Rotterdamse huisvrouwen 60 jaar verenigd Uom Straffen van acht maanden geëist voor wapensmokkel met een betalingsrekening deSpaarBank 1 Openbare discotheek geopend 1 Ernstig gewonden bij ongelukken verlovinpring V W ^ovaniedand AGENDA Stratenverbetering Matroos ernstig gewond bij val Sipkevan der Landvoor aktie 'Kom over de brug' Oecumenische zondag Vroegdienst in Laurenskerk Reorganisatie op korte termijn De Spaarbank goed voor al uw geldzaken: voor al uw geldzaken Portiers Verkeer .TROUW/KWAR'' 'V WOENSDAG 6 DECEMBER 1972 REGIO R3 kleurentelevisie «.PHILIPS Van een onzer verslaggeefsters ROTTERDAM 'Een scherpere controle waarbij een centraal rechercheteam geegvens van de politie bundelde, heeft geleid tot de oplossing van deze invoer van illegale wapens. In de havenzaak waren aanwijzingen van een re gelmatige invoer vanuit Argenti nië in Rotterdam via een bepaald schip. Het is zeker niet de eerste keer geweest. Ook, op een drietal vorige reizen hebben de ver dachten honderden wapens inge voerd.' vandaag..... ...en morgen «s Op de meest ongelegen ogenblikken wordt geld bij u aan de deur opgehaald. Vaak ook kost betalen extra geld. Voorkom al dat ongemak. Meteen Betalingsrekening kunt u uw betalingen veel eenvoudiger en'zonder kosten regelen. Alle betalingen komen in aanmerking: huur, gas, licht, verzekerings premies, abonnementen, luister-en kijkgeld. U kuntook automatisch laten betalen. Eenmaal een opdracht aan De Spaarbanken u heeft er geen omkijken meer naar. Zo'n Betaiingsrekening is bovendien bij uitstekgeschiktvoorde veilige ontvangst van uw salaris, pensioen of A.O.W. Contant geld kunt u opnemen op elk kantoor; er is er altijd we! een dicht in de buurt. Wiituzondercontantgeidbetalëndan kandatook.metde bekende Betaalcheques. Vraag bij een van onze vele kantoren de uitgebreide brochure van deze Betaiingsrekening. Ze liggen voor u klaar. termijnsparen - 30% groeisparen - buitenlands geld en reis verzekeringen - persoonlijke leningen - hypotheken - verzekeringen - efféeten. complete Hi-Fi-Stereo sets O-a.PHILIPS VVV gaat Rotterdam nog beter verkopen ROTTERDAM De VW wil wat de promotie in het komende seizoen betreft, meer eigen initiatie ven ontplooien en minder acties in samenwerking met het Nederlands Bureau voor Toerisme gaan uitvoeren. In het voorwoord tot het 'wemngsplan 1973' staat de'opmerking dat een volledige partici patie in alle activiteiten van het NRT zeventig pet van het bedrag dat op de VW-begroting is uitge trokken voor wervingsactiviteiten zou opslokken. De VW meent dat er in de eerste plaats gestreefd moet worden naar een directe verkoop van het toeris tisch product Rotterdam aan de po tentiële afnemers. Wel wil de Rotter damse VW blijven samenwerken in de WV-combinatie Holland omdat de- se combinatie in de nieuwe opzet vooral aan marktverkenning doet en daaruit ook voor Rotterdam belangrij ke informatie komt waarop kan wor den ingehaakt. Ook wil de VW meer aan 'Holland promotion' gaan doen zowel in samenwerking met de orga nisatie Rotterdam Promotion als via het NBT. Wat de Rotterdam Promotion betreft zal binnenkort aan de leden van de Vereniging voor Vreemdelingenver keer. Rotterdam het voorstel komen om de VW op te heffen en korte termijn over te gaan tot de vorming van een Stichting WV Rotterdam. .Men hoopt zo nog krachtiger de ver koop van het product Rotterdam ter hand te kunnen nemen. Dat gebeurt dan door deelname in de organisatie Rotterdam Promotion en door de instelling van een vijftal brogcommissies waardoor de band met het Rotterdamse bedrijfsleven nauwer zal worden aangehaald. De bedoeling van een