerrit Spronkershuis aan de Minosstraat geopend. Nu, in 1972, heeft de' Stichting een verpleeginrich ting aan de Achillesstraat in gebruik genomen de officiële opening er van kan in het najaar worden ver wacht en staat zij thans voor de officiële opening van het Gerard Goósénhuis. Uit de naamgeving, van de .tehuizen is gebleken, dat er naar is gestreefd 'gestalte'- te geven aan Rotterdam- mers.die betekenis hebben gehad op het bréde terrein van het maatschap pelijk welzijn van de samenleving. Wijlen-de heer Gerard Goosen hij overleed zeer plotseling op zaterdag 4 april 1964 was een rusteloos stu wende kracht achter het werk van de Vereniging Humanitas. Ruim elf jaar was hij sekretaris van de Afd. Rotter dam van deze vereniging en lid van het hoofdbestuur. Hij had daarbij een belangrijk aan deel iri'de emancipatie van de grote groep'-' buitenkerkelijken en kerkelijk niet-gebondenen op het brede veld van de maatschappelijke dienstverle ning. Hij was een man van het eerste uur van de Stichting Humanitas en lid - van de eerste bestuursformatie. Daarnaast was hij voorzitter van het Ankerclubwerk in Rotterdam. Maar ook bestuurslid van de Stichting Bij zonder Gezinswerk Rotterdam, be stuurslid van de niet meer bestaan de Sociale Raad, lid van het Bur gerlijk Armbestuur, lid van de Com missie Opleiding Jeugdleiders, terwijl hij zich a'ls lid van een aktiegroep indertijd zeer heeft ingespannen om de leergang pedagogiek op universi tair niveau in Rotterdam mogelijk te maken. INDELING Het Gerard Goosenhuis telt een bega ne grond van acht verdiepingen. In het gebouw zijn opgenomen 128 wo ningen voor 2 personen, bestaande uit woonkamer, slaapkamer, keuken, toi let, douche, berging en entree, 15 woningen voor 1 persoon, bestaande uit zit-slaapkamer, keuken, toilet-dou che, berging en entree. Op de verdiepingen bevinden zich in totaal 158 één-persoons verzorgingska mers met toilet en entree, alsmede 12 verzorgingskamers voor 2 personen met woonkamer, slaapkamer, toilet, douche en entree. De afdeling voor gehandicapte bejaar den ligt op de eerste verdieping..Deze afdeling biedt plaats aan 22 mensen met aparte slaap- en dagverblijven. Op deze verdieping Ligt ook de zieken afdeling, wear tien patiënten ver pleegd kunnen worden, terwijl daar naast een ruimte is gepland, waar reaktiveringsoefeningen kunnen wor den gedaan. Verder is er een woonak- kommodatie voor personeel en stafle den. Naast de dienst-, direktie-, en admini- stratieverblijven is op de begane grond een grote hal met daaraan grenzend een wachtruimte, een toko. een rekreatiezaal. die onmiddellijk aan de tuin grenst, en een biljartka mer, een leeskamer, en een koffieka mer omvat. Naast deze rekreatiezaal bevindt zich een restaurant, waar maaltijden beschikbaar worden t ge steld. Op de begane grond zijn 'dan nog een hobbyruimte, een spelkamer. bergingen voor woningen en verzor gingskamers, het mortuarium en een lezingzaal, waar ook toneelvoorstellin gen mogelijk zijn. te vinden. Op de eerste verdieping bevindt zich nog een kapsalon en een ruimte voor een pedikure. De keukeninstallatie wijkt af van het gebruikelijke patroon. De normale voedselvoorziening geschiedt in de vorm van diepvriesmaaltijden, waar voor diepvrieskisten in een daartoe geschikte ruimte zijn .geplaatst. In deze kisten kan een weekvoorraad aan maaltijden worden opgeslagen. De