Baggermuseum in Sliedrecht 'BloemendaaF zal 2750 arbeidsplaatsen gaan tellen 95 m PROTESTANTS- CHRISTELIJKE PARTIJEN AVENUE Omstreden bouwnota leverde stof voor rumoerige 98 Lek en Jssel s»ii Marktberichten mmam r~: éhU Aïexandër Gibson vervangt Foster bij RPhÖ Subsidie van provincie voor 'Arboretum' 1#o. w* b - De kleuterschool in IJsseïmonde °P Nieuwe veiling Barendrecht gaat door betaal nu minder Lezers schrijven ter mëulen BRENG VANDAAG UW STEM UIT één der F. Diemer Vijf stemmingen in raad nodig Nederlaag voor B. F. C olie Nota' Tuin Lekkerkerk TROUW/KWAR.TET WOENSDAG 29 NOVEMBER 1972 REGIO R4 IÉ pi PilipiipSESiiSÊi;^ SSla||||p: 1s SLIEDRECHT In de nabije toekomst krijgt Sliedrecht een baggermuseum. Hiervoor is een stichting opgericht, die eigena resse is geworden van het pand Molendijk 16 (zie foto)De stich ting stelt zich ten doel het pand te verhuren aan de Stichting Slie- drechts Muséum met de verplich ting er een specifiek bagger museum in te exploiteren en laatstgenoemde stichting te hel pen en te adviseren bij dit doel. Het museum - uniek in Nederland krijgt als naam mee "Baggermuseum', afdeling van de-Stichting Sliedreehts Museum. Naast. 'het bewaren en coft- serveren zullen er in het museum ook wisselende exposities worden gehou den, alsmede in'een educatiever sfeer- ontvangsten, dia- en filmvertoningen. Voorts zal er een archief en een bibliotheek in worden, ondergebracht sinterklaas het winkelen waard GOUDA Het industrie- en kan- - torengebied Bloemendaal zal, wanneer het voibezet is, onge veer 2750 arbeidsplaatsen gaan tellen. Daartoe worden bedrijven aangetrokken met een aantal ar beidsplaatsen van rond 75 per hectare, zo delen burgemeester en wethouders in de memorie van antwoord inzake de begro ting 1973 mee. Van onze correspondent BERKEL De gemeenteraad van Berkel en Rodenrijs heeft maandagavond voor het nieuwe raadhuis het plan gekozen van het architectenbureau Postma uit Rotterdam. Voor deze beslissing waren er niet minder dan vijf stemmingen nodig. In de eind stemming, nadat het ontwerp van ir. Kruisheer reeds was afgeval len, won Postma met acht stem men tegen vier stemmen op In- terplan te Capelle aan den Lfssel en drie blanco stemmen. Het opvallende van de discussie was, dat het steeds om de plannen ging (b. en w. lieten de raad een keus Uit drie ontwerpen), terwijl de burgemeester de stemprocedure volgde voor perso nen. Het 'voorstel was het 'aanwijzen van een architect'. Bruidsmode Parijs Brussel Zurich Holland Lijnbaan (Plein) .151 Tel. 010 - 113372. SCHIEDAM De communisti sche wethouder van woningbouw en gemeentewerken B. F. Collé kan deze week met smart terug zien op de maandagavond gehou den gemeenteraadsvergadering. Tot tweemaal toe moest hij een nederlaag accepteren toen prak tisch de gehele raad zich tegen hem keerde. sinterklaas Bergambacht Stolwijk Schoonhoven Ouderkerk a/d iJssel tgHBiSwffiëgi 5§ CADVERTENTIE ROTTERDAM Alexander Gibson (46), chef dirigent van het Scottish National Orchestra zal de concerten op donderdag 30 november en vrijdag- I december (abonnementsseries E en A) van het Rotterdams Philharmo-' nisch Orkest in de Doelen dirigeren.. Gibson, die het Rotterdams orkest ook in november 1961 vervangt de jonge Amerikaan dirigent Lawrence Foster, die wegens ziekte zijn reis naar Ne derland moest annuleren. Het programma blijft ongewijzigd. DEN HAAG .De Stichting 'Arbore tum Trompenburg', .te