Vier sollicitanten Amsterdamse theaters ARP is meestal soepel tegenover kiesverenigingen Onghuwde moeders Wandelen met NS Zomer was te nat en te koud Kabinet-Biesheuvel moet ten val worden gebracht Weer gratis reizen 2 septemberdagen op uw 65+kaart Voorlopig Aantjes meer op de voorgrond CHU-bestuur vergadert vandaag over kandidaten Nederlander op Mallorea vermoord Lijst CHU 1Ö§ b™£eL dMtae- voordelig uit met NS Concertgebouworkest op buitenlands tournee Tropisch Onderscheidingen bij Haagse Comedie Hoogleraar staatsrecht prof. Burkens: Alle dagen Henk ter Horst Bij hegknippen omgekomen voordelig uit met NS cm AMSTERDAM Voor het be spelen van Amsterdamse thea ters in het seizoen 1973*74 zijn vier sollicitaties binnen. Guus Oster Hans Cróiset Guido van Deth op reis Van onze weerkundige medewerker De zomer heeft niet gebracht, wat we er in onzè dromen van verwachtten. Het aantal mooie, warme dagen bleef in de min derheid ten opzichte van de koe le, gestoorde. Alleen rond de 20e juli liep het even echt ouderwets en op het laatst zette augustus nog aile zeilen bij om de zomer 'te maken', wat gelet op de overwegend negatieve to taaloordelen yan de 'consumen ten' niet meer gelukt is. En wie zou de Amelander hoos kunnen vergeten Weinig Aan een spaarzame fraaie zomerse dag kwam vaak eeh^ndè door een forse onweersbui. De foto werd gemaakt in de omgewing van de Wormer. Streken Poëzieprijs Amsterdam voor Ida Gerhardt Globe goed met Brabant -r Van een verslaggever DEN HAAG 'Op staatsrechtelijke gronden zouhet voortgezette kabinet-Biesheuvel eigenlijk door de Kamer ten val moeten worden gebracht'. Dit is de mening van prof. mr. M, C, Burkens, hoogleraar staatsrecht in Rotterdam. Hij schrijft dit in het jongste nummer van het Nederlands Juristenblad. - VLOTTE MANTELS en JAPONNEN Sportieve KOSTUUMS leuke COATS CORDUROY KLEDING Centrum-Zuid 156—159 Almelo PARKEREN VOOR DE DEUR A.R. op plaats Van onze parlementsredactie ,DE^ premier Biesheuvel wordt door het algemeen bestuur van de ARP voorgedragen als ijs re r j e omen e amerverkiezingen. Nummer twee op de voorlopige advieslijst, is fractie leider mr. W. Aantjes. Drs. J. Boersma, minister van sociale zaken, staat op de derde plaats. Rechter Benoemd is tot rechter in de rechtbank te Dordrecht: mevrouw mr. J. M. van Bemmelen-Leenders, te Rotterdam, wetenschappelijk hoofdm®. dewerkster aan de Nederlandse Eco nomische Hogeschool. Burgemeester De gemeentesecreta ris van Leimuiden en Rijnsatérwouüe, de 35-jarige W. F. de Vreeze, is per 16 september benoenid tot burgemeester van Warmond, Hij is rooms-katboliek en lid van de KVP Onderscheiding -— De heer A. Coro- ne! te Amsterdam is benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau. De voorlopige lijst, waarover het ver sterkt partijbestuur volgende week za terdag beslist ziet cr verder als volgt uit: 4. B. Rooivink, lid van de Tweede Kamer; 5. dr. A Veerman, lid van de Tweede Kamer eh voorzitter van de partij; 6. mejuffrouw J. van Leeuwen, vice- voorzitter van de fractie in de Tweede Kamer; 7. dr. C. Boertien, minister van ont wikkelingssamenwerking; 8. M. \V. Schakel, lid van de Tweede Kamer; 9. T. J. Walburg, lid van do Tweede Kamer; 4 10. dr. J. do Koning, lid van de Twee de Kanier; 11. dr. A. J. Vermaat, lid van de Tweede Kamer; 12. mr. G. C. van Dam, lid van de Tweede Kamer; 13. drs. A. Schouten, lid van de Twee de Kamer; 14. mr. J. N. Scholten, lid van da Tweede Kamer; 15. II. A. de Boerf, lid van de Tweede Kamer; 16. Mevrouw J. G. Kraaijeveld-Wou- ters, presidente van de Gereformeerde