Volgend jaar eerste stap Rijnpoortproject Jettinghoff verdwaald in huurharmonisatie Films in Rotterdam 98. AAA 50 Rotterdams protest tegen duimschroeven huurharm ^satie af; Pleidooi voor een christelijke partij Burt Lancaster in goede western Jeremiah Johnson Zwaargewonde bij gasexplosie Zangavond in nieuwe kerk te Ylaardingen Mr. Kernkamp treedt op tegen woningspeculatie Voor meer nieuws uit Rotterdam e.o, zie ook pagina 16 Rijk treedt vreemd op t egen Rotterdam betaal nu minder betaal nu minder Taken Stank betaal nu minder nnTi R, en W. in verzet naar Den Haag AGENDA TROÜW/KW.ARTËT VRIJDAG 24 NOVEMBER 1972 REGIO R3 ROTTERDAM Een der uitge breidste moties, die een hevig vertoornde Rotterdamse gemeen teraad en een zo mogelijk nog meer vertoorn college van b. en w. aanvaardde was donderdag middag de motie van de heer J. Riezenkamp (soc.), die door alle fracties was mee-ondertekend. Die boosheid gold niet de motie. Integendeel, die motie gaf juist voor helemaal niet gemaakt, aan die boosheid uitdrukking. ^n„Ifetil0.!jc!er..tirs J: Reehorst (finan- Aanleiding was een eenvoudig voorstel tot aangaan van kasgeld- lening. De toom gold het gebruik de term ROTTERDAM De beheerders van de havens moeten rekening houden met spectaculaire ontwik kelingen in het zeetransport. Het is niet ondenkbaar dat mammoet onderzeeërs, die onder het poolijs kunnen varen, in de toekomst olie en kostbare mineralen naar Europa gaan vervoeren. Aan deze voorspelling waegt zich de Rot terdamse wethouder voor de ha ven drs. H. J. Viersen in zijn ver schenen nota over de toekomst van Rotterdam-Europoort. Nieuwe films Prolongaties Nachtvoorstellingen Kindermatinees at» SCHIEDAM De Raad van Mi lieuhygiëne zal naar alle waar schijnlijkheid ontbonden worden. Daarvoor in de plaats zal de Raad van Milieubeheer opgericht wor den.'De nieuwe raad moet een soort" geweten vormen en kontak ten bevorderen tusen de indus trie, de burgerij en de overheid. Tijdens de vergadering van de commissie Milieubeheer van Rijn mond werd dit aan de orde ge steld. ...vandaag en morgen lisbruik van wet bij financiële voogdij misbruik, zelfs ambtsmisdrijf werd gehoord! dat het rijk maakte de wet kapitaalsuitgaven publiekrechte lijke lichamen als extra-aanvulling op het goedkeuringsbeleid van Gedepu teerde Staten. Via deze wet heeft het rijk GS min of meer buiten spel gezet voor wat be treft alle onrendabele investeringen, te weten alle investeringen welke Rot terdam thans doet op het gebied van sport en recreatie. Die wet is daar- ADVERTENTIE komt ook voor U Voor vaders die binnenshuis nog steeds metflltslampjes wer ken..». is deze Unomat eiektro- nenflitser hst mooiste kado dat maar denkbaar is. Unomat accu elektronenflitser, een eerste klas Westduïts fabri- kaat: •richtgetal 18 *50x flitsen bij 1x opiadenop hetiichtnet hoge lichtopbrengst bij 6 meter afstand Is flitsen nog mogelijk met snoeraansluiting, dus ook op het llchtnette gebruiken zeer eenvoudig te bedienen •geschikt voor kleur, zwart/ ■wit en dia's 1 jaar garantie. Deze pracht flitser, U heeft nooit meer batterijen en lamp jes nodig, nu van f 98,- voor nog géén zes tientjes. cieën) zette uiteen dat GS thans door deze gang van zaken zelf ook van de wijs zijn gebracht en hun goedkeu ringsbeleid vertraagden. Zodat