sasausasstw Bedrijfsregister Kliederbak, klimhuis en vuurplaatsen in park IJsselmonde Mevr. Thomassen opent humanitaskliniek Record aantal inzendingen m mmsss AGENDA- prnxty short de panty met het korte broekjl en de lange benen Riekt naar crisissteun9 zeggen 15.000 bejaarden Werkgroep gaat leidingenstraat nog eens bezien Verdiend u 'heeft gelijk. Cultuur Afdeling Rotterdam Ontspanning i Bo'mobiel doet aan natuurbehoud TROUW/KWARTET ZATERDAG 30 SEPTEMBER 1972 REGIO R3 tfisKjaren Aan het woord is de heer W. Loos (72)voorzitter van de protestants-christelijke ouderen- Omdat de streekplanprocedure dit bond _m none raam-Lom D a r riij enHoewel we voor vele voorzieningen voor beiaarden bijzonder blii mo- vereist heeft de werkgroep drie maan- gen zijn, is de toestand nog verre van ideaal. Neem nou de verzorgingstehuizen voor de ouder worden- den d® voor haar aröeid- vandaag..... Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM Eigenlijk doen de heren M. J. Binder en A. C. Versveld meer voor ons natuur behoud dan vele actiegroepen sa men. Maar wie nu opspringt om de heren daarvoor een grootse hulde te gaan brengen dient wel te weten, «jat deze natuurbescher mers een goed belegde boterham aan hun streven overhouden. Voertuig Geneeskunde (in de blauwe verpakking) Bijstandsuitkering bij bejaarden niet populair ROTTERDAM Naar aanleiding van het door de Rijnmondraad aanvaarde amendement van de heer A. J. van den Berghe (kath.)i op het voorstel t.a.v. het ontwerptracé van de teidün- genstra&t ècsor Vooame en Putten wordt een werkgroep ingesteld, die moet nagaan of de leidingenstraat «fhrevv fCien procent van de honderdduizenden bejaarden, die deze gemeente telt, triegebied8^6^ leeft nog m ze.r gebrekkige omstandigheden en zou direct voor een uitkering van de bijstandswet in worden geleid. aaiuneiKxng kunnen komen. Maar deze omvangrijke groen wordt noe steeds beheerst door de dremnel Bovendien moet de werkgroep bepa- s,"„nï n4Jfn «-mssswss ïïk^s vn a sua4- - m"t"' *- specialist, vooraar men ergens geplaatst kan worden'. Roozemond (verkeer en vervoer). Verder zal zij bestaan uit een verte genwoordiger van het Rotterdamse ge meentelijke havenbedrijf, de land- schapsdeskundige ir. N. P. H. J. Roor- da van Eysinga, sr. P. M. Bruijning van de planologische stafafdeling van Rijnmond, voorzitter H. van Beek van de stichting Land- en Tuinbouwbelan- gen Voome-Putten, die optreedt als vertegenwoordiger van de agrarische belangen, de heer A. van Dijk van het Centraal Aksiekomitee Rijnmond, de heer J. Schippers, specialist op het gebied van verzekeringen van pijplei dingen en ir. M, C. in 't Anker, wetenschappelijk medewerker aan de Technische Hogeschool te Delft als onafhankelijk deskundige op het ge bied van weg- en waterbouwkundige werken. Volgens de heer Loos vormen de bejaarden één van de meest kwetsbare groepen van onze samenleving. Overal zijn actiegroepen in de weer om voor minderheidsgroepen de kastanjes uit bet vuur te halen. Elke zichzelf res pecterende groep heeft een gestroom lijnde organisatie achter zich staan, die te pas en te onpas opkomt voor de belangen van hun leden. "Maar waar blijven de bejaarden met hun akties en met het opkomen voor eigen rechten?' zo vraagt de heer Loos zich af, die in de PCÜB (Protestants Christelijke Ouderen Bond) een waar dig en invloedrijk middel ziet om voor de belangen van deze kwetsbare groep op te komen. Want juist deze generatie van bejaar den heeft een onbezorgd ouder wor den meer dan verdiend. De vele vruchten, die de jongere generaties in deze welvaartstijd plukken, vormen toch vaak de tastbare resultaten van het werk der ouderen. Méér dan wel ke groep ook heeft juist deze genera tie van bejaarden een weinig roos kleurig verleden achter zich. Twee afschuwelijke oorlogen en een einde- tooslijkende crisistijd vormen voor ve len immes de trieste levensbalans. 