H. Steggerda maakte van krant huisvriend l Mr. van Meetelen verlaat Hoogvliet Tarieven openbaar vervoer Rotterdam gaan weer omhoog Rijnmondlucht aanzienlijk verbeterd Drie gemeenten namen afscheid van burgemeester Schol ten a Wereldprimeur in Rotterdams Ahoy5 Cantatedienst in Grote Kerk Officier in beroep tegen vonnissen roofovervallers Triest slot van Zwervers-Overmaas JL AGENDA Kamermuzïekavond Rot. Ph. Orkest @OUW/KWARTET ZATERDAG 9 DECEMBER 1972 REGIO R3 ROTTERDAM - 'Deze middag heeft me enorm overrompeld. De herinnering aan dit uur zal bij mij nog lang blijven "voortleven. Zo veel vriendschap dacht ik niet te bezitten'. Bewogen bedankte Her man Steggerda (69) gistermiddag tijdens een feestelijke receptie bijeenkomst in de Lippizanerzaal van café-restaurant Engels voor 'de vele gelukwensen en geschen ken, die hij ter gelegenheid van zijn zilveren jubileum als redac teur bij ons blad in gebruik mocht nemen. fauto-inzittenden brand glas inbraak ongevallen rechtsbijstand reis storm wettelijke aansprakelijkheid voor particulieren ziekte ziektekosten ....otn zéker te zijnl vandaag BSBh HOOGVLIET - In het recreatie gebouw aan de Oude Wal werd vrijdagmiddag officieel afscheid genomen van mr. M. A. B. L. van Meeteleii, die, na een veertigjarig verblijf in Hoogvliet" als chef van de hulpsecretarie en voorzitter van de wijkraad, is benoemd tot rechterhand van gemeentesecre taris mr. Th. J. C. Verduin. Burgemeester W. Thomassen zei, naar aanleiding van het besluit van de heer Van Meetelen niet langer in Hoogvliet te blijven, met gemengde ge voelens te spreken, maar verklaarde dat de positieve gevoelens overheer sten. Hij noemde de heer Van Meete len, die volgende week vijftig jaar wordt, een teamwerker die hij vaak had aangesproken als mijn collega van Hoogvliet ROTTERDAM De tarieven voor het Rotterdamse openbaar vervoer (RET) zullen met ingang van 1 april van hèt volgend jaar 'opnieuw worden 'verhoogd. Het college van burgemeester en wet houders van de Maasstad denkt aan een tariefstijging voor dag kaarten, meerrittenkaarten, en kele reisbiljetten en abonnemen ten van gemiddeld elf procent. Deze verhoging komt er op neer dat per 1 april van het volgend jaar de ritprijs voor tram, autobus en metro van 0,40 op 0,45 wordt gebracht (meerrittenkaarten). Kinderen en ou den van dagen gaan ook meer betalen. De ritprijs voor tram, bus en metro gaat voor deze groepen van 0,25 naar 0,30. Elektriciteit GIESSEN Tijdens, een infor mele receptie in De Jager te Gies- sen hebben vrijdagmiddag de ge meentebesturen van Andel, Gies- sen en Rijswijk afscheid genomen van allerlei diensten, instanties, verenigingen in die drie plaatsen. Dit afscheid was nodig omdat de drie gemeenten die, hoewel met een gezamenlijke burgemeester, toch zelfstandig waren, vanaf 1 januari met Allenkerk en Woud- richem. Siberië, land va:n morgen boei ende tentoor is tel ling •ROTTEROAIVf r« <T« uiummi.— ROTTERDAM In de 'Glazen Zaal' van liet Rotterdamse Alioij'-complex is vanaf vandaag een unieke expositie te zien. Het is voor liet eerst dat een van de Sowjet-landen, in dit geval Sibe rië, zich in liet buitenland pre- senteerd. Dat Nederland dit pri meur krijgt, is te danken aan de activiteiten van de vereniging NederlandUSSR. De tentoon stelling zal in Rotterdam te zien zijn van 8 tot en met 17 decem ber. Daarna worden nog bezoe ken gebracht aan Japan, Frank rijk. Duitsland en enkele andere landen. Burgemeester W. Thomassen opende vrijdagmiddag de expositie