Vrouwenbond; 17. dr. W. de Kwaadsteniet, landelijk secretaris van de ARP; 18. mr. P. J. A. Idenburg, weten schappelijk medewerker aan de VU; 19. drs. Mi Beinema, Middelburg; 20. drs. Bi Beumer, Midwolda. De fractie van de ARP in de Tweede Kamer telt op het ogenblik dertien leden. Mr. dr. N. G, Geelkerken, die 65 jaar is geworden, heeft zich niet meer verkiesbaar gesteld. De zittende staatssecretarissen van de ARP, de heren A. van Es (defensie) en mr. J. 1L Grosheide (justitie) hebben zich eveneens niet beschikbaar gesteld voor het kamerlidmaatschap. PREMIER-LIJSTTREKKER Van 11 september tot 26 september zullen de kiesverenigingen de kandi datenlijst definitief vaststellen. De praktijk wijst uit, dat de leden van de verenigingen geen belangrijke veran deringen aanbrengen. De verwachting is dan ook, dat premier Biesheuvel zijn na da verkiezingen te gaan vor men. Vant de zijde van de KVP Is echter verzekerd, dat deze nieuwe voorzitter niet een lid van de ARP- zal zijn. Zakelijk wordt ge- steio, dat de partij met de meeste aandeelhouders (bedoeld wordt, dat de KVP.fractie verreweg de grootste is) ook de president-commissaris zal leveren. Hoewel mr. Biesheuvel lijsttrekker is, zulierx vooral de eerste ttjd fractielei der mr. W. Aantjes en de Kamerleden een belangrijke rol spelen in de ver. kiezingscampagne. Zo zal niet de pre mier maar mr. Aantjes maandag met mr. Andriessen van de KVP en drs. Tilanus van de CHU in een verkie zingsvergadering in Alkmaar optre- den. Aangezien het land ook gere geerd moet worden, aldus een opvat ting, is het lijsttrekkerschap voor de premier 'een baan in zijn vrije tijd.' Het bestuur van de CHU vergadert vandaag over kamerkandidaten van da CHU naar aanleiding van een lijst, die inmiddels door het uniebureau is opgesteld. Op deze lijst staan alle zittende ministers en kamerleden. De advieslijst, die het CHU-bestuur van daag vaststelt, wordt voorgelegd aan de unieraad, die volgende week zater- dag vergadert. De definitieve beslis sing over de CHU-lijst valt op zater dag 23 september, wanneer m acht groepsvergaderingen, verspreid over het hele land, wordt gestemd. In de CHU is het voorgevallen, dat deze groepsvergaderingen de lijst van Eredoctoraat Prof. dr. L. B. Holthuis, wetenschappelijk hoofdamb tenaar bij het rijksmuseum van na tuurlijke historie te Leiden, krijgt vandaag een eredoctoraat van de uni versiteit van Trondhetm (Noorwe gen). Hij is een specialfst van wereld- programmavergelijking en wederkerig- vermaardheid op het gebied van de beid of er een voorkeur kan worden £^htlf„e sproken voor afspraken voor de ver kiezingen met politieke partijen, waarmee na de verkiezingen een coali tie kan worden gevormd. De drie christelijke partijen, aldus het ARP- bestuur, moeten nagaan op basis van uitgesproken over het samengaan. 'Tenslotte heeft het bestuur het optre den van de fractie in de Tweede Kamer in de afgelopen maanden (waaronder het uitsteken van een hand naar de PvdA en het zo goed ais dichtgooien van de deur naar DS'70) goedgekeurd. garnalen en kreeften. Veel buiten landse Instanties geeft hij adviezen. De universiteit van Miami had hen» eerder benoemd tot professor in het 'Institute of Marine Sciences*. Prof. Holthuis is sinds 1965 voorzitter van de internationale commissie voor de zoölogische nomenclatuur. Guus Oster, die als directeur van de Nederlandse Comedie de Stadsschouw burg jarenlang bespeelde, wil twéé klassieke opvoeringen in de Stads schouwburg aanvullen met een musi cal in Carré en twee kleine produk- ües in de la Mar en de Kleine