Defensie bereid weg te gaan uit Staelduinse bos Ommoord ontstemd over lakse houding van gemeentebestuur Agenda Emmy Verhey bijUSO Meedoen aan Disney on Parade een belévénis sap0-* de panty voor iedere vrouw voor iedere maat Prinses Beatrix naar Woerden Artiestenpalet in Schiedam Mr. Vrolijk opent bejaardenfiat -BONTSHOW MODE 1972/'73 BONTHUIS LYA MilRRIS B.V. TROUW/KWARTET WOENSDAG 13 SEPTEMBER 1972 A- - Arbeidsbureau somber REGIO ROTTERDAM Ook in Rotter dam vertoont de situatie op de arbeidsmarkt een tendens in de richting van stijgende werkloos heid. Ten opzichte van de maand juli was er eind augustus bij het aanbod van mannen een stijging van 301 tot 6028 (4,2 pet.) waar te nemen, bij de vrouwen van 101 tot 853 (1,4 pet.). 80x130 cm 120x180 cm 150x200 cm Onderhandelingen hebben succes HOEK VAN HOLLAND Een stuk natuurgebied van rond tien hectare kan binnen afzienbare tijd ter beschikking komen van de openbare recreatie, omdat De fensie wel bereid is dat deel van het bos af te staan. De Stichting Zuid-Hollands Landschap, die al ongeveer drie maanden overleg pleegt met vertegenwoordigers van het ministerie, heeft een prin cipe-verklaring losgekregen waar in Defensie zich bereid verklaart te zijner tijd het bos te verlaten. Wanneer de verdere onderhande lingen succes hebben krijgt de Stichting het Zuid-Hollands Land schap het noordelijk deel van het defensieterrein in handen. Dat is ongeveer tien hectare van de in totaal veertig die Defensie in bezit heeft1. Ruim 51 hectare van het ROTTERDAM De Stichting Wijkgemeenschap Ommoord is, zo bleek tijdens de maandag gehou den vergadering, ontstemd over de lakse wijze waarop de gemeen te op de wensen van Ommoord reageert. Er worden geen stopver boden ingesteld, aan de verkeers- verbetering van de Ommoordse- weg wordt niets gedaan en er is geen grond voor de padvinders. Kortom, men voelt zich gediscri mineerd. Vandaag en morgen complete Hi-Fi-Stereo sets westelijk bosdeel zijn al voor pu bliek toegankelijk. Het ontruimen van het gehele 'militaire bos' is nog niet in zicht. Zonnebloem De meisjes "uit Rotterdam en omgeving. Staande van links naar rechts: Renske Top uit Nootdorp bij Delft, Ruth Eman uit Am- komst-meer heil in het «echte ballet —sterdam; die in -Rotterdam-om school ging; AlieBroektaan uit 'Het NeleriSrS Theater. Maar bolnes Geneviéve Coffie uit Rotterdam, en zittend Joke D^op uit dat is zover weg'. Rotterdam en Mieke Lehmann uit Maassluis., Badkamer Herv. predikanten richten zich tot synode DORDRECHT 'Het is in oprechte bewogenheid met het welzijn van onze Nederiandse Hervormde Kerk en de vurige wens dat de Generale Synode door haar besluiten alom in de kerk vertrouwen mag wekken, dat de.dassicale vergadering van Dordrecht deze zaken niet via een vrij simpele adhesiebetui ging, maar in een spontaan aan u gericht schrijven onder uw aandacht brengt'. Aldus de laatste alinea van een brief aan de Classis Dordrecht aan de her-vormde Synode. Verontrusting (in de rode verpakking) U1 'Z f! Ook in Rotterdam stijgt werkloosheid Volgens het gewestelijk arbeidsbureau in Rotterdam moet deze verhoging vrijwel geheel worden toegeschreven (ADVERTENTIE) aan de inschrijving van jonge werklo zen, die na het verlaten van de school nog niet aan de slag zijn. We! ver wacht het arbeidsbureau er in te zullen Slagen een belangrijk gedeelte van deze jongelui aan een werkkring te kunnen helpen. Weliswaar doet dit verschijnsel zich ieder jaar- voor, maar in mindere mate dan nu bet geval is. Gezien her ongewoon hoge niveau, waarop de werkloosheid zich blijft bewegen (het is vrijwel gelijk geble ven aan dat van het vorige wintersei zoen) is te verwachten dat het peil van de werkloosheid in Rotterdam en omgeving de komende winter in rui me mate dat van de vorige winter zal overschrijden. De opnamecapaciteit- van de bedrij ven, die wordt uitgedrukt in de vraag naar arbeidskrachten is verder afgeno men met 925 en gekomen op 3155. Ook dit is een niet ongewoon ver schijnsel, omdat gedurende de afgelo pen maand door bemiddeling van schoolverlaters aan een belangrijk deel van de vraag kon worden vol daan. Dit blijkt ook uit de cijfers, want de vraagdallng vond hoofdzake lijk ;ij de-jeugdigen plaats (van 1651 naar 752). Toch js ook het afnemende niveau van de vraag een aanwijzing van de nog steeds voortgaande verslechtering van de situatie op de arbeidsmarkt in dit gewest. Het eind juli geopende Werkinforma- tiecentrum voor de vrouw op de Cool- singel blijkt in een behoefte te voor zien. Na de grote toestroming van belangstellenden direct na de opening varieert ^thans het aantal dames dat dagelijks het centrum bezoekt, tussen 130 en 160. De grootste belangstelling gaat uit naar vacatures, die als open informa tie ter beschikking staan. als U aan Ter Meulen denkt, denkt U aan voordeel, want ie dere advertentie weer drukken wij de prijzen nog meer om laag. Grote partij molton dekens in 3 maten, 90x130, 120x180 en T50x200cm.Deze dekens koopt U nu tijdens deze aanbieding voor extra lage prijzen. Woensdagmorgen om 9 uur be gint op de 1e etage de verkoop van deze molton dekens in de maten 90x130, 120x180 en 150x200 cmvoor aantrek kelijke prijzen. Oün.teL of schrift, best. De vereniging VJJO gaat er zelfs toe over zich te ontbinden. Het is onmo gelijk om de jeugd recreatief bezig te houden wanneer er geen ruimte be schikbaar is. Na vierenhalf jaar zijn de bestuursleden het zat en geven, om m sporttermen te spreken, de pijp aan Maarten. Een brief vol met ge- ROTTERDAM: Plccolotheater: 20 15 Nieuws Comedie met 'Rashomon'; Sportpaleis Ahoy'; 14 30 en 20.15 'Disney on Parade'; Stadhuis; 19.80 Carnllonconccrt: Historisch Museum; 20.00 Genootschap Ned. Israël. StatcBsfngel- kerh; ia.30 Vergadering Wijkraad Noord; Romanohof; 15.43 Spreekbeurt geref. gem, <R Huisman; Jeruzalemkerit: gerei. gem. bv: 29.00 ds. P. Overduin. OUDERKERK a.d. USSEL' Herv. kerk: 19.30 Zendmgsdienst, ds. J. T. Doornebal en ds J. v Sliedregt. VLAARDINGEN: Immanuelkerk: Rotterdamse ver 20.00 Vergadering NCVB, afdeling Am bacht. WADDINXVEEN: Geref. ver. geb.: 19 30 Ver gadering Ncd. Chr. Vrouwenbond. ROTTERDAM: Rotterdamse Schouwburg: 20,15 "En nu naar bed'; Plccoiotheater: 20 13 Nieuwe Comedle met 'Rashomon'; Stadhuis; 15 30 Gemeenteraadsvergadering; Wijkgehouw Vredeskerk: 59.30 Propaganda-avond chr. Jeugdbond van Natuurvrienden met film. BLEISWUK: Gemeentehuis: 19 30 Gemeente raadsvergadering. BRIELLE: gercf.ver.geb.: 20.00 Ds. N. Kleer maker. GOUDA: Gcrcf.gem. In Ned.: 19.30 Ds. Ds Groot. SPIJKENISSE: Gemeentehuis: 20,00 Gemeen teraadsvergadering. UADDINXVEEN: Gemeentehuis: 20.00 Ge meenteraadsvergadering. (ADVERTENTIE) ïind» ÏQPS Westersinge! 42-44, Rotterdam telefoon (010)«36 35 00 VVrijdags koopavond van 7 tot 9 uur. noemde punten zal naar c(e gemeente lijke autoriteiten worden gebonden. Ommoord prijst zich gelukkig met de mogelijkheid dat er voor de bewoners gelegenheid is om tijdens spreekuren van de wijkagenten contact op* te nemen over bepaalde ergernissen of moeilijkheden. - - Er wordt ook over de metro gespro ken. De teneur van het gesprek tij dens de vergadering was dat alle alternatieven van tafel werden ge veegd. De commissie planologie moet er rekening mee houden dat de bevol king de metro alleen maar onder gronds wil. Dan was er de voorlichting over de buitenlandse werknemers hoewel dat in Ommoord niet zo'n probleem is omdat daar alleen gefortuneerde bui tenlandse werkkrachten wonen die volledig zijn geaccepteerd. ROTTERDAM Van Daniel Auber (1782-1871) is het meest bekend geble ven de als eerste "grand opéra" gecom poneerde 'La Muette de Portici.' Van zijn komische opera's leven de ouver tures nog voort, meestal bewerkingen voor harmonieorkest. Het was een goede gedachte van Paul Hupperts om het door het Utrechts Symfonie Or kest gegeven promenadeconcert te openen met de originele versie van de ouverture 'Le domino noir.' Voor symfonie-orkest uitgevoerd blijkt deze muziek van de overigens oer-conservatieve Fransman toch be langrijker dan veelal wordt aangeno men. Hupperts gaf er een correcte en briljante lezing van. Gounods Baletmuziek uit diens ope ra Faust sioot hier goed op aan. Zo ergens dan is in deze opera het ballet er als het ware met de haren bijge sleept. Maar de invoeging van een ballet was in de vorige eeuw m Frankrijk voor het succes van een opera conditio sine qua non. De door de componist samengestelde suite kan het in de concertzaal dan ook best zonder de opera stellen. Van Paul Dukas hoorden wij 'L'apprenti sorcier' het schoolvoorbeeld van pro grammamuziek. Met veel élan en in goed samenspel van strijkers zowel als blazers kwam deze muziek tot klin ken. Na de pauze speelde Emmy Verhey met het U.S.O. Van Beeï lovens Viool concert. Na een wat aarzelend begin (onzuiverheden in de octaven en bij geluiden) wist de soliste zich spoedig te herstellen. Haar voordracht klonk technisch beheerst, stijlvol en muzi- W. H. Wolvekamp. Ondanks de principe-uitspraak waann de bereidheid tot uitdrukking komt om het noordelijk defensiedeel van het bos af te staten, verwacht men wel dat de onderhandelingen nog ge ruime tijd in beslag zullen nemen. Voor de Stichting het Zuid-Hollands Landschap, eigenaar van het westelijk deel van het bos, zijn aan de overna me van de tien hectare zware finan ciële konsekwenties verbonden. Als voorwaarde voor het prijsgeven van het noordelijk deel van het defen siestuk hebben de vertegenwoordigers van het ministerie namelijk laten we ten dat de Stichting beft Zuid-Hol lands Landschap dan de kosten moet dragen voor het verplaatsen en ver vangen van afrasteringen. Behalve de financiële moeilijkheden speelt voor de stichting ook nog het probleem van de toekomstige inrich ting voor de recreatie een rol. De tien hectare waar het om gaat vormen namelijk een erg smalle strook van het huidige defensiegedeelte. Omdat dit terrein vrij heuvelachtig is levert dit moeilijkheden op voor de aanpas sing aan recreatieve bestemming. In het betrekkelijk smalle deel zouden namelijk twee paden voor heen en terug moeten komen. Die paden zou den het aanzien van het terrein ech ter bepaald ontsieren omdat ze vlak naast elkaar zouden moeten lopen. Het deel dat defensie wil afstoten is geheel onbebouwd, dit in tegenstel ling tot de andere veertig hectare waar verschillende bunkers staan. De onderhandelingen, die zijn begonnen op iniatief van de Vereniging Vrien- 4en van het Staelduinsebos, rijn nu ongeveer dne -maanden gaande. Hoe pel in dé besprekingen onmiskenbaar -Vooruitgang wordt geboekt, verwacht men toch dat er nog wel wat tijd voorbij zal gaan voordat alle proble men uit de wereld zijn geholpen. Het af te stoten gedeelte wordt door natuurkenners beschouwd als een van de 'rijkste' gedeelten van het bos wat betreft de groei van bomen en plan ten. In verband met die natuurweten schappelijke waarde is het bij de Stichting nog in studie in hoeverre het deel dat door defensie wordt vrij gegeven voorlopig toch voor publiek gesloten moet blijven. Men verwacht dat het deel geleidelijk voor publiek kan worden vrijgegeven. De Stichting het Zuid-Hollands Landschap houdt nog steeds rekening met de mogelijk heid dat op langere termijn het bos helemaal vrij zal komen en dat defen sie alle obstakels zal opheffen. Men heeft zelfs al recreatieve plannen voor het gehele bos in voorbereiding en het lijkt niet uitgesloten dat het binnenkort vrijkomende gedeelte met rust zal worden, gelaten in afwachting van nog betere mogelijkheden. Hollandse schonen schitteren ROTTERDAM Ooit erover nagedacht wat voor gevoel het is om ruiten zes te zijn? Alie Broekman in ieder geval wel: 'Zwaar en warm,' vindt ze 'en erg opletten.' Een tinnen soldaat zijn vindt ze trouwens ook een opgave, 'ontzettend inspannend.' Alie Broekman, een achttienjarige schone uit Bolnes, is één van de zeven Nederlandse meisjes die meedoen aan de grot" show Disney on Parade, vanavond voor het eerst op het vasteland van Europa te zien, in de immense Ahoylial. Als één van de zeven 'Hollandse blommen* danst ze iedere avond haar deel in de show. Met grote veren op het hoofd en een kattemas- ker voor het gezicht in een beat* dans uit Junglebrok, als tinnen sol daatje met houterige bewegingen in de Mairs van de tinnen soldaatjes. Als bloem in de toverachtige opvoe ring van Alice in Wonderland en als cireusolifantje in de finale. 'Het is een sensatie', zegt ze, 'om mee te doen aan zo'n grote show, met een internationale bezetting'. Dat vinden trouwens ook de andere meisjes uit dit lage landje aan de zee. Neem bijvoorbeeld Mieke Leh man, 21 jaar en tot vorig jaar een onopvallende bewoonster van de Me rellaan m Maassluis. Nu is ze danse res bij Disney, en huppelt ze avond aan avond bevallig als zonnebloem over de planken. Of ze doet bij het nummer 'Cinder ella' het schakelaartje in haar rok aan, waardoor ze plotseling letterlijk aan alle kanten straalt. Of ze loopt in het gelid als harten negen, tij dens de kaartend axis in Alice in Wonderland. Vergeet trouwens Genevieve Coffie niet, en Joke Drop, die allebei in Rotterdam wonen, en nu dolblij zijn thuis te komen, na de anderhalve maand optreden in Londen. Ook zij hijsen zich iedere avond in hun bloemen- of katten-costuum, ook zij marcheren mee als soldaat met flink wat kilo's kleren aan het li chaam. Evenals Alie en Mieke (met e'n vieren afkomstig van de Rotter damse Dansacademie) vinden ze het een sensatie om in een wereldbe roemde show op te treden en Euro pa af te reizen. In Londen waaT de Europese pre mière werwd gehouden, kregen ze vanaf 27 juli een voorproef van een jaar 'in den vreemde'. Na Nederland (Rotterdam en Groningen) vertrek ken ze naar Duitsland, Zwitserland, Frankrijk, enzovoorts enzovoorts. Hotel in, hotel uit Iedere dag, rej»- teren. 