m mm AGENDA Logementenonderzoek leidt tot nota van drie raadsleden melk boter room en kaas graafstroom Buschauffeur neergeslagen R'damse Mrh vermist sn Spangen wil geen groot plein v GPV wil abortus bestrijden met initiatiefwet Muziekfestival van Leger des Heils Ziekenverzorgster overleden Vroegdienst in SL Laittënskerk aan verwondingen Openv deurdienst in Péndrecht nu minder Prof. Albeda voor AR-kiesvereniging Orgelconcert Immanuëlkerk Vkadötipkadotipkad^ jaagziiw BieOTeTOrnm vanaf 1150 Onderwijswinkebals 'v raagbaah' door Zettie Leeuwenburgh iBsSïSS Kringloop nu mirt eter Zés jaar 1 ROUW/KWARTET ZATERDAG 18 NOVEMBER 1972 REGIO ROTTERDAM 'Het komt er op neer dat de regering jónge men sen die straks willen gaan stude ren, vertelt wat ze.móeten gaan studeren. Dan is er geen enkele keus meer mogelijk'. Egbert van der Poel (19) tweede jaars me dische student, windt er geen doekjes om. Sinds kort is hij voor zitter van een nieuw actiecomité: het Rotterdamse Actiecomité On derwijs, dat er naar streeft meer overleg tot stand te brengen tus sen basis-, voortgezet-, hoger-, be roeps- en universitair onderwijs. Een positief actiecomité, dat echter ontstaan is naar aanleiding van een hele serie negatieve punten, die stuk voor stuk in het nadeel van de leer ling en (toekomstige) student werken 'Natuurlijk', zo vertelt Egbert, 'er zijn dekanen. Bij het universitair onder wijs werkt deze vorm van begeleiding vrij goed, maar bij het basis- en voortgezet onderwijs vrijwel niet. Lo gisch in feite, want daar is het een leraar, die naast zijn gewone dagtaak het baantje van dekaan op zich heeft genomen. Wil je dit werk goed doen, dan heb je daar echter ook al een dagtaak aan.' Doel van het actiecomité is niet al leen dit overleg in betere banen te leiden, maar ook voor zover moge lijk te zorgen dat er een vlottere doorstroming kan komen van de ene vorm van onderwijs naar de andere. 'De onderwijspakketten zijn vaak he lemaal niet op elkaar afgestemd en wie van het een over wil gaan naar het andere komt vaak helemaal in da mist terecht.' 'Om een voorbeeld te noemen: de studentenstop. Veel te laat werd be kend dat de toekomstige studenten een 'keuzepakket' moesten opgeven. Dit moest inhouden de studie die men in eerste instantie wilde gaan volgen, daarna een tweede keus en zelfs een derde. Neem bijvoorbeeld medicijnen, dan zou een tweede keus bijvoorbeeld natuurkunde kunnen zijn, of dierge neeskunde.'; SS 'En dan kom je in een 'kringloop' terecht: medicijnen blijkt vol te zijn, tweede keus diergeneeskunde komt dan al niet meer aan bod, want <}ie studierichting is al vol met mensen die dit vak als eerste keus hadden Van nu af aan ls een ski-vakantie voor iedereen weggelegd, ook» voor U„... want nu koopt U bij ons deze stevige, Franse ski-schoenen vooreen extra lage aanbiedingsprijs. Franse ski-schoenen van zwart kunstleder met 5 schnalien. De ze ski-schoenen van het merk "Heckel" koopt: U nu, In de maten 36 tlm 45, niet voor f 98,-maarvoor nog géén zeven tientjes. Vrijdagavond om 6 uur begint op de tussenverdfeping parterre de verkoop van deze Franse ski-schoenen van zwart kunst- Ieder met 5 schnalien, nu inde maten 36 t/m 45, per paar. voor Géén schrift ofte!, best vandaag..... opgegeven. Blijven over de sludierich- ingen, waar geen 'stop' bestaat, of waar zich niet zoveel mensen voor hebben opgegeven. En zo f kan het gebeuren, dat in de (verre?) toekomst de regering tegen je kan zeggen:-daar en daar hebben we nog. plaats, wil je studeren dan alleen daar, want ergens anders hebben we geen ruimte meer.' 