MODE ÜËNERl Huisman Wie'zag dit ongeluk? Rotterdam-Zuid komt in ban van verkiezingen Middenstand zit in onmogelijke positie heetmari Minder passagiers via Zestienhoven Verkeersinspectie in het nieuw 12*13? AGENDA- Provincie draait subsidiekraan dicht Bejaardenconcert met veelzijdig programma panty short de panty met het korte broekje en de lange benen Botsing tegen boom 'Oernacht van het kleine'. Rel om vrouw eindigt met mishandeling Kleding in brand door ploffend vet Leen Pfrommer over sport en politiek Nieuwe plaat van IJ.E.koor Bazar Rozenlaan TROUW/KWARTET WOENSDAG 27 SEPTEMBER 1972 REGIO R3 Vestzak Behoefte 2-persoonsmaa Bemiddeling- u heeft gelijk.. 1-persoonsmaat 98 Groep Inspraak Bewoners en Zelfstandigen P. G. van der Weele in R'dam zers uitmaken. De groep heeft geen Boek Kotter dam-Bui'O 1)0 OH SLUlt periode ÜT politieke of kerkelijke achtergrond, 1 I Agaat, paars, geel, jade, bergkristal, groen, opaaL vandaag. .morgen (in de blauwe verpakf-teg) Touwtrekken rond bureau voor levenspro bemen ADVERTENTIE Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM liet is locli te gek dat ons bureau met sluiting •wordt bedreigd, niet omdat liet met ons zo slecht zou gaan, maar louter en alleen omdat de verschillende overlieden over onze rug heen zitten te touwtrekken over de vraag wie ons nou eigenlijk moet subsidiëren. Dat kan toch zeker niet? Vóór 1 januari 1973 moet duidelijk zijn waar het geld vandaan moet komen, anders kunnen we wel ophouden, en het is nog maar erg kort dag Mejuffrouw H. A, Kuyt, leidster van liet Rotterdamse Bureau voor Levens- jmoeilijltdieden, kan haar verontwaar diging nauwelijks verbergen. Boor ge brek aan geld, of liever door gebrek aan duidelijkheid waar het geld nu eigenlijk vandaan moet komen, wordt vGriHOSTGIl het bureau, een van de grootste in Nederland, met sluiting bedreigd. Tot voor kort werden de kosten van het Bureau voor Levensmoeilijkheden ruwweg voor negentig .procent gesub sidieerd. De helft kwam van het Rijk het ministerie van CRM en de rest van de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland. Deze sleu tel voldeed altijd erg goed, omdat immers het rijk als centrale overheid een dikke vinger in de pap had, terwijl de gemeente als plaatselijke overheid een goede controle-mogelijk heid had. De provincie deed mee, omdat bijna de helft van de cliënten van het bureau van buiten Rotterdam komt rl' trekken. Berst verminderde zij de subsidie over 1971 en 1972, terwijl vanaf 1 januari 1973 helemaal geen subsidie meer van de provincie te verwachten is. De gemeente Rotterdam echter kreeg de door liaar verleende subsidie vrij wel volledig terug van hef rijk op basis van de Wet Financiële Verhou dingen. Om van deze vestzak-broekzak- verhouding af te komen besloot CRM met ingang van 1 januari 1971 ook de tot dan toe door de gemeente Rotter dam verleende subsidies direct zelf te gaan betalen. De gemeente had hier mee dus geen controle meer op het bureau, maar aan de financiële situa tie werd in wezen niets veranderd. De procedure werd alleen vereenvoudigd omdat het bureau verder alleen nog met Rijk en Provincie te maken had. Bovenstaande regeling tussen Rijk en gemeente Rotterdam was tot stand gekomen zonder dat de provincie daarin werd gekend. Zonder overleg met het ministerie van CRM besloot op haar beurt ook de provincie de door haar verleende subsidie in te ADVERTENTIE Geinige jangenskledij. Slijtvast, stootvast, ijzersterk. Pakken voor het ruwe werk. Pen pittige straatpartij voetbaiPakkenmet asymmetrische hts. Met hippe uitlopende pijpen. laag in prijs~.prima service KORTE HOOGSTRAAT 15 1» MIDDELLANDSTRAAT93-100 WOLPHAERTSBOCHT 218-224 O Het gevolg hiervan is, dat het bureau over 1973 en de daarop volgende ja ren een jaarlijks tekort zal hebben van 30 tot 40 duizend gulden. 