Klacht van hartpatiënten U krijgt tot 6i% bij Geen nieuwe pensions in Rotterdamse wijken met veel gastarbeiders Rust in De Kempen zou erdoor verstoord worden Toch een geschenk voor mevrouw Boland Rapport: vignettensysteem op korte termijn te realiseren Verkeersproblemen mede oplossen door depositosom Zaltbommel krijgt kabeltelevisie Schiedam tegen nachtvluchten Mogelijk een nieuwe partij in de maak Ook CHU wil vóór de verkiezingen afspraken maken altijd safe liet weer TROUW/KWARTET WOENSDAG 30 AUGUSTUS 1972 BINNENLAND T3/K1T Wegen en tunnels spoorwegen de snelheden op het in- O ny ail buitenlander S ZO leh üls 6671 WtCUMÏïC' Lek Veel zonneschijn 2001119 <±25 Stop (Advertentie) - moet extra randstad' Van onze Haagse redactie DEN HAAG De automobilist in de randstad zal zich in de komende decennia zwaardere financiële offers moeten getroosten dan zijn collega die elders in ons land woont. Het Nederlands Economisch In stituut zegt di; in de gisteren gepubliceerde omvangrijke verkeers- en vervoersstudie. Minister Udink, die na het vertrek van zijn collega Drees aan het ministerie van verkeer en heeft het zesdelige document, bij de Tweede Kamer ingediend. waterstaat waarneemt tosöiu. Dit deposito zou bijvoorbeeld tien procent van de catalogusprijs van een auto kunnen bedragen. De over heid zou dan de beschikking krijgen over een' in feite permanente lening van aanzienlijke omvang ter financie ring van de wegenbouw. De groei van het autopark en van het toaie aantal autokilometers zou worden vertraagd, de kneusjes zouden van de weg af gaan en autowrakken zouden van de weg verdwijnen. De depositosom zal worden terugbetaald aan de eigenaar van de auto bij inlevering van een 'bewijs van vernietiging'. Het Nederlandse autopark zal volgens de in de studie gehanteerde prognose tussen nu en het jaar 2000 verdrie dubbelen, namelijk van ruim twee miljoen nu tot 4,6 miljoen ia 1980, 6,2 miljoen in 1990 en 7,5 miljoen in het jaar 2000. Er is vanuit gegaan dat Nederland in bet jaar 2000 17,9 miljoen inwoners telt. Dit is een aanzienlijk lagere raming dan die 'in de tweede nota VERVOLG PAG 1 Re Nederlandse hartpatiëntenverem- ging heeft inmiddels een klacht inge diend bij het medisch tuchtcollege tegen het bestuur van het rooms- katboliek Binnenziekenhuis in Eind hoven en tegen vier Eindhovense car diologen wegens het stilleggen van hartoperaties in dit ziekenhuis sinds 1 juli van dit jaar. Volgens de heer H. S. Fievet, voorzit ter van de vereniging, is door deze operatlestop de volksgezondheid ge schaad. Er staan nog tientallen patiën ten, zowel uit de regio Eindhoven als uit Leiden, waarvandaan patiënten voor een operatie naar Eindhoven weiden verwezen, op de wachtlijst Een woordvoerder van het Acade misch Ziekenhuis in Leiden ueeme gisteravond inee, dat zolang het con flict binnen het Binnenziekenhuis in Eindhoven heerst het Leidse AZ geen hartpatiënten meer naar Eindhoven zai verwijzen. Patiënten, die al verwezen zijn, maar nog niet behandeld, komen weer naar Leiden, aldus de woord voerder. Deze patiënten zullen niet onder op de wachtlijst worden ge plaatst Aangezien het operaties be treffen, die voor Leiden relatief ge makkelijk zijn, kunnen zijin het lopende operatieschema worden inge past In het Binnenziekenhuis heerst al geruime tijd een diepgaand menings verschil over de plaats van de open hartchirurgie binnen de algemene heelkunde. Ook spelen persoonlijke meningsverschillen tussen het hoofd van de chirurgische afdeling dr. Eijs- bouts en de hartchirurg dr. Van der Schaar een belangrijke rol. Dit leidde ertoe, dat per 1 juli van dit jaar dr. Vaq der Schaar zes weken met vakan tie werd gestuurd. In die periode zou een andere chirurg uit het ziekenhuis, dr. Y. Masshour, een