Pleidooi voor behoud wethoudel Jettin ghof Vakature van wethouder wordt niet vervuld de meuk iet HH DE KLERK 30%-groeisparen <feSpaar@ank 8 'Spangense peuter' protesteert tegen nota kinderopvang TAPIJTPRIJZEN DIE D DE RUIMTE GEVEN HKIÉSp AGENDA ëéstoien slangen zïjtf^ereeht Ro-zan-co 1972 TROUW/KWARTET DINiSDAG 21vNOVEMB£R 1972 REGIO R3 gaat niet door. De plannen daar- tóe; werden afgewend door de zèèr ongunstige faktoren van Stank en geluid die voor de toe komstige bewoners van deze flat veel overlast zouden meebren gen., De nieuwe flat, die door de bouwer teruggenomen is zou straks uit 56 woningen bestaan. Efin ander niet onbelangrijk knei- püüt in de woningbouw van het Kijnmondgébied vormen de veel te. hoge huren. Voor de commis sie van advies voor de volkshuis vesting van Rijnmond baart de ze ontwikkeling grote zorgen. Oorzaken. ROTTERDAM De drie ledën van het dagelijks bestuur van heit wijkorgaan Feijenoord-Noordèr- - eiland,- de heren F. Rola'art,D; van.Schie en L. Petereen hebben fbèitaail nüminder Een stukje uit oma's tijd deze fraaiegobellnwand-en kapstok- kleden, die vast en zeker een sierraad aan Uw muur zullen 2ijn. in een open brief aan de wijk- órganen Oude Wijken het opge nomen voor wethouder H. W. Jet- tinghof. sinterklaas 50x50 cm 100x70 erh 165 x65 cm ter meulen Hét winkelen waard Richtlijn SPIJKENISSE De vakature van wethouder H. M. Commissa ris (D'66) zal niet worden ver vuld. Zijn portefeuille van finan ciën, economische aangelegenhe den en organisatie zal over de drie overgebleven wethouders Teegelaar, De Koning en De Kra ker worden verdeeld. Berbertapijt van zuiver wol. 'n 'Pracht-- tapijt van natuur-kwaliteit De zeer bij zondere structuur-effecten, maken dit tapijt tot een schoonheid in uw kamer. Met zware schuimlatexrug. 400 cm breed. Nu vooreen uitzonderlijk lage prijs Bergoss huiskamertapijt. Beeldschoon fantasie-dessin in geraffineerde kleur stellingen. Keuze uit twee kleuren:, groen en beige. Met zware schuimlatex J rug. 400 cm breed, Normaal 139.» Nu Hoogpolig zuiver wollen tapijt. U zakt bijna tot dé enkels wegIn dit bijzonder mooie tapijt. De hoge pooi en de natuur lijke bérbertiritén geven er een rustig- luxueus karakter aan. Met f 9 A zware schuimlatex rug. Nu l 8v*a Nylon kwalitelts-t^pijtln gloedvolle ton- sur-ton tinten;. ,U: kiest uil rijk goud, warm groen en een gezellige zandkleur. Met schuimlatexrug. Gemakkelijk in onderhoud. 119.- 4Ö0 'cm breed.1 Nu Geluiddempend nylontapijt, Enorm slijt vast huiskamértapijt in 'n sprankelend dessin. De dikke schuimlatex rug heeft een stérk geluiddempende werking.; Keuze uit de kleuren goud, bruin en sahara... QA 400 cm breed. Nu ötr»* Prijzen.'Prlj- Rotterdam:WoonWarenHuisBinnenwegp!e!n/Lijnbaan, tel. (010)117700 Winkelcentrum Beijerlandselaan, tel. (010) 1935GG Winkelcentrum Groot IJsselmoode, tel.