Verkapte aanval op Smrkowsky in Tsj echoslowaakse roman eer gratis reizen Je hebtRijnwijn enMoezelwijn, waarom dangeenLoirowijn? Amin niet te vermurwen: Aziaten moeten snel weg Kremlin wil gesprek met Arabische landen Bende zou raak moorden in Ulster N-Vietnam rekent op concessies Veen bij Moskou brandt nog steeds van Kaapstad vrijgesproken DDR onderzoekt de Bijenkorf Dr. Blake komt op voor Aziaten Amerikanen slaan in West-Duitsland brandweerman neer Parijs zou eiland klaarmaken voor kernproeven Bonn verdenkt twee journalisten van collaboratie Hartoverplanting door 2 septemberdagen opuw65+kaart Britse havenstakers weer sfaasrs met politie TROUW/KWARTET WOENSDAG 16 AUGUSTUS 1972 BUITENLAND T7/K9 LONDEN, "WASHINGTON, SAIGON (ÜPI, Reuter) Noord-Vietnam wil de militaire en propagandistische druk in Vietnam tot het uiter ste opvoeren omdat Hanoi verwacht dat president Nikon 'buigzamer' zal worden naarmate de datum van de presidentsverkiezingen dich terbij komt. PRAAG (Reuter) In de boek winkels in Praag is een detective roman verschenen waarin een aanval wordt gedaan op Josef Smrkowsky, een van de leidende politici uit de liberale periode (1968) van Alexander Doebtsek. Smrkowsky, die nu teruggetrok ken leeft in de Tsjechoslowaakse hoofdstad, wordt niet met name genoemd maar hij is onmisken baar een van de hoofdpersonen uit het boek dat als titel heeft 'Zemi Nikoho* (Niemandsland). voordelig uit met NS Josef Smrkowsky Infiltraties Rippon bereikt iveinig in gesprek, van twee uur .Aanval Roode Kruis Sowjet-Unie MOSKOU (UPI) Het Kremlin wil op korte termijn komen tot een Russisch-Arabische bijeenkomst 'op werkniveau' om de huidige deli cate betrekkingen met Egypte te bespreken. Dit hebben diplomatieke kringen in Moskou laten weten. Hartverlamming BELFAST (UPI, Reuter, AP) De Noordierse politie vermoedt dat een bende psychopatische moordenaars die zich 'The Ani mals' (de dieren) noemt, verant woordelijk is voor de veie wille keurige moordaanslagen van de laatste tijd in Ulster. Hanoi wil uiterste druk op VS Dit hebben de Noo rdvietnamezen la ten weten aan Oosteuropese diploma ten, zo is uit Londen vernomen. Tegen dezelfde diplomaten heeft Noord-Vietnam zijn boosheid uitge sproken over Russische en Chinese pogingen 'ons te beleren en ons te vertellen wat wij moeten doen.' De diplomaten hebben voorts meegedeeld dat Noordvietnamese zegslieden hen hebben bevestigd dat China en de Sowjét-Unde, die allebei steun geven aan Noord-Vietnam, onafhankelijk van elkaar Hanoi hebben aangeraden tot een akkoord te komen met de VS. Maar de Noordvietnamezen hebben, aldus de Oosteuropese diplomaten, er geen twijfel over laten bestaan dat Hanoi diep verbitterd is dat Peking ADVERTENTIE Als voorzitter van het federale parle ment was Smrkowsky in 1968 en 1969 een nationaal figuur. Hij was een van de krachtigste en invloedrijkste aan hangers van de hervormingen die par tijleider Doebtsek had ingevoerd maar viel aan het einde van de Traagse Lente' in oktober 1969 in ongenade. Het boek laat een man zien die in 1968 minister van waterstaat was de funktie die Smrkowsky bekleedde voordat hij parlementvoorzltter werd. Het geeft een authentieke beschrij ving van de persoon Smrkowsky gevangenschap in de jaren vijftig, In september Runt u met NS op uw 65+kaart weer 2 dagen gratis reizen. Kies uit elke dinsdag, woensdag, donderdag of zaterdag in september, behalve zaterdag 30 september. Laat aan 't loket uw 65-i-kaart afstempelen en stap in. 5 Voor 1ste Mas betaalt u. max. f 4.- per dag bij. Buiten de gratis reisdagen reist u met uw 654-kaart met maar liefst 50% kor- tingop enkele-reis kaartjes. De jaarkaart kost f 50.- p.p., voor 'n echtpaar f75.-, driemaandskaart f20.- p.p., voor 'n echtpaar 130.