Klein alarm voor uitslaande brand in loods P. Smit Jettinghoff: besluit Rijnmondraad hoogst onverantwoordelijk Doorlopend geld aditerdehai Daar voel ik wel voor. Explosie in ziekenhuis, verwarming uitgevallen Charlois zoekt secretarie AVENUE AGENDA Algemene Bank Nederland SIlï ri<>vingsrm$€iï Verkiezings vergadering ARP en CHU Vogeltentoonsteïling ^ovarmrland Twee zestigjarige huwelijken Buitengewoon onderwij s zaak van recht Vkadotipkadotipka(f\ groeibriljant, een goede belegging Normale gebeuren niet in de ivar •yy TROW/RVAHTET "WOENSDAG 15 'NOVEMBER 1972 V Pl*lT1P71?1<yPTI r REGIO ïtr &wP$Nj fl? i If fern ROTTERDAM In 1954 werd voor de eerste uitbreiding een urgentieverklaring afgegeven. Het duurde nog bijna twintig jaar voor deze kon worden gerealiseerd. Dit zei wethouder drs. J. G. van der Ploeg (onderwijs, jeugdzaken en vormingswerk) dinsdagmiddag, toen hij de nieuwe vleugel van de L. W. Hildernisseschool voor slecht horende en spreekgebrekkige kinderen officieel zou openen. Die opening verrichtte hij niet zelf. Dat deden de kinderen met een enorme sleutel, één vertegenwoordiger van elke groep, van de kleutergroep tot de oudste. ROTTERDAM Op een melding van het hoofd van de bedrijfs brandweer van de scheepswerf Piet Smit, de heer G. A. Wibier, dat een grote uitslaande brand woede in een opslagloods voor hout heeft de Rotterdamse brand weer klein alarm gemaakt. vandaag en morgen WÊ&4 Siin»ï ROTTERDAM Patiënten en personeel van het Sint Clara- ziekenhuis aan de Olympiaweg hebben zich urenlang zonder ver warming en kookmogelijkheden moeten stellen omdat de schoor steen van het ziekenhuis instortte nadat een verwarmingsketel was geëxplodeerd. Als gevolg hiervan moest ook het sterilisatieproces worden gestaakt. Verwacht wordt dat het totale ziekenhuisgebeu- ren. niet in de war gestuurd zou worden. Met behulp van een nood- schoorsteen slaagde men er tegen drie uur in de nacht in een van de onbeschadigde ketels weer op gang te brengen. kïridsmodfe Holla -yf Ff 1 <yy - J vv XT 1 g% Verbouwing verdubbelt Charloisers L. W. Hildernisseschool weten ervan I* [Fpj«FwwiMnnBpss^BVHSitHwB» I' J^hi, MP •'iuil Sl r! "JLn A. ml lEs'lSiiffiB» I giij >ij,» r it j,!1 1 tl'iUii} het onderwijs en over de bedoeling van de school, die door de uitbreiding in feite geheel is vernieuwd. ROTTERDAM Als men af gaat op de resultaten van het onderzoek dat gisteravond in kiesdistrict 386 is gehouden, loopt het vandaag storm bij de stembussen. Vrijwel alle bewoners bleken op de hoogte van de deelge- meenteraadsverkiezingen en op de vraag of men van plan was te gaan stemmen kwam in de meeste gevallen een bevestigend antwoord. Aan het onderzoek werkten 16 ambtenaren van de gemeentelij ke bureaus wijkaangelegenhe- den en voorlichting mee. Zij belden aan bij bewoners in de Bas Jungeriusstraat, Den Her- tigstraat en Blankenburgstraat en vestigden de aandacht op de verkiezingen, die maandag in Charlois (Rotterdam Zuid- West), Hoogvliet en Hoek van Holland worden gehouden. Daarbij gaven zij 'n informatie stencil af, en het 'geboorte kaartje', dan vandaag bij alle bewoners in de drie wijken wordt bezorgd. Daarin kondigt burgemeester Thomassen de ge boorte van de 'drieling' aan en roept hij de bewoners op aan de wieg te gaan staan door aan de verkiezingen deel te nemen. Het is de bedoeling na de ver kiezingen te bekijken of de stemmingsoproep in kiesdistrict 386 invloed heeft gehad op de opkomst. In het district wonen 1174 kiesgerechtigden, bijna een zevende van de 70.050 kiezers in de wijken Charlois, Pendredit "Wielewaal en Zuidwijk. Wethouder Van der Ploeg gaf het bestuur van de Ammanstichting, waartoe de