Komedie. Voor l&74-'75 heeft hij nog geen plannen omdat hij het eerste seizoen als een proeftijd wil beschou wen. in hert Engels regisseerde, is de vol gende gegadigde. Van zijn voorne mens is verder nog niets békend, Voor 15 september kunnen zich nog anderen melden. En voor 15 novem ber worden de plannen verwacht voor de vaste bespeling te 1974-75. Dit seizoen, met het Amsterdams Toneel nog,' en het volgende, worden be schouwd als een overgangstijd. Spsffl kandidaten niet onbelangrijk wijzig- Bob de Lange, eens ook artistiek den. Die mogelijkheid zit er nu ook leider van de Nederlandse Comedie, j?Gr?0,.<iaï n?e ,"'et iedereen in de nu te de vrije sector, wil met een Dc ^rekker van do ARP is benoemd als de voorzitter van 'de Het bestuur van de ARP heeft zich - MarUl«at'-r- Rozengracht gezamenlijke fractie van KVP, ARP gisteren, evenals het bestuur van de en CHU, die deze partijen van plan CHU dat al eerder had gedaan, uitge- Van onze parlementsredactie DÉN HAAG Als regel passen we toestand ten gevolge van de verkiezin- e$j bepaalde soepelheid toe tegenover gen. In de verklaring staat dat 'de de kiesvereagingen, die de contribu- partij over de nodige geldmiddelen Cés over 1971 nog niet aan de partij zal moeten beschikken', Gezegd wordt hebben betaald. Maar dan moet er verder, dat de verkiezingscampagne 'tel sprake zijn van bijzondere finan- sober zal worden gevoerd. Niettemin ciéle moeilijkheden. Aan alle 150 kies- zal een bedrag nodig zijn van ruim verenigingen wordt zeker geen dispen- 250.009 gulden. Hierin is alles inbe- salie verleend.' Dit zei mr. dr. W, de grepen: ook het materiaal, dat regio theater. Frascati. en daar dan 'in s serie' spelen. Hij denkt daarbij aan bescheiden bezette werken van Ibsen, O'neill, Heijermans, Feydeau, Albee. Strindberg, Schnitzler, Hans Croiset, eens directeur van to- neejgroep Theater, nu regisseur bij het Amsterdams Toneel, heeft nog niet gesolliciteerd hij heeft de tijd tot 15 september - maar hij houdt aiwel oriënterende besprekingen. Ook hij denkt aan stukken drie voor het eerste seizoen in een kleine bezetting.- Paul Melton, de Engelsman die hier Twee is te Veel, Kortsluiting, De Sprakelozen en Toon Hermans' show Kwaadsteniet, landelijk secretaris van de ARP, over de kiesverenigingen, die, omdat zij ©en jaar achterstand hebben in de betalingen, niet over de kandidatenlijst mogen meestemmen. Het algemeen bestuur van de ARP heeft uitvoerig over dit probleem ge sproken na onze '•uhUkatie over het uitsluiten van de kiesverenigingen. Dr. de Kwaadsteniet beriep zich op de, waarop wij ook wezen, reeds jareu bestaande statutaire bepalingen. De kiesverenigingen behoefden Bus vol gens hem niet in verlegenheid te komen. Bovendien zijn de penning meesters zeker tien keer schriftelijk herinnerd aan de achterstand in de betaling. Hierbij komt nog, aldus de partijsecretaris, dat alle verenigingen, die nalatig waren, door het partijbu reau zijn opgebeld, te een verklaring van het partijbe stuur, waarin wordt gezegd, dat men met verbazing de pubiikatie in onze bladen heeft gelezen over de kiesvere nigingen, die niet mogen meestem- aten, wordt op deze zaken gewezen.' Achtergrond is de moeilijke financiële Advertentie naai en plaatselijk zal worden ge bruikt 'Daarom', aldus het partijbe stuur, 'Is aller inspanning nodig om dé partij voor ernstige financiële moei lijkheden te behoeden.' (Advertentie) In gesprek met ongehuwde moeders. Lees het nieuwe nummer van Her vormd Nederland, Ik abonneer mij op/vraag een proefnummer van /Hervormd Nederland." 