- Elke 65-plosser kan er een kopen (uw vrouw mag jonger zijn). UwNS-identiteitsbewijs ofpasfoto(s) én een bewijs waaruit uw leeftijd blijkt (paspoort of, voor echt paren, trouwboekje) meebrengen. Vraag een folder aan 't loket. MOSKOU (UPI/AFP) Hoewel reeds 70 vuurhaarden zijn geblust duren de veenbranden in het gebied ten oosten van Moskou nog steeds voort. Het vuur heeft sinds 23 juli al 4.000 hectaren veen en bos verwoest. Bij de bluswerkzaamheden, waarbij al 16.500 militairen en burgers betrok ken waren, zijn nu ook parachutisten ingeschakeld, zo bericht het Russische Partijdagblad Prawda. De temperaturen in de bossen zijn op sommige plaatsen gestegen tot 60 gra den en de brandbestrijders waden tot aan de enkels door de hete as. Specia le ploegen uit (Volgograd, Gorki en Leningrad zijn te hulp gekomen om met explosieven greppels te graven om het vuur te isoleren. Doordat de wind gisteren draaide, kunnen de inwoners van Moskou voor het eerst sinds een week weer ver licht ademhalen. Boven de hoofdstad hing de hele week een vuile gnjze rook. Dagelijks worden op 25 plaatsen in de stad metingen verricht maar het geregistreerde gehalte koolmonoxyde is volgens de stedelijke gezondheids dienst niet gevaarlijk voor de mens. Voor het eerst maakt de Prawda ook melding van het evacueren van men sen uit de bedreigde gebieden, met tame van kinderen uit vakantiekam pen. Ze worden ondergebracht m schoolgebouwen. en Moskou de Amerikaanse blokkade van Noordvietnamese havens de facto hebben aanvaard, en deze slechts met enkele woorden hebben afgekeurd. Volgens de diplomaten beschouwen de staat te beoordelen wat**moet Su. dr. Barnard mislukt ren en is Hanoi ontevreden over het feit dat Peking en Moskou zich uit putten m ongevraagde adviezen over de mam.ee waarop aan de oorlog een emde moet warden gemaakt. Noord-Vietnam zou zeer geprikkeld zijn door het feit dat de Amerikaanse havertblokkade nu voelbaar begint te worden. Dit zou echter weinig invloed hebben op de vechtlust van de Noord vietnamezen, Tegen de Oosteuropese diplomaten hadden de Noordvietname se zegslieden opgemerkt dat ze des noods 'op de fiets' naar het slagveld zouden rijden.' De Noordvietnamezen hadden opge merkt dat Hanoi van plan is de stnjd voort te zetten op een schaal die zij noodzakelijk vmdt cn de publieke opi nie maximaal te beïnvloeden met het oog op de komende Amerikaanse pre sidentsverkiezingen. kortgeknipt, borstelig, grijs haar, en een notitie dat hij later opklom naar 'een hogere funktie'. Het verhaal, zoals het m de eerste persoon wordt verteld door de hoofd persoon Miroslaw Zeman, een ministe rieel ambtenaar, beschrijft de minis ter minachtend als 'een lelijk man die een complex had tegen schoonheid'. Zeman spreekt van een emotioneel man, 'impulsief, autoritair, gedreven door zijn mstmkten, gedachtenloos en vaak taktloos tegenover mensen die met met hem sympathiseerden of die hij met meer nodig had'. De held, die het orthodoxe, conserva tieve communisme vertegenwoordigt, beschuldigt de minister van 'het spe len van hoog spel in 1967 zonder zorg te dragen voor het ministerie' en van het plaatsen van nieuwe mensen in invloedrijke funkties die voorheen 'duistere krachten, die van Tsjechoslo- wakije een jachtgebied tegen commu- nisten hebben gemaakt'. Verder heet het dat 'zij (de liberalen) onschuldige werden bekleed door sympathisanten van Zeman. Over de nieuwe mensen op het ministerie zegt Zeman knorrig: 'Tegenwoordig is het de humanisti sche intelligentsia die het belangrijk ste woord heeft Deze groep zou n deze periode niet het monopolie mo gen bezitten bij het vormen van het klimaat'. Het is een verwijzing naar de intellectuelen die krachtig steun gaven aan Doebtseks pogingen een 'socialsme met een menselijk gezicht' te scheppen. Zeman, die ook belast Is met het openen van de brieven die op het ministerie binnenkomen, vertelt hoe hu er vele ontvangst