Binnen vijf jaar zwembad en raadhuis in gemeente Berkel Weer subsidie voor JAC Sinterklaas surprise; Beerl m borstplaat gemaakt net Oopiüop Scholieren moeten meer gaan 'betalen voor busvervoer in tai e muziek: Kerst-show in Sporthal Ahoy Vrachtauto's uit bebouwde kom TES IHüiiHfi khoeisfist! ttasfod Acht ion schade aan verwoeste school iikgb Rondo iet Hai nc iet Van Ouderkerk naar Sprang-Capeile Volkskerstzang In Rotterdam Vijf jaar cel voor Schiedamse roofovervallers Jonge bromfietser na botsing overleden Begroting 1973-1977 kleurentelevisie RIJKEN jU LANGE Nieuive politieverordening Ridderkerk Bouw Zuidland HeJIevoetsluis TROUW/KWARTET VRIJDAG 1 DECEMBER 1972 REGIO Rj BERKEL In.de, jaren 1973- 1977 kan Berkel.en Rodenrijs verwezenlijking van de volgende plannen verwachten: de uitbreiding van het sport park 'Het Hoge Land aan de Westersingel met 6 voetbalvelden en 4 oefenvelden; de aanleg van een noolzuive- ringsinstallatie; de aanleg van een zwembad samen met de gemeente Berg- sehenhoek; - de bouw van een nieuw raad huis. «(.PHILIPS bèlaa^p" nu minder U zet da babyfoon in de kamer vsn da baby m de andans bij .cis btsren (ak U mgmti. Men boort dan teftr ptakfla en zo «rongtUdeoppst. San babyfoon Ir. een magnifie ke uitvoering, betteand» uit twee to«fteIIan.!n beide zit een egtenpr en mteofocn, dus een kompkrts huistelefoon met 20 meter snoer, (nkiutief batte rijen.— m voer nog pLfn tweo Don&dagavend om 6 uur be gint in de lodder de verkoop van deze babyfoon» merk Homer, aok bijzonderseatiikt 'voor werkptot*» zolder, knutwihoékja enz., nu voor lam Trwiaopnoereii (40mtr.) f 5,fl& Leêfefj Maar in een -wip en voordelig. We ïcregen een tip van iemand: je kunt van Klop-KIop borstplaat maken, We probeerden het zelf; de borstplaat smaakte verrukkelijk, was in een wip klaar en kostte niet veel. Daarom haasten wij ons u het recept door te geven. Hier is het: Uheht nodig: 80g. Kïop-Klop (dat is 2 zakjes), 500g. poedersuiker en 60 g. (4 eetlepels) water. Bereiding; vermeng het KIop-Klop poeder, de gezeefde poedersuiker en desgewenst wat smaakstof "in een pan met dikke bodem. Giet het water er bij, zet de pan cp een zacht vuurtje, roer met een houten lepel tot de massa er als een dik lint van af loopt en tamelijk heet is (ca 85" C). Zet vochtig gemaakte vormen op vetvrij papier, giet de massa er in en laat ze opstijven, Of giet de massa in natgemaakte bakjes van aluminium folie en snijd de borstplaat na bet opstijven in stukjes of blokjes. 2 zakjes per pakje BERGSCHENHOEK Tijdens de raadsvergadering die, maan dag 4. december 's avondsom half acht wordt gehouden wordt onder meer het voorstel over het vervoer van schoolkinderen van de Rottekade naar de dorpskom behandeld. Indertijd heeft de raad besloten een regeling te treffen voor het vervoer van de ze kinderen naar de dorpskom en daartoe de nodige kredieten be schikbaar te stellen. ROTTERDAM De rechtbank in Rotterdam heeft donderdag morgen de 31-jarige Rotterdam mer Aad V. en de 32-jarige Ber- tus F., die beiden betrokken zijn geweest bij de fatale roofoverval op de Schiedamse kruidenier Koos van den Bosch, veroordeeld tot gevangenisstraffen van vijf jaar met aftrek. Bertus F. werd voorts door de rechtbank onvoor waardelijk ter beschikking van de regering gesteld. Icomplete Hi-Fi-Stereo sets oa-PHILIPS Ootgensplaat Brtelie Abbenbroek (advertentie; komt ook voor U voor (ADVERTENTIE) De uitvoering van deze plannen blijkt uit een investeringschema, dat b.' en w. bij de begroting 1973 heeft ge- Het waardevolle van dit schema is! dat het niet alleen bestaat uit een