met een druk op de knop waardoor de verlich ting ontbrandde. De heer Watwejew, ambassadeur van Rusland in Den Haag, vertegenwoordigde bij de ope ning de ambassadeur die in verband met familie-omstandigheden plotse ling naar Moskou moest terugkeren. De tentoonstelling geeft vooral een afspiegeling van de bevolking, de in dustrie, de grote hoeveelheid hulp- bronnen en de wetenschappelijke ont wikkeling die op het ogenblik groeit in Siberië. £'r is ook een filmzaal waar een twaalftal boeiende films te zien is over Rusland en Siberië (dat alleen al 350 keer zo groot is als ons land). In overleg met de afdeling onderwijs van de gemeente Rotterdam zullen er scbool-excursies georganiseerd wor den. Er zijn al aanmeldingen binnen van negentig scholen. Op de expositie lopen voldoende rondleiders en tolken rond om een toelichting te geven op de expositie OLIE De tentoonstelling toont foto's en dia grammen met betrekking tot de groei van de produktie van Siberië, voorai olie en aardgas naast veel hout. Grote tentoonstellingsstukken over water krachtcentrales, het wetenschapsstadje Akademgrad (nu 50.000 inwoners) zijn te bewonderen en er hangen enkele spoetniks voor telefonieverbin- dingen en metereologische waarne mingen, Er liggen talrijke ertsmon sters, fraai bontwerk, sieraden van de mens in het stenen tijdpek. schedels van mammoets en andere vroeger in Siberische wouden levende dieren. Men wil door de tentoonstelling voor al de kennis die de, westerse mensen hebben van Siberië als verbannings oord, veranderen. Het is al lang geen verbanningsoord meer. De mensen (er wonen 33 miljoen mensen van vele JjMSHpj rassen en volken) komen, aldus een woordvoerder tijdens de persconferen tie, er graag. Men probeert door hoge re lonen, aantrekkelijk wonen, nieuwe bewoners, en vooral wetenschapsmen sen, naar Siberië te krijgen. Slechts tien proeent van alle grond stoffen zijn pas in exploitatie geno men. Onder de noordelijkste delen lig gen vermoedelijk nog rijke voorraden olie en gas. In 1975 verwacht men een produkt van 125 miljoen ton te win nen en in 1980 500 miljoen ton. De ontginning vormt een probleem om dat de bovenste aardlagen in het noordelijkste gebied constant bevroren zijn. Vooral bij het leggen van pijplei dingen vormt dat een handicap. Verder bevat Siberië tweederde van de totale houtvoorraad van de USSR. Daardoor is Siberië ook erg in trek als toeristisch land. Er zijn interes sante steden, veel bergen, en bossen, schone rivieren en grote meren. Dit jaar bezochten vijftien tot twintigdui zend Nederlanders de USSR. Voor het komend jaar staan ook reizen naar Siberië op het progarmma waarvoor rond de 1600 moet worden betaald. Vooral de omgeving van het Baikal- raeer (het grootste zoetwatermeer ter wereld en op een na het schoonste) is ADVERTENTIE Uw dennebooiT) was vast nog nooit zo feestelijk verlicht als dit jaar nu er maar liefst 20 lichtjes En branden. Kerstboormrerlichting met 20 gekleurde lampjes in fraaie kelk jes koopt U kompleet met stek ker en réservetampjes voor nog gÈén zes gulden. Vrijdagavond om 6 uur begint op de 2a etage de verkoop van deze gekleurde kerstboomver lichting met 20 kleine lampjes, kompleet met stek- ker en reserve lampjes Géén schrift, ofte/, best De heer F. Diemer, directeur van De Rotterdammer noemde de heer Steg gerda een zeer veelzijdig man met een eerlijk bescheiden karakter, die de lezer dagelijks op een bijzondere wij ze probeerde te benaderen. Hij deed dat door de lezers te begelei- dn en zich met op te dringen. De heer Steggerda toonde altijd veel be grip voor de gemiddelde lezer door zich helder en bondig uit te drukken. In dit verband memoreerde de heer Diemer de verdienste van de jubilaris voor het vroegere zondagsblad van De Rotterdammer. 