waarin twij fels en waarschuwingen worden geuit inzake hervormende politieke ontwik kelingen. In één van de brieven, zo memoreert hij, wordt gesproken van mensen doden. Ze maken jullie bela chelijk en stortten jullie in de ellen- ADVERTENTIE) KAAPSTAD (UPI) De Zuidafri- kaanse hartchirurg Christiaan Bar nard heeft in de nacht van maandag op dinsdag m het Grote Schuur zie kenhuis in Kaapstad zijn negende harttransplantatie uitgevoerd. Na een operatie van zeven uur is de patiënt, de 53-jarige zakenman Martin Franzot, op de operatietafel overleden. Het hart was afkomstig van een 23- 3 an ge spoorwegarbeider, een 'kleur ling' die zaterdag aan hersenletsel was overleden. Het was de twaalfde hart transplantatie die in Zuid-Afnka is uitgevoerd sinds dr. Barnard m de cember 1967 als eerste deze ingreep verrichtte. Van Barmrds patiënten zijn er nog twee in leven. Het zijn Dorothy Fisher, die op 16 april 1969 een nieuw hart ontving en Dirk van Zijl bij wie op 10 mei 1971 een harttransplantatie is uitgevoerd. Functionarissen van het Pentagon, het Amerikaanse departement var-'de- Arifrh .'ftflTlfiP OPkMI fensie, hebben gisteren gemeld dat u^LlglllkCWtllöC UCKulL duizenden, nieuwe Noordvietnamese militairen de afgelopen Week de gede militariseerde zone tussen noord en zuid zijn gepasseerd. Amerikaanse de fensie-experts staan voor een raadsel wat betreft de Noordvietnamese stra tegie. "Volgens de experts komen veel meer Noordvietnamezen binnen dan het aantal uitgeschakelde militairen, dat vervangen moet worden. Defensie- functionarissen in Washington ver wachten al een maand lang een Noordvietnamese aanval op de stad Hoeé to het noorden van Zuid-Vliet- nam. Wat de experts verbaast Is dat slechts een gering deel van de Noord vietnamese versterkingen naar de om geving van Hoeé is gedirigeerd, 'Ie dereen gist wat zij nu zullen gaan doen', aldus één van de experts. Op een afstand van 30Jot, 55 km van Saigonr'-ih-rde richting "van ïe "Cam bodjaanse grens hebben de Ameri kaanse B-52 reuzenbommenwerpers de zwaarste aanvallen tot dusver uitge voerd op vermeende Noordvietnamese troepenconcentraties. Volgens het •Amerikaanse opperbevel in Saigon werden fa elf golven bommen afge- worpen.' In ,de Zuidvietaamese hoofd stad werd de zwaarte van de aanval len merkbaar toen daar gisteren de ruiten door de luchtdruk rinkelden. Sinds het TET-offensief van 1968 wa ren de bombardementen nooit zo dicht bij Saigon uitgevoerd. Gisteren en maandag werd nog steeds -i heng strijd geleverd bij de Cambod- OÖfZtltlK illCflt SJTlp jaanse stad Kompong Rau, op 83 km KAAPSTAD (Beuter) De angli- kaanse deken van Kaapstad, Edward King, is gisteren vrijgesproken van de beschuldiging dat hij tijdens studen tenbetogingen in juni een hoge poli tiefunctionaris zou hebben lastiggeval len. Volgens de aanklacht zou King kolo nel P. A. Crous, hoofd van de politie in Kaapstad, bij de deur van de kathedraal bij de arm hebben gepakt en weggeduwd, hem toevoegend dat hij er niets te maken had. In de kerk hadden de studenten, die voor de politie op de vlucht waren, een goed heenkomen gezocht De> politie* heeft hen toen uit de kerk geslagen. Rechter W. F. van der Merwe aan vaardde het getuigenis van vier men sen die zeiden, dat de deken de politieman niet aangeraakt had. Hij hield er rekening mee dat kolonel Crous, 'voor wie de dag lang en vermoeiend was geweest', zich heeft vergist en personen door elkaar heeft gehaald. Heel simpelomdat de Loire door totaal verschillende landschappen stroomt Van het woeste Plateau Central tot aan de lieflijke Vendée, Om 't in kazen uitte drukken: van zware Roquefort tot romige Saint Nazaire. In ai die streken maken ze wijn. En allemaal zeggen ze, dat hünwijn het beste is. Laat ze maar. En laten wc genieten van het goede van alle Loire-streken. Van de simpele Rouge