Vragen over m 'Ruimte' Pannekoeken Koopmans Leerlingen hebben veel interesse voor politieke partijen Hittegolf oorzaak ICI-brand 71 Schip-van-plezier naar wijnhaven LucMhaveh Rof^ërflaih kampt niet onzekerheid Zo klaar en wat een feest. AGENDA tumtegeef: geschenkbon Vliegtuig in sloot Vragen over fenollozing verlovingsringen ^vanyrland r r i J 7 yiug eierpannekoekmeeL TROlTW/KWARTgr DONDERDAG 9 NOVEMBER 1972 REGIO R3 ROTTERDAM Staatssecretaris drs. K. W. Buck van Volkshuisves- mg en RuimtelijKe Ordening, gaat in principe akkoord met de opzet van Het plan. dat dooi* de Stuurgroep Rubroek is opgesteld voor de econstructie van het stadsdeel Rubriek. Het voorziet in de bouw van vnA Tmng<ln' 217 woninsen voor bejaarden, 202 verzorgingsbedden - -- voor bejaarden en verder van ruimten voor winkels, kantoren een ia dezewijk die voor de huidige dienstencentrum en 580 parkeerplaatsen. Onder leiding van wet- bewoners betaaibaar "J"'- houder H. W. Jettinghof heeft een Rotterdamse delegatie in Den Haag een uitvoerig gesprek gehad met de staatssecretaris. BOTTERDAM Als alle kiezers zo geïnteresseerd zijn als de leer lingen van de MTS voor de Meubi- lerings- en Houtbedrijven, dé Christiaan Huygensschool MTS' en de - leraressenopleiding De Windroos, mogen de politieke partijen zeker niet klagen en zou een massale opkomst bij de ver kiezingen op 29 november te voorspellen zijn. IliSiliiMiiiiiiiti ïiBiüir vandaag en morgen ROTTERDAM Oud-Delfshavcn wordt vandaag van het probleem Sea Mermaid verlost. Het sehip-van- plezier zal naar dc Wijnhaven worden verhaald. Rond het Rotterdamse schip ontstond in Oud-DeJf'shaven dc nodige beroering omdat de ligplaats vlak voor de deur van het jeugdhuis Piet Hein was uitgekozen. Aanvankelijk opereerde het vaartuig vanuit de Coolhaven maar omdat deze haven uitgebaggerd moest worden werd in overleg met dc Rotterdamse havendienst naar een andere ligplaats uitgekeken. Na de tijdelijke ankerplaats in de Voorhaven wordt dat nu de Wijnhaven. Een aantal ouders van kinderen uit ïn z^er z?.l .ver: Deltshaven had hun kroost verboden naar het jeugdhuis Piet Hein te gaan zolang het schip met meer dan - van d'e iUChihaven worden^ gegafan- twijfelachtige reputatie voor de deur lag. deerd. ROTTERDAM Naar aanleiding van het politie-optreden in de open jonge- rensoeiëteit 'Ruimte', in de Gaffei- dwarsstraat heeft het socialistische ge meenteraadslid ,T. Mastik aan b. en w. gevraagd waarom er vóór tot deze actie werd overgegaan geen overleg is geweest tussen de verantwoordelijke politiefunctionarissen en vertegen- woordigers van de jongerencentra, de adviesgroep inzake het drugbeleid, de EJAR. of de afdeling sociale psychia trie van de GG en GD De heer Mastik vraagt of de politie op de hoogte was van de eigen activi teiten van de open jongerencentra ter beteugeling van de handel in hard drugs. Hij wil ook weten hoe dit politie-optreden moet worden beoor deeld in het licht van het beleid van b. en w. ten aanzien van dé open jongerencentra en van het drugbeleid van gemeenteraad en b. en w. Verder vraagt de heer Mastik of poli tie-optreden in deze omvang op grond van de beschikbare feiten gerechtvaar digd is. Hij meent, dat het op deze wijze inzetten van "de politie in een wi]k die onder spanning staat, rei- effecten; op grote' schaal zou kunnen uitlokken, dat het bijdraagt tot een onverdiende stigmatisering van de open jongerencentra en dat zo'n. stig matisering de ten uitvoerlegging van het drugbeleid van raad en b. en w. frustreert. Na de inval door de politie werd gesproken van een geslaagde inval met een teleurstellend resultaat. Cfn.traal hierbij stond de vraag wat gemeente, IVijkorgaan Cruoswijk, de afloop van het gesprek verheugd over de toezeggingen van dé staatssecreta ris. 