er ka pitaalsuitgaven tot ongeveer tien mil joen gulden, die zijn goedgekeurd door GS, door het ministerie van binneïandse zaken 'opnieuw worden hekeken' en GS voor 25 miljoen aan dergelijke raadsbesluiten laat liggen in afwachting van beslissingen van de minister! Met de motie Riezenkamp nodigt de gemeenteraad b. en w. uit tot het instellen van een onderzoek naar de formeel juridische mogelijkheid om hij de Kroon een beroepsprocedure aanhangig te maken. De motie gaat meente met bijzondere steunregels is. Dat is niet zo, er zijn nog reserves. Bovendien is er een apart financieel statuur in de maak voor de vier grote gemeenten.' Er zijn over deze onjuiste toepassing van een wet reeds .vragen gesteld in de Staten Generaal en in Provinciale Staten. De PvdA-Kamerleden Laban, Lam berts en mevr. Epema-Brugman heb ben minister Geertsema gevraagd waarom een 'super-toezicht' op Rotter dam wordt uitgeoefend door een niet op enige wettelijke bepaling berusten de commissie. Deze departementale commissie zou, buiten Gedeputeerde Staten en het gemeentebestuur om, beslissen welke nieuwe werken in Rotterdam in uitvoering mogen wor den genomen. De commissie zou uit sluitend rendabele projecten aanwijzen systematisch gaan werken in de welzijnssector voorbijgegaan. De kamerleden vragen tenslotte of opgehouden kan worden met gebruik te maken van de wet kapitaalsuitga ven lagere publiekrechtelijke licha men voor doeleinden, waarvoor deze wet niet in het leven is geroepen. ROZENBURG De federatie chris tendemocraten Rozenburg, bestaande uit ARP, CHU en KVP hield een verkiezingsbijeenkomst. Voor deze avond waren uitgenodigd drs. W, R. V. Dusarduyn, lid Tweede Kamer voor de KVP, H. Eversdijk, kandidaat lid van de Tweede Kamer voor de CHU en M, W. Schakel, lid van de Tweede Kamer voor de ARP. De heer Eversdijk concludeerde dat er in andere partijen ook veel christe nen zijn, maar vond de CHU daarom zo belangrijk omdat de harmonie pre fereert boven de polarisatie en omdat vanuit het licht van het evangelie de verhouding tot elkaar wordt bepaald. Vervolgens sprak de heer Eversdijk over het milieubeheer, waarbij hij wel wilde erkennen met enige be klemming door dit gebied te zijn gereden. De heer Schakel vond dat het tot de stijl van de verkiezingen behoort veel te beloven. Maar dat het nieuwe kabinet, hoe dat er ook uit zal zien, wel genoodzaakt zal zijn weinig plezierige maatregelen te nemen, 'Als we de bestaande problemen willen oplossen zonder nog nieuwe proble men aan te pakken, aal er in 1973 al twee miljard meer nodig zijn'. De heer Schakel zag met leedwezen dat er steeds meer splinterpartijen ko men. Verder betreurde hij het. dat de progressieve drie, die toch altijd nog op het derde deel van de stemmen kunnen rekenen, zich bij voorbaat zo geïsoleerd, dat er gewoon geen samen werking meer mogelijk is. terstond naar de regering, de beide j f anf i 77 T. t/> kamers der Staten-Generaal en GS. LCnWClllOliueT I- 161 Sen Wethouder Reehorst: 'Het rijk doet, alsof Rotterdam al een armlastige ge> ROTTERDAM We hebben Burt Lancaster lange tijd gemist en eigen lijk ook wel zijn films zoals The birdman of Alcatraz, of van latere datum The Swimmer, films die men niet vergeet. Nu speelt hij in een film van de Amerikaanse regisseur