Rotterdam heeft pro.v. staten van Zuid-Holland verzocht om een eenmalige subsidie van 15 000 in de kosten van achter- stallig onderhoud. Ged. Staten zijn daartoe bereid. De stichting beheert een 5 ba grote tuin (Arboretum) tussen de Honingèrdijk en de.laan van Woudesteyn. en bevat meer dan tweeduizend verschillende boomsoor ten, waarvan 130 eiksoorten en 600 verschillende, rhododendrons. Deze unieke, collectie heeft een grote we tenschappelijke waarde. Jaarlijks ko men in Trompenburg duizend bezoe kers in excursieverband en het laatste jaar 11.000 individuelen. De toegangs kaarten worden gratis verstrekt Het achterstallige onderhoud aan schuren, en een voorlichtingscentrum op bag- gergebied. Er zal dus ook ruime aan dacht besteed worden aan het heden en de toekomst Het geheel is de eerste inzet voor grotere plannen in Siiedrecht, de ba kermat van het baggerbedrijf. Van het museum stelt de stichting zich voor een' 'echt Nationaal Museum te maken' De toestemming voor een interne ver bouwing van het pand Molendijk is inmiddels door b. en w. verleend. De ADVERTENTIE) Het is onzin om een heet nieuw bankstel te kopen wan neer alteen de bekleding van 't'oudé versleten is, want voor weinig geld overtrekt U al Uw meubels met deze extra zware weefstof. Meubelstof van een zware kwa liteit én 130 cm breed. Deze stof in diverse kleuren w.o. groen, - blauw, beige en bruin en in vele dessins koopt U nu per meter voor nog géén aoht gilden. extra zware meubelstof 130 cm breed in diverse kleuren en dessins nu. voor 798 per meter Dinsdagavond om 6 uur begint op de 1e etage de verkoop van deze extra zware meubelstof, 130 cm breed en'in diverse kleuren en dessins, voor een zeer lage prijs per mater, Géé-n schrift ef taf. bast firma Van Andel en Veth tc Slie drecht is opdracht gegeven het pand aan het doel aan te passen. Het Sliedreehts Museum aan de Kerk buurt blijft zijn functie houden. De sectie 'baggeren' zal evenwel overgehe veld worden naar het 'Baggermu seum'. ROTTERDAM In uw krant van 25 november komt een bericht voor over de (personeels) problematiek van een kleuterschool in Usselmonde. Zijde lings worden daarin enkele opmerkin gen gemaakt over de ongunstige posi tie van het bijzonder onderwijs in verhouding tot het openbaar onder wijs. Met name wordt er gezinspeeld op het betrekken van adressenmateri- aal, dat door het bijzonder onderwijs betaald zou moeten worden met 'dui- denden guldens informatiegeld' en op het onderhoud van tuinen, dat 'duur betaald" zou moeten worden. Terwijl het openbaar onderwijs resp. 'Zó ge bruik kan maken van de adressen' en voor het tuinonderhoud de plantsoe nendienst achter de hand zou hebben. Dit berust op misvattingen. De werke lijkheid is heel anders (en ook helaas veei ingewikelder) Adressenmateriaal, aangetrokken door de Ouderraad Openbaar Basisonder wijs, wordt door deze ouderraad Openbaar Basisonderwijs, wordt door deze ouderraad normaal betaald. De ouderraad krijgt hiervoor subsidie, en het bedrag van deze subsidie is begre pen in het zogenaamde 'bedrag per leerling', op basis waarvan het bijzon der onderwijs wordt bekostigd. Wat de tuinen betreft geldt eigelijk hetzelfde: de diensten van de plant soenendienst worden pormaal betaald en deze kosten-zijn->bégrepen inf het 'bedrag per lokaal', op basis waarvan het bijzonder onderwijs wordt bekos tigd De wetgeving in Nederland maakt het in feite onmogelijk om enigerlei 'zuil' te