X Nieuwe voorzieningen in woonwageneentrum Door buitenlandse concurrentie gedreven Promoties med.fac. volledige overname m weekeinde Contributie verdubbeld i Lil JANKRANT Oefencentrum voor astma-patiënten weerstaat Russin Milunka Lamrevic ««MPIS Mishandelingen Beroep Donkersloot in behandeling Water duurder in Barendrecht President van AGENDA Muziekconfrontatie in stedelijk museum Rijn-Schelde-Verolme overleden TROUW/KWARTET DINSDAG 5 DECEMBER 1972 m REGIO R3 Station Samenwerking ...vandaag •..en morgen DINTELOORD Tijdens de ge meenteraadsvergadering van Dinteioord en Prinsenlaan, die op donderdag 7 december wordt ge houden. komt onder meer de uit voering van de woonwagenwet aan de orde. Teneinde aan de minimale vanaf 1 oktober gelden de eisen, waaraan een tijdelijk woonwagencentrum moet vol doen, te kunnen beantwoorden, moeten aan het centrum aan de Gaigendijk nog enkele voorzie ningen worden getroffen, name lijk het maken van een sanitair blok met twee toiletten en een afvoer, lozend via een tank op de haven. De kosten daarvan wor den geraamd op ƒ5.000, Bouwgrond ROTTERDAM Sinterklaas heeft maandag in de Rotterdamse Schouwburg ruim duizend gehandicap- bestuur van RUn^heVe- aanvullend "emkeXzijm^T'^n te kinderen ontvangen in een 'Witte bedjes'-voorstelling, waaraan medewerkten de muzikale koldershow sinterklaas mi et - m De Magnusbokken (links) en de Takllft 1 (rechts) nu eensgezind op bcrgings karwei. Met het samengaan van Harms en Smit-Tak is 's werelds grootste ber gingsbedrijf een feit. Smit-Tak en Harms gaan volledig samen door JAN LADENIUS ROTTERDAM Twee internationaal vermaarde bergingsbedrijven, Smit-Tak Internationaal Ber gingsbedrijf, Rotterdam en UIrich Harms, Hamburg, hebben besloten de strijdbijl definitief te be graven en volledig te gaan samenwerken. Met deze voor de buitenstaander ..opzienbarende fusie kómt een eind aan een felle concurrentiestrijd tussen beide bergingsgiganten. Hoe ae samenwerking juridisch in liet vat gegoten zal worden is nog niet bekend. Aangenomen wordt dat hét fusie-bericht nog deze week officieel bekend gemaakt zal worden. Het personeel van Ulricli Harms is ingelicht. In 't specifieke wereldje van scheeps- opnümers gingen al enkele maanden hardnekkige geruchten dat beide on dernemingen in elkaar zouden op gaan. In Duitse bergingskringen is men ervan overtuigd dat het door UIrich Harms opgebouwde concern in zijn geheel door Smit-Tak zal worden overgenomen. Senator Helmuth Kern 'van Hamburg zei vorige week zeer ingenomen te zijn met de komst van 'een machtige Hollandse onderneming naar Hamburg.' Van de zijde van Smit-Tak hult men zich in stilzwijgen. Berichten als zou /W.aaa.een totale overnamewaar bij een bedrag van 30 miljoen gulden genoemd wordtsprake zijn,, wor- ROTTERDAM Aan de Medische Faculteit Rotterdam zal woensdagmid dag de heer P. J. M van der Lugt promoveren tot doctor in de genees kunde op het proefschrift 'Epilepsie en verkeer'. Promotor is prof. dr. A. Staal. De heer Van der Lugt is in 1936 geboren in Tilburg en studeerde me dicijnen aan de Rijksuniversiteit in Groningen, waar hij in 1960 doctoraal examen deed. Zijn artsexamen deed hij in 1963 te Rotterdam na studie .aan de Stichting Klinisch Hoger On derwijs. Hij specialiseerde in de ze nuw- en zielsziekten aan de neurologi sche afdeling van het Dijkzigt-zieken- huis. Woensdagmiddag 13 december zal de beer A. Slob aan de Medische Facul teit Rotterdam promoveren tot doctor in de geneeskunde op het proefschrift 'Perinatal endocrine