Rijnmond wil i onderzoëfe tiaar Issan industrie Rijnmond-recreatie in een hand gebundeld 98 weg 98 TOGR pas na rust op toeren Zonder PvdA is ook goed beleid mogelijk Werkgroep openbaar vervoer acht hog ere frekwenties nodig W üum Jeovaniedaod ^rtovlfl^srijnpri ff Nota Surinamers en Antillianen aangekondigd Te lage siïbsidie door v ersnippering AGENDA Minister Van Veen in Delf shaven TROUW/KWARTET WOENSDAG 29 NOVEMBER 1972 REGIO R3 ROTTERDAM Na zijn inmiddels berucht géworden nota bui tenlandse werknemers beloofde wethouder G. Z. Vos (sociale za ken en volksgezondheid) dinsdag de raadscommissie voor de sociale zaken ook nog een nota over de Surinamers en Antillianen in Rotter dam. Die nota krijgt vanzelfsprekend een ander karakter: het gaat daarin om rijksgenoten met een Nederlands paspoort en met de zelfde rechten en plichten als alle andere Nederlanders. VAKBEWEGING NIET VERSNIPPEREN ...vandaag en morgen sinterklaas MOER hollands diep WILLEM STAD KLUNDERT )INTEL DORD RW 59 |ZEVEN| BERGEN RWt9 FIJNAART en HEININGEN RW17 sinterklaas Van een onzer verslaggevers FIJNAART Noord-West Bra bant is uit zijn isolement verlost. Dinsdag heeft hoofdingenieur di recteur van de directie wegen van Rijkswaterstaat, ir. A. G. Quack, de nieuwe rijksweg 59 ge opend. Voor de heer Quack zijn laatste officiële daad omdat hij op I december met pensioen gaai. kleurentelevisie ROTTERDAM 'Het net rond de wanbetalers, de studenten die de 1000 gulden collegegeld niet willen betalen wordt steeds nau wer aangehaald. Ik blijf hun ach ter de broek zitten. We hebben soms te doen met ordinaire sabo teurs; 'Zij zullen veel last krijgen wan neer ik eventueel in een volgend kabinet terugkom. Ook Den Uyl zal niet veel anders kunnen han- 'n Lekker toetje wordt 't dan. Door die feestelijke, luchtige Klop-Klop garnering. 't Is lekker mak kelij kook. In een ogenblik klaar (4 minuten). En't kan niet mislukken. Klop-Klop is lekker op pudding, op vruchten, op ijs, op gebak, op yoghurt. Maar ook gemixt dóór vla, chipolatapudding, etc. is het verrukkelijk. Wees niet bang datu er teveel van neemt.Want Klop- Klop is calorie-arm. Uw toetje blijft in model. delen'. Dit zei minister Van Veen (onderwijs en wetenschappen) maandag voor de CHU-kieskring Delfshaven. complete Hi-Fï-Stereo sets «...PHILIPS Gemeente onmachtig in gastarbeidersbeleid ADVERTENTIE Dat overigens de soep nimmer zo heet wordt gegeten als zij wordt opgediend bleek bij de discussies over de gastar- ■beidersnota. Die nota is vooral aange vallen om de economie, die er als ■bepalende faktor in naar voren komt en'over het gebrek ervan aan mense lijkheid. Maar de nota is, ao zei wethouder De Vos, nadrukkelijk bedoeld om me ningsvorming te krijgen en dan moet je, aldus de heer De Vos, de zaak ■hard aanpakken. Bovendien beschreef hij zijn eigen nota als een stuk mach teloosheid, want veel van het beleid aangaande de buitenlandse werkne mers krijgt Rotterdam van hogerhand eenvoudig opgedrongen. 'Het is duidelijk, aldus de heer De ■Vos, 'hoe weinig we ons met alle ■instanties hebben gebogen over de problematiek. Te weinig is in het •verleden gedacht aan de consequen ties van een groot aantal ongeschool den en ongeletterden uit armere lan den naar Nederland. Niet de hulp aan de ontwikkeling van de desbetreffen de landen maar harde eigen economie is de oorzaak van de aanwezigheid van gastarbeiders in ons land. In de nota is uitgegaan van feiten: in prin cipe is iedere buitenlander hier tijde lijk. Hij mag zijn land uit en mag tijdelijk hier blijven.' De heer De Vos formuleerde z ijn eigen wensen aldus: 'Ik zou graag willen dat wij ons uitspreken over de ■gedragslijn dat de