bevoordelen boven een andere; dat is nu juist de kern van het compro mis ook de financiële gelijkstelling inhield. Dat deze gelijkstellingzich voltrekt langs voor buitenstaanders moeilijk te volgen wegen is een be- teurenswaardige bijkomstigheid. L. J. Elfferinck, voorlichting afdeling onderwijs gem. Rotterdam. w ADVERTENTIE J komt ook voor A1 die nachten op de daken, luisterend aan schoorstenen, heeft Zwarte Piet goede resul taten opgeleverd, want nu is hij op de hoogte van ieders wensen ook dat moeder deze visitetas zo prachtig vindt. Skai-dur visitefat met knipslui ting in 3 fraaie kleuren. Deze chique visitetas van een sublie me kwaliteit koopt U nu van 1 15,75 voor nog géén tientje. Dinsdagavond om .6. uur be gint op. de' parterre de verkoop van deze Skai-dur visitetassen in de-kleuren zwart, bruin en blauw, nu per stuk voor. 9 Gttn tchriit. of tal bast Handelsbedrijven en kantoren zullen volgens b. en w. in dit gebied de boventoon voeren. De belangstelling voor de vestiging van kantoren zal aanzienlijk toenemen zodra de bouw terreinen gereed zijn gekomen en de eerste grote ondernemingen zich in Bloemendaal hebben gevestigd, aidus het college. De versterking van Gouda's centrum functie door het nieuwe kantorenge- bied laten b. en w. afhangen van de aard van de te vestigen ondernemi- gen. Zij denken daarbij aan diensten, die voor de regio van belang kunnen zijn;' Belastingdienst, kantongerecht, advocatenkantoren, de gezondheids dienst voor dieren met de daar geves tigde córisulentschappen en voorts vooral middelbare scholen, scholen voor technisch en economische-admi- nistratief onderwijs etc. B. en w. menen dat vooral bij de -eerste vestigingen in Bloemendaal ui terst selectief tewerk moet worden gegaan. Deze bedrijven zullen immers de aard van de nadien te vestigen ondernemingen bepalen. Bij de selec tie staan twee normen voorop; het aantal arbeidsplaatsen per hectare en het tegengaan van milieubezwarende omstandigheden. Het college hecht aan handelsbedrijven en kantoren gro te waarde, omdat zij mime mogelijk heden bieden ten aanzien van werkge legenheid, voor dè gehuwde vrouw. Burgemeester en wethouders geven in de memorie van antwoord op verzoek van de JCVP.fractie ook een overzicht van de herkomst van gezinnen, die zich in de in aanbouw zijnde stads wijk Bloemendaal hebben gevestigd. Wat de woningwetwoningen betreft komt 80,2 pet uit Gouda en 19,8 pet uit andere gemeenten. In de premiebouw is de zaak net omgekeerd: 19.1 pet uit Gouda en 80,9 pet van elders. In de ongesubsidieerde sector is de bezetting precies in even wicht. De totale bezetting van Bloe mendaal per 1 oktober 1972 was: 46,2 pet van de gezinnen uit Gouda en 53,8 pet van de gezinnen uit andere ge meenten. Van de flats aan de Ronsse- weg, de Bleulandweg en de Dreef in het Boerhaavekwartier worden er 150 door Goudse gezinnen en 310 door van elders komende gezinnen be woond. Wethouder J Th. Planken, die em ployee is bij het bureau Postma, ver klaarde voor het debat niet aan een stemming deel te nemen, waarbij zijn werkgever was betrokken. Toch is de bewindsman er in de duscussie niet zonder kleerscheuren afgekomen. De heer De Ruiter van de CHU, die zich met zijn fractie uitsprak voor het ontwerp van Kruisheer, liet weten niet op Postma te stemmen ook om de relatie tussen dit bureau en de wethouder. Nadat de beslissing was genomen stel den de heer De Ruiter en de heer