mm m&m Deel PvdA-fractie dreigt met aftreden KARELl KARELJ Uitslaande brand bij glasfabriek echt ontspannen zitten audamme b.v. Mr. Schakel:'aantal leden werkende jeugd zijn beroepsopruiers' citroen^ den ouden rotterdam ^Fs6eesse6» Bejaarde avonturier liit Sprang stak oceaan over EXPORT cMUuu^edroogcU Ongematteerd Contactavond voor bejaarden Mevrouw Forsthövel (81) overleden Citroëri Prof. Van Hulst in Rotterdam Scriba geref. kerk (vrij gem.) overleden specialisten in zitkomfort \mi illill -v# In MonsterDelft. V laardingen en Wateringen rsfflitfeït:.., rAfdelingsvoorzitter legt functie neer AGENDA Desenoritas er is maar een TROÖW/KWAETET MAANDAG 20 NOVEMBER 1972 REGIO R3 v? --?'m''isiS "ft'" - l> SPRANG-CAPBLLE 'We toerden met de bus door New York. Kwa men langs een gebouw van wel honderd verdiepingen. Keek zo eens naar die wolkenkrabber en ineens stak op de zesde verdieping een paard de kop buiten het raam. Ik stootte mijn buurman aan, maar die zei nuchter: dat is het paard van de melkboer... Zoiets kun je nu meemaken in Amerika. Een paardestal in een flatgebouw, zes-hoog...' Lapdbouwer Cel Werther uit Sprang-Capelle leeft als hij vertelt over zijn reis naar Californië. Onlangs stapte hij, koffertje aan de hand, in 'zijn eentje Cel is altijd vrijgezel gebleven en woont bij zijn eveneens ongetrouwde zuster op Schiphol uit het vliegtuig. Hij was met zijn vijfentachtig jaar de oudste passagier. Vijfenveertig da gen! keek hij rond in het zonnige Californië, bezocht er neven en nich ten', werkte er wat bij de boeren en praatte er met de mensen die hij al jaren eerder ontmoette. NAALDWIJK 'De dienstverlening moet bereikbaar worden ge maakt voor degenen die haar nodig hebben', zei dr. G. Hendriks, directeur-generaal voor de maatschappelijke ontwikkeling van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk tijdens de feestelijke opening van de dagveblijven voor geestelijk gehandi capten in Monster, Delft, Vlaardingen en Wateringen, waarvan hij zei '4 ineens' nog nooit meegemaakt te hebben. De opening gebeur de tijdens een bijeenkomst in de Ontmoetingskerk in Naaldwijk. •KRIMPEN A. D. IJSSEL De meerderheid van de PvdA-fractie 'in de Krimpense raad dreigt met aftreden aangezien het rapport •wat een bemiddelingscommissie over' de breuk in fractie heeft uitgebracht, wordt gezien als een motie van wantrouwen. Inmiddels heeft de heer J. J. Vendeville (Mandeling) als voorzitter van de 'PvdA-afdeüng Krimpen bedankt. ...vandaag en morgen die allerwege aanslaat..., mede door de prijs. Uw sigarenwinkelier zal u ongetwijfeld adviseren er wat van in te slaan. Doen Vandaag nog. Naar Cuba Mooiste stad ,ifr Arme man Baby ROTTERDAM Jong, ouder en oud hebben zich zaterdag volop ver maakt in het Trefcentrum aan de Generaal van der Heydenstraat in Rotterdam. Niet zomaar oen gezellige middag en avond met tal van activiteiten, maar een werkelijk feest in verband met het eenjarig bestaan van het Trefcentrum. In dat jaar heeft* het Trefcentrum ze ker zijn bestaansrecht bewezen. Zaterdagmiddag werd een extra feest voor dé kinderen, die konden genieten van een voorstelling van het kindertheater Cheiron dat het sprookje 'vrouw Holle' bracht, 's Avonds trad de popgroep Geronimo op. SCHIEDAM Een flinke uit slaande brand bij de Verenigde Glasfabriekenaan de Buitenha venweg in Schiedam heeft zater dagmorgen er voor gezorgd dat de oefenende brandweerlieden