'Ik schort echter mijn oordeel nog wat op tot de studie is voltooid en gebleken is of deze toezeggingen vol doende zijn om woningen te bouwen ADVERTENTIE Kom S december jr vorrèssend origineel T 1 voordedag-— Geef 'n *^vooreen Blijdorp jaarabonnement D'r is niets waarmee u een dierenlief hebber blijer maakt. En dèt voor f 20.-. Voor65+ersf 12.50. Stort. Kado-idee 2: onder vermelding Bli|don> diorenwlel van wat u wenst, 'n unieke draai- vr&fa 't betreffende schijf die ailes bedrag op verteltover30 A giro304741 van. dieren f 2.25. in. - aL Diergaarde liWVmM Blijdorp de toekomstige huren zouden worden. Berekeningen, door de stuurgroep ge maakt, hebben uitgewezen dat de nor male huurprijs van 508,80 door mid del van objectsubsidies en individuele huursubsidies kan worden terugge bracht tot een bedrag van 315 per maand. Aangezien tijdens een recente vergadering in Rubroek gebleken was dat zelfs een bedrag van 168 als cénzevende van een minimum cao- loon van 14.100 voor velen nog tc hoog zou zijn, werd de vraag onder zocht in hoeverre dit bedrag nog verder kon worden verlaagd. Daarbij bleek dat de bestaande mogelijkheden van individuele subsidiëring, van maximum bijdragen en een toeslag volgens de geldende tabellen nog niet leidden tot een oplossing die naar beide kanten bevredigend was. Wel bleek ce heer Buck zonder meer be reid de huurprijs terug te brengen tot een bedrag van 200 tot 225. De staatssecretaris zegde eveneens toe, na verdere studie van de plannen, te bezien in hoeverre het mogelijk is, aan bepaalde bestaande regelingen uitbreiding te geven waardoor bereikt kan worden dat een huurquote van ven zesde tot een zevende voor de in Rubroek geldende inkomensniveaus haalbaar wordt. Ten aanzien van het tekort dat het Grondbedrijf te zien geeft voor dit Project, deelde de heer Buck mee binnen de hem gegeven mogelijkhe den te zullen pogen aan de verlangens van Rotterdam tegemoet te komen. Binnen zeer korte tijd zal' er verder ambtelijk overleg plaatshebben om spoedig concreet aan te kunnen geven welke maatregelen door de centrale «verheid genomen kunnen worden om het plan Rubroek te realiseren. De staatssecretaris deed in het bijzonder een beroep op de stuurgroep, waarin DORDRECHT Het centrale meida dres voor'gevallen van wateroverlast is met ingang van heden het hoofdbu reau van 'politie' aan de Nassau weg. Stichting Troostwijk, de Federatie van Rotterdamse Woningbouwcorpora ties en de Ontwikkelingsmaatschappij nv Rubroek vertegenwoordigd zijn, de' Aanvragen om hulpverlening 'dienen plannen snel te realiseren. in de toekomst te worden ingediend Wethouder Jettinghöff toonde zich na via telefoonümtner 30333. (ADVERTENTIE) DONDERDAG 9 NOVEMBER De Lantaren. De Vlaamse auteur Gerard Walschap leest uit eigen werk. 20.30 uur. Rott. Schouwburg: Rott. Toneel met reprises van de blijspelen 'De babysitter' en 'Spook voor twee vrouwen' van Rcné Obladis. 