'We hebben geen eigen vermogen'', aldus mejuffrouw Kuyt, 'en ook geen ande re inkomsten dan de bijdragen van de bezoekers en wat contributies, dus zullen we als er niet snel een oplos sing komt, ons werk moeten staken." Ifet in 1946 opgerichte en in een stichting ondergebrachte bureau heeft vijf maatschappelijk werksters en een psychiater in dienst Zij helpen allen die in moeilijkheden verkeren met betrekking tot huwelijk, gezin, seksua liteit, persoonlijke aanpassing en der gelijke. Per jaar worden rond 600 bezoekers behandeld, terwijl jaarlijks ongeveer 300 nieuwe aanmeldingen binnenkomen, deels op eigen initia tief, deels door verwijzing van medi sche justitiële en sociale instanties. Het bureau voorziet in een grote behoefte, niet alleen bij de bezoekers zelf masar ook en vooral bij de verwij zende instanties. Wanneer het bureau zijn werkzaamheden zou moeten sta- ROTTERDAM Door onbekende oorzaak is maandagmiddag tegen kwart over vijf de 17 jarige L. de Jong uit de O os terse tuin met zijn brommer tegen het hek gereden van het oostelijk fietspad op de noordelij ke afrit van de Van Brienenoordbrug. De jongen moest met ernstig hoofd letsel naar het Dijkzigtziekenhuis worden, gebracht. De Rotterdamse politie vraagt eventu ele getuigen van dit ongeluk zich in verbinding te stellen met het bureau Boezemsingel, tel. 143144, toestel 4104. ROTTERDAM Het bericht over het overlijden van de 18-jarige student R. F. de Frel is gisteren door een mis verstand foutief dn de krant versche nen. De student leeft nog en maakt het redelijk goed. Wij betreuren het eerste bericht ten zeerste en bieden hiervoor onze excuses aan. ROTTERDAM De afdeling Rotter dam-zuid, van 'De Macht van het Kleine', de organisatie tot steun aan het werk van de christelijke vereni ging voor de verpleging van lijders aan epilepsie van alle gezindten, orga niseert twee propaganda-avonden. Op woensdag 4 oktober, des avonds om halfacht wordt in het jeugdhuis '1 Slag de eerste gehouden en op 8 november de tweede. ROTTERDAM In de Spirmse Polder is ten nieuw hoofdkantoor van de Rijks verkeersinspectie klaar;;""»J-en. 'I u-ou de oie.uegcntl saaie bedrijfsgebouwen in de Polder doel dit c.-u i i sp - ra W nwb-r hoont de inspectie het kantoor in g-b.mk te mir.cn De msp rite .s nu gevestigd aan de Ileemr aadssi ngel ken, dan is het gevolg daarvan dat een niet onbelangrijk aantal cliënten zal moeten worden opgenomen in een psychiatrische inrichting. Het bestuur van het bureau nam al in oktober 1971 contact op met de Rot terdamse wethouder van sociale zaken en volksgezondheid, toen het hoorde van de plannen van de provincie. Het antwoord was, dat de gemeente niets kon doen en dat de oplossing bij de provincie gezocht moest worden. Daarop heeft het bestuur fel geprotes teerd bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en andere provinciale instanties. Het antwoord van de pro vincie was, dat de subsidie van het rijk zou moeten komen. Desgevraagd gaf de toenmalige staatssecretaris van CRM, mevrouw S. van Veenendaal-van Meggelen, als antwoord dat men eerst .maar eens met de Rotterdamse wet houder van sociale zaken en volksge zondheid moest gaan praten. Dit gesprek heeft inmiddels plaatsge vonden: de wethouder, die meent dat, de