brugcommissie is gebraik te maten van detoow-how, ervaring en adviezen van de leden van de commissies. Dankzij da nieuwe opzet, en de gewijzigde gemeentelijke subsidieregeling kan ook het bedrag dat binnen komt uit contributies en bijdragen worden gebruikt voor de directe 'verkoop van de stad'. CONTRIBUTIE 1 Er wordt verder opgemerkt dat de totale contritmtidbijdrage van de hui dige leden (alhoewel die in het afge lopen jaar zijn gestegen) nog te ge ring zijn. Het VW-bestuur heeft be sloten van de leden een minumum bijdrage te vragen die per bedrijfstak zal zijn aangepast aan het totale be lang. De uitwerking daarvan is nog niet helemaal rond. Duidelijk is dat bij alle wervingsacti viteiten de Rotterdamse VW vooral aandacht zal besteden aan de eigen identiteit van het product Rotterdam. De VW-directie is optimistisch ten aanzien van de mogelijkheden tot meer directe verkoop van Rotterdam. Met name ten aanzein van congres- en belöningsreizen waarvoor Rotterdam mogelijkheden heeft Bovendien is dat een aantrekkelijke markt omdat de bestedingen hoog zijn en het bewer ken van de markt zeer gericht kan geschieden. BEDRAGEN In het wervingsplan komen voor de volgende landen de volgende be dragen voor: Nederland 6500, België en Luxemburg 14.000, Engeland 30000, Frankrijk 5500, Zwitser land 3000, Scandinavië 2000, Italië ƒ2000, West-Duitsland ƒ15.000, USA en Canada ƒ68.000, Japan ƒ7000. Daar zijn nog niet de volgende begro tingsposten bij gerekend: drukwerk en wervingsfolders 50.000, ontvangsten in Rotterdam 23.000, andere propa- gandakostea 18.000 en deelname in de VW Combinatie Holland 10.000. Nederland is duidelijk niet aantrekke lijk, Het overgrote deel van de over nachtingen is zakelijk bezoek en bo vendien is de richting van het week- eiodeverfeeer juist uit de Randstad. Vooral het dagtoerisme zal worden gestimuleerd. Ook geldt dat voor Bel gië en Luxemburg, Het is namelijk gebleken dat Rotterdam in veel geval len de meest noordelijke grens is die binnen het kader van en dagbezoek wordt bereikt. ENGELAND Wat Groot-Brittarmië betreft zal voor al 't contact met reisorganisaties war den geïntensiveerd. De VVV wil pro heren korte verblijfsarrangementen in Engeland te verkopen. Ook de NRT doet daaraan mee. Verder wordt de Engelse markt bewerkt voor het aan trekken van bijeenkomsten en con gressen in Rotterdam. De Franse markt zal speciaal worden onderzocht op de mogelijkheden voor studiereizen naar Rotterdam. Men is reeds bezig een studiepakket, in sa menwerking met het Bouwcentrum, samen te stellen. Deze reizen zijn interessant omdat de Franse werkge vers sinds een jaar verplicht zijn om achttiende pet van het brute salaris in een educatie - fonds te storten. Tussen 9 en 23 maart zal een speciale trein van zeven wagons een aantal Duitse steden aandoen waar de WV- Rotterdam zich met staiaonsacties en warenhuis-activiteiten zal presenteren. Ook Keukenhof en NS doen mee. Bovendien zullen Duitse autobusbe- dnjven op de mogelijkheden van dag trips naar Rotterdam woren gewezen. AMERIKA De VW wijst er op dat de op de Amerikaanse markt ontwikkelde acti viteiten van Rotterdam en Den Haag ineer effect hebben gesorteerd dan die in samenwerking met KLM en NBT zijn ontwikkeld. Het gaat hier om een advertentiecampagne die herhaald zal worden. Ook zal de Rotterdamse VVV deelnemen aan het ASTA-cocgres en de ETC bijeenkomst Japan is toeristisch zo belangrijk ge worden dat bet NBT «r eigenlijk een fulltime werkend kantoor zou kunnen inrichten. In april zal het NBT in Japan een 'worahop* inrichten waar aan ook Rotterdam deelneemt. In ok tober zal dan nog een