'Daarom is de P.C.O.B. er om de belangen van de bejaarden, die het zelf meer dan verdiend hebben, te verbeteren', zo zegt de heer Loos, die zich met hart en ziel voor dit werk inzet 'Het Is alleen zo erg jammer, dat het aantal leden van onze bond zo gering is. En als we ons recht willen laten gelden, moeten we toch een vuist kunnen maken en stevig voor de dag komen.' Inderdaad ligt het aantal leden van de protestants-christelijke ouderen bond niet bijzonder hoog. Landelijk telt de bond rond de tienduizend leden. Dat is weinig vergeleken bij het ledenaantal van de Algemene Bond voor bejaarden, dat rond de 150.000 ligt Ook de rooras-katholieke bond met zijn 125.000 leden mag er ADVERTENTIE deze trapauto's zijn werke lijk helemaal 't eindeén Uw kleine bengel is het c-ar beslist mee eens. .Trapauto's van slagvast plastic, in 2 modellen; Jaguar met openslaande deur tjes motorkap- en achterklep, stalen trapmecbanisme en stuur 'mettoeter. Volkswagen .met stalen trap- mechanisme en stuur mettoeter. Deze trapauto's zijn geschikt- voor kindeten van 3 tot 6 iaar en kosten nu niet f39,75 maar als speciale openings-aanbïeding van onze speelgoed-afdeling slechts vijfentwintig gulden. Vrijdagavond om 6 uur begint op da 2e etage de verkoop van deze trapauto's in de kleur rood, per stuk voor Gién.te'. afschrift, best, KOTTER DAM: De Doelen: Grote zaal: 20.15 Concertgebouworkest; 24.15 'Sterrennacht' tb.v. gehandicapten: Groote Schouwburg: 20.15 'Godspell', rockmustcal; Holplelnthea- ter: 20.15 'De Babysitter' en 'Spook voor twee vrouwen'; Piccolo Theater: 20.IS 'Ras- homon*: In den Twijfelaar: 20.15 "In Voorar rest'; Restaurant 'Bellevue'; 15.0017.00 Re ceptie 25-Jarig Jubileum Rotterdams Dames koor; Rijnhotel: 13.0018.00 Receptie 50-jarlg bestaan Gymn. Ver. 'Krallngen'. Restaurant Hitslbrueht: 15.0018.00 Receptie 50-jarig be staan Daniëls Autobedrijf: Achlllesstraat 200: 14.30 Opening Humanlue-KUniek: Vaankapel: Vlnkenbaan 32: 20.30 Vredesweek, Politieke P&rtijen over Europa; Café de Punt: 10.00 Straatevangelisatie; Sïmonstrantkerk: 20.00 Orgelconcert door Jaap Zwart: Oude Kerk, -Eelfshaven: 20.15 Concert orgelleerllngen Kees van Eersel. MAASSLUIS: ImjnanuelkcrR: 20.15 Orgelcon cert door Koos Bons. WJNSHEERENLAND: Herv. Kerk: 20,00 Kerkconcert. SCHIEDAM: Grote Kerk: 19.00 Samenzang Koorzang. Zaal Irene: 20.00 BUjspek En ik dan?' WOERDEN: Petruskcrk: 20.00 Orgelconcert door Feike Asma. zeer zeker zijn. De heer Loos zou, en hij is daarbij uiteraard de spreekbuis van het gehele bestuur, wat graag zien dat het aantal leden in hoge mate zal stijgen. Veie bejaarden, die nu lid zijn van de Algemene Bond en m mindere mate van de r.k. bond zouden, wat hun achtergrond betreft, thuis horen in de prot. chr. ouderen bond. Hoewel men ook op cultureel gebied wat voor de ouderen wil betekenen en maandelijks bijeenkomsten houdt in d ePetrakerk, wordt dat zeer zeker niet als een van de eerste taken gezien. Veel eerder wil men een strijdbare bond zijn, die opkomt voor de rechten van de bejaarden. Daar is de problematiek van de materie. Wat kan men doen om de positie van de bejaarden op financieel terrein zo gunstig mogelijk te krijgen. Wat kan men doen voor die mensen, die het op dit gebied nog moeilijk hebben en niet de weg weten in het