arbeider zelf kiest of hij hier tijdelijk is dan wel blij vend. Als hij hier tijdelijk wil zijn, dan hooguit twee tot drie jaar. Veel buitenlanders opteren uit voor zichtigheid voor een tijdelijk verblijf. Later beslissen zij dat zij willen blij ven. Welnu, ik voel voor een proef jaar, of voor mijn part anderhalf jaar. Als ze dan kiezen te blijven, moet er •gelegenheid worden gemaakt het ge zin zo snel mogelijk over te laten, komen. Ek beveel geen tijdelijk aan, maar dat tijdelijk is de harde werke lijkheid r- ':-vr ori ;:3 :--••■«so isod^jo- •Imfo ,EBrT ROTTERDAM Het dagelijks be- n: - stuur van het openbaar lichaam Rijn mond vindt dat in het algemeen ge sproken een onderzoek naar schade lijkheid van het milieu niet aan de industrie kan worden overgelaten. Het dagelijks bestuur schrijf tdit in antwoord op vragen van het PSP- raadslid mevrouw J. H. H. Gerding- Eggink. Rijnmond is met het raadslid voor stander van een onderzoek dat ant- - woord moet geven op de vraag of s e mensen -die -in door de chemische a)*- industrie ^bedreigde' 'gebieden' wonen en werken eerder kans hebben kanker te krijgen dan degenen die in milieu- gunstige streken van Nederland wo nen. •--.• Rijnmond vindt een dergelijk onder zoek 'interessant 'en 'waardevol', maar het openbaar lichaam beschikt over te weinig deskundigen en te weinig fi nanciële middelen om het zelf te verrichten. Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam ineent overigens dat het verband tussen 'stankstoffen' u~ énkanker niet is bewezen. Mevrouw Gerdirig-Eggink stelde de - vragen naar aanleiding van de 'fenol- "rer'VOffge maand in het Waterwegge bied, Scherp hekelde de heer' De Vos de houding van de vakbeweging: 'Wij kennen het.speciaal voor de gastarbei ders geldende' probleem, dat slecht werk. zo weinig wordt betaald. Dat is eeii zaak van de vakbeweging, maar die doet hieraan wéinigomdat zij bevreesd is dat de vakopleidingen in gevaar komen. Wij zullen altijd moe ten rekening houden met buitenland se werknemers en dan mag je voor hen niet de slechte en weinig betaal de posten reserveren. Dan is er een goed beleid nodig. De landelijke vak beweging heeft te laat en te weinig zich bemoeid met de problemen van de gastarbeiders. Ook is de tolerantiegrens van het milieu een factor bij de werving waarmee in het verleden te weinig rekening is gehouden. Voor de gastarbeiders is het van groot belang dat zij de eerste tijd worden opgevangen in speciale tehui zen met een goede begeleiding ter inleiding in het Nèderlandse leven. In die tehuizen moeten zij een lijst krij gen van aanbevolen pensions. Een opvang met demededeling 'wij heb ben plaats" is volstrekt onvoldoende.' De heer De Vos zag de taak van de Stichting Hulp aan Buitenlandse Werknemers als belangrijk in.de op bouw van de relatie tussen gastarbei ders. en Nederlanders. 'Diezelfde in stantie moet zich. oók bezig houden met de maatschappelijke dienstverle ning.' Er zijn instanties die menen dat ande ren zich met die maatschappelijke dienstverlening moeten bezig houden en aan die idee ligt ten grondslag een subsidie-aanvraag van Humanitas. De heer De Vos zei daarvan een tegen stander te zijn. In.een zeer scherpe:rede had mejuf frouw R. v.d. Maesen (kath.) gecon stateerd, dat dé nota weinig op de ■toekomst was gericht. De heer De Vos ■gaf haar daarin gelijk: 'Dat is onze machteloosheid. Als er voor de gastar beiders geen behoorlijk landelijk be leid is, blijft er voor de gemeente ROTTERDAM Het is de bedoeling, dat niet de afzonderlijke Rijnmondge meenten, maar Rijnmond als zodanig gaat deelnemen in de verschillende recreatieschappen, waarmee deze ge meenten hebben te maken, aldus