Edwin Sherin 'Valdez', een vrij tradi tionele western, zij het wat onder Italiaanse invloed gezien het gebruik maken van het levend decor en het geweld. In den beginne van het ver haal naar een roman van Elmore Leonard is Lancaster een half Mexicaanse sheriff, rustig en goed moedig, wat opvalt als hij een zaak regelt voor de rijke, maar schurkach tige Tanner, die een neger onschuldig beschuldigd van moord. Ongelukkig genoeg is er van bemiddeling geen sprake en schiet Valdez de neger per ongeluk zelf neer. Voor de weduwe van de neger vraagt hij Tanner hon derd dollar smartegeld, maar die laat het afweten en als de sheriff hem verveelt Iaat hij hem aan een houten kruis tónden in de wildernis, Een wat opgelegde eymbdtiëk. Als Valdez vrij komtaMJiIi plots .veranderd in een wraakgierige" kerel, die zijn schiettuig en uniform ophaalt ook al symbo lisch voor de veranderde mens en dan een eenmansoorlog begint tegen de Tannerbende, waarvan hij er elf in zijn eentje opruimt, totdat hij tegeno ver Tanner komt te staan die laf genoeg is te betalen voor zijn leven. Tanners bruid, ontvoerd door Valdez, is hij ook kwijt, want zij vindt Valdez wel aardig ondanks zijn hardheid. (ADVERTENTIE) Houdt de winter" buiten met een van deze moderne overgor- dijnstoffen, waarvan wij er een afbeelden. Grote partij moderne overgor- dijnstoff e n, vv.o. weefstof, druk- stof en cretonne, in diverse dessins. Deze overgordijnstof, 120 cm breed en uit tie prijs- serie van f 12,95 en f 13,50, koopt U"nu per meter voor nog géén zeven gulden. r Vanaf vrijdagmorgen 9 uur ver kopen wij op do la etage een grote partij moderne overgor- dijnstoffen, 120 cm breed, nu per meter Hij ziet verder in het verschiet de aanleg van pijpleidingen 'van bijvoor beeld Rotterdam naar het Achterland, die vaste stoffen kunnen vervoeren, en ook zeeduwvaart met grote eenhe den. In de toekomst zal, zo voorspelt de wethouder, het binnenvaartverkeer op de Rijn.zo toenemen-dat er voor deze rivieren een apart radarsysteem nodig zal zijn om dè veiligheid te waarbor gen. Volgens de Rotterdamse wethouder voltrekt zich in de sector zeetransport een ontwikkeling die veel overeen komst vertoont met"-de industriële revolutie in de tweede helft van de vorige eeuw. Er is een ontwikkeling aan de gang die leidt tot steeds grotere goederenpakketten, met als gevolg een sterke groei van het ge middeld tonnage van de schepen die Rotterdam aanlopen. 'In verband met de toekomst moet Rotterdam rekening houden met een voortdurende ontwik keling van de infra- en suprastruc- tuur', aldus de wethouder in zijn nota. Om, in verband met de veranderingen in het zeetransport, het Rotterdamse Rijnpoortproject tijdig klaar te heb ben, moet Rotterdam volgens de heer Viersen volgend jaar al beginnen met het verwerven van de voor dit project nodige terreinen. In zijn nota spreekt de wethouder nog eens zijn teleurstel ling uit over de negatieve reactie van de regering op het verzoek van Rot terdam om financiële steun voor het Rijnpoortplan. voor Géén schrift of tel best Vanaf vrijdagmorgen 9 uur ver kopen wij in de kelder deze Unomat acui elektronenfiitser, met t laar garantie" Sherin heeft Lancaster kennelijk de ftart IptFPTÏfll1- kans gegeven om zieh in zijn rol icScuuc Géén schrift, of tel. bast gegeven om zien in zijn volkomen uit te leven en overtuigend veranderd hij van zachtmoedige hulpsheriff in een keiharde, onver zoenlijke wreker. Hij vond goede te genspelers in John Cypher als Tanner en Susan Clark als de bruid die van bruidegom verwisselde. Samengevat is Valdez een boeiende western gewor den en een goede her-ontmoeting met Burt'Lancaster. THALIA, 18 jaar. H.St. ARENA: 'Ik wil het overal met je doen.' Smakeloze sexkomedie. 