doolhof van wetten en mogelijkheden. Maar ook op ander gebied liggen er vele belan grijke taken. Zó is daar het probleem dam. Iedereen 'die daar wel eens mee te maken heeft gehad, weet hoe uit zonderlijk moeilijk het is om een bejaarde daarin onder te brengen, ook al zijn de nodige papieren aanwezig. Vaak blijken deze tehuizen bij de bouw al meer dan vol te zijn. Dat is ook weer terug te leiden tot het gehele systeem, want om voor de nodige subsidies in aanmerking te komen moet immers zo'n tehuis in eerste fase al voldoende patiënten hebben. Volgens de heer Loos zou vijftig procent van de verzorgingste huizen momenteel bezet worden door bejaarden, die gezien hun vitaliteit Zo houdt de afdeling op de eerste dinsdag van iedere maand van twee tot vier uur in de Petrakerk bijeen komsten, waarop sprekers verschillen de onderwerpen behandelen, films worden vertoond of toneelgezelschap pen optreden. Op verjaardagen, vooral bij de leden van boven de 75 jaar, worden door de bond attenties be zorgd en huinbezoeken gebracht. Ver der houdt de afdeling Lombardijen zich bezig met het organiseren van bustochten en vakantiereizen voor ou deren. Kortom een scala aan aktivitei- ten wordt door de bond voor de bejaarden ontwikkeld. De heer Loos, die 49 jaar werkzaam is geweest bij de RVS, waarvan vele jaren als afde lingschef, heeft voor zijn ouderen bond maar één wens; meer leden. 'Hoe sterker we zijn, hoe meer we kunnen doen in het belang van de Rotterdamse bejaarden', zegt hij. Hoe men lid kan worden? 'Wel, dat is heel eenvoudig. Graag even een kaart je naar mijn adres: W. Loos, Milton- straat 11, Rotterdam (24). Men kan ook opbellen. Het telefoonnummer is 010-323197.5 De nieuwe leden zullen aan de ver schillende afdelingen in Rotterdam overgedragen worden. Men behoeft niet te wachten tot men de pensioen gerechtigde leeftijd bereikt heeft. Als 55-jange kan men zich reeds als lid opgeven. 'Hoe meer er zich achter ons plaatsen, hoe meer we voor de ouderen kunnen doen', zegt de heer Loos onvermoei baar! ROTTERDAM Door oen misverstand stond In de krant van gisteren het verkeerde voetbalprogramma van de afdeling Rotter dam voor vandaag vermeld. Het juiste programma luidt: IA: Den BommelNBSW, ZW—-VOOR. NTVV—Sunlight, Goudsw.Boys— KSM, SDV—Rhoon. 3B: FC Maluku—NSU, OFBSNS, Satelliet—Clon, SV Rijnmond- Energie Boys. WFB—SC Botlek. 2A: GSS—SC Zuiderpark, NelsonDos'32, GOZHerkin- gen, VDL—Rockanje. 2B: PuttershoekDVO '32, WXA—BVCB. DES'67—Heilevoetstuls, Ou de MaasGroen Wit, JA: DBGCCCO, MFB—GOK. FC Veronica—NNPV, WK—GSV Sero, SSV—SVDBR. 3B: NRC—Masc, Flak- koe—SRA, LSV—Onit, Oldi—GVMD. WOH— Alexandria. ROTTERDAM Rijnmond gaat in samenwerking met de gemeentebestu ren van Rotterdam en Schiedam, met de Kamers van Koophandel te Rotter dam en Vlaardingen, met de hoofdin specteur-directeur voor de arbeids voorziening in Zuid-Holland en met de directeuren van de gewestelijke arbeidsbureaus te Rotterdam en Vlaardingen een bedrijfsregister sa menstellen, waarin de gegevens wor den opgenomen van alle in het Rijn mondgebied werkzame bedrijven en instellingen. Dergelijke registers bestaan reeds in Amsterdam, Den Haag en Eindhoven. Met het verzamelen van de nodige gegevens voor dit register wordt het documentatiecentrum van de gemeen te Schiedam belast. Het rekencentrum van de gemeente Rotterdam aal deze gegevens in de computer verwerken. Zo'n bedrijfsregister is een informa tiebron voor overheid en allerlei in stellingen. Het biedt gegevens op het gebied van de werkgelegenheid, ar beidsbemiddeling, verkeers- en ver voersvoorzieningen en