Rijnmondgecommitteerde Joh. de Jong (milieuhygiëne, recreatie en cul tuur) in de Rijnmond-recreatiecorn- missie. Zo zal Rijnmond deelnemen, in het recreatieschap Midden-Delfland in plaats van, zoals nu, de gemeenten Rotterdam, Vlaardingeu Schiedam en Maassluis De heer De Jong deelde mee, dat die regeling ook zal gaan gelden voor de recreatieschappen Rottemeren, Krim- ROTTERDAM: Stadhuis: 19.30 Carilloncon- cert: Hervormd Centrum: T.O. Oude Dorps kerk, Oversehie: 20.00 Vergadering hervorm de mannen vereniging op G.C.; Noordsingel 40: 19.30 Bijeenkomst 'De Reddingboot Je- ruzalemkerk: 20.00 Ds. P. Overduin voor geref. gem. hv.; ALBLASSERDAM: De Wipmolen: 20.00 De heer K. Goedhart voor voUe evang. gem. ROTTERDAM: De Lantaren: 20.30 Bruc* Lacy: Prins Maurttsschool: Schiedarasesingel 20.00 Buurtvergadering wijk Cool: Klaver- straat 52: 20.00 Wijkraadsvergadering Char- tots; Clubgebouw Glraffestraat: 20.00 Wij- kraadsvergadering Kraiigse Veer: Open Hof. Ommoord: 20.00 Vergadering Stichting Wljkgemeensch. Ommoord; Restaurant Rnst- v burcht: Streveisweg 747: 20.00 Bijeenkomst Ned. Ver. voor Gezond Leven en Natuurge neeskunde, afd. R'dam: Romanohof: 10.45 Ds. Baaijens: Wm, v. Zuijlenstraat: geref. gem.: 19.45 Student Paul; CAPELLE a.d. IJSSEL: Geref. gem.: Merel laan: 19.45 Student Reinders; KRIMPEN a.d. IJSSEL: Geref gem.: Kon •Wtlhelminapleln; 19.30 Ds. Schipaanboord: NIEUWLEKKEBLAND: Sportgebouw: 19.00 Ledenvergadering Groene Kruis: OOSTVOOBNE: Geref. gcm.: Ds. v. Stuijven- berg; VLAARDINGEN: Kergcbouw Emmaslraat 116 VLAARDINGEN: Kerkgcb. Emmastraat 115: 20.00 Ds. H. J. Hegger voor de Stichting In de Rechte Straat": WADDINXVEEN: Gemeentehuis: 20.00 Ge in eent era adsverga d cri ng. penerwaard, Oude Maas. Bemisse, Oostvoomsëmeèr, Westelijk Voome en Haringvliet Om dit plan te verwezelijken zullen de 23 Rijnmondgemeenten hun be voegdheden op dit gebied overdragen aan Rijnmond, dat dus namens deze gemeènten optreedt als centrale re creatie-instantie. Gecommitteerde De Jong beloofde dit plan een overlegorgaan, waarin moet worden afgesproken wat de gemeen ten per jaar per hcofd spenderen. Dat overlegorgaan moet de prioriteiten' be palen. De heer De Jong rekende de commis sie voor dat als alle Rijrtmondgemeen- ten vijf gulden per jaar per inwoner willen geven, er in 1973 reeds voor tien miljoen gulden kan worden geïn vesteerd. 'Dan kunnen we bij het ministerie van cultuur, recreatie en maatschap pelijk werk om subsidie aankomen met een fors bewijs van onze eigen goede wil.' Het belang daarvan schetste de heer De Jong met een voorbeeld: in het recreatieschap Veluwe zitten alle be- trokkken gemeenten als eenheid sa men. Er heeft zich op deze manier een grote macht gevormd, die bij het ministerie niet minder dan twaalf miljoen los kreeg. Voor de recreatie- projekten in het Rijnmondgebied was slechts negen miljoen beschikbaar, hoewel de situatie in Rijnmond heel wat meer eist dan die op de Veluwe. Natuurlijk is dat onrechtvaardig, con stateerde de heer De Jong, maar we hebben het aan ons zelf te danken. Wij treden veel te versnipperd op en als men in het ministerie de ene dag een meneer ontvangt, die de vol gende dag terugkomt met en andere pet op en een paar dagen later ver schijnt met wèèr een andere pet dan ligt het voor de hand dat men terug houdend gaat doen.' Vanzelfsprekend wordt het een wat merkwaardige figuur dat bijvoorbeeld Ridderkerk zal gaan meebetalen aan de recreatie in Midden Delfland. Maar daartegenover staat dat Vlaai dingen en Maassluis zullen gaan meebetalen aan de Krimpenerwaard. niets anders ovër "dan een soort brandblusbeleid.' Over dat landelijk beleid zei de heer De Vos: 