opsomming vafi prioriteiten, maar ook uit een financiële verantwoording. Het dekkingsplan geeft zekerheid, dat de plannen geen plannen blijven. Op grond van de te verwachten inkom sten en uitgaven delen b, en w. mee hoe alles betaald kan worden. Het investeringsschema draagt dan ook enigzins het karakter van een meerja renbegroting. De voor een gemeente ais Berkel zo noodzakelijke bibliotheekvoorziening komt niet in dit schema voor. B, en w. denken voor de bibliotheek aan ADVERTENTIE HHRhttSK ■42-44, Rotterdam tttefewt |8«)»38 SS OO^H met extra Iwullpmmla OUDERKERK a.d. USSEL Burge meester P. B. Bakker vanOuderkerk aan .den Ussel heeft in' de' vergade ring van SO november de raad meege deeld dat hij met ingang van 16 december aj. ia,benoemd tot burge meester, yaa. Sprang CapéEe. Namens de yVD-raadsfracüs zei de beer A. Hoogendoom dit heen temidden -van de' opbouw m uitbreiding van deze gemeente ten'zeerste" te betreuren. Burgemeester Bakker antwoordde hierop dat hij daarop bij zijn afscheid van de raad hoopte terug te komen. Burgemeester Bakker is vanaf februa ri 1968 burgemeester van Ouderkerk. 2WLÏNBRECHT De 46jarige bouwvakker DX uit Gorinchem is tijdens werlaaamheden op de eerste verdieping van het in aanbouw zijnde EBAflat aan het Prof. Gerbrandy- pleln.getroffen door enkele bakstenen die van de achtste verdieping vielen. De man moest met hoofd- en schou- derwonden worden overgebracht naar -Refaja. De arbeidsinspectie stelt een onderzoek in. ADVERTENTIEJ W> GMts schrift eftst btst het jaar 1976 Ook bestaat nog steeds de mogelijkheid dat de bibliotheek (om kosten te besparen) een onderko men krijgt in het nieuwe raadhuis. De architect moet met deze mogelijk heid rekening houden. De toelichting op de begroting onthult, dat de inwo ners van de nieuwe experimentele woningen in de Noordpolder de zoge naamde huurdersverluaring moeten tekenen. Wanneer dit stuk getekend is, do verhuurder (de woningbouwver eniging) gemachtigd de huurder, wan neer bij teveel gaat verdienen, de huur op te zeggen. De huurdersver klaring houdt namelijk in, dat wan neer het belastbaar Inkomen meer bedraagt dan 8,5 maal de huurprijs, men binnen twee jaar een andere passende woning moet betrekken. Wel wordt bepaald dat de norm van 8,0 maal het belastbaar inkomen de eer ste vijf jaar niet van kracht zal zijn. Deze tijd kan men altijd rustig blij ven wonen. B, en w. geven toe, dat het moeten tekenen van deze verklaring op het ogenblik geen middel is om de door stroming te bevorderen. Binnen enkele jaren wordt er geen sporthal in Berkel gebouwd. Wel hoopt men in de Noordpolder een vergroot gymnastieklokaal te bouwen. VLAARBINGEN Het Jongeren Ad- Vies Centrum aan de P. K. Drossaert- straat kan ook voor 1873 een bijdrage van de gemeente Vlaardingen tege moet zien, B. en w, hebben de raad voorgesteld de financiële hulp van gemeentewege voort te zetten. Vol gens b, en w. is de proefperiode van het JAC van 1 september 1971 tot 31 december 1972 alleszins gunstig verlo pen, Vit het overzicht van de aktivi- teiten in deze periode blijkt dat hier sprake is van 'eèa serieuze hulpverle ning waaraan bij een bepaald deel van de bevolking dat onvoldoende vertrouwen heeft in de gevestigde instellingen, duidelijk behoefte be staat.' Ook is b. en w. gebleken dat het JAC Vanuit doorverwijzende functie goede contacten met andere hulpverlenings instanties, waaronder de GG en GD en de gemeentelijke sociale dienst onderhoudt Wij achten dan ook het JAC in zijn huidige functioneren een nuttige schakel in de keten van hulp verleningsinstanties', zo schrijven