Ik ben gewoon verschrikkelijk Den Brieï zit in geldnood door uitblijven van subsidie Raadsleden eisen inspraak diensten Joy-riders aangehouden Norfolklijii zal 30 man naar huis sturen n m a Sloopterrein levert last op 3® Boekhouder verduisterde belastinggeld Winkelcentrum Zuidplein nog maar5weken i Man verongelukt bij botsing Sinaasappeltje KlopKlop Autodieven gooien eigen ruiten in Vakantiebesteding in.Vlaardingen r opruiming I Bij integratie nutsbedrijven Strebers -öfSot feest qgeflöop Barendrecht groeit (nog) langzaam Nijdig Raïffeisenbank had spaaroverschot Taptoe Waddinxveen Nationaliteiten TROÜW/KWAKTET WOENSDAG 2 AUGUSTUS 1972 Regao R 3 DEN BRIEL Den. Briel, met zijn 338 huizen op de lijst voor SCHIEDAM (door THEO WILEMS) Beschermde Monumenten, omge ven door 18e eeuwse vestingwer ken (aangelegd door Menno van Coehoom) verkeert in financiële nood. De integratie van de gemeentelijke nutsbedrijven van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis blijft de gemoederen bezig- hou den. Op 31 augustus vindt hierover een besloten raadsvergadering in Schiedam plaats. Het Schiedamse gemeentebestuur heeft beloofd daar alle papieren op tafel te leggen. Je wassen in een stromend beekje hoeft niét meer, fn'het Kralingse Bos zijn douches aangelegd. ROTTERDAM In het Kralingse Bos rijn alle paden die er werden aangelegd wel bekend. Toch bivak keren hier tot 6 augustus zevenhonderd jongens die, willen ze hun naam eer aandoen, ten minste één pad zouden moeten zoeken en vinden. Maar de zevenhonderd padvinders die uit heel Europa naar de krijgbaar in de Harmonie, Schiedam- Maasstad zijn gekomen hebben wel wat anders te doen. Het vinden van paden is al lang uit de tijd, Kt Tn 1 menen ze, en daarom beoefenen ze liever het schermen, paardrijden, zeezeilen, boogschieten en andere eigentijdse sporten. De zevenhonderd noemen zich liever ook geen padvinders meer: scouts heten ze tegenwoordig, en de manifestatie waarvoor ze naar Rotterdam gekomen zijn heet dan ook Euroscout '72. -v: "i Nee, zo'n zitvlees heeft Aantjes nou eenmaal niet zitten die je Weed Wel kunnen drin- Beijerland de overloop vanuit het OUD-BEIJERLAND Nou, ik zal heel eerlijk zijn: ik ben gewoon makeu ook Nou hS„'*unm<mdgebied straks gaan opvan- Waar burgemeester Joh. Huurman verschrikkelijk ambitieus ïk hor. «w - J gewoon maken ook. Nou, binnen de kortste gen. van dit stadie rinh de meeste ves,*:J amoiueus. ik ben met zon burgemeester die als ^ere" was het eén sroot gezellig 'je moet wel', vindt hij, 'want we ideaal heeft een lekker rustige gemeente waar hij met ziin srhst aan willen met zijn allen de Hoekse bestuurservaring eens fiin kan u Ffr ïf®1 a?d5e semeenten ntsen Waard landschappelijk onaangetast Ia- Ee eens lijn kan gaan relaxen. Echt, ik heb het volste deskundigen laten opdraven om de ten. Nou, dan moet je juist in de begrip voor collega's die zich zo hun carrière voorstellen manrnoo problemen aan de bevolking uit te noordwesthoek gaan bouwen, zodat je vo'n -zitvlees heeft Aantik rm„ nee' )e«Sen,en te,trachten er begrip voor enerzijds een drempel legt voor de zon Zitvlees neeit Aantjes nou eenmaal met. En dan accepteer ik het kweken, gaat burgemeester Aantjes uitbouw van de Rijnmondindustrie gevaar maar, dat sommigen me een streber gaan noemen. Ach it's all v}°,!.uc;ïï?„ 5^ naar het .™iden> terwijl je anderzijds in the game, niet?'