20.15 uur. T.m. 11 nov. Piccolo Theater: Piccoloprodukties van 'Naar huis' van. William Tre vor en 'Sonate van het maanlicht' van James Ritsos. 20.15 uur. T.m. 26 nov., uitgezonderd 13. 17 en 20 nov. In den Twijfelaar: Peter Goedhart, begeleid door Mariette ïtouppe vd Voort, fluit en Wim Spruyt, gitaar, zingt liederen op muziek van Thc- odorakis. 20.30 uur. T.m. 1 nov. en 16 t.m. 18 nov. VRIJDAG 10 NOVEMBER De Doelen gr.z:: Promenadeconcert door R.Ph.O. o.l.v. Willi .Bos- kovsky. Werken van Weber, Schu bert, Strauss, Ziehrer en Sup'pé. 20.15 uur. Zaterdag: idem. Schiedam. De Teerstoof, Nieuwstr. 12. Figurentheater Triangel: Pop penspel. 21.00 uur en zaterdag: Pantomimetheater Bob van Reyn 'Compromis'. 21.00 uur. ZATERDAG 11 NOVEMBER Maassluis, Grote' Kerk. Koorconcert door de Young Credo Singers o.i.v. Arie Pronk. Jan van Weeldeii. or gel, en de jongenssopraan Henry Schipper. 20.15 uur. Brcepleinkerk. Chr. Zang en Orato riumvereniging Sursum Corda m.m.v. Trudi Koeleman, sopr.: Rei-' nata Heemskerk, alt; Michiel ten Houte de Lange, tenor; Gerard Re- ker, bas. en Jacq. van Oortmers- sen. orgel. Gew. Orkest- voor Z.H. Dirigent Jan de Breet. Werken van Haydn, Brixi, Bach. IÖndel en Haydn. 20.15 uur. De Doelen gr: z.: Fleetwood Mac. 24.15 uur. Slccuwijk. Gerei. kerk. Brabants Orkest o.l.v. de Amerikaanse gast- dirigent James de Preist Soliste: Emmy Verhey, viool:. Werken van Tsjaikofsky en Berlioz. 20.00 uur. Groot Ammers. Herv. Kerk.' Frans van Tilburg speelt werken van Bach. Handel, Franck, Callaerts, Jan Zwart en de concertgever. 20.00 uur. De Doelen hal gr.z.: 'Noach's vloed.' zang en muziekspel van Benjamin Britten door docenten en leerlingen van het Rotterdams conservatorium. Alg. leiding Kees Stolwijk. 15.00 uur. Nieuwe Oosterkerk. Gerdesiaweg (Oostplein): Laurens van Winger den speelt werken van Buxtehude. Bach, Krebs en Franck. 20.15 uur. Ridderkerk. Herv. Kerk (Singel kerk). Ingebruikneming nieuw or gel met een concert van Koos Bons (adviseur) uit Maassluis., Hij speelt werken van Bach, Couperin, Wal- ther, Franck, Widor, Reger, Boell- man en improvisatie. 19.30 uur. Werkendam. Herv. kerk. Ilenk G. van Rutten speelt werken van Bach, Franck e.a., en improviseert. 20.00 uur. ZONDAG 12 NOVEMBER De Doelen kl.z. 'Drie eeuwen mu ziek'. Anner Bijlsma en' Wim Straesser. celli; Anthonie Woodrow en Rudolf Senn, contrabas. Wer ken van Mozart, Galli, Telema^n. Banner en Romberg. 11.00 uur. De -Doelen gr.z.: Ike and Tina Turner:- 19.00 en 22.00 uur'. MAANDAG 13 NOVEMBER Laurenskerk. Concert op twee or gels door Eald Kooiman uit Am sterdam en Gert Oost uit Amstel veen. 20.15 .uur. DINSDAG 14 NOVEMBER Rott. Schouwburg. Nationaal ballet met 'Gisele' m.m.v. het Bolstoi bal let uit Moskou. Begcl. Ned. Balie- torkest. 20.15 uur. De Doelen gr./.. Rotterdams dames koor o.l.v. Riet Struyck 'm;m.v. Jennie Veeninga, sopr.; Caroline van Hemert, mezzo sopr.; Peter Melis, tenor; Robert Holl, bas. Uit voering van Verdi's Requiem. 20.15 uur. WOENSDAG 13 NOVEMBER De Doelen hal gr.z.: RKS Koffie concert vim Ludwig Olshansky, pi ano. 12.45 uur. De Doelen gr.z. Brasiiiana. Carna val in Rio. Zuiamerikaanse show. 20.15 uur, DONDERDAG 16 NOVEMBER De Doelen gr.L R.Ph.O. o:l.v. Hans Vonk. Solist: Claudio'Arrau, piano. Werken van Ruyneman, Liszt en Stravinsky. 