b. en w. aan de raad. Het JAC heeft tot nu -toe reods in het totaal" 60,500 aan,subsidié uit 'de 'gemeentekas ent* vangen. Daarvan was 19.000 be stemd voor het inrichten aan de P.K. Dnossaertstraat en 411500 voor de eigenlijke hulpverlening aan in moei lijkheden geraakte jongeren. Voor 1973 willen b. en w. een subsi die van 34.000 uitkeren. Dit bedrag is gebaseerd op een door het JAC Ingediende begroting waarbij reke ning is gehouden met een tweetal beroepskrachten die worden gesala rieerd op basis van de WSW-rege- ling. Diever wil het JAC drie beroepskrach ten in normaal dienstverband aanstel len. Dit zou de totale kosten echter op 92.500 brengen. Van de zijde van het ministerie van CRM is tot nu toe afwijzend beschikt over een subsidie-aanvraag van het Viaardingse JAC. Nieuwe aanvragen zullen worden getoetst aan de bereid heid van het JAC-bestuur om een regionale functie te gaan vervullen (Schiedam, Vlaardingen en Maassluis). Bovendien wordt als voorwaarde gesteld- dat het JAC samenwerking zoekt met de bestaande vormen van maatschappelijke hulpverlening. ROTTERDAM Op zondagavond 24 december zal in de grote zaal van De Doelen de traditionele valkskerstzang worden gehouden. Er worden twee bijeenkomsten belegd: om 7 uur en om 9 uur. De samenzang wordt ook dit jaar begeleid door muziek van het Leger des Heils en zang van de gezamelijke LJ.E.-koren. De toespraak wordt ge houden door drs A. J, van Oosterom, deken van Rotterdam Door de mede werking vau de ziekengroep 'Maas stad' kunnen enkele duizenden patiën ten in diverse Rotterdamse ziekenhui zen naar deze kerstzang luisteren. Vanaf zaterdag 9 december zijn er kaarten verkrijgbaar bij boekhandel van Brammen. Zuidplein 88 en Spino- zaweg 299, boekhandel Bokhorst. Vie- rasnbachtstraat 119, boekhandel Dor drecht. Benthuizerstraat 84a en city parfumerie 'Tournier', Meent. i 'aZNZproddkt Dit is slechts één van de m ogelijKhedea van KIop-Kiop. TïöUalkn-andere vindt uin het leukc'Klop-Klopreceptenboekje. Stuur briefkaartmetf 1.- eitra postzegels aan ZNM - postbus 1 Bergeyk. Besloten werd om van de ouders een bijdrage te vorderen van 5 per schoolweek per kind en voor elk vol gend kind uit hetzelfde gezin een bijdrage van 2,50 per schoolweek. Met ingang van januari wordt de dagprijs, welke de taxi-onderneming in rekening brengt voor het vervoer, verhoogd. De dagprijs van het vervoer wordt verhoogd van 15 tot 20. B. en w. stellen de raad voor om de bijdrage, welke van de ouders wordt gevorderd in de kosten van vervoer eveneens te verhogen en de bijdragen ingaande 1 januari 1973 te bepalen op 6,50 per schoolweek per kind en 3,50 voor elk volgend kind uit het zelfde gezin per schoolweek. B. en w. stellen verder de raad voor om een subsidie van 250 beschik- ADVERTENTIE) U weet natuurlijk waarzich da grootste kotlektie k:ass!eke grammofoon platen bevindt Onze platenafdelingls dan ook een tref punt van muzikale mensen. ikale JjijL iKOSTS LIJNBAAN 28, ROTTER DAM, TEL («0)1194 05 De straffen van de rechtbank vielen aanzienlijk lager uit dan de eis, veer tien dagen geleden, van de officier van justitie. Deze wilde het tweetal veroordeeld zien tot acht jaar cel met een onvoorwaardelijke tbr voor Ber tus F. Bij de roofoverval kwam Koos van den Bosch door een pistoolschot Ln de rag om het leven. Het schot werd afgevuurd door Bertus F. De rechtbank veroordeelde het twee tal wegens diefstal met geweld. Koos van den Bosch vond de dood bij een poging van de twee Rotterdam mers om hem te beroven van 12.000.- de opbrengst van zijn krui denierswinkel. In de late avonduren van de 6de juli wachtte het tweetal de kruidenier op in de hal van zijn flat aan de nieuwe Damlaan, Daar onstond een vechtpartij, waarbij Van den Bosch door een schot uit het pistool van Bertus F, om het leven kwam. Koos van den Bosch werd gedood vrijwel onder de ogen van dertig Rotterdamse politiemannen, die er van op de hoogte waren dat Aad V. en Bertus F. het op het geld van de kruidenier hadden voorzien. Zij waar schuwden Van den Fosch niet, omdat zij de twee Rotterdammers op heter daad wilden betrappen. Het niet op treden van de politie heeft destijds een storm van kritiek losgemaakt. ROTTERDAM Tijdens de Kerstva kantie zal Dick Binnendijk's Theater- produktles een Kerst-circus-program ma verzorgen ln het sportpaleis Ahoy. Het programma, dat als titel 'mensen, Dieren, Sensaties' draagt, gaat op 21 december van start en duurt tot 27 december, Dick Binnendijk hoopt van dit gebeu ren een jaarlijks terugkerend evene ment te maken. De sporthal zal tij dens de middag- en avondvoorstellin gen met verlichte Kerstbomen zijn versierd. De Kerstman is bij elke voorstelling aanwezig. De circus-programma's worden muzi kaal ondersteund door Stef Meeder en groot orkest o.l.v. Cas Oosthoek. RIDDERKERK Vanavond spreekt de gemeenteraad van Ridderkerk zich na een openbare vergadering uit over het ontwerp van een nieuwe algemene politieverordening. Eén van de belang rijkste wijzigingen ten opzichte van de bestaande APV is dat de vrachtau to's uit de bebouwde kom worden geweerd. Men heeft dit samengevat onder een hoofdstuk 'Parkeerexcessen' waarin het de houder of eigenaar verboden wordt om een voertuig met een lengte van meer dan zes meter en een hoogte van minimaal twee meter dit te doen of te laten staan op een weg, welke wordt begrensd door Rijksweg 16; Rijksweg 15, Molendijk, Ringdijk en het Dijkje. In de praktijk betekent dit dat alle vrachtauto's in de binnenstad .'besmet' worden ver klaard. Wet komen b. en w. met een alterna tief. In samenwerking met de politie wordt bekeken of er bepaalde plaat sen geschikt zijn om vrachtauto's te parkeren. Overigens gaan niet alleen de vrachtauto's uit de bebouwde kom verdwijnen. Ook de caravans mogen niet langer op de openbare weg wor den neergezet, tenzij voor het onmid- ADVERTENTIE Kan ja nagaan. En del perzen weten er toch y[ wel wat van. Djense Meshedi khoeb ést oftewel: voor kwaliteit! naar Meshed, Logisch eigenlijk dat u uw pers bij Meshed koopt Ze hebben niet j voor niets oen gewei- dige kollektie en uit gekiende perzische prijzen. Kom eens langs voor een vrij blijvend perzen- advies. DE |»ERZEN^J?EC,IALI3.t BINNENWEGÏ37*-WJ hat,kMjofi»»w#« BOTTERDAM -Tatf OON 010 135593 rondom peHtocffivIcfdflható baar te stellen voor de van 22 tm. 27 januari te houden manifestatie 'Kom in de. Kring'. -De tentoonstelling wordt georganiseerd door $ea school, die ook door veel leerlingen uit deze gemeente wordt bezocht. B. en w. van Bergschenhoek stellen de raad verder voor om een aanvul lend krediet beschikbaar te stellen voor de bouw van een oefenkooi bij de tennisbanen. Aanvankelijk werd een krediet van 33C0 beschikbaar gesteld. Men stelt nu voor een aanvul lend krediet van 3.187.40 daarvoor uit te trekken. Door de heer J. Oord is gevraagd om een stuk grond aan te mogen kopen, dat gelegen is achter zijn woning aan de Bergweg Noord 19 voor de bouw van een kantoorruimte. De te verko pen grond is gelegen in het bestem mingsplan Zuid en de bestemming ter plaatse is tweeledig, namelijk eenge zinshuizen in half open bebouwing en industrieterrein. Het te verkopen stuk grond heeft een oppervlakte van 49m2. De met de heer Oord overeengekomen koopprijs* bedraagt 2.500, te vermeerderen met omzetbelasting. B. en w. stellen voor om dit stuk grond te verkopen. Ver der stellen b. en w, voor van de heer F. Teeuw aan de Dorpsstraat voor de prijs van 55.000 een pand aan te kopen. Men heeft dit pand nodig in verband met de saneringsplannen van de gemeente. Om de werkzaamheden van het cen traal comité anti-bulderbaan voort te kunnen zetten heeft men een verzoek ingediend voor subsidie. B. en w. stellen de raad voor om hiervoor een bedrag van 1.000 beschikbaar te stellen. Tijdens de raadsvergadering komt verder een voorstel aan de orde een sportzaal met bijkomende voorzie ningen te ontwerpen. Indertijd werd een krediet beschikbaar gesteld voor de bouw van een sportzaal en een kegelbaan tot een bedrag van 850.000. B. en w. zijn van oordeel dat de ontwerper in meerdere mate rekening moet houden met de onder- wijseisen, die aan een sportzaal wor den gesteld met name ten aanzien van de kleed- en wasruimten. Volgens het gemeentebestuur behoort in het ont werp ook een schietbaan te worden opgenomen. Tijdens de komende raadsvergadering zal de opdracht voor dit plan aan de orde worden gesteld. VLAARDINGEN —Herbouw en in richting van de zaterda gdoor een gasexplosie verwoeste r.k. Paulus- school aan de Melis Stokelaan gaat ongeveer achthonderdduizend gulden kosten. Daarbij gaat me n ervan uit (kt alle meubilair, alsmede de leer- en hulpmiddelen volledig verloren zijn gegaan. Het bestuur van de Stichting voor Katholiek Onderwijs te Vlaardingen heeft het gemeentebestuur gevraagd medewerking te verlenen aan de bouw van een nieuwe school en de vervanging van meubilair en leer- en hulpmiddelen. In. samenwerking met het schoolbestuur werken het archi tectenbureau voor Serie-Systeembouw en het aannemingsbedrijf J. van den Tempen en Zoon NV te Schiedam reeds aan een plan voor herbouw van de school. Hoewel alle kosten nog niet nauwkeurig zijn vastgesteld denkt men een bedrag van 725.000 nodig te hebben. Deze globale raming heeft betrekking op sloop van de overgebleven bebou wing, herbouw van de school, waarbij rekening wordt gehouden met een ingrijpend herstel van de funderings- balken en de kosten, die verbonden zijn aan tijdelijke huisvesting van de leerlingen van de Paulusschool in an dere gebouwen. Welk bedrag gemoeid is met de inrichting van de nieuwe school valt op dit moment nog niet te zeggen. Daarbij is van belang hoeveel ADVERTENTIE (Hi-Fi house J iindt 1398 1 Wastersingel42-44, Rotterdam telefoon (010)-36 35 00 meubilair en- leer- en. hulpmiddelen bij de glasexplosie onbeschadigd zijn gebleven. Dit heeft men nog niet kunnen vaststellen omdat het terrein van de school vanwege instortingsge vaar voorlopig verboden gebied is. Niettemin houd tmen er rekening mee dat alle meubilair en de leer- en hulpmiddelen moeten worden ver nieuwd, De kosten daarvan worden globaal geraamd op 75.000. Dit zou betekenen dat de totale schade als gevolg van de gasexplosie acht ton bedraagt. B. en w. stellen de raad voor dit bedrag beschikbaar te stellen uit het,brandschadefonds van de ge meente Vlaardingen. Woensdagavond neemt de raad een beslissing. Inmiddels zijn de leerlingen van de Paulusschool ondergebracht in andere scholen. Hiervoor zijn tijdelijk be schikbaar: twee lokalen aan de ge meentelijke opvangschool aan de Buys Ballotlaan, een lokaal van de openba re kleuterschool De Zonnebloem aan de Curacaolaan en een lokaal van de r.k. St.