14 wandelroutes In de mooiste streken in ons land. Nieuw voor 1972: Boe- en beek-wandeling Leuvenum (Hulshorst, Veluwe) en Bos- en heidewandeling „De Ginkel" (Ede-Wolfheze). 'Vraag op 't station naar de nieuwe kleurenbroebure „Wandelen met NS". NAAM: ADRES: PLAATS: GIRONUMMER: Abonnementsprijs 16,— per halfjaar; 32,— per jaar. Abonnementen kun nen elk ogenblik ingaan. Bon -ingevuld in BLGKLETTERS - in envelop (zonder postzegel) verzenden aan: Hervormd Nederland, Antwoordnummer 1776, Den Haag. PALMA (MALLORCA) De 49-jari- ge Nederlander J. Hessenhouwer uit Amstelveen is vermoord in zijn hotel kamer op Mallorea gevonden. Volgens de politie was zijn schedel ingeslagen. De heer Hessenhouwer, wiens pas poort en geld gestolen waren, kwam dinsdag met een chartervliegtuig op Maiiorca aan en is woensdagavond het ïaatst gezien door hotelpersoneel toen hij naar zijn kamer ging. SCHIPHOL Het Concertge bouworkest is vertrokken voor zijn eerste buitenlandse toernee van dit seizoen. Het orkest zal concerten, ge ven in Italië en Zwitserland. In de Italiaanse plaats Stesa zal het m het kader van het Muziekfestival van die stad 'n optreden geven onder leiding van Bernard Haitink met werken van Mozart en Bruckner. In Luzem volgen drie 'concerten tijdens de Festwcehen, het eerste onder lei ding van Haitink, het tweede onder dirigent Rafael Kubelik, het derde on der leiding van Eugen Jochum. Op 8 september keert het concergge- bouworkest terug, waarna het eind september naar België gaat met optre dens in Gent en Leuven. DEN HAAG Poppentheater Guido van Deth en het museum voor het Poppenspel zullen in oktober gesloten zijn, doordat Guido van Deth dan voorstellingen geeft voor volwassenen en kinderen in. Djakarta, Bandung, Djokjakarta en Bangkok, "na een be zoek aan .Ceylon, Op 11 november begonnen de voorstellingen in Den Haag weer. Een aardige methode om de warmte in het zomerseizoen te meten is het 'wanntegetal* te bepalen. Dit wordt verkregen door van alle etmalen (van De Bilt) warmer dan gemid deld 18 graden Celcius, het hogere op te tellen. De oogst in juni was erg schraal: 0.9, in juli werd er meer geoogst: 34.2, terwijl augustus weer erg aan versoberen bleek te doen. Alles bij een kon het warmtegetal worden berekend op 37.8 gr. C uit 15 warm- tedagén (kort maar hevig). Ter ver gelijking: normaal in Nederland is 56 graden uit 26 etmalen, waaraan ook de zomer van 1971 (43 graden uit 31 etmalen) niet kon reiken. Ook in het gemiddelde etmaaicijfer over de afgelopen meteorologische zomer (juni, juli, augustus) weer- spiegelt zich de malaise: 15.3 gr. C tegen 16.4 normaal oftewel een te kort van gemiddeld ruim één graad. De zomer van 1971 was 0.8 graad wanner geweest Van de drie zomermaanden was al leen juli iets (012 graad) aan de warme kant Augustus was relatief het koudst met een negatieve afwij king van 1.4 graad. De zon presteerde weinig dit keer. Tenminste twee zomermaanden ga ven een duidelijk tekort aan zonne schijn. Juni 169 zonuren (54 te weinig). Juli 171 zonuren (18 te weinig), Augustus 188 zonuren (2 te veel). Totaal 528 uur tegen 607 normaal. De zomer van 1971 léverde 580 zonu ren op. De neerslag in ons land is uiteenlo pend geweest en nog niet compleet bekend. Wel kan nu al het cijfer van De Bilt gegeven worden, dat weinig tot de verbeelding spreekt: 228 ram tegen 223 normaal en 153 mm in de zomer van 1971. Grootste landelijke etmaalsbm was 83 mm op 6 juli te Dordrecht Het aantal zomerse dagen (25 graden en warmer) was te De Bilt 10 tegen 18 normaai.en Ui» .de-zomer van 197L. Hot aantal tropische