centrale keuken, een unicum in West- Europa, bereidt van verse grondstof fen alle maaltijdkomponenten, waar onder ook begrepen de diëten. Geble ven is'een eenvoudige broodkeuken. De stichtingskosten van het gebouw bedragen in totaal 15.750.000. Op basis van het huidige loon- en prijsni veau bedraagt de verzorgingsprijs 1000 per persoon per maand. De huurprijs van de flats met inbegrip van service-kosten en verwarmingskos- ten komt voor een twee-kamerflat op 275 per maand en voor één kamer flat op 170 per maand. I West Kruiskade - BeijeflandwUwrt bk Slaghekstraat •ROTTERDAM Korte Hoogstraat •ROTTERDAM Meent ROTTERDAM Katend'. Lagediik I USSELMONDE Winkelcentrum Groot IJssfllnonde HOOGVLIET Winkelcentrum SCHIEDAM Hoogstraat VLAAR DINGEN: Winkelcentrum Liesveld «DORDRECHT Sansgang - Statcnplein ROTTERDAM: Rotterdamse Schouwburg: 20.15 Wira Sonneveld; Stadhuis: 9 Ö0-2100 Tentoonstelling studiewerk JtOTTmDAM. Rotterdamse Schouw burg: 20.15 Wim Sonneveld; Nieuwe Oosterkerfc: 20.15 Qrgelcuncert doot Laurens van Winger den; Rotterdamse Manege: Krallngseweg: 15.00 Opening Euroicout '72: MAASSLUIS; Grote Kerk: door Feike Asm a 20.15 Orgelconcert ROTTERDAM Wat zich donderdag middag in de gemeenteraad afspeelde zal in een raad van een grote stad zeer zelden zijn voorgekomen: een agenda van 28 punten, die zonder enige discussie onder de hamer van burgemeester W. Thomassen door ging. In twintig minuten tijd aan vaardde de raad een krediet van de nodige miljoentjes voor de aanleg van een verbinding tussen de komende oost-west-metro en de bestaande noord-zuid-metro en allerlei andere voorstellen van b. en w. van verschil lende aard. Eén spreker, de heer Mos (65+) onderbrak het eentonige hamergetik van de raadsvoorzitter. Dat was nog een vraag over het al dan niet open baar zijn van een bepaalde aanbeste ding. Wethouder Jettinghoff had daarop niet gerekend en de vergade ring moest een minuut worden ge sehorst opdat de heer Jettinghoff bij zijn deskundige ambtenaren nadere informatie kon inwinnen. Het resultaat was een antwoord dat even simpel was als de vraag van de heer Mos en een voortzetting van het tikken van de hamer van de heer Thomassen. ROTTERDAM Doordat geen voor rang werd verleend is woendagmiddag op de IJsseldijk de motorrijder K. Vogelaar uit de IJsselmondselaan, 26 jaar, elektrisch lasser, in botsing ge komen met een personenauto. De heer Vogelaar is met ernstig letsel in het Dijkzigtziekenhuis opgenomen. Vermoedelijk door een lekke voor band reed mejuffrouw F. A. Zijlstra uit Capelle aan den IJssel, 28 jaar, woensdagavond met haar auto op de Boezembocht tegen een boom. Met letsel aan hoofd en rug is zij naar het Bergwegziekenhuis gebracht. De auto is zwaar beschadigd. RIDDERKERK De bevolking van Ridderkerk had gisteravond een lek ker toetje na het eten: op de rijksweg Rotterdam-Dordrecht raakte gister morgen een vrachtwagen-combinatie, geladen met veertigduizend bekertjes via, uit de koers, doordat de chauf feur vergat met de bocht mee te draaien. De wagen reed rechtdoor, raakte in dc berm en kantelde in de sloot, waarbij een deel van de gezonde la ding over de berm werd uitgestrooid. De chauffeur kon ongedeerd zijn ge havende wagen verlaten. Het verkeer werd enige tijd gehin derd omdat het nogal wat voeten in de drassige aarde had voor de combi natie weer op zijn wielen