woningbouw en het stelt overheid, bedrijfsleven en instellingen in staat hun taken doel matig te kunnen uitvoeren. Zo kan het aantal enquêtes over aller lei zaken door zo'n bedrijfsregister aanzienlijk worden verminderd. Hoewel de voorzitter zijn bond in de eerste plaats als een voorvechter van de belangen van de ouderen wil zien, wil de PCOB, die met andere bejaar denverenigingen op plaatselijk gebied samenwerkt in het SCO, Stedelijk Centraal Orgaan, ook op het gebied van ontspanning aktief zijn. ROTTERDAM De wijkraad voor IJsselmonde is gedeeltelijk geslaagd In zijn opzet het stuk griend langs de Koninginneweg te laten voortbestaan. De heer J. H. Roeterink, tuinarchitect van de dienst voor Stadsontwikkeling, deelde op de wijkraadsvergadering mee, dat het 'echte' griend dat wil zeggen het met wilgen begroeide stuk niet zal worden afgegraven. Dit betekent dat de gevarieerde vegetatie en de vele vogelsoorten onder meer patrijzen, fazanten en koekoeken kunnen blijven voortbestaan. Het plan van de wijkraad en enkele inwoners van IJsselmonde om daar ROTTERDAM Door het onthullen van een bronsplastiek van Willem Verbon opent vanmiddag de echtgeno te van burgemeester Thomassen, me vrouw A. N. Thomassen-Lind aan de Achillesstraat in Honderdtien Morgen de Humanitaskliniek voor geestelijk dan wel lichamelijk in een zodanige toestand verkerende bejaarden, dat voor hen verpleging noodzakelijk is. Het twaalf etages tellende torenge bouw, dat via een laagbouw in verbin ding staat met het reeds lang bestaan de Spronkershuis van de Stichting Kumanitas, heeft 147 bedden voor demente bejaarden en 168 bedden voor lichamelijk zieken. Van al deze bedden is, door gebrek aan verple gend personeel, slechts éénderde be zet. Onder het 180 mensen tellende perso neel zijn vijftig Joegoslavische ver pleegsters, die zodanig Nederlands hebben moeten leren, dat zij zich met de patiënten verstaanbaar kunnen ma ken. In 1962 begon reeds een door eisen van verschillende ministeries en tel kens daaraan aanpassen va de pla- nen moeizame en langdurige tijd van voorbereiding. In februari 1969 kon de eerste paal de grond in. Het plan van 1962 werd geraamd op twaalf miljoen gulden kosten, waarvan twee miljoen aan loopkosten. De architectuur is van de Rotterdam se architecten W. Sem.pl e en J. H. Kranendonk, de Arbeiderscoöperatie voor het Uitvoeren van Bouwwerken ACB voerde het werk uit. Medisch directeur van de Humanitas kliniek is de heer J. K. Cherpanath, die oorspronkelijk afkomstig is uit Zuid-India, maar die reeds jaren in Nederland woont en met een Neder landse is getrouwd. Hij aanvaardt zijn functie op 1 november, tot die datum treedt de heer S. Braadbaart op als waarnemend medisch directeur. Er zijn kamers met zes bedden, ka mers met vier bedden, twee-persoons- kamers voor echtparen en kamers voor één persoon. De kliniek beschikt, over een polikli niek en een dagbehandelmgscentrum. De entree is voorzien van automatisch werkende deuren, zodat de patiënten zich, indien hun gezondheidstoestand zulks toelaat, zonder hulp naar buiten kunnen begeven. Niet gemakkelijk is de bereikbaar heid: bus 35 en de tramlijnen 4 en 5 komen niet zo ver uit de buurt, maar een directe verbinding met tram of bus is er niet Interessant is de keuken, die een centrale keuken is voor de andere complexen van Humanitas, die in Rot terdam verspreid staan. Deze keuken is een diepvrieskeuken met als gun stig gevolg, dat iedere bewoner van een bejaardenhuis van Humanitas of van de Humanitas-kliniek altijd een goede warme maaltijd krijgt De af zonderlijke keukens