gelijk met de keiharde realiteit werd geconfronteerd. SPRANG-CAPELLE 'Wij zijn altijd de meest anti-papistische partij geweest, maar ik ben er van overtuigt dat thans 50 a 75 procent van de leden van de CHU bereid is één partij te vormen met de KVP- De groei naar een heid dient echter om verschillen de redenen niet in een te snel tempo te geschieden. De fase, eerst tot de vorming van één par tij te komen tussen ARP en CHU, zijn we helaas voorbij'. *i„r 'i "L f'JÜnn!1 jU! iliiwj. .'Mfin«J i-i/iIbtó s'ïtliwvteattL-.,ft Vier dagverblijven feestelijk geopend Cel Wertber kent Amerika op een prik - 'iAM' i i "1-„-"VtffSEA''M I A t Vh.n-^3'- risrf-T-—3 1 k *ii' sM-, i 'ii-i- a K vhuV-fj l- 1 ,V> r 'SfetiigjEi VLAARDINGEN De bejaarden van de chr. geref. kerk zullen dinsdag 21 november stellig in grote getale de contactavond bezoeken, die dan om half acht begint in het kerkgebouw aan de Emmaslraat 116. De heer Maarseveen zal dan komen •spreken over het bejaardencentrum Stichting B.C.G. waarvan op vrijdag 4 augustus van dit jaar de eerste paal werd geslagen door ds. L. Huisman. Reeds op 7 april 1967 werd een stich ting opgericht waarvan de oprichters .waren: de chr. geref. kerk te Vlaar dingen, de chr. geref. kerk te Maas sluis, de chr. geref. kerk te Zuidland- "Spijkénfsse, dechr. geref. kerk te Rotterdam-Pemis en de geref. ge meente te Vlaardingen. Het aantal deelnemers werd daarna nog uitge breid met de chr. geref, kerk te Den Haag-West, -Zuid, Scheveningen, 's- Gravenzande en Rotterdam-C. Er zal gelegenheid worden geboden tot het stellen van vragen! Voor 'deze speciale bijeenkomst zijn ook toekom stige bejaarden van harte welkom. De dagverblijven, die het resultaat zijn van samenwerking in regionaal verband, noemde hij terecht 'ontwik kelingen dit ik toejuich', en dat hier door stap voor stap de benadering van een volledige voorziening ten behoeve van het zwakzinnige individu moge lijk wordt. Hij doelde daarmee op de 'uiteindelijke behoefte aan ruim 500 dagverblijven, waarvan er binnenkort 8 in gebruik zullen worden genomen. Mevrouw L. van Duijn-Spruijt, we- WOERDEN Op 81-jarige leeftijd is in Woerden overleden mevrouw H. J. M. Forsthövel-Drie. Tot op hoge leef tijd is mevrouw Forsthövel actief ge weest in het kerkelijk en maatschap- pelijk-sociale leven in Woerden. Zij was bestuurslid van de St. Vincen- tiusvereniging en is als zodanig vele jaren lid geweest van de gemeentelij ke commissie voor Sociale Zorg. Ook heeft zij jarenlang zitting gehad in de gemeentelijke woonruimtecommissie. Haaractiviteiten werden onder'meer geëerd dief een pauselijke onderschei ding. De zes man tellende fractie viel uit een toen in mei de heren R. Bakker .en W. J. C. Boon bij de wethouders- verkiezing hun stem uitbrachten op de heer E. Douwes (D'66) en niet op PvdA-fractieleider P. H. Bechthum die door de heren G. Bakker, W H. i Smits en wethouder M. Fontyne kan didaat was gesteid. Sinds dat moment opereren beide groepen volkomen ge scheiden in de raad. De door het districtsbestuur ingesteld commissie, bestaande uit de heren van Herk, Klaasen en 'Meester (lid van de eerste kamer en oud-secretaris penningmeester van de landelijke PvdA, adviseerde enige weken gele den de fractie op te dragen 'tot de volgende raadsverkiezingen in eensge zindheid- op een zakelijke basis het werk voort te zetten'. De meerderheid van het afdelingsbe stuur was