's Avonds na de slk>w; nijg even een drankje maar dan hup, het bed in, morgen is er weer een vermoeiende dag. academie kijken. Met kritische ogen natuurlijk, kijken of de ex-leerlin gen do naam van de academie wel eer aandoen. 'We hebben al gezegd, stel je er maar niets van voor', zegt Alie Broekman bij voorbaat, 'want daar kregen we echt meer een oplei ding voor ballet, eu hier IS het vaak alleen, show-dansen'. Hoe kom js als Hollands meisje terecht bij Disney on Parade? Het blijkt vrij gemakkelijk te zijn. 'Op de dansacademie hoorden we dat, er audities waren voor deelneemsters. Daar zijn we toen heen gegaan". Behalve de vier meisjes uit Rotter dam, en omgeving spelen ook Ar nold de Groot uit Amsterdam,. Ruth Eman uit Voorburg, Franklin Pelt uit Amsterdam, Frank Roemers uit Krommenie, Renske Top uit Amster dam en Cornel Wijker uit Umuiden mee Cornel is trouwens een vermelding apart waard. Het fragiele meisje uit IJmuiden, dat haar opleiding kreeg aan de balletacademie van Nel Roos, viel bij de Amerikanen zo in de smaak dat zij na een extra auditie in Genève één van de hoofdrollen in de show kreeg, die van Alice in Wonderland- Waarom werd rij eruit gehaald? 'Ik weet het niet', zegt ze, 'ik denk niet alleen om mijn techniek maar* ook om mijn mimiek'. Overigens ziet Cornel in de toe- 4«vi -i v\ tjkrtitr.twAWiiW T? ïironc? - - Vandaag zijn ze in ieder geval dol blij weer op Nederlandse bodem, weer thuis te zijn. 'Heerlijk, in je eigen bed slapen, je eigen badkamer - hebben, je ouders en familie weer te rien', verzachten ze alle vier. Londen kon hun goedkeuring niet wegdragen. 'Geen fijne stad', vinden ze. Vanavond, bij de première in r Rotterdam, zijn ze toch nog wel een beetje zenuwachtig, ondanks de «n- derhalve maand ervaring inT'Enge1** land. 'Nou ja, je ouders komen kij ken, en de hele familie'. Vooral zondag zullen ze him beste beentje voorzetten, want dan komen ze hoogst persoonlijk van de Dans- r - "rif tseOJP ~:-i Jaa mem «MM Classis Dordt schrijft brief met bezwaren VLAARDINGEN Mr. M. Vrolijk, commissaris van de koningin in Zuid- Holland, opent maandag 18 september a.s. het service-flat voor bejaarden aan de Mamixlaan. De Mamixflat is gebouwd door de vereniging tot Ver betering der Volkshuisvesting 'Patri moniums Woningen* en wordt geëx ploiteerd door de Gereformeerde Stichting voor Bejaardenzorg. In dit flatgebouw, dat overigens al enige tijd in gebruik is, is de tweeduizendste woning van Patrimonium gelegen. In deze brief wordt een aantal bezwa ren genoemd, verband houdende met of betrekking hebbende op de kandi daatsstelling van dr. A. H. van den Heuvel voor de functie van secretaris generaal van de Hervormde Kerk. De Herv. predikanten schrijven: De dassicale vergadering deelt ten volle de bezwaren genoemd in de brief van prof. Hasselaar c.s. en is in het geheel niet overtuigd van, noch bevre digend door de redenen, die het breed moderata en aangeeft ter motive ring van de korte termijn waarop de Generale Synode zal worden samenge roepen ter voorziening in de vakature van de secretaris-generaal. De vergadering beeft ook eenstemmig (ADVERTENTIE) te houden m onze salon Kleiweg 145 op MAANDAG 18 SEPTEMBER en DINSDAG 19 SEPTEMBER A.S. AANVANG 14.30 en 20.00 UUR. Indien U één der shows wilt bezoeken is tele fonische reservering verplicht, waarna U een plaatsbewijs za! worden toegezonden. Tel. (010) 22 66 72. Toegang tot show is vrij. haar bezwaren uitgesproken tegen de benoeming -voor onbepaalde tijd. Zij is niet overtuigd dat de bezwaren tegen een gedetermineerde benoeming van een secretaris-generaal zo ernstig zijn, omdat dan een wijziging in de kerkorde nodig zou zijn, welke te lange tijd m beslag zou nemen. 'Naar de algemene gedachten van de classicale vergadering van Dordrecht ware uitstel van de benoeming in een tijd, waarin gesproken en geschreven wordt over algemeen verwarrende' en hoogst onzekere toestanden in het hervormd kerkelijk leven, volkomen verantwoord geweest, mede na al het rumoer dat er geweest is na de laatste vergadering van de Generale Synode, niet alleen rondom de benoeming van dr. A. H. van den Heuvel, maar ook o.a. ten aanzien van het Synodale werk voor het Werelddiakonaat. ook in een of meer bestuurlijke func ties van de kerk door hun gedegen kennis van de brede geschakeerdheid van het kerkelijk leven en hun in zicht m problematieke gemeentesitua- ties zich een uitstekende naam heb ben verworven'. (ADVERTENTIE) 'Dc vergadering is het er ook met mee eens dat iemand op de voor dracht is geplaatst die aan het kerke lijk leven nimmer heeft deelgenomen ais predikant van een 'gewone' ge meente. De classis ziet daarin dc bedenkelijke tendens, dat een getuigenis van onge schiktheid' wordt gegeven aan meer bekwame predikanten, die met alleen m een of andere gewone gemeente het goed hebben gedaan, maar die SCHIEDAM Op verzoek van de Stichting Lentefeest verzorgt de in Utrecht gevestigde organisatie 'Arties tenpalet' onder leiding van Victor Conselman zaterdagmiddag een ont spanningsprogramma voor ongeveer 300 zieken en bejaarden. Het lente feest wordt gehouden des middags om twee uur in sporthal Margmet aan de Damlaan, Medewerkenden zijn: de Rotterdamse accordeonist Will Couré, de Rapido's met gezellige Nederlandse liedjes, goochelaar Nico Burco en de zangeres Marjan Kampen met gitarist Gerard van Bommel. WOERDEN Op woensdag 20 sep tember brengt prinses Beatrix een bezoek aan de Historische Kaasmarkt in Woerden die wordt gehouden in het kader van de feestelijkheden rond Woerden 600 jaar stad. Voor deze kaasmarkt blijkt grote belangstelling te bestaan. Meer dan honderd oude kaasbrikken en boerenwagens zullen op die dag de boerenkaas naar de Woerdense markt brengen. De aan voerders en kaashandelaren zullen in historische kleding verschijnen. Prinses Beatrix zal om halfelf bij het stadhuis arriveren eii daar worden verwelkomd door burgemeester B. H. G. ter Haar Romeny, Prinses Beatrix zal daarna de officiële opening ver richten van de kaasmarkt. Tegelijkertijd zullen duizend school kinderen ballonnen oplaten. Na een rondgang over de historische kaas markt bezoekt de prinses om elf uur het Arsenaal. Daar zal m de middagu ren door Ted de Braak de Gouden Kaasboor worden uitgereikt aan de winnaar van het Nationaal Kaaskeur- cort cours. Tot slot van haar bezoek aan Woer den zal prinses Beatrix om half twaalf het traditionele touwtrekken 'om de laatste cent' tussen zelfkazers en han delaren bijwonen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1972 | | pagina 1