Prettig wonen kan ooi: j in klein huis, en zonder hoge kosten Overleden na ongeluk in Blijdorp f Woonwerkwinkel aan 's-Gravendijkwal |!}i;:V lÉilJP I: AGENDA Ipiiiifig 1: JROTW/KWARTET VRIJDAG- 1 DECEMBER 1972 REGIO R3 Activiteiten Televisie Aangesloten Niéuwe films Prolongaties Reprises Nachtvoorstelljngen Kindermatinees ...vandaag en morgen sinterklaas Vrijwilligers zijn druk bezig met het leggen van dikke kabels door Ommoord om de unieke televisie-uitzending mogelijk te maken. befaal nu minder 250 hobg^^^iJ "fpb hetwinkelenwaacd Zelf bouwen Happy few Drempelvrees Gallery en tentoonstelting i «"«■«BI s infepklaas primeurs voor Ommoord: kabel-tv en (ADVERTENTIE) ROTTERDAM Ommoord be leeft volgende week, op 9 decem ber, twee primeurs. Dan wordt idaar, met officiële ministeriële toestemming een televisie-uitzen ding (live!) gemaakt van een be langrijk gebeuren in de wijk, na melijk de opening van 'Gezond heidscentrum OmmoordP, al even uniek als de kabeltelevisie- uitzending. Acht jaar is er aan gewerkt om dit acht miljoen gulden kostende complex organisatorisch en ook technisch van de grond te krijgen. Het is niet slechts een huisartsengroepspraktijk, zoals die elders in ons land al enige tijd functioneren, maar een gezond heidscentrum in de ruimste betekenis van het woord. Naast de zes Ommoordse huisartsen (er is ruimte voor uitbreiding tot zeven)' kan men in het fraaie gebouw ook vinden de vaste assitentes. de maatschappelijk werkers, de wijkver pleegsters, een diëetiste, fysiothera peuten, verloskundigen en de sociaal-, psychiatrische-, de kinderpsychiatri sche en schoolartsendiensten van de GG en GD. Hierdoor wordt dus een optimale sa menwerking verkregen. Er zijn geen .tijdrovende vergaderingen nodig, ie dereen ontmoet elkaar op de dagelijk se koffiepauzes en kan zodoende erva ringen uitwisselen en met elkaar over specifieke problemen, die er tijdens de spreekuren zijn uitgekomen, pra ten en proberen naar oplossingen te zoeken.. Huisarts Frans Bakker: 'Als iemand hoofdpijn heeft, geven we hem niet zonder méér geneesmiddelen. We zoe ken liever uit wat de achtergrond is én praten uitvoerig met de patiënt over de beste oplossing ervoor. Daar bij, kan ik dan meteen contact hebben met anderen die daar belang bij heb ben. Bovendien is er ook een nauwe samenwerking met organisaties, vere nigingen en instelling op sociaal, maatschappelijk en cultureel gebied zodat we breder opgezette oplossing proberen te bewerkstelligen'. Omdat er door deze samenwerking ook een goede nacht- en weekend dienst mogelijk is krijgen de artsen ecu v/at beter geregeld leven. Aan de andere kant kan men dag en nacht het gezondheidscentrum berei ken voor spoedgevallen. Ook is het de bedoeling dat er in het centrum een met twee mannén bemande ambulan ce wordt gestationrieerd die voor on middellijk uitrukken beschikbaar is:; Voor de deelnemende artsen is het geen kwestie van 'goedkoper' werken. Volgens Frans Bakker kost het wer ken vanuit dit centrum de artsen zeker40.000 per jaar per persoon. Maar Frans Bakker zegt bijvoorbeeld: 'Ik zou op geen andere wijze meer goed kunnen werken bied van gezondheidszorg en welzijns zorg zullen op de 9de in een soort 'welzijnsmarkt' zich presenteren. Duidelijk is dat z; de samenwerking