stond. NUMANSDORP De tennisvereni ging Numansdorp, die momenteel on geveer 100 leden telt, wil graag be schikken over een tennisbanencom plex op een terrein gelegen in het gebied van het ontwerp-bestemmings- plan Veiiorendiep-noord. B. en w. stellen de gemeenteraad voor hieraan de nodige medewerking te verlenen. De gemeenteraad vergadert op don derdag 3 augustus, des avonds om half acht. Een ander voorstel luidt: het verlenen van een krediet van 75.000 gulden voor de aanschaf van een nieuwe lagedrukspuit en een poe- denvagen voor de brandweer. ROTTERDAM Mevrouw W. J. C. Schuiten-Wilmont gemeenteraadslid voor D'66 in Rotterdam, heeft het college van b. en w. gevraagd bij elke huwelijksvoltrekking een huwelijks boekje ter beschikking te stellen, dat slechts plaats biedt aan twee kinde ren. Tevens wil mevrouw Schuiten, dat de gemeente een progressief 'schriktarief' gaat hanteren voor het geval achteraf een huwelijksboekje voor meer kinde- noodzakelijk is. Het gemeenteraadslid heeft deze schriftelijke vragen bij het college ingediend naar aanleiding van een initiatief van de Stichting Ideëele Re clame (SIRE). Deze stichting leverde kritiek op het Rotterdamse trouwboekje, omdat het ruimte biedt voor tien nakomelingen. Dit stimuleert de overbevolking, de belangrijkste bron van milieuveront reiniging. volgens SIRE. Ï-Ï£ m De stijging in de kosten van reparatie en onderhoud hield verband .met maatregelen die getroffen moesten worden om van de space tower techni- sch-economisch een zo perfect moge lijk geheel te maken. Daarnaast wer den kosten voor andere technische voorzieningen, die als verbetering van het gebouw space tower kunnen wor- f den aangemerkt, geactiveerd. Euromast ontving vorig jaar aan en treegelden 1,41 min tegen 1,31 min in 1970. De totale inkomsten stegen van 1,83 min tot 2,03 min. Na hogere bedrijfskosten, afschrijvin gen en interest bedroeg het winstsal do 152,800 tegen 170,757 in 1970. Reeds werd een onveranderd dividend van 6 pet. voorgesteld. Nederland levert nog steeds het groot ste pakket bezoekers (ca. 70 pet.) aan de Euromast Goede relaties met de meeste Nederlandse reisburaus en busondernemingen resulteerden vorig jaar ia een bezoek van 3.561 bussen met in totaal 108.944 passagiers. Daarnaast bezochten nog 28.840 bui-" tenlandse bezoekers met 824 bussen de Euromast. Hierbij zijn niet gere- kend de op jaarlijks contract vastge legde buitenlandse bezoekers per bus. ADVERTENTIE I Kan je nagaan. En del I perzen weten er toch I wel wat van. Djense I Meshedi khoeb ast, I oftewel: voor kwaliteit! I naar Mesned. I Logisch eigenlijk dat I u uw pers bij Meshed koopt. Ze hebben niet Ivoor niets een gewei- Idige kollektie en uit- I gekiende perzische I prijzen. Kom eens j langs voor een vrij- I blijvend perzert- I advies. O E PERZSM-SPXC'ALJST BINNENWEG t37 - bij hoelt Mauritsweg ROTTERDAM-TELEFOON OIO- 135.993 rondom parfcecrg«!*g«nb«id WADDINXVEEN De gemeente raadsleden zuilen hun collega's uit Boskoop uitnodigen om op 24 augus tus een gezamenlijke openbare raads vergadering te houden. De colleges van b. en w. van beide gemeenten hebben al eerder met el kaar gesproken. Gesproken zal worden over de aanleg van hei Bospark en de reconstructie van het Noordeinde, Beide projekten verbinden de dorpen met elkaar.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1972 | | pagina 1