'Lijkt me een harde klap als iemand medicijnen wil gaan studeren, maar alleen nog rechten óf sociologie kan 'doen'. En dat terwijl het niet nodig is. Zelf studeer ik medicijnen en kan dus het .beste beoordelen- over (leze stüdierichöng.. Ik ^eri er van óver- tuigd dat; er pp de -Medische Faculteit zeker 300 eerstejaars studenten ktin- nen wordengeplaatst Nu zijn het. er 190. Als argument om er niet méér te plaatsen wordt échter gebruikt, dat er in de 'praktijkjaren', na het kandi daatsexamen, geen ruimte is om al dezé mensen in ziekenhuizen aan een co-assistentschap te helpen.' Egbert Van der Poel is er van over tuigd, dat de studentenstop een direct gevolg van de bezuinigingen is, even zo goed als het'steeds slechtc-r worden van de onderwijspakketten hiérvan een gevolg is. 'Er wordt .steeds meer bezuinigd, de duur van de studies moet korter worden, maar wel móet dezelfde wetenschap in minder tijd 'ingepompt' worden. Er wordt niets gedaan om efficiënter te werken en studeren te bevorderen. En op den duur zal waarschijnlijk blijken dat al deze plannen net als de mammoetwet alleen maar meer geld kosten terwijl er niets mee. bereikt, is.' 'Straks mogen studenten maar zes laar over hun studie doen. Aan het eind van die zes jaar moeten zij hun doctoraal hebben gedaan. Maar kiest iemand een richting of wordt in een bepaalde richting geduwd;—-"en komt hij na een jaar tot de conclusie dat het de juiste keuze niet was., dan mag hij nog maar vijf jaar over een volgende studiet doen. Eén heel jaar verspeelt hij op die manier.'- 'Dit is echter hét directe gevolg5van een slechte vóórlichting voordat hij gaat' kiezen.' V-- Wat aarzelend vervolgt Egbert van der Poel: 'Ik: vraag me zelfs af wat hier precies achter zit. Bezuinigingen enerzijds, maar daarnaast...? Je speelt het bedrijfsleven natuurlijk wel in de kaart. Net als in België mis schien straks een groot aantal niet- afgestudeerde ingenieurs en juristen. Niet dat zij hun studie niet afgemaakt hebber;, maar zij hebben geen tijd meer gehad voor het doctoraal exa men en een proefschrift en dus mo gen zij het 'ir.' en 'mr.' niet voor hun naam zetten. Wat voor het bedrijfsle ven betekent, dat wel een man of vróuw met alle kennis wordt aangeno men, maar dat hij een goedkopere kracht is dan degenen die de titels wel hebben:' - 'Hetzelfde zien we; hier toch al met de mensen die van de HTS - afkomen gebeuren. Ze krijgen vaak min der betaald dan de.hu van de ra m Delft, terwijl de HTS-erstochde meeste praktijkervaring hebben., Het zijn allemaal kleine puntjes, maar stuk voor stuk de moeite waard om er iets aan te doen. Om - er zeker 'de mensen al op te.wijzen. De studiemo gelijkheden worden 'steeds kleiner. Neem bijvoorbeeld de Pedagogische Akademies, vroeger kon je met een mulodiploma naar de kweekschool tegenwoordig moet je een einddiplo ma HAVO hebben. Voor de Kunstaca demies geldt hetzelfde. De doorstro- £g van LTS en MTS wordt ook steeds moeilijker.' Het Rotterdams Actiecomité Onder wijs, dat is ontstaan uit de Bond van Boycotters (de'boycot van de 1.000 collegegeld) bestaat uit een bestuur dat coördineert én besluiten uitvoert die genomen worden door een raad waarin twee leden van elke school zitten. Op deze manier wil het comité bereiken, dan ten eerste maatregelen zoals bijvoorbeeld dat. 