assistent van dr. Eijsbouts en dr. Van der Schaar, de hartchirurgie. waarnemen. Na de zes weken zou deze assistent met vakantie moeten gaan, waarna dr. Van der Schaar weer zou kunnen opereren. Doordat de Eindhovense cardiologen echter weigerden bij een dergelijke conflictsituatie hartpatiënten voor ope ratieve behandeling door te sturen, kan dr. Van der Schaar nu alleen spoedgevallen behandelen. Het bestuur van het Binnenzieken huis heeft inmiddels dr. G. Veldkamp oud-minister van sociale zaken en volksgezondheid, gevraagd in dit con flict, dat gaat over de plaats van de hartchirurgie, te bemiddelen. Het bestuur vindt, dat dit specialisme, dat overigens niet offcieel erkend is, onder de hoede van de algemene chirurgie moet blijven. Bij' de bouw van het nieuwe Binnenziekenhuis, dat volgend jaar september ra gebruik zal worden genomen, zijn dan ook geen ruimten gereserveerd voor een aparte afdeling hartchirurgie, zo zei de woordvoerder. Het Binnen ziekenhuis in Eindhoven is, als men Tilburg buiten beschou wing laat, het tweede grote zieken huis, waar een operatiestop voor hart patiënten bestaat Eerder kwam de af deling open hartchirurgie van het Academisch Ziekenhuis in Utrecht door een conflict, waarbij het hoofd van deze afdeling hartchirurgie, prof. J. Wieberd ink, ontslag nam,'stil te liggen. Dr. Van der Schaar is onlangs nog naar voren gekomen als een van de kandidaten voor het bezetten van ZALTBOMMEL De 70 meter hoge St. Maartenstoren te Zaltbommel zal vanaf 6 september fungeren als cen trale antenne voor de 'kabeltelevisie Zaltbommel'. Het gemeentebestuur wil hiermee vooral af komen van het 'antennewoud' dat de historische bin nenstad ontsiert. De weg kan nu vrij gemaakt worden voor een officieel beschermd stadsgezicht aan de Waal. Verder is er de mogelijkheid voor een regionaal tv-programma. de ^hntelijke ordening. Het to- De auto neemt van deze af te lessen pemirufSn aftanden die op een afstanden het leeuwedeel voor zijn ^ïTin fit werkdag worden afgelegd rekening: 84 miljoen reizigerskilorae- mi ut 'i® snel stl.lgen, name- ters in 1970 en 249 in het jaar 2000. ?M NEl voorspelt da, blunder, ver- Deze getallen hebben alleen betrek- ^cersPr®j5letnen zich in Nederland al- In het westen riin meer wtwil 'een zul'en voordoen m de randstad verkeersstKMen* dTSIf b erT velband met 3ÏÏ& S"2S ^mSo^SS dan elders Een be I a n i f!l!i milJard gulden; waaraan dan in de de maatschappelijke kosten door het £®noden I9S0"1990 en 1990-2000 tel- autoverkeer worden juist in het kcns, no? eens *eYen P"jard moet spitsuur veroorzaakt worden toegevoegd (alle bedragen in Het instituut vindt het daarom voor 8,11(16115 van 1970)' V6r(!feld over we de hand liggend de verkeersde-eine- gen en spoorwegen zou 't voor wegen- mers' in het^en eJ conS^et ?aan,6g 111 de ?eriode 1975 1989 ac ting op te leggen. Deze heffingen zouden kunnen worden gerealiseerd door bijvoorbeeld het gebruik van elektronische apparatuur in de auto (elektronische meter) en/of elektroni sche apparatuur in de weg Omdat de introductie van dit soort apparatuur geruime tijd in beslag zal nemen, ook al omdat er grote psycho logische weerstanden tegen zullen be staan, zou aldus het instituut op korte termijn kunnen worden be gonnen, met een vignettensysteem Ge dacht zou kunnen worden aan vignet ten voor het gebruik van wegen in de randstad, voor het gebruik van stede lijke infrastructuur en voor het ge bruik van deze wegen in het spitsuur. Maand- week- en dagvignetten zouden kunnen worden geïntroduceerd en bij voorbeeld bij benzinestations ten ver koop aangeboden kunnen worden. Het instituut stelt zich ook voor de verkeersproblematiek te helpen oplos sen met de introductie van 'n deposi- king op