met ook niet-medische groepen aan het publiek willen laten zien. Op de openingsdag op 9 december is het Wijkgezondheidscentrum van 14 tot 17 uur geopend als open-huis. De hele wijk is dan uitgenodigd (via'pamflet ten en posters) om naar de Briand- plaats te komen. Er zijn nog andere activiteiten vanuit dit centrum georganiseerd. Ommoor- ders en bewoners van de Prins Alexanderpolder hoeven vanaf de ne gende december niet meer naar de Baan voor het maken van afspraken voor specialisten en ziekenhuisopna me. Deze administratieve zaken wor den nü vanuit het eigen centrum geregeld. Verder hoiidt het Gemeen schappelijk Administratiekantoor er spreekuur, is er een meetpunt van dé luchtverontreiniging ingericht en hou den" de wijkagenten er- regelmatig spreekuur. Terecht dus daf de direct belangheb benden van het centrum de opening niet zonder meer voorbij laten gaan. Een twintig organisaties op het ge- ren gedemonstreerd, De lijst van personen, stichtingen, instellingen en verenigingen waarmee men dan in het nieuwe gezondheids centrum kan kennismaken "is', enorm. Het zijn: Sektle Dienstverlening en Gezond heidszorg - Grocpspraktijk huisartsen - Rotterdamsj, Kruisvrniging afd. Ommoord Vereniging voor Kinder- vrzorging en Oudervoorlichting - Maatschappelijk werk - fysiotherapie - verloskundigen - Diëtiste GG en GD - Schoolarts - Gemeentepolitie- Stich ting Dienstencentrum-Ommoord - Rot terdamse Raad voor de Gezinsverzor ging - Aktie graag gedaan - Konvent van Pastores in Ommoord - Stichting Wijkgemeenschap Ommoord .- Werk groep Communicatiecentrum - Com missie Planologie - VIA. Maar al 'die ménsen die-niet wegkun-, nen van huis, of dié het nog niet zo geloven, of die liever de kat uit de boom kijken, kunnen die open dag vanuit hun woning volgen. Dankzij de tijdelijke kabeltelevisie-uitzending van 11 tot 14 uur. Maar, hebben de orga nisatoren al gezegd, we zullen .ze zo prikkelen dat ze vast en zeker toch zelf naar ons toekomen. Die kabeltele visie-uitzending kim men volgen, op het tweede .kanaal.van het toestel. Zes kilometer polsdikke kabel wordt door een ploég van zo'n dertig vrij-' wüligers (waarvan dé helft uit het televisievak. komt) uitgerold. De ka bels wórden verbonden met de kastjes van de centrale antennesystemen. Daarvoor is een verrassende bereid willigheid van de diverse huiseigena- Het presentatieteam van leraar C. Kooren en Lida Pool zal het kijker spubliek- met alle genoemde instellin gen kennis laten maken. Ook zal er een film worden vertoond (première) over Ommoord. He tis een twintig minuten durende documentaire, opge nomen door de heren Tomei en Rief. Zij hebbe n zeven maanden aan de film, waarvoor van 'officiële' zijde grote belangstelling bestaat, gewerkt. De tijdelijke 'zendvergunning' is ver leend aan de Stichting Wijkgemeen schap Ommoord en aUeen voor deze dag. Er is de restrictie dat de norma le tv-uitzendingen niet gehinderd mo gen worden. Daarom die korte tijd. Men heeft nogal wat tijd nodig om alle verbindingen weer af te breken. De volgende huizenblokken en flats kunnen deze unieke kabeltelevisieuit zending volgen: Hammarskjöldplaats: ERA- en bejaar denflat 'Oldenoord'.; Söderblomplaats: torenflat en knikflat; Nansenplaats: knikflat; Alb. Schweitzerplaats:ERA- flat