Kerken néér dan vol in communistisch Roemenië m 98 Matroos stak R'dammer neer op binnenschip Dronken rijder, maar drie slachtoffers Gomputercei itrum in Woerden Chauffeur reed opVOP echtpaar aan 19 Ds. G. Hank van de Graaf werkte achter ijseren gordijn mm Nieuwe herv. school in Bieiswijk Gonsequenties Peuterspeelzalen in stichting Pendrecht komt met verlanglijst ARP Rotterdam Initiatief van spaarbanken Roekeloos Amendement ARP-fractieleider in kerkdienst TROUW/KWARTET WOENSDAG 13 SEPTEMBER 1972 REGIO R4 ZUIDLAND 'Vaak heeft de kerk in het verleden de rol gespeeld van grootgrondbezitter inplaats van de rol van erfgenaam van het Beloofde Land' zegt ds. G. Henk van de Graaf (45) als hij de situatie van de christenen in het Roemenië van vandaag ontrafelt. Ruim twee jaar geleden heeft deze predikant met zijn echtgenote in dit land achter het ijzeren gordijn gewerkt en gesproken met tal van mensen. Ds. Van de Graaf deed kortgeleden zijn intrede bij de Hervormde Gemeente van Zuidland. Vaderland Welvaart 4 A fvirifea— ZUIDLAND Ook de echtgenote van de predikant, mevrouw Van de Graaf, is in Roemenië verschil lende keren voorgegaan. WOERDEN Alle gegevens van de cliënten van 300 spaarbanken, onder gebracht bij de Coop. Ad ministratiecentrale voor Spaar banken in Amsterdam, zullen in 1975 in een groot computercen trum in Woerden worden onder gebracht. De eerste fase van de nieuwbouw zal in het najaar van 1974 gereed zijn. De honderd jaar oude Bondsspaarbank, voorheen Mutsspaarbank, zal als eerste op het nieuwe computercentrum worden aangesloten. ROTTERDAM Na de behande ling van de zaak tegen de 23-jari- ge stuurman Bertus van W. door de rechtbank in Rotterdam bleef de belangrijkste vraag onbeant woord. Waarom stak de matroos in de avond de 24ste mei van dit jaar aan boord van zijn in Rot terdam liggende binnenschip de Rotterdammer Aad van H. met een broodmes neer? ter meuien het wjnkelen waard W. zijn verhouding met zijn verloofde KLe* 2 innnnclpn Cpï 5 Iflfir OntZP.&PlWI Yvonne zag bedreigd door de terug- Sjlb' 'nuaftuerv LVb, O juu-r kleurentelevisie Van een onzer verslaggeefsters ROTTERDAM 'Zeven maal ver oordeeld wegens slecht en on handig rijden. Een chauffeur van de koude grond', zo merkte de president van de rechtbank, mr. A. R. Jolles, al bij voorbaat op. Terecht stond dinsdag de 21-jari- ge Joop de J. uit Rotterdam, ver dacht van dood door schuld. Van een onzer verslaggeefsters ROTTERDAM Wat de gevol gen van dronken achter het stuur zitten kunnen zijn, heeft de 23-ja- rige Arnold F. uit Rotterdam ter dege ondervonden. Op 17 decem ber van het vorig jaar kwam hij terug van een feest in Schiedam, tegen half twee 'snachts. In zijn auto zaten zijn moeder en het echtpaar Koppenaal met een doch ter. ITHb.*. -.voor elke autoschade en Zweedse ML- antiroestbehandeling 1 kenmerk voor vakwerk MERCASQL ZUIDLAND Een bijzonder Roemenië vormde altijd weer Van de Graaf doopt hier een Gordijn. hoogtepunt in het kerkelijk leven van de bediening van de Heilige Doop. Ds. kindje in een land achter het IJzeren ROTTERDAM Met drieënvijf tig stemmen voor en acut tegen heeft de Rijnmondraad maandag nacht het voorstel inzake de transportleiding op Voore-Putten aangenomen. Voordat het echter zover was, ontsponnen zich zeer uitgebreide discussies, die tot ver na middernacht voortduurden. Doordat verschillende redactione le wijzigingen in het voorstel op aandringen van de raad moesten worden ingevoerd, werd de verga dering meerdere malen geschorst om zowel de raad als het bestuur gelegenheid te geven ruggespraak te houden. Uiteindelijk werd het voorstel met de gehele CPN- en PSP-fractie tegen aanvaard. (ADVERTENTIE) Ds. Van de Graaf, die gewerkt heeft in Cluj dat 250.000 inwoners telt en in Zevenburgen in Roemenië ligt, voelt zich bijzonder verbonden met de in woners van dat land. 'Ik voelde mij beschaamd, toen ik weer terug was en de lege kerken zag. In Roemenië zijn de kerken meer dan vol. Er worden overigens nog meer kerkdiensten ge houden dan alleen op zondag zo wor den er zaterdagavond en maandagmor gen ook drukbezochte diensten gehou den. De mensen ddSr begrijpen er niets van als ik vertel, dat de kerken in ons land zo slecht bezocht worden. Ik kan dat hen gewoon niet verkopen. Onmiddellijk zeggen ze dan: maar er is daar toch oen volledige vrijheid. "Waarom de kerken dan zo slecht bezocht Bij ons gaat het vaak onder moeilijke omstandigheden pn toch zijn ze altijd meer dan vol.' Ts er dan voor wat het kerkbezoek betreft een volledige vrijheid; toch heeft de kerkgang en het lidmaat schap van de kerk zijn consequenties. 'Vaak wordt men niet geaccepteerd op hoge posten. Mensen, die met hart en ziel communist zijn, hebben altijd voorrang. .Toch hebben die consequen ties ook bepaalde Voordelen. Wanneer men lid van de kerk wordt doet men een beslissende keuze. Men weet wat er vanaf kan hangen. En wanneer men dan die keuze be wust gedaan beeft, zet men zich er ook helemaal achter. Men is veel aktie- ver en trouwer dan ïrj Westerse lan den, waar het lidmaatschap geen en kele belemmering met zich mee brengt Daar kan, men een zeer vrije keuze doen zonder dat het ook maar enkele consequenties of zelfs verplich tingen oplegt', aldus de predikant. Ook' de bediening van de sacramenten is geheel vrijDs. Van de Graaf vertelt hoe nog kortgeleden bij de 'avondmaalsviering het sacrament ook zelfs tot in de tuin van de kerk be diend werd. Voor ds. Van de Graaf en zijn echtge note, die daar ook voorging, is Roe menië het tweede vaderland geworden. 'De mensen daar zijn bijzonder spon taan, temperamentvol en gastvrij. Die gastvrijheid is bijna ongevenaard. Wanneer je daar een huis voorbij loopt zonder even aan geweest te zijn, wordt dat bijna als smartelijk erva ren, Iedereen wordt in huis uitgeno digd en als men boort, dat men christen is, dat word je met een nog groter hartelijkheid ontvangen. Het is een heerlijk land, waar intensief ge leefd wordt.' Alhoewel de communis tische partij deü kerk maar moeilijk kan verdragen, wordt er de laatste jaren geen anti-christelijke propagan da gevoerd. 'Belangrijk is ook. dat men los komt van de veroordelen, die in de ge schiedenis ten opzichte van de kerk zijn gegroeid. De kerken hebben in het verleden wel eens een nare rol ge speeld door veelal de kant van het kapitaal te kiezen. Ook de jeugd is vaak enthousiaster en trouwer dan hier. Wanneeer men bij voorbeeld moet kiezen tussen het ma ken van een excursie en het bezoeken van catechisatie zal die catechisatie altijd voorrang hebben. Het is ook bij hen, zoals bij de ouderen, weer een zaak van de juiste beslissing. De teke nen van het christen zijn is veel meer verbonden aan de dingen van alle dag dan hier. Ook bij het groeten van elkaar op straat kan men horen of men met een gelovige van doen heeft of niet. Wanneer het groeten 'Goede dag' beantwoord wordt met 'Moge God, Die u geven' weet men zeker dat men met een gelovige te maken heeft. Het welvaartspeil ligt in Roemem aanmerkelijk lagerdan in ons land. Het bezit van een auto, een televisie toestel en wasautomaat is alleen voor behouden aan de hogere klasse. Hoe- wel bij de winkels de Westerse in vloed merkbaar is, kan men het leven met vergelijken met dat in ons land. Hebben velen hier een auto of een t.v.-toestel, het zou in Roemenië abnor maal zijn als de gewone man dit soort zaken bezit.' Ds. Van de Graaf heeft er nog wat moeite mee om weer predikant in ons land te zijn. 'Na twee jaar vind ik de kerk, voor wgt betreft het bezoek, erg achteruit gegaan. Zouden de mensen het in deze consumptiemaatschappij mis schien te goed hebben?' De predikant die de jaren in Roemenië doorbracht op uitnodiging van het Wereldiaco- naat en de Utrechtse faculteit en van het eerste jaar'een tudiejaar maakte, heeft vooral de Hongaarse taal moe ten eigen maken om te kunnen com municeren. Ds. Van de Graaf is nu predikant in Zuidland! Maar hij zal zijn tweede vaderland niet gauw ver geten. Via uitwisselingen hoopt hij goede kontakten te onderhouden met dit land, dat het meeleven en gebed van de gelovigen in de westerse we reld zo hard nodig hebben. 381 yi-rUhfSLi.L- j5-; gti=3® heel nieuw, heel modern, heel kleurig en vooral heel goed koop is deze cretonne voor Uw keuken, logeer- en slaapkamer. Moderne striiktuur cretonne in rood, goud en groen van-120 cm breed, per meter van f 4,98 voornog g5én drie gulden. Woensdagmorgen om 9 uur be- ,gïnt op de Ie etage de verkoop van deze moderne struktuur cretonne in de kleuren rood, goud en groen, 120 cm breed, per meter voor 2. Géén.tal. of schrift, best De Coöperatieve Administratiecentra- le in Amsterdam geïnuikt de nieuwe vestiging in Woerden voor een ver doorgevoerde automatisering. Het be stuur heeft voor niet minder dan twaalf miljoen aan apparatuur besteld om de eerste fase van het systeem te kunnen verwezenlijken. Het gehele spaar- en giroverkeer van alle aange sloten banken zal in Woerden kunnen worden verwerkt Voor de nieuwbouw is een terrein van 17.600 vierkante meter aangekocht in de Wberdense BIsddellandpolder, vlak bij het station en dicht bij Rijksweg 12. WADDINXVEEN De afgelopen twee jaar hebben de peuterspeelzalen een grote vlucht genomen. Momenteel waren er vier clubs als zodanig werk zaam, die zeer nauw met elkaar sa menwerkten door middel van een overkoepelend orgaan. In dit orgaan, waren van elke speelzaal twee afge vaardigden vertegenwoordigd om de gemeenschappelijke belangen te be hartigen. Deze vier verenigingen zijn nu opge nomen in de stichting Waddinxveense Peuterspeelzalen. Op het ogenblik zijn er meer dan 200 peuters, die onder deskundige leiding twee of drie mor gens of middagen in de speelzaal doorbrengen. In de stichting zijn opgenomen Groenswaard (Mozartlaan), het Hum- melhof (Mauritslaan), het Kaboutert je (Vondellaan) en Kiekeboe (Prinses Beatnxlaan). Als het computercentrum gereed is zullen alle gegevens van ongeveer twee miljoen spaarrekeningen in Woerden zijn opgeslagen. Via een druk op de. knop en rechtstreekse verbindingen kan iedere loketbedien de met gebruikmaking van terminals in de aangesloten banken a la minute de gevraagde gegevens van de compu ter krijgen. Deze computer kan meer dan twintig mutaties per seconde verwerken. Bin nen enkele seconden kan daarom een bankemployé in elk deel van het land op een schermpje -de gegevens van een cliënt geprojecteerd krijgen. Te vens is dan zichtbaar of er tegoeden of cheques geblokkeerd zijn, kortom, alle noodzakelijke gegevens. De aansluiting op het computercen trum werkt niet alleen versnellend maar ook arbeidbesparend. Bovendien wordt hiermee bereikt dat ook kleine re banken volledig 'bij de tijd' blij ven, zonder tonnen t einvesteren in computers of de opleiding van gespe cialiseerd personeel. Woerden is voor de vestiging gekozen vanwege de centrale ligging. BLEISWIJK De hervormde school aan de Kruisweg verkeert in slechte staat. Het bestuur van de school, de kerkeraad van de hervormde gemeen te, vindt nieuwbouw noodzakelijk. De gemeenteraad wordt gevraagd hieraan medewerking te verlenen. De school, die momenteel 37 leerlingen telt, zal gebouwd worden in de omgeving van de Kruisweg. In de gemeenteraadsvergadering van donderdagavond stellen b. en vv. de raad voor medewerking te verlenen. Andere voorstellen zijn: de straten in de tweede fase van bet bestemmings plan Oost-Hoekeénd de namen te ge ven van bomen, heesters en struiken en verhoging van de huur van de sportvelden. Tenslotte wordt afscheid genomen van de heer A. Rosenburg. Meegedeeld wordt nog, dat de veiling Bieiswijk en de koopiiedenvereniging Bieiswijk een bedrag van 3000 gulden hebben aangeboden voor een volière bij de bejaardenwoningen in' het plan Oost- Hoekeind. De officier van justitie mr. R. J. C. graaf van Randwijk, had in zijn dag vaarding primair poging tot moord ten laste gelegd, maar zowel de presi dent als de officier en de raadsvrouwe bleven bewust buiten het motief van de steekpartij, waarbij de juist uit de gevangenis ontslagen Aad van H. le vensgevaarlijk werd gewond. Bertus van W. had de president ge vraagd zijn zaak achter gesloten deu ren te behandelen, maar dit verzoek werd door de rechtbank afgewezen. 'Maar wij zullen er voor zorgen dat de pers niet op de hoogte komt van de achtergronden', zo beloofde de pre sident, mr. A. R. Jolles. Tijdens de behandeling van de zaak tegen de stuurman slaagde men daar voortref felijk in. Duidelijk werd alleen dat Bertus van digheid. Van H. verliet het schip, maar keerde enkele minuten later te rug met het verzoek aan Bertus om hem naar huls te brengen. Wat er toen aan boord van het bin nenschip is gebeurd, werd niet duide lijk, maar vast staat in ieder geval wel dat Bertus van W. uit de kajuit plotseling een scherp broodmes pakte en Van H, daarmee van achteren enkele malen in de rug stak, Enkele spoedoperaties konden het leven van het slachtoffer redden. Na de bijna fatale steekpartij meldde Bertus van W. zichzelf bij de politie. 'Een ernstige zaak, hoewel er verzach tende omstandigheden zijn', zo zei de officier van justitie. Hij geloofde niets van de verhalen die van W. eerst had verteld over een dreigende houding van Aad van H. 'Hij had deze man nog nooit gezien en die avond heeft Van H. hem ook niet bedreigd', zo stelde de officier vast naar aanleiding van een reconstructie die later op het schip heeft plaatsge vonden. Hij liet echter de primair ten laste gelegde poging tot moord vallen, maar achtte we) poging tot doodslag bewezen. De officier eiste een celstraf van een jaar en drie maanden met aftrek van voorarrest De rechtbank zal over veertien dagen uitspraak doen. ROTTERDAM De eventuele plaat sing van een sculptuur van de Engejs- man Philip King in het Zuiderpark heeft maandag in de wijkraad voor Pendrecht nogal wat verzet opgeroe pen. Dat verzet kwam vooral uit het pu. bliek. Opgemerkt werd, dat een Ne- derlandse kunstenaar voor de helft van het geld de sculptuur 'Quill' genaamd, kost 80.000 een even mooi werkstuk zou kunnen leveren. De heer P. W. Weehuizen van de afdeling kunstzaken, bestreed deze op vatting. Bovendien verklaarde hij, dat de inspraak van de wijkraad alleen werd gevraagd over de plaats van de sculptuur en niet over de aankoop. Hierover beslist de gemeenteraad. De wijkraad wil de directeurenverga dering, die op 3 oktober wordt gehou den, een flink aantal vragen voorleg gen. Naast enkele verkeersproblemen waarbij de Slinge weer niet ont brak zal onder meer worden geïn formeerd waar en wanneer de kinder- boerderij kan worden gerealiseerd, hoe het staat met de vestiging van een groepspraktijk in Pendrecht, of er een verkeerslum kan komen waar voor het terrein van de IJsclub Char- lois werd genoemd wanneer de rubbertegels onder de speelplaats ko men, wat de plannen zijn voor het Plein 1953 en wat er te doen valt aan het ruimtegebrek van de zeven voet balverenigingen die te weinig speel velden hebben aan de Oldegaarde, ROTTERDAM Tijdens de vergade ring van de Centrale AR-kiesvereni- gingen werd bekendgemaakt dat de ARP in Rotterdam 312 leden kwijt- raiajtte. Het daalde van 2867 naar 2555. Het verlies was het grootst in de kieskring Rechter Maasoever. keer uit de gevangenis van Aad van H. 'De familie van Yvonne had ervoor gezorgd dat Aad van H. een bedrei ging voor Bertus vormde', zei de verdedigster. De officier: 'De familie van Yvonne had Bertus opgestookt tegen het slachtoffer.' Hoe dan ook, een dag nadat Aad van H. het gevang had verlaten vond op het schip van de jonge stuurman een gesprek plaats over 'de situatie'. Vol gens getuigen was er in dat gesprek nauwelijks iets te merken van vijan- (ADVERTENTIE) trnd» iö?B Westers» nget42-44, Rotterdam telefoon (0101-36 3S 00 met extra inrui .'premie Wrijdtgs koopavond van 7tot 9 uur. Op 13 maart reed hij met zijn vracht wagen op de kruising Stadhoudersweg - Nobelstraat op de linker rijstrook. Plotseling zag hij een wagen op de middelste baan remmen voor de over steekplaats, waar mensen op liepen. 'Ik probeerde nog te remmen, maar mijn wielen werden geblokkeerd', zo vertelde hij de president. Hij reed een echtpaar ap.n, waarvan de vrouw tien dagen later aan de verwondingen overleed. 'U heeft wel erg onvoorzichtig maar vooral ook te hard gereden', zo merkte mr. Jolles op. 'Die o veste ekplaats ligt maar een anderhalve meter van het kruispunt af.' De officier van justitie, mej. mr. A. G. Korvinus, drong op meer verant woordelijkheidsgevoel bij de Neder landse automobilisten aan. "Het is een beeld dat je elke dag tegenkomt Au tomobilisten op de linker rijstrook hebben 't gevaar te weinig in de gaten. Zij bunnen niet precies overzien wat er op de rechter rijstrook gebeurt. In dit geval heeft de automobilist ook weer te laat gereageerd.' 'Het leven van een mens is er niet mee terug te roepen, en dat is al een zware straf, die verdachte mee moet dragen. Toch moet hij nogmaals met zijn neus op de feiten worden ge drukt. Ik eis een gevangenisstraf van een maand voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar en zes maan den ontzegging van de rijbevoegd- heid.' De raadsvrouwe van verdachte drong er in haar pleidooi op aan dat er juist op dit gevaarlijk kruispunt verkeers lichten zouden komen. De rechtbank doet over veertien dagen uitspraak. Arnold reed van de Schiedamseweg naar het Marconiplein, waar hij te rechtkwam op het verhoogde tram baangedeelte. Hij reed vervolgens over het rijwielpad de berm in, nam daar een boom mee, reed door de afrastering en kwam vervolgens via het talud op het spoorwegemplace ment terecht Zijn moeder en de heer Koppenaal kwamen om het leven. Mevrouw .Kop penaal liep dusdanig zwaar lichame lijk letsel op dat er weinig uitzicht op genezing is en zij voor de rest van haar leven waarschijnlijk invalide zal blijven. Het gezin Koppenaal is in middels verhuisd naar een beneden woning moeder heeft pas afgelopen zaterdag het ziekenhuis verlaten en is afhankelijk van de zorgen van een maatschappelijk werkster. De officier van justitie, mej, mr. A. G. Korvinus, stelde dinsdag tijdens de rechtzitting dat verdachte ai heel zwaar getroffen is, omdat hij zijn hele leven mee zal moeten dragen, dat hij zijn moeder doodgereden heeft Daar bij nog de schuld aan de dood van de heer Koppenaal en de ziekte van diens echtgenote. 'Verdachte heeft echter bijzonder roe keloos gereden. Er is een alcoholper centage van 1,5 vastgesteld, wat bete kent dat hij toch minstens tien glazen bier heeft gedronken die avond. Bo vendien heeft hij veel te hard gere den, er is maar een snelheid van 50 km per uur toegestaan. Het schort bij deze rijder zeker aan een deugdelijke mentaliteit vooral omdat hij pas an derhalf jaar zijn rijbewijs bad.' Mr. Korvinus eiste een gevangenis straf van drie maanden, waarvan twee voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar en ontzegging van de rijbe voegdheid voor de tijd van vijf jaar. De raadsman van verdachte voerde aan dat Arnold even voor het ongeluk gebeurde een black-out zou hebben gehad. Vooral omdat hij zich niets meer kan herinneren van het ongeluk zelf. Bovendien zouden toch ook de inzittenden niet in de auto zijn ge stapt als zij sporen van dronkenschap bij de verdachte zouden hebben opge merkt (ADVERTENTIE) CarrouwrlrtabHtlc Getuige mevr. Koppenaal heeft echter verklaard dat zij vond dat Arnold erg hard reed, snel optrok en ook abrupt afremde. In een schriftelijke verkla ring stelt zij dat zij aan het gezicht van Arnolds moeder had gezien dat die zich ook zorgen maakte. De recht bank doet over veertien dagen uit spraak. g Carrou T«(. Ï8017S Rijnmond akkoord met pijpleiding op Voome SfDCWft HKMC9K Aan het einde var' de vergadering werden twee amendementen inge diend. Met het laatst ingediende amendement kon de heer Rozemond zich niet verenigen. 'Wanneer de raad akkoord gaat met dit amendement moet ik het gehele stuk terugnemen.' Dit amendement werd ingediend door M. de Jonge (D'66), A. C. J. J. Fenijn-Van Delft (VVD), A. J. van den Berghe (KVP) en L. Hanekroot (D'66). Dit amendement werd later door de heer De Jonge ingetrokken. Dit amendement had overigens nogal de wrevel van de heer Rozemond opgewekt. 'Ik wil liever mijn enthou siasme sparen betere zaken waardig'. Hij noemde het amendement van de heer De Jonge volledig onaanvaard baar. 'Een gemeente zou hier moeten prevaleren boven een heel gebied', zo merkte hij op. Op aandringen van de CPN werd vervolgens bij alle drie punten hoof delijk gestemd, waarbij uiteindelijk het voorstel werd aangenomen. BARENDRECHT Op zondag 17 september 's morgens 10 uur zal mr. W. Aantjes, AR-fraktieleider in de tweede kamer, spreken in de Triomfa- torkerk aan de Gebroken Meeldijk. Deze dienst, die geleid zal worden door ds M. Hiensch, is voorbereid door de 'Kommissie variatie kerkdien sten'. Het thema gaat over de politie verantwoordelijkheid van de mens. HOOGVLIET - Zondag 17 september wordt een Gezinsdienst gehouden: 17 uur in de Antwoordkerk op de Zalm plaat. Medewerking verlenen het Jeugdkoor 'Aibandono', Ben Ver schoor uit Papendreeht met een ver telling en de heer W. v. Ringelestyn bespeelt het orgel. Het zal tn liet begin natuurlijk teel even wennen zijn om, -wan delend in het grootste pret' en speelpark dat ons land kent, verscholen tussen de Wester ho- vense bossen in het schone Bra bantse land, geconfronteerd te worden met een ander groot park; dat van de Rotterdamse haven. Wij Nederlanders combi neren graag het nuttige met het aangename en daarom lijkt het zo gek nog niet de maquettes van 'onze' haven te 'plannen' temidden van onberoerd groen. Havodam, in de dagen van C'70 goed voor zo'n 500.000 MjkUtsti- gen, was in eigen stad min of meer in discrediet geraakt. Als Eurodam maakt de grootste ha ven in het klein thans zijn opwachting in het Brabantse land. Zilverwit strand, kristal helder -water en een havenge bied..het is een gewaagde combinatie maar de gedachte dat die haven ruim 100 kilome ter verder naar het noorden ligt maakt het kijken toch wel plezierig. Bovendien heeft het voor de Brabanders het voor deel dat moeder de vrouw niet eens zo ver hoeft te reizen om te kunnen zien waar al die pendelaars nu eigenlijk werken. Maar er zijn nog meer voorde len. Wat denkt u van het kwij traken van jrustratiegevoelens door de Rotterdammers zélf Immers, m eigen stad wordt het houzee voor de haven steeds zwakker. Thuis, onder vrienden, kan het natuurlijk nog wel, maar in hei openbaar zijn lief de betuigen voor alles wat naar havens ruikt klinkt zo'n beetje als verraad aan al die milieube wuste actiegroepen. Ver van huis wordt dat al me teen anders. De groep Rotter dammers, met aan het hoofd burgemeester Thomassen, die de maquette vaarwel zwaaide, de monstreerde dit overduidelijk. Burgemeester Thomassen door snel even een lesje haven weg te geven om daarna de genodig den de stuipen op het lijf te jagen door een echte scheep stoeter te laten loeien. De over ige leden van de groep, door uitvoerig en niet geheel zonder trots te vertellen van 'hun' ha ven. Jan Krant noteerde een wethouder die aan ieder die kei ■maar horen wilde vertelde dat het hier met de stank en dat lawaai best meeviel. Het kan natuurlijk gezichtsbedrog zijn, maar soms leek het alsof onze zuiderburen naar deze uitleg luisterden met een zekere op luchting in hun ogen omdat al dat moois tenslotte een eind van de deur ligt. Als het aan Jan Krant gelegen zou hebben stond de havenma quette nu op of dichtbij de Coolsingel of in het park. On danks de geschetste 'voordelen', ondanks de groeiende haven vrees. 'We hadden hem graag thuisgehouden', het waren ivoorden uit het hart van Jan Krant gegrepen. Het zou geen verbazing wekken als er straks in het komend seizoen meer Rotterdammers dan normaal de reis naar Eurostrand zullen ma ken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1972 | | pagina 2