dagen (20 gra den of meer) was twee (nonnaal een)' tegenover vier in het oosten en plaatselijk noorden van het land. Op 42 dagen kwam het kwik de afgelo pen zomer te De Bilt op of boven 20 graden, op tien dagen minder dan in de zomer- van 1971. Het is ook voor de weerkundigen niet zo'n erg gelukkige zomer ge- weest. Het is enkele malen gebeurd, dat hogedrukgebieden met een veel belovende 'Schwung* op West-Euro pa afkwamen,' maar dan plotseling bij Ierland of in de Golf van Biscaje als vastgenageld bleven plakken en... de weerkundigen in de kou lieten staan. Ook zijn zij het nog. niet vergeten, dat een slechtweer- depressie na eerst ons land te zijn gepasseerd, boven Zuid-Zweden rechtsomkeert maakte, en .Nederland voor de tweede maal lik op stuk gaf. Slotcommentaar: Geen zomer om in een gouden lijstje te'zetten. Het zwaarst getranspireerd is de af gelopen zomer van 16 tot en met 21. juli. De temperatuur steeg op vier dagen achtereen, op veeliplaatsen tot boven -de tropische grens van 30 graden. Hoogste werd het Brabantse Getnert met 33.2 graden Celsius, ge volgd door Echt met 32.0, Almen met 32.7, Eeldo en Doelen 3Z.5, Win terswijk en Volkel 32,4, Eindhoven en Smmeri 32.3 en Soesterberg 'mei 32.1 graad Celsius. Een groot hogedrukgebied van; oceaan, tót noordwest-Rusland teas- de. organisator van dit pure.zomer-i weer, dat vooral gekenmerkt werd dopr de ,vrij grote vochtigheid. Daar door kwamen ,in de namiddag en avond herhaaldelijk zware, plaatse lijke onweersbuien tot ontwikkeling met hoeveelheden van 30 tot 40 mm regen, die slechts tijdelijk afkoeling brachten. Het definitieve einde van de korte hitteperiode kwam nadat eenmaal de bovenwind zuid tot zuid west was geworden en flink in kracht toenam. Koele oceaanlucht uit zuidwest Europa kon toen een abrupt einde maken aan -de. hitte,., waar overigens menigeen niet' al te.) rouwig om was, Tegen de zuidwestelijke, lateri noordwestelijke koogteströming was verderop in de zomer geen enkel hogedrukgebied opgewassen en het zou tot laat in augustus duren alvo rens het weer werkelijk 'all round' bestendig ea zonnig zou worden met tot op grpte' hoogte overheersende'-:- oostelijke windek Maar toen 'wamt - -■de*, meeste vakanties al voorbij. AMSTERDAM De poëzieprijs 1971 van de Gemeente Amsterdam is toege kend aan mevrouw dr. Ida Gerhardt voor haar bundei 'De ravenveer*. De adviescommissie bestond uit Gerrit Kouwenaar, Leo Ross en Harry van Santvoort. EINDHOVEN Zuidelijk Toneel Globe heeft, na uitvoerige en open hartige besprekingen met Brabantse schouwburgdirecties, veel vertrouwen in het programma van het komende seizoen gekregen. De schouwburgdi recteuren sloten 125 voorstellingen af, en dat is 25 meer dan verleden jaar. De schouwburgdirecties menen dat Globe financieel wordt - achtergesteld bij aile andere Nederlandse toneelge zelschappen, en dat de rijkssubsidie dus beter verdeeld moét worden. Van een onzer verslaggevers DEN HAAG Na afloop van de feestelijke premiere van David Sto rey's 'Ter ere van' door de zilveren Haagse Comedie gisteravond in de koninklijke schouwburg, heeft burge meester mr. V. G, M. Marijoen van Den Haag de actrice Ida Wasserman, die vijftig jaar aan het toneel verbon den is, gehuldigd.. Zij,kreeg de zilve ren penning voor bijzondere verdien sten van de gemeente Den Haag.'Oud directeur Paul Steenbergen overhan digde Ko van Dijk, die veertig jaar op de planken staat, de Louis Bouwmees- terring. Tijdens de jubileumreceptie te hét Nederlands congresgebouw, die tot diep in de nacht duurde en waar zeer veel