'keuzepakket van studierichtingen', eerder bij alle leerlingen bekend .zijn,' zodat die we ten wat hen te wachten staat en wat ze moeten doen. Ten tweede wil het comité proberen de hiaten die tussen verschillende onderwijsrichtingen kunnen ontstaan naarmate -- de - onderwijspakketten slechter worden door de bezuinigin gen, weer weg te nemen. En ten derde .wil heteen '*onderwijswinkér oprichten, een vraagbaak waar ieder een terecht kan en waar iederéén alle mogelijkeinformatie over de diverse studierichtingen kan krijgen. 'Boven dien kan zo'n winkel tevens functio neren als een soort archief, vertelt Egbert Overigens is de strijd tegen de dui zend gulden collegégeld niet in de vergeethoek geraakt 'Het moet toch mogelijk zijn dat ook jongelui uit sociaal zwakkere milieu's studeren. Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek wijzen nog steeds uit dat slechts 14 procent van deze jongelui studeert', aldus Egbert van der PoeL En juist op al deze terreinen wil het actiecomité (Secretariaat Saskia Van Dongen, Huygendijk 92 in Rotterdam) proberen zoveel mogelijk samen te werken mét andere comitées in het land. 'In Groningen bijvoorbeeld', merkt Egbert op, 'is een goed functio nerende onderwijswinkel. Bovendien hebben wij lang niet op alle scholen in Rotterdam contactmensen en dat is toch hard nodig.' Als laatste zegt hij: 'We moeten zeker zorgen dat de sociale kant van het onderwijs door alle bezuinigingen én verkortingen van studieduur niet;weg valt, want anders vervalt het 'vormen van mensen' totaal.' ROTTERDAM Dé bewoners rond de Van Alphenstraat en Bellamystraat in Spangen voelen niets voor een open plein tussen ^-deze straten. Dat bléek donderdagavond tijdens de hoorzitting die het erkend voorlopig wijkorgaan organiseerde. Op deze hea ring in het wijkcentrum gaf Stadsont wikkeling uitleg over de voorgenomen reconstructie. Gedacht is aan eén open plein van circa 200 x 50 meter. De bevolking voelt meer voor een ruimte mét vier centrale entrees om te voorkomen dat spelende jongelui onverhoeds- zouden oversteken hetgeen ongelukken tot gevolg zou kunnen nebben. Verder ziet men het plein graag aangekleed met wat sportattri- buten en speelwerktuigen. Grote be zwaren-zal dit verzoek niet ondervin den. Het volgend voorjaar zal worden gestart met de werkzaamheden. ROTTERDAM -— De bekende Rotter damse koren The Young Credo Sin gers' en 'Deo Cantemus' zmllen ook dit jaar weer trouw blijven aan hun traditie om in de decembermaand een speciaal Kerstconcert voor bejaarden, invaliden en gehandicapten te geven in de Doelen-concertzaal. Wij verna men van het comité, dat deze concer ten organiseert, dat ook dit jaar weer vier avonden gegeven zullen worden. De praktijk wijst uit dat voor deze avonden een zeer grote belangstelling bestaat; vorig jaar waren a-We vier avonden praktisch uitverkocht. De eerste concerten werden gegeven in 1968, toen nog in de oude Ahoy'hal. RIDDERKERK Het Gereformeerd Politiek Verbond studeert op het in dienen van. eén initiatiefwet tót het tegengaan van legale abortus, zo ver- telde de héér P. van Leeuwen, derde op de GPV-lijst, donderdagavond in; de chr. nat. school aan het Churchill- plein in 'Ridderkerk. 'Als we dit- goed viriden, zijn we een eind op weg naar de euthanasie: het opzettelijk beëindigen van een mensenleven', vond hij, zijn stellingen stavend met een artikel in een medisch tijdschrift. De heer Van Leeuwen sprak tijdens de eerste openbare vergadering van de pas opgerichte GPV-afdeling Rid derkerk. Ér was een redelijk aantal belangstellenden. 'Niet. alléén dé progressieve drie ken nen grote problemen, ook in de rege rende christelijke partijen is verwor ding en onduidelijkheid meer dan ooit aanwezig,' meende de heer Van Leeuwen, die de AR-opvatting dat stemmers op SGP of GPV de vaagheid in dè politiek slechts vergroten onver klaarbaar .vond. 