de Loire of Blanc Tourraine 3.95). Aniott levert ons de Cabernet en de beroemde Rosé d'Anjou. En langs de monding groeien de druiven die ons de tintelende, frisse Muscadet opleveren. Daar hebben we een CMteau dc la Bidière '71 voor u gekocht (5.95). Voor veeleisende connaisseurs hebben, we ook twee Loire-verrassingen. Pouilly Fume, Chdteau de Tracy '68. Een klassewijn voor 10.95. En. voor 8,95 is er de niet minder edele Sanceire Crochet Magrez '70. Als wiin.Priiswinner de Blanc Tomxamfe Sanvignon 3.95. Bii 3 flessen 3.35 per fles, bii een dozijn 2.95 per fles. Natuurlijk kunt u weer komen proeven. Natuurlijk krijgt u bij twee dozijn een extra korting van 2%, En natuurlijk kunt u ook telefonisch bestellen. Hieronder vindt u onze n ummers. Amsterdam 020-218000 DenHaag 070-624991 Rotterdam 018-117400 Eindhoven 040- 68168 TSAJttPALA (Reuter, UPI, AP) - Na een gesprek van twee uur met de Britse minister Geoffrey Rippon heeft de prsident Idi Amin van Oeganda bekendgemaakt dat hij bij zijn besluit blijft, dat de 50.000 Aziaten met een Brits paspoort binnen drie maanden zijn land moeten verlaten. ten westen van Saigon en bij Cai Lay, een stad in de Mekong-delta op 74 kin ten Zuidwesten van Saigon. Hieruit wordt opgemaakt dat de Noordvietaataezen zich naar het zuid en bewegen om het Mekong-delta dis trict ten zuid-westen van Saigon te infiltreren. Geschat wordt dat vijf Noordvietnamese regimenten, met m totaal 10.000 man, thans in hzt noord elijke deel van de Méfcong-delta zijn om te proberen hoofdweg 4 te blokke ren. Deze belangrijke weg verbindt Saigon met het gebied rond de rivier de Mekong, waar een belangrijk deel van het vpedsel voor de hoofdstad wordt geproduceerd. Volgens waarnemers in Saigon is de stad nog niet onmiddellijk in gevaar, maar wordt een aanval vlak voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen met uitgesloten. Volgens de waarne mers heeft het vertrék van Ameri kaanse troepen in het afgelopen jaar een 'soort vacuum' geschapen dat niet altijd even goed door Zuidvietaamese troepen is opgevuld. BERLIJN (AP. Reuter, UPI) De Oostduitse regering heeft een commis sie van ondersoek ingesteld die moet nagaan waardoor do ramp is veroor- zaakt met de Ilyoesjin 62. waarbij 156 personen om het leven zijn gekomen. De Oostduitse autoriteiten hebben ge weigerd hangende dit onderzoek ver dere inlichtingen te geven over de vliegramp, die de ergste is in de historie van de Europese luchtvaart en op een na de ergste ter wereld. De eerste foto's van de ramp die zijn vrijgegeven laten een terrein zien dat bezaaid is met zwartgeblakerde wrak stukken, Alle inzittenden van het toestel dat op weg was naar een vakantieoord in Bulgarije waren Oost duitsers, zo is meegedeeld. Volgens ooggetuigen is het vliegtuig in de lucht uiteengespat en in twee stukken gebroken. 'Stukken bagage en pas poorten vielen" naar beneden en kwa men in ons tuintje terecht', zo vertel de een vrouw. Er zouden al vlammen te zien zijn geweest kort nadat de Ilyoesjin van de grond was opgeste gen. Maar in de berichtgeving van het Oostduitse persbureau ADN wordt daar niets over gezegd. 'Mijn besluit is nog steeds van kracht. Ik houd mij aan de negentig dagen en heb dat tegen de minister gezegd', aldus Amin. Minister Rippon, die vo rige week eerst tevergeefs naar Oe ganda reisde, meende dat ten aanzien van de praktische aspecten van het vertrek van de duizenden Aziaten eni ge vooruitgang was geboekt. Amin en hij hadden besloten 'een werkrelatie op te bouwen om de zaak in de praktijk aan te pakken'. Engeland zal de staf van zijn Hoge Commissariaat in de Oegandese hoofdstad Kampala uitbreiden. Op het Commissariaat wor den de aanvragen van de Aziaten voor een visum om naar Engeland te kun nen reizen, behandeld. Over de termijn van negentig dagen merkte Rippon op: 'We