and nutritional factors controlling physical behaviou ral development in the rat'. Promotor is prof. dr. J. J. van der Werf ten Bosch. den bevestigd noch ontkend. Men spreekt officieel van een nauwere sa menwerking om het hoofd te kunnen bieden aan de steeds sterker worden de buitenlandse (Japanse) concurren tie. De thans bekend geworden ontwikke ling zou het gevolg zijn van de sa menwerking die de beide ondernemin gen momenteel aangegaan zijn bij een enorm opruimingskarwei in de buurt van Bangla Desj waar zes vaartuigen voor 24 miljoen gulden weggehaald moeten worden. dracht hebben moeten-besluiten mar keerden dèize transactie».'v se bergers als het ware naar elkaar toegedreven. De thans aangekondigde nauwere samenwerking zou een direct gevolg zijn van de nu aan de gang zijnde coöperatie in Bangla Desj. Bij Harms werken in totaal, inclusief de dochterondernemingen in Engeland en Argentinië, zo'n 500 man personeel. Harms kan beschikken over tien grote Magnusbokken van 400 en 1.000 ton. Daarnaast beschikt het bedrijf over een omvangrijke vloot sleepboten, bergingsvaartuigen en pontons. Smit-Tak, een samensmelting van sle per L, Smit en berger Van den Vak, beschikt over drie super-bergingsvaar tuigen en een imposante bergings- vloot. Er werken in totaal zo'n 450 man. Hoewel vólgens bérgingsdeskundigen daarna sprake is geweest van blijven de felle concurrentie werden beide ondernemingen onder dé toenemende druk van de in opkomst zijnde Japan- De concurrentie tussen beide onderne mingen kwam het scherpst tot uiting toen het Westduitse bedrijf in 1968 in de Rotterdamse haven een station ves tigde. In en rondom het waterwegge bied knapte UIrich Harms enkele spectaculaire operaties op. In 1968 was dit de beging van het Westduitse vrachtschip Homland, gezonken in de Nieuwe Waterweg na een aanvaring met de President Pierre Angot Ook f U y ?"/V> l/f'PPk'Ptl voor Rijkswaterstaat werden enkele V>(/#/lt> r iCLr\Cll opdrachten uitgevoerd,, zeer tot onge noegen van Smit-Tak die voordien steeds de aangewezen onderneming was om voor de staat te bergen. In de haven van Dordrecht lichtten Harms-bokken in 1970 het Westduitse motorschop Rotterdam voor wat in Rotterdamse bergmigsfóngen een dump-prijs werd genoemd. Bij Smit-Tak leidde ëen en ander tot de aanschaf van een gigantische .wrak- kengrijper, de tegenhanger van de steeds groter wordende Magnusbok ken. Tijdens de in dienstneming van dit vaartuig, de Takiift I, deelde de directie van Smit-Tak mee 'meerdere wrakkengrijpers 'te zullen besteller, als de Takiift I zou voldoen. De eerste openlijke tekenen dat beide ondernemingen mogelijk te veer hooi op de vork aan het nemen waren kwamen aan het licht'toen Smit-Tak vrij plotseling twee Magnus-bokken van Harms kocht en omtoverde in Takiift II en III. Geruchten als zou het Westduitse bergingsbedrijf door liquiditeitsproblemen tot deze over- Astma Fonds heeft in overleg met het RIDDERKERK Op donderdag 14 december, 's morgens om tien uur, vindt in het gebouw van de Raad van State aan het Binnenhof Den Haag de openbare behandeling plaats van het Zenden guldens aan geld en sieraden beroepsschrift dat enkele plaatselijke Oi-ir» ttü.i11.AWU,-»*. «Mnnrl.iArti-l twcrntl ROTTERDAM Er is in het week einde in Rotterdam een groot aantal inbraken gepleegd waarbij enkele dui- zijn verdwenen. Uit een woning in de Van der Helmstraat verdween 10.000. Bq de Stichting Maatschap pelijk Werk 'de Rotonde' werd J 2.000 gestolen. Twee bontmantels met een waarde van 9.000 verdwe