het verkeer tussen de ge meenten. komen op ongeveer tien miljard en voor het railverkeer op ongeveer drie- miljard. Bij een verdere uitbouw van de spoorwegen (nieuwe stations en lijnen) zal een verschuiving aange bracht kunnen worden van anderhalf miljard gulden. Een verschuiving ten gunste van het openbaar vervoer brengt vooral een verlichting met zich mee voor de wegen in de stede lijke' agglomeraties Een zo groot mogelijke uitbouw, van het wegennet maakt volgens de studie de aanleg van een groot aantal nieu we wegen en tunnels nodig Tunnels zullen er vooral aangelegd moeten worden onder de Nieuwe Waterweg en onder het Noordzeekanaal. Tegen 1980 zullen vooral in de randstad de wegen die de grote vaarwegen, krui sen, belangrijk moeten worden uitge-, breid: twaalf tot dertien rijstroken onder het Noordzeekanaal, verdeeld over twee of drie tunnels bovendien nog eens zestien tot achttien rijstro ken onder de Nieuwe Waterweg ten westen van Rotterdam, verdeeld over twee of drie tunnels. Het NEI stelt verder dat er grote behoefte is aan onder meer de volgen de rijkswegen: rijksweg 3 van Amster dam over Alphen naar Rotterdam en rijksweg van Amsterdam naar Tilburg en een rijksweg van Haarlem via Burgerveen naar hef gebied ten oos ten van Rotterdam. In Oost-West rich ting is er in het groene hart nog een duidelijke behoefte aan een nieuwe verbinding ten zu'den van de bestaan de uitgebreide rijksweg 12 van Utrecht naar Rotterdam en verder een weg die langs de duinen zou diene.n te lopen van Zandvoort tot Den "Haag. De ruit rond Rotterdam zal vermoedeijlk dusdanig zwaar wor den beiast dat aan.de Noordzijde een tweede ringweg voor 1990 noodzake lijk zal worden. Naast deze wegverbindingen worden in de studie ook nieuwe spoorlijnen bepleit: Den Haag -Zoetermeer (feeds in aanleg) de Schiphollijn, Rotterdam - - Spijkenisse en Schiedam - Steenber gen, deze laatste indien- West-Brabant de tweede nationale luchthaven zou krijgen. Het NEI meent verder dat de Opzoek naar hüge rent©? De postspaarbank Is altijd vlak bij woning of werk, want op elk van de 2400 postkantoren kunt u terecht tercitynet zo snel mogelijk moeten jr O opvoeren tot 160 kilonieter per uur Hogere snelheden zijn volgens het NEI minder goed haalbaar omdat dan zowel het materieel als de spoorweg tracé^ vernieuwd moeten worden. SCHIEDAM De gemeenteraad van Schiedam heeft deze week met alge mene stemmen besloten bij de minis ter van verkeer en waterstaat aan te dringen op sluiting van het vliegveld 'Zestienhoven' voor nachtelijk vlieg verkeer. De Schiedamse gemeenteraad volgt hiermee een initiatief van het actie-comité Anti-Bulderbaan dat strijdt voor de sluiting van vliegveld Zestienhoven en de minister van ver keer en waterstaat een brief schreef over het nachtelijk vliegverkeer. Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM Voorlopig werkt het gemeentebestuur van Rotter dam niet meer mee aan het vestigen van pensions 'in stadswijken, waarin al een groot aantal buitenlandse werknemers woont. Burgemeester en wethouders denken in dit verband aan wijken als Oude Westen, Afrikaanderwijk, Crooswijk, Cool, Feyenoord-Noordereiland, Xa- tendrecht, Spangen, Bloemhof, Hille- sluis, Bospolder-Tussendijken. Burge meester en wethouders willen deze (tijdelijke) maatregel via de consula ten aan de buitenlandse werknemers meedelen. Ook op het terrein van de aankoop van woningen gaan B. en W. maatre gelen nemen. Zij zullen notarissen, makelaars, woningbureaus en anderen de vraag voorleggen of'zij'buitenlan- wil verder bij de regering bepleiten, dat het toelaten van arbeiders uit het buitenland afhankelijk wordt'gesteld van de vraag of er goéde huisvesting in de stad beschikbaar is. Het CNV heeft inmiddels