-Raphaëlsehool aan de Surina- mesingel en twee lokalen van de prot. ehr. Ds. Hendrik de Cockschool aan <te Philips de Goedestraat. Diverse andere scholen hebben meubilair en hulpmiddelen beschikbaar gesteld. REEUWUK Binnen een week is op ongeveer dezelfde plaats, op de ReewaL een tweede verkeersongeval met dodelijke afloop gebeurd. De 16-jarige zoon Henk van de familie van Hanswijk aan de 's-Gravenbroek- seweg is met zijn bromfiets op onver klaarbare wijze in botsing gekomen met de 21-jarige bromfietser van der Maat Henk van Hanswijk overleed ter" plaatse aan zijn verwondingen, terwijl N, van der Maat in bewusteloze toe stand is overgebracht naar het zieken- huis in Gouda. In Ooltgensplaal worden deze week twee kerkelijke jubilea herdacht Al lereerst bespeelt kerkorganist braver een kwart eeuw het orgel in de Gereformeerde Kerk. Op 2? november 1947 kreeg de heer Bra- ber, die het bespelen van zijn in strument zichzelf aanleerde, zijn aanstelling. De volgende predikanten heeft de heer Braber zien komen en gaan. A. C, Scherpenisse, A. de Kor te (inmiddels overleden) P. Huisman en A, W. Meeder. De trouwe kerk gangers kennen de heer Braber alle maal omdat hij nooit een dag heeft verzuimd. Een organist op artikel 8 (singuliere geven) zoals een predi kant eens terecht opmerkte. Het andere jubileum is dat van het Her vormde Kerkgebouw in Langstaat dat vijftig jaar bestaat. De Hervorm de nederzetting dateert overigens al van 1899 toen kerkdiensten werden gehouden omdat de afstanden tussen Ooltgensplaat zelf, Den Bommel en oude Tonge te ver waren. Het jubi leum werd op gepaste wijze her dacht tijdens een speciale dienst. B. en w. hebbei besloten de kern van de Bnelse oinnenstad af te sluiten voor alle verkeer tijdens de Maskerade van morgenavond. Om zes uur 'savonds zal de oude bin nenstad worden afgesloten om de stadsgenoten de gelegenheid te ge ven een traditie van 350 jaar onge stoord voort te zettem. De traditie wil dat in Den Briel eenmaal per jaar 'de draak gestoken wordt met de gebeurtenissen van het op zijn eind lopende jaar. Een goed bericht voor al diegenen die op een telefoonaansluiting wach ten. Op vrijdag 1 december (van daag dus) zal de uitbreiding in de emdcentrale Zuidland met 100 tot 800 nummers in dienst worden ge steld. Alle wachtenden kunnen hier door van de gewenste aansluiting worden voorzien. Ook Zuidland is nu niet te ver weg om te bellen. Eveneens in Zuidland komt de actie Kom over de Brug op gang. Gerefor meerd, Hervormd en Rooms-Katho- üek Zuidland werken bij deze actie nauw samen. De finale van de actie valt in de week van 10 tot en met 15 december. Een vijftigtal vrijwilli gers trekt dan de wijk in om huis aan huis aan te kloppen. Op zondag 3 december wordt een gezamelijke kerkdienst gehouden in de Gerefor meerde Kerk. Zaterdagavond 16 de cember volgt een zang-dankdienst Maandag komt de raad van Abben broek bijeen om zeven uur. Behalve enkele wijzigingen van de gemeente begrotingen 1972 en 1973 komt de begroting van het Woningbedrijf aan de orde. Ook het beroepschrift van de heer P. Rozendaal over de vestiging van een werkplaats voor stofferen en meubelmaken zal wor den besproken. Op dinsdag 21 december vergadert de raad Hellevoetsluis. in de middag •wordt de normale agenda afgewerkt. 