'Temeer,' zei hij 'om dat dé" twee belangrijkste regerings partijen, de C.HU en de KVP, naar de socialisten lonken.' Verder oordeel de dè heer Van Leeuwen het nutte loos - dat eén preinier zich iedere vrij dag op dé- televisie vertoont om zich daar door.'scherpe vragenstellers in een hoek te laten dringen. Hij meende dat ons thans een sterke ministerpresidentof krachtfiguur op sociale zaken ontbreekt, die de bevol king de. waarde van het dagelijks werk weer kan leren. En hij zag het als noodzakelijk de bevolking ferm toe te spreken op grond van art. 36 der geloofsbelijde nis én tegen de wensen van de vakbe weging in te gaan. Hij besprak voorts de door het minis terie van CRM gesubsidieerde film 'Joyriding* als een toonbeeldvan sexuelelosbandigheid. Over de abortuswetgeving zei hij: 'Mi nister-president Biesheuvel praat wel erg naïef als hij het in stand houden van het leger vergelijkt met het plegen van abortus, moord op een ongeboren kind. Ten slotte staat in de Bijbel dat de overheid het zwaard moet hante ren." ADVERTENTIE ROTTERDAM De gemeenteraadsle den W. Baggerman .(hb), H. J. van der Meiden (prat. chr.) en drs. P. L. M. Pex (kath) hebben een bijdrage geleverd voor de discussdes over de beleidsnota van de wethouder voor sociale zaken over de buitenlandse werknemers, die dinsdagmiddag en - avond in de commissie voor de sociale zaken aan de orde wordt gesteld. Die bijdrage is een nota met de resultaten van eer. onderzoek dat de drie gemeenteraadsleden hebben doen instellen naar de eigendom en fina- ciering van logementen, huurkoop en woningspeculatie en naar de kwaliteit van de logementen. Een der voornaamste in deze nota ADVERTENTIE coöperatieve melkinrichtingen zuivelfabriek ga/bleskensgraa! telefoon 01849-245 ROTTERDAM Nadat de 25-jarige buschauffeur J. M. van lijn 39 don derdagavond zijn bus had geparkeerd aan het eindpunt van de Geldersekade zou hij volgens zijn verklaring door twee mannen zijn neergeslagen, toen hij het tramhuisje wilde binnengaan. De chauffeur vertelde 15 minuten be wusteloos te zijn geweest. Ujt de wissellade in de bus werd ongeveer 24 gulden vermist. ROTTERDAM In de Prinsekerk aan de Schepenstraat wordt zaterdaga-, vond 18 november een Jeugdzang- en Muziekfestival gehouden door ver schillende jeugdgroepen van het Le ger des Heils. In totaal zullen 400 jonge medewerkers aan dit festival hun bijdrage leveren. Als speciale gast zal het Rotterdams Jongenskoor o.l.v. Freek Velders optreden. Gastdi- rigènt is de Kapelmeester Cor Niebw- land. Het gebeuren begint om 7 uur. Kapiteine C. Bienfait, een Nederland se zendelinge in Kongo-Brazzaville, heeft grote behoefte aan eenbrom fiets, ën het batig saldo vandeze avond zal bestemd worden voor de aanschaf hiérvan. ROTTERDAM Zondag 19 novem ber, des morgens om 9 uur, wordt een interkerkelijke jeugddienst gehouden in de St.-Laurenskerk. Deze dienst wordt geleid door de heer J. H. Gèrritsen, provinciaal jeugdwerkadvi seur m Zuid-Holland. Het orgel wórdt bespeeld door de heer Johann Th. Lemckert. ROTTERDAM De ziekenverzorg ster M. de Rechter (60) van de Oost- molenwerf is in het Havenziekenhuis aan haar verwondingen, opgelopen bij een aanrijding, overleden. De vrouw was dinsdag, toen zij op het Veemarktterrein liep, aangereden door een achteruit rijdende vrachtau to. Zij kwam onder één der wielen terecht. Met een gecompliceerde lin kerbeenbreuk en kneuzingen aan rechterbeen en -arm werd zij naar het Ziekenhuis gebracht ROTTERDAM Op zondag 19 po- vember wordt in de Christus Triomfa- torkerk, op