hebben gezegd dat wij deze zaak zo snel mogelijk zuilen afhandelen, maar dat het gaat om duizenden mensen". Amin had voorgesteld dat Engeland maar een beroep moest doen op het Roode Kruis en gebruik kon maken van troepentransportschepen uit de twee de wereldoorlog. Tegen verslaggevers zei Rippon dat hij nog hoopt in oktober naar Oeganda te kunnen te rugkeren om de zaak van de Aziaten verder te bespreken. Amin verwel komt dit, aldus minister Rippon. De president van Oeganda had Rippon nog de verzekering gegeven dat de levens van de Aziaten niet in gevaar zijn en dat zijn regering regelingen zal treffen voor de verkoop van hun bezittingen tegen 'geëigende prijzen'. die mensen, of de banen, of do scho len voor hun kinderen? De bevolking van Engeland is een van de dichtste ter wereld, schrijft een ander. Er wonen in verhouding tien maal zoveel mensen als in Amerika. Het aantal werklozen bedraagt een miljoen, het gaat economisch slecht, er is een tekort aan huizen, scholen en zieken huizen, aldus lezers van Britse kran ten. De bijeenkomst zou een zuiver vrij blijvend karakter moeten hebben. Hoofdthema van gesprek zou moeten rijn het herstellen van de geschonden betrekkingen tussen Moskou en Cairo, een gevolg van het uitwijzen van de Russische adviseurs door de Egypti sche regering. Berichten uit Arabische hoofdsteden, dat de Russische partijleider Leonid Breznjew Sadat in een persoonlijke bnef zou hebben uitgenodigd voor een topconferentie, kunnen diploma ten in Moskou niet bevestigen. Op de- werkconferentie zou moeten worden nagegaan wat er mis is ge gaan m -de betrekkingen tussen Rus land en Egypte. Als resultaat van deze conferentie zou eventueel later een topgesprek tussen Breznjew en Sadat georganiseerd kunnen worden. In de Sowjet-Ume wordt nog zo wei nig mogelijk gepubliceerd over het verslechteren van de betrekkingen met Egypte. De Russische nieuwsme dia hebben zich een paar weken gele den beperkt tot een korte aankondi ging 'dat de Russische adviseurs hun taak hadden volbracht en op grond van een gezamenlijke overeenkomst' naar huis konden terugkeren. Geen van de kritische opmerkingen van Sadat en van de Egyptische pers zijn gepubliceerd. Israël en het zionisme blijven de grote schurken in de Russi sche propaganda, De ontwikkelingen zijn echter wei bekend bij miljoenen communistische partijleden, die op speciale bijeenkom sten worden ingelicht over belangrij ke ontwikkelingen en bij degenen die toegang hebben tot de 'vertrouwelij ke* lectuur over het buitenlandse be leid van de Sowjet-Unie. LONDEN (UPI, Reuter) De Britse politie heeft gisteren opnieuw slag geleverd met 300 havenstakers in Colchester aan de Engelse oostkust. De stakers waren met bussen uit Londen gekomen om te voorkomen dat ook in de kleinere havenplaatsen goederen worden geladen en gelost. Zij probeerden ook hier vrachtauto's te beletten een lading vismeel naar het binnenland te transporteren. Ook in Riehborough, m het graaf schap Kent kwam het tot botsingen met de politie. In het dorpje Garthorpe werden de bussen met stakers bekogeld door tie rende vrouwen en kinderen, die tegen de staking protesteerden en spandoe ken meedroegen. Vandaag wordt de conferentie gehou den van leiders van havenarbeiders om een besluit te nemen over eventu ele stopzetting van de actie. Voigens Jack Jones, de voorzitter van de bond van transportarbeiders TGWU kan het conflict volgende week maandag uit de wereld zijn als de havenarbei ders akkoord gaan met het pakket voorstellen dat door bemiddelaars is aangeboden. Minister Rippon Aziaten die in Kema wonen hebben de waarschuwing gekregen dat dras tisch tegen hen zal worden opgetre den als zij onderdak bieden aan uit Oeganda uitgeweken Aziaten. De Ke- niase vice-president Daniel Arap Mol zei op een massa-bijeenkomst in de buurt van de hoofdstad