20.15 uur.' 17 nov. idem. VRIJDAG 17 NOVEMBER De Doelen, kl.z. Stem des Volks Rotterdam o.l.v. Adri Slotemaker m.m.v. Karin Ostar, sopr.; Rudy de Heus en Nick de Rooy, piano. We'rkèn van Havdn, 'Mozart,' Schu bert. Mendelssohn en Brahms! 20.15 uur. De Doelen' gr.z. Alice Copper. 24.15 uur.. Pirco!otheater: Rotterdams Dans centrum met 'Ontstaan en groei'. 30.15 Uur. ZATERDAG 18 NOVEMBER Rott. Schouwburg. Rott. Toneel met première van 'De man. het beest en de deugd', blijspel van Luigi Pirandelli in regie van Ro bert. Sireygeol. 2045 uur. Zondag: idem. De Doelen gr.z.: Rott. Geref. gem. koor Canticum Novum met het Gew. Orkest voor Z.H. Solisten: Nelly vd Spek. sopr.; Elisabeth Cooymans. alt: Marinus van Alte- na. tenor: Arie J. Keyzer, orgel; Wout Blacquiére. clavecimbel. Werken van Bach, HSndel én Haydn. 20.15 uur. De Doelen hal gr.z.: Knaakconcert, eerste uit de serie van zeven door het Concertgebouw Orkest m.m.v. Elisabeth Lugt. sopr.; Chaia Ger- stein. piano. Werkénvan Pezel. Bério. Serocki. Jurriaan Andries- sen en Stravinsky24.15 uur. Pernis. Herv. Kerk. Chr. Zang- en Oratoriumvereniging 'Sursum Cor da' Pernis met Handels oratorium 'Samson' m.m.v, Magda van Oor schot. sopr.; Man Baks, alt: Jouke Krediet, tenor; Ted Schoroke: bas; Jaap .Zwart, orgel. Orkest: Arch an gelo Corelli.Dirigent Dirk Jansz. Zwart. 20.00 uur. .ZONDAG 19 NOVEMBER 'Laurenskerk. Cantatedienst. Schützherdenking. Musikalische Exequin. Medew. Leids Kamer koor. Ned. Solisten ensemble. Lei ding: Barend Schuurman. Joh. Th. Lemckert, orgel. 19.00 tot 20.00 uur. Woensdagmiddag vuurden een groot aantal leerlingen van deze scholen in het Hofpieintheater hun vragen af op vertegenwoordigers van de politieke partijen. Discussies die volgden, wa ren zeker niet voor de poes en meni ge politicus kreeg het die middag zwaar te verduren. Vooral het onder wijs stond in het middelpunt, .hoewel gespreksleider Koos Postema enkele malen van onderwerp trachtte te ver anderen. Een moeilijke opgave, want juist voor deze leerlingen, die tot de 'jonge kiezers' behoren, weegt het onderwijs - hun opleiding - en daarna hun toekomst bijzonder zwaar. Herhaalde malen klonk de vraag hoe het straks staat met de mogelijkheden om een baan in het eigen. vak. waar voor zij zijn opgeleid te krijgen. Vooralde leraressenopleiding schijnt óp dit punt nog wel eens met,moei lijkheden te kampen zoals uit de vragen bleek. En helemaal tevreden met het antwoord van WD-vertegen- woordigster mevrouw drs. N. Smit- Kroes waren de leerlingen miet, om dat zij meer- belangstelling wilde schenken, aan kleuter- en basisonder wijs. Een felle, aanval op het partij-pro gramma kreeg ook de heer P. j. A. van der Sanden (KVP) te horen. Enkele leerlingen vroegen zich af waarom de kinderbijslag voor het eer ste kind moet worden bevroren. 'Ze willen nu al aan een tweede kind beginnen', zo riep een leerling, waar op Koos Postema zich afvroeg of Ne derlands niet tot een verplichte vak ken behoorde. De heer Van der Sanden legde uit dat het geld dat op deze manier bespaard wordt, zal worden gebruikt in het kader van een pensioenvoorziening voor .iedereen, wat een aanvulling op de AOW betekent. Voordat deze voor zieningen worden getroffen, zullen er van dit geld woningen gebouwd wor den voor gezinnen met lagere inkor mens. Woningen, waarvan de huur niet hoger zal mogen zijn dan een 150 gulden. Óp de vraag waarom dit geld niet uit de defensie-pot lcon^komen of door. te bedanken voor het lidmaatschap van de NAVO,- antwoordde de heer Van der Sanden,. dat de defensie op peil moet wordén gehouden. 