18 jaar. CENTEAAL: 'Ais mannen dat alle maal zouden weten'. Sexuele ont sporingen in sensationele sfeer. Commercieel produkt. 18 jaar. CINEAC AD: 'Jeremiah Johnson.' Keiharde wraakneming als thema in een western van Sidney Pollack. 14 jaar.* CINERAMA: 'The magnificent se ven ride.' Lee van Cleef, Stefanie Powers in een spannende western. 18 jaar. THALIA: 'Valdez'. Een weerzien met Burt Lancaster als sheriff in een goede, zij het wat cruë wes tern. 18 jaar. CALYPSO: 2e week: 'De blinde scherpschutter.' Listige blinde die vol list zijn wraakplannen vol voert. 18 jaar. CÏNEAC NRC: Overdag tot 15.30 uur: 'Donald Duck tekenfilmfesti val'. a.1. van 17.30 uur af: 'Met de Franse slag.' Pret met de komie ken uit 'Zeg maar ja tegen het leger. 6 e week. a.l. COLOSSEUM: 'Het doodskop-eska der.' Oorlogsfilm. Hoe Fokker de Duitsers aan vliegtuigen hieip om de luchtstrijd voort te zetten. 14 jaar. CORSO: 2e week: 'Saizburg connec tion.' Een ietwat rammelende spio nage thriller. 14 jaar. GRAND: 9e week: 'De Peetvader.' Film over de invloed van de maf fia op de samenleving. 14 jaar. KR1TERION: 7e week: 'Cabaret'. Duits cabaret uit 1931. Goede amu sementsfilm. 18 jaar. LUMIèRE: 2e week: 'Vlucht 502 antwoordt niet.' Spannende verfil ming van een vliegtuigkaping met sterke rol van Charlton Heston. 14 jaar. LIJXBAAKTHEATER: 7e week" 'Fritz the Cat." Tekenfilm naar de undergroundstrip van Crumb. 18 jaar. PRINSES: 2e week: 'De langste dag.' Film over de landing van de geallieerden in "Normandië. Belang rijke reconstructie. 14 jaar. STUDIO'62; 15e week: 'What's up Doe?' Uitstekend geslaagde lach film met Barbra Streisand en Ryan O'Neal. a.l. *t VENSTER: 2e week: Fellini's meesterwerk 'Satyricon'. Een film voor volwassenen met een goed onderscheidingsvermogen. 18 jaar. ARENA: 'Duel der wanhoplgen'. Goede Amerikaanse western. Vrij. en za. 0.15 uur. CALYPSO; 'The deserter.' Keihar de western van Burt Kennedy. Vrij en za. 0.15 uur. CENTRAAL: 'The trip.' Trieste film over LSD-problemen. Vrij. en za. 24 uur. CINEAC AD: 4e week: 'De Vogels.' Spannende griezelfilm van Hitch cock. Za. 24 uur. COLOSSEUM: 'Flint vecht met vrouwen'. Onzachtzinnige thriller. Za. 24 uur. CORSO: 'The fox'. Tragiek van een lesbische verhouding. Knap film werk Za. 0.15 uur. GRAND: 'De taal der liefde.' Zweedse voorlichtingsfilm van wei nig belang. Za. 0.15 uur. 