school behoort, en de directie van de L. W. Hildernisse school als schrale troost mee dat, als in 1954 direct de uitbreiding had kunnen worden gerealiseerd, zij zeker niet zo mooi zou zijn geworden als nu het geval is. De schoolruimte tussen Schiedamse- vest en Baan is nu door de uitbrei ding meer dan verdubbeld. Er kwamen een nieuwe hoofdingang met een ruim schoolplein aan de Pierre Baylestraat, een lokaal voor motorische therapie en gymnastiek, drie etages met klasselokalen boven een begane grond met dokterskamer, administratieve ruimten, een kamer voor directie en een leerkrachtenka- ,mer en magazijnruimten. De heer Van der Ploeg constateerde ADVERTENTIE Of hoe een kleine investering het begin kan zijn van een steeds groetend bezit editileaakundiga f.g.a. diamantexpart gJ.a. lijnbaan 32 te!. 176670 oostaeadijk 755 tel. 722344 tottetdam dat de L. W. Hildernisseschool be- hoort tot de vijf procent buitenge woon onderwijs, die voor de overige 95 procent van de scholenbevolking min of meer een gesloten boek is en die in onze samenleving relatief veel aandacht krijgt. Dit zag hij als een zaak van recht: het onderwijsrecht ligt nog niet vast in de grondwet maar zal ongetwijfeld vroeg of laat daarin worden opgenomen en dat recht geldt vooral degenen die daar- aan het meest behoefte hebben en die in de loop van de geschiedenis het meest zijn verwaarloosd. Namens het bestuur van de Amman stichting belichtte vice-voorzitster me juffrouw W. A. H. Crol enige facetten uit de -geschiedenis van de 58 jaar oude school, die in de oorlog werd vernield en sedertdien.,nogal had ge- zworvén. Namens de inspectie voor het buiten gewoon onderwijs sprekend consta teerde de heer Hofstra dan ook dat het niet zo belangrijk is hoeveel "de schooluitbreiding heeft gekost, omdat zij voor de kinderen enorm veel waard is: zij moeten het hun hele leven doen met de vorming die zij hier krijgen. Dë heer A. Brevé, hoofd van de L. W. Hildernisseschool, sprak tenslotte over De heer Wibier werd gealarmeerd door enkelê mensen van de werf die de brand, toen al uitslaand, meldden. 'Ik sprong op de flets van mijn vrouw, maar stapte vrijwel onmddde- lijk weer -af toen ik in de verte vlammen hoog zag oplaaien en helde de Rotterdamse brandweer. Deze maakte om precies 19.45 uur klein alarm, om vijf minuten daarna eerst midden-alarm te slaan. Het understatement van de Rottedam- se brandweer liep overigens goed af. Behalve de opslagloods waarin diverse soorten 'hout. nodig voor de afbouw van schepen waren opgeslagen kon de timmerfabriek en een aangrenzende montagehal worden behouden. ROTTERDAM: De Doelen: hal: 12.45—13.15 koffieconcert; grote zaal 20.15 Brasillana; Hofpleintheater 20.15 Paul van Vliet met 'Noora-West'; Piccolo Theater 20.15 'Naar huis' en 'Sonate van het maanlicht': Stad huis: 15.00 omnnsstevergadering voor da Bedrijven; Dienstencentrum Orote Hagen: 20.00 Vergadering huurdersverenigmg IJssei- roonde; Willebrordusstraat 119: 20.00 Wij kraadsvergadering Centrum-Noord; JLaurens- kerk: 17.SO—19.SO Pastoraal en groepsge sprek oecumenische ontmoeting voor gebed en genezing, 19.30 liturgische dienst; Palace: 20.00 Feestavond chr. Oranjevereniging Strij ders voor Oranje; Jeruzalemkerk: geref. gem. hv 20.00 ds. P. Overduin; Coïoniastraat 52: chr. gerf. gem. 20.00 Ds. P. V. Zonne veld, ALBLASSERDAM: Herv, Ver. Gebouw: 19.45 Vergadering Ned. Christen Vrouwenbond; De Wipmolen 20.00 Evang. VV. van Beek voor volle evang. gem. GOUDA: Kunstmin: 20.00 Debat PvdA en WD. SCHIEDAM: Jeugduis Lange Haven 97-19.45 Ledenvergadering Ned. Christen Vrouwen bond, afdeling Schiedam-C. ROTTERDAM De Doelen: grote zaal: 20,15 Rotterdams