'We moeten ons stellen als immigratieland en een immigratie dienst instellen die. in de gemeenten en regio's werkt. Maar ik weet, dat we ons niet graag ais immigratieland stellén, omdat we ai met teveel Ne derlanders op een kluitje zitten.' De heer De Vos memoreerde, dat dr, B. de Gaay Fortman van de PPR een immigratie-staatssecretaris wenst. Een zo zwaré figuur heeft wethouder De Vos niet nodig, maar een doelmatig immigratie-apparaat zag hij als zeer ■gewenst. Het liberale raadslid W. Baggerman, •geen lid van de commissie, vond het jammer dat de nota, die aan de raad was gericht, ia de commissie is aange boden. Wethouder H. van der Pols, die als voorzitter optrad, stelde hem ■gerust: het was slechts de bedoeling ■het voorbereidend werk in de com missie de zaak te vereenvoudigen. De raad krijgt alle gelegenheid zich over de nota uit 1e sprekpn ROTTERDAM In een van de tanks van de Griekse tanker 'Pentclikon' (4700 ton) is dinsdagmiddag brand ontstaan toen door nog onbekende oorzaak olieresten vlamvatten. Op het ogenblik dat .de brand uitbrak waren in de tank enkele personeelsleden van de Rotterdamse Droogdok Maatschap pij aan het werk. Zij konden dé tank juist op tijd verlaten. komt ook 'voor U De Sint weet wat hij geeft, wanneer hij deze handige para plu aan vader kado dóet.».. Solide opvouwbare herenpara plu, in 10-baans uitvoering met 100% nylon bespanning. Deze paraplu (opgevouwen 43 cm lang, open een diameter van 100. cm) verkopen wij nu in zwart voor nog géén acht gul den. Nieuwe verlost ADVERTENTIEt Dinsdagavond om 6 uur be gint op de parterre de verkoop van deze solide opvouwbare herenparaplu, in zwart 7. Dinsdag tot 9 uur koopavond. Géén schrift of tel. best. Brabant uit isolement komt óok voór U Een_ juweeltje deze fraaie por- celeinen parfumverstuiver.... en dat is de Sint helemaal met ons eens. Porceleinen -parfumverstuiver, een prachtaanwinst voor Uw kaptafel. Deze parfumverstuiver met ouderwets motief koopt U nu, in mooie geschënkverpak- king, van f 4,75 voor nog géén twee gulden. Dinsdagavond om 6 uur be gint op ds parterre de verkoop van deze fraaie parfumverstui ver met ouderwets motief, nu in luxe ge schenkver pakking voor Géén schrift, of te/, best ROTTERDAM Het in nieuw tenue (geheel paars) uitkomende TOGR heeft gisteravond op eigen terrein een aantrekkelijke oefenwedstrijd gespeeld tegen de reserves van Sparta. De Charloise equipe kwam pas na de hervatting op toeren, toen Sparta reeds een 50 voorsprong had weten te nemén. Via een hattrick van Cor Pot, in wie SW interesse heeft, en Van der Velde, liepen de Kasteelbe woners voor de thee uit naar 04. In de tweede periode verhoogde Roodbol de score tot 0—5. Pas toen raakte TOGR op;.drec£," W.at door Cock' Stok en Mutsaars in doelpunten wénd uit gedrukt: 2—5. De nieuwe weg is negen kilometer lang. Een twaalf meter brede midden berin scheidt beide rijbanen die elk (ADVERTENTIE) Hi-Fi houw ftinds 1893 Westersingel 42-44, Rotterdam telefoon (010) *36 35 00 met extra inruil premie OM, PHILIPS ADVERTENTIE) KlopTUop op je toetje, 2 zakjes per pakje. PRlop-K/op kan ook fijn word en gemixt dóór veel gerechten. Zie de leuke recepten op elk zakje. 