. Wat die streber-neigingen betreft - heeft Oud-Beijerlands burgemeester J. Aantjes veel gemeen met zijn broer, de Anti-Revolutionaire fraktieleider in de Tweede Kamer. Het verschil tussen de beide broers, die overigens als twee druppels water op elkaar lijken, is behalve hun omvang mis schien hun oogopslag: Oud-Beijerlands eerste burger heeft meer pret in zijn -ogen dan zijn broer in de Tweede Kamer. Hij lacht even als hij op dat subtiele verschil wordt gewezen: 'Ja, wat wil -je. We hebben het dan toch wel even over een ander soort verantwoorde- JTIO prv - lijkheden, he? Neem nou alleen io?n /konten valle"fl.'Jor 'kabinetscrisis, dat gaat je ook niet in 'J mo je kouwe kleren zitten-,--hoor! Mtór strebers, ja, dat zijn; we alMbèi («tel, geloof ik. Alleen'jaaimor-'dat 'streber' zo'n negatief beladen klank is gewor- den. Een streber schijnt tegenwoordig 1 over lijken te moeten gaan. Nou, nee, - dat is mijn stijl niet zo, hoor!' Een harde man die koste"'wat kost zijn doel wil bereikend Hij 'zïct'er niet naar uit-,- ïiitegelfdeel. "Alsbik iets En juist dat dichtklappen wil bij burgemeester Aantjes wel wat zeggen. Er lopen binnen het vaderlandse bur gemeesterskorps maar weinig mensen rond met een dosis humor en welbe spraaktheid als waarmee de heer Aan tjes bedeeld is. 'Gewoon een gave, dat weet ik wel, ik kan er ook niks aan doen, je moet het alleen wel uitbui- ten, zoals met elke andere save, ia toch?' Dat doet hij overigens ook wel. Het mag dan, ook en met name bij de groeiende gemeenten, mode zijn om een voorlichtingsambtenaar aan te stellen: de heer Aantjes heeft weinig behoefte aan zo'n man, -Hl|'Verto)opt zijn zaakjes'vrelf"wei;"rtfet~eeni göêiak alsof'i;hij ftit "dd»- klëïrtfcöhst 'op de vlotte toer'. Met succes overi gens in de meeste gevallen. 'Maar' zo'n deskundige pakken ze niet zo gauw," en mij .wel, want juist als je öp, de gezellige toer gaat, glij je "erg gauw uit, en daar zit altijd een aShtal mensen op te wachten,.hoor!' Hij heeft het, overigens best naar ?ijn zin in Oud-Beijerland, een gemeente waarvan de autochtone bevolking van de Hoekse Waard zegt: 'Op rotte kaas en onderwicht -is-Oud-Beijerland "ge sticht.' Hij lacht- weer zijn aanstekelij ke lach achterhet monumentale bu reau' in het zestiende;eeuwse gemeen- tehiris-om-je-vingers-Vaii-af-te-likken. 'Dat is nou mijn gemeente, maak er maar eens wat- vbjjj met zo'n achter land!' - - ongewenste aantasting van het hart van de Waard tegengaat Maar 'ja, breng dat maar eens over, hier in diezelfde Waard BARENDRECHT In 1971 is de bevolking van Barendrecht gegroeid van 13.259 tot 13,488 personen. In vergelijking tot andere jaren is dit percentage (1,7 procent) gering. De eerstkomende jaren zal Baren drecht echter waarschijnlijk sterker groeien door de uitvoering van het plan Buitenoord, waarin 1100 huizen gebouwd zullen worden. van dit stadje zich de meeste zorgen over maakt is het Uitblijven van toe gezegde subsidies voor de reeds be gonnen restauratie van de Brielse ves tingwerken, totale kosten rond 2,5 miljoen gulden. Den Brie! was daar om genoodzaakt tot vóór-financiering over te gaan, een zware opgave door de talrijke monumenten. De heer Huurman zegt: 'Monumenten zorg (van CRM) komt gewoon niet met het toegezegde geld over de brug, voor de restauratie van de stadswal len. Daarom komen wij in moeilijkhe den. De vóór-financiering door ons •loopt rond een half miljoen, waardoor nu de uitvoering van andere belang rijke voorzieningen voorlopig achter wege' moet blijven'. Burgemeester Huurman overweegt stelling te nemen tegen deze gang van zaken door het indienen van een motie in de Brielse gemeenteraad waarin wordt aangedrongen op spoedi ge uitbetaling van de beloofde subsi die en voegt er aan toe: 'Den Briel als monumentenstad heeft een belang rijke opdracht, daar moet men niet licht over denken!' Inmiddels hebben alle raadsleden reeds een pak papier gehad, waarin de voorgeschiedenis van deze integra tie wordt behandeld. Dit is kennelijk nog niet genoeg, want nu hebben drie raadsleden, tw. M. A. C. Taverne-van Campen (kath.v.) en de heren P. Poot (PCG) en G. P. Verhulsdonk (lib.) het college opnieuw vragen gesteld. INSPRAAK Zij vinden namelijk dat het gehele personeel van de technische bedrijven van de gemeente Schiedam inspraak bij deze integratie moet hebben om dat dit van invloed zou kunnen zijn op de besluitvorming in de gemeente raad. Zij willen- nu van het Schiedamse gemeentebestuur weten of deze in spraak heeft plaatsgevonden en' wat de mening is van het -personeel over een eventuele samenvoeging. Als dit niet het geval is dan willen de raadsleden dat het college alsnog de vraag aan het personeel-gaat stellen en het antwoord wensen, de raadsle den te vernemen vóór de raadsverga dering van 31 augustus, waarin over de integratie zal worden beslist -)U Il ls 'Wel gevaarlijk, hoor,' geeft hij graag toe.J,*We hebben hier pas nog een avond gehad waarop de bevolking van een van de buurtschappen, die bang is aan de achterste speen te liggen, zijn grieven kon uiten. Menig burge meester zal daar met op z'n minst gemengde gevoelens wil, dan "zal 'het"gebeuren -oók, hoor, n^Lr, toe gaM!- l laaT'dsa? geen mfevèVs'tand over be- reken er maar op dat er mensen l-, -'staan,1 ën dat weten zé" hier in Oud- Beijerland ook wel', lacht hij. 'Maar j. je jbent^-njet „jnT je eentje op de daar kan ik me beetje nijdig over wordt zo snel over je ggdordeèla, zo van 'die Aantjes of die Pietersen of Jansen is op eigen voor- HppI uit'. Misschien klinkt het wat hooghartig, dat moet dan maar, maar ik ben gewoonweg eerste burger hier, en er zijn momenten waarop mijn liaan nou eenmaal koning moet kraai en. Niet omdat Aantjes zelf dat nou zo graag wil, maar omdat diezelfde - Aantjes verantwoordelijk is voor een goed bestuur, daar gaat het om!' - Het was een aantal weken geleden nog heel duidelijk te zien: het college - van gedeputeerde staten van Zuid- Holland kwam in Oud-Beijerland op bezoek in het kader van een kennis- J'makingSrondé~dIë "de nieuwe "commis saris der koningin, mr. M. Vrolijk, door zijn provincies aan het maken was. De heer Aantjes 'want zo ben - ik nou eenmaal' wilde het bestuur- lijke ijzer smeden als het heet is, en had aan de hand van een serie aante- - keningen een vrij uitgebreid praatje in zijn hoofd over de visie die hij heeft over de ontwikkeling van de Hoekse Waard. "Warr "dat praatje is niet bijster veel - terecht gekomen. 'Ik was zo nijdig, dat ik gewoon geen verstandig woord kon uitbrengen. Het was het slechtste praatje daf-ikruoit heb gehouden', zegt hij achteraf. Het kwam gewoon dpordat de heren gedeputeerden zich die dag gedroegen als -jongens van de derde klas lagere school die achterin de bus gein zaten te maken.. 'Daar klap ik dan helemaal van dicht want dat kan ik'riiet hebben, echt niet!"; "n,r het SCHIEDAM De 40-jarige havenar beider L. L. Kamp uit Schiedam is in de nacht van maandag op dinsdag om het leven gekomen toen zijn auto op een kruispunt in zijn woonplaats in botsing kwam met een andere wagen. De bestuurder van de laatste auto is volgens de politie vermoedelijk door het rode stoplicht gereden. Het slacht offer werd op slag gedood. HAAMSDONKSVEER De Raiffei- senbank Langstraat-West heeft over het jaar 1971 een spaaroverschot van meer dan drie miljoen gulden. Het totale spaartegoed steeg van bijna f 19 miljoen in 1970 tot meer dan f 22 miljoen. Het tegoed in rekening ^courant steeg tot bijna 5 miljoen. De balans totaal steeg van bijna 23 •miljoen in 1970 tot ruim 28 miljoen m 1971. (ADVERTENTIE) caloriearm f 127 per pakje leuk recept op elk zakje ROTTERDAM Verdacht van dief stal van negen auto's en drie brom fietsen zijn in Rotterdam aangehou den de 30-jarige G. v. E., de 23-jarige E.M., de 19-jarige J.R. en de 16-jarige A.H^ Zij toerden met de auto's een eindje rond en lieten deze dan staan. Wat zij aan gereedschap of ander bruikbaar materiaal in de wagens vonden, namen zij mee. De eerste drie verdachten zijn voor de officier van justitie geleid. De 41-jarige classificeerder J.R. uit Rotterdam werd in de nacht van maandag op dinsdag op heterdaad be trapt bij het inslaan van een ruit van de juwelierszaak Stutvoet aan de Pre- torialaan. Hij had een plateau voor het bevestigen van armbanden in zijn bezit. Op het trottoir voor de winkel werden enkele armbanden gevonden. SCHEVENINGEN De havenstaking in Engeland houdt de Norfolklijn in zijn greep. Nu geen enkel schip in Engeland meer wordt gelost ligt ook het werk bij de Norfolklijn nagenoeg „stil. Het administratieve personeel heeft nog wel het een en ander te doen, maar de operationele dienst, 30 personen^zlj-jjJ, hij na met, de armen over elkaar. «Adjunet-directeur T. Bronwasser ziet'ziSh tSoSdzaakt hen over enkele dagen maar^fodtlopig naar huis te sturen. 'Het is ook niets om die mensen de hele dag hier maar te laten zitten zonder dat er iets te doen is', zo vertelde hij. Als de staking nog een één of twee weken aanhoudt zal ook het admini stratieve personeel naar huis mogen, maar wel stand by blijven om direct weer aan de slag te kunnen gaan, zodra de staking over is. Het bedrijf, dat nu zo goed als stil ligt, lijdt hierdoor dagelijks een scha de van ruim 25.000. Dit bedrag zal mogelijk in de komende dagen zelfs verdubbelen. ROTTERDAM Twee autodieven zijn maandag door hun provocerende optreden tegen de politie in Rotter dam tegen de lamp gelopen. De 29-jarige sportleraar C. van E. uit Capelle aan den Ussel en de 42-jarige portier B.G. uit de Maasstad kwamen 's middags op het bureau Slinge in Rotterdam-zuid aangifte doen van de diefstal van een hamer door een poli tieman. Ze kregen te horen, dat de agent de hamer in beslag had geno men, omdat G. hem hiermee bedreigd had. Het tweetal nam met deze mede deling geen geno 'gen en begon bele digende opmerkingen te maken. Toen ze bovendien agressief werden zette de politie ze op straat. Rechercheurs die het zaakje niet ver trouwden namen vooi de zekerheid het nummer op van de auto, waarmee de mannen wegreden. Het bleek dat de wagen op C mei was gestolen in Den Haag. Onmiddellijk werd een klopjacht inge zet op het lastige duo. Binnen een uur had men beiden te pakken. Ze zijn overgeleverd aan de Haagse poli tie. Aan hem zal het niet liggen als er van de rotte kaas en het onderwicht niets wordt. In zijn visie, die hij overigens met toenemende kans op succes aan hogere bestuurders tracht over te brengen,moet juist Oud- VLAARDINGEN De aktiviteiten van vakantie-yreugd zijn volop aan de gang en verheugen zich in een goede belangstelling. Ook deze week wordt weer allerhande geboden. Zo is er dinsdag om halfnegen de strandwan deling; om negen uur is het vertrek voor een uitstapje naar de Hoge Velu- we; om twee uur excursie naar het politie-bureau en ook om twee uur rolschaatswedstrijden in de Stations straat. - 's Avonds om halfzeven grote spuit- wedstrijden in ,de Buys Ballotlaan. Woensdag 2 augustus kunnen we om 9 uur op excursie naar Bokrijk in België; om twee uur weer rolschaats wedstrijden op het Liesveld en zijn er vier excursies naar de Brandweerka zerne en wel om 9 uur, half elf half ttvee en drie uur.Kaarten voor deze evenementen'zijn verkrijgbaar bij het Vakantiebureau Vèerplein 118. Sinds zaterdag is er-kermis op het parkeer terrein tegenover het Weeshuis; deze kermis duurt" tot "en 'mét vrijdag 4 augustus. Woensdag 2 augustus groot filmfestijn in de Stadsgehoorzaal.Op woensdag 2 augustus zal1 in deStadsgehoorzaal eén 'groot filmfeest worden gehouden, gëorganiseerd' door de Nederlandse Jeugd Centrale in samenwerking met het Comité Vakantebesteding. Er zul len op die dag' drig leuke filmvoor stellingen gegeven worden, namelijk om halfelf, halftwée en halfvier. Iedere bezoeker krijgt een Donald Duck-tas cadeau, gevuld met allerlei tijdschriften en bovendien een mooi album naar keuze en verder een voet balplaat en het" voetbalblad 10. Aan dit filmfeest is tevens een tekenwed strijd verbondenwaarmee mooie prij zen gewonnen kunnen.worden als een Duck-autoped, eenDuck-horloge, een Duck-spel en een Duck-miniauto. Kaarten voor dit- filmfeest zijn ver- Hoewel de vragen aan het coUege zijn gesteld, zijn ze feitelijk een frontale aanval op de 32-jarige B'66-wethouder G. Kapteyn. Hij heeft namelijk de portefeuille van bedrijven onder zijn beheer en heeft zich altijd uitgelaten als de onbetwiste kampioen van de Inspraak in het Schiedamse gemeente bestuur. DORDRECHT 'Als ik ergens spijt van heb dan is het dat ik als wethou der van openbare werken meegewerkt heb aan de tot standkoming van een sloopterrein in de buurt, van het woonwagenkamp', aldus wethouder L. van Bobemen. Hij zei dit naar aanlei ding van wat de heer A. Brouwer (WD) had gezegd over klachten, die van een naast het sloopterrein gele gen bedrijf, 'Zwart Goud', waren bin nengekomen ten aanzien van de nale ving van de hinderwetsbepalingen. De heer Brouwer vond dat die naleving streng gecontroleerd moest worden of dat anders het sloopterrein moet ver- WADDINXVEEN Op zaterdag 16 september zal de jaaarlijkse Taptoe worden gehouden. De deelnemende verenigingen zijn: De Pioniers uit Gouda, Dierens Harmonie-orkest uit Dieren, St.-Joris Drumband uit Bos koop, het fanfarekorps Oefening Baart Kunst uit WiUemstad en de plaatselij ke vereniging Voorwaarts, Concordia en de Cormula's. ADVERTENTIE Bij het zelf bekleden van Uw meubelen bespaart U veel gatd-- en nu kunt U ook bij de-aan koop ven de benodigde stof nog eens guldens besparen. Fabriekspartij meubelstof van een mooie zware kwaliteit In diverse passende fmerieurkleu- ren. Meubelstof van 130 cm breed' uit de prijsserie van f 11,50, nu per meter'voor nog géén vier gulden.' De padvinders hebben hun weg wel gevonden seweg 51, Vlaardingen, op dinsdag 1 augustus van 2 -tot 6 uur en op woensdag 2 augustus vanaf 9 uur. Niet telefonisch. De prijs bedraagt -1,65. re*?-5-- - De heer Steek Vriens, hopman en organisator van de 'mini-jamboree' legt uitw aarom hij de voorkeur geeft aan de Engelse benaming. 'In de maatschappij is zoveel veranderd de laatste jaren, en de padvinderij veran derde uiteraard mee. Het gaat er niet meer zozeer om dat we met elkaar allerlei padvindersactiviteiten bedrij ven, zoals een kamp inrichten, het koken van je eigen potje, maar dat we ons meer naar buiten richten, meer naar de maatschappij zelf'. Tijdens Euroscout, een achtdaagse bij eenkomst, is het stoken van een vuurtje zonder lucifers dan ook niet meer een hoofddoel. 'We proberen met onze scouting lijnen te trekken naar de actualiteit', zegt de heer Vriens, 'neem onze'munt: de Euro. Ik zie die als een voorbeeld van de munteenheid van de Verenigde Staten van Europa. Een ander voorbeeld is de wereldwinkel die we op ons ter rein hebben en die loopt als een trein. We blijven ook niet op ons terrein, we gaan erop uit, we gaan ons als scouts aan de mensen presen teren. Vandaar dat we in een grote stad zitten, en niet op een terrein ergens buitenaf. Doel van Euroscout is het met twaalf nationaliteiten in een éénheidssfeer bijeen zijn, en zich dan zó aan de buitenwereld te presenteren. In het" afgelopen weekend werd dat bereikt door 'open huis' te houden. 'Ongeveer twintigduizend mensen zijn komen kijken. Het was geweldig, wat een sfeer', zegt de heer Vriens. Om de zevenhonderd deelnemers te vermaken is een groot aantal activitei ten op touw gezet waaruit iedereen vrijelijk kan kiezen. Het is wel iedere morgen om zeven uur réveille gebla zen, wat gevolgd wordt door het hij sen van de vlag. Bij deze gelegenheid blijkt de oude instelling van de pad vinderij nog niet verdwenen: het hij sen en strijken van de vlag dient m correct uniform te geschieden. Losse knopen zijn taboe. Overdag geldt dat allemaal niet zo, "maar de vlag is voor ons nu eenmaal nog steeds meer dan alleen een stukje textiel', zegt de heer Vriens. Die uniformen, wondt het niet tijd om die af te schaffen, 'evenals de hiërar chie van de padvinderij? 'Uniformen hebben voor ons alleen de functie van een werkcostuum', aldus de heer Vriens. 'Ze symboliseren dat we met elkaar optreden. En die hiër archie bestaat niet meer. Het is in- plaats van een verticale een horizonta le lijn geworden, waarin de een mis schien-wat meer verantwoordelijkheid draagt dan de ander, maar met hem op dezelfde voet staat'. De jongens wordt grote vrijheid gela ten. 'Als iemand zegt, dat-ie liever de hele week op een terrasje op de Lijn baan wil zitten inplaats van hier mee doen aan de manifestaties en activitei ten', dan zeggen wij: 'Je gaat je gang sen", schermen, boogschieten en paard rijden hebben voorlopig nog hun Maar voor de zevenhonderd Hollan ders, Duitsers, Engelsen, Ieren, Luxemburgers, Belgen, Zwitsers, Itali anen, Oostenrijkers, Amerikanen, De nen en Turken hoeft dat nou ook weer niet Zeezeilen, zeevissen, fiet sen, schennen, boogschieten en paar drijden hebben voorlopig nog hun voorkeur. Woensdagmorgen om 9 uur be-' gint op de le etage de verkoop van déze zware kwaliteit meu belstof. Keuze uit diverse inte-_ rfeurkleuren.perj meter van f 1.1,50 voor Duur nn do opruiming 13 jutt tot 3 ougvstot Giin tqL of schrift tost ROTTERDAM De Rotterdamse po litie heeft maandag de 38-jarige boek houder L. K. P. uit Vlaardingen gear resteerd op verdenking van verduiste ring van 36.000 gulden van zijn werk gever. Het bedrag was bestemd voor de belasting. Het is nog niet bekend wat de man met het geld heeft ge daan. ADVERTENTIE

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1972 | | pagina 1