(010) 820502 ROTTERDAM Onder leiding van Wim Roos" heeft het' geref. gemengd; koor Canticqni Novum' zaterdoagavond'in de'zo'goed als geheel bezette Grote Doelen een uitvoering gegeven, waaraan me ningen moet hij zo nodig weg, volgens de werkten een viertal vocale so- ll^éden van het Samenwerkingsver- t w Neliy y. d. Spek,.;so- Sursum Corda ...vandaag en morgen ry. Blackmon, bas. Het instrumen- 'Sursum Cofda' onder Dirk Jansz. tale gedeelte was in handen van Zwart dit werk'ten aanhore van een het Gewestelijk Orkest van Zuid Holland, Wout Bacqiüère, clave- cimbel en de organist van de Doe len Arie J. Keyzer, die met het orkest een Concetr van Handel (op. 7 no. 1 in Bés gr.) ten geho re bracht. De Stem voor al uw geldzaken Piet van Egmond m BOTTERDAM De actiegroep 'Span gense Peuter1 heeft in een protestnota aan b. en w. en de raad geprotesteerd tegen de gang van zaken rond de kinderopvang in Rotterdam. De groep wil dat alles in het werk wordt gesteld om de meest gunstige subsidieregeling te blijven hanteren voor de kinderopvang. De onrust bij de actiegroep kómt vooral door de nota Kinderowang vari de afdeling Onderwijs, Jeugdvonning en vormingswerk en het daarop aan- sluitend uitvoeringsbesluit. De actie groep meent dat daarin voorgestelde plannen een regelrechte aanslag op de belangen van de ouders en hun kinde ren en op het naar beste kennen- en kunnen verrichte kindcropvangwerk vanuit club- en buurthuizen. De actiegroep Spangense Peuter roept daarom dan ook alle belanghebbenden bij het kinderopvangwerk op zich met haar in verbinding te stellen om daar na gezamenlijk actie te ondernemen. Hoge huren knelpunt beleid woningbouw ADVERTENTIE BOTTERDAM Hoewel de politiè binnen twee minuten ter plaatse was heeft men niet de dader(s) kunrifen pakken van een-zeer vakkundig uitge voerde jiiwelendiefstal bij juwelier Van Willegen aan de Schiekade. Het gebeurde vannacht om kwart over drie. Met een kniptang werd het sta len rolluik vernield. De etalageruit was 20 hard dat diverse keren móekt worden geslagen voor er een gat-was. Met één greep werden de duurste juwelen van wit goud en brlljantéii met een waarde van 50.000 gestólen. Uit een woning in de St-Maartèhs- dijkstraat is een bedrag van vijfdui zend gulden weggenomen en enkèlè sieraden ter waarde van vijfduizend gulden. SCHIEDAM De bouw van. een hoeveelheid woningen achtergebleven, flat in de Vlaardingse westwijk De oorzaken waren onder meer het In. het totaal werden in het Rijn mondgebied in het afgelopen jaar bij na 10.000 woningen gebouwd. In 1968 bedroeg dit aantal 7.8/3, in 1969 8.879, in 1970 9,162 er. 1971 .8.072. Van de 9.157woningen die in het afgelopen jaar gereed kwamen werden er 4.140 alswoningwetwoningen 3.986 in de premiê en 531 in de vrije sector gebouwd. In aanbouw waren er in oktober 9.072. Hoewel de bouw gestadig doorgang vojid is de prpduktie bij de gewenste herbèöordelen van bestemmingsplan nen aan de hand van nieuwe inzich ten en- wensen met bétrekking tot de stedebouwkundige vormgeving. Deze herbeóordeling gaf doorgaans een ver traging van enkele jaren. Ook het rekening gaan houden met de gevolgen van de milieubelasting door stank en geluid leverde vertra gingen op, alsmede de omzetting van plannen voor hoogbouw" tot plannen voor laagbouw. Hetschaars worden van bouwgronden met name in Rot terdam en Schiedam alsmede het ach terblijven van de noodzakelijke infra structurele voorzieningen met name op het gebied van het verkeer en het vervoer leverde ook vertraging op. De stijgingen van de' bouwkosten en grondkosten, waardoor de huuruit- komsten zodanig werden dat de cate gorie van de bevolking waarvoor met name de woningwetwoningen bestemd zijn deze niet konden betalen had invloed op vertraging van de bouw. In