'Ik wil in elk geval alle jóngeren ".beschermen tegen; een situatie 'Zoals we die in '4Q-'45' hebben meegemaakt.' Maar ook die bescherming kon moeilijk genade - vin- den in de ogen van de jonge kiezers: 'Wat moet ik'straks verdedigends dé: inflatie verder doorzet, niet mijn ei gen kapitaal maar dat van een ander', zo riep er een. Antwoord van de heer Van der Sanden: 'In elk gevalhef recht om hier te zeggen wat je wil.' De CPN bij monde van de heer Pieters richtte een felle aanval tot Koos Postema, na diens opmerking dat het toch wel prettig zou zijn als de Russische Staatstelevisie eens wat beelden van 'vrijheid' zou laten zien. 'Pers en televisie bewegen zich alle; maal op hetzelfde rechtse vlak', aidus de heer Pieters. 'Ik* heb nog nooit "beelden, van CPN-congressen op de televisie gezien.' Dc opmerking van Koos Postema dat televisie-reporters de toegang tot deze congressen wordt geweigerd, noemde hij een pertinente leugen. Dit werd weerlegd door Koos postema met de woorden: 'Marcus Bakker weigert con sequent om zich in een Vara-rubriek te laten interviewen.' Waarmee ook dit onderwerp werd besloten en het programma van de AR een veeg uit de pan kreeg: 'Waar om zijn er vrijwel geen confessionele uitgangspunten te vinden in het pro-, gramma van de confessionele partij- en?', zo vroeg een leerlinge zich af. ROTTERDAM De steekvlam op het terrein van ICI in Rotterdam op 25 jui: als gevolg waarvan negen brand weerlieden gewond raakten, is veroor zaakt door de hittegolf in de week van 17 tot 22 juli. Tot deze conclusie komt de officier van justitie na een onderzoek naar de oorzaak van het ongeval door de Rotterdamse recher che. de arbeidsinspectie, en de Keu ringsdienst van Waren. In de opslagruimte bevonden zich or ganische peroxyden waarin broei ont stond. Het onderzoek heeft uitgewe- zen dat de opslag zowel als de bestrij ding van de broei zeif niet in strijd was met enig wettelijk voorschrift. De (brand is veroorzaakt door een aantal tekortkomingen van technische en organisatorische aard zonder dat gesproken kan worden van grove nala tigheid of grove schuld. Wel heeft het bedrijf inmiddels enkele technische voorzieningen aangebracht die een herhaling kunnen voorkomen. ROTTERDAM Op de Luchthaven Rotterdam is woensdagmiddag om streeks kwart voor vijf een Ameri kaans legervliegtuig bij een landing in een sloot terecht gekomen. Het vliegtuig, een acht-persoons Beachcraft, kwam tijdens de landing op de gras mat terecht, schoot,te ver door en belandde in een loot aan de kant van de Gckro. Het staat met de neus in het water, waar het zachtjes is inge gleden. Vandaag zal luchthaven personeel pro beren het vliegtuig uit het water te halen. De twee inzittenden zijn niet gewond. Het vliegtuig/ werd slechts licht beschadigd. Omdat Het een vlieg tuig van het Amerikaanse leger is. wordt het bewaakt door de mare: chaussee. ROTTERDAM Het Rotterdamse raadslid F. van Heezik (soc.) wil van het college van burgemeester, en