en knikflat; Stresemanplaats: ER- Aflat; Camusplaats: torenfiat; Cordell Hullplaats: knikflat; Briandplaats: knikflat; Kellogplaats: ERA-flat, knik flat en bejaardenflat; Huize 'Nijeveld'; Huize 'De Schutze'. Kruidenbuurt :nrs. 2 t.m. 20 en nrs. 1 t.m. 19; Geelkrui dnrs 69 t.m. 99 en nrs 68 tm. 98; .Balsumkruid: nrs. 2 tan. 88 en nrs 9 tm. 43; Gerardskruid: nrs. .1 t.m.19; Bolkruid: ars. 2 t.m. 36; Grasbuurt: Het gedeelte wat be grenst wordt door: President Roose- veltweg - Nieuwe Ommoords eweg - Fakkelgas - Blauwgras De kosten? Dankzij onder andere Sie mens, maar ook andere technische bedrijven en de grote medewerking in de wijk blijven die., beperkt. Men hoeft er zelfs niet de beroemde zes miljoen gulden pot voor experimente le wijkverbetering in Ommoord voor aan te spreken. CENTRAAL: 'Ongekende erotiek'. Wilde sex orgieën. Smakeloos pro- dukt 18 j CINEAC AD: 'Tales from the cript'. Griezelen met Peter Cus- hing e.a. 18 j. CORSO: 'Welcome home, soldier boys'. Soldaten keren terug in de maatschappij uit Vietnam 18 j. LUMIERE: 'C- C. and Company'. Een stuk Amerikaans nozemgeweld 18 j. ARENA: 2e week. 'Ik wil het over al met je doen'. Smakeloze sexco- medie. 18 j. CINEAC NRC: 7e week. 'Met de Franse slag'. Pret. met de komie- ken uit Zeg maar ja tegen het leger. Overdag tot 15.30 u: Donald Duck tekenfilm festival. A.L. CINERAMA: 'The magnificent se ven ride'. Lee van Cleef zorgt voor een heiharde' afrekening in hard westernverhaal. 14 j. GRAND: 10e week. 'De Peetvader'. Film over de invloed van de mafia op de maatschappelijke samenle ving. 14 j. KRITERION: 8e week. 'Cabaret'. Duits cabaret uit 1931. Goede amu sementsfilm. 18 j. LYNBAANTHEATER: 8e week. 'Fritz the Cat'. Tekenfilm naar de undergroundstrip van Crumo. 18 j. METRO: 'The French connection'. Triller over de nareoticahandel. 14 1. PASSAGE :2e week. 'King Kong ontsnapt'. Spannende science-fiction. !4 j. CALYPSO: 'Een dollar met een gaatje'. Een van de goede Italiaan se westerns. 18 j. COLOSSEUM: 'De meedogenloze muiters'. Wrede avonturenfilm met Yul Brunner c*n Kirk Douglas. 18 j. PRINSES: 'Goud voor vijf gevrees de rebellen'. Western met alles er op en er aan. Steenhard. 18 j. REX 'De tanden van Dracula'. Griezels met Christopher Lee. 18 j. THALL4: 'Klute', Knappe detec- tieve met Jane Fonda, Donald Su therland e. a. 18 j. 't VENSTER: 'Rosemary's baby'. Polanski's duivelse film met sterke rol van Mia Farrow. 18 j. ARENA: 'A professional gun*. Western met Franco Nero. Vrij. en zat. 0.15 u. CALYPSO: 'Companeros'. Uitsteken de zij het harde western. Vrij. en zat. 0.15 u. CENTRAAL: 'De non'. De bekende kloosterfilm met prachtrol van An na Karina. Vrij. en zat. 24.- u. CINEAC AD: 5e week. 'The birds'. Spannende griezel van Hitchcock. Zat 24 - u COLOSSEUM: 'The Viking Queen'. Spektakelfilm vol geweld. Zat. 24.- u. CORSO: 'Sexy Suzanne zondigt weer'. Pikante avonturenfilm. Zat. 0.15 u. GRAND: 'De wilde engelen'. Be klemmende film over jeugdbende. Zat 0.15 u. 't VENSTER: 'Al Capone'. De be kende gangserfilm over de even bekende Amerikaanse' misdadiger; Elke nacht 0.15 u. COLOSSEUM: 'Winnetou het grote opperhoofd'. Zat en woensd. 2 u. LYNBAANTHEATER 'Batman'. Zat en weonsd. 1.30 en 3.30 u. PASSAGE: 'Vier rakkers in een oude jeep'. Woensd. 