'nZNZprodukt twee rijstroken heeft Via deze auto snelweg beschikt het verkeer tussen Rotterdam en Roosendaal, en het in dustriegebied Moerdijk over een twee de route, zodat men de drukke route via Dordrecht en. de Moerdijkbrug kan mijden. Met de aanleg van de nieuwe rijksweg werd in het voorjaar van1970 begon nen. Het werk kostte 29 miljoen. Het werd uitgevoerd door Oosterwijk, Rot terdam (zand),'Albouw, Breda en de combinatie Heymans en Jansen (kunstwerken) en Vermeer Hoofd dorp (asfalt). Oofsprankelijk zou de weg deel gaan uitmaken van een provinciale verbin ding tussen Den Bosch en rijksweg 19 i (van de Volkeraksluizen naar het' zuiden, de Zoomweg), de zogenaamde Maasroute. In 1968 echter werd beslo- ten het gedeelte van deze routé tus sen de rijkswegen 17 (Moerdijk via Roosendaal naar Bergen op Zoom) en 19 op te nemen in het rijkswegenpian onder het nummer 59. Mogelijk kan de weg later toch op de Maasroute worden aangesloten.vy-cyy/': LEIDINGEN Het onderwerp van de bewindsman luidde: 'Balans van beleid en perspec tief', hij begon met te ontkennen dat het kabinet Biesheuvel de gevangene was van de VVD. Hij ontkende tevens dat het kabinet Biesheuvel een chaos achterlaat. Hij zei ervan: "De werke lijkheid is dat wij in 1972 veel heb ben om dankbaar voor te zijn. We hbben naar mate van ons kunnen geholpen de inflatie te bestrijden. Er is danig op de begrotingen besnoeid. Er is ernst gemaakt met zuinigheid in eigen huis De contacten met het bedrijfsleven waren velerlei. Voor 1973 hebben we elkaar gevonden in een gemeenschap pelijk beleid met werkgevers en werk- neifiers. De zorg voor oud-invalieden en zelfstandigen is toegenomen. Het merkwaardige is dat de Partij van de Arbeid tegen deze verbeteringen stem de. Los van alle prijsstijgingen werd de AOW met 4 pet omhooggestuwd. Dan was er de instelling van de vormingsdag voor werkende jongeren. Er kwamen (135.000) woningen klaar meer dan ooit te voren. Gebleken is dat het best mogelijk is om zonder socialisten toch een goed beleid te voeren. De P.v.d.A is innerlijk zeer verdeeld, om. wat het buitenlands beleid en defensie betreft. Wij hebben de moed om het beleid van het kabinet-Bies heuvel voort te zetten. Het is zelfs noodzakelijk. Er is overigens maar een kleine marge, waar iets kan ge beuren. De bomen groeien niet tot in de hemel. De waarheid van de chris telijke partijen moet hoorbaar zijn. Onze christelijke levensopvatting is een dam tegen ontbindende krachten. Wij zien ons leven, doel en oorsprong vanuit het evangelie. Onverzoenbare tegenstellingen, moe ten via ons geluld, een progressief geluid, worden opgelost. Met behulp aan de zwakkeren. Ook moet nee wor den gezegd tegen dat wat niet kan. De belangen van de groepen die aan de onderhandelingstafel niet aan bod ko men, moeten we goed in ons beleid betrekken. Tevens is het zaak de bur gers blijvend te betrekken bij parle ment en regering met een staatsbestel onder leiding van het Huis van Oran je dat moet worden verdedigd. En de minister besloot met: 'Meer dan ooit is cr een behoefte aan een principieel geluid met een inspiratie vanuit de Bijbel'. Er kwamen nog vele vragen vooral over het onderwijs. Ze werden des kundig door de bewindsman beant woord. zullen moeten worden voordat nieuwe verbindingen mogen worden aange legd. Ook aan deze verbindingen móet, ze ker bij de Volkeraksluizen, maar ook in het zuiden waar 17 en 10 elkaar moeten raken? het' een-en ander-wor den gedaan. Hij.kondigde ook aan dat binnenkort- ih: "de, Staten van Noord- Brabant een voorstel komt om de weg tussen Vlijmén en Waalwijk te ver bouwen tot autosnelweg. Hij gelooft, dat dan de afbouw van deze wég naar het westen (en dat is naar ds nieuwe rijksweg 59) snel kan volgen en dat provincie en rijk hierover ook tot overeenstemming zullen komen. Ir. Quack haalde de lijdensgeschiede nis van de aanleg van de wegen _in dat gebied aan. Met de rijksweg 17 -was al voor de oorlog begonnen. Daarnaast er eerst eén onveilige eenvoudige weg aangelegd die pas r.u tot'een echte, autosnelweg is omgevormd. Dit systeem is onaanvaardbaar vólgens irii Quack; de verkeersveiligheid komt in gedrang en de tijdsduur is veel te lang. Daardoor wordt het werk veel te kostbaar én zijn er té veel mensen" bij betrokken. 