Rotterdams meisje deelt Hollandse kaas uit HTC wordt Economisch Dagblad en gaat naar Den Haag verhuizen De Olyphant in studie voor wijksecretarie Herv. kerk Poortugaal na opknapbeurt van een jaar weer open H i Zuinigheid met kinderkaartjes Schlppersfeest in De Doelen Postagentschappen aan het Zuidniein In MÜTichen Chr. mannenkoor veertig jaar Eerste paal nieuw fabriekscomplex Jachthavencomplex In Alblasserdam Open deurdienst in Viaardingen Buitengewone wijkgem. in Schoonhoven Verboden Nationaal Eigen huis Eva n ^el isatied Lenst inBrieüe Ruilbeurs Gouda Propaffanda-avonden natuurliefhebbers Postzegels in Goudse raadhuis "''téÈÊiMé wmsw&8i mm Blijdorptunneltje ooit voor fietsers en brommers Koffiebar van Youth for Christ Intrede ds. Groenenberg IgjOTTW/KWARTEfT PONDERDAG 31 AUGUSTUS 1972 REGIO EL? ai SI iMjfe jgxssga lal ROTTERDAM 'Het is be slist aiet zo, dat er weer een Nederlandse krant verdwijnt en dat daarvoor een nieuwe in de plaats komt Men kan zelfs niet zeggen, dat een specifiek Rotterdamse krant uit Rotter dam weggaat om daar een leegte achter te laten'. Aldus hoofdredacteur Jules J. van Raalte van de 'Handels en Transport Courant Economisch Dagblad', die met ingang van 1 september alleen maar 'Eco nomisch Dagblad zal heten. Jules J. van Raalte. Iftaelt POORTUGAAL Na een jaar van opengebroken vloeren en kale ruimtes vol steigers zal don derdagavond 7 september de her vormde kerk van Poortugaal wor den heropend. In dit eeuwenoude gebouw (de toren stamt uit on geveer 1250, de rest van de kerk uit de vijftiende eeuw) zijn de vloeren en muren gerestaureerd; onder de vloer is verwarming aangebracht. Kinderboerderij in nieuw stadscentrum tiijMS i t little hm-piit ii Jsmr SPXJKENISSE Dit is de kinder boerderij 'de Trotse Pauw' die zater dag gereed moet zijn. Dan wordt het geheel aangeboden aan burgemeester P, J. Bliek, omdat hij 25 jaar burge meester is van Spijienisse. r Be kinderboerderij is in een bijzon der korte tijd tot stand gekomen dank tij onder meer een financiële actie onder de bevolking en de relaties van burgemeester en gemeente. Hoewel de fmaneterteg nog niet helemaal rond is, komen eind deze week de eerste dieren toch naar 'de Trotse Pauw'. .Be is landelijke stijl (met rieten dak) opgetrokken boerderij is het .middelpunt van een veel groter com plex van weiden, boomgaard, water- partijen e.&. Getracht is zoveel moge lijk het plaatsen van hekken te ver mijden door sloten te gebruiken als natuurlijke hindernis voor dieren. Na- rtaurlijk was dat niet overal in de kinderboerderij te vermijden. Het ligt ook in de bedoeling dat Jeerlingen van de Spijkenisser scholen er lessen "zullen krijgen In de boerde rij. Er komt voorlopig geen speciale bioloog, maar de onderwijzers en on derwijzeressen zullen de lessen zelf moeten geven. De Trotse Pauw krijgt vel een vaste beheerder annex dieren- '■verzorger. •"Vooral de bewoners van de mammoet- flat aan de Mairewijklaan (van "waar- .uit deze foto is genomen) en de ^bewoners van het bejaardencentrum iHarkenburgh hebben een mooi over zicht over de kinderboerderij die overigens precies is dpgenomgn in het ambitieuze centrumplan van Spijke- .nisse. *0p de foto is tevens het tr&cée van het nieuwe hoofdriool te zien en bovenaan zelfs de Oude Maas met er ROTTERDAM Er zijn 'ongel dige kinderkaartjes' r'cn de Rot terdamse elektrische tram. in omloop. De heer E. C. Rein- hardt (D'66) maakte maandag middag de gemeenteraadscom missie voor verkeer en openba re werken daarop attent. De leeftijdsgrens voor kinder kaartjes is gesteld op dertien jaar. Er zijn echter óók kaart jes in omloop, waarop een leef tijd van uiterlijk tien jaar staat aangegeven! Drs. C. G. van Leeuwen, direc teur van de RET, hielp de heer Reinhardt uit de droom: 'De leeftijdsgrens is dertien jaar. De kaartjes, waarop tien jaar is aangegeven, zijn