diverse groei-gemeenten bestaat vol gens de Rijnmondcommissie terécht de vrees dat dergelijke dure huurwo- ingen niet verhuurd zullen worden, (ADVERTENTIE) ADVERTENTIE7 ajÓ Gobelin wand- én kapstokkia- den in 3 maten: 50x50,100x70 en 165x65 cm. Deze mooie go belin wand- en kapstokkteden kooptU nu voor extra lage prij zen. y 'Nü.wij afstand genomen hebben van dé Opstelling van het huidige wijkor gaan, menen wij thans onze stem te moeten latenhoren met betrekking tót de aanhoudende opstelling van het Samenwerkingsverband ten aanzien van wethouder Jettingbof', zo staat er in de open brief te lezen. 'Bij herha ling is de opstelling van bepaalde afgevaardigden onderwerp van bespre king geweest binnen het algemeen bestuur Van het wijkorgaan Feijen- oord-Noordereiland. Meerdere malen wérd-die opstelling niet gedeeld door eëh aantal leden van het algemeen bestuur, maar de meerderheid beslis te. Overigens was de meerderheid wel de méhing toegedaan, dat een reorganisa tie.- van het Samenwerkingsverband -rirtó-gènd (boédzakel-ij'k is, wil dit o-r- Komt ook voor U Met deze handige beauty case heeft U in een greep al Uw toiletartikelen bij de hand een leuk Sint-kadootje. Deze beauty case, heel handig tijdenseen logeerpartijtje, koopt U nu in diverse leuke kleuren voor nog géén vijf gulden. Dinsdagmorgen om 9 uur be-- Sin* <>P da 1e etage de verkoop van deze fraaie gobelin wand-, en kapstokkledsn, nu door el kaar voor extra aantrekkelijke prijzen. ;"V Cten schrift, of tel. best. ners van'de oude wijken Rotterdam.' Dé drie éx-bèstuureleden merken ver der, óp, datèlk vogeltje zingt zoals het gebékt .is. Zo ook wethouder Jet- ti-iighof. 'De. genuanceerde benadering van dediverse wijkproblemen wordt uiteraard niét door ieder gedeeld. Maar is dat dan de reden om te blijvén haméren. dat 'Jettinghof weg moet'., Opén Brief gaat dan verder: 'Arm, zielig 'éri van weinig realiteitszin ge tuigende opstelling van lieden, die menen.-in'staat te zijn een beleid te kunnen Voeren. Waarom steeds op déze emotionele toer in plaats van met beide benen op de grond te blijven staan. Wi|l hét werk in het Samenwerkings verband zinvol zijn dan moet men Zich positief.' weten op te stellen en èen beleid weten te bepalen langs wélke wégen de beste resultaten zijn tè behalen. Helaas; moét geconstateerd worden dat inën zich via -bepaalde kanalen voor politieke karretjes laat spannen en lédt, intimideren door grote monden. Ruim negen-jaar is de heer Jetting hof wethouder van Rotterdam, maar nil,, aan de vooravond van de verkie- Dinsdagmórgen om'9 'u'urbê- gintop de parterre de verkejop van deze beauty cases in diverse frisse kleu- -98 ren, nu per stuk voor 4 Géén schril t. of te!, best. indien het aanbod hiervan; sterk ver groot zou worden. 3 Via het Rijnmond legitimatiebewijs .werden in het eerste half jaar van 3972 1426 gezinnen-geholpen aan een woning. Van de tot oktober goed gekeurde bouwplannen voor woningen zijn er 512 stuks bestemd voor de huisvesting van bejaarden, hier mee steekt Rijnmond gunstig af tegenover het landelijk gemiddelde. Tijdens de commissievergadering wérd uitgebreid aandacht besteed aan de huisvesting van buitenlandse werk nemers. De inzichten omtrent de huis vesting van deze werknemers zijn sterk in beweging. Het probleem wordt aanzienlijk vergroot