Nairobi, dat Aziaten met een Brits paspoort die in Kema wonen 'te zijner tijd en volgens programma van de Kemase regering' het land zullen moeten verlaten. In Kenia wonen naar schatting 80.000 Aziaten met een Brits paspoort. Moi noemde het standpunt van de Keniase regering ten aanzien van de Aziaten kristalhelder. Hij herhaalde dat Kema geen vuilnisbelt is voor mensen uit andere landen die er komen rondhan gen. In het Italiaanse Turijn wonen sinds 21 juni 56 Indiërs met een Brits paspoort op een eamping. De Britse consul in die stad heeft verklaard dat zijn regering momenteel weigert de groep toestemming te geven naar En geland te gaan. De 56 komen uit Kenia, Oeganda en Tanzania en arri veerden in Italië zonder visum voor Engeland. De leider van de groep is inmiddels overleden aan een hartver lamming. In Engeland is grote beroering ont staan door het besluit van Amin de Aziaten uit te wijzen. James Callag- han, woordvoerder van de Labourpar- tij voor buitenlandse zaken, heeft in een radiotoespraak verklaard, dat het hem speet dat men destijds de Azia ten Britse paspoorten heeft gegeven. De komst van de Aziaten zal Enge land voor enorme moeilijkheden plaatsen, maar hij geloofde dat het land de problemen aan zou kunnen. Het dagblad The Guardian vmdt dat Rippon de kwestie in Oeganda hele maal verkeerd heeft aangepakt. Wie zal de Aziaten welkom heten? Zouden de ongelukkigen tot wie de heer Rip pon tijdens het weekeinde heeft ge praat werkelijk weten wat hen hier te wachten staat? zo vraagt het blad. In ingezonden brieven schrijven lezers ondermeer: 'Waar zijn de huizen voor De Sowjet-Unie heeft gisteren steun gegeven aan president Amin van Oe ganda. In het regermgsdagblad Izwes- tia stond gisteren ondermeer, dat Oe ganda gelijk had dat het zijn eigen zaken wilde regelen 'zonder inmen ging van imperialisten'. Het blad ver mijdt zorgvuldig de naam Aziaten. Het heeft het alleen over mensen met een Brits paspoort Van een onzer redacteuren UTRECHT De secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken, dr. Eugene Carson Blake, heeft in een telegram aan generaal Amm, presi dent van Oeganda, zijn bezorgdheid te kennen gegeven over de uitstoting van alle Aziaten met een Brits pas poort. In een gelijktijdig telegram aan de Britse premier Heath wordt een be roep op deze gedaan 'het recht en het privilege m Engeland te mogen wo nen', dat houders van Britse paspoor ten toekomt, te honoreren. Dr. Blake spreekt voorts de hoop uit, dat de Britse regering diegenen die voor het Britse staatsburgerschap opteren of dit gaan doerr, zal adviseren over de wettelijke voorzieningen in de landen waar zij nu verblijven en rekening zal houden met het leed van hen die door het besluit zijn getroffen, alsme de hen op korte termijn leefbare alternatieven zal voorhouden. STUUTGART (AP) Een Westduit- se brandweerman en enige leden van de Amerikaanse militaire politie wer den gewond toen ongeveer 50 Ameri kaanse militairen maandagavond laat leden van de brandweer van Neu-Ulm aanvielen. Deze waren bezig een brand te blussen die woedde in Ame rikaanse legerbarakken. De leden van de vrijwillige brand weer waren opgeroepen om te gaan blussen maar toen zij verschenen wer den zij aangevallen met stenen, stok ken, flessen en ijzeren staven, de, allemaal. En daarna zullen rij naar het buitenland vluchtten, naar de gelden die zij bij buitenlandse banken hebben staan'. Het politieke commentaar zit verweven in de intri ge van het oek die handelt over de moord op een ambtenaar van het ministerie waarvan Zeman wordt ver dacht De auteur zegt in een coor- woord: "Als mijn volledig verzonnen verhaal hen (de lezers) herinnert aan bepaalde werkelijke personen en ge beurtenissen uit dat vreemde jaar 1968 dan zal ik volledig tevreden zijn'. 