uitgespro ken dat op allerlei punten dc opvang; van buitenlandse werknemers nog zo lek als een mandje is. Een eerste vereiste is volgens 'het CNV overlég tussen het,rijk, dat de toelating van buitenlandse werknemers" regelt, en Van onze weerkundige medewerker De zomer blijft gezond. Een stabiel hogedrukgebied rnet centrum van 1033 ■millibar boven het uiterste noorden van Zweden (station Solovomi) beheerst het weer in grote delen van Europa. Het geeft een zeer standvas tig en zonnig weertype met oostelijke winden en middagtemperaturen veelal tussen 20 en 23 graden Celsius. Het is tot op grote hoogte in de atmosfeer te vinden. Een lagedrukgebied boven de Middellandse zee brengt talrijke onweersbuien in Zuid-Frankrijk, Noord-Ifaltë en het Alpengebied. Dit minimum verandert weinig van plaats en bedreigt het weer in West-Europa allerminst. Kortom... er is. geen vuiltje aan de lucht. Een radio-sonde opstijging van De Bilt gistermiddag toonde aan dat de oostelijke wind tot op 17.000meter hoogte wordt aange troffen. 'Het kan verkeren', is toch wel een uitdrukking die nu van. pas komt voor het weer deze zomer in West-Europa* Nog maar kort geleden ders, die' een nog bewoonde woning dé gemeenten die de huisvestingspro- werd in. deze rubriek gesproken over kopen, wijzen, op: de .huurwet, die blemen Jtè_ verwerken kfijgèn^ Een "■ekj> van W72samenhan- Een gelukkige mevrouw Boland-Wansink (61) en haar 78- jarige man ontvingen gisteren in het Arnhemse gemeen teziekenhuis van "Willeke Alherti een kleurentelevisie. Het echtpaar kwam vorige week in het nieuws omdat het in de hechte overtuiging leefde een belangrijke prijs te hebben gewonnen. Zij ontvingen van uitgeversmaatschap pij Reader's Digest een zogenaamd 'prijstelegram', waar uit het echtpaar afleidde 125.000 rijker te zijn gewor den. Nog voordat bekend werd dat dit op een misverstand berustte was de hele omgeving al op de hoogte gesteid. Iedereen zat te wachten op de komst van Willeke Aiberti, die de prijs voor Readers Digest zou overhandigen. Zon der het geld, maar met kleurentelevisie beschikbaar ge steld door een Arnhems warenhuis kwam Willeke giste ren toch naar het echtpaar. huurders :'drië ."ja*ar ih de gelegenheid stelt om in het pand te blijven wo nen'. B..en W. zullen voorlichtingsfol ders in verschillende talen over deze materie uitreiken. Een groot aantal buitenlanders ver keert namelijk in de veronderstelling, dat ze, wanneer ze een'bewoond huis mét het oog op zelf bewoning hebben aangekocht, de huurder op stei en sprong tot ontruiming kunnen dwin gen,- Tenslotte achten B. en 4W. het ge wenst, dat de werkgever de huisves tingskosten voor zijn •buitenlandse werknemer rechtstreeks aan de door de plaatselijke overheid goedgekeurde pensions betaalt. Het gemeentebestuur van Rotterdam UTRECHT Jac. de Jong, het van de Nederlandse Middenstandspartij afge scheiden Tweede Kamerlid, heeft na een bijeenkomst in Utrecht verklaard dat de mogelijkheid bestaat dat er in Nederland een wat hij noemde .demo cratische middenpartij' tot stand komt. Hij zei besprekingen gevoerd te hebben met vertegenwoordigers van Binding Rechts en van de Bejaarden partij. Volgens de heer De Jong is hem gevraagd op te treden als lijst trekker van een eventuele nieuwe partij.' Hij verklaarde verder nog een tegenstander te .zijn van het instellen van een kiesdrempel. heel grote moeilijkheid-rtundt het CNV, dat een goede huisvéstingsrege- ling vermoedelijk niet mogelijk, zal zijn zonder een verplichting voor de betrokken werknemers om* er gebruik ten te blijven maken. TCn dan ligt het verwijt van patriarchaal optreden en discriminatie al'gauw voor de hand, met alle nare gevolgen die'dat weer hebben kan." Van onze Haagse redactie DEN.HAAG In