nen bij Modéla in de Lijnbaan. Vijf duizend gulden worden vermist uit net kantoor van de NV Pelt en Blan kemeier aan de Heer Vrankestraat. ROTTERDAM: Beursgebouw: 14.15 Vergade ring Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam. Stadhuis: 12.00 Carllloncun- eert. ROTTERDAM: Stadhuis: 19.30 Carilloncon- oort. De Lantaren: 20.30 Xoelapepel. Noord- 'Ingel 4: 19.30 Bijeenkomst 'De Reddingboot'. Jeruzalemkerk: geref. gem. hv. 20.00 ds. P. Overduin. Wm. van Zuylcnstraat: geref. gem.: 19.45 De heer Vreugdenhil. Hoogvliet: geref. gem. 19 45 de j,eef Driessen. BRIELLE: Geref. Ver. Gebouw: 20.00 Ds. W. L. Tukker voor geref. bond afd. Brielic. KRIMPEN a.d. JJSSEL: Kon. Wilhelmlna- P'eltt: 19.30 Ds. C. de Ridder. OUJDDORP; Herv. Kerk: 19.30 ds. J. P. Verkade. OUDERKERK a.d. IJSSEL: Herv. kerk: 19.30 ds. a. J. Timmer. JI-AARDINCEN: geref. gem.: 19.45 Ds. L. Huisman. WOERDEN: Geref. gem.: 19.30 Ds. Kleppe. industriën hebben ingediend tegen het bestemmingsplan 'Voor-oude, Don kersloot en Het Zandt'. Men had be zwaren tegen de plannen van de ge meente om ter plaatse een nieuw industrie-gebied te projecteren. Als alternatief hebben de indieners van het bezwaarschrift naar voren gebracht om in deze polder woningen te bouwen. Een plan waar men in ambtelijke kringen minder voor is geporteerd omdat de dijksituatie al daar een versnippering van het woon gebied met zich meebrengt. Vooruitlopende op de komende uit spraak heeft onroerende goederenaf deling Blauwhoed B.V., de van Pak hoed Holding B.V., een optie van •ruim 78 hectare in dit gebied met de bedoeling hier hallen en gebouwen neer te zetten voor de middel-grote, schone industriën. ROTTERDAM r De ..Rotterdamse schaakbond organiseert deze week een vierkamp op' hoog ,niyëau.>.Vier inter nationaal befaamde -schaaksters, die hun 'mannetje' in dé wereld .van het damesschaak staan; bevechten elkaar in het: Rijnhotel'tè Rotterdam zoals alleen vrouwen dat kunnen (verbeten, venijnig, opvallend', isluw- en 'J: elkaar' geen duim breed,gunnend). Het duel Corrie Yreèken-Milunka La- zarevic (Joegoslavië)?' nam vijf. vólle, uren in beslag: De enige woordenwis seling tussen-déze 'kemphanen' ."be stond uit de vraag van Corrfe: 'Do you want a drink?' en 'No' van Joe goslavische zijde En toch zijn Corrié.-én Milunka geen kwade vriendinnen. Dé manier waar op de Russische Tatjana Zatulovskaja de lieftallige Braziliaanse Ruth Cardo- zo bevocht, sprak boekdelen. Er werd niet één woord gewisseld en bij elke zet keek de Russin haar tegenstand ster aan mét een blik van: "Het wordt nou toch wel hoogtijd dat je op geeft...' Wie deze typisch vrouwelijke strijd op.de 65 velden onk eens wil gades laan kan op de .volgende dagen in het Rijnhotei terecht: woensdag (3e ron de), donderdag (4ê ronde), vrijdag (5e ronde) en zondag (6e en laatste ronde), stëeds 's middags'van 13—18 UUr. '■•.V De resultaten var. het afgelpöen week einde waren: le ronde: Vreeken-Lazaravic afgebro ken (J434?j; Zatulovskaja—Cardozo afgebroken (10?). 