Gouda 'claimt' 200 goedkope woningen ehiedam in januari naar stadskantoor Speeldagen voor jeugd i:5 198 druiven 198 189 Ül] 3 ij éi lJ E 'S kippe soep R appel moes i lunch hap halva rinè IS kersen KM k/tfrH m o deGi\rrler is De Hang gaat zestig jaar in tijd terug Zwervers won in de slotfase varkens schnitzel hamlappen gehakt halfom half sinaas appelen 10 stuks B0EKETTERIE cyclamen hazelnoot schuimtaart lampen levercocktail bitterballen punt boursin rosé d'anjou bordeaux stokbrood cotes du rhöne Wonde naar Tirol Plannen voor woningbouw rond Plein 1953 Rozenburg wil oeververbinding PSP-lijst Speelstad jeugd in Kralingen 'Steen goed' in Hillegersberg Inzameling Fusie schoolartsendien sten 'Kerken' in de Doelen §s Toonkunsfuitroering Kon. onderscheiden Geen voorrang verleend Krachtstroomkabels gestolen van bouwwerk YRQOW/KW'ARTET DONDERDAG 12 OKTOBER 1972 GOUDA Het Goudse gemeen tebestuur wil graag meeprofite ren van het 'project goedkope woningen', dat het ministerie van Volkshuisvesting op stapel heeft staan. B. en w. hebben bij het mi nisterie reeds een claim voor 200 van deze huizen, die slechts 150 gulden huur per maand zullen oen, ingediend. DR15 spaanse kilo 100 watt 75 watt spelen geen spelletje met üw huishoudgeld. Wij bieden u gewoon de beste kwaliteit tegen de laagst mogelijke prijs. Recht op de vrouw af, voordelig, eerlijk en doorzichtig. Kijkt u maar. Oké? blik 4 borden 79 iiterblik-69 blik 200 gram 99- crox kuipje 250 gram 59 op zware siroop 3/4!iterpot I 408 I termos demi-sec 0,7 liter295 rood ofwit 'Wellicht is het eer: voorbarige claim. In ieder geval wilden we er snel bij zijn', zo verklaarde wethouder drs. J. Borgman (ruimtelijke ordening) tij dens een gecombineerde commissie vergadering in het stadhuis, liet wa ren de commissies voor volkshuisves ting, sociale dienst en GG en GD, die zich als eerste met de begroting 1973 bezig hielden B. en w, hebben bij het ministerie twee belangrijke motieven voor de bouw van goedkope woningen aange voerd De belangrijkste is de sane ring, waardoor vele gezinnen met be trekkelijk lage inkomens hun goedko pe huizen moeten verlaten. Zij 1 tin nen geen 200 tot 300 gulden voor een nieuw huis opbrengen. Het tweede motief van b. en w. is bet feit dat Gouda een. grote arbeidersbevolking kent en dat de woningbouw daar voor een flink deel op af moet worden gestemd. Drs. Borgman deelde voorts mee, dat oude, nog in redelijke staa verkeren de woningen zoveel mogelijk zullen worden opgekocht en opgeknapt. Dit gebeurt, dan met subsidies van het rijk. Met betrekking tot de nieuw bouw stelde wethouder Borgman, dat volgende maand de eerste paal de grond in gaat voor een complex van 520 woningen in Bloemendaal. Hier toe behoren 400 goedkopere wonin gen, die krachtens het project 'experi mentele woningbouw" worden gereali seerd. Volgens wethouder P. Binee (sociale aangelegenheden) zijn er met (Goud se) artsen besprekingen gaande om te tijci op zich laten wachten. Voorlopig moet men in BloemendaaJ volstaan met een bureau van het Groene Kruis dat in de onderbouw van een fiateomplex wordt ingericht. Wethouder Binee stelde voorts een fusie van de schooltandartsendiensten van Gouda en Lek en IJsse! in het vooruitzicht. De gemeente Waddinx- veen zal zich daarbij aanslus*en. De nieuwe gemeenschappelijke dienst zal de scholen tweemaal per jaar met mobiele praktijkruimten' geheel ingerichte wagens bezoeken. SCHIEDAM z De verhuizing naar o iu.jwouvvc stadskantoor aan de Em mas traat is vastgesteld in de week van 8 tot en met 12 januari 1973, Het definitieve verhuisplan zal in decern- ber worden vastgesteld, maar deze datum is alvast bekent, gemaakt om bij de verhuizing de betrokken ge meentelijke diensten en secretarie-af delingen enig houvast te geven in het voorbereidende werk. Bij de verhuizing zal de dienst voor gemeentewerker! op 8 januari het spit afbijten. Deze dienst krijgt de be schikking over de etages 9 tot en met 14. De gemeentelijke woningdienst is op 10 januari aas de beurt voor de verhuizing naar Je 7e en 8ste