'Een goed blad, dat weer moet terugkomen' aldus de di recteur. Door zijn bijzondere wijze van werken heeft hij eraan meege werkt, dat onze krant werd gezien als een huisvriend. Hij sloot zijn toe spraak af met het aanbieden van een enveloppe met inhoud. Chef-redacteur J. van Hofwegen ka rakteriseerde de heer Steggerda als een achtenswaardig en door zijn leef tijd ook benijdenswaardig man. 'Een prima collega zonder poeh a's'. Kerstverhalen Herman Steggerda, auteur van boeken f ADVERTENTIE/ waag uw Bswraatieffia# folidtiasBi over Rilrniuwd-verakeriBgen of HjgRggj wetti u restatreokstat j als .Confectie en Compromis kreeg vooral ook bekendheid door het tijd perk* van de zogenaamde sproken. Zijn kerstverhalen in vaste vorm en rit me trokken grote belangstelling. Na een periode op de regionale redaktie gewerkt te hebben, kwam hij tot volle bloei op de kunstredactie, waarop hij onder meer de filmrecensies uitbouw de tot een gezaghebbende rubriek, waar ook in de kring van deskundi gen serieus naar geluisterd werd. De heer Van Hofwegen memoreerde hoe de jubilaris naast zijn pen ook goed met zijn penseel overweg kon. De heer R. Jille, chef van de regionale redactie bood hem vervolgens namens de collega's een schilderskist aan. Kunstkring Dersjant gaf de jubilaris namens de Rotterdamse critici een muziekbon en redacteur R. Römer verraste de heer Steggerda met boe kensteunen. Van onze Amsterdamse vestiging kreeg de jubilerende redac teur een tuinstoel aangeboden. De heer Steggerda zal overigens voor een deel, waaronder het verzorgen van de filmrubriek, zijn werkzaamhe den voor ons blad voortzetten. bijzonder in trek. Er wordt verder de nadruk op gelegd dat Siberië niet alleen koud is, het grenst zelfs aan het Verre Oosten. Het is wel een land waar alles groot is, de afstanden, de temperatuursver schillen de hoeveelheden grondstof en de ruimte. Alleen het aantal inwoners ,s nog betrekkelijk klein. De Russen noemen Siberië zelfs het 'rijkste ge bied ter wereid.' De tentoonstelling is geopend van 10.30 tot 17 uur en van 19 tot 22.30 uur. De entree is 1,50, kinderen, houders van het culturele jeugdpas- poort en bejaarden één gulden. VLAARDINGEN Op zondag 10 de cember wordt voor het eerst een can tatedienst gehouden m de Grote Kerk te Vlaardingen. Uitgevoerd wordt de kerstcantate van Bernard Smilde over het lied 'Heft op uw hoofden, poorten, wijd'. Muzikale medewerking verlenen: .'het kerkkoor van de Nieuwe Kerk te Vlaardingen, de sopraan Annie Ver hij, de bariton Hans van Rooijen, de fluitiste Ineke van Asch, de organist Jan Teeuw. Het geheel staat onder leiding van Hans van Rooyen. De predikatie zal worden verzorgd door ds A. A. Bos uit Vlaardingen. Aan vang 17 uur. ROTTERDAM Opnieuw hebben b. en w. besloten tot sluiting van een aantal logementen. Het betreft dit maal de inrichtingen Bakkerstraat 39b (8 slaapplaatsen), Bakkerstraat 41b (7 slaapplaatsen), Prins Hendrikkade 86a (7 slaapplaatsen), Wapenstraat 7b (15 slaapplaatsen) en Tweebosstraat 101 (9 slaapplaatsen). B. en w. hebben gehandeld op grond van rapporten van Bouw- en woning toezicht waaruit blijkt dat de loge menten op verscheidene punten niet voldoen aan de eisen in de Logemen tenverordening 