blijkbaar wat voorbarig gedrukt naar aanlei ding van een voorstel, die leef tijd terug te brengen. Maar dat voorstel haalde de eindstreep niet!' Men heeft tóch de kaartjes maar gebruikt, inplaats van ze te vernietigen Over zuinig ge meentelijk beleid gesproken ROTTERDAM Op 6 september zul len in het nieuwe winkelcentrum aan het Zuidplein twee postagentschappen "worden gevestigd, namelijk in de ki osk van de NV Sigarenhandel A. van Zanten aan het Zuidplein hoog nr. 828 en in het warenhuis van Vroom •en Dreesmann op hoog nr 950. Eerstgenoemd agentschap zal worden ^beheerd door de heer J. D. M. van Leeuwen, directeur van genoemde si garenhandel, Het zal de naam dragen 'Rotterdam-Winkelcentrum Zuidplein De openstellingstijden zullen zijn: 1 maandag van 13 tot 17.30 uur; dinsdag ,t.m. donderdardag van 8 tot 17.30 uur; vrijdag van 8 tot 21 uur; op zaterdag is het agentschap gesloten. Het agent schap heeft een postbussencapadteit Wan 40 stuks, uit te breiden tot 80 stuks. De vestiging in het warenhuis Vroom en Dreesmann zal worden beheerd door de heer A. J. Verhoef, directeur van Univendex NV .Het zal de naam dragen 'Rotterdam Vroom en Drees- ;mann Zuidplein'. De openstellingstij den zijn: maandag van 1317.30 uur; dinsdag tun. donderdag van 9 tot 17.30 uur, vrijdag van 9 tot 21 uur en zaterdag van 9 tot 18 uur. achter de flats van Hoogvliet Meeu- wenplaat-Zaimplaat. De levende have van de kinderboerde rij zal bestaan uit een varken een paar schapen, enkele melkgeiten, een paar kalveren, een familie dwerggei ten, een ezel. een paar pony's en een paar hangbuikzwijnen. De duiventil die op een apart pleintje staat, zal uiteraard door duiven worden be volkt. Er komen twee kippenrennen, een bij de boerderij en nog een op een grote ruimte speciaal bestemd voor kippen. Verder nog een konij nenberg met een stukje weiland en een marmottenbolonie op het erf. Het eendenhok staat midden in de grote MÜNCHEN—ROTTERDAM Wie in München voor een ogenblik het Olym pische kamp de rug wil toekeren, kan een volledig andere sfeer opsnuiven in het centrum van deze oude West- duitse stad. In het historische Hofbrëuhaus, de voorheen vrijwel ondoordringbare veste van de Beierse Staat, heeft Nederland - als enige natie ter wereld - een 'pièd terre' gecreëerd voor Olympiade-gangers. Tto bijkans ieders grote verrassing wacht in het Müncher Hofbrëukaus een corps van dertig kaasmeisjes (een 'elect))ie uit enkele honderden gegadigden uit vrij wel alle windstreken van Nederland) de gasten op. Tegen een decor van. Zaanse gevels en temidden van een schat aan Neder landse bloemen kunnen 'de Olympiër ers' in het Hojbrïuhaus alle records breken met bier en Nederlandse kaas. Of de Nederlandse gasten het van de Müncher stamgasten zullen winnen, valt te betwijfelen. Per dag wordt 20 miljoen liter bier in het ofbrauhaus uitgeschonken aan 10.000 bezoekers SLIKKERVEER Het Slikkerveers Christelijk Mannenkoor gaat in janua ri 1973 het 40-jarig bestaan vieren met een jubileumconcert, een receptie en een feestavond. Inmiddels zij nde leden van het koor al druk begonnen met de repetities, elke maandagavond van 8 tot 10 uur in de Christelijke school aan het Churchillplein, Als jubileumgeschenk hoopt het be stuur op een nieuwe piano. In ver band hiermee zal in 53e wintermaan den een verloting worden georgani seerd om op die manier te proberen de financiële middelen voor de aan koop van een piano binnen te krijgen (eigelijk is er maar plaats voor 5000). Of Nederland dit bier en kaas-record zal doorbreken hangt voor een groot deel af van Pauline van Eeghen uit' Rotterdam zie de foto die door het Nederlandse Zuivelbureau te Aken naar München werd afgevaardigd. vijver. Er komt een aparte steiger om de eenden te voeren. Er is ruimte gemaakt voor eventuele aanvullingen, bijvoorbeeld door ge boortes of door