's-Avonds vanaf half acht zal gespro ken worden over do diverse begro tingen. h dellijk laden of lossen. Deze beper kende maatregel is een doorn inhei oog van de Democraten '66 ea zü brengen vanavond in een aantal amendementen hun bezware naar vó, ren over de nieuwe APV. Mevrouw L' W. Sei-ten Berge, D'66-fractievoorzih ster, wil een verruiming van het be grip 'onmiddellijk laden of lossen' Verder ziet zij o.m. graag de bepalin! gen voor optochten anders geregeld, RUITERS De nieuwe APV brengt voor de jeug. dige pony-ruiters een hele verande ring met zich mee. Zo wordt het voor personen beneden 16 jaar verboden om met een paard op de openbare weg te rijden. Zij mogen binnenkort uitsluitend met hun dieren rijden op aangewezen ruiterpaarden of grasvei- den. In politiekringen is men erg tevreden dat binnenkort kan worden opgetre den tegen ongewenste samenscholin gen in het overdekte winkelcentrum 'Ridderhof'. Regelmatig komen er klachten over groepen jongelui die voorbijgangers hinderen, maar meer dan patrouilleren kort de politie niet doen.. Nu er een uitbreiding wordt gegeven aan het begrip 'openbare weg' kunnen er maatregelen worden genomen om deze ongewenste samen scholingen tegen te gaan. Nieuw in de APV is ook de controle, op het vervoer van gevaarlijke stof fen. Ter uitbreiding van de Hindert wet krijgen b. en w. de bevoegdheid om zelf stoffen aan te wijzen, dié naar hun mening ongeschikt zijn oré binnen de bebouwde kom te brengen.' VOORDEEL t De raadscommissie Algemene Zaken noemde op haar vergadering het wep ken met de nieuwe APV een belang rijk voordeel voor de politie, De indeling van de verordening is veel handzamer geworden en de artikelen' zijn behoorlijk vereenvoudigd, terwijl het taalgebruik is gemoderniseerd! Om het karakter van een algemene verordening te bewaren zijn bepalin gen die slechts betrekking hebben op een bepaalde groep personen eruit gelicht Zo komt er een aparte regel ling voor de lijkbezorging in de Riö* derkerkse Haven. Geheel in overeen-' stemming met het huidige tijdsbeeld zijn er veel bepalingen geschrapt! maar andere toegevoegd. Het milieu krijgt ruim aandacht in de APV en er zijn verboden opgenomen met bei trekking tot bodem- water- en lucht verontreiniging. Men heeft dit aanges past aan het tegenwoordige welzijns beleid en hoopt hiermee uitwassen effectief te kunnen bestrijden. Ia een1 begeleidend schrijven aan de raad wijzen b. en w. op de hanteerbaarheid van de APV. 'Een klein, overrichte; •lijk boekwerkje dat in rubrieken is ingedeeld en waarmee naar onze ver wachting goed zal worden gewerkt Het aantal artikelen is in vergelijking met de huidige verordening met bijna de helft verminderd zonder dat dit tot lacunes behoeft te leiden. Dat er desondanks een groot aantal verbodsr bepalingen is blijven bestaan, moet gezien worden als een garantie die onze inwoners en degenen, die voor korte of langere tijd binnen onze gemeentegrenzen vertoeven, op het stuk van leefbaarheidsnonnen wordt geboden', motiveert het college hun voorstel. Wanneer de raad vanavond de nieuwe APV accepteert, treedt deze nog niet onmiddellijk in werking. Het ontwerp wordt eerste gestuurd naar Gedepu teerde Staten van Zuid Holland die een bericht van ontvangst stuurt Pas daarna wordt de APV officieel afkon? digd en de verwachting is dat het iij februari 1973 het geval kan zijn. Ds Sint heeft het ook dit jaar weer goed uitgekiend, wat hij voor vader in de schoolsteen moet gooien.^,, deze prachtige pull-polo. Pull-polo van probleemloos acryl met vlotte kraag en keurig afgewerkte knoopsluiting. Rib* gebreide pull-polo in S prachti ge kleuren en in alle courante herenmaten. Nu van f 17,95 voor nog géén twaalf gutden. Donderdagavond om 6 uur be gint op do parterre de verkoop van deze acryl puit-polo In do kleuren bruin, lichtbeige, cog nac, blauw ert groen en In de maten 48 t/m 54, nu per stuk GS4n schrift, of tet, best

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1972 | | pagina 2