1970. ROTTERDAM: Rotterdamse Schouwburg: 2015 'De man, het beest en de cleugu Dienstencentrum Grote Hagen: 15.00 Recep tie 25-jarig bestaan Wijkraad IJsselmonde. GIESSENRURG; Herv, kerk: 19.30 zanguur. OUDERKERK a.d. IJSSEL: Recreatiezaal be jaardenflat Burg. Neetstraat: 14,30 Afscheid burgemeester P. B. Bakker; Gerer. Kern: 19.30 Adv entsconcert door chr. gem. zang- Ver, Oefening en Stichting. VLAARDINGEN: Ichtuskerk: 20 00 Bijeen komst Jongerengroep 'Vlaardingen-West I'm. aktic 'Kom over de Brug'. WADDlNXVEEN: Ontraoetingskerk: 20.15 Concert Waddinxveense Streekmuziekscnool. n.v. verzekerings/naaischappv yt-grawmHjlnCTl 8B ddaB-S M.010-3B634<y ROTTERDAM Karei Thijssen uit de Krabbestraat, zestien jaar, wilde donderdagmiddag in zijn ouderlijke woning zelf rotjes maken. Bij het aanstampen van zijn zelfgemaakte buskruit ontplofte de zaak, zijn kle ding vatte vlam, zijn moeder doofde het vuur. Hij is naar het Dijkzigt- ziekenhuis gebracht. Zijn vriend Ed win Duijnstee, die hem bij dit werk had geholpen, bleef ongedeerd. ROTTERDAM Na de donderdag a- vond gehouden jaarvergadering van de Vrienden van het Rotterdams Phil- harmonisch Orkest, waarbij de heer J. Huibregtsen werd herkozen als be stuursvoorzitter, werd in de repetitie zaal van De Doelen het gebruikelijke concert van kamermuziek gegeven. Voor een groot ledental van de Vere niging traden drie instrumentalisten, op: Teresia Rieu, de nieuw benoemde eerste harpiste van het R.Ph.O., Jan Spronk, die als eerste hoboïst aan ons stedelijk orkest werd verbonden en de pianiste Tan Crone. Het smaakvol sa mengestelde prpgrammabestond voor de pauze uit "drie stukken voor harp- solo, te weten een sonate in c van Pescetti (18e eeuw), een Fantaisie van I ^wig Spohr en een Impromptu van Fauré. Het spel van de jonge harpiste klonk technisch voortreffelijk beheerst en zeer muzikaal. Hetzelfde kan gezegd worden van dehoboïst en zijn begeleidster. Wij hoorden een sonate van Saint-Saëns, dankbaar voor de hobo geschreven, een sonatine van de Roemeense componist Marcel Mi- halowici, een echt speelstuk met wei nig muzikale diepgang en tot besluit een Capriccio van de opera-componist Ponchielli, een nogal rhapsodisch stuk, aantrekkelijk voor de hoboïs vanwege het vele catabile. Het werd zonder meer duidelijk dat het Rott. Ph.Ork, er met de harpiste en de hoboïst twee voortreffelijke musici bijgekregen heeft Na afloop van het concert gaf Jan Spronk nog een korte verhandeling over de hobo. W. H. WGLVEKAMP ROTTERDAM De Rotterdamse of ficier van justitie, mr. L. Janssen, is in hoger beroep gegaan tegen de von nissen die de Rotterdamse rechtbank heeft opgelegd aan de overvallers van de Schiedamse kruidenier Koos van den Bosch. De rechtbank veroordeelde het twee tal tot gevangenisstraffen van vijf jaar na eisen van acht jaar. Voor de overvaller die het dodelijke schot los te, is deze straf gecombineerd met tbr. De rechtbank achtte niet bewezen dat het schot met opzet was gelost De overval op de kruidenier vond plaats op 6 juli. Hij herinnerde aan de vele voorzie ningen die tijdens Van Meetelens pe riode tot stead zijn gekomen waarbij mede tot uiting is gekomen de be- metro die emd 1974 Hoogvliet, Poor- tugaal en Rhoon tot functionele Wij ken van Rotterdam-Zuid zullen ma ken, een opmerking die bij de. vele genodigden lachend werd ontvangen. Namens het dagelijks bestuur van de gemeente Rotterdam bracht hij de gevoelens van dankbaarheid en erken telijkheid over. Hij* noemde vijftig jaar een