schenkingen. Er komt nog een vogehuils, een klimrots en een kümboom. Dat laatste omdat spe ciaal de pauwen, naar wie de boerde rij is genoemd graag in bomen klim men. Er is een grote en een Heine loopwei, respectievelijk met schuilhut en met een schuilkap. Be kinderboerderij, die slechts een onderdeel is van het veel grotere toekomstige stadspark, is geen par keerruimte, aangelegd wel een fietsen stalling. SCHIEDAM Op het industrieter rein aan de s-Gravelandseweg is op maandagmiddag de eerste paal voor de tweede uitbreiding van Sandvik Staal NV geslagen door de heer H, Roelfsema, burgemeester van Schie dam. Hij verrichtte deze handeling in aanwezigheid van onder meer wethou der C. J, M. Bolmers. Sandvik Staal NV behoort met nog 48 dochtermaatschappijen tot bet Zweed se concern Sandvik AB te Sandviken. De totale Sandvik Groep telde in 1971 bijna 19.000 werknemers, waarvan ruim 11.000 in Zweden. De omzet van de Groep bedroeg vorig jaar 1133 miljoen. De Nederlandse vestiging startte in 1949 te Rotterdam en bevestigde zich in 1963 in Schiedam. Het bedrijf telde toen 43 werknemers (momenteel 70). In 1967 vond de eerste uitbreiding plaats. De tweede uitbreiding vloeit o.m. voort uit de algemene tendens bij de staalverbruikers om zelf minder voor raden te houden, maar meer gebruik te maken van de voorraden van de leveranciers. Schaalvergroting is daarom bij Sandvik noodzakelijk ge worden. Ook het assortiment binnen de verschillende produktgroepen is sterk uitgebreid. ALBLASSERDAM In het kader van de festiviteiten-week wordt op za terdag 2 september het fraaie jachtha vencomplex in de Boezem van de Omverwaard iin gebruik genomen. Het gehele complex is door de leden van de watersportveremgsptg zelf .gebouwd. Na de openingsplechtigheid in de morgenuren staan er 's middags enke le watersportevenementen op het pro gramma. Dit programma omvat het clubkampioenschap roeien, een jeugd- boezemrace, roeiwedstrijden voor be langstellenden van 15 tot 80 jaar en tenslotte een attractieve 'behendig heidswedstrijd voor jong en oud. Ge heel los van de jachthavenactiviteiten wordt de week van. festiviteiten zater dagavond afgesloten met een cabareta vond van bijzondere klasse. Jules de Corte treedt op, de dichter Cees Bud- dingh draagt eigen werk voor en cabaretgroep 'Szmulewicz' komt met een gevarieerd programma. VIAARDINGEN De tweede Open Deur-dienst van dit seizoen zal wot- den gehouden op zondag 3 september in' de Grote Kerk te Viaardingen, aanvang 10 uur. Voorganger is ds. D. Noordmans uit Apeldoorn, voormalig predikant te Viaardingen. Het thema voor deze dienst is 'Geroepen tot gemeenschap'. Medewerking zal "worden verleend door het Geref, 11 1 fcagr 'Immanuel' o.l.v. de heer Alewijnse. Elk maandnummer van het bïacP 'O- pen Deux* zal vanaf heden een be paald thema behandelen. Getracht zal -worden om'elke"maand eveneens een Open Deur-Dienst te realiseren, afge- stemd op het maamdthema van het blad. De diensten zullen zoveel moge lijk verdeeld worden over de Vlaar- dingse wijkgemeenten. SCHOONHOVEN Zondag 3 septem ber zal de kerkeraad van de buitenge wone wijkgamee.nte in wording wor den bevestigd. Dat gebeurt tijdens ■eeö kerkdienst, des middag om half drie in de gereformeerde kerk. De dienst wordt geleid door ds L. P. van der Waal uit Den Haag. De morgen dienst van de hervormde minderheids groep op zondag 3 september vervalt. ROTTERDAM Het hervormd - ge reformeerd schipperswerk begint het seizoen voor de schippers met een feestavond in De Doelen. Er zal een film van het nationaal schipperskamp worden vertoond en Cas Oosthoek en Toby Rix zorgen voor de muzikale omlijsting. Op zondag 3 september wordt een speciale kerkdienst voor de schippers gehouden in de Oude Kerk aan de Aelbrechtskolk 22, aanvang vijf uur. Aan deze dienst wordt medewerking verleend door het Rotterdams jon genskoor onder leiding van Frank Velders. Tegelijkertijd zal deze «taant ver huizen van de Coolsbigel in Rot terdam naar de Wagenstraat in Den Haag. 