S. Vermeer (GPV), dat de wethouder toch de stemming had beïnvloed. Na de stemmingen, die steeds voor Post ma (van KVP en ARP), vier voor Interplan (PvdA, D'66 en WD) en ADVERTENTIE AceeptobtW prijien ooW In poUeHmfdn óók kfcdïng vier voor Kruisheer (CHU en GPV') opleverden, werd er een tussenstem-, ming gehouden om óf Interplan óf Kruisheer te laten afvallen. De heer Planken stemde nu wel mee. Het ontwerp van Kruisheer viel af met zeven tegen acht stemmen; De door slaggevende stemt voor Interplan bleek van wethouder Planken te zijn. Uit deze gang van zaken bleek wel hoe verdeeld de raad was en' hoe ingewikkeld om tot een beslissing te komen. Over het algemeen waren de raadsleden wel tevreden over de in spraak van bevolking, belanghebben den en deskundigen, die mogelijk was geweest. De adviezen waren gemid deld het gunstigst uitgevallen voor Interplan. Dit was mede een reden voor de WD om de voorkeur aan dit architectenbureau te geven. De waardering over het ontwerp van Postma liep sterk uiteen. De architec ten, het planologisch bureau Stad en Landschap en de deskundigen Van de Berg en Schamhart hadden het minst waardering voor Postma. Hier tegeno ver stond weer de hoge waardering van het organisatiebureau van dë Ver eniging van Ned. Gemeenten, van de groep geïnteresseerde burgers en van de ambtenaren. Omdat zijn werkgever is aangewezen als architect van het raadhuis zal wethouder Planken een aantal porte feuilles wisselen met zijn collega Van Leeuwen en de burgemeester om te voorkomen dat de diensten, waarvoor hij verantwoordelijk; is, betrokken worden bij de Taadhuisbouw. Be andere leden van het college van b. cn w. zijn bereid tot de herverde ling van deze taken. L BARENDRECHT Bij Barendrecht kan een nieuwe groente- en fruitvei ling worden gebouwd. De besturen van een aantal veilingen in omliggen de plaatsen hebber.'zich maandaga vond uitgesproken voor een fusie, Het voorstel tot fusie werd aangeno men door de veilingen van Baren-, drecht, Rotterdam-Zuid, Vierpolders en Oud-Beijerland, samen goed voor een omzet van 66 miljoen. De belangrijke, veiling Zwijndrecht met een omzet van 20 miljoen in 1971 was tegen de fusie. Fijnaart heeft de vergadering waarin over deelneming aan de fusie zal worden gesproken, uitgesteld tot 10 januari. Deze veiling is de kleinste van alle met een omzet van 2,7 miljoen. Afgesproken was dat de fusie zou doorgaan, wanneer - aast Barendrecht - er nog drie veilingen met tezamen een omzet van tenminste 65 mil joen, voor zouden zijn. Aan deze voor waarde is voldaan, ook zonder Zwijn drecht. Barendrecht beschik over een 25 ha groot terrein waarop de veiling zal worden gebouwd. Het begon allemaal met een verzoek van het college de bouwnota pas uit te brengen ais het nieuwe kabinet zijn standpunt over de vaderlandse bouw had bekendgemaakt. Toen dit ingekomen stuk aan de raad werd voorgelegd begon de PCG-fraetie bij monde van de heer R. van Raalte met scherp te schieten. De heer Van Raal- ien: 'Het college moet geen toezeggin gen doen die men niet na kan komen. Deze nota was namelijk al toegezegd bij de behandeling van de gemeente begroting in 1971. Dit college krijgt een brevet van onvermogen. Dat men .een jaar na de toezegging nog niet 'met deze nota komt, vinden wij een paniekerig gedoe'. De heer Van Raalte wilde ook van het college weten hoe veel leden voor het uitbrengen van de nota waren eh hoeveel tegen. De heer Collé in zijn verdediging: 'De nota. ligt in de ijskast tot na vandaag ais Nederland ter stembus gaat.' De heer Van Raalte weer. 