in de bejaarden huizen dienen voorts slechts tot ont dooien en verwarmen van de maaltij den. (ADVERTENTIE) Begrafenis- en crematie- verzorging A. W. v. Mourik Dr. Zamenhofstraat 71 Roitterdam-16 Tel. 13.64.68 - 20.88.84 - 20.95.36 Dag en nacht te ontbieden Rouwkamers beschikbaar in alle stadsdelen. M een uitgebreider natuurgebied te scheppen kan geen doorgang vinden. De schooltuintjes bij het griend kun nen niet worden verplaatst en de grond aan de andere zijde van de Koninginneweg is bestemd voor wo ningbouw. De heer Roeterink lichtte voorts de plannen voor het al gedeeltelijk aan gelegde wijkpark in IJsselmonde na der toe. Hij gaf een. uitgebreide voorlichting over de kinderspeelplaats, waar veel ruimte wordt gegeven aan de fantasie van het kind. Er bestaan plannen- voor een klimhuis op een bult, met daaromheen zand, gangen op verschil lende hoogten, een klim'schelp' met keien en misschien zelfs vuurplaatsen met een pijp, waar vuurtjes stoken geoorloofd is en waar voorts de buurtbewoners kunnen barbecuen. Men wil een natuurlijke scheiding tussen de speelhoeken voor grotere en kleine kinderen. Er zou een 'klieder- bak' met mogelijkheden tot graven en dijkenbouw kunnen komen, een kleu terhoekje met besloten plekjes en wat kleine huisjes. Het is de bedoeling een theehuis of restaurant in de buurt van de sport hal bij de rivier te bouwen. Er bestaat een kleine kans dat hiervoor een gegadigde aanwezig is, waardoor de aanleg van het trapsgewijs oplo pende terras aan de vijver versneld zou kunnen worden. In de toekomst zou eventueel een kruidentuin kunnen worden aange legd en vrijwel verdwenen planten een plaats kunnen krijgen in het park. ROTTERDAM De 25e huishoud beurs Femina, die van 6 tot en met 17 oktober in de Ahoy'hallen in Rot terdam wordt gehouden, heeft -dit jaar een record aantal inzendingen: 198. De organisatoren verwachten tijdens deze lustrumtentoonstelling de 2,25 miljoenste bezoeker. Op de 24 vooraf gaande Femina's hebben tot dusver 2.124.500 mensen de beurs bezocht. Bij de officiële opening, die wordt verricht door de commissaris van de koningin in Zuid-Holland, mr. M. Vrolijk, zal de ambassadeur van Noor wegen in Nederland, de heer O. C. Malterud, aanwezig zijn. Ongeveer 50 burgemeesters van Zuidhollandse ge meenten heoben gehoor gegeven aan de uitnodiging zaterdag 7 oktober gast te zijn. Tevens zullen meer dan hon derd bruidsparen uit de randstad, die in september of de eerste week van oktober zijn getrouwd, aanwezig zijn om mee te dingen naar de titel van gezelligste bruidspaar. I i Met wortel en tak en een grote kluit aarde de grond uit Boom met wortel en tak overplaatsen De heren Binder en Versteld zijn namelijk directeuren van Bo'mobiel bv, een bedrijf dat zich toelegt op al wat samenhangt met planten, verplan ten. verzorgen en zo nodig verplegen van bomen. Het bedrijf van Bo'mobiel bv is in middels officieel geopend. Het kan toor is gevestigd aan de Raadhuislaan 24 te Mijnsheerenland. Na de instructieve en met veel kennis van zaken uitgesproken inleiding over de betekenis van bomen voor de ge zondheid van de mens zegt directeur Binder dat zo'n tien jaar geleden nog soms zeer oude bomen moesten worden omgehakt door bijv. de aanleg van een nieuwe weg of woonwijk. "En dat is nu met cmse boom-trans porteur de Bo'mobiel niet meer no dig", valt directeur Versfeld hem bij. 