Agenda Gestolen foto-artikelen lagen op straat jigili» Koop'n goede auto: Audi 60L mi i Beiaardcongres in Brabant besloten tt Schade loopt in de tonnen Adios Sabata, een routine- western Nieuwe trainer voor Spirit I TfiOUW/KWARÏET VRIJDAG 4. AUGUSTUS 1972 Regio R 3 m SCHIEDAM Het hoge woord is er na bijna een week uit: een ka potte riolering is de oorzaak van de nu al een week durende water overlast, die een gedeelte van de winkeliers van de Broersvest en de Lange Singelstraat teistert. Dat bleek donderdagavond, nadat men de pomp van het nabij gelegen gemaal aan de Marconistraat tot een top capaciteit had gedwongen en er onmiddellijk weer een gedeelte van de Schiedamse brandweer op topsnelheid naar de Broersvest moest komen om met extra pompen een komplete overstroming van het wegdek te voorkomen. Het verkeer moest zelfs voor een gedeelte worden omgelegd. Een door de kapotte riolering in Schiedam zwaarst getroffen zaken is de winkel in- elektrische artikelen van Geveke. De eigenaar moest zich in zijn winkel bewegen met rubberlaarzen. Met man en macht heeft hier de brandweer donderdagavond doorgewerkt. Vandaag en morgen Bij drie inbraken daders betrapt KLACHTEN BEZORGING ROTTERDAM Op liet trottoir van de Pieter de Raadtstraat heb ben spelende kinderen donder dag een blauwe zak met fotoap paratuur ter waarde van 6.000 gevonden De artikelen bleken te zijn gestolen bij Foto Van der Graaf aan dc Walenburgerweg, waar in totaal voor 32 000 aan foto- en filmapparatuur wordt vermist. Enkele getuigen hadden twee mannen gezien die de goe deren, verpakt in dne grijze en 6' n blauwe plastic za':, sn een bei- eïc personenauto '?a cbm en weg reden 'tl de richting tin 'uk Ben- l neko'em (fcaJsjl'U-LSS 1 i -! ROTTERDAM Donderdagmiddag tegen half vijf maakte de bestuurder van een trekker, die bij de To^ ko St. Job aan de Reeweg bij de Prinses Beatrixhaven stond geparkeerd, bij het wegrijden een vgrkeerT. de manoeuvre, waardoor de trekker de haven in schoot en verdween. De bestuurder D. Oosterom uit Moordrecht, 25 jaar, slaagde er in onder water zijn passagier, de 14-jarige scholier Wim Heynen, event eens uit Moordrecht, door een portierraam naar buiten te werken en zelf ook uit de cabine te komenj Beiden kwamen zonder letsel aan de kant. De brandweer moest met hulp van een duiker een strop aai£ de verdronken trekker haken, waarna die met hulp van een taketlwagen spoedig op het drogen kwamr Tegenslagen Week lang blank Primeur van Fifth Avenue misbruikt Van een onzer verslaggeefsters ROTTERDAM In de over het algemeen zo rustige wereld van de Rotterdamse kappers dreigt een storm los te barsten, ontstaan uit een wat onsportieve concur rentiestrijd waarbij de meest ele mentaire vormen van eerlijk spel volkomen genegeerd zijn en het 'in goed vertrouwen' zonder meer werd geschonden. Primeur Geschonden v I S/ N.V. Autobedrijf Victoria Garagebedrijf Van der Vlies Automobieibedijf KOTAM B.V. Automobieibedijf ROTAM B.V. '4 'yus* t ^>'V£ Riolering kapot: voor winkeliers een ramp iiiii 'Hira De mededeling kwam na afloop van een enkele uren eerder gehouden bij eenkomst waarbij de directeur van de gemeentelijke woningdienst, de hr J. C. JVI. Tiulaer, verklaarde dat er wel een vermoeden was van de wate roverlast maar dat hij nog niet zeker wist wat nu werkelijk de oorzaak was. Overigens was men er donderdaga vond iaat nog niet achter, waar de breuk zich precies bevond, zodat de brandweer de pompen nog op topcapa citeit moest laten draaien. Om tot deze uitspraak