door de toenemende mate van gezinshereni ging, hoezeer die ook op sociale gron den gewenst wordt geacht. Over dit. probleem werd maandagmiddag een aparte nota toegezegd. Verder zal achttien december een ver gadering gewijd worden aan de richt lijn woningbouw. Ook werd een nota over de. stadsvernieuwing toegezegd die begin volgend jaar zal verschij nen. Een aantal te dure flats in Schiedam '.zal waarschijnlijk bewoon baar gemaakt worden voor bejaarden. Tijdens de 'vergadering werd erop aangedrongen vari overliëidswegen druk uit te oefenen op te hoge huren, zódat deze niet te hoog opgeschroeft zullen worden. Over de zogenaamde alternatieve woningbouw werd opge merkt dat de commissie ook daarvoor de nodige aandacht moet kunnen op brengen. Voor deze zogenaamde caseo- woningen voor de doe-het-zelver zou een toenemende belangstelling be staan. De heer J. J. Visser woordvoerder van PvdA, PPR en PSP stelde als eerste 'voor niet in de vakature te voorzien. Een. kandidaat uit zijn frac- - tie. en-uit die van de PCG noemde hij ifgeen. juiste; Hpëekspiëgeling. QP grond - '.varn hetgeen" in. de afgelopen'weken is gebeurd, achtte hij een kandidaat uit de hoek van de samenwerkende frac ties van WD en D'66 evenmin juist Daaruit concludeerde hij dat het poli tiek juist zal zijn de vakature over de drie overgebleven wethouders te ver delen en zo door te gaan tot het tijdstip van gemeentelijke herindeling in 1974. De heer Van der Linden PCG) kon zich met deze zienswijze verenigen in tegenstelling met de heer C. van Elderen (KVP), die een vervulling van de vakature dë meest juiste oplossing vindt. Desso zuiver wollen tapijt. Luxueus huiskamertapijtgemaaictvan gladde- en frlsé-garens, waardoor een zeer mooi en apart effect-ontstaat. Keuze, uit 3 prachtige kleuren: beige, bruin en fraise. 380 cm breed. 185.- Normaal 198.- Nu - - ^■1 fcOUA KI in 'c f- t da voeten ruimteen Muziek en zang in het weekeinde kan worden gesproken. W.H. Wolvekamp ROTTERDAM Nog altijd kan het oratorium van dé muzikale reus Handel over de reus Samson boeien, méts de' uitvoering de. blijvende kwali- téitèri'iran het werk recht doet weder- Dana;;.vj'--.i\;r; nics-ts CnAmóns 'alt varen. Dat waszaterdagavond in de Mlssrijleri tWei zaak om het Samenwer- pi aan, Elisabeth Cooymans, alt, Hervorm<le ^erk te Pernis het geval, kthgsvèrbérid eens op hagr merites te Marius van Altena, tenor en Hen- toen de Chr_ Oratoriumvereniging ROTTERDAM Aboy'bal: 20.00 'Wiener Eisre- vue'; R.K. kerfc Burg. Baumanninaot 20,00 Jubileumconcert wijkraad Overschie; MeSsj- askerk: 20.00 Verkiezingsbijeenkomst CU, afdeling H'berg. ABASSERDAM: Hel Wapen van AlMasrtr- dam: 19.30 Jaarvergadering Volkstuindersye- renlging Alblasserdam: De Wipmolen! '20.00 Bloemschikcursus C. en A. den Besten- - ROTTERDAM: Rgtterdamse Schouwburg! 20.15 'De drie zusters': Hoflaanktrk: 20.00 Zang- en orgelavcnd met 'Deo Juvante Ahoy'hal 20.00 'Wiener Elsrevue'; JoUgcfen- centrum'EKS1T: 19.00 Politieke avond voor jonge kiezers; Jeugdhui» 't Slag: 20.00 Ver gadering Ned. Christen Vrouwenbond; aid. Zuid; Maranathakerk: 19.45 Film 'Hls Land.; Jeruzalemkerk: geref. gem hv: 20.00 De.P. Overduin; Eben Haëzer 20.00 Ds. H. KOJld- slaal; Noordsingel 40 19.30 Bijeenkomst .DO Reddingboot'; Romanohof: 19.45 Student Driessen; Hoogvliet: geref. gem.: 15.00 en 19.45 ds Schipaanboord; Hulpsecretarie 19.30 Wijkraadsvergadering Hoogvliet. ALBLASSERDAM: De Wipmolen: 20.00 Ds. K. TwlUert voor volle evang. gem. BARENDRECHT: Gemeentehuis 19.30 Ge meenteraadsvergadering. BLEISW1JK: Gemeentehuis: 19.30 Gemeente raadsvergadering. A CAPELLE a.d. 1JSSEL De Hoeksteen: 20.00 Wens-ln Comb. Chr. Partijen (CCP). DIRKSLAND Herv. kerk: 10.00 Ds. v.d. Linden, 19.00 Ds. V Hensbergen. HERiUNGEN: Herv. kerk: 10.oo en 19.00 Ds. 