't VENSTER: 'Catch 22.' Een wrange oorlogssatire. Elke nacht 0.15 uur. CINEAC NRC: zie boven. COLOS- SEUM: 'Laat je niet in de boot nemen'. Walt Disneykomedie. Za. en wo. 2 uur. LIJNBAANTHEA TER: 'De nieuwe avonturen van Pinoccio'. Za. en wo. 2 uur. PAS SAGE" 'De avonturen van Pietje Beli'. Wo. 2 uur. PRINSES: "Dum bo, het vliegende oiifantie'. Za. en wo. 2 uur. REX: 'Jerry als babysit ter.' ra. en wo. 2uur. ROTTERDAM Robert Redford ali as 'Jeremiah Johnson* keert in de ■gelijknamige western uit de beschaaf de wereld terug tot het bergland en de woestijn waar hij" gedurende zijn overwintering bijna om komt. Het is een ervaren bergbewoner, Bear Ciaw Chris Lapp, die hem leert hoe te leven in de bergen. Jeremiah was een goede leerling en de volgende winter komt hij door in vriendschap met de plaatselijke indianen. Midden in een ontwikkeling bos ontdekt hij een hut waar in 't rond de lijken liggen van een man. een paar kinderen en enkele india nen. Een vrouw en een jongetje zijn overgebleven. Jeremiah kent zijn taak, ruimt de lijken op en als hij verder wil trekken .vertrouwt de vrouw hem de jongen toe. De volgen de dag vinden zij een man, door de Blackfeet Indianen tot zijn nek in de grond gestopt, Jeremiah bevrijdt de man en gaat op zoek naar de India nen -Er ontstaat een keihard gevecht waaruit Jeremiah als overwinnaar te voorschijn komt. Daarna komen ze in een bevriend mdianenkamp. Als Jere miah daar een paar paarden schenkt wordt de waardering daarvoor uitge drukt door de schenking van de doch ter van het opperhoofd als vrouw voor Jeremiah, Swan. Eerst niet met dit geschenk ingenomen groeit er toch een wederzijdse genegenheid. Zij bouwen een huis. Op een dag ver schijnen een aantal mannen die Jere miah als gids willen hebben op een speurtocht naar een aantal trekkers. De tocht leidt door de heilige begraaf plaats van de Crew-indianen. Als Je remiah terugkeert vindt hij zijn vrouw en de jongen op gruwelijke wijze vermoord door de Crows. Dit leidt dan tot een bloedig eindspel, waarin Jeremiah zowat alle Crow-indi anen doodt en wordt dan een legen de. Een hard verhaal, naar de beste tradi ties van de western verfilmd, hard, wreed, vol wraak, etc. Maar hoe het zij, dit genre blijft duidelijk publiek trekken en de ruwheid blijkt met af te schrikken. Alles bijeen een boeien de western, zij het een harde. Cineac AD, 14 jaar. H.St. ROTTERDAM Een brief van i het actiecomité tegen huurverhoging 'Charlois' inzake ongewenste praktij ken bij verkoop van woningen aan huurders in Charlois stelde donderdag ochtend de raadscommissie voor stadsontwikkeling en volkshuisvesting voor moeilijkheden die zich toespitsen op het huurharaonisatiebeleid. Mevrouw xnr. C. J. Welle Donker- Visser (lib.) constateerde dat een van de oorzaken van die moeilijkheden het feit is dat de sociale raadslieden niet volledig van deze materie op de hoogte zijn. Wethouder H. W. Jettinghoff (stads en volkshuisvesting): ROTTERDAM Bij een gasexplosie in een huis aan de Zwaerdecroon- straat in Rotterdam is donderdagmor gen vroeg de 19-jarlgc verkoper P. V, Dupont ernstig gewond geraakt. De ontploffing ontstond toen de jonge man om even over zes een gaskachel wilde aansteken. Het huis werd zwaar beschadigd en bij enkele woningen aan de overkant van de straat spron gen de ramen. Een aantal geparkeerde auto's werd beschadigd door neerval lende stenen. (ADVERTENTIE) Als de spullen U boven het hoofd groeien, is dit dé gele genheid voor een lage prijs een tmooie garderobekast aan te schaffen. Een partij garderobekasten in macoré, 2 deurs met hang- en legruimte gaat nu vanwege kiei- nebeschadigingen heel voordelig de deur uit. U koopt zo'n kast in de maat 100x50x170 cm, nu ongemon teerd voor nog géén honderd gulden. Vanaf vrijdagmorgen 9 uur ver kopen wij op de Ie etage deze garderobekasten in macoré, 2 deurs en met hang- en leg ruimte, afm.100x50 x 170 cm, nu voor 1-deurs kasten vanaf f.95.