goede leeftijd om een bladzij om te slaan en een nieuw hoofdstuk te beginnen. Nu secretaris Verduin over enkele maanden weggaat, felici teerde Thomassen de gemeente met de komst van Van Meetelen, die met zijn ruime gemeentelijke ervaring een goede steun zal zijn voor een nieuw te benoemen gemeentesecretaris. Een boek van Rotterdam ondersteunde de erkentelijkehid van het gemeentebe stuur. Ir. Ph. F. Spoor herhaalde dat de wijkraad unaniem pogingen in het werk heeft gesteld de bepalingen in het deelgemeenteraadsbestel zodanig te wijzigen dat Van Meetelen in Hoogvliet kon biijven. Hij betreurde dat Rotterdam had vastgehouden aan 'de gekozen voorzitter van de wijk- meentelijk ambtenaar. Wijzend op de vele veranderingen noemde - hij de Het gemeentebestuur van Rotterdam verwacht dat de nieuwe tariefsverho ging een reizigersverlies zal opleveren van ongeveer 4 pet. Desondanks zal de verhoging een meeropbrengst van naar schatting 3,6 min per jaar opbrengen. Het voorstel aan de gemeenteraad om de RET-tarieven te verhogen meldt ROTTERDAM De centrale meld en regelkamer van Rijnmond heeft het in het derde kwartaal van dit jaar even druk gehad als in het vooraf gaande, maar in de loop van dit derde kwartaal is het aantal aanmeldingen allengs gedaald en dat aantal per maand ligt aanmerkelijk lager dan vorig jaar. Zo waren er in september 376 overlast veroorzakende incidenten, welke 1154 meldingen opleverden tegen 519 inci denten in september vorig -jaar, die 5851 meldingen hebben opgeleverd. En in het hele derde kwartaal kreeg de meld- en regelkamer 3261 meldin gen te verwerken tegen 9005 in het derde kwartaal van het vorig jaar. Voor wat betreft deze daling is belang rijk het uitblijven van de smogperio- de, die vorig jaar tot zoveel klachten heeft geleid. Interessant is dat de centrale meld- en regelkamer onmid dellijk waarschuwingen uitgaf, toen de weersomstandigheden zodanig wer den dat smog kon worden verwacht Het is echter moeilijk na te gaan of dit jaar inderdaad de smog uitbleef doordat de industrie bijtijds maatre gelen kon nemen dan wel dat de weersomstandigheden toch nog heb ben geholpen. De daling van de klachten over vlieg tuiglawaai is eveneens verder doorge zet. De proeven met de gewijzigde route voor sportvliegtnigen gaan door. Moeilijke stankbronnen bleven de ri oolwaterzuiveringsinstallaties in IJs selmonde en Capelle aan den IJssel. De technische dienst dezer installaties onderzoekt de mogelijkheid van maat regelen. Verder was een aantal incidentele klachten terug te brengen tot be drijfsstoringen en schepen. Merkwaar dig is dat de oorsprong van een zwavel-waterstoftank (rotte eieren) in Vlaardingen, Schiedam en Spijkenisse op 13 augustus niet kon worden ge vonden. dat het gemeentelijk vervoerbedrijf over 1972 rekening moét houden met een nadelig exploitatiesaldo van 80.0 min (volgens de laatste ramingen). Het volgend "jaar zal het Verlies nog 10 min" hogér uitkomen.':Volgens b. en w. moet de stijging van' het nade lig saldo vooral worden toegeschreven aan de sterke stijging van lonen en prijzen. Personeelsbesparende maatre gelen, zoals mechanisering, :bieden on voldoende tegenwicht.