toeristische missie Japan bezoeken. ROTTERDAM De afdeling Rotter dam van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen bestaat in december zestig jaar. Ter gelegenheid van dit feit is een driedaags jubileumpro gramma opgesteld. Dinsdag 12 Decem ber geeft het koor van de afdeling, samen met de toneelgroep 'Masker '64, een uitvoering in gebouw Atrium. Het kerstspel 'Besmet gebied' wordt dan onder andere opgevoerd. Woens dag 13 december zullen burgemeester en wethouders de vereniging ontvan gen, en 's middags wordt in de kanti ne van het stadhuis een forumdiscus sie gehouden over de maatschappelij ke mogelijkheden en onmogelijkheden van de vrouw. Het forum zal onder leiding staan van mevrouw A. N, Thomassen-Lind, e re-presidente van de Rotterdamse afdeling. Donderdag 14 december houdt de jubi lerende afdeling een receptie in de Revièrahal, die om halfzeven 's avonds begint Na de receptie wordt het caba retprogramma 'Tfite a Tod' opgevoerd, met Ted de Braak en Mieke Bos. ADVERTENTIE ADVERTENTIE Hi-Fi heuss:*# ^*000^^^ t«nd» 1873 fPl] Westersingel42-44, Rotterdam jr telefoon (0101-36 35 00 met extra ihruilpremie Dit merkte de officier van justitie, mr. J. G. F, A. Hage op, naar aanlei- i ding van de grote wapensmokkel die IH 116t VGIKGGF op 16 september van dit jaar werd onderschept het voor een jongen die net van de zeevaartschool is gekomen, bijzonder moeilijk Is om een beslissing te ne men of hij wel of niet mee zal doen met een dergelijke smokkel. 'Zeker wanneer je op het achterdek van de Alkes schepelingen hoort en ziet schieten.' De rechtbank doet over veertien da gen uitspraak. ADVERTENTIE 8 internationale merken In Europa zonder weerga. JJNBAAN 50-RQTTERDAM ROTTERDAM: Stadhuis: 19 30 Carilloncon- ,-cert; De Lantaren: 20.30 Xoelapepeï; Noord- >singel 40: 19.30 Bijeenkomst 'De Redding- boot'; Jeruzalerakerk: geref. gem. hv: 20.00 ®s. p. Oversein; 1Vm. v. Zaylcnslraal: geref. gem.: 19.-15 De heer Vrmigdenhil: Hoogvliet: geref, gem.: 19,45 de heer Drles- sen. BRIELLE: Geref. Ver. Gebouw: 20 00 Os. W. L. Tukker voor geref. bond. afd. Brielle. KRIMPEN a.d. IJSSEI.: Kon. Wühclmfna- Plelit: 18,30 Ds. C. de Ridder. OUDDOP.P: Herv. kerk: 19.30 Ds. J. P. Verkade. 'OUDERKERK a.d. IJSSEL: Herr. kerk: 19.30 Ds. a, J. Timmer. VLAARDINGEN: Geref. gem.: 19.45 Ds. L. Huisman. WOERDEN: Geref. gem.: 19.30 Ds. Kleppe. ROTTERDAM: Stadhuis: 14.00 Gemeente raadsvergadering; Romnnohof: 19.45 Ds. H. Llctenb ere ALBLASSERDAJI: Gemeentehuis: 19.30 Ge meenteraadsvergadering. CAPELLE a.d. IJSSEL: Geref. gem.: Door manstraat: 19.45 Ds. J. W. Verwed. MAASSLUIS: De Ark: 14.30 Gemeenteraads vergadering. SCHELLUINEN: Gemeentehuis 19.00 Gemeen teraadsvergadering. STOEWIJK: Geref. gcm.. Schoolstraat: 19.30 Ds. A. Hotman. WADDtNXVEEN Gemeentehuis: 14.00 Ge nt eenteraadsvergadering. op het ms Alkes. Van vorige wapensmokkels zijn volgens hem slechts zeventien revolvers terug gevonden in Drunen, Volgens de ver dachten echter was de invoer van 16 september de grote slag. 'Er .zijn veel wapens van precies het zelfde merk Pasper en kaliber in omloop. In Amsterdam werd on langs nog een doodslag gepleegd met een wapen van dit kaliber, waar schijnlijk is het van deze invoer af komstig', aldus de officier. Een bewe ring, die hij volgens raadsvrouwe mevr. mr. J. Lensink-Bosman, niet bij deze zaak mag betrekken. 