'KraaiJ. KRIMPEN' a.d. IJSSEL Kon. Wilhelmina- plein: 10.00. 15.00 en 19.30 ds Huisman. OOSTVOORNE; Geref. gem.t 19.30 Ds. Hof man. OUDDORP Herv. kerk 19.30 Ds. J Cats- OUDERKERK a.d. IJSSEL: Herv. kerk: 19.30 Dr. Tukker: zaal geref. kerk: 19.30 Gecomb. Jaarvergadering viomven- en mannenverem- gins. SCHIEDAM Opstandlngskerk: 20.00 Bijeen komst Raad van Kerken te Schiedam. QpderzoekeiL Wie weet, moet dan het huidigeSariièrtwerkmgsverband ver- 'dwijbeti', aldus het slot van de Open Brief.-;- - 'ROTTERDAM De kinderpolitie in Rotterdam heeft in het weekeinde de daders gevonden van de inbraak in het reptielenhuis van de Diergaarde Blijdorp, waaruit vorige week zondag nacht'dertien slangen werden gesto len. Het waren drie jongens van 13 en 14 jaar, die de dieren voor hun verzameling wilden hebben. Dé politie vond de slangen bij de jonjgèns thuis in hun terraria. De drie koriingspythons, een tuinboa, een Vierstreepslang, een geie Rattenslang, dcie kleine boa's en vier kleine rots- boa's, zijn inmiddels weer in Blijdorp. Tegen de jongens werd proces-verbaal opgemaakt. Het drietal bekende tevens inbraken te hébben gepleegd in scholen, waar Zij enkele schedels wegnamen. Zij sta- len oniangs ook acht boomkikkers van een expositie in de Rivièrahal van Blijdorp. Drie kikkers zijn doodge gaan;. Del andere zijn naar hun eige naars teruggebracht. /ADVERTENTIE) vrij groot publiek" uitvoérde. Er was hard aan het geheel gewerkt, door eën koor, 'dat behoorlijk sterk in de vocale schoenen staat en over een voortreffelijke discipline en goed ma teriaal-beschikt. Schoonheid van klank overheerste. Zelfs in de ingewikkeldste passages stond alles onder het steunende ge- zijn keus bepaald tot een tweetal baar van Zwart muurvast, maar ook ïiaadsciiocaeii, ent persoonlijk geschenk! karèl Hgormanstraat 291 - rotterdara venestraat 3 - den liaag. minder bekende werken, de Kantate no. 45 van Bach 'Es ist dir gesagt Mensch, was gut ist' een der missen van Haydn; de zg. THeresienmesse. breid aanvangskoór, een; slotkoraal en verschillende soli; voor ténor, bas en alt Daar de alt deze avond niet de volledige beschikkingover haar stem had, zong zij alleen na de pauze in mis van Hay dn. Voor de pauze nam de tenor Marius van Altena, met slechts korte tijd van voorbèreiding, haar partij óver. Zijn zang klonk inderdaad wat behoed zaam, maar hij kweet zich óvérigens goed van zijn onverwachte taak, en kon ook in zijn eigen aria's m'et zijn fraai, maar niet zo volumineus stem geluid, goed voldoen. Het koor toonde zich in het grote aanvangskoor tech nisch zeer bedreven en slagvaardig, maar leverde naar ons gevoelen'; toch wel de beste prestaties in Haydns mis. Mt een fraaie, glanzende en genuan ceerde koorklank werdén d verschil- Inde delen gezongen, waarbij wij in zonderheid melding maken van het Credo. De