^ - Volgens b, en w. zouden dë tarieven van de RET, wil er volgend jaar sprake zijn van een yodlodige kosten dekking, metongeveer 40 pet ver hoogd moeten worden. Men vindt een dergelijke percentage niet verant woord. Ook een tariefsverhoging, ge baseerd op de' stijging van de loonkos ten sinds 1 januari van het vorig jaar, leidt volgens b. en w. tot een te hoog percentage; De elf pet tariefsstijging die nu 'uit de bus' is" gekomen is volgens b. en w. gebaseerd op de waardevermindering van het geld. Haar naast hebben burgemeester en wethouders van Rotterdam de ge meenteraad voorgesteld de elektrici teitstarieven met ingang van 1 janua ri van het volgend jaar te verhogen. B. en w. van de Maasstad wil een tariefsstijging van 5 pet voor vast recht huishoudelijk gebruik en van vastrecht voor bedrijven en winkels. Voorts zal, als de gemeenteraad met het voorstlel accoord gaat, de basis KWH-prijs voor kleinverbruikers met 0,2 pet omhoog gaan. De voorgestelde tariefsverhogingen zullen het Gemeentelijk Energiebe drijf van Rotterdam het volgend jaar bijna 3 miljoen meer opleveren. raad. Hij dankte de scheidende ehef van de hulpsecretarie namens de wijk raad en de bevolking namens de wijze waarop hij steeds voor ieder had klaar gestaan. Poortugaals burgemees ter J. van Huis zei te hebben gewaar deerd dat. ondanks de verschillende inzichten betreffende de bestuurlijke indeling, de samenwerking was ge richt op hetgeen de twee gemeenten verbond en niet wat hen bestuurlijk scheidde. Namens de industrie zei ir. J. A. P. Montijn dat vele medewer kers van de industrie 'huisvesting heb ben gevonden in Hoogvliet. Hij waar deerde in Van Meetelen dat hij met "zijn wijkraad bij bezoeken aan de industrie kritieke en indringende vra gen .had gesteld .waardoor een goed gesprek mogelijk was geworden.alsme de de wijze waarop hij bij de Shell- explosie in 1968 zo-'kordaat en'effi ciënt had opgetreden. Een kleurente levisie onderstreepte de dank van;de industrie. Namens het personeel van de hulpse- cretarie dankte" de heer L. van der Steen vóór de wijze waarop Van Mee telen leiding heeft gegeven. Van der Steen betreurde het besluit van de" heer Van Meetelen maar respecteerde de argumenten. 'Aan het vormen en dienen van de gemeenschap heeft u op vele manieren inhoud gegeven'. Ook Van Meetelen zelf verklaarde met sput afscheid te nemen. ROTTERDAM Het vriendschappe lijk duel Zwervers—Overmaas kreeg een triest slot, toen Hans van Pope- ring (Zwervers) na een botsing met de Overmaas-goalie een beenbreuk op liep. Voor arbiter Bol was dit de reden, hoewel er nog drie minuten te gaan waren, deze overigens sportieve ontmoeting als afgedaan te beschou wen. De stand was toen 33.- •Paul Wilstra opende voor de IJssel- mondse formatie de score, maar Over maas zou via Torqué op gelijke hoog te komen. Na de hervatting was Over maas aanvankelijk uitstekend, wat door Loosdrecht en Bouman in doel punten werd uitgedrukt. Leen Stok (kopbal) en Pierre Eijfferts bepaal den evenwel de eindstand op 33. Donderdag was reeds afscheid geno men van een van de gemeentesecreta rissen. Er volgen in de resterende twee weken allerlei afscheiden en re cepties. Reden waarom burgemeester Mr. J. N. Schotten van Andel, Giessen en Rijswijk december een dubbele feestmaand noemde. In de toespraak merkte de heer Schol ten onder meer op dat de opbouw van de drie plaatsen slechts mogelijk was door de samenwerking met en mede werking van allerlei instanties en per sonen. Met velen bestond een nauwe of lossere band. Er volgde na hem een lange rij sprekers, sommigen zelfs in dichtvorm. De heer J. van Leonen, directeur van de centrale technische dienst van het Land van Heusden en Altena zei dat de heer Scholten de lastigste van alle burgemeesters was. 'Hij wilde alles gisteren of liever eergisteren af heb ben'. