Kamer wijst Diepenveen toch aan Deventer toe Kritiek landmachttop op reorganisatieplan Grote vraag naar guldens Brommen wordt zoemen Akzo: straks 3000 vakatures m Muzikale proeftijd Él bender Toestellen worden doorgelicht Tarieven omhoog kentekenbewij zen Hogere inkomens zijn minder snel gestegen (nu nieuweoogst) kettneröCduwaer Het weer Wat stabieler opklaringen Nieuw plan tegen verstedelijking van Noord-Holland Weerstand Kamerleden willen hoorzitting over Olympische Spelen <d& OPKLARINGEN Pijn is te verhelpen. MetTogaL In doordruMrip. Handig. Helpt Goed. TROUW/KWARTET DONDERDAG 14 SEPTEMBER 1972 BINNENLAND T3/K5 Van onze Haagse redactie DEN HAAG De gemeente Diepenveen zal worden opgeheven en verdeeld tussen Deventer en de gemeente Bathmen. De Kamer heeft gisteren met grote meerderheid het wetsvoorstel voor deze gemeente lijke herindeling van minister Geertsema gesteund. Van onze Haagse redactie DEN HAAG Binnen de landmachttop bestaat kritiek op de manier waarop de staven van de bevelhebber landstrijdkrachten en de chef generale staf zullen worden samengevoegd. De Westduitse firma Sola Electra heeft een electrische bromfiets op de markt gebracht. Als het een verkoopbaar produkt blijkt dan zal de naam 'bromfiets' moeten worden veranderd, want het rijdt geluid loos. Met volgeladen acea's heeft het een actieradius van 35 tot 40 km. Het kan een snelheid van ongeveer 30 km per uur ontwikkelen. Kinderen willen plotse» ling trambestuurder, ver pleegster of vader worden» Of pianist Ook dit laatste ver neemt u met enige arg waan, temeer omdat bij de voorbereidingen een piajio niet gemist kan worden. Bender- K D-die In zijn ruim 120-jarig be staan wel weet dat niet eik kind een Rubinstein wordt" -weet hier raad op. U krijgt een piano thuis en de mu zikale proeftijd van uw kind begint. Blijft het na enige tijd bij Moeder-d'r-iigt-een-ktp- ïn-'t-water, dan geeft u de piano terug en betaalt u alleen de huurprijs. Zijn de resultaten welfuldender, dan betaalt u de'koopsom onder aftrek van de reeds betaalde huur. Het is maar een van die vele adviezen waarmee we altijd voor u klaarstaan... Amsterdam: Spui 12 Heiligeweg 21-25 _vk. Weer haarscheurtjes in Starfighters: veel toestellen aan de grond Van een verslaggever DEN HAAG Rond 50 van de 120 Nederlandse StarÜighter ge vechtsvliegtuigen mogen voorlo pig de lucht niet in, omdat op nieuw haarscheurtjes zijn gecon stateerd, ditmaal in de hoofdlig gers van het verticale staartvlak. De reparatie zal enkele tonnen gaan kosten. Eind vorig jaar werden zwakke plekken in de vleugels geconstateerd. De nieuwe malaise is bij doorlichting van het materiaal ernstig genoeg ge bleken om ingrijpende maatregelen te nemen. De hooftiggers moeten worden vernieuwd. Voor de 108 éénpersoons- gevechtsvliegtuigen zijn voldoende re serve-onderdelen beschikbaar om een snelle reparatie uit te voeren. Voor tweepersoons-opteidingsvhegtuigen is de situatie ongunstiger doordat de noodzakelijke onderdelen pas ove„r en- Me maanden beschikbaar zullen zijn. Volgens de luchtmachtvoorlichtings dienst is het niet onmogelijk dat daardoor enige vertraging zal ontstaan in de omsdmlingsopleiding. Begin volgend jaar hoopt de luchtmacht ook die tweepersoonsvliegtuigen weer vlkgkiaar te hebben. Het mankement is bij een nauwkeuri ge inspectie aan het licht gekomen. De haarscheurtjes zijn vermoedelijk een gevolg van spanningen in het matenaai die kunnen optreden bij het sne! optrekken uit duikvluchten of bij het met grote snelheid maken van scherpe bochten. De scheurtjes zijn een variant van metaalmoeheid, die bij vliegtuigen vaker voorkomt. De inspectie wordt uitgevoerd m overleg met een in Oversehie geves tigde rüntgen-teehnisehe dienst: de he le vloot Nederlandse straaljagers is al bijna doorgelicht (wat het voordeel heeft dat de toestellen niet uit elkaar moeten.) Van de aangetaste straalja gers worden de staartvlakken op Leeuwarden en Voliel gedemonteerd en naar Avio-Diepen vervoerd waar nieuwe hoofd liggers worden aange bracht F-imE etigruS dsPSrer" Van een verslaggever DEN HAAG In verband met de grote waag naar guldens heeft de Rijksmunt het afgelo pen jaar veel meer guldens aan gemaakt dan was voorgenomen. Daarentegen is de aanmaak van rijksdaalders ver beneden de planning gebleven.. Uit het Muntverslag blijkt na melijk dat in 1971 50 miljoen guldens en 8 miljoen rijksdaal ders zijn aangemaakt in plaats van de voorgenomen aantallen van 25 en 30 miljoen. Gezien de 'ruime voorraad' rijksdaalders gaf de overschakeling op de produktle van guldens geen pro blemen. Aan (kleine) pasmunt is verleden jaar voor 17.4 mil joen gulden aangemaakt. Begin dit jaar was de inunt- circuiatle (uitgedrukt in miljoe nen guldens) als volgt: tiengul denstukken 46,4; rijksdaalders 172,2; guldens 327,8; kwartjes 102,8; dubbeltjes 73,8; stuivers 17,8; centen 15,6. In december vorig jaar zijn de Star fighters ook m het nieuws geweest wegens haarscheurtjes. Toen waren aan de vleugels, te beginnen met die inspectie van de oudste exemplaren niet aan de eis voldeden. Besloten werd de hele Starfightervloot ingrij pend te modificeren. De reparaties aan de vleugels, die, te beginnen met van de exemplaren die de meeste vlieg uren hebben, zouden worden uitgevoerd tussen 1972 en 1975. Dit kwam (naar toenmalige raming) op rtrtm ƒ100.000 per vliegtuig. Daar komt na de kwes tie van de staartvlakken bij. De Nederlandse luchtmacht heeft haar bevindingen gerapporteerd aan het internationale Westeuropese Star- fighter gebruiksbureau en aan de fa brikant, Lockheed. In totaal vliegen er 2.000 Starfighters m Europa. 'Ons onderhoud is bijzonder streng en daardoor hebben we dit mankement ontdekt Het is niet uitgesloten dat er in het buitenland nog wel meer Star fighters rondvliegen met haarscheur tjes waarvan dat nog onbekend is,' ■aidus een ludtimachtwoordvoerder. Dit nadat een amendement van het KVP-kamerlid Fievez waaardoor Die penveen zou kunnen blijven voortbe staan, met 74 tegen 54 stemmen werd verworpen. Om Deventer aan de beno digde ruimte voor woningbouw te helpen zou, volgens dit amendement, alleen de wijk Colmschate van Die penveen in handen van de gemeente Deventer overgaan. Deze samenvoeging, enkele maanden geleden bevolen door minister De Koster (defensie) betekent dat er in totaal tussen de 100 cn 150 man moeten verhuizen tussen de Haagse defensie kantorenflat en de Julianaka- eerae. Insiders menen dat de reorganisatie op deze schaal onnodig en te duur is. Mat name geldt dit voor de concentra tie van de inlichtingen en vedigheids- ateeling van de chef-staf, luitenant- generaal G. Usselstein (die ook de bevelhebber landstrijdkrachten is) in de Julianakazerne. Een gedeelte van deze dienst zat in de kantorenflat waar nog maar drie jaar geleden voor een bedrag van 100.000 gulden specia le voorzieningen voor de huisvesting getroffen werden. Deze uitgave wordt au geheel nutteloos. In de naaste omgeving van genraal Usselstein meent men dat met een veel minder vérgaande verhuizing van totaal 60 man volstaan had kunnen worden. De weerstand tegen de reorganisatie was zo groot, dat generaal Usselstein een uitdrukkelijk beroep op de loyali teit van de staven heeft moeten doen «m de verhuizing te realiseren. De moeilijkheden begonnen al in juli toen generaal Usselstein een vergaand Plan opstelde waardoor maar liefst 360 man tussen de twee defensievesti- gtagen