'Zo hebben we bijvoorbeeld al tiental len bomen, die langs bet Maas-Waal kanaal bij Nijmegen in de weg ston den met succes verplaatst Zijn intact (ADVERTENTIE) nsPS a. JM3 - pf^ 'geif' ftarftKS'T ti-L-TTT du pigs De Bo'moWeldirecteur A. C. Versfeld (links) en M. J. Binder op het halkon van hun kantoor. damesbeurzen zijn leuk om te geven, te krijgen of zélf te kopen..... iets voor U? Nappa en lederen damesbeurzen in de kleuren zwart, blauw, rood en bruin. Deze 2-vaks beurzen koopt U nu door elkaar voor nog géén drie gulden per stuk. Lui*1, Vrijdagavond om 6 uur begint op da parterre de verkoop van deze nappa en lederen dames beunen door elkaar, per stuk voor Géünxel. of schrift, best. gebleven en staan volgend jaar weer volop in blad. Voor goed ontwikkelde bomen, die soms honderd of meer jaar nodig hebben gehad omeen dergelijke omvang te bereiken, is om hakken toch eigenlijk onaanvaardbaar. In deze tijd, nu langzamerhand ieder een begrijpt wat bomen voor ons milieu betekenen, moeten we er sa men voor zorgen dat geen boom onno dig meer sterft.' De Bo'mobiel (waaraan het bedrijf zijn naam ontleent) lijkt op het eer ste gezicht een zwaar voertuig voor grondwerk of wegenaanleg. Met de aan een voorzijde bevestigde steek schop graaft de Bo'mobiel eerst voor zichtig de grond rond de boom los, waarna hij m staat is de boom 'met wortel en tak' (plus nog een geweldi ge kluit aarde) op te tillen en te verplaatsen, bijvoorbeeld naar een reeds eerder gegraven gat. Van de twee bestaande types Bo'mo biel kan de 'kleine' bomen aan tot een diameter van 50 cm. De grote maar dat is dan ook de grootste bomentransporteur van Europa' kan met zijn 20 ton aan hef- en graaf kracht bomen tot een diameter van 80 cm van hun plaats tillen. De heer Binder: 'Bo'mobiel bv kent aan deze machine bijzondere waarde toe, bijvoorbeeld voor bet beplanten van nieuwe, vaak zo ongezellige kale, woonwijken met volwassen bomen, maar ook voor het behoud van volwassen bomen die soms moeten verdwijnen bij de aanleg van een gebouw of weg.' 'We nemen', zegt collega Versfeld. 'die bomen eenvoudig in opslag tot ze weer ergens anders gebruikt kunnen worden. We hebben dan ook al een 'bomenbank', vanwaar volwassen bo men 'uit voorraad' kunnen worden geleverd. Die bomenbank bevindt zich in Rhoon, Daar, aan de Achterdijk, komt ook ons nieuwe kantorencom plex. De eerste paal is daarvoor reeds geslagen.' 'Maar', zegt directeur Binder, 'We houden ons niet alleen bezig met het boompje verwisselen. Ook de boomge neeskunde is een tak van ons bedrijf. Speciaal daartoe opgeleide boomchi rurgen zijn in staat bomen die zijn aangetast, bijv. door inrotten of door blikseminslag, nog te reiden.' Het blijkt nog niet alles te zijn, toont Bo'mobiel beschikt ook over appara tuur om zogenaamde 'gasbomen', die in de buurt van een lekkende aard gasleiding staan, weer wat frisse lucht in de wortelgrond te verschaffen. Hierdoor kunnen bomen tot de lekkage is gerepareerd behouden blijven. Bovendien kan het bedrijf - in samenwerking met Hansa Luftbild de gezondheidstoestand van bomen en boomgroepen in een groter gebied regelmatig controleren. Dit geschiedt vanuit de lucht mei infra-rood foto grafie. De toekomst? Ook daar hebben de beide nog jeugdige directeuren hun plannen voor. Ze zien namelijk goede moge lijkheden voor het inschakelen van he likopters bij het transport van bomen over grotere afstand en vanaf plaatsen die voor Bo'mobiel onbereikbaar zijn. 'We hebben hier in Mijnsheerenland al een helikopterveldje klaar liggen', zegt directeur Binder tenslotte in zijn riante villa in Mijnsheerenland, aan aan de Raadhuislaan, die, hoe kan het ook anders, aan beide kanten volge- groeid is met prachtige bomen. ADVERTENTIE

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1972 | | pagina 1