het niet eens met dit rapport evenals de heer P. H. Bech thum 'c.s. Op de ledenvergadering die eind ^oktober werd gehouden, ging de grote meerderheid van de aanwezigen door het aannemen van een motie wél akkoord met de conclusies met bet gevolg dat de heer J. J. Vendeville voor-de eer bedankte. Ook de heer T. ROTTERDAM Itivièrahal: 20.00 Verkiezmr#- bljeén&oinst VVD, Wljkgebouw Kralinges: 20.00 wijkraadsvergadering ALBLASSERDAM: Ichtuskerk: 20.00 Vergade ring Mannenveremglng Jachin; MAASLAND: Magneet 20.00-21.00 Rc-epOe burgemeester J. v. d. Brink: SHJKENISSE Gemeentehuis: 20.0u Gemeen teraadsvergadering. ROTTERDAM: De Doelen: Grote zaal- Het Residentie-Orkest: kleine zaal 20.15 Trio a Cordes Franais: Hefplelnthcater 20.15 Paul van Vliet met 'Noord-West'; Piccolo Theater: 20.15 "Naar huis' en 'Sonate van het maan licht'; Rotterdamse Schouwburg: 20.15 Neder landse Operastichting: Dec Lantaren: 20.30 Popmuziek; Ahoy'-hal: 20.00 'Wiener Eisrevu- e'; R.K. Kerk Burg. Baumannlaan: aO.?0 Jubileumconcert wijkraad Overschie; ALBLASSERDAM; Het Wapen van Alhlasser- dam: 19.30 u Jaarvergadering Volkstuinder- *vcr. Albiasserdam: De Wipmolen: SU.0D Bloemschikcursus C. en A. den Besten. thouder Sociale Zaken en Volksge zondheid van de gemeente Vlaardin gen sprak over de grote veranderin gen binnen het maatschappelijk be stel, die een grotere belangstelling voor de 'probleemgroepen' en een nog grotere maatschappelijke verantwoor delijkheid met zich, meebrengen. Me vrouw Van Duijn-Spruijt zei naar aan leiding van de tegenstand uit pedago gische kringen tegen dagverblijven als vorm van hulpverlening aan geestelijk gehandicapten,1 te geloven in een ei gen leven voor de gehandicapten, met sociaal- en creatief gedrag m een eigen situatie. 'Laten we hen helpen in te zien dat een eigen positie binnen de samenle ving voor de gehandicapte noodzake lijk is', meende zij in haar slotwoord de boop uitsprekend dat een dagver blijf voor geestelijk gehandicapten een toonbeeld mag zijn van menselijk heid, waarbij de moderne inzichten en verworvenheden ter beschikking staan van allen, di*> hulp behoeven. Zij oogstte veel bijval van de ruim 400 aanwezigen, die hierna in 7 auto bussen aan de 'vierdagver blij ven-ma rathon', georganiseerd door de 'Stich ting Dagverblijven Geestelijk Gehan dicapten', begonnen. Het geheel droeg een feestelijk karakter, waarbij de aandacht voor het geestelijk gehandi capte kind geen moment verslapte. (ADVERTENTIE) 'Nu ik weer thuis ben zegt iedereen: Cel, waneer kom je eens buurten. Ze willen natuurlijk allemaal graag ho ren wat ik zoal gezien heb'. Lachend springt hij van zijn stoel en komt even later binnen met een paar super pakje schieten ma«r nam niet de moeite ze op te rapen. Toen deed ik het maar. Ik kan er misschien iemand mee blijmaken. Op eik pakje sigaret ten in Amerika staat: sigaretten zijn 'ongezond. Dat moet cror, ai een paar lange sigaretten. Sigaretten uit Cali fornië, 'Een dame liet ze uit haar jaar,) anders krijgen de fabrikanten anoecilijKkeden'. Werther reisde reeds vier keer naar Arromka. De ee.ste trip maakte hij in 1947. Acht jaar geleden bezocht hij Amerika voor het laatst. Nu kwam de kras® nog dagelijks fietsende Sprang- Capehenaar op de gedachte het vlieg tuig maat eens te pakken. In zes uur vliegt! men tegenwoordig van Amster dam jnaar New .York. Een bootreis duurtinog altijd een dag of tien. Van