sopraan Nelly v. d. Spek ert de bas Hénry Blackmon beantwoord den geheel aan de verwachtingen die men t.a.v. deze gerenommeerde solis- tn mag koesteren, n de ait Elisa- bth Cooymans, heeft niettegenstaan de haar handicap, op klankvolle wijze haar bijdrage in soli en vocaal kwar tet geleverd. Het Gewestelijk Orkest Zuid-Holland heeft steeds attent gere ageerd op d vakkundige leiding van Wim Roos, zodat van een mooi succes in die passages, waarin de muze de componist de bloeiendste en vloeiend ste melodieën in de schoot wierp, kwam het poëtische element in het opus geheel tot zijn recht. De solisten hebben daarbij uitstekend geholpen. Daar was de sopraan Magda van Oirschot, wier glanzend geluid vooral in de aira tegen de achter grond van de koorsopraneri opviel. Met haar prachtig alttimbre wist Map Bax de dramatische accenten van haar partij het volle pond te geven. De tenor Jouke Krediet viel op door de sfeer, die hij in zijn recitatieven wist op te roepen, maar trof evenzeer door zijn vbortreffelijke zangtechniek. De bas Ted Schorske sloot zich daarbij waardig aan. De begeleiding was 'toevertrouwd aan het kamerorkest 'Archangelo Corelli', dat ondanks de wat beperkte bezet ting de orkesttaal van Handel goed wist te vertolken. Zo viel o.a. het correcte spel van de paukenist meer malen op. Aan het orgel heeft Jaap Zwart Jr. een belangrijk deel van de begeleiding met veel inzicht voor zijn- rekening genomen. Aldus is het een uitvoering geworden, waarme het kennelijk zeer hard en serieus wer kende koor in de contreien van Per nis bepaald eer heft inglegd. ROTTERDAM Dirigent Adn Sloot- maker had een mooi afgewogen pro gramma samengesteld, dat in een ro mantische sfeer 'De Stem des Volks' de gelegenheid gaf zich op niveau te uiten in een ander gnre, dat men vari dezö gemengde zangverniging g- wend is. Een vrij goed gevulde Kleine- Zaal heeft vrijdag dan ook met aa dacht en blijkbaar ook met voldoe ning geluisterd naar koorwerken van o.a, Haydn, Schubert, Schumann en Brahms, in menig opzicht verwante geesten, al spraken zij een eigen taai. De dramatiek vari 'DerSturm' van Haydn werd zeker, met veel entrain en in de verschillende stemmingen uitstekend wergegeven. het 'Scbick- salsliied' van Brahms muntte uit door (ADVERTENTIE) in 50 maanden groeit 1000 tot 1300 gulden vanaf f 1000 staat uw geld zonder koers- risico vast tegen hoge rente DE SPAARBANK TE ROTTERDAM- HOOFDKANTOOR: BOTERSLOOT25 een prachtige klank en een innerlijke bewogenheid, de geheel andere gaar- d 'Deutsch Tanze' van Schubert brachtén een licht aceent in dé avond, maar werdenqua vertolking zelfs overtroffen door de 'Liebèslieder-V.'al- zer' van Brahms, .dieónder Slootma- ker nu eens vertederend, dan weer met een geestige toets, daamboven gehore werden gebracht. Het" koor heeft zijn reputatie ook in dit genre hoog gehouden. De sopraan Karin Ostar assisteerde in de veeleisende lofzang tot de zon, 'Dir, Seele des Weltals' van Mozart, waarin het koor zich ook goed weer de, doch haar kristalzuivere, expres sieve stem deed het nog beter in liederen van Mendelssohn en van Brahms, waarbij zowel het zo bekende 'Auf Flüglen des Gesanges' als het 'Oh, wiiszt ich doch den Weg zurück' door de sublieme voordracht diepe indruk maakten. Op een avond als deze hangt veel af van de begeleiding. In dat opzicht hebben de pianisten Rudy de Heus en Niek dc Rooy, die elkaar afwisselden en de walsen vierhandig hegeleidden, zonder twijfel het beste geboden, dat zich in dat opzicht laat dnken. Te recht kregen zij hun deel van het applaus. WADDINXVEEN Zaterdagavond gaf Piet van Egmond een concert op het orgel van de hervormde Brugkerk het programma werd geopend met een samenzang van psalm. 