navolging van KVP en ARP heeft nu ook het dagelijks bestuur van de CHU ach ervoor uit gesproken vóór de komende verkiezin gen over eventuele samenwerking met andere partijenafspraken te maken. Het dagelijks bestuur, zal een voorstel in deze zin doen aan de unieraad, die zaterdag 9 september bijeenkomt. Minister Udink (volkshuisvesting) heeft gisteren officieel te kennen ge geven graag op de kieslijst gezet te willen worden. In politiek Den Haag werd betwijfeld of de heer Udink deze stap nog zou nemen gezien bet feit dat een ministerspost in het nieu we kabinet voor hem weinig •waar schijnlijk is, terwijl hij ook weinig zin zou hebben nog eens vier jaar als Kamerlid werkzaam te zijn. 'de zieke.zomer van. 1972', samenhan- gend-.mgf eenrnpordwestelijkejhoogte- - stroming, lrv do Nieuwsbrief vaü het Landbouw-Economische Instituut wordt aanvuliènd gewezen op de gro te rol die dë temperatuur van het zeewater hierbij, heeft gespeeld. In 1972 bedroeg die temperatuur op l juni 11,5 gr.C. (12,8 normaal), 15 juni 12,8 grC. (14,2), 1juli 13,8 gr.C. (15.1), 15 juli 15,4 (10,3), 1 augustus 16,5 (17) en 15 augustus 17 (17,6). 'Bij kouvatten speelt de conditie een grote rol', wordt er in een com mentaartje aan toegevoegd. 'Bij aanstroming van koude lucht is de aanwarming door het zeewater heel erg belangrijk voor het al of niet ziekzijn van het weer in ons land'. Tenslotte nog even huiveren: maandag jongstleden rapporteerden twee schepen ijsbergen op ruim 500 km ten noordoosten van IJsland op 68 gr. :N-B,.6 gr. W-L, voor wie het op de atlas precies wil opzoeken. En verder is -in Noord-Noorwegen voor .het eerst dit seizoen twee graden vorst waargenomen, wHhui ig-t jjjw vJ^ )- ZONNIG K- OPKLARINGEN trftFïïfa SNEEUW ONWEER Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM De stichting 'Natuur en milieu" de werkorganisatie van de par ticuliere instellingen op het gebied van natuurbehoud en milieubeheer in Neder land, is bevreesd dat uitbreiding van het vliegveld Welschap bij Eindhoven zal lei den tot ernstige verstoringen van het natuur- en "recreatiegebied De Kempen. De stichting meent dat door hec vliegveld uit te breiden, onvervangbare waarden op het spel worden gezet, zonder dat de maatschappelijke noodzaak overtuigend is aangetoond', De stichting 'Natuur en mi lieu' heeft dit geschreven aan de leden van dé vaste commis sies voor defensie, voor ver keer en waterstaat en voor milieuhygiëne. De stichting valt in de brief de Brabantse milieufederatie bij, die al eer der bezwaren aantekende te gen uitbreiding van Welschap. 'In de kwestie Welschap dreigt immers de besluitvor ming geïsoleerd tot stand te komen, zonder het noodzake lijk inzicht in de ontwikkeling van de overige luchtvaartterrei nen in Nederland', aldus de stichting Natuur en milieu, die er met klem op aandringt een landelijke visie te ontwik kelen over de functieverdeling tussen de grote nationale luchthaven, de regionale vlieg velden en de kleine terreinen voor sport- en zakenvluchten. Deze gegevens moeten volgens de stichting zorgvuldig ge toetst worden aan de eisen die uit een oogpunt van goed milieubeheer moeten worden gesteld. Een beslissing over Welschap mag niet worden ge nomen voordat het parlement met een dergelijke afgewogen visie zijn instemming heeft betuigd. De waarschuwing van de stichting Natuur en milieu (samenwerkingsverband van de contact-commissie voor na tuur- en landschapsbescher ming, de Nederlandse Vereni ging tegen Waterbodem- en Luchtverontreiniging, Stich ting centrum milieuzorg en de vereniging tot behoud van na tuurmonumenten in Neder land komt aan de vooravond van een openbare hoorzitting, die morgen in Eindhoven zal worden gehouden over de toe komst vail Welschap. De ka