'Kijk, wij drukken allang in Rijs wijk. Nu zowel het Rotterdams Nieuwsblad als wij ons gebouw verlaten, vind ik het misschien ben ik in deze tijd van moderne communicatiemiddelen wat erg ou derwets gunstig, om dicht bij de zetterij en drukkerij te gaan zitten, "meent de beer Van Raalte. 'De naamsverandering', vervolgt hij zijn verhaal, 'te een logische consequentie van de ontwikkeling. Eigenlijk was het beter geweest ais wij in 1946, toen we dagblad wer den, meteen de naam "Economisch Dagblad" hadden ingevoerd in plaats van, zoals nu, via een onder kop. Op deze manier hebben we twee naamsveranderingen gekre gen. Ia 1939 werden we opgericht als Transportcouxant, een week blad. Na de oorlog werden we, door het wijdere terrein, Handels en Transport Courant Wel, op dat zelfde terrein zitten we nog steeds en in feite bestrijken we het gehe le economische gebied. De nieuwe naam is een vlag, die de lading beter dekt.' Over de ontwikeling van zijn krant vertelt de heer Van Raalte: 'We begonnen in 1989 als een weekblad, met de bedoeling zo snel mogelijk naar een dagblad te gaan. De oorlog kwam daartussen. Toen werden we een regelmatige uitgave van beurtvaartiijstem Zelf kwam ik in 1941 er bij, maar dat was slechts kort, want ik was reserve officier en verdween in een krijgs gevangenenkamp. Ondertussen werkte de krant eerst gewoon door. Dat kon, omdat er geen Duit ser was, die interesse had voor een helemaal rdet politieke serie beurt- vaartlijsten. Geleidelijk aan werden ze lastiger. Eerst moesten er stukken worden- opgenomen over 'Ostlront-chauf- feurs' en <3e Waffen-SS. Tenslotte kreeg de Transportcourant de "eer volle' taak te worden verheven tot officieel orgaan van het vervoers- front van de NSB. De krant zou daar extra papier voor krijgen. Ook dat werd geweigerd en toen verboden de Duitsers de hele zaak. Dat heb ik allemaal niet meege maakt, dk kwam in mei 1945 uit het krijgsgevangenenkamp Neu Brandenburg. Meteen kon ik aan het werk, we kwamen eerst twee keer, later drie keer per week uit en in begin 1946' werden we dag blad. In de eerste dagblad-uitgave verscheen het rubriekje 'Spijkers zonder koppen', dat nu nog bestaat en dat zeker niet zal verdwijnen in het Economisch Dagblad. Via dit rubriekje brengen we wat lichtere kost in de erg zakelijke krant.' Over karakter en toekomst van het Economisch Dagblad zegt hoofdre dacteur Jules J. van Raalte: 'Door onze specialisatie hebben we ons ontwikkeld van een betrekkelijk plaatselijk Rotterdams orgaan voor economisch nieuws tot een gespeci aliseerde krant van nationale bete kenis met een eigen gezag. Mis schien onderstreept de verhuizing van de redactie naar Den Haag dat nog eens extra, al wil dat zeker niet zeggen dat Rotterdam als werkterrein wordt verlaten. Voor een nationale economische krant is en blijft Rotterdam als grootste haven- en industriegebied van Ne derland, grootste haven ter wereld en grootste economische bron van inkomsten voor ons land het werk terrein bij uitnemendheid. Al zitten we In Den Haag dichter bij allerlei bronnen. - Want wat er in Rotterdam gebeurt, wordt voor een groot deel van Den Haag uit bepaald. Daar zitten de grote orga nisaties en de verbindingen met het buitenland. Verder is de af stand van Den Haag naar Euro poort even groot als de afstand van Europoort naar de C ooisingel en dat geldt even goed van de Waalhaven en het hele tussen Waalhaven en Europoort gelegen gebied.' Het Economisch Dagblad blijft in eigen huis. Het gebouw in de Wa genstraat in Den Haag hoort toe aan de Haagse Courant, net als het Rotterdams Nieuwsblad en de Han dels en Transport Courant een on derdeel van het Sij thoff-concern. Uit dat gebouw is