etage (Met de bedrijfseconomische dienst op de 9e etage). De 8e etage is gereserveerd voor het college van burgemeester en wethou ders, terwijl in de etages 1 t,m. 5 de secretarie-afdelingen worden onderge bracht, verhuizend in de periode van 10 t.m. 12 januari. komer tot een groepspraktijk in de ivijk Bloemendaal, Deze praktijk zal 111 een onderdeel vormen van een groot gezondheidscentrum, waarin ook de Qlilrlrartroor» m£yf kruisverenigingen en andere organisa- OilJvJVvJl VCC1 IliCL ties op het terrein van de gezond heidszorg zullen participeren. Het complex zal overigens nog wel enige ROTTERDAM Op initiatief van de Raad voor de Lichamelijke Opvoeding zaüen dit jaar voor het eerst in samenwerking met een aantal club- en buurthuizen tijdens de herfstvakantie speeldagen voor de jeugd worden ge- srganiseerd. De achtergrond hiervan is dat door de verkeersdrukte het 'Oud Hollands* kinderspel nog slechts weinig op straat kan worden beoe fend. De gelegenheid tot het meedoen aan dergelijke spelen wordt tijdens de herfstvakantie weer ruimschoots gege ven op een aantal veilige plaatsen in Rotterdam, Het ligt in de bedoeling dat in de vakantieperiode tussen 16 en 20 okto ber steeds van 10 tot 16 uur, met onderbreking tussen de middag bij sporthallen en lokaliteiten in alle wij ken zoveel mogelijk buiten wordt ge speeld met dc mogelijkheid om bij slecht weer de spelen binnen te hou den. ROTTERDAM De dienst voor stads ontwikkeling komt zeer binnenkort met een plan voor woningbouw rond het Plein 1953. Zodra dit plan binnen is, zal de wijkraad voor Pendrecht in een speciale vergadering de tekenin gen en maquêtte bespreken. Daarbij zal dan ook de werkgroep Plein 1953 van de wijkraad zijn ideeën over de toekomst van het plein bekend ma ken. Op de wijkraadsvergadering van maandagavond kwam het plein weer «ons aan de orde, ditmaal naar aanlei ding van de direkteurenvergadering, waar de piempiannen een belangrijk gesprekspunt hebben gevormd. Be wijkraad was weinig te spreken over het feit, dat de dienst voor stadsontwikkeling met een plan komt, terwijl men In de wijkraad al gerui me tijd met het plein bezig is. Ir. B. Fokkinga, directeur van de dienst van stadsontwikkeling, heeft echter verklaard dat het plan bedoeld ls ls gesprefcsbasis. Het voorziet uit sluitend in woningbouw, maar aan speelvverktuigen, rolschaatsbaan en wjjkaccommodatie is bijvoorbeeld nog niets gedaan. De wijkraad kan daar over nog allerlei suggesties doen. Op de direkteurenvergadering is weer eens een lans gebroken voer de Stich ting Chillup, die zich bezig houdt met ruimte voor de jeugd. Maandagavond werd meegedeeld, dat de bouwvergun ning binnen is. De houten keet, die al geruime tijd is opgeslagen, zal nu worden gebouwd zodra de investe ringssubsidie binnen is en er voldoen de medewerking is gevonden. RIDDERKERK Zaterdag is er weer de jaarlijkse fancy-fair var. de lagere schooi 'De Woude' aan de J. S. Bach- straat in de wijk Slikkerveer. Als thema heeft men gekozen 'De Woude in Tirol' en dankzij de medewerking van het Oostenrijks Verkeersbureau zijn Je stands authentiek ingericht. Op het dak van de school is een ski lift gebouwd waarmee de aandacht van de voorbijgnager wordt getrok ken. De opbrengst van deze fancy-fair wordt besteed aan buitenschoolse acti viteiten. Daarmee worden o.a. de schoolreisjes gefinancierd. 'De Woude in Tirol' is gratis te .bezoeken-.van twee. tot. vijf, uur. .s avonds. ROTTERDAM - In een brief aan het college van b. en w. van Rotterdam dringen b. en w. van Rozenburg aan op een spoedige oplossing var, het oeververbindingsvraagstuk. In de brief memoreren b en w. van Rozen burg dat de bereikbaarheid van Ro zenburg steeds moeilijker wordt. De noord-zuid verbinding is een barrière terwijl wij de oost-west-verbind lag met onvoldoende capaciteit dagelijks ondervinden, aldus Rozenburg. Het gemeentebestuur concludeert dat er nog altijd geen plannen zijn geko men om de situatie te verbeteren. Wel is er een toeneming van het verkeer, waardoor de ontsluiting van Rozenburg steeds