2e ronde: VreekehZatulovskaja 34— li f £- i - Lazaravic—Cardozo werd vanmiddag' pas gespeeld. Het prijzengeld bedraagt resp. J -4C0, 300 200 en 100. Nederlands Genootschap voor Fysio therapie, .kring Rotterdam en omstre ken de gelegenheid opengesteld ou ders van kinderen 'met astmatische aandoeningen vón 6 tot 16 jaar de verschillende technieken van fysiothe rapie te leren. Sedert half septemberoefenen elke woensdagmiddag, drie. groepen kinde ren. en hun ouders, in De Luchthaven in het -Verzamelgebouw, Strevelsweg ondérijteidibg" van de. fysiotherapeute mevrouw Bruning. Geconstateerd kan worden dat de cursus aan de. v-ërwach- tingen voldaan hééft, zodat besloten is OP, iJ3 december opnieuw met een aantal 'groepen té starten: Voor in Rotterdam wo'nénde "ziekenfondsverze kerden is de behandeling gratis! Voor nadere inlichtingen en opgave tot deelneming kan men zich wenden tot het bureau. Karei Doormanstraat 111, telefoon 13.54.10. B. en w. stellen voor om dit bedrag beschikbaar te stellen. De door de gemeente aangelegde ijsbaan aan de Dorus Rijkersstraat, is thans zover gereed dat nog dit seizoen, wanneer de weersomstandigheden daartoe aan leiding geven, de baan gebruikt kan worden. De gemeente verhuurt voor het seizoen 1972-1973 de ijsbaan aan de stichting ijselub Dinteioord voor een-bedrag van 2.500 per jaar. Van de opbrengst van de tijdens de open stelling van de ijsbaan verkochte dag kaarten ontvangt de gemeente 80 pro cent en het stichtingsbestuur 20 pro cent. Door bouwbank Stok BV is het colle ge gevraagd om beschikbaarstelling van de bouwstrook gelegen ten oosten van de Johan Frisolaan ten behoeve van de bouw van IS zogenaamde Cha- lctwoningen in de vorm van een ge schakelde dubbele woonbebouwing. De bouwstrook heeft een oppervlakte van 7613 m2 Door M. de Smet, wonend te Dintei oord is b. en w. gevraagd om een bouwterrein, gelegen op de hoek Steenbergseweg-Johan Frisolaan voor de bouw van een bungalow beschik baar te stellen. Het bouwterrein heeft een oppervlakte van 500 m2. Door de heer M. van. der Put te Den Bommel is b. en tv. gevraagd om een bouwterrein, gelegen aan de Karei Doormanstraat ten behoeve van de bcutv van een centrale verwarmings installatie-bedrijf met bovenwoning. B. en tv. stellen voor om deze grond voor de heer Van der Put te reserve ren. De gemeente heeft aan de heer J. A. Westerweel verkocht een bouwper ceel. gelegen hoek Prins Willem Alexanderstraat - Prins Johan Friso laan. groot ongeveer 1.053 m2 ten behoeve van de bouw van een wo ning, bungalow met artsenpraktijk- DeTeer Westerweel heeft thans b. en BARENDRECHT De waterieiding- tv. verzocht om de bij zijn in aan- taneven zullen metingang van 1 bouw zijnde woning behorende zijtuin januari 1973 verhoogd worden, en te mogen vergroten met een strook w. menen, dat een verhoging noodza- - fcelijk is. :-.r :v-jSo? -1 -7- In de gemeenteraadsvergadering van vrijdagavond,aahVang'-haLfaéht.^libmt een voorstel van deze strekking-aan R.OTTERDAM Mishandelingen zijn de orde. in het weekeinde enkele malen voor- De prijs zal met vier cent per kubieke; gevallen in Rotterdam. Een 37-jarige meter omhoog gaan tot 52 cent per Utrechtse monteur was zaterdagavond kubieke meter. Ook de raeterhuur zal aan de Delistraat aangesproken door omhoog gaan. - twee mannen die zijn portefeuille eis-De gemeenteraad gaat ook nog een ten. Hij voldeed hieraan, waardoor hij aantal andere voorstellen behandelen.: 240 kwijtraakte. Zo za! een krediet van 2250 gulden Een 39-jarige caféhouder is op de verleend moeten worden voor de aan- Oiympiaweg aangesproken, door vijf schaf van een waterkanon voor de mannen die om vuur vroegen en van brandweer. hem eisten zijn geld af te geven. De brandweer acht deze aanschaf Toen'hij dat niet van plan was, werd noodzakelijk in verband .met het toe hij door vijf mannen in elkaar gesla- nemende vervoer van gevaarlijke stof- gen en geschopt. Zijn portefeuille met fen. Een eventuele tankwagenbrand 85 verdween dus toch. Hij heeft nu kan met het nieuwe waterkanon effec-. een hersenschudding. tief worden bestreden. De raad wórdt Een 24-jarige kok en een 19-jarige ook gevraagd akkoord te gaan niet leerling-officier kregen zondag ruzie een aanvullend krediet van ruim met een publieke vrouw over beta- 100.000 gulden voor de bouw en til ling. Op straat werden zij door drie richting van een nieuwe gemeente- mannen opgewacht en in elkaar gesla- loods op het terrein aan de Piet gén. De kok kreeg een kaakfractuur. Heinstraat. grond ter grootte van ongeveer 200 m2 en wil deze oppervlakte van de gemeente aankopen. B. en w. van Dinteioord en Prinsenland stellen de raad voor om dit stuk- grond aan de heer Westerweel te verkopen. Het college stelt voor om de fegesverorde- ning te wijzigen. Men acht het on juist. dat er verschillende tarieven gelden. De raad wordt voorgesteld een en ander als volgt te wijzigen. Maan dag kosteloos, dinsdag, woensdag, don derdag en vrijdag 50 en zaterdag 200. De opbrengst van de leges in 1971 bedroeg ongeveer 12.000. Naar raming zal de opbrengst volgens de ontwerpverordening 25.000 bedra gen. SCHIEDAM Doordat de bas er nog niet was en als fundament van het Rotterdams Conservatorium Kameror kest in het eerste nummer beslist niet gemist kon worden begor. de muziek confrontatie zondagmiddag in de aula van het Stedelijk Museum een kwar tier te Iaat met het tweede program manummer. Dit was het 'Concert voor altviool, strijkers en continuo in G' van Georg Ph. Telemann, waarin Wessel Henny de zeer muzikale en technisch gede gen soiist was, die met het orkest in schoonheid van klank en meeslepend spel wedijverde. Intussen was de bas gearriveerd die goed werk deed in de 'Chromatische fantasie' van Jan Pie- tersz. Sweelinck, voor strijkorkest be werkt door Bernard van den Stigten- horst'Meyer. Dat is knap gedaan en het orkest liet er een mooie verzadig de klank in horen, maar kon toch het orgel niet vervangen. Een voortreffe lijk slot van het concert werd de 'Vijf stukken voor strijkorkest' van Paul Hindemith, die als altist (goed te merken in het fraaie gedeelte voor de alten in het vierde stuk met zijn dramatische inslag!) wel wist hoe hij voor zo'n ensemble moest schrijven. Bewonderenswaardig .was de vioolsolo van concertmeester Philip Philipse in het iaatste stuk. De jonge dirigent Roelof van Driesten leidde het geheel zeer. muzikaal, voortvarend en duidelijk, en zo was de hartelijke bijval van de vele toe hoorders ten volle door alle uitvoe renden verdiend. G. M. DERSJANT Sinterklaas kwam bij 'witte bedjes' ROTTERDAM De leden van een van de kruisverenigingen, die particu lier verzekerd zijri, moeten met in gang van 1 januari mèer contributie gaan betalen. De contributie wordt van 7,50 op 15 gulden per jaar gebracht. Dit geldt uitsluitend voor die leden, die particulier verzekerd zijn. Deze verhoging heeft 'geen consequen- ROTTERDAM De president van de ties voor de ziekenfondsleden,/ydie raad van bestuur van Rijn-Schelde- aanvullend verzekerd zijn. Deze leden - Verolme N.V., de heer Langenberg, hebben automatisch recht op het hd- Mini ei. Maxi, het accordeonduo Jane en John, de acrobaat Jimmy White en zijn partner, de Chinese goo is maandagochtend onverwacht over- maatschap van een van de kruisvere- cheiaar Fhoa Yan Tiong, Tobi Rix en het trio Cas Oosthoek. Mevrouw A. N. Thomassen-Lind, echtge- leden, zo deelt de directie van Rijn- nigingen in Rotterdam. De conmbu- de burgemeester, verwelkomde Sinterkla as. Deze 'Witte bedjes'-voorstelling was de twaalfde, vïrrSS SSeSS «e georganiseerd