wet houders weten of het juist is dat de chemische industrie Synres in Hoek van Hollandtot voor kort per dag 1.000 kg fenol in de Nieuwe Water weg heeft'geloosd, zoals Trouw-Kwar- tet heeft bericht, en of het waar is dat deze lozing onlangs op last van het rijksinstituut voor de zuivering van afvalwater "(Riza) Is gestopt. Als 'Synrès-inderdaad fenol heeft-ge loosd op de Nieuwe Waterweg was dat in overeenstemming met de hin-' derwetvergunning - of juist in strijd met deze vergunning, zo wil het raadslid weten. Voorts wil de heer Van Heezik dat burgemeester en wet houders van Rotterdam' enige duide lijkheid scheppen over de vraag of er bij lozingen van fenol in water waar op ook de drinkwatervoorziening deels is aangewezen, gevaren zijn voor de volksgezondheid. ROTTERDAM In één muziekhan-' del aan- de Sehieweg is ingebroken. Met een straat :-;gel wérd de etalage ruit vernield, Een gitaar van 265 gulden werd meegenomen, terwijl voor ongeveer 1.000 gulden schade werd aangericht. Bij een/ inbraak in de Kappersacademie aan 'de Oostzee dijk "werd een geldkistje met: 500 gulden gestolen. (ADVERTENTIE) ADVERTENTIE 8 internationale merken in Europa zonder weerga. JJNBAAN 50-ROTTERDAM Caballero filter Anders dan andere filters passagiersvervoer-daalde met 20 pro cent van 407.000 tot 325.000. Het vrachtvervoer, dat in de eerste zes maanden eveneens met ruim eenvijfde daalde/ kreeg in juli' en augustus dank zij de; Britse havenstaking een opleving. Het steeg in "de eerste acht maanden van dit jaar .daardoor, zelfs met 6 procent: 6.722 ton (6.313 ton in dezelfde periode van vorig jaar). Het- eerste half jaar gaf voor Zestien hoven een somber beeld te'zien. Het aantal vliegbewegingen was 25 pro cent minder dan de eerste zes maan den van 1971. Er werden 22procent minder passagiers geregistreerd: 387.000 (vorig jaar 366.000). Het vrachtvervoer daalde met 22 procent van 5.847. tot 4.542. De cijfers liggen na de resultaten van juli en augustus iets gunstiger, maar zij blijven ruim ROTTERDAM: Rotterdamse Schouwburg: 20.15 'De babysitter' en 'Spook voor Uvee vrouwen'; Hofpieintheater; 20.15 Paul van Vliets show 'Noordwest'Piccolo Theater: Ledenvergadering L. R. Beyaert: De Wlpmo 20.15 'Naar huis' en 'Sonate van het maan» licht'; Stadhuis: 14.00 Gemeenteraadsverga dering; Hoogvliet: geref. gemeente: 19.45 ds Verweij, /dankdienst: In des Twijfelaar 20.30 Peter Goedhart zingt, ALBLASSERDAM: Bovenzaal Mange:. 19.30 Ledenvergadering L. R. Beyaert; De Wipmo len: 19.30 Tentoonstelling Vogelvereniging 'Ons Genoegen'; Het Wapen van Alblasser- dam 20.00 Algemene vergadering IJsclub KRIMPEN a.d. IJSSEL: Kon. Wlllielmina- plein; 19.30 ds. H. Hofman, .dankdienst. SPRANG-CAPELLL: Christelijke Volksbond:- 19.30 Algemenevergadering Christelijke Be- sturenbond. SP1JKENISSE Gemeentehuis: 20.00 Gemeen teraadsvergadering. VLAARDINGEN: Stadsgehoorzaal: 20.00 Con- cert door het Rijnmond Koor. WADDINXVEEN Gemeentehuis: 20.00 Ge meenteraadsvergadering. ROTTERDAM Rotterdamse Schouwburg: 20.15'De babysitter' en 'Spook voor twee vrouwen'; Hofpieintheater: 20.15 Paul van Vliet's show 'Noord West'; Piccolo Theater: 20.15 'Naar huis' en 'Sonate van het maan licht': De Lantaren: 20.30 Gerard Walschap leest uit eigen werk: De Doelen: grote zaal: 20.15 Rotterdams Philharmonisch Orkest; In tien Twijfelaar 20.30 Peter Goedhart zingt; Romanohof: 9.45. 