'Beter iéts langer wachten De nieuwe rijkswegus,in het>posten en in het westen verbondenaan 'dö f. rijkswegenrlZ 'en 'I^ met -jriadüktéxi.;.:: 9? worden. Voor het landbóuwverkeer' zijn- diver- 1 se tunneltjes opgenomen. Ook zijn reeds leidingviadukten ten behoeve van de toekomstige leidingenstraat tussen Rotterdam en Antwerpen aan- gebracht zodat later het wegverkeer van het maken van nieuwe pijpleidin gen geen hinder zal ondervinden. In de buurt van de gemeente Fijnaart en Heyningen geeft dé nieuwe rijksweg 59 aansluiting op. do Oude Molense- dijk. Verder lopen de Oude Heyningse- weg, de Boerendijk en de Oudlandse- dijk met viadukten over de rijksweg heen. Er werd voor dé aanleg van de weg twee miljoen kubieke meter grond ver zet en er was 220.000 ton asfaltbeton nodig .Het lid van Gedeputeerde Sta ten van Noord-Brabant, mr. G. Ph. Brokx, merkte op dat goede verbin dingen een goed leef- en woonklimaat kunnen scheppen. 'Wegverbindingen zijn communicatie en goede communicatie leidt tot beter begrip tussen mensen onderling, en dat weer tot een beter functioneren van. de maatschappij'.' Hij.zei verder dat GS van Noord-Brabant van me ning zijn dat eerst de bestaande we gen en verbindingen geoptimaliseert SCHIEDAM In gebouw 'Irene', Nieuwe Haven 155, wordt vanavond, open huis gehouden voor alle politie ke partijen in verband met de verkie zingen. Er zijn televisie-toestellen op gesteld om de uitslagen te vernemen, er fs een open lijn met hét- stadhuis om de uitslag oer stembureau in Schiedam te vernemen en de politieke 'kopstukken' uit Schiedam zukken aanwezig zijn om commentaar te ge- ven op de uitslag. Iedere belangstel lende is welkom, ADVERTENTIE im4*1398 Weslersingel42-44, Rotterdam telefoon (0101-36 35 00 ROTTERDAM De werkgroep open baar vervoer agglomeratie Botterdam vreest, dat ten gevolge van de grote jaarlijkse tekorten van de Rotterdam se elektrische tram maatregeien zul len worden genomen, die het dienst betoon in ernstige male zullen ver slechteren en slechts geringe vermin dering van de tekorten zuilen opleve ren, aldus de nota kwaliteitsverbete ring openbaar vervoer, die nu aan de Rotterdamse gemeenteraad is aangebo den. Vooral is de werkgroep verontrust over de voorgestelde vermindering van de frequenties. Als aanvaardbare minimum voor alle tramlijnen en de belangrijkste buslijnen noemt de werkgroep zes minuten voor de spits uren, acht minuten overdag en tien minuten 's avonds. Voor de' metro acht de werkgroep de tegenwoordige frequentie van drie minuten in de spitsuren en overigens vijf minuten het minimum. Opvoering van de frequentie samen met uitgebreide voorlichting en publi citeit en begeleid met noodzakelijke verkeersmaatr zgelen zal, aldus de werkgroep, leiden tot een duidelijke toename van het aantal te vervoeren passagiers. Als voorbeeld memoreert de werkgroep het grote succes, dat tramlijn 1 in Amsterdam had na de verbetering volgens door haar ge schetste principes. Verder beveelt de werkgroep aan de voorgenomen uitdienststelling en sloop van een aantal oudere motor- en aan hangwagens van de Rotterdamse elek trische tram uit te stellen tot er een beslissing is genomen, over de fre quentieverbetering. De werkgroep vreest dat, als deze wagens te voren worden gesloopt er geen frequentie verbetering mogelijk "is: de RET heeft geen nieuw trammateriaal in bestel ling en overweegt ook geen bestellin gen. {ADVERTENTIE) 8 internationale merken In Europa zonder weerga. JJNBAAN SQ-ROïTERDAM Sfy

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1972 | | pagina 1