Philharmonisch Orkest; Hofpleintheater: 20.15 Paul van Vliet met 'Noord-West'; Piccolo Theater 20.15 'Naar huis' en 'Sonate van het maanlicht'; In den Twijfelaar: 20.30 Peter Goedhart zingt; Ka- teudreehis Volkshuls: Tolhuisstraat 27; 20.00 Wijkraadsvergadering Katendrecht; Diensten centrum Grote Hagen 20.00 Wijkraadsverga- dersng IJsselmonde; Stadhuis: 14.00 ommls- sievergadenng Onderwijs, Jeugdzaken en Vormingswerk; Panluskerk: 20.15 Lezing Ha venvereniging; Beursgebouw: 29.00 Lezing Ned. Vereniging voor Natuurgeneeskunde; Nebokerk: 20.00 Welkomdienst; Romanohof: geref. gem. 19.45 Ds. Hegeman; Wm. v. Zuylcnstraat 4: geref. gem. 19.45 ds v. Ravenswaaij; Hoogvliet: geref. gem. 19.45 ds A. Hofman ALBLASSERDAM: lchttiskerk: 10.30 Jaarver gadering Confessionele Vereniging Alblasser- dam; Het Wapen van Alblasserdam 20.00 Bijeenkomst WD. BARENDRECHT: 'Spiended': 19.30 Ledenver gadering Woningbouwvereniging 'Patrimoni um' Barendrecht. CAPELLE a.d. IJSSEL: 'Ellm': 19.45 ds J. W, Verwelj. HELLEVOETSLUIS: gemeentehuis 19.30 Ge meenteraadsvergadering. KRIMPEN a.d. LEK Vrije Evangelisatie: 15.00 en 19.30 u ds C. v. Prooijen. KRIMPEN a.d. IJSSEL: Koa. Wilhelmina. plein: 19.30 ds. C, J. v.d. Noort. OUD-BEIJERLAND: Zaal Kerk Julianastraal 19.30 Vergadering Aktiecomité oude wijken. PERNIS: Geref. Jcugdgebouw: 20.00 Vergade ring Ned. Christen Vrouwenbond. ROTTERDAM 'Het zal nu mijn taak worden bij het provinciale be stuur van Zuid-Holland het advies van de Rijnmondraad tot afwijzing van de bouw van een woongebouw voor gast arbeiders in het middengebied ven Hoogvliet omver te praten", zei wet- thouder H. W. Jettinghoff (stadsont wikkeling en volkshuisvesting} in een gesprek dat wij met hem hadden naar aanleiding van de Rijnmondraadsver gadering van maandag. Die vergadering besloot in meerder heid tot een advies aan Gedeputeerde Staten de bouw van dit wooncomplex tegen te houden: het projekt ligt binnen de 'dertig-procents stanklijn' en het gaat niet aan gastarbeiders in een stankgebied te huisvesten en ze ker niet in een hoogbouw-complex, waar zij nog meer last zouden hebben van de stank dan in laagbouwwonin- gen. Tegen een plan van 426 wonin gen in laagbouw in datzelfde gebied had de Rijmondraad geen bezwaar. Wethouder Jettinghoff: 'We moeten in deze zaak twee dingen tegen elkaar afwegen. Wonen in de stank en huis vesting van buitenlandse werknemers. Ik heb de overtuiging dat in dit gebied het wonen in de stank nogal meevalt. Er staan daar méér hoge woongebouwen, zoals een bejaarden- complex en ik heb niet de indruk dat de bewoners daarvan door stank zo worden gehinderd. Het is bovendien nu al duidelijk te merken dat die stank door allerlei maatregelen daalt. Bovendien vind ik het besluit van de Rijnmondraad nogal kortzichtig. Als men Rotterdam laat zitten met een huisvestingsprobleem van gastarbei ders, dat de situatie dusdanig ver stoort dat er ernstige ongeregeldhe den van zijn gekomen in de oude wijken en men wenst niet mee te werken aan een oplossing en als men bovendien zó heeft mee zitten klagen over de woonomstandigheden van die buitenlandse arbeiders in de oude wijken en men durft een dergelijke beslissing te nemen, dan vraag ik me af waar het realiteitsbesef van de tegenstemmende Rijnmondsraadsleden zit. Ik zie dit besluit als hoogst onver antwoordelijk tegenover de buiten landse arbeiders en ook tegenover de bevolking. V/at de reden is? Het is mij niet helemaal duidelijk met wat voor oog kleppen de Rijnmondraad rondloopt. Een soort geldingsdrang? Het laten horen van een soort wij-zijn-er-ook- nog in het veilige besef dat dit be sluit van de Rijnmondraad niet meer waarde