15.00 en 19.45 ds H Hofman, dankdiensten. ALBLASSERDAM: De Wipmolen: 19.30 Ten toonstelling Vogelvereniging 'Ons Genoegen': Het Wapen van Alblasserdam 20.00 Jaarver gadering 'Glijen en Rijen'. GIESSENBURG: Gemeentehuis: 19.30 Gemeen teraadsvergadering. RIDDERKERK; Gemeentehuis 20.00 Gemeen-' teraadsvergadering. SCHIEDAM De Teerstoof: Nleuwstraat 12; 21.Oü Figurentheater Tribgel met poppenspel. ROTTERDAM Het vervoer'op dé beneden het peil van vorig jaar. Rotterdamse Luchthaven is in dè eer- De luchthavendirectie wijdt deze te ste acht'maanden van'dit jaar met ruggang voornamelijk, aan het wegvai- éénvijfde teruggélopen. Het aantal len, van de regelmatige diensten op vluchten nam af met 22 procent. Het Zürich van Swissair. Deze stopte de dagelijkse dienst, die zij tien jaar lang had ;uitgevoérd, november vorig jaar. Swissair, "die overtuigd is van het aanwezige potentieel, was teleur gesteld over de ontwikkeling van de. Rotterdamse luchthaven. Het gebrek aan verbindingen en voldoende facili teiten. waardoor de luchthaven ook voor andere maatschappijen minder aantrekkelijk is",bracht de Zwitsers ertoe met de dienst te stoppen. Een tweede slag was de verdwijning van de Engelse luchtvaartmaatschap pij Channel Airways begin dit jaar. Zijhad een regelmatige dienst over Het Kanaal. Het! wachten is nu op toestemming van de rijksluchtvaart dienst voor de Nederlandse luchtvaart onderneming in oprichting Air Bene lux International, die zowel, de vluch ten van Swissair als van Channel Airways wi! overnemen. De waarnemend directeur van de luchthaven, ir. Th. Brouwer, meent dat er voldoende potentiële klanten voor Zestienhoven zijn. Hij noemt de Lufthansa en Air France. Beide maat schappijen gaven onlangs toe iri prin cipe belangstelling te hebben voor een lijn Frankfort-Rotterdam' en Pa rijs-Rotterdam. Hel: gebrek aan andere doorverbindingen, de huidige finan ciële positie van de 'luchtvaartonder nemingen en onvoldoende faciliteiten op dc Rotterdamse luchthaven weer houden dc buitenlandse ondernemin gen ervan Zestienhoven in hun lucht net op te nemen. Hierbij spelen te vens het samenspel met de KLM en de dreigende sluiting van de luchtha ven een belangrijke rol. Dc luchthavendirectie heeft bij de gemeente een investeringsplan op ta fel gelegd voor de jaren 19731977 ten bedrage van 13.900.000. Hiervan is 6.250.000 bestemd voor de verhar ding van dc startbaan en de ontvangst van zwaardere vliegtuigen. Het overi ge geld gaat naar verbetering van andere faciliteiten, zoals de hangar, vrachtgebouw, restaurant en een nieuw gebouw voor de brandweer. Ruim een miljoen gulden wil de lucht havendirectie bestemmen voor de aanleg van een extra vliegstrip voor dc sportvliegerij. In een commissievergadering van ver keer en openbare werken werd be zwaar gemaakt tegen deze investerin gen. Het PCG-raadslid mr. F. H. Kernkamp, indiener van de motie tot sluiting van Zestienhoven, achtte het prematuur om over nieuwe investe ringen te praten zolang er nog geen beslissing over een tweede nationale luchthaven is genomen. De heer Brouwer meent echter, dat de investeringen noodzakelijk zijn voor de functie, die Zestienhoven de

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1972 | | pagina 1