door de stichting Bevorde ring Volksgezondheid. f ADVERTENTIE) Komi ook voor U Sinterklaas heeft zijn ogen er» oren goed de kost gegeven irt het korte tijdje dat hij. hier is „....zo weet hij bijvoorbeeld; ook dat dit mohair vest ëen wel kom geschenk zal zijn. Mohair vest van 100% acryl irt de kleuren wit, bleu, rose,ma rine en beige. Dit prachtige vest koopt li nu van f 77,50 voor nog géën negen gut den per stuk. - Maandagavond om 6 uur begint op da parterre de verkoop van dit mohair vest van 100% acryt in 5 kleuren én in de maten 36 tfm 42, nu voor Gién schrift of tef. Bist '-.f .feiajoaa&i» Voor; een, RoUetdammer is -een standbeeld;'! mómimêntof gander openbaar stuk .beeldhouwwerk niét zomaar een versiering 'van zijn stad of iets ter herdenking Van het één of ander. Hij beschouwt het ook niet als een mooi - of minder mooi bewerkt1 stuk steen, brons, of ander materiaal. Wie de kunstenaar is, die het heeft gemaakt,interesseert hem gewoon lijk evenmin; ook niet hoe het op een bepaalde piaats'terecht is geko men. .1 Neen. hij ziet ergens zo'n- bééldden dan is het meteen een mede-burger, waarnaar hij kijkt, waarmee hij zich amuseert, waartejgen hij babbelt, en waaraan hijeen helemaal éigen naam geeft. Als :u vraagt naar de kinetische plastiek van prof. George Rickëy kijkt men u in Rotterdam hoogst verbouwereerd aan. Maar spreekt u over 'de Mallemolen',dan brengt men u direct naar liet Binnenweg plein, waar twee; grote roestvrij sta len vlakken hun spel met de wind 'spelen. Zo kent iedere Rotterdammer' Jan Gat, Bank-Bil-Jet; het Ding. de Schroothoop en monsieur Jacques. Rotterdam heeft de naam een' 'ste riele werkstad' te'zijn, zonder -cul tuur. Nu, dat is voor wat betreft de beeldende kunst beslist niet waar. Er staat juist op het gebied van esulptuxen, beelden eo beeldjes veel meer dan men zou denken. Rotter dam -is volgestrooid met kleine en grote speelsigheden en iemand, dié belangstelling heeft voor deze zaken kan er dagen met heel veel plezier zóeskbrengen. Bij zo'n zwerftocht langs de Rotter damse beelden is. een goede gids goud waard en voor zo'n gids heeft mevrouw G. W. J. Nieuwenhuis-Vér- veen gezorgd door een boekje samen te stellen 'Standbeelden, monumen ten en sculpturen in Rotterdam', uitgegeven bij de Rotterdamse ge meentelijke archiefdienst en te krij gen bij het gemeente-archief, Math- nessérlaan 315 of bij/het Historisch Museum, Korte Hoogstraat 1 in Rotterdam. Als u dit boek met prachtige foto's van H. M. Vrijmoet bij een van beide adressen haait kost het. u 12.50. Als u het toegezonden wilt hebben, kost het u15. Mevrouw Nieuwenhuis vertelt van alles over de beelden. Zo kan mén lezen dat Bank-Bil-Jet de gemeente lijke autoriteiten danig in verlegen heid heeft gebracht. Haar eigenlijke naam is 'welvaart1" en zij is in brons gemaakt door P, Starreveld. Zij' is een welgevormde weelderige vrouwenfiguur die mét een stevig en zeer bepaald gedeelte van haar anatomie rust tegen de gevel van een bankgebouw aan de Blaak. Die verlegenheid betrof niet haar welgedane naakte charme. Een Rot terdammer is te nuchter om zich over zoveel metaal op te winden. Maar burgemeester Van Walsum, die dit beeld dat aan. de stad werd geschonken, in dank aanvaardde, constateerde dat het ver buiten de gevel van hét bankgebouw uitstak endat er dus precariorechten over moesten worden betaald! Bank- Bil-Jet had voor minder complica ties gezorgd als zij in een nis zou zitten. -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1972 | | pagina 1