New York ging hij met de bus dwars door ,de States naar Californië, Een tocht van drie dagen en drie nach ten i. Cel voelde er mets voor het traject van New York naar Californië eveneens door de lucht af te leggen. "Neen, daar had ik geen zin in. In New York zitten me teveel vliegtuig kapers. Als je daar moet overstappen kan het best gebeuren dat ze je naar Cuba brengen, naar Castro 'Ame rika is een apart land. Je beleeft er van alles. Ik zat eens in een lunch room in Cleveland. Daar bakken ze *s morgens altijd pannekoeken. Ik denk daar moet ik bij zijn. Achter het buffet staan een man en een zwarte vrouw te bedienen. Een neger zit aan .concessionnairevoarRida^piote^eying: van Ommeren chef van de afdeling financiën van de gemeente secretarie legde zijn bestuursfunctie neer en bedankte tevens voor de afdeling. Wel blijft hij aangesloten bij de (landelij ke PvdA). In de raadsvergadering van vorige week vrijdag zei de heer Bechthum dat de vier leden van de fractie 'De aanvaarding van dit niet objectieve rapport door de meerderheid van de ledenvergadering hebben ervaren als eenmotie van wantrouwen'. 'Wij wa ren dan ook voornemend daaruit de consekwenties(te trekken. Op he tver- zoek van het hoofdbestuur van de PvdA hebben wij het nemen van verdere stappen enige tijd opge schort', aldus de heer Bechthum. In die tijd zal een commissie inge steld door het PvdA-hoofdbestuur een onderzoek naar de 'schuldvraag van de gerezen moeilijkheden' instellen. (ADVERTENTIE) AutoCenter Dynamosiraat16 R'dam-Zuid Tei. 010-841100 Borghstijn's Garagebedrijf" Ru ilstraat 19-26 Rotterdam-6 Tel. 010-234690-239630 AutoCenter Rotterdam-Noord Sigrid Undsetweg hoek Martin Luther King Weg Rotterdam- Ommoord Tel. 010-214200 i een tafeltje op zijn beurt te wachten. Het staat hem niet aan /dat enkele blanken eerder worden geholpen dan hij.' Ineens slaat hij erop los en rammelt alle borden van de tafeltjes. De pannekoeken vliegen in het rond en kletsen overal tegenaan. Ik zag het aankomen en was gauw met het spul er was ook een pannetje stroop bij op mijn knieën gaan zitten'. 'Ik ken alle grote steden in Amerika op een prik. Ben overal geweest, tot in Las Vegas toe, dè .speelstad van Amerika. De plaats is in acht jaar totaal veranderd. Het is de mooiste stad die ik ken'. 'In Long Beach ging ik 's nachts naar de zee 'kijken. Dat was een wonderlijk gezicht. En in Artesia zag ik een winkel zoals er op de hele wereld geen is. Daar kunnen ze heel New York wel mee bedienen. Er lag een parkeerterrein bij voor tweeduizend auto's. Er was zoveel uit gestald in die winkel dat toen ik anderhalf uur rondgekeken had, nog niks gezien' had. Om dat ding m Artesia te kunnen neerzetten moesten vier boerderijen worden gekocht voor drie en een half miljoen dollar. Eén dollar is drie gulden en twintig cent. Dus reken maar uit'. 'IK ben ook nog .op een boerderij geweest waar ze drieduizend koeden hadden waarvan zesentwintighon derd melkkoeien en twaalf knechts. De melkers moesten 's nachts al om drie uur uit bed'. "Hooien doen ze in Californië op speciaal daarvoor ingerichte bedrijven. Een soort plan tages waarbij van tijd tot tijd een perceel onder water wordt gezet. ,'s Morgens wordt het gras gemaaid, 's avonds is hét al hooi en geperkt tevens. Met grote vracbtwagensftwör- '.