- Géén schrift, of teL best Nieuwe raad milieubeheer VLAARDINGEN Vrijdag 24 no vember (dus vanavond) organiseert de Bijbel Kioskvereniging een zanga vond in de Nieuwe Kerk, Binnensin gel, aanvang 8 uur. Deze zangavond wordt geleid door Kees Deenik, die ook enkele soli zal zingen. Medewerking verlenen het Nieuwe Kerkkoor Vlaardingen, het Delfsha- vens kinderkoor, beiden onder leiding van Hans van Rooyen en de J. C. Singers onder leiding vndng. Organist is Ja nTeeuw en trompettist Gerard van Herwïjnen. 'Men kan van een sociale raadsman niet vergen dat hij alles weet, maar men. kan wel van hem vragen de weg te zoeken naar mensen die het wèl weten. Ik ben niet verantwoordelijk voor het doen en laten van de sociale raadsman.' De heer F. J. van der Heijden (katli.): 'Het is wel gewenst dat wij de sociale raadslieden goede aanwij zingen geven'. Wethouder Jettinghoff: 'Dan moet u specifieke zaken aangeven. Ik kan niet in het wilde weg in de lucht gaan schieten.' De heer Van der Heijden: 'In dit geval is het goed als u een instructie geeft, die een stukje informatie bevat over de huurharmonisatie en alles wat daarmee samenhangt. Deze mate rie is al te gecompliceerd. Wethouder Jettinghoff: 'Als ze wat willen weten, kunnen ze-het vragen. Het gemeentebestuur he^ft een heel grote brievenbus.'J De her M. van Hattm '{soc.): 'Ja, maar men weet lang niet altijd wat men moet vragen!' De heer Van'der Heijden: 'Over het algemeen hebben de mensen geen tijd om op onderzoek uit te gaan. Zij hebben het bijzonder druk en kunnen de gewone zaken vaak bijna niet bij houden.' Wethouder Jettinghoff: 'Ik zal de di recteur van de raad voor het maat schappelijk welzijn op de hoogte stel len dat alle inlichtingen beschikbaar zijn voor de sociale raadslieden.' Drs. W. van der Vlerk (soc,) en de heren Van. der Heijden en Van Hat- tem hebben ernstige bedenkingen te gen het huurharmonisatiebeieid, zoals het nu is uitgestippeld. Wethouder Jettinghoff: 'Er is een enorm verschil in huurprijs tussen woningen met eenzelfde woongenot. Dat is een onrechtvaardigheid die moet worden opgelost, maar die oplos sing is heel moeilijk. Ik weet nu zo langzamerhand zelf niet meer hoe het moet. U kimt natuurlijk suggesties doen en daarvoor zal ik dankbaar zijn ROTTERDAM Een motie van mr. F H. Kernkamp (prot chr.) beogend het tegengaan van speculatie en het 'laten wegrotten' van woningen werd donderdag in de gemeenteraad aan vaard ten behoeve van een preadvies van wethouder H. W. Jettinghoff (stadsontwikkeling en volkshuisves- tmg) Het ging om een aantal technische veranderingen in de bouwverorde ning. De zaken die de heer Kernkamp b en w. via zijn motie voorlegde gaan veel verder. Het preadvies komt zo snel mogelijk m de gemeenteraad. De dienst centraal milieubeheer Rijn mond, die in december 1971 werd ingesteld en juni 1972 een directeur kreeg, kon nog niet direct daadwerke lijk gaan beginnen. Wel mocht men in september een besluit tot over dracht van de hinderwetsbevoegdhe den van het college van b. en w. van Rotterdam ontvangen. Venvacht wordt, dat het daadwerkelij ke van start gaan van