mercommissies die zich met de zaak bezig houden hebben vijfentwintig groeperingen uit genodigd om zich op de hoog te ,tc stellen van de situatie. Primair gaat het er bij de plannen van Welschap om de baan te verleggen van het be staand militair luchtvaartter rein, dat in 1980 de status van burgerluchtvaartterrein zou moeten krijgen. Maar al voor die tijd zal de nieuwe baan door het militaire verkeer worden benut. De stemmingen over wèl o£ niet uitbreiding van Welschap zijn uiterst verdeeld. Het ge meentebestuur van Eindhoven ducht geen ernstige lawaai overlast, die volgens anderen en volgens rapporten van het TNO wel degelijk zal ontstaan. De stichting vliegveld Wel schap noemt een spoedige aan wijzing van Welschap tot bur gerluchtvaartterrein 'een ze gen voor duizenden'. De Eind hovense fabrikantenkring en de Kamers van Koophandel in het gebied zijn eveneens hard vóór. Het- samenwerkingsorgaan ag glomeratie Eindhoven (waarin samenwerken de 1 gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop, Heeze, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre) heeft een bezwaarschrift 'ingediend, omdat volgens het verband voldoende waarborgen tegen lawaaibelasting ontbreken. Het orgaan is bezig zelfstandig een onderzoek in te stellen. De gemeenten Oedenrode, Veldhoven en Best willen opheffing van dè militaire vliegbasis, 'in ieder geval op zo kort mogelijk termijn'. De stichting voor protestants on derwijs in Veldhoven is tegen omdat de scholen van deze stichting 'in een vêel ongun stiger positie komen zonder uitzicht dat daar ooit een ein de aan zal komen'. Ook de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond en de organisatie Recreatie-Ondernemers Neder land keren" zich tegen het vliegveld. De felste kritiek komt van de atiegroepéa "Welschap-stop', de werkgroep tegen geluids hinder door vliegtuigen, de groepering progressieve sa menwerking in deaggiómora- tie Eindhoven (PvdA, D'66 en PPR) die willen dat het vlieg veld radicaal verdwijnt. De zich noemende progressieve partijen zien liever dat de grond die nu Welschap in neemt besteed wordt voor wo ningbouw. De actiegroep Wei schap-stop heeft al verschillen de malen laten weten dat door de uitbreiding van het vlieg veld toestanden rondom Veld hoven ën omgeving gaan ont staan zoals- nu bij Zwanen burg. eewoiKiNö to MAX TE UP. to MIN. TEMP. WINDRICHTING .WeerTapportcn van gisteravond 19 uur. Weer. man. temp. neerslag 719 uur. Amsterdam zwaar bew 22, 0; De Bilt half bew 21, 0; Deelen licht bew 21, 0; Belde on bewolkt 23, 0; Eindhoven licht bew 22, 0; Den Helder' onbewolkt 19. 0; Luchthaven B'dnm Uchl bew 22, 0; Twente onbewolkt 20, 0;Vlisslngen onbewolkt 21. 0; Zuid Limburg onbewolkt 22. 0; Aberdeen zwaar bew IS. 0; Athene zwaar bew 29, 0; Barcelona mist 25. 0; Berlijn hal! bew 29, 0: Bordeaux half bew 22, 4; Brussel onbewolkt 22, 0; Frank fort onbewolkt 29. O; Genève onweer 23, 21: Helsinki half bew 16, 2; Innsbruck zwaar bew 21.-0; Kopenhagen onbewolkt 21. 0: Lis sabon onbewolkt 26. 0; Locarno zwaar bew 21, 0; Londen licht bew 23, 0; Luxemburg onbewolkt 21. 0; Madrid onbewolkt 28, 0; Malaga onbewolkt 32. 0; Majorca zwaar bew 27. 0: Munchcn licht bew 20. C; Nice zwaar bew 25. 0: Oslo half bew 20. 9: Parijs half bew 24. 0; Korat zwaar bew 25, 0,2; SpUt niet ontvangen; Stockholm licht bew 20, 0; Wenen hall bew 17. 0; Zurich onbewolkt 22, 0: Casa Blanca onbewolkt 24, 0; Tel Aviv licht bew 29. 0; Tunis zwaar bew 30, 0. HOOG WATER 31 augustus VHsstngen le geit) 6.04, 2e getij 18.23; Ha- rlngvllet a.d. zeezijde 7.5020.13, Scheve- ningen 7.0519.34, Umulden 7 5220.21, Den Helder 11.48, HarHngen 1.S6—14.11, Delfzijl 4.14—16.31.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1972 | | pagina 1