gemeente de subsidie niet kan geven, heeft zich volgens mejuffrouw Kuyt 'de nodige inspanning getroost'. Hij heeft onder meer het initiatief genomen om de zaak met de Provin cie te bespreken. Tot op heden heeft de provincie daar echter nog niet op gereageerd. dat U deze matrashoezen koopt, want bedden opmaken wordt voortaan een fluitje van een cent Molton matrashoezen voorko men slijtage van Uw kostbare matras, ze verschuiven niet en blijven strak om Uw matras zit ten. Deze matrashoezen, in 1-per- soonsmaat (geschikt voor 80 x 190 en 90 x 190 cm) en in 2- persoonsmaat geschikt voor 130 x 190 en 140 x 200 cm), gaan nu zeer voordelig de deur uit. V 3, Woensdagmorgen om S uur be gint op de Ie etage de verkoop van deze molton matrashoezen in 1- en 2spersoonsmaat.... nu extra voordelig. Géén.tel, of schrift, best, ROTTERDAM Toen de 32-jarige Duitse chauffeur H. Husselbeck uit Duisburg en zijn 27-jarige landgenoot en collega H. Grass uit Oberhausen maandagavond tegen negen uur bij hun in de Tolhuisstraat geparkeerde vrachtwagens kwamen werden zij aan gevallen door de uit Curacao afkom stige 31-jarige E. A. K, die zij ken den. K. begon rriet de mannen een fles naar het hoofd te gooien, vervolgens werd Husselbeck in het onderlichaam geschopt. Doordat K. met een pistool dreigde, kon Husselbeck zich niet ver weren. Grass zag kans zijn auto te starten. Hij reed op K. in, waardoor ook Husselbeck kans zag met zijn wagen weg te rijden. Beiden reden naar de Dokhaven en gingen daar in hun wagens slapen. Zij werden echter op de Dokhavenka- de opnieuw door K. aangevallen, die nu werd geholpen door een aan beide Duitsers onbekende man. K. ging Husselbeck nu te lijf met een balk. Tenslotte hebben K. en zijn onbeken de vriend de chauffeur in elkaar ge slagen. Enkele uren later werd K. onder verdenking van zware mishandeling door de politie aangehouden en in bewaring gesteld. De aanleiding tot de rel was dat de beide Duitsers zich tegen de zin van K. hadden bemoeid met een vrouw ROTTERDAM Drie kinderen heb ben het spelen met vuur moeten be kopen met brandwonden en ontvellin gen over het hele lichaam. De jon gens hadden op de Van der Duyn van Maasdamweg bij het vliegveld Zestien hoven op een leeg olievat een vuurtje gestookt. Het olievat explodeerde waarop cte kleding van het drietal in brand raakte. De 10-jarige Pleun Hui- zer en de 8-jarige Bouke Linssen, beiden uit de Welschapstraat, konden de vlammen zelf doven door in een sloot te springen. Een vriendje doofde de vlammen bij het derde slachtoffertje, de 7-jarige Luka van Son uit de Schipholstraat. Het trio werd naar het Sophia Kin derziekenhuis gebracht. ROTTERDAM 'Het was geweldig". Deze uitspraak van P. G. van der Weele, voorzitter van het Koninklijk Verbond van Ondernemers, was be stemd voor de heer Cees van der Linden, die, zoals wij reeds gisteren in ons blad hebben vermeld, is be noemd tot erelidvan de afdeling Rotterdam van Handel en Nijverheid. Over het hoofd van de onderscheiden voorzitter, die is opgevolgd door J. van Slingerland, maakte de Verbonds voorzitter enige behartigenswaardige opmerkingen over de moeilijke situa tie waarin de middenstand op het ogenblik verkeert. '\Ve zijn, door de steeds toenemende inflatie, in een onmogelijke positie gemanoeuvreerd. Een paar dagen geleden verscheen het advies tot elf procent loonsverhoging van da wijze mannen. Het rapport van de regering sprak over negen procent met handhaving van de zoge naamde nul-lijn. Over de middenstand wordt nergens gepraat', voegde hij er aan toe. 