heeft dan een advies dat men kan opvolgen en even goed naast zich neer kan leggen? Voor een dergelijk soort standpuntbe palingen kan ik maar heel weinig waarheid opbrengen!' ADVERTENTIE Als u een ABN Plan-Krediet afsluit, hebt 11 doorlopend geld achter de hand zonder dat het u een cent kost. U mag zelf weten hoe en wanneer u het Plan-Krediet wilt besteden. TJ kant er een kleuren TV, een wachten op het einde van de maand of op uw tantième hoeft niet meer. U kunt het overeengekomen bedrag van uw Plan-Krediet Ineens of in gedeelten opnemen. U kunt het ook rustig laten staan tot u het nodig hebt. Zo hebt u altijd wat geld achter de hand, zonder steeds opnieuw een kontrakt te hoeven afsluiten. En het mooie is: U begint voor ABN Plan-Krediet pas rente 1per maand te betalen ids u geld opneemt ABN Plan.» Krediet geeft u een financiële reserve die u geen cent kost! Voor de bedrijfsbrandweer van Verol- me Alblasserdam kwam de brand, die voor Piet Smit geen vertraging in het arbeidsproces zal opleveren, precies op het moment dat een oefening ge houden zou worden. De gereedstaande ploeg werd ook naar het terrein van de Rotterdamse scheepswerf gediri geerd. De vlammen waren tot ver in de omtrek te zien en trokken derhalve veel belansteUdng, De politie hield de menigte op een afstand omdat aanvan kelijk gevaar voor explosie van een aantal buiten opgeslagen acetyleen- flessen dreigde. PERNIS In gebouw Rehoboth (bo venzaal) wordt op woensdag 15 no vember om 20 uur een openbare ver kiezingsvergadering gehouden van AR en CH gezamenlijk. Als spreker zal optreden Ir. A. B. J. de Koning uit Zwijndrecht, die de hedendaagse poli tieke vraagstukken zal behandelen. De vergadering is voor een ieder vrij toegankelijk. PBRNIS De vereniging 'Vogel vrienden' houdt, zoals gebruikelijk is, na het broedseizoen en de ruiperiode van de. vogels een onderlinge tentoon stelling waarop de vogels individueel gekeurd zullen worden. Opnieuw zul len circa 300 vogels tentoongesteld worden, die ingedeeld worden in klas sen naar kleur en soort. Na de keu ring op donderdag 16 november a.s. zal dè tentoonstelling 's avonds te 20.00 uur geopend worden. De tentoonstelling wordt gehouden in het OBK-gebouw naast het zwembad aan de Ring. De openingstijden zijn 16 november van 20 tot 22 uur, vrij dag 17 november van 10 tot 22 uur en zaterdag 18 november van 10 tot 20 uur, ADVERTENTIE 1 Graag ontvang ik van u nadere informatie en een aanvraagformulier voor I een ABN Plan-Krediet. Naam Wbenpiaais Ikheb-—~~rtekeningbij de AJgemeneBank Nederland In ongefrankeerde envelop opzenden aan; Algemene Bank Nederland, Antwoordnummer3502, Amsterdam. fojfc-ai. 'v'?''1t "lijfHni ,Ja j Vt.inijj WiOMSW 3 Internationale merken in Europa zonder weerga. JJNBAAN 50-ROTTERDAM ROTTERDAM De inwoners van Hoogvliet en Hoek van Holland weten al precies waar ze moeten zijn als ze de deelgemeente nodig hebben. Char lois is wat dat betreft karig bedeeld: er is geen hulpsecretaris, er is zelfs geen centraal wijkgebouw waar de déelgemeente-secretarie zou kunnen worden gevestigd. Het blijkt een hele toer om dat nu te vinden. De behuizing van de nieuwe deelge meente moet duidelijk herkenbaar zijn en ook goed bereikbaar, zowel per auto als met het openbaar ver voer. Bovendien moet het gebouw liefst enigszins centraal gelegen zijn. Nu ligt het middelpunt van Charlois in het Zuiderpark, een nu eenmaal niet zo gemakkelijk bereikbare plaats. Ten noorden daarvan bevindt zich het Zuidplein, niet meer centraal gelegen, maar wel voorzien van alle vervoers- gemakken. Een andere plaats die eventueel in aanmerking zou kunnen komen, is de Dorpsweg of Wol- phaertsbocht. Maar