zouden moeten verhuizen. De generaal wilde met zijn plan het tot dan toe gevoerde beleid, om de be- leidsoriganm in de flat te concentre ren, doorbreken. Naar wij vernamen zou generaal Usselstein at naar de Julianakazerne zijn verhuisd, toen mi nister De Koster negatief op het plan reageerde. De generaal moest weer terug naar de kantorenflat, aldus de duidelijke opdacht van minister De Koster. De chef kabinet en zijn secretaresse zijn inmiddels weer terug. De gene raal zelf, die door zijn dubbelfunctie in zowel de flat als de Julianakazerne een kamer heeft, zou echter nog niet op zijn organieke hoofdvestiging op de flat zijn teruggekeerd. Tegen de uitdrukkelijke wens van minister De Koster in zou hij de meeste tijd toch op de Julianakazerne doorbrengen. Insiders vrezen dat de generaal nu toch probeert het oorspronkelijk door hem opgestelde plan, in ieder geval gedeeltelijk uit te voeren. Hierdoor zouden beleidsafdelingen en uitvoe rende afdelingen van de landmacht toch weer verdeeld over de twee ves tigingen komen te zitten. Zij menen dat met deze ontwikkeling vooruitgelopen wordt op de reorgani satie van de gehele defensietop en deze mogelijk kan doorkruisen. En dit terwijl minister De Koster de Tweede Kamercommissie voor defensie deze week nog uitdrukkelijk verzekerd heeft dat hij deze reorganisatie niet meer zal uitvoeren. De minister en de meerderheid van de Kamer meenden echter dat dit niet genoeg is om een evenwichtige uit groei van Deventer tot een streekcen- trum met ruim 100.000 inwoners te verzekeren. De meeste fracties stem den verdeeld over het voorstel Hevez. Nadat het was verworpen verklaarde de heer Fïevez het wetsontwerp toch maar te zullen steunen omdat zonder enige gebiedsuitbreiding de woning bouw in Deventer in grote moeilijk heden zou komen. Een argument van de tegenstanders van de opheffing van de gemeente Diepenveen was de schade die volgens hen aan het uitgebreide natuurgebied in Diepenveen wordt berokkend als dit gebied voor stedelijke ontwikke ling wordt aangewezen. Om het be houd en. het zoveel mogelijk ontzien van dit natuurgebied te garanderen nam de Kamer een desbetreffende motie van het PvdA-KamerJid Voogd aan. In de motie wondt erop aange drongen zo mogelijk elders rond De venter een paTklandsehap te creëren als compensatie toot het noodzakelij ke verhes aan natuurgebied. De Ka mer verzocht minister Geertsema deze motie ter kennis te brengen van de verantwoordelijke autoriteiten in dat gebied. DEN HAAG Met ingang van 16 september zuilen de tarieven voor het verkrijgen van kentekenbewijzen wor den verhoogd. Voor de technische be- schrijving zal voortaan 30 betaald moeten wonden (was 15). De ver melding van de eigenaar gaat nu 7.50 kosten (was 6). Het nieuwe tarief van registratiebewijzen voor aanhangers en opleggers wordt 30 (was 15). Van een verslaggever DEN HAAG De inkomens vanaf dertigduizend gulden per jaar zijn in 1972 naar verhouding minder sterk gestegen dan de cao-lonen. De mati ging bij de inkomens boven de ƒ50.000 is iets groter dan die bij de groep tussen 30.000 en 50.000 per jaar. Dit blijkt uit een onderzoek van het loonbureau van het ministerie van sociale zaken. Volgens het onderzoek stijgen de cao- lonen in 1972 bruto met 9,6 procent, de inkomens van 30.000 tot 50.000 gul den met bruto 7,5 procent en die van meer dan 50.000 gulden met bruto 6.6 procent. Het Nederlands Christelijk Werkge versverbond, dat de cijfers publiceer de, vindt dat de toezegging van het be drijfsleven, in 1972 de stijging van de hogere inkomens te matigen geen loze kreet is gebleven. ADVERTENTIE ARNHEM Bij alle Nederlandse AKZO- en ENKA Glanzstoffvestigingen in ons land ontstaan het volgend jaar minstens 3000 vacatures, "zo heeft de direc teur personeelszaken van het AKZO-coucera gisteren in Arnhem verklaard. Oorzaak: normaai personeelsverloop en invoering van de 40-urige werkweek. ENKA-wcrknemers in Breda (circa 1500) die moeten afvloeien kunnen in theo rie weer snel aan het werk, maar veel hangt af van de bereidheid om naar een ander deel van het land te verhulzen, aldus mr. Sorgdrager. In Steenbergen 40 km van Breda Is nu al plaats voor twintig werknemers. De bedrijven in Ede en in Arnhem hebben verder op korte termijn 100 produktiearbeiders no dig. Het is volgens mr. Sorgdrager niet de bedoeling aandrang uit te oefenen op ENKA-mensen die de kans lopen te moeten afvloeien. Dit zou in strijd zijn met de afspraken met de vakbonden. A. Tdriessen ziet wat in program progressieven DEN HAAG Mr. Amlriessen, lijsttrekkr van de KV-P, heeft gisteravond verklaardrdat' het con cept-programma van PvdA, D'66 en'PPiR 'in zijn geheel gezien' geen belemmering behoeft te vor men voor een gesprek tussen dc drie confessionele partijen en de progressieve combinatie. De heer Andriessen gaf in een voorlo pige reactie zijn visie op de diverse onderdelen van het concept-program. Hij zei dat de inleiding van het conceptprograxn van PvdA, D'66 en PPR suggereert dat wij voor een keerpunt zouden staan. 'Het program zelf maakt dat niet waar. Dat zou het ook niet kunnen. De programschrij- vers blijken gelukkig te beseffen, dat Nederland continuïteit nodig heeft Het program is dan ook gematigd progressief. Ik zie met ons eigen pro gram overeenkomst en verschil'. Overeenstemming ziet hij in de visie op de gewestvoraung, op de wettelijke basis die subsidies voor cultuur en weizijn moeten krijgen, op het beleid ten aanzien van pensioenen, op het Inkomensbeleid, op de sterke aandacht voor het onderwijs en op de democratiseiinig Hij zegt het belang rijk te achten dat de PvdA, D'66 en PPR in htm program de inflatiecor rectie een probleem vinden, dat om een oplossing vraagt Heel belangrijk voor de oplossing van de financiële problemen in Nederland is dat PvdA, D'66 en PPR een verhoging van de btw onontkoombaar achten. Mr. F. Andriessen ADVERTENTIE deskundig in klank Hij ziet ook verschil. 'PvdA, D'66 en PPR beloven veel, terwijl toch ie dereen weet dat de financiële positie van ons land sober-- id en bescheiden heid noodzakelijk maken. Die sober heid en bescheidenheid tref ik wel aan in ons eigen program. Ik zie bovendien ernstige verschillen van mening over het abortusvraagstuk. Voorts ben Ik van mening dat de zeer drastische verlaging van de defensie- uitgaven tot 3 procent van het netto nationaal inkomen, een slag in de lucht is. Ik heb dan ook waardering voor het afwijkende standpunt van D'66'. Minder waardering heeft de heer An driessen voor de afwijkende mening van de PPR tegenover de NAVO. "Twijfel heb ik over het realisme en de haalbaarheid van 170.000 woningen in 1976. Het afschaffen van huurlibe- ralisatie en huurharmonisatie zet de klok terug naar het verleden'. Het program in zijn geheel gezien behoeft geen belemmering voor een gesprek tussen beide combinaties te vormen, aldus de heer Andriessen. Van ome weerkundige medewerker Gisteren is een. storing met regen over cms land getrokken. Het systeem was, de krachtige noordwestelijke stroming van. IJsland naar midden- Europa ais glijbaan gebruikend, dich terbij gekomen. Een geocdudeerd warmtefront (warme lucht alleen in de hogere niveauswas verantwoorde lijk voor de neerslag. De depressie- kern zelf van 1015 mb lag gisteravond nog dichtbij de Doggersbank op weg naar de Duitse Bocht. Na de passage van een koufront gaai de luchtdruk wat duidelijker stijgen. Dat gebeurt onder invloed van een krachtig hoge- drukgebied ten westen van Ierland (1031 mb), dat een krachtige uitloper tot over Scandinavië heeft, waarin boven,, Noorwegen - vermoedelijk een afzonderlijke kern van 1029 mb tot ontwikkeling zal komen. Op het na- derbijkomen van het hogedmksysteem zal het weer geleidelijk toot stabieler worden. De uit noordoostelijke rich ting aangevoerde lucht is wat droger, laat opklaringen toe en verhindert dat er meer dan enkele, over het algemeen verspreide buien naliet», de meeste in de kustgebieden. Overigens is het in de hogere niveaus boven Scandinavië nog allerminst pluis. De weerkaart van het 500 mbolak (SVt km hoogte) toonde een vrij belangrij ke koude put met temperaturen van -30 graden C. De temperatuur kan zich de eerstkomende dagen moeilijk ver beteren, nu er met de matige tot vrij krachtige noordoosten wind koude lucht wordt aangevoerd. Met 14 d 15 graden zal het wel bekeken zijn, In de Middellandse Zeegebieden en Rusland zomert het nog altijd door met maxi ma van 21 d 26 graden. Zoals gewoon lijk meldde Sevilla zich weer met 31 graden. Dijkgraven op de bres voor 'groene long Van een onzer verslaggevers SCHERMERHORN In een poging de eik jaar verder opdringende verstedelij king in de Noordlioiiandse polders een lialt toe te roepen, hebben twaalf water schappen en hoogheemraadschappen besloten tot een nauwe onderlinge samenwer king. Hoofddoel van de dijkgraven, die samen ruim tienduizend hectare onder hun beheer hebben, is hun gebied te vrijwaren van verstedelijking en als groene long temidden van nieuwe stadsgewesten te handhaven. Met dit plan gaan zij in tegen beleidslijn van provinciale staten, die de 187 waterschap- Pén van nu willen concentre ren tot tien. Voor deze ver gaande wijziging voelen de dijkgraven weinig omdat zij vtezen, dat daardoor de belan gen van de 'groene loog* niet teldoende verzekerd zullen ajn. «jkgraaf Arie Barendregt van Po Schermer: 'Zodra wij moe- jjw gaan samenwerken met Weken, waar verstedelijking aanvaard begrip is (de Zaanstreek en het duinenge bied) ontstaat een belangen- vermenging, die <ms, nag volle dig agrarisch gebied niet ten goede komt. Wij willen de waterschappen en de groene long apart houden om onze belangen zo goed mogelijk te kunnen verdedigen. Vandaar dit andere plan, dat we nu brengen omdat we vinden, dat als we niet nü schieten, we in de toekomst mis zullen schie ten'. Met nadruk stellen de dijkgra ven van hun polders geen mu sea te willen maken. Zij wil len het gebied in stand hou den als een levend agrarisch gebied, waarin de boer niet de functie van parkwachter ver vult. De groene long zal moe ten blijven functioneren als een agrarische streek die door de boer wordt onderhouden: gewoon, door te blijven wer ken, zoals hij altijd heeft ge daan. Dit betekent, dat recreatieve voorzieningen alleen zullen worden getroffen voor zover zij passen in het beheer van de waterschappen, bijvoor beeld door het openstellen van landbouwwegen voor wan delaars, fietsers en ruiters. Dijkgraaf Barendregt: 'Behal ve doeltreffend is zo'n beleid ook goedkoop. Op deze manier zijn geen 300 miljoen gulden kostende projecten als het Spaamdammerwoud nodig. Onze plannen kosten weinig of niets'. Voor de verwerkelijking van deze plannen hebben de dijk graven een warm pleitbezor ger gevonden in de in de Schenner geboren en getogen oud-minister -president prof. ir. W. Schermerhom, die zich eveneens fel kant tegen de provinciale plannen. 'Ik hoop', zegt hij, 'dat de overheid zai begrijpen, dat je geen elemen ten kunt samenvoegen die we zensvreemd ten opzichte van elkaar zijn. Gebieden, waar steden orden gebouwd, kun je bestuurlijk niet laten samen werken met een streek, die nog volledig landelijk is. Ais je functioneel denkt, kan je tot geen andere slotsom ko men dan dat die gebieden los van elkaar moeten blijven, Ze hebben totaal verschillende functies, die niet met elkaar te verenigen zijn". Hoewel de dijkgraven beseffen in het provinciale beleid niet het laatste woord te hebben, menen ze wel door hun eens gezindheid zoveel overtui gingskracht te kunnen opbren gen dat gemeenten en staten leden voor hun ideëen gewon nen kunnen worden. Zij wil len dat onder meer bereiken door voorlichtingsbijeenkom sten te houden voor de staten fracties. Ook de bevolking zélf wil men trouwens in de dis cussie betrekken. Zo zullen komende winter lezingen wor den gehouden toot leerlingen uit de hogere klassen van de lagere Wassen en mavo- en havo-scholieren. Dat alles onder het motto, dat je met 'nee zeggen' nergens komt, naar argumenten moet aandragen om je wensen te realiseren. |Met dit plan", zegt dijkgraaf Barendregt, 'brengen we een alternatief, dat waard is bestudeeerd te worden. We zijn ons ervan bewust, dat het op weerstand van verscheide ne gemeenten zal stuiten, maar we hebben goede hoop dat we de mensen van onze doelstellingen zullen kunnen overtuigen'. Van een verslaggever DEN HAAG De vaste Tweede- Kamercommissie voor CRM beslist vandaag over een verzoek van de Kamerleden Du Chatinier (KVP) en Voogd (PvdA) om op korte termijn een hoorzitting te houden over de gebeurtenissen in Münehen en de toe komst van de Olympische Spelen. De Kamerleden willen van gedachten wisselen met een delegatie van het bestuur van het Nederlands Olym pisch Comité en vertegenwoordigers van de Nederlandse ploeg, zowel van degenen die weggingen als vain dege nen die bleven na de aanslag op de Israëlische collega's. Verder wil men ook praten met afgevaardigden van die groepen in Nederland, die zich tegen het doorgaan van de spelen hebben gekeerd. De Kamerleden zijn van mening dat het een taak van de Tweede Kamer is om zich in de kwestie te verdiepen. De heer Du Chatinier: 'Wij kunnen niet om het gebeuren heen. De sport is een onderdeel van het maatschappe lijke gebeuren. (ADVERTENTIE) mnatisi Wjoo -m~» ZONNIS ft SNEEUW ONWEER REGEN BEWOLKING 10 MAX.TE MP. 10 MIN.TRNP. WINDRICHTING Weersgesteldheid van gisteravond 7 uur, maximumtemperaturen van gisteren en neerslag gisteren 7-14 uur. Amsterdam regen 14 gr 1 mm. De BUt ragen 14 gr 2 mm Deelen geheel hew 13 gr 1 mm, Eelde zwaar bew. 14 gr. O mm. Eindhoven regen 14 gr. 3 mm. Den Kelder swaa* bew. 15 gr o.l inm. Luchtb. Btd. swaar bew. 14 gr. l mm, Twente zwaar bew. is gr. 0.6 mm, VJIgstngen regen 13 gr. !S mm, Zd. Limburg regen 13 gr. I mm, Aberdeen regenbui li gr. S mm, Barcelona geheel bew. 30 gr. 9 mm, BerUJn regen 13 gr. 04 am, Bordeaux Ueht bew, 19 gr. o mm. Frankfort geheel bew. 14 gr. 0 mm, Oeneve rwaar bew. 18 arr. o mm, Helsinki Ueht bew. 17 gr. 0 ma, Innsbruck geheel bew. 18 gr. 0 ara. Kepen- hagen anbew, 8 gr. o mm, Lissabon swaar bew. 38 gr. 0 am. Locarno geheel bew. 17 gr. O mm. Londen regen 13 gr, 7 mm, Luxemburg regen 11 gr. 4 mm. Malaga zwaar bew. 25 gr. 0 raja. Majorca regen 20 gr. 22 mm. Münehen rwaar bew. 13 gr, 0 mm. Nice regen 21 gr. 0.1 mm. Oslo onbew. 16 gr. 0 mm. Parijs regen 14 gr. 2 mm, Split licht bew. 20 gr. 0 mm. Stockholm licht bew. 18 gr. 0 mm, Wenen rwaar bew. 17 gr- o mm, Ztirich half bew. is gr. o raa. Tel Avir onbew. 28 gr. 0 mm, Tunis licht bew. 23 gr. o mm. Hoog water 1 september: VUsslngan: 6.11 Hoog - 18.40 Botterdam: 13-35! Maaiden: 7.3» - 2942) Den Helder: 11.26 - 23.45: HarUngen: 1.45 1343; DelMll: 3.54 16.11.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1972 | | pagina 1