'Toch moet, ondanks dit doodzwijgen, de aandacht voor het midden- en kleinbedrijf, worden opgeëist en gesti muleerd. Dit nu, heeft Ceas van der Linden altijd gedaan. Hij heeft zijn idealisme ook in landelijk verband laten uitwaaieren'. Wethouder drs. H. J. Viersen somde de vele functies en kwaliteiten van de scheidende praeses, die nu op 75-jarige leeftijd ook tal van andere taken gaat afstoten, op. Het gemeentebestuur heeft naar een onderscheiding moeten zoeken, om de simpele redenen dat 'schoenmaker' ,Van der Linden al zo veelvuldig is gedecoreerd. Toch had de heer Vier sen een hoge onderscheiding bij zich en wel de zilveren Van Borsselen- C. VAN DER LINDEN.het was ge weldig en katholieke organisatie, een korte beschouwing over de Structuurnota- Rotterdam. Daar bieef geen spaan van heel. Hij zei: 'De nota is onleesbaar. Het is een doelstellingen-nota met veel aandacht voor de haven en het openbaar vervoer. Ze bevat alleen een ontsluitingstheorie en is vanuit een eng denkraam samengesteld. Boven dien is de nota te log. Zo gaat de uitbreiding van de city ten koste van oude woonwijken, terwijl er geen en kel onderzoek is geweest naar de behoefte van zo'n uitbreiding. Woon wijken zijn belangrijk voor winkel- penning. Voor mevrouw Van der Lin- - concentratie. De ontwikkeling rondom den 'gastvrije Trees' in de wande ling genoemd waren er orchideeën. De heer M. C. van Deudekom gaf verder in de in Atlanta gehouden vergadering, die werd bijgewoond door bestuursleden van de christelijke (ADVERTENTIE) IBZ wil proberen het voeren van aktie te voorkomen, door de bewoners van het begin af aan bij de proble men te betrekken. Het bestuur was voorts van mening, dat men geen beloften kan doen over het aanpakken van problemen, zolang de bevoegdheden voor de nieuwe deel- gemeenteraad nog niet bekend zijn. Vergevorderde besprekingen zijn mo menteel gaande met een andere belan gengroep. die zicb eventueel zal aan sluiten bij de IBZ. ROTTERDAM Op uitnodiging van de Centrale Hervormde Jeugdraad komt de coach van de Nederlandse schaatsploeg. Leen Pfrommer, naar Rotterdam. De bijeenkomst wordt ge houden op zondag 1 oktober, des avonds om halfnegen in gebouw De Heuvel, Sint Xaurensplaats 5. Op deze vergadering komen onder meer de volgende vragen aan de orde: 'Moet er zoveel geld in de topsport gestoken worden, terwijl een groot deel van de wereld in armoede ver keert?' en 'Wordt de. topsport .mis bruikt voor politieke doeleinden?' ROTTERDAM Ongeveer 50 belang stellenden waren maandagavond naar het noodgebouw aan de Hietkamp ge komen om kennis te maken met de groep Inspraak Bewoners en Zelfstan digen (IBZ) die aan de komende deelgemeenteraadsverbiezingen in Rotterdam Zuid-West zal deelnemen. De avond was bedoeld om, naast het opstellen van de kandidatenlijst, te horen wat bewoners van Zuidwijk, Pandrecht en Charlois willen van een groep die hun belangen belooft te behartigen in de deelgemeenteraad. IBZ komt zelf niet met een verkie- zingsprogranuna: dat moeten de kie- r, te maar wil een spreekbuis worden van alle 'onmondigen', die steeds tussen wal en schip vallen. Het voorlopig bestuur bestaat uit de heer A. Offermans (voorzitter), J. Nefkens (vice-voonatter)', mevrouw W. Eykelenboom (secretaresse) en de heer A. Siebel (penningmeester), die allen op de kandidatenlijst voorko men. Van de zestien kandidaten, die zich tot nu toe beschikbaar hebben gesteld, komen ex dertien uit Zuid- wijk en drie uit Charlois. Twee van hen zijn zelfstandigen. Uit het publiek- kwamen nogal wat