moeilijker wordt ROTTERDAM Sinds september 1958 worden door de Volle Evangelie Gemeenschap Rotterdam bijeenkom sten gehouden op zondagmorgen. Werd begonnen met een bezoekers aantal van ongeveer 40, nu is dit in de loop der jaren uitgegroeid tot meer dan 350. De bijeenkomsten wor den gekenmerkt door een spontane samenzang en een duidelijke evange- lie-predildng. Juist veel jonge mensen bezoeken ook deze diensten. Vanaf september 1971 vinden de dien sten piaats in de kleine zaal van de Doelen. Van tijd tot tijd worden, deze afgewisseld met een bijzondere bijeen komst in de Grote Zaal van de Doe len. Dit is nu ook het geval op zondag 15 oktober. Medewerking aan deze dienst verlenen o.a. de in Rotter dam bekende zr. Ml P. C. Haayer, alsmede de Bre nband en het Combo van 'De Reddingboot' 100 gram 500 gram L9 500 gram oufspan mm. gewicht 1100 gram per stuk in onze grote supers •240 Sr5 #6 50 60 75" 40 watt 76 60 watt 7U Mum i'fk V P. Driever, bedrijfsleiderdeGruyter Supermarkt, Maarssen 100 gram 05- Hl NIEUW diepvries 9 stuks 180 gram 85 - 39<" 169 <8 J3 0 01 biik 425 gram- 489* fransekaas 75 gram 420 chateau la tour de bellegarde 200 gram -&?- 0,7 liter-29S in het vertrouwde klassieke model 75 0,7 liter 828 ROTTERDAM De PSP heeft voor Jj' deelgemeenteraadsverkiezingen Zuid-West op 15 november de volgen de kandidatenlijst ingediend: 1 A. Geerlngs, 2. van Til, 3. K. H. Sïabbekoorn, 4. J A van der Bie, 5 f G, van Drie, 6 A. Aardoom, 7. J. kraanen, 8 H. C Lagrand, 9. mevr. N. B,ogge-Kat, 10. J C Verbeeck De lijsttrekker de heer A Geerlings van 1962 tot 1966 lid geweest van de gemeenteraad en is bovendien ge nuine tijd wijkraadsiid geweest in Rendrecl.t. Momenteel is hij voorzit ter van het dienstencentrum in Pen drecht. VLAARDINGEN De koren Gloria in Exeelsis Dec en het Toonkunstkoor zullen dinsdag 7 november een geza- melijke uitvoering verzorgen in de Grote Kerk op de Martk, aanvang 20.15 uur. Onder leiding van Gerard Akkerhuis en met medewerking var, het Gewestelijk Orkest voor Zuid-Hol land zullen de koren 'Ein Deutsches Requiem" van J. Brahms en het "Te Deun;,' van A. Dvorak ten gehore brengen. RIDDERKERK Maandagmiddag werd aan de heer G van 't Zelfde de ere-medaille in goud, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, uitge reikt. Hij ontving het eren-metaal uit handen van de burgemeester dr. C. J. Verplanke. middags en van zeven tot tien uur s De heer van 't Zelfde was tot die datum veertig jaar trouw onafgebro ken in dienst bij N.V. Eleetro-Smit, waarvan de laatste jaren als chef tekenkamer Machinebouw. Namens het bedrijf sprak ir. P. Jeltema, lid van de directie. SCHIEDAM In de week van 6 tot 11 november gaat het gereformeerd bejaardencentrum 'De Harg' aan de Zwaluwlaan in Kethel-Groenoord 60 jaar in de tijd terug. Gedurende deze periode zal het bejaardencentrum, dat het nieuwste van zijn soort in Schie dam is, in het teken staan van de periode die ligt tussen 1910 en 1918. Hoogtepunt van deze historische ge beurtenis zal een diner voor de bewo ners zijn waar iedereen in kleding van die tijd zal verschijnen. Ook het diner zal worden vervaardigd san de hand van kookboeken, die in die tijd werden gebruikt. Men is nog op zoek naar oude kle dingstukken uit die jaren, want ook die zijn uiteraard zeer zeldzaam. Ver der heeft gemeentearchivaris drs G. van der Feyst zijn medewerking toe gezegd. Hi; draagt de supervisie over een expositie, waar oude foto's en gebruiksvoorwerpen te zien zullen zijn. Ook oude theeserviezen en kof fiepotten uit die tijd, waarvoor anti quairs wel een paar centen over heb ben, zullen gedurende deze week in het bejaardencentrum ten toon wor den gesteld. De zin van dit alles: men wil gewoon de sleur van dc bewoners eens onderbreken. Daarom gaan de bewo ners in de week van 6 tot 11 novem ber met een ouderwetse .Tan Plezier een rondgang maken door het oude dorp Kethel. Ook komt er eer dia avond in Dc Ark waar beelden uit die lang vervlogen jaren te zien zullen zijn. De organisatoren willen die tijd, die door een groot gedeelte