de hoek Sliedrechtstraat- Krabbendijkestraat, een Open Deur-- dienst gehouden. Aanvang 5 uur. Me dewerking wordt verleend door 'The Evergreen Folk Group' uit Rotterdam- Overschie. Ds. L. Lingen uit Spijke- nisse zal spreken over het onderwerp: 'Vind ik God in de natuur?' i ROTTERDAM YVlm van Helden als commissaris Achterberg en inspecteur Arglistig brengt de schrijvende tweeling Gerda (links) en Marga (rechts) Vree burg op. Het gebeurde tijdens een feestelijke ontmoeting in het algemeen boekendepot 'De Maasstad'. De directie van uitgeverij Kluitman uit Alkmaar had de boekverkopende Rotterdammers daarvoor uitgenodigd. opgenomen concludes fe dat een vér der onderzoek naar; de -feiten en ach tergronden die daarin "aan dé orde zijn gesteld dringend noodzakelijk is.'" Daartoe stellen zij het verzamelde overvloedige feitenmateriaal gaarne ter beschikking van b. en w. De drie opstellers van de nota consta teren dat de financiers van de loge menten in feite mede-verantwoorde lijk 2ijn voor de waargenomen mis standen ten aanzien van de huisves ting van buitenlandse werkemers. Hoewel reeds in de gemeenteraadsver gadering van 17 augustus is gevraagd de financiering en methodiek van lo gementen na te gaan hebben de op stellers de iftdruk dat daaraan nog niets is gedaan. Op het terrein van exploitatie én financiering van logementen spelen, zo is hun gebleken, Nederlanders een belangrijke rol en niet, zoals ten onrechte vaak wordt aangenomen, al leen buitenlanders. De slechte kwaliteit van de logemen ten-heeft, zo menen zij, een nadelige invloed op de sfeer in een straat of een wijk. Bedrijfsmatige exploitatie van panden en de gevólgde financieringsmetho diek daarvan door bepaalde firma's en particulieren bergt aldus de opstel lers, de dreiging in zich van het ontstaan van meer pensions in bepaal de straten, waardoor de. concentratie toeneemt en het woongenot wordt bedreigd, onder andere door mogelij ke huuropzegging aan tegenwoordige bewoners. Zij zien het als noodzakelijk voorlich ting te geven over de juridische im plicaties van de huurkoop, gezien de grote mate van onbekendheid op dit gebied. Zij constateren -dat de logenrentenver- ordenang slechts in beperkte mate is toegepast en dat de mogelijkheden die deze verordening biedt onvoldoende zijn benut en zij menen dat een stringente toepassing van de loge- mentsvérordening de concentratie' van pension^ zal verminderen.';' De oplossing voor alle ruimte» problemen istoch wei dit vouw» t becLOpgevouwen een mïnimèu- beitje en uitgeklapt een volwaar dige slaapplaats.'; -jsF" Solide vouwbed van grijs gelakt buis, in één handomdraai plat opvouwbaar. Dit handige logeer bed op wieltjes (een uitkomst tijdens de feestdagen) nu kom pleet mét matras niat voor f99,50maar voor nog géén acht 1 tientjes. Vrijdagavond om 6 uur begint op do 1e etage de verkoop van dit solide vouwbed van grijs ge lakt buis in de maat 70 X 199 cm nu kompleet met matras voor 80 x 190 cm f 129,50 - 140 x 190 cm f225,- Géén schrift of tel best SCHIEDAM Op maajióag 20 no vember, des avonds om 8 uur, wordt •in de Magnalia Deö-kerk aan deAl- bardastraat. e«n verkiezingsvergade ring gehouden van "<£e AR-Èésvereni- gingen. Prof. dr. W. Albeda, hoogle raar aan'de Economische Hogeschool en lid van de Eersfe Kamer,- zal op deze bijeenkomst hef woordvoeren. PRINS ALEXANDERPOLDERJan van Gijn, de organist van de Immanu- elkerk aan de Berlagestraat 96 zal vrijdag 24 november een orgelconcert geven in deze kerk. 