het hele techni sche bedrijf overgebracht naar de nieuwe "ketterij en -.drukkerij, in Rijswijk. De vrijgekomen ruimten worden redactiebureaus voor ver schillende bladen van het Sijthoff- concern. Jules J. van' Raalte begon zijn journalistieke loopbaan in 1936 als leerling-journalist men sprak toen heel deftig van 'volontair" bij de Rotterdamse redactie van het in die tijd nog lang niet met de Nieuwe Rotterdamse Courant verbonden Algemeen Handelsblad. Ih'1939 verliet hij die redactie om als 'free lance' voor zichzelf aan het werk te gaan. Via deze vrije werkwijze ontstond een band met de in oprichting zijnde Transport courant. ROTTERDAM Een van de vele punten in de vergadering van maan dagmiddag van de gemeemteaaadsoom- mfeie voor verkeer en openbare wer ken als voor verdere studie in aanmer king komend aangeduid is het landhuis 'De Olyphant' te Nieuwesluis. Dat op de monumentenlijst voorkomende landhuis moet plaats maken voor de industrie en het zal moeten worden overgebracht naar een passende omge ving. De bij de vorming van de nieuwe deelgemeente Rotterdam-Zuid-West of, zoals die waarschijnlijk na de prijsvraag zal heten: Zuiderparkstad willen De Olyphant' bestemmen tot secretarie van de nieuwe deelge meente. Alleen mr. H. E. Koning (lib) en wethouder mr. H. C. G. L. Polak (verkeer en openbare werken) voelen hiervoor niet veel. Mr. Koning wil 'De Olyphant' bestemmen tot ambts woning voor de burgemeester en mr. Polak meent, dat het huis voor een secretarie onvoldoende mogelijkheden biedt. Drs. W. van der Vlerk (soc.) zag een bestemming tot ambtswoning niet mo gelijk: 'Een burgemeester kan niet op de Linker-Maasoever wonen en wij kunnen De Olyphant niet mar de Rechter-Maasoever brengen!' Unaniem besloot de commissie de zaak nog eens in studie - te- nemen, waarbij vooral een bestemming tot secretarie in beschouwing wordt geno men. BRIEELE De gereformeerde evan- gehsatiecommissie, organiseert in sa menwerking met "Youth for Christ' een evangel isatiedienst in de Geuzen- kerk in de Coppelstocfcstraat Da dienst wordt gehouden des middags om vijf uur en medewerking verleent ondermeer een muziek- en zangteam. GOUDA Nu de vakantiemaanden weer voorbij is wordt er op iedere eerste en derde .zaterdag van de maand weer ruilbeurs gehouden van postzegels, .munten, sigarenbandjes, lucifermerkem en oude ansichtkaarten. De ruilbeurs wordt op zaterdagmiddag van .twee tot vijf uur gehouden-in de professor Gunningschool, Koningin Wühelminaweg 1. ROTTERDAM Op donderdag 14 en vrijdag 15 september 1972 organiseert de afdeling "Atalanta" van 'de Jeagdna- tuurstudiebondep. te.Rctterdam (de CJN, KJN.EN:NJN>-proimganda-avtsi- üen in verband met het Wereldèa- tuurfonds, .het Instituut voor Nataur- besehermingseducatie (IVN)- en-' de landelijke vereniging tot "behoud, van de Waddenzee. Op deze avonden zal de film 'Wadden zee vogelland' van Jan van de Kam gedraaid worden en zullen er dia's vertoond worden. De eerste avond (op 14 september) wordt gehouden in Rotterdam-Zuid in het wijkgebouw van de Vredeskerk, Leede 117; Die van 15 september .in Clubgebouw 'De Vink", Vinfcenstraat in Rotterdam-Noord. De '"avonden zijn voor alle natuurlief hebbers in de leeftijd van 13 tót en met 24 jaar geheel gratis te bezetten. GOUDA Nu het feestgewoel van zeven eeuwen stad uit het Goudse Stadhuis is verdwenen komen de post zegelverzamelaars met hun filatelisti sche schatten vrijdagavond 1 septem ber weer in de rust van de Burgerhal bijeen Het is hun eerste regionale ruilbeurs van het seizoen 1972-73, die voortaan op de eerste vrijdag van de maand zal worden gehouden. Alle filatilisten uit Gouda en de wijde omgeving in Midden Holland kunnen die avond van 19.00-21.00 uur in het Stadhuis terecht. Nieuw Dorpshuis gaat half september open HARDINXVF.LD-GIESSENDAM Na jarenlang wachten is het woensdag 