150 vers 1 en 3 wat mooi en warm van klank gezongen werd. Hierna volgde een orgelconcert in d groot van G. F. Handel gedeelte over alegro. andante con moto en een fuga. Deze werken waren zuiver en helder van samn- klank en waar nodig met afwisseling en vaart ten gehore gebracht. Dc vele aanwezigen werden in verrukking ge bracht en genoten zichtbaar. Werk van J. S. Bach werd door de organist tot een geweldig gebeuren op het schitterende orgel vertolkt. In het programma dat vele kïankmo- gelijkheden bood was ook de sonate nummer twee van Mendelsohn Bar- tholdi opgenomen welk op hoog ni veau en door de vele mogelijkheden van het instrument goed tot haar recht kwam in de grote kerk. Guil- mant, Viernc en Kargelert waren met hun werken ook niet weg te denken uit het programma en werden vol afwisseling ten gehore gebracht. Op sublieme ..wijze bracht Piet van Egmond nog enkele werken uit zijn eigen repertoir. etr publiek was de organist zeer dankbaar voor zijn uit nemend concert eft keerde voldaan huiswaarts. Het eerstvolgende concert zal worden gehouden op 23 december én wordt gegeven door het hervomz gemengd zangkoor Vox Jubilans met Feike Asma aan het orgel. ROTTERDAM Op de eerste zater dag van het Rotterdams Zang-Con cours waartoe in de loop der jaren ook instrumentale solisten en ensem bles zijn toegelaten in de Nieuwe Oos'terkerk waren nogal wat berichten van verhindering door ziekte binnen gekomen, zowel van accordeonsolisten als van koren. Dat aecordeonspei heel veel en pok vaak heel goed wordt beoefend was 'smiddags te horen toen een lange reeks van wat men vroeger 'harmoni- kaspelers' noemde, het podium be volkte. Merkwaardig was het, dat het meestal jonge meisjes waren die 'de zware instrumenten bespeelden. Een eerste prijs met lof van de jury behaalde de Rotterdamse Joke Hilke- meijer met 185 punten en Jeanette Westbroek uit Krimpen aan de IJssel met 189 punten. Verder lag het ge middelde aan de hoge kant, zodat er nog heel wat eërste prijzen werden behaald. De vooravond zette goed in met de Fanfare vereniging 'Determina te' uit Klundert, die onder directie van P. Machielsen met 369 punten een eerste prijs met lof van de jury wist te bemachtigen. Het was opvallend dat veel koren die avond zuivere en beschaafde zang lie ten horen, zodat veel zangeressen en zangers met een eerste prijs naar huis konden gaan. Een spectaculair slot kreeg deze zater dag door het optreden van de drum-- band 'Oefening baart kunst' uit Half weg Zwanenburg, die met het orgel samenspeelde en onder directie van W. van der Peijl met 364 en lof van de jury een eerste prijs kreeg. De jury bestond deze dag uit de heren Otto de Vaal, voorzitter, Simon Terpstra en Albert van der Pijl. Vanwege de grote deelname begint het concours de volgende zaterdag al om halftwee. G. M. DERSJANT i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1972 | | pagina 1