van de bewoners van het bejaardencentrum bewust is meegemaakt, laten herleven. Daarom is ook het koor van het bejaardencentrum bezig met het in studeren van liedjes uit die tijd. Men ■wil alles zo nauwgezet mogelijk na bootsen. ZWUNDRECHT Op de (voorrangs- )kruising Rotterdamseweg - Koningin neweg Laan van Walburg is een aanrijding ontstaan tussen eer; perso nenauto, bestuurd door de 88-jarige heer H. v.d. H, uit Dordrecht en een vrachtwagen, bestuurd door de 35- jarige heer C. van der K. uit Ridder kerk, Het ongeluk ontstond omdat de bestuurder van de personenauto geen voorrang zou hebben verleend. Hij moest, evenals zijn 67-jarige echtgeno te, die bij hem in de auto zat, met lichte verwondingen naar Refaja wor den gebracht. ROTTERDAM De commissie va kanti ebesteding, wijk Kralingen, gaat in de herfstvakantie volgende week weer ;en speelstad voor de lagere- schooljeugd organiseren, Deze keer wordt de speelstad op twee plaatsen gehouden: in gebouw De Kraal, Waterloostraat 164, en gebouw Jaffa, Frits Ruysstraat 17. Verleden jaar trok Speelstad ongeveer 600 kinderen per dag. De opening wordt dit jaar verricht door de beken- de Feyenoordspeler Wim van Hane- g&m, op maandag 16 oktober om half- tien in De Kraal en om tien uur in Jaffa ROTTERDAM De .vereniging "Ter- bregge's Belang' organiseert de kera- miektentoonstellinj 'Steen Goed'. De ze expositie wordt van dinsdag 24 oktober tot zaterdag 28 oktober ge houden in de zaal van de speeltuin vereniging 'Hillegersberg' aan de Mo lenhoek 10. De expositie is dagelijks geopend van 2 tot 5 en van 7 tot 9 uur. De officiële opening wordt verricht door drs. Chr. Schreuder, voorzitter van ie vereniging 'Terbregge's Belang'. Voor de leder van de vereniging is de tentoonstelling geopend op dinsdag 24 oktober. Van een correspondent LEERDAM Dezer dagen is in Leerdam de eerste lading af- valglas uit Nederlandse huis houdingen gelost voor het 'proefproject hercirculatie van De Vereenigde Glasfabrieken. De inzameling van gebruikt glas begint nu goed op gang te komen dank zij samenwerking tussen de Industrie (de 'Veree nigde Glasfabrieken' hebben voor de proef drie ton uitge trokken), de overheid, actie groepen en glashandels Albert Heijn en De Spar en misschien binnenkort nog andere groot winkelbedrijven. Minister Stuyt heef kort gele den alle 'Nederlandse gemeenten in een brief medewerking ge vraagd voor de proefnemingen van de zijde van de industrie. Het departement heeft de 'Stichting verwijdering afval stoffen' aangewezen als instan tie voor de bestudering van het vraagstuk van hergebruik en re generatie van afvalstoffen, als mede voor begeleiding en coör dinatie van onderzoek in de praktijk. De bewindsman vraagt in het bijzonder 'op grote schaal medewerking te verlenen aan een proef van de glasindus trie om gebruikt verpakkingsglas aan te wenden- in het pro- duktieproces*. ROTTERDAM Zwervers bleek ach tegen de zondag derde klasser DHZ nog niet helemaal te hebben hersteld van de 'Map', die men tegen Excelsior P opliep. De combinaties Hepen veelal spaak, hetgeen eveneens een verdien ste was van doelman De Neef en de beheerst optredende aanvoerder Cut- zen. Voor de pauze stichtten Van 't Hof en W. Zaal (na rust vervangen) dikwij'paniek in de IJssetaondse achterste lijn, waarin De 'Weert en Heiden aanvankelijk niet htm draai konden vinden. In het tweede bedrijf vlotte het beter bij Zwervers. Nadat arbiter Kardux - op advies van de DHZ-gTemrechter- een treffer van Eyfferl had afge keurd, had Zwervers vijf minuten voor tijd wél succes. Het was Pierre Eijfferts notabene de rechtsback- die een combinatie met Leo Vos op juiste wijze afrondde: 10. ZWUNDRECHT De directie van de Fa Dubbers, welke werkzaamhe den uitvoert aan het In aanbouw zijnde viaduct Munnikensteeg, heeft bij de politie aangifte gedaan van diefstal van. ongeveer 400 netar vier» aderig kraehtstroomkabel. De waarde hiervan bedraagt ongeveer 3200. J>e diefstal zou in september zijn ge pleegd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1972 | | pagina 1