'Dit antwoord: is een lachertje, het college speelt kiekeboe en dit antwoord valt mij speciaal tegen van de mens Collé. Was de aanval van het PCG-raadslid Van Raalte al een voltreffer, iedereen hield zijn adem in toen de vroegere wethouder van woningbouw, de KVP- er mr. M. J. M. van Kinderen aan het woord kwam. Ook hij noemde het antwoord van, de heer Collé dat hij overigens namens het voltallige colle ge gaf, onbevredigend. 'Het gemeente bestuur moet zijn eigen visie tonen, los van de rijksoverheid', aldus de heer Van Kinderen. Vervolgens kwam hij met de motie waarin het college werd opgedragen deze bouwnota di rect ter beschikking te stellen. Steun kreeg wethouder Collé echter van de PvdA-fractievoorzatter P. Bos man, die zich niet kon verenigen met de dringende eis in de motie. Na de schorsing van het college kwam bur gemeester Uoelfsma met de medede ling dat hij niet bevoegd was té vertellen hoe de stemmenverhouding binnen het college lag. 'Als er een bouwnota moet worden uitgebracht, hebben wij, daar drie maanden voor nodig'. Wel zegde hij namens de wet houder toe dat er binnenkort een persoonlijke beleidsnota van dé wet- houder j komt.,: ';Beze. jbelpidsnot >er- tolkt overigens''alleen «ie mening' van de betreffende wethouder, terwijlde overige leden van het college hun mening pas na het verschijnen van deze nota kenbaar 'maken. Voor de tweede maal g ng wethouder Collé languit, toen een open brief van de heren A. D. t Sprong en A. S. Penders ter -sprake kwam. Zij willen een botanische tuin aanleggen op een .braakliggend stuk terrein tussen de Vlaardingerdijk, Nieuwe Damlaan, de burgemeester Stuurmeijeriaan en de r.k. begraafplaats. Het plan, dat be kend is als het plan-Striklede, behelst het aanleggen van een soort botani- sche tuin ter plekke. Mevrouw M. A. C. Taverne-Van Kam pen (kath.v.) stelde per amendement voor het voorstel voor pre-advies in handen van het college te stellen. De gemeentelijke plantsoenendienst valt onder gemeentewerken en de ver antwoordelijke wethouder was op nieuw de heer Collé, die zich weer in de politieke arena moest wagen. 'Die dit niet', want we zijn al begonnen met de werkzaamheden. Als dit voor stel wordt aangenomen moeten we stoppen. Ik zeg u echt toe dat er met de mening van de beide indieners rekening zal worden gehouden', aldus de heer Collé. Niets daarvan, zei de raad; met 30 tegen 6 stemmen ging het voorstel terug naar het college voor een pre-advies. Verder ging de raad nog akkoord met een voorstel van de PvdA PPR-fractie om de minister van volkshuisvesting te verzoeken Schiedam niet te belas ten met de huurharmonisatie, hetgeen zoveel betekent dat de forse huurver hogingen Schiedam voorbij gaan. Verder wilde de raad dat het college hen volledig informeert over deze huurharmonisatie in Schiedam. Met 19 tegen 18 steramen ging de Taad hiermee akkoord. De gemeenteraad komt volgende week maandag weer bijeen met als agendapunt de viering van het 700-jarig bestaan van de stad in 1975. (ADVERTENTIE) komtbok voor U Uw huisgenoten kunnen op hun gemak naar de t.v.'kijken, da kinderen mogen in de'kemer spelenmet deze hoofdtêfè- foon stoort U niemah'd eln kunt U zelf ook ongestoord naar Uyv-. lievelingsmuziek luisteren.....!., Kunt U zich een idealer Sint- ',!