2 u. PRINSES: 'Avonturen van Mickey Mouse'. Zat. en woensd. 2 u. ROTTERDAM: Winkelcentrum Zuldpletn: Bij 't Kuipje: ,19.30 Openluchtsamenkomst t.g-.b. opening Bijbelkiosk. GOUDERAK: Dorpshuis: 19.30 Propagantia- feestavond platteandsjiohgerensroep. RIDDERKERK: Gemecmehuls: 20.00 Gemeen teraadsvergadering. HEUKELUM: Dorpshuls: 20,00 door Heukelums Mannenkoor. Uitvoering komt ooit voor U Vergeet U niet Uw schoen met een extra grote winterpeen en veel-geurig hooi klaar te zetten voor de Schimmel van Sinter klaas...- want die zet tenslotte ook z'n beste hoef voor om U te verrassen met deze heerlijk war me acryl shawl in patentsteek. Deze mooie shawl koopt U nu, In de kleuren wit, marine, zwart oF gedessineerd, voor nog géén vier gulden. Donderdagavond om 6 uur be gint op de parterre de vérkoop van deze 100% acryl shawl in patentsteek (afm. ong. 20 x 180 cm), nu in diverse kleuren voor Gein schrift, ofte/, best Van een'onzer verslaggevers V' ROTTERDAM 'Bij ons kunnen de mensen hun eigen, binnenhuisarchitect zijn. Wij luisteren en probe ren zo af en toe wat recht te zetten en wat andere mogelijkheden naar voren te brengen', aldus de bin nenhuisarchitect Jan Gidding van de Stichting Wonen, een volledig door het rijk gesubsidieerde stich? ting die vrij en onafhankelijk van de handel werkt. Sinds kort is de Rotterdamse afdeling van de Stich ting Wonen verhuisd van de Lijnbaan naar de 's-Gravendijkwal 34. Samen met zijn vrouwelijke collega Duty van Klink geeft Jan Gidding daar, gratis, woonadviezen. Het filiaal aan de 's-Gravendijkwal is voor de stichting ook een probeerseltje. Jan en Duty noemen hun pand een WoonWerkWinkel'. 'Een kreatief cen trum waar mensen die met hun wo ning en woonomgeving aktief bezig zijn, kunnen werken en experimente ren', aldus de omschrijving van de Stichting Wonen zelf. De grote rekken met allerlei monsters en kaartjes over stofferingen en meu bels, zijn verdwenen. 'Als de mensen nu nog om dergelijke zaken vragen kunnen ze hier folders inzien. Of we verwijzen ze naar instellingen die zich daar specifiek mee bezig houden.' ROTTERDAM Dl het Dijkzigtzie- kenhuis is donderdagmiddag overle den de Finse dekjongen A. T. Lah- denpera, 18 jaar, opvarende van het Finse schip Araguaya, liggend in de Maashaven bij het terrein van Seaport Terminals. Lahdenpera viel door het losschieten van een tros de dag tevoren van een stellingplank bij het schoonmaken van de schoorsteen. Hij kwam terecht op het vier meter lager gelegen dek. (ADVERTENTIE) Wanneer U 't onderste uit de kan Wilt halen/kom dan vrij dagmorgen naar onze 1e etage Want daar verkopen wij coupons loodbandstores voor belachelijk lage prijzen. Coupons ioodbandstores van 2 tot 10 meter en in 4 hoogtes. Deze prachtige vitrage koopt U nu tijdens deze aanbieding voor abnormaal lage prijzen. coupons loodt»and stores 2 tot 10 meter 150 hoog 200 hoog (J 300 hoog^5^ Permeter Donderdagavond om 6 uur be gint op de 1e etage de verkoop van deze coupons Ioodbandsto res in 4 hoogtesvoor aan trekkelijke prijzen. Géén schrift, of tef. best. Wat ze wel hebben daar. aan dé 's- Gravendijkwal, zijn grote werktafels waar men, met assistentie van Jan en Duty, zelf maquettes kan bouwen van zijn woning en hoe die moef worden In