-SP- jf •p'iU'MAV «5E-LI Bflfiflfc'i'TsS. Cj' 1 U'i fpWf.? 5 Ê#f den de pakjes hooi naar de boerderij en gebracht en daar zorgen de boeren dan dat er hoodlossers zijn. Jongens die ze uit de café 'vissen' en die dan met dit werk vijfentwintig dollar per uur verdienen. In Californië hooit men van half februari tot halx decem ber. Negen keer hetzelfde perceel'. 'Aan mijn pet zagen ze dat ik een Dutchman (een Hollander") was. Dat is een poor man (een arme man) moeten ze wel gedacht hebben toen ik daar in Artesia in dat grote waren huis rondscharrelde. Ha. daar heb je Cel, zeiden een paar van die oude krakers die me nog kenden Van acht jaar terug. Ze zaten op bun gemak bij de garage. De één nog wel een paar jaar ouder dan ik schilde aardappeltjes en de ander dronk een borrel. Ze wilden dat ik' er ook een paar naar binnen werkte, maar ik liet me niet vangen "In Dallas waar Kennedy is doodge schotenheeft de politie me nog een dag en een nacht vastgehousen. Ik was mijn koffer1 vergeten met dat ding heb ik trouwens niets dan getob gehad eh ik moest wachten tot .de depotman hem had nagezonden. Het duurde .lang. Ik' zei tegen de politie: als hij.maar niet gestolen is. Was die depothouder een blaekman (een neger) was het eerste wat de politie, vroegy 'Californië is een prachtig land. De" zondag wordt er in ere gehouden. Dar. gaan de mensen trouw naar d,i kerk. Ze komen vaak van mijlen ver en brengen de kinderen mee".. 'Er gebeuren soms de-vreemdste din gen. Ben man en een vrouw kwamen op het idee hun twee maanden oude baby in te ruilen voor een auto, een glanzende Chevrolet. Maar een week later Meld men controle op de-weg,in Alabama. Daar bleek dat het een gestolen auto was.JDe baby hebben ze later maar naar een hospitaal.ge bracht...' Cel schudt het hoofd en lacht.; Urén: kan hij doorgaan met hét ophalen van allerlei voorvallen ,en voorvalletjes. 'Toen ik- op Schiphol uit het vliegtuig stapte zei Piet, een broer van me .die in Amsterdam woont, ben jè niet moe van zo'n reis. Niks jongen, antwoord de ik. Van de hele tocht heb ik.totaal niets gemerkt'. 'Als ik gezond blijf ga* ik straks nog 'eens de oceaan, over.' Voor de show!' >- ROTTERDAM Dinsdag 21 novem ber, 20 uur, spreekt het Eerste Ka merlid prof. dr. J. W. van Hulst tijdens een openbare verkiezingsbij eenkomst van de CHÜ, afdeling Hille- gersberg. De vergadering wordt ge houden >in de Messiaskerk aan de Debussylaan. Prof. Van Hulst is oud voorzitter van de CHU. In een papierloods van dit bedrijf ontstond rookontwikkeling, waardoor de automatische brandmelding in wer king kwam. Enkele honderden meters verder was de Schiedamse brandweer in haar eigen kazerne bezig met grootscheepse oefeningen, waardoor het volledige korps direct'kon uitruk ken. Men kwam precies op tijd want het smeulende vuur was inmiddels over gegaan in grote vlammen. Met vijftien stralen heeft men vervolgens binnen het uur de brand bedwongen waarna men aan de nablussing kon beginnen. De papierloods van dit bedrijf besteat uit drie gedeelten, elk van zo'n vier honderd kubieke meter inhoud. Twee van deze gedeelten zijn erg door de brand aangetast. Vanmorgen gaat men beginnen met het leeghalen van de twee loodsen, daarna kan pas worden vastgesteld hoe groot de schade is. PERNIS Tijdens zijn kantoorwerk zaamheden voor de Rotterdamsche Droogdokmaatschappij is vrijdag op 44-jarige leeftijd plotseling overleden de heer P. van Veelen uit Pemis. Veel en belangrijk werk verrichtte hij gedurende een reeks van jaren als