ül kado wensen? Dynamische stereo-hoofdtele foon van zwarte kunststof, waarvan da luidsprekers rondom afgewerkt zijn met een zachte kussenrand. Is aahsluitbaar op bijna alle versterkers en zorgt voor een prima geluidsweergave. Deze verstelbars hoofdtelefoon (impedantie 8 ohm) met 'n be-' reik van 50-18.000 Hz., koopt U nu voor nog géén tiende. VEILING 3LEISWYK 28 november; Kas Komkommers:75 en op: 98; 60 en op: 1.07-1.08, 50 en op: 81-87. 40 en op: 54-63, 35 en op: 44, 30 en op: 41, Kas komkommers krom: 1.34: Sla 11-12 kg, 15-17, 13-14 kg, 15-18, 15-18 kg. 19-22, 17-18 kg, 20- 25.- 19-21 kg, 23-29. 22-24 kg, 32-33, 25-28- kg, 33; Tomaten bmnenland;A 7.40-8.90, B 6.00.r C 3.80-5.40, CC 2.50; Andijvie: 55-58 rWitlof: A 90,1.20; B 65*1.15: Spruiten: A 64-67, B 54- 57: Uien: 32-45; Heden werden aangevoerd:.' Galsslag: 425.000 stuks: Tomaten:: T.OOL-bak'-' jes; Kas komkommers; 10.000 stuks;-Kromme komkommers:500 kg;Spruiten: 9.000 kg; VISSERYBERICHT VLAARDINGËN 27 november: Aanvoer: VL 121,: 435 steurha- ring en 94 makreel. Prijzen: Steurbarlng Westkust 130; steurharirig Kanaal 75; makreel 70. 28 november: Aanvoer: VB 16. 428 stcurha- ring, 160 makreel. Prijzen: Steurbarlng Westkust 115: steurharing Kanaal 64; steurharing ijle 72; makreel J 89. Aanvoer: VL 112, 543 steurharing, 143 makreel. Prij zen: Steurharing Westkust 150; steurharing Kangal 70: steurharing ijle f 70: makreel S 70. Dinsdagavond om 6 uur be gint in de kelder da verkoop van deze stereo-hoofdtelefoon met 2 prima luidspreker^ ron dom afgewerkt meF_ zachte kussen- rand, nu voor 9 Stereo verlengkabel 7,60 m (spiraalsnoer) f. 7.98 Géén schrift, of taf. bist. In het oude witgeschilderde pand. Voorstraat 9, waarin sinds vijf jaar de pottenbakkerij van Gerard Born is gevestigd, is de afgelopen weken intensief gewerkt. Het pand, dat de naam potterie 'De Klopper' heeft gekregen, is geheel vernieuwd. Van daag gaat het voor de eerste keer voor het publiek open, waarbij het ook mogelijk is een kijkje te nemen, in de pottenbakkerij. Samen met zijn vrouw, die de verkoop voor haar rekening neemt, heeft Gerard Born met grote zorg een collectie samengesteld met o.a. kasstellen, dekselvazen, schalen, wandborden en schemerlampen, alles in Delfts blauw en met de hand geschilder- derd, Dit is echter slechts een greep uit de collectie, want er is nog veel meer te zien en te koop. Al met al een aardige aanwinst voor het win kelende publiek in Bergambacht en omgeving. De kiesvereniging Stolwijk van de S.G.P. organiseerde in samenwer king met de kiesvereniging in Berg ambacht een verkiezingsbijeen komst. Het lid van de tweede ka mer, de heer C. N. van Dis jr, sprak over het onderwerp; 'Daarom S.G.P.'. Volgens de heer Van Dis zijn de drie grote confessionele par tijen onduidelijk, omdat de. zuivere grondslag ontbreekt. Hun politiek is niet gegrond op de Heilige Schrift, maar de medemenselijkheid wordt als de oplossing verkondigd. De heer Van Dis noemde drie kardinale pun ten voor het maatschappelijke leven: tegen de revolutie het volle Evange lie; ontzag voor gezag en vrijheid m gebondenheid aan Gods wel. Yverig is men thans bezig r t het verlengen van de veerstoep bij Gei- kenes, zodat de veerdienst Schoonho- ven-Gelkenes ook bij zeer laag water kan functioneren. De gemeenteraad heeft voor dit werk indertijd bijna 80.000 gulden uitgetrokken/Het wax de bedoeling voor de winter met het werk gereed te zijn, maar dat lukt niet. Bij het