gericht. Dan zijn er laden vol houten elementen op een schaal van 1 op 20 die woonelementen aangeven zoals stoelen, fauteuils, tafels, kasten e.d. De bezoeker kan naar hartelust stoei en met die elementen totdat er voor hem een aanvaardbaar geheel ontstaat. De wanden hangen verder vol (nog niet helemaal omdat de verhuizing en verbouwing nog niet helemaal vol tooid zijn), met önterieurfoto's, teke ningen en maquettes. Ook is er een zeer voltallige leestafel waar vrijwel alle woon- en hobbybladen liggen, bladen die een bron van inspiratie kunnen zijn. 'Ja', aldus Jan, 'We leggen nu het zwaartepunt op de inrichting, de vloerbedekking en zo komen later wel. Wij zijn er om eerst met dé mensen te praten over hun gedachten- gang wat het wonen betreft Dan gaan ze werken met die elementen. Hebben ze dat een tijdje gedaan dan vertellen wij ze wat voor- en nadelen van hun gekozen opstelling.' 'Door dit systeem', aldus Jan Gidding, jblijft het de eigen persoonlijke oplas- sing van. onze bezoeker. En dat is veel beter dan dat wij ze pan- en pasklare oplossingen voorschotelen.' De nieuwe WoonWerkWinkel is dui delijk niet alleen voor de 'happy few'. 'Daarom zijn we eigenlijk ook ver huisd u;it de Lijnbaan. We kregen daar niet de mensen uit de oude wijken die we zo graag adviezen zou den willen geven. We proberen, nu ook contacten te leggen met die oude wijken, onder andere via de sociale raadslieden, de school voor werkende jongeren, de sociale academie. Ook komen hier wel klassen met kleuter leidsters.' 'Wij willen de mensen uit die oude wijken duidelijk maken dat het heel goed mogelijk is van een kleine ruim te met eenvoudige materialen een prettig bewoonbare woning te maken. Er wordt doorgaans,' aldus Jan Gid ding, 'veel te veel uitgegeven. Met vee! minder kosten kunnen echter dezelfde en soms 2elfs betere resulta ten worden bereikt. Overigens, wij werken veel liever voor dergelijke mensen. Die anderen, die een bunga low kunnen bewonen, kunnen best een eigen binnenhuisarchitect beta- le.' f'.- -■-■4 Jan Gidding rekent er vast op dat de drempelvrees die er in de Lijnbaan was nu aan de 's-Gravendijkwal zal verdwijnen. 'Maar het is moeilijk de mensen hier te krijgen', zegt hij ook. 'Daar hebben veel meer instellingen en stichtingen, die op sociaal gebied werken, last vaii'. De ménsen van de Stichting Wonen gaan geen adviezen geven over aller lei juridische problemen. 'Dl Amster dam wel', zegt Jan. Gidding. Tiaar is een WoonWetsWinkel ingericht Maar in Rotterdam geven de sociale raads lieden op dit gebied wel advies. Zou den er mensen komen die toch wat van ons daarover willen weten dan nemen we toch contact op met onze collega's van de WoonWetsWinkel.' Jan Gidding hoopt dat hij en zijn collega Duty het zo: druk krijgen aan de 's-Gravendijkwal dat het personeö moet worden uitgebreid. Volgens hem zit dat er ook wel in. Beide binnenhuisarchitecten (die naast hun werk voor de Stichting Wonen nog een eigen 'praktijk' als binnenhuisarchitect hebben) zijn van plan nog veel meer activiteiten vanuit hun nieuwe onderkomen aan, de 's- Gravendijkwal. te ontwikkelen, als daarom wordt gevraagd. Heel duidelijk stellen zij dat goed wonen niet alleen het voorrecht is van mensen die grote huizen en dure meubelen kunnen