'Dan kun nen we wel doorredeneren en een drankfirma verantwoordelijk stellen voor een ongeluk dat onder invloed van drank gebeurt'. Tegen de vier hoofdverdachten dn de ze zaak, de 29-jarige bakker-kok Anton B., de 29-jarige wasbaas Peter van V., de 21-jarige assistent-scheepswerktuig- kundige Rob S. eiste mr. Hage gevan genisstraffen van acht maanden met aftrek van voorarrest, waarvan drie maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar en onttrek king van de in beslag genomen wa pens en patronen. Stuk voor stuk hebben zij wapens in bezit gehad in mei van dit jaar. Anton en Peter voerden ze in en leverden ze door aan Rob en Theo. De grote slag van de drie zeelieden kwam in september, toen hun schip ten eerste langer in Argentinië bleef liggen en zij bovendien wisten dat zij bij terugkeer in Nederland tien dagen de tijd hadden om de wapens uit het schip te halen en te verkopen omdat de Alkes in dok moest. In de koel ruimte en de machinekamer verbor gen zij een paar honderd wapen.s In zijn requisitoir zei mr. Hage dat hij ervan overtuigd was dat deze ver dachten geen beroepssmokkelaars wa ren. 'Zij hebben er een aardig han deltje in gezien, vooral omdat de wapens voor een prik, 13 5 14 gulden, in Argentinië te koop zijn. Dat deze lading onderschept is, is nog geen reden om de vlag uit te steken. Als je ziet hoe makkelijk het smokkelen gaat, hou je je hart vast wat er in Rotterdam en in andere havens nog binnenkomt en wat voor ellende daar mee kan worden aangericht.' Mevrouw Lensink legde er de nadruk op dat dit toch wel de eerste grote slag van de verdachten was geweest. Zij stelde duidelijk dat het zeelieden wel erg gemakkelijk wordt gemaakt en dat zij bovendien wat gemakkelij ker over veel dingen denken. 'Ik ben er van overtuigd dat mijn cliënten niet gedacht hebben aan de mogelijke gevolgen. Voor hen is het motief alleen geweest iets bij te kunnen verdienen. Bovendien, smokkel is voor zeelieden niets ongewoons, als zij zich bij whiskey of sigaretten had den gehouden, zouden ze nu niet voor de rechtbank staan.' Zij vroeg de president rekening te houden met de toekomst van de ver dachten, die stuk voor stuk een blan co straflijst hebben. Tenslotte vroeg zij een schorsing voor Anton en Pe ter, die beiden in geen jaren met de Kerstdagen thuis zijn geweest. De raadsman van Rob S. merkte op dat ROTTERDAM De 47-jarige ambte naar J. G. Kempers uit het Pamassus- pad is maandagavond met zijn brom mer geslipt. Met hoofdletsel en in bewusteloze toestand is hij naar het Dijkzigtziekenhuis gebracht. Maandagmiddag .zijn op de kruising van de Lange Hilleweg en de Reseda straat twee auto's met elkander in botsing gekomen. Een van de bestuurders, de 25-jarige Siu Lln Wo uit de Polderlaan, is met hoofdletsel naar het Zuiderziekenhuis gebracht. Mevrouw C. Verbeek-Hazeman uit de Langegeer, 79 jaar, is maandagmiddag in de metro-station Zuidplein van een trap gevallen. Met hoofdletsel is zij naar het Zuiderziekenhuis gebracht ADVERTENTIE ROTTERDAM Gemeentewerken Rotterdam, afdeling Wegenbouw, gaat beginnen 'met het aanbrengen van nieuwe wegdekken in de volgende straten: Lepelaarsingel, Klaverstraat, Madeliefstraat, Camisselaan, Meester Arendstraat, Kruizemuntstraat, Uten- hagestraat, 3e Camissestraat, Katen- dreehtse Lagedijk, Robbenoordplein en Zandblokstraat, Verwacht wordt dat het hele project in het najaar van 1973 zal zija vol tooid. Met afsluitingen voor het ver keer dient rekening te worden gehou- ROTTERDAM De Portugese ma troos A. dos Anfos, 41 jaar, opvarende van het schip 'Algol', liggend bij Unitcentre aan de Waalhaven, is van het gangboord van zijn schip gevallen en op een balk tussen schip en kade terecht gekomen. Met hoofdletsel en in bewusteloze toe stand is hij naar het Havenziekenhuis gebracht. ROTTERDAM Zondag 10 december zuilen de jeugddiensten in de Salva- torkerk (Hillegersberg, Mozartlaan 25) in het teken staan van de aktie 'Kom over de brug'. De ochtenddienst (aanvang 10 uur) zal worden geleid door Sipke van der Land. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Jan. Brandwijk, orgel 'en een uit de eigen-gemeente-gefor meerde muziek en .zanggroep; Na de ochtenddienst is er voor ieder gelegenheid tot discussie. De jeugd tot 15 jaar kan zich creatief bezig houden met het thema van de dienst. De resultaten hiervan worden 's mid dags tentoon gesteld. De resultaten van de discussies wor den verwerkt in de middagdienst (aanvang 5 uur) die geleid wordt VLAARDINGEN De samenwerking tussen de kerkeraden van de Gerefor meerde Kerk en de Hervormde Kerk in Vlaardingen-Oost heeft tot het re sultaat geleid dat op zondag 10 decem ber a.s. beide kerkelijke gemeenten in de Nieuwe Kerk aan de Binnensingel zowel in de morgendienst als in de avonddienst gecombineerd zullen bij eenkomen. In de morgendienst, die onder leiding staat va® de predikanten A. A. Bos, (herv, )en H. T. van Reenen (geref.) zal aandacht worden geschonken aan DESPAARBANKTE ROTTERDAM HOOFDKANTOOR BOTERSLOOT 25 - ROTTERDAM -TEL. 149900 Taxicentrale wil van stad met feestdagen veilige plaats maken Hm house: eindt 1SVÖ '"Westersingel42-44, Rotterdam telefoon (010)-36 35 00 ROTTERDAM De Taxi Tele foon Centrale gaat tijdens de ko mende feestdagen op g root- scheepse wijzè meewerken aan de aktie 'Glaasje op, laat je rij den'. Een groot aantal stickers zal in de -verschillende café's en ontmoetingsplaatsen in Rotter dam worden aangebracht. Op die manier wil men ook van de Maas- het thexna^'Kom over de Brug", een stad deze laatste maand van het - jaar een veilige stad maken. Overigens heeft de TTC nog en kele pijlen op haar boog. Zo gaat men op uitgebreide schaal doen aan sightseeing en kan men taxi's voor een uur of langer door stad en omgeving laten rijden. actie van de geeamerrlijüee kerken in Nederland, om een groot aantal pro- jeiter in de derde wereld te realise ren. Na afloop van de morgendienst zal in het gebouw Emmastraat 71 hierover nagekaart worden. In de avonddienst, zal voorgaan de heer A. van Zetten, die speciaal het oecumenisch aspect van d-e.se zondag zal belichten onder het thema 'Geef elkaar de ruimte' Medewerking aan deze avonddienst wordt verleend door het teenagerkoor onder leiding van mevrouw A. H. van Reenen-Vroom en de pianiste mevrouw H. de Peuter- Soeters. Dit bijzondere taxi-vervoer belooft een attractief onderdeel van de Taxi Telefoon Centrale te worden. Men kan zich in zogenaamde privéwagens naar alle mogelijke bezienswaardige plekjes van Rotterdam laten rijden. ïïwTAhi t,r35> Voor toeristen zijn bijzondere voorzie ningen getroffen. Zo kan men op verzoek chauffeurs, die de Engelse, Franse, Duitse, Spaanse, Arabische en zelfs Russische taal machtig .zijn, voor een rondrit door de stad .bestellen. Ook de tarieven zijn bijzonder aan trekkelijk en liggen voordeliger dan bij gewone taxiritten door de stad. De chauffeurs, die op deze wagens dienst doen, zullen de functie van gids toe bedeeld krijgen en op de hoogte zijn van de verschillende interessante be zienswaardigheden van Rotterdam. Ook de portiers van hotels zullen voor een niet onbelangrijk deel hun medewerking verlenen. Zij vormen als het ware kleine reisbureaus, die hun gasten precies op de hoogte kunnen brengen van alle moglijk trips, di door de TTC worden uitgevoerd. De sightseeing behoeft overigens niet al leen beperkt te zijn tot Rotterdam en omgeving, maar in de praktijk gaan deze soms vaak veel verder, zoals bijvoorbeeld naar Zeeland of naar Alkmaar. De afdeling speciaal vervoer