vragen naar voren. Men vroeg zich af, of IBZ zou slagen waar andere partij en hebben gefaald en hoe men het ■kontakt met de kiezers het belang rijkste punt van de nieuwe groepe ring na de verkiezingen denkt te onderhouden. Ook werd kritiek geleverd op het feit, dat de IBZ zich te veel zou schikken naar de eisen van het gemeentebe stuur. Tevens werd gevraagd of de IBZ-leden van de deelgemeenteraad bereid zullen zijn het politieke systeem aan de kaak te stellen en eventueel tot aktie over te gaan. De heer Nefkens verklaarde, dat de In één ting? Ja, want u verwisselt veilig en vlug de groene jade voor het llonke- rênde bergkristal met ons passe-partout systeem. cdetsteenkundigs f.g.a, ciamantaxpert g.i.s. Lijnbaan 92 - Oostzeedijk, f 55*157 Tel. 116670 Hottetdam. het* Zuidplein gaat ten koste van de Zuider Boulevard (Groene Hilledijk en Beijerlandselaan). Er wordt voor bijgegaan aan de bestaande infrastruc tuur. NADRUK NU OP CONTINUÏTEIT ROTTERDAM Van het bekende Groot IJE-koor is een nieuwe lang speelplaat verschenen. Dit koor, dat vanaf de oprichting, nu 22 jaar gele den, onder de bezielende leiding staat van Frits Heuvelink, heeft de afgelo pen jaren reeds enkele grammofoon platen gemaakt. Aan deze reeks is nu een nieuwe toegevoegd. De plaat is uitgegeven onder het motto: 'Daarom wil ik zingen'. Inlichtingen bij J. Lagendijk, Dorpsweg 117a, Rotterdam- 21, telef. 293723 en F. D. Masten broek, Desdemonastraat 231, Hoog vliet, telef. 163080. ROTTERDAM In het Rozenlaan- Centrum bij de Oranjekerk wordt vrijdagavond van 7 tot 10 uur en op zaterdag 30 september de gehele dag van 10 tot 10 uur een grote bazar gehouden. Er zijn attracties voor jong en oud HCttWiMURiU «Huw1™ 'ïijji; ROTTERDAM Tot de bijzondere gave prestaties, waarop het publtek van het eerste 'Bejaardenconcert' in het nieuwe seizoen werd onthaald, behoorden de gitaarsoli van Wim Spruyt. Variaties op een Mozart-the- ma van Sor, Capricio van Tarréga, Prelude en Choros van Villa Lobos, het waren alle prachtige stukken gi taarmuziek en ze werden met grote zekerheid en een zekere rijpheid door de jónge solist uitgevoerd. Zijn in strument -vulde de ruimte en men luisterde zeer-geboeid. Niet minder geslaagd was het optre den van de Zuidafrikaanse sopraan Trudi Koeleman in 'Dir Hirt auf dem Felsen' van- Schubert. Zij blijkt haar prijs van uitnemendheid van het Con servatorium ten -volle waard te zijn. Een buitengewone stem, die intelli gent wordt gebruikt De klarinettist Hans Hardonk blies behoudens een enkel vlekje zijn obligaatpartij boei end en met smaak, Lilly van Spengen, nu niet-bepaald een 'leerlinge', maak te bij ontstentenis van Gert Schuil van de pianopartij een juweel. De fluitiste Mariette Rouppe van der Voort verrasttc het publiek in het betoverende Tambourin van Gossec, met Wim Spruïjt als begeleider, die haar ook in stukken van Loeillet en Ibert terzijde stond. Zij begon met een beeldende uitvoering van de 'Dan- se de la Chevre* voor fiuit-solo van 1-Ionegger. De middag werd ingezet door Mar ja Boom aan de vleugel. Zowel haar keuze van de Preludium en Fuga uit de eerste band van Bachs Wohltempe- riertes Klavier nis die uit de Etudes van Chopin, waarvan zij de zangerige speelde, liet vermoeden, dat zij haar kracht zoekt in de lyriek. In het Preludium van Bach 'zongen' haar vingers, evenals in veel passages van de études. Chopin was in de plaats gekomen van de zes études van de linkerhand van Saint-Saëns, waarvan zij 'alleen de Bourrée speelde. Het was een knap stukje pianistiek, ook al