de dienst in het begin van het begrotingsjaar 1973 een feit zal kunnen worden. Aangenomen wordt, dat de dienst cen traal milieubeheer Rijnmond zal kun nen beginnen met een aanvankelijk personeelsbestand van honderd ambte naren. De dienst krijgt vele taken te verrich ten, Zó moet men de wet uitvoeren inzake de luchtverontreiniging ten be hoeve van het Provinciaal Bestuur, dat het vergunningen beleid voert. Verder wil men lokale overheden ad viseren ten behoeve van zijn hinder wetsbevoegdheden, het meten van de kwaliteit van de lucht, het meten van het geluid, enz. Naast de dienst centraal milieubeheer Rijnmond zal de stafindeling milieu beheer blijven bestaan. De commissie acht een bezinning op de taakstelling van deze staf nodig. Ondanks de onze kerheid omtrent de taakafbakening kan al wel worden gesteld, datde werkzaamheden binnen de staf milieu beheer primair zullen worden geken merkt door een researchmatigen toe komstgericht karakter. De op grondslag van het rapport 'mi lieubelasting door stank 'door de raad in mei aanvaardde belendsuitgangs- puntcn zullen, overeenkomstig de ge dane toezegging, steeds aan de meest recente gegevens worden getoetst. De commissie wees erop hoe de vastge stelde stanklijnen dynamisch zijn en afhankelijk van de optredende wijzi gingen in de algehele situatie, een ander verloop kunnen krijgen. Men hoopt er in het komende begro tingsjaar in tB slagen een methode te ontwikkelen/ die de stanklijnen ver vangt door lijnen van gelijke hinder döor stank. 'u' Tijdens de commissievergadering werd gesteld dat met de geluidmeting in het afgelopen jaar eeu praktisch begin is gemaakt Op verzoek van het gemeentebestuur van Vlaardingen is men bezig met een geluidonderzoek in de Broekpolder, opdat bepaald kan worden welke geluidshinder voor mo gelijk toekomstige bewoners kan wor den verwacht In samenwerking met set Instituut voor Gezondheidstechniek van het T.N.O. zal Rijnmond in 1973 een on derzoek instellen naar hinder van in- dustrielawaai onder normale - omstan digheden. Voorts zal, wanneer de ca paciteit dit toelaat, steekproefsgewijs m de woonwijken het vliegtuiglawaai bepaald worden. Verder stelt men zich voor de staf een onderzoek te laten verrichten over enkele andere projecten. Met het geïntegreerd milieuhygiënisch onder zoek is een voorlopige indicatie ver kregen, dat voortgaande intensivering onder grotere spanningen komt te staan. Het lijkt volgens de commissie niet uitgesloten, dat ergens een grens ligt van wat acceptabel genoemd kan wor den. Daarom acht men het belangrijk, dat criteria ontwikkeld worden ten behoeve van de bepaling:: wanneer is een gebied industrieel vol en wanneer is een gebied als geheel vol. Ten opzichte van de geheimhouding van de industri evan sommige maatre gelen wordt een verandering ver wacht, omdat in deze tijd van open communicatie geheimzinnigheid rond deze materie niet meer te verkopen is en in het belang van die industrie ook niet verantwoord is. ADVERTENTIE Wie deze vloerbedekking in huis heeft liggen, zal vaak te horen krijgen: «Wat hebben jullie een mooi tapijt"..... Een prachtige kwaliteit 100% zuiverscheetwollen tapijt, fpoo/- fioogte 7 mm), in de breedte 380 cm. Het tapijt is er in de kleur naturef/beige en U koopt het nu niet voor f 189,- maar