genodigden aanwezig waren, on derstreepte minister P, J, Engels (erm) dat de Haagse Comedie een bijzondere en belangrijke plaats in ons toneelbestel inneemL Hij over handigde Loes Wieringa. zakelijk leid ster van de Haagse Comedie, wegens haar vele vérdiensten aan het toneel bewezen de versierselen verbonden aan het ridderschap te de orde van Oranje-Nassau. Op de premièrevnorsteUtes komen wij maandag terug. (Advertentie) De teruggave van de formatieopdracht aan de koningin met de roededeling dat het oude kabinet thans als vier- partijenkabinet tot de vervroegde ver kiezingen zou blijven doorregeren, kan prof. Burkens staatsrechtelijk niet plaatsen. 'Het kabinet-Biesheuvel heeft eenvou digweg de feitelijke grondslag van de formatie van 6 juü vorig jaar veria- ten', stelt hij. 'Dat is constitutioneel Advertentie Alle dagen komen nieuwe zendingen binnen in onze DAMESZAAK In onze HERENZAAK: een ongehoord feit'. De formatiëop- dracht van, toer. luid.de: vorming van een parlementair kabinet dat geacht mag worden te steunen op dc meer derheid in de volksvertegenwoordi ging. 'Ministers hebben de plicht de grondslag waarop zij deel gingen uit maken van het kabinet, te handha ven'. BEROERING Prof. Burkens constateert dat het par tijpolitieke veld in Nederland sinds 1966 in heftige beroering is. Deze instabiliteit in het partijpolitieke veld werkt doer in het beleidsveld waar regering en staten-generaal opereren. 'Terwijl gaandeweg schreeuwende be hoefte ontstaat aan een stabiel lange termijnbeleid, waardoor maatschappe lijke ontwikkelingen kunnen worden gestuurd en begeleid, wordt het uit zicht op verwezenlijking daarvan steeds schimmiger". Een 'sterke man' kan dit niet oplos sen, verwacht prof. Burkens. Een be leid wordt niet in een politiek lucht ledig gevoerd, ook niet door sterke mannen. Beleidsbeslissingen moeten- in algemene zin door de burgers wor den aanvaard, de beslissingen moeten zijn 'gelegitimeerd' door de verkie zingsuitslag. Maar voor de duurzaam heid en samenhang van het beleid is nodig, dat de verkiezingsuitslag een legitimatie van niet al te korte duur biedt. Er moet een stuik 'regeerkre- dief zijn waarop kan worden geteerd. Misschien zouden veranderingen te het kiesstelsel deze gewenste situatie dichterbij kunnen brengen. Er zou, dan een zware stimulans moeten wor den ingebouwd tot combinatievorming vóór de verkiezingen tussen de diver se partijen, vindt prof. Burkens, waar door aan het tussentijds uitvallen van een kabinetspartner het karakter van kiezersontrouw zou kunnen worden verleend. Van een correspondent SCHIERMONNIKOOG De 37-jarige onderwijzer J. de Jong is in zijn woonplaats Schiermonnikoog tijdens het knippen van de heg met een elektrische schaar op slag gedood. Hij is vermoedelijk geëlektrocuteerd. In september kont u met NS.op uw 65 4-kaart weer 2 dagen gratis reizen. Kies Uit elke dinsdag, woensdag, donderdag of zate rdag in september, behalve zaterdag 30 september. Laat aan 't loket uw 65kaart afstempelen en stap in. Voor 1ste klas betaalt u max, f 4.- per dag bij. Bultende gratie reisdagen reist u met uw 65+kaart met maar liefst 60% kor ting op enkele-reis kaartjes. D© jaarkaart kost f 50- p.p.; voor 'n echtpaar 75.-, driemaandskaart £20,- p,p., voor 'h echtpaar 30.- Elke 65-plnsser kan er een kopen (uw vrouw mag Jonger zijn). Uw N S-identiteitsbewij s ofpasfotofs) én eenbewija waaruit uw leeftijd blijkt (paspoort of, voor echt paren, trouwboekje) meebrengen, Vraag een folder aan 't loket.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1972 | | pagina 1