van de Telefoon Taxi Centrale gaat overigens nog verder met het verlenen van servi ce aan de klanten. Zo kan men nu ook via de TTC naar het vakantie adres gebracht worden, waar dan ook ter wereld. Voor deze taxiritten naar de vakantie adressen in winter en zomer kan men gebruik maken van speciale aanhang wagens waarop koffers en tenten mee genomen kunnen worden. Veel te doen is er in de afgelopen jaren geweest over het zogenaamde tipgeld dat in café's aan portiers zou worden gegeven. Nog regelmatig Krijgt de Telefoon Taxi Centrale daar brieven over. Maar al sedert enige tijd is dit systeem geheel afgeschaft. Dat er over deze aangelegenheid nog heel wat fabeltjes rondgestrooid wor den stemt de directie van de TTC verdrietig. Er wordt alles aan gedaan om de misstanden rond deze zaak uit de wereld te helpen. ROTTERDAM Een van de meest luxe wagens van de taxi telefoon centrale zal worden ingezet voor een nieuw facet van dit bedrijf namelijk het verzorgen van rondritten door de stad.' Men is op dit moment met de plaatse lijke vervoersdienst bezig om enkele voorzieningen op verschillende wegen te krijgen. Met name op enkele druk ke kruispunten heeft het taxivervoer enkele faciliteiten gekregen. Een fol der, die in een zeer grote oplage de deur uitgaat, maakt het grote publiek vertrouwd met de vele standplaatsen in Rotterdam. Op die manier wil men tot een betere serviceverlening aan de consument in Rotterdam komen. Aan de taxi-revolutionairen, die een groep van vijftien man omvat moet men volgens de directie niet teveel aandacht besteden. Gisteren heeft overigens een aantal chauffeurs medewerking verleend aan een Sint Nicolaasfeest voor gehandi capte kinderen. Op 21 december zullen driehonderdvijftig kinderen verras! worden met een kerstgesehenkje. VLAARDINGEN Behalve boeken kan men sinds vrijdag ook, platen lenen in het filiaal van de gemeente bibliotheek aan de Van Hoogendorp- laan 100b. Wethouder J. van der Lin den opende Vlaardingens eerste ge meentelijke discotheek.'De aanvangs- collectie bestaat uit ruim 1.000 lang speelplaten in het klassieke genre. Afhankelijk van de belangstelling zal dit aantal op niet al te lange termijn worden uitgebreid. In een ater stadi um wil men ook platen met pupolaire muziek gaan uitlenen. De wethouder deelde tijdens de ope ningsbijeenkomst mee dat de diseo- theekruimte aan de Van Hogendorp- laan binnenkort zal worden voorzien van afspeelapparatuur, beschikbaar ge steld door de stichting Openbare en Protestants Christelijke Leeszaal te Vlaardingen. De discotheek aan de Van Hogendorp- laau is op de volgende uren geopend: maandag van 14.00 tot 17.30 uur, dins dag van 14.00 tot 17,30 uur en van 18.30 tot 21 uur, donderdag van 14.0017.30 uur, vrijdag van 14.00 tot 17.30 uur en van 18.30 tot 21.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur. Het lidmaatsohap bost tien gulden per kalenderjaar. Leden van de biblio theek betaien 7,50. Het uitleentarief bedraagt per plaat 0,75. Voor dit bedrag mag men de plaat drie weken in bezit houden. Men kan maimaal drie platen tegelijk lenen. ROTTERDAM "Wat verwachten wij van de komst van de Heer?'. Dat is het thema van de aöventevroegdienst die zondagmorgen om half tien in de Laurenskerk wordt gehouden. De dienst zal wroden verzorgd door Youth-for-Christ Rotterdam. Voor ganger zal zijn de heer Johan Vink, terwijl het combo 'Redeemed' de mu zikale begeleiding verzorgt. Na afloop wordt een bijeenkomst gehouden in gebouw 'De Heuvel', waar ook een kort programma wordt verzorgd door Youth-for-Christ - Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1972 | | pagina 1