voor nog géén honderdvïjfen- veertig gulden per nieter. r 3 Vanaf vrijdagmorgen 9 uurver-, kopen wij op *da 1 e etage 100% zuiverscheerwollen tapijt (poot- hoogte 7 mm), in de kieur natu rel met een beige bioemdetsïn, B80 cm breed nu per meter voor Géén schrift of tal best' ROTTERDAM Constateren d jongste ontwikkelingen in Ie huurnar- monisatie in alle opzichten een on rechtvaardige zaak was, maakte niet een communistische interpellatie- Hartskeerl in de Rotterdamse gemeen teraad nodig. Als wapen voor b. en w. kon zij niet worden gemist. Zeker, de raad was drie jaar geleden akkoord gegaan met het projekt van deze huurharmonisatie. Huurharmonisatie op zichzelf is een rechtvaardige zaak, omdat de verschil len tussen huizen van eenzelfde waarde sterk uiteen lopen en steeds verder uiteen gaan lopen. Maar om zoals minister Udink thans' doet, ineens heel hard de huurharmo- nisatieduimschroeven aan te halen, boven de drie jaar geleden aanvaarde cijfers uit, werd aüe raadsleden te gortig. De wethouder mr. H. G. G. L. Polak en drs H. J. Viersen en de heren B. Leentvaar (sg) en drs P. Helder (prot. chr.) die tegen de motie stemden die van deze interpellatie het gevolg was, deden dit dan ook op formele gronden, In de motie - ingediend door me vrouw H. de Vos-Krul (coram) - werd donderdag bet college opgedragen geen verdere voorbereiding van de volgende fase van de huurharmonisa tie ter hand te nemen En dat zagen de vier tegenstemmers als in strijd met de wet. Rotterdam deed in deze hele zaak immers niet anders dan die wet uitvoeren, Zoais wethouder H. W. Jettinghoff (stads ontwikkeling en volkhuisvesting) constateerde, heeft Rotterdam hier „een beleidsbevoegdheid. Maar in ieder geval zullen b. en w. als gevolg van deze motie bij de regering opschorting '/ragen van de hele zaak tot er een nieuw kabinet is. Wethouder Jettinghoff is het met de raad eens, dat er beslist iets moet gebeuren, omdat de spanningen en verwarring rond de huurharminisatie al enorm hoog zijn opgelopen. Getuige de goedgevulde publieke tri bune m de raadszaal, waar vooral vertegenwoordigers van de oude wij ken en van de woningbouwcorporaties de debatten met aandacht volgden. ROTTERDAM: Ahoyhal: 0.00 'Wiener Elsre- vue'; ia den Twijfelaar: 0.0 'In Voorar rest*: Odcon 0.00 Verkfetingsbijeenkomst Oude Wijken. A LB LAS S E RD All Dy naven: O.OO Vergade ring Aqtiariumvereniging. BARENDRECHT: Gemeentehuis: #.o Ge meenteraadsvergadering BERKEL Rchoboth: 0 00 Verkiezingsbijeen komst CHU. 8ERKENWOUDE 'Café 'l Voormalig Keg- thuis: 0 00 Verkiezingsbijeenkomst VVD. GORINCHEM- De Heul; 9.9 Vergadering Vereniging Philadelphia. OUD-BKUEBLAND llcn'. Ver.Geh.: 0.00 Verkiezingsbijeenkomst ARP. OUDERKERK a.d. IJSSEL Harmonie: 0.00 Jaarvergadering IJsclub 'Eendracht maakt macht'. SCHIEDAM; Passagethcater: 0.00 Donateurs- concert door 'Harpe Davids', VLAARDINGEN: ilerv. Nieuwe Kerk 0.00 Zangavond Bijbel Kios Vereniging. ROTTERDAM Ahoy'hal: 5 00 en 0.00 'Wie ner Eisrevue". AL8LASSERDAM: De Haven: fi 00 Concert in m.v prijswinnaars Jeugdmuzlekwedstrljd. HEUKELUM Dorpshuis: 0,00 Uitvoering door Heukelums Mannenkoor. WOERDEN Pctruskerk: 0.00 Concert door Rijnlandse Orkestverecnlglng rr-VLbdui-C -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1972 | | pagina 1