13 september zo ver dat Soven-Har- dinxveld een dorpshuis krijgt. Op die dag zal burgemeester Brinkman 'smiddags om halfdrie het prachtige gebouw officieel openen, 's Avonds wordt een bijeenkomst gehouden met afgevaardigden van plaatselijke vere nigingen. De volgende dag, donderdag 14 september, is er een 'Open Huis' voor de gehele bevolking. Dit vanaf acht uur 's morgens tot omstreeks elf uur 's avonds. Het dorpshuis is nog niet helemaal bezet, zodat diverse verenigingen er nog terecht kunnen. Overigens heb ben al verschillende verenigingen kenbaar gemaakt er hun domicile voor vergaderingen te kiezen. De oplevering van het gebouw door bouwer firma Gebr. Van de® Stelt heeft inmiddels plaats gevonden. Hard wordt er nu nog gewerkt aan de inrichting van het gebouw, terwijl als geschenk van de gemeente een mo zaïek wordt aangebrach Naast een grote zaal voor uitvoerin gen en andere grote festiviteiten heeft het dorpshuis twee kleine zalen (voor o.a. repetities) en is er ook een flinke gemeenschapsruimte met foyer. Uiteraard kan men ook voor bruilof ten in het dorpshuis terecht. Als beheerder heeft het stichtingsbestuur aangesteld de heer H. de Bruin-(34). Samen met zijn vrouw gaat hij de scepter zwaaien over het pand aan de Nassaustraat. 'Van buiten af zag de kerk er na de restauratie van een paar jaar geleden aardig uit', aldus de heer Q. Amou reus, voorzitter van het college van kerkvoogden, 'maar als je binnen kwam was het alsof je een dreun op je hoofd kreeg, alles was grauw en zwart'. Met geld van Monumentenzorg en met ongeveer 90.000 uit eigen mid delen (bijeengekregen door acties en giften) werd een jaar lang het inte rieur van de kerk opgeknapt Donder dag 7 september zal de kerk weer worden opengesteld niet alleen voor de leden van de Hervormde Gemeente ROTTERDAM Er bestaan plannen om het 'Blijdorptunneltje', het voet gangeretunneltje onder de spoorbaan tussen de Stationssingel en het Stati onsplein in te richten voor verkeer van fietsers, bromfietsers en voetgan gers, zo deelde wethouder mr. H. C. G. L. Polak (verkeer en openbare werken) maandagmiddag mee in dè gemeenteraadscommissie voor verkeer en openbare werken. Het tunneltje biedt de ruimte daartoe en binnen niet al te lange tijd is een volledig uitgewerkt projekt van de zijde van de Nederlandse Spoorwegen te verwachten. trouwens, maar voor lalle inwoners van Poortugaal die een kijkje willen komen nemen. 'Het gebouw is ten slotte van de hele gemeente', aldus de heer Amoureus. In het vernieuwde interieur heeft de preekstoel ook een andere plaats ge kregen, meer centraal. De banken zijn vervangen door 200 stoelen. Hest'ligt in de bedoeling in de toekomst ook andere activiteiten in de kerk te gaan organiseren, zoals concerten. De eerst kerkdienst (een jaar lang werden de diensten in een zaal gehou den) zal zondag 10 september om 10 uur zijn. Ds. Dick zal in deze feeste lijke dienst voorgaan. ROTTERDAM Vrijdag 1 september organiseert de Werkgroep Youth for Christ Alexanderstad een koffiebara vond in de ruimte van de Van Veld huizen school aan de Cornells Dane- kerstraat 32. Aan deze avond wordt medewerking verleend door 'The Carpenters Tools', het jaarteam van Youth For Christ Nederland. Dit eerste professionele muziekteam bestaat uit zes meisjes en jongens, die zich een jaar lang full-time en belan geloos ter beschikking stellen voor het koffiebarwerk. De koffiebar staat open voor jongeren van 16 jaar en ouder. ROTTERDAM Op zondag 10 sep tember zal ds E. Groenenberg van Vianen zich verbinden aan de gerefor meerde kerk van Rotterdam-zuid (K&- tendrecht). Dat gebeurt tijdens de morgendienst in de Breepleinkerk, aanvang tien uur. Als bevestiger zal optreden ds Y. Stienstra, verbonden aan ziekenhuis 'Ikazda' te Rotterdam- Zuid.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1972 | | pagina 1