'Medéfaerkers zijn: fcéniërvari 'DijS:èri Bella van Hemert, belden sopraan. Uitgevoerd worden o.a. enkele werken van Vivaldi, Bach en Mendelssohn. Het orgel is. ip 1969 gebouwd ,en telt 16.-'stemmen,-verdeeld over. twêe. kla- vièrénren" pédaai; rAanvartg van Ijet concert .2ó.3ÖTuGn S #-■■■: ROTTERDAM De rechtbank in Rotterdam heeft drie broers veroor deeld tot celstraffen vantien tot twaalf maanden voor een overval op een geldloper, waarbij 13.000 gulden werd buitgemaakt. De eisen tegen de jongens O., Rinus (28), Willem (23) en Fred (19) varieerden van vijf tot acht maanden. De broers pleegden de overval op 2 september op de Oudendijk in Rotter dam om hun moeder te helpen. De vrouw had in haar spilzucht- alle spaarcentjes van haar man 4.000 gulden uitgegeven. Om de woede uitbarsting van hun vader hierover te voorkomen hadden ze besloten het roverspad op te gaan. (ADVERTENTIES sieraden van dezs tijd De concearten -voor dit jaar zullen gegevea worden op 8, 11, 12 en 18 december, waarbij 11 en 12 dexmber zijn gereserveerd, voor bejaarden en invaliden. Zoals - te doen gebruikelijk zal op beide avonden weer een volledig uit gerust Rode Kruis-team aanwezig zijn voor de medische en praktische bege leiding. De toegangsprijzen zijn vastgesteld op 4,50 per persoon voor de 11e en 12e december en op 8,50 voor de Se en 18e december. Behalve de bedde koren zullen optre den: Rednata Heemskerk, alt; Henry Blackmon, bas en Jan van Weelden organist-pianist. De begeleiding wordt evenals in voor gaande jaren verzorgd door een onge veer veertig leden teilend orkest, be staande uit musici van het Radio Phüharmonisch Orkest. Over het programma valt nog het volgende te vertellen. Er zal iets meer koorzang zijn dan vorig jaar. Er zai o.a. een moderne eigentijdse Kerstmusical gebracht worden. Op ve ler verzoek zullen de beide koren enkele moderne kerstliederen in rytmisch tempo zingen. Henry Black mon brer.gt Engelse kerstliederen, ne gro-spirituals en hymnss. Reinata Heemskerk zal enkele oude Hollandse kerstliedjes zingen en zal voort samen met het publiek en met de koren enkele bekende liederen zingen, die zij zelf zal introduceren. Het belooft een mooi programma te worden met enkele nadrukkelijke hoogtepunten. Evenals het vorig jaar zal het comité ook dit jaar weer de beschikking hebben over een eigen >>'<reau, op nieuw in de geref. Breep-~ okerk te Rotterdam-Zuid. Dit bureau is geo pend vanaf 20, november en ds telefo nisch bereikbaar onder de nummers 195841 en 195847. Het is wel gewenst de kaarten, zo snel mogelijk te bestel len, ROTTERDAM -Zondag 5 november verliet de 50-jarige Gijsbert Johannes Ouwendijk, zonder beroep, in over spannen, toestand zijn woning aan de Eendrachtsstraat 157a te Rotterdam en keerde niet meer terug. li Zijn signalement luidt: ca. l,68 ;ni, flink postuur, bruine ogen, hoog grij zend golvend haar, breed voorhoofd, zgn haviksneus. Hij was bij het verlaten van -zijn woning gekleed .in een. donkergrijze regenjas en een grijs gestreept kóS: tuum. Hij droeg donkerbruine schoe nen met dikke zolen. -:;v; Ieder die inlichtingen kan verschaffen, wordt verzocht zich in verbinding te stelden met de politie aan het hoofd bureau. telefoon 143.144, toestel 3264. meer ROTTERDAM: Rotterdamse Schouwburg: 20.15 'De man, het beest en de deugd Piccolo Theater: 20.15 'Naar huis' en Sonate van het maanlicht'; Hofplelntheater: 20.15 Paul van Vliet met 'Noord-West'; De Doelen: grote zaal: 20.15 Concert door Canticum Novum; hal grote zaal 24.15 Knaakconcert; la den Twijfelaar: 20.30 Peter Goedhart zingt; Nieuwe Oosterkerk: 15.00, 3..00 en 19.00 Muziek- en zangconcours Ro-zan-co 