slaagde niet alles. De Chopintjes wil den rtiet alle puntgaaf uit de toetsen komen, maar er was poëzie in haar spel, evenals allure en Marja Boom kan reeds nu laten horen wat er achter de noten staat. Al met al was het een veelzijdig programma in de stijl van deze con certen. ROTTERDAM Het boek Rotterdam Europoort 19451970 heeft niets tri omfantelijks en is ook niet zo be doeld. Het heeft geen andere preten tie dan een toeLichtmg te zijn op een periode die in 1970 is afgesloten. Dit zei dinsdag oud-burgemeester G. E. van Walsum ter gelegenheid van het ROTTERDAM Het vervoer van luchtreizigers op de Rotterdamse luchtbalen Zestienhoven is in de eerste helft van dit jaar met 68.666 teruggelopen. Van januari tot en niet juni werden 244.962 reizigers op de luchthaven al c-handeld. In dez-'ifd.' p-.-rteite vorig jaar naren dit er 313.628. HA :,o ••"ii. nam U' us en if. In genoemde periode '2 kg oord. Li he lus .tear ia.i -n 3,>276. ven aan- en :ug In de maand juui steeg het vracln.ervoei echter van 781 bi •,U2.'.86 kg. uitreiken van het eerste exemplaar van het bij uitgeverij Ad Donker verschenen boekwerk. Prins Claus en burgemeester Thomassen waren de eersten die het boek in ontvangst mochten nemen. De heer Van Wal sum memoreerde dat de vreugde over de havenontwikkeling inmiddels piaats gemaakt heeft voor het besef dat de zaken anders zijn komen te liggen. De nadruk ligt nu veel meer op de continuïteit. In het boek miste de heer Van Walsum een hoofdstuk ru:mtelijke ordening, een gemis dat hij in een mogelijk vervolgboek aan gevuld zou willen zien. Rotterdam Europoort 4570 kwam tot stand on der redactie van de heer Van Walsum met medewerking van prof. dr. C. A. van den Beid, ir. J. A. Benkers, dr. K. Biersteker, prof dr L Burenia, prof. dr. Walter Cordes, dr. II, de Graaf, prof. ir. G. C. Meeuse, ir. F. Posthuma, jhr. II. Reuehlin, drs. R. Ituiter, F. Strauss, J van Tilburg en B Wiebcnga. Op de foto prins Claus nut de beren T'miuassen, Van Wal- sun en Donker. Op de achtergrond de .leer Posthuma, ADVERTENTIE ROTTERDAM Dc Doelen: hal grote zaal: 12.4513.15 koffie-jazzconcert; Rotterdamse Schouwburg: 20.15 Het Nationale Ballet; Groote Schouwburg: 20.15 'Godspell', rock musical. Hofplelntheater: 20.15 'Babysitter* en 'Spook voor twee vrouwen'. Piccolo Theater: 20.15 'Rashomon'. Wijkgcbouw Hoog vliet; 19 30 Wijkraadsvergadermg.'Noordsin gel 40 19.40 Bijeenkomst 'De Reddingboot'; Jeruzalemkerk: 20.00 Bijbellezing ds P. Over- dum voor geref. gem. hv. Vaankapel; Vut- kenbaan 32: 20.00 Vredesweek, EEG en ontwikkelingssamenwerking. Sociëteit Matrix: Mauritsstraat 68: 20.00 Vredesweek, discussie over De Macht van Europa. ALBLASSERDAM: Huize de Waard: 14.30 17 00 en 19.00—21.00 Bazar. BLEISWTJK: Gemeentehuis: 19 30 Gemeente raadsvergadering ROTTERDAM: De Doelen: kleine zaal: 20,15 Solistenconcert; Groote Schouwburg: 20.15 'Godspell.' rockrausical; Hofplelntheater: 20.15 'De Babysitter' en 'Spook voor twee vrouwen'. Piccolo Theater: 20.15 *Rashomon\ In den Twijfelaar: 20.30 Cabaretprogramma In Voorarrest'. Vaankapel: Vinkenbaan 22, 20.00 Vredesweek. Kerk en ontwikkelingssa menwerking. Stadhuis: 14.00 en 20.00 Ge meenteraadsvergadering. Dienstencentrum Grote Hagen: 20.00 Wijkraadsvergadenng IJsselmonde Hulpsecretarie Pernis; 20,00 Wijkraadsvergadering Pernis; Romanohof 19 45 stud. Vreugdenhd voor geref. gem. ALBLASSERDAM: Blggeltjessckool: 20.00 Do- ROZENBURG- Gemeentehuis: 19.30 Gemeente- ujuul'i gadermg

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1972 | | pagina 1