bewonen en kopen. Iedereen heeft recht op een goede en prettige woning. De Stichting Wenen wil de mensen graag laten zien hoe dat is te verwezenlijken zonder daar bij echter de persoonlijke smaak en de eigen instelling van de bewoners te verwaarlozen. In de nieuwe WoonWerkWinkel kun nen van; ROTTERDAM Om het bezoek aan Diergaarde Blijdorp ook in de wintermaanden te stimuleren zullen tegen de Kerstdagen twee evenementen worden georgani seerd, t.w. een kerstgallerij van bloemstukken en een tentoon stelling in het restaurant van de Rivièrahal onder het motto 'Mens en Dier'. Op 15, 16 en 17 december zal Paul C. van Bekkum zijn derde kerstgallery presenteren. Meer dan 100 kerstarran gementen in verschillende afmetingen zullen worden geëxposeerd. Het is vooral de bedoeling te laten zien, dat het 'spelen' met verschillende materi alen, zoals -hout, Ijzer, kurk en alumi nium juist voor kerst-arrangementen een verrassend resultaat kunnen ge ven. Het is voor. de derde keer, dat het 'Bloemencentrum' van Paul van Bekkum een kerstgallery organiseert. De gallery zal op 14 december, des avonds om 9 uur worden geopend dbor mevrouw A, van der Linden— Vandervan, de echtgenote van de bur gemeester van Nieuwerkerk aan de IJssel (de heer Van Bekkum woont in Nieuwerkerk). Het is verder voor de eerste keer dat de gallery voor belangstellender, wordt opengesteld en wel op 15, 18 en V Hit!®» 1 J r PirtóMcjr, bélangsteKehden terecht dinsdag tot en met vrijdag van 10 tot 17'dürëhzatefdagvahTO"töt'13üuf". De- toegang is vrij, ér wordt'"niets verkocht .-.Komt men: met een groep dan wel even van tevoren bellen; mét nummer 364215. In de periode tussen Kerstmis en Nieuwjaar is :de: Woon- WerkWinkel gesloten. fe (ADVERTENTIE) Komt ook voor u Deze zaklantaarn' geeft zoveel ..lichtdat Sinter klaas Zwartepièt goed kan biillchten wenneet hij de pakjes in dé schoorstenen Handige zaklantaarn, merk Lu- bon, die U nöóit in de steek laat. Deze zaklantaarn, mét hel der licht én langa' ievensduur (brandurenca. 12 uur), koopt U nu niet voor f 3,20 maar voor nog géén twee gulden. r Donderdagavond om 6 uur be gint in de kstder da. verkoop van deze zaklantaarn, merk Lu bon, nu voor Géin schrift, of iet btst 17 december des morgens van 9 tot 17 uur. 'Mens en dier' is het motto, waaron der werk van beeldende kunstenaars uit Bergen in het restaurant van de Rivièrahal van 14 december tot 2 januari geëxposeerd zal worden. Het is bekend, dat kunstenaars zich erg aangetrokken voelen door de na tuur, die mens en dier verenigt in eenzelfde schepping. Het vroegere rea lisme, de bijna fotografische weerga ve. komt nog zelden voor. Op do komende expositie kan men dat erva ren. Wat Blijdorp zelf betreft kan nog opgemerkt worden dat het bezoekers aantal ten opzichte van vorig jaar gelijk is gebleven. De scheipunten- toonstelling heeft tot rat toe ongeveer" 4.000 bezoekers getrokken. VLAARDINGEN Maandag 4 de- cember wordt voor het laatst in 1972 een ruilbeurs gehouden. De verzame- laars uit .Vlaaidlngen.en, wijde omge ving kómen iedere maand weer bijeen; om hun collectie aan te vullen. Maan# dag is het weer zoveh- vanaf '*-.zfevien;^ unr in de zaal; .'Excelsior', Oosthaven--f

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1972 | | pagina 1