hoe te komen aan een gebouw? Het plan is geopperd om in het Zuiderpark het landhuis 'de Olyphant' neer te zetten. Dat fraaie gebouw staat nu nog midden in de Botlek, maar zal door de gemeente verplaatst worden naar een sfeervoller omge ving. Het is wel representatief, maar kan met geen mogelijkheid de onge veer 25 man personeel van de Char- loise deelgemeente-secretarie bergen. Er zou aan bijgebouwd moeten wor den, hetgeen waarschijnlijk geen al te fraai gezicht zou opleveren. Momenteel is de secretarie nog geves tigd in het oude wijkgebouw aan de Klaverstraat, dat slechts drie kamers telt. VLAARDINGEN Maandag was het' zestig jaar geleden, dat het paar M. Dijkshoorn en F. Dijkshoorn- Brobbei in het huwelijk trad. Het diamanten bruidspaar, dat woonachtig is in het bejaardencentrum Vaartland aan de Holysingel 4, kamer 418, ontving de vele felicitaties temidden van familie in de Koolmeesstraat 1. Volgende week maandag (20 novem ber) zal het zestig jaar geleden zijn, dat het huwelijk werd voltrokken tus sen de heer J. Stad en mevrouw E. Stad -Stout, Dit echtpaar woont in de 2e Van Heijden Gaélstraat 156 te Vlaardingen. ROTTERDAM In de Nebokerk aan de Smeetlandsedijk 280 in Rotterdam zuid wordt donderdagavond om 8 uur een welkomstdienst gehouden, uit gaande van het Evangelisatiecomité Rotterdam. Het thema van deze dienst luidt: 'Kom tot het feest'. Sprekers zijn ds. G. Vegter en ds J. Verboom. Er is zang van het Adventkoor. de Bijbel Christen Unie, Eben Haëzer, Nebo Cantorij, De Roepstem en de Vrije Evangelisch Gemeente Rotter dam-Zuid. Omstreeks het middaguur werd het ziekenhuis opgeschrikt door een hefti ge explosie, gevolgd door glasgerinkel. Eén van de drie in een ketelhuis opgestelde ketels bleek te rijn ontploft. De ravage was enorm. Niet alleen de speciaal voor dergelijke calamiteiten opgetrokken explosiemuur lag in gru zelementen; ook elders in 'het zieken huis ontstond forse schade. Vooral in het gedeelte waar de direciteverblij- ven zijn gevestigd waren de gevolg van de klap duidelijk waarneemba; Sommige houten toegangsdeuren wa: ren totaal verspinterd: hier en daar waren muren ontzet. Ook elders wa ren scheuren in muren en plafonds waarneembaar. Volgens experts is de explosie volgens het boekje gebeurd. Een calamiteit als deze behoort tot de 'normale' risico's die het werken met dit soort ketels meebrengt. Jaarlijks worden tien van dergelijke voorvallen geregi streerd. Het ketelhuis staat onder in tensieve controles. Drie weken gele den waren de ketels nog aan een inspectie onderworpen, In het ketelhuis bevond zich alleen de machinist, die licht gewond raakte door rondspringende glasscherven. In het ziekenhuis zelf werd direct een omvangrijke schoonmaakploeg ge vormd om de gangen en vertrekken stofvrij te maken. Volgens dr. A. A. van Puijvelde, hoofd van de heelkundige afdeling, heeft het wegvallen van één ketel voor het ziekenhuis geen consequen ties. Normaal wordt met één ketel gewerkt om bij beginnende kou twee installaties te benutten. Eerst bij strenge kou wordt een beroep gedaan op de derde ketel. Ook de operatieafdeling van het zie kenhuis kan normaal doorwerken. Het stopzetten van het sterilisatieproces kan opgevangen worden door de ge bruikelijke reserve. De problemen concentreren zich voornamelijk op het wegvallen van de schoorsteen waar door de twee intact gebleven ketels niet direct taak van de gesprongen 'installatie konden overnemen. ÏA dV-ERTENTSE) AcdópJabökr' vj prijzen ook ïr» 1 postertïnfe^. f* óók" kleding voor bruïdi- moedors jtjJËö'Ë lijnbaan (Plein) 151 Tel. 010 - 113372.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1972 | | pagina 1