scriba van de Vrijgemaakte Geref. Kerk. Wegens ziekte van de plaatselij ke predikant had hij op de zondag voor zijn overlijden nog de morgen dienst geleid, terwijl hij vorige week donderdag het jaarfeest van de man- nenvereniging meemaakte in het kerkgebouw «an de Nieuwedijk. De heer Van Veelen laat echtgenote en acht kinderen na. RIDDERKERK Een jeugdgroep van de landelijke ruitervereniging 'De Develruiters' is zaterdagmiddag voor het stadhuis door burgemeester dr. C. J. Verplanke gehuldigd wegens het behalen van het landskampioenschap 1972 in de pony-klasse. Naast burgemeester Verplanke was ook aanwezig de heer C. J. v. d. Hoeven, oud-burgemeester van Rid derkerk die zijn functie als ere-voor- zitter van 'De Develruiters' tijdens een besloten bijeenkomst overdroeg aan de huidige burgervader. (ADVERTENTIE) (v.h.Toorenburg Damme) Nieuwe Binnenweg 334-340-344 Rotterdam, tel. 010-234136 Dat zei vrijdagavond het tweede ka merlid mr. C. A. Bos van de CHU op een verkiezingsbijeenkomst van de ARP en de CHU in het cultureel centrum de Zidewinde. Er was vrij veel belangstelling voor deze vergade ring die onder leiding stond van de arp-er mr. J. N. Scholten (hij droeg bij deze gelegenheid een CHU-vignet op de revers) en waarop behalve mr. Bos ook het tweede kamerlid mr. M. W. Schakel het woord voerde. Deze laatste merkte ten aanzien van de groei naar één confessionele partij op dat die bij de ARP veel tijd vraagt 'Men zal b.v. in Urk anders reageren op de vorming van één christelijke partij dan in Amsterdam. Forceert men de zaak dan komt er binnen de kortste keren een ARP- oude stijl bij. Een politieke oecumene met partijen als de SGP en GPV is uitgesloten gezien de krampachtige houding van deze groeperingen'. De heer Bos legde de nadruk op het belang van de internationale samen werking. 'Veel problemen kunnen niet anders meer dan op internatio naal niveau worden opgelost', meende hij. Afwijzend stond het kamerlid te genover het verlagen van de defensie begroting juist met het oog op de komende internationale veiligheids conferentie in Helsinki. 'Tegenover de keiharde politiek van het oosten dient een even harde politiek te staan* van het westen'. Een kwalijke zaak vond hij dat. door de polarisatie het sociale klimaat zo danig is verslechterd dat veel buiten landse bedrijven zich in Nederland niet meer willen vestigen. 'Met welke partijen we straks in het kabinet samenwerken, hangt af van de verkie zingen. Ik hoop dat de confessionele drie goed uit de bus komen, maar ik verwacht niet dat we een meerderheid halen'. De heer Schakel legde een aantal cijfers op tafel waarmee hij de kritiek op het huidige kabinet ontzenuwde. Juist voor de zwakke in de samenle ving heeft dit kabinet nogal wat ge daan, oordeelde hij. 'Wie meent dat deze groep verwaarloosd is, kent de feiten niet of pleegt boerenbedrog. Zorg dat de confessionele partijen goed uit de bus komeu', zei de heer Schakel die nog eens het accent legde op de innerlijke verbondenheid met de CHU en met stemverheffing ver klaarde nimmer arm in arm te zullen gaan met mensen als Den Uyl,. Wiegel en Drees. (ADVERTENTIE) alleen gevestigd: Centrum: Coolsingel 4 KJpstrssl27 Bredostraat 1-19 Noord: MoltzerstraatlS Oost: Folkert Ef$ingastreat2 Zuid: Wnlravenstraai 89 Citroen informatiecentrum voor Rotterdam 010-14.44.00*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1972 | | pagina 1