4IRI HAJEK Wie precies het boek geschreven heeft is niet duidelijk. De naam op de omslag luidt Jirl Hajek. Dit is ook de naam van de hoofdredacteur van het poltieke weekblad Tworba. Maar Tsjechoslowaakse krmgen menen dat hij het boek niet geschreven heeft De naam is mogelijk een pseudoniem voor één of meer schijvers, aangezien het een veel voorkomende naam is in Tsjechoslowakije. De mogelijkheid wordt uitgesloten dat het is geschre ven door de vroegere liberale minis ter van buitenlandse zaken van die naam. De bende zou Noord-Ierland doortrek ken en naar willekeur rooms-katholie- ke en protestantse burgers doden om een 'kick' te krijgen, zo is uit bron nen bij de politie vernomen. De bende zou ongeveer 40 van de 62 moorden die in de afgelopen zes we ken zijn gepleegd op haar naam heb,- St33H- Aanvankelijk was aangenomen dat de doden, van wie sommige met tiental len messteken' en schotwonden wer den gevonden, slachtoffer waren ge worden van wraakacties van de IRA en de protestantse ÏJVF. Maar volgens de zegslieden is steeds meer bewijs materiaal voorhanden waaruit blijkt dat dit vermoeden onjuist is. Een ontploffing in een sport- en ont spanningscentrum in een buitenwijk van Belfast zou volgens een Britse legarwoordvoerder erop kunnen wij zen dat de IRA zijn taktiek heeft gewijzigd. De IRA heeft wellicht be sloten de aanslagen van de zwaarbe waakte stadscentra naar de buitenwij ken te verleggen. 'Dat zou ernstige problemen met Zich mee kunnen' brengen', aldus de woordvoerder. In het interneringskamp Long Kesh, 'waar nog 263 geïnterneerden verblij ven, is 39 meter onder dè grond „een vlucht-tunnei ontdekt, waaraan meer dan twee maanden door gevangenen is gewerkt. De tunnel was bijna klaar, waardoor 60 man in een bepaalde sectie van bet kamp had kunnen ont vluchten, zo is meegedeeld. NITROBENZEEN C Het Britse leger heeft de IRA gewaar schuwd voorzichtig te zijn met het chemische produkt nitrobenzeen dat wordt gebruikt bij het maken van bommen. Meegedeeld is dat een HfcA- lid in het ziekenhuis op sterven ligt door deze zeer giftige stof, die als rij via een wondje in de bloedstroom komt een uitwerking heeft die op kanker lijkt Volgens het Britse leger heeft de IRA in haar 'bommenfabrie- ken* voorraden nitrobenzeen opgesla gen. PAPEETE (UPI, DPA) Een plaat selijk bkd in Papeete, de hoofdstad van Tahiti heeft gemeld dat de Fran sen bezig rijn met omvangrijke grond werken op het afgelegen eiland Eaio, dat ten noorden van de Marquesas- archipel ligt. Volgens het bïad-zou daaruit kunnen worden opgemaakt dat Frankrijk voorbereidingen treft het eiland in te richten als proefter- rein voor ondergrondse kernproeven. Een woordvoerder van het Franse Pfoefterreta in dit gebied van de Stilte Oceaan heeft verklaard dat er sprake is van een bod-emkundig on derzoek', De woordvoerder ontkende dat voorbereidingen voor kemproeven worden getroffen. In Parijs wordt door waarnemers aan de ontkenning weinig geloof gehecht Zij wijzen erop dat de bodem van de omliggende eilanden al lang geen ge- ,1X„m?€r bergt en dat Eaio, dat op 1500 km van Tahiti ligt, geen atfwijkend geologisch patroon ver toont, waardoor een bodemkundig on derzoek nodig zou zijn. BONN (Reuter, AP) De Westduit- se regeringswoordvoerder Küdiger von Weehraar heeft verklaard dat twee Duitse journalisten in Bonn er van worden verdacht voor buitenland se inlichtingendiensten te werken ven IVechmar weigerde verdere bij zonderheden te geven. Hij ontkende v UT ,yerl>and bestaat tussen zijn beschuldiging en de actie tegen, het geïllustreerde weekblad Quick, waar door felle kntiek Is gerezen tegen de justitie wegens vermeende aantasting van de persvrijheid. De uitiatinsen van Von Wechmar hebben opnieuw opschudding en ongenoegen verwekt in Westduitse journalistieke kringen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1972 | | pagina 1