1972. P-lnsekcrk: 19.00 Jeugdzang en Muziek festival leger des -Hells. HARD3NXVELD: Geref. kerk: 20.00 Concert door Sursum Corda. PERNIS Herv. kerk: 20.00 Concert door do CZOV Sursum Corda. SCHIEDAM De Teerstoof: 14.30 Figurenthea- ter 'Ik's reis'; 21.00 'In Voorarrest'. -. - 79.50 ROTTERDAM Ook deze weck hield de hausse stemming aan; - op *'de graanmarkt waren de prijsverschillen niet zo belangrijk. De drempwprijzen-hielden de stijging wel in toom. Toch.moest aankomende en stomend» Amerikaanse mals hoger worden betaald en kon een 'prémie voor spoedig leverbare maalmais worden bedongen. Franse mals wordt nog steeds, niet dringend geoffreerd en voor; enkele schuitjes op grenspassage werd nog uitstel.van veriadinc aangevraagd. .Laplata mals loopt nog steeds in prijs omhoog; ds offertes In stomende positie zijn niet groot op het ogenbUk. Witte mozamblque aais werd loco af .binnenland een fractie hoger-; aangehouden. Gerst veranderde weinig in. prijs.. Inlandse uitmaalgerst kon nog geschikt worden geof- freerd. Ook ln haver blijft''maar gering aanbod -voorhanden; Hollandse ma&lkwalltel- ten liggen nog- het meesf geschikt. Scrghum moest uit een boot gedeeltelijk óp pand wordem genomen; stomende posities "waren aan weinig "verandering onderhevig. - Rol- landse gedenatureerde tarwe had regelmatig vraag naar loco en ds prijzen liepen vlug op. - o i DeVsituatle op1^ d - veekoefcenmarkt-. Is d» laatste dagen wel drastisch veranderd. Noord-Amerika-kwam dagelijks, vast alien dit liep dè,' spuïgatéh; Olt. 'Med'ejörfder, invloed -hiervan liepen de prijzen op de; boordvrijmarkt snel op. Van, de,ene.dag op de andere scheelde dit wel eens guldens. Er gebeurden grote zaken en speciaal het artikel, soyaschroot was aan énorm snél oplopende'prijzen onderhevig. Voo r directe partijen 'en. dit. Jaar te' leveren'soyaschmot was vraag waaraan soms moeilljk te voldoea viel. Latere maanden waren, ook bljzondet vast,maar hier was de handel.,wat minder zenuwachtig.. Door" nlëuWe progtjuntoeeing laat,men, nsi .wat soya .ult.bepaalda.roengsels welke vervangen worden door grle* es erwten. Met zulke vlug lopende - prijzen krijgt, men 'dat. ook voor .malsglutenpellets -.waren kopers: ln de markt; mede door de hoge.cocosprijien.; Boten 'en spoedige aHaadposlties waren'hét meest Intrek. Katoenschroot werd uitver kocht. Grondnootschroot, schilfers, raap,-.en palmpltprodukten werden gewoon enig», gul dens' verhoogd.-- ■- Lijnschilfers hadden niet zo'n-vlugge markt en hier waren' de verschillen fractloneet. UJnscbroot ontbreekt- uit boten, zodat ,er: van loco partijen wat afging.7 De prijzen werden hierna aangepast. Lijnzaad -was-wel veel vaster watook metzonneschrootpeüetr het geval was. Tapioca is - erg> duur geworden -'en 'Vele, mengers zoeken fook hier naar-goede,vttren* ing^: Boten-.kocht moa onveranderd tot let» )ger; -alladingèn gingen in de di xector nog ..el om 'doch- meest .naar bullen. Eter Ug het niveau - wel" wat hoger btj vorige, dagen:- Molenafyallen. :WarendageUJfcs 'vaster, doch meer.gematigd. Gries was san het .eind van' de week meer gevraagd. v Pulp .is in1 verhoeding nog goedkoper, alhoe wel hier de prijzen deze .wsek ook-bijzonder snel opgelopen zijn.' Er .was veelte doen in pulp en ook in de cltruapellets - gingen groje kwantums om. Lucerne had eveneens ein vlugge1 markt en voor nog Intéressante prijzen worden:zaken gedaan. V -v;i-c*ï-: étfeleteenkundig» fffjr. ditmtntexptrt gJ.t. (!lflbe*tt.S2 taf. IJ6570 oostaattljktSSnUêrém

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1972 | | pagina 1