heien van de stalen damwand heeft men zodanige te genslagen ondervonden, dat nu toch naar een andere oplossing omgezien moet worden. In ieder geval ste't de aannemer alles in het werk om de verlengde .toep voor de winter kant en klaar <.p te leveren. Na donderdag 30 november bestaat het Lekkerkers Vrouwenkoor niet meer. Het ledental van het koor is zover gedaald, dat men genoodzaakt is het koor per 1 december op te heffen. Hiermee gaat op cultureel terrein een goede vereniging verlo-- ren. in Lekkerkerk. Het Vrouwen koor wil echter niet met stille trom verdwijnen. Het heeft enige oud-le den bereid gevonden aan een af scheidsconcert mee te werken. Dit concert wordt donderdagavond gege ven in de hervormde kerk. Voor het laatst zal het koor dan in het open baar optreden onder leiding van Jan van Dijk. Het orkest 'Jeugd en Mu ziek' uit Gouda zal het koor begelei den. Uitgevoerd worden werken van Bach, Schubert, Bizet en Berlioz. Het conert dat om 8 uur begint. is; gratis toegankelijk. De voetbalvereniging Spirit heeft aan b. en w. gevraagd of de gemeen te bereid is een automatische ver rijdbare sproei-installstie ten behoe ve van de voetbalvelden aan te schaffen. In de maanden mei en juni wordt jaarlijks voor ongeveer 2000 gulden aan graszoden gelegd. Als .echter niet tijdig wordt ge sproeid dreigt de investering in tij den van droogte/verloren te gaan. Dé meerderheid van b. en w. stelt de raad voor een krediet van 5000 gulden te verlenen. De minderheid, wethouder H. A. Hoogendijk, is van mening, dat het sproeien van velden tot het normale onderhoud behoort en dat daarom deze aanschaf voor rekening van 'Spirit' moet komen. Hét raadslid A. de Redelijkheid heeft bij herhaling gevraagd naar een rapport over parkeer- en ver- keersaangelegenheden aan de Lage- weg. B. en w. delen nu de raad mee. dat van de postcommandant van de rijkspolitie een rapport werd ont vangen. De raad zal in de vergade ring van donderdag 30 december zich hierover kunnenuitspreken. De geref. vrouwenvereniging 'Rond om Gods Woord' en de geref. man- nenvereniging 'Schrift en Belijdenis' hielden een gecombineerde jaarver gadering. Mevrouw J. B. Kooijman - In 't Veld uit IJsselmond, lid van het provinciaal bestuur, sprak over het thema 'De twee wegen'. Uit de jaarverslagen bleek, dat het beide verenigingen goed gaat, al kan de manneuvereniging uitbreiding van het ledental wel gebruiken, De leden van de afdeling Ouderkerk- Krimpen aan de IJssel zijn op een vergadering voorgelicht over milieu beheer en hinderwet, twee zaken waarmee de agrariërs veel te maken hebben. De heer P. H. A. Steinmetz was naar Ouderkerk gekomen om deze zaken toe te lichten. Burge meester P, B. Bakker heeft de eer ste spade in de grond gestoken voor de centrale Antenne Inrichting. Er komt een antenne van 45 meter hoog. In het bestemmingsplan Kerk- weg-west komen geer, tv-antennes op de daken. Dit is in de koopacten van de huizen vastgelegd. Op het Ro-Zang-Co-1972 in de Nieuwe Oos- terkerk in Rotterdam behaalde het gemengd koor 'Zang en Vriend- schap' in de ere-afdeling een eerste prijs met 327 punten. 9 De heer B. M. Ringlever, stoffeerderij, bedden en matrassenhandel heeft zonder enig ceremonieel een nieuwe zaak in zijn voormalige' woonhuis, het pand Dorpsstraat 19, geopend. Hiermee kan een grotere service aan de klan tenkring worden geboden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1972 | | pagina 2