te komen hebben drie gemeentelijke diensten bijna een week handenvol werk gehad. Voor de winkeliers dreigt deze wateroverlast niet minder dan de vorm van een ramp aan te nemen. Een groot deel van de kelderruimte is als showroom of ais verkoopruimte ingericht, voor De Italiaanse produktie 'Adios Sabata' is er weer een naaT het bekende ■recept: men neme een goudschat, een aantal ruwe kerels die het doodschie ten uitoefenen als hun dagelijks am- baoht en situeer de hele zaak op de grens van Mexico en schrijft het jaar 1867 en men heeft er weer een kei harde spaghetti-western bij. De grijn zende Yul Brenner, die nauwelijks een spier van zijn gezicht vertrekt als hij zijn tegenstanders likwideert, is de bekende hoofdfiguur. Als de Oos tenrijkse kolonel Skimmel en onder drukker goud gaat vereenden, zijn de republikeinen er als de kippen bij, die zending te onderscheppen. Het zijn Escudo, Septiembre en Gitano, die bovendien contact opnemen met Sabata (Yul Brenner), die weet wan neer en hoe de schat vervoerd zal worden. Hij heeft ook contact met Amerikaanse wapensmokkelaars. Om kort te gaan zij slepen de kist met goud in de wachtdoch de kist bevat slechts zand. De kerels worden gepakt en zullen terstond gefusilleerd wprderi-doeh-dan is - daar Ballantine, kunstschilder, "die er een dagboek "op na houdt Nog voor het salvo valt werpt hij zijn dagboek naar het pelo ton en het explodeert als een bom. Het slot is in zoverre verrassend, dat Ballatine de hele troep te slim af denkt te zijn. Hij gaat er met het goud vandoor, dat in een ton., geladen op een wagen, in vloegende vaart naar de grens van Mexico wordt ge bracht, achtervolgd door Sabata en zijn mannen, Ballantine haalt de grens, doch ontdekt dan pas, dat de ton is lekgeschoten en dat hij een spoor van goudstof op ,de weg heeft afchtergelaten. Een aardige vondst. Overigens is deze western bepaaldelijk geen uitschieter. Het geheel maakt een wat warrige indruk en nuchter gezien weegt het goud niet op tegen de massa doden die de gehele affaire heeft gekost. Daarbij roept de film nauwelijks spanningen op. Daarom: Adios Sabata. Arena, 14 jaar. H.ST, OUDERKERK AAN DE IJSSEL De voetbalvereniging Spirit krijgt met het begin van de nieuwe competitie een nieuwe trainer: de heer Poots uit Leiden, Jan Nieuwstraten, tot dusver trainer van het eerste elftal, is naar een club in de eerste klasse gegaan. Hopelijk zal de heer Poots de voetspo ren van zijn voorganger kunnen druk ken en slaagt hij erin Spirit naar de tweede klasse op te voeren. ROTTERDAM Rotterdamse Schouwburg 20.33 Wim Sonneveld; Grootc Schouwburg: 20 15 Musical 'Hair'. Openluchttheater Dijk- ïigt; 20 15 Turks Dansensemble MAASSLUIS- Dc Ridderhof: IS 00 Receptie J H. Kloet, directeur gemeentewerken ROZENBURG: Molenweg -17: 19 30—21 Cp uur epen huls nieuwe postkantoor. ROTTERDAM- Rotterdamse Schouwburg: 20.15 Wim Sonneveld. Groote Schouwburg: 20.15 Musical 'Hair' Dc Doelen grote zaal- 15 00 Orgelconcert door Edward Koo tunn ROZENBURG- Molenweg 47: 10 00—12 00 Open huis nieuwe postkantoor Indien u de krant onverhoopt eens niet mocht ontvangen, verzoeken wij u ons bij voorkeur te bellen tus sen 9 en 12 uur TEL. 010-115588 Ook m een landarti woningen aan de Burgemeester F H van Kempensin gel is ingebioken. Hier worden aan antieke Engelse lantaarnklok (waarde nrm f5 000) cn aan sieraden ter waarde van 7 000 vermist. Bij een derde inbraak, in het clubge bouw van Sociale Belangen Surina- ter het overige dienen de kelders als opslagruimte. Heelt het materieel ernstige schade geleden, ook met de kelders zelf is het niet best gesteld. Vloeren barsten, muren vertonen scheuren en hoe de brandweer ook pompte, het water steeg steeds hoger. Zelfs de trapjes die naar de kelder liepen waren zó aangetast dat ze levensgevaarlijk wer den. Om achter de oorzaak van al deze ellende te komen, hadden de drie gemeentelijke diensten een kompleet draaiboek ontworpen. De directeurs van gemeentewerken, de gemeentelij ke technische dienst en de gemeente lijke woningdienst hadden onder aan voering van wethouder D. E. Col lé een boek opgesteld dat men punt voor punt ging doorlopen. - i.J: -1* 2 - J njc-— r f ."V"-,.' ri" i HJi - rVh 1 ,iJ e. .-uF rA-T3A-Hl L "ujillJ#iiiidt!ai'uiaflh"ui, .,iv-vW!W7'1 t-e «'Tl - Erm-wf -■JfL u-v'Ilvx --J1 j-n ÜZJ,4-11 «&T5L» u,r,-—vl ,n-_ i ^>-1 iblShitóli Walm - Jh* J2 E uit iü iiareik' lons.' R-UUU'; -WfhnuhidLi ïji'F f ïito aii» iakjBÏméi«4*«r i i i'-i Het voornaamste "onderzoek zou wor den gedaan naar de gemeentelijke leidingen of fouten in de waterlozing van de panden zelf, maar daarbij had men met grote tegenslagen te kam pen. In de eerste plaats was daar de aanhoudende regenval van de laatste dagen, daarbij kwam dat het grootste deel van de leidingen dateerde uit de periode 1910-1920, terwijl de grond als zeer slecht bekend staat. Om alle ellende kompleet te maken is de grond verzakt, liggen de leidingen drie-en-een half tot vier meter bene den NAJ. en moest een groot deel van het onderzoek zich over een groot gebied uitstrekken,, zodat men voor een tijdrovend karwei stond. Ook de keuringsdienst van waren uit ..otter dam heeft zich met deze zaak bezig gehouden. Via enige monsters kwam vast te staan dat het water sterk verontreinigd was, zodat de GG en GD zich op alles voorbereidde. Een van de ergst getroffen zaken is de ter plaatse aanwezige filiaal van Simon de Wit. Daar staat de kelder al bijna een hele week al helemaal blank en moest men met stutten voor komen dat er nog ergerder dingen zouden, gebeuren. Daarbij is de stank teh plaatse en 'art de", zhken zo, ver schrikkelijk dat de kooplustige klant bij het ruiken van deze vieze lucht haastig rechtsomkeer maakt. De verder aanwezige materiaal in de kelders kan men nu al als verloren beschouwen, volgens een zeer voor zichtige schatting loopt de schade in de honderdduizenden guldens. Een verhaal apart is dat van de schade-claims. Toen de oorzaak nog niet bekend was, deed wethouder Col- lé de uitspraak dat eerst moest wor den vastgesteld wie in feite de schul dige is. Vervolgens kunnen de verze keringsdeskundigen met eikaar in de boksring. Nu bleek dat er sprake was van een kapotte riolering moet wor den uitgemakt of.de gemeente Schie dam diep in de gemeentelijke schat kist moet duiken om iedereen schade loos te stellen. Volgens een medede ling is de gemeente voor dergelijke dingen verzekerd. Voordat men achter de oorzaak kwam werden talrijke ver onderstellingen gedaan.. Zo werden achtereenvolgens de gedachten geop perd dat er sprake was van een kapot te waterput, een nog nooit ontdekt ondergronds riviertje dat uit zijn voe gen barstte, dat de grond was gaan werken door de bouw van het enkele honderden meters verderop gelegen stadskantoor. Oorlog in R'damse kapperswereld? w> ffr Tc i én I Op 8 mei lanceerde de kapsalon Fifth Avenue van de Bijenkorf een exclu- siefe haarstijl, ontworpen door The Glemby Company in New York. De Nederlandse kappers, vertegenwoor digd in de Club Artistique de Paris, werden in de gelegenheid gesteld ken nis te maken' met dezè nieuwe haar stijl tijdens een demonstratie in de Fifth Avenue. Niet zo verwonderlijk dat dit juist de Fifth Avenue is, omdat deze kapsalon een van de Europese vestigingen is van The Glemby Company. Manager in Rotterdam is de 52-jarige Haagse kapper Jurg Gisolf. die tevens voorzit ter is van de Club Artistique de Paris. Het nieuwe kapsel, dat werd gelan ceerd onder de naam 'Canned Ego', ziet hij als de grote vooruitgang in de manier van knippen van het haar. 'In eerste instantie brachten wij binnen de club slechts de nieuwe manieren van kappen uit Parijs. De Engel en en Amerikanen hebben echter veel meer in hun mars op het gebied van knippen en dus waren wij erg blij de hand te kunnen leggen op dit kapsel, dat beslist een ware metamorfose be tekent voor alle vrouwen die al jaren lang met lange 'slierten' rondlopen, die vaak bij de punten volkomen dood zijn.' 'Wij gaan ervan uit dat het haar een functionele taak heeft en de expressie van het gezicht moet ondersteunen en verdiepen. Vandaar dat wij ons heb ben gehast 'Canned Ego' naar Neder land te halen. Zeker, een primeur voor ons, die we echter, wilden delen met onze collega's, mits rij de bron van herkomst GJeir.by Company en Fifth Avenue zouden vermelden zodra zij reklame met 'Canned Ego' zouden maken*. 'Het haar wordt als het nat is bot met de schaar .geknipt. Midden op het hoofd voor de kruin' wordt een mèche vrijgemaakt die 1 centimeter breed is en 4 centimeter lang, in de richting van het voorhoofd. Dit stuk wordt recht omhoog gekamd en afgeknipt en vormt de basis voor het kapsel.' 'De rest van het haar wordt nu stukje voor stukje strak omhoog gekamd en in verhouding tot het langste gedeelte van het haar geknipt. Op deze manier ontstaat een volle haardos er wordt beslist niet uitgedund die natuurlijk valt. Geen gedoe meer met rollers, tegenkammen en spuitbussen vol lak. De wind kan* er leker door heen blazen, terwijl het kapsel toch goed blijft zitten', aldus Jurg Gisoli. Wat is er nu gebeurd op ,dïe bewuste; 8e mei? Fifth Avenue lanceert het nieuwe kapsel en 'nodigt tijdens eett demonstratie de Rotterdamse collega's: uit. Ook debekende kapper Joh»; - Postmus. Er wordt een presentielijst getekend waar duidelijk bovenstaat dat de collega's akkoord gaan door het zetten van hun handtekening met het feit dat zij, zodra zij pubiid- teit willen maken rond 'Canned Ego?,, de naam van de Glemby Company en van Fifth Avenue moeten vermelden. Ook John Postmus tekent deze pre- j sentielijst. Twee maanden later, op 15 .,"v juli en 28 juli verschijnen-er in een v£i aantal ochtendbladen grote" adverten- J'; ties, waarin John Postmus het bewus- te nieuwe kapsel lanceert onder de naam 'Libertydo', zonder de vereiste v| - bronvermelding.- Foto's in "diezelfde "advertentie bewijzen echter duidelijk., dat het precies hetzelfde kapsel is. -ï En. dit gaat Jurg Gisolf én de Bïjen- i korf nu net iets te ver. Uit. isi.geen eerlijke concurrentie meer. We i zijn nogriiet van plan er een hMhtszkak van te m air en, maar John. Postmus;., wordt wel behoorlijk op de vingeri 7 - getik', zo zegt Jurg Gisolf, die in Den ,v Haag een heel wat betere sfeer bi%. i.7 nen de kapperswereld is gewend, m* »r 'i< "'*»-« b V f 1 'G -i'- 'Er is dan ook een brief de deur uitgegaan, waarin duidelijk-wordt ge- steld dat Fifth Avenue vindt-dat het goede vertrouwen, waarin de demon- - stratie op 8, mei werd gegeven,-"^ge-"* schonden is. Voor het op" dergelijk^" wijze bewust onjuist bejegenen "van ■een 'colega kunnen wij geen brip w j opbrengen', aldus Jurg Gisolf. 'Kijk', zo vervolgt hij, 'op deze manier ~_.'T worden immers ook de belangen van i andere kappers, die lid rijn van dë Club Artistique de Paris, geschaad. )A John Postmus is een soort koninkje in Rotterdam geworden. Degenen die hem zouden kunnen attaqueren, doen i het niet. Hij moet echter toch weten 1 dat hij niet alles kan doen.' ADVERTENTIE i Top-.en kruissnelheid 15.0 km per uur Voorwielaandrijving, onafhankelijke wielophanging 1,7 L. 75 DIN pk. i'Loopt 100 km op 8,7 liter gewone benzine mers, werd muziekapparatuur waarde van ƒ1400 gestolen. Btj nog drie andere inbraken kon de- politie mede dankzij tips van het publiek vier daders op heterdaad betrappen. In de radio- en televisie zaak Van Ooijen aan de Noordsingel was men bezig de kassa te forceren, toen de alarminstallatie ging werken. De bovenburen zagen daarna een gro te lichtblauwe auto met grote snel heid wegrijden. Deze wagen werd even later aangehouden op de Mathe- nesserdijk. de beide inzittenden, de 2i--arioe straatmaker J, G. L. E„ en d-> 12-iange havenarbeider H. J. G., v. ->rden in bewaring gesteld, In de wmmamrichting Van Straten ■•an rip Putsplaan had een boven dc wmkri wonend» verkoper een inbraak ontdekt en was op enderzoek uitge gaan Toen de recherche m de zeik kwam trof ui de verkoper aan. die dc inbreker, de 26-iange J.L. de G in bedwanc hield In de sinterij De Roemer tenslotte kon na een tip de 33-iarige W V, worden aan"rthourien, die door een ingeslagen winkelruit naar binnen was gekropen. StrickJedcweg 99, Schiedam. Telefoon 010-155255 Nijverheidsstraat 10. Vlaardingen. Telefoon 010-342762 ROTTERDAM: Goi/dscwagenstraat 33-33, hoek Grocnendaal. Tel. 010-121538 ROTTERDAM-ZUID: Brcc 13. Telefoon 010-194443 -tó SifirZu ROTTERDAM Ook de laatste dag van het driedaagse Internationale Bei aardcongres, donderdag is uitstekend geslaagd, 's Ochtends vertrok het ge zelschap per trein naar Eindhoven, waar Jacques Maassen de prachtige Philipsbeiaard bespeelde. Hij hield daar 'Klokmuziek' van Herman Strate- gier ten doop, dat deze heeft gecom poneerd in opdracht van de Rotter damse Kunststichting. Het bleek een voortreffelijk geschreven werk te zijn met een opvallend mooi langzaam middendeel. 'Passacaille', tussen twéé sprankelende snelle delen. Door het altijd weer mooie Brabantse landschap ging het per bus toen naar Aarle Rixtel voor een 'bezoek aan dè klokkengieterij van Petit en Fritsen, waar het hele proces van het ontstaat van een klok van het gieten tot het afwerken, mar dn n krt bestek, werd maeegemkt. Daarna ging het naar Asten, waar burgemeester J. Rutten de congressis ten met een korte toespraak op het' Gemeentehuis verwelkomde. De heer Max Eysbouts, lid ran de bekende klokkengietersfirma in die plaats, hield daarna een inleiding over het op de zolder van dit gebouw gehuis veste Beiaardmuseum, dat met zijn uitgebreide en zeldzame verzameling een paradijs voor de beiaardiers bleek te zijn. De voorzitter van het 'Guild of caril- lonneurs in North America', de heer Milford Myhre, bracht de Rotterdamse Beiaard-commissie dank voor dit leer zame en zo goed verlopen congres, welke dank de voorzitter, de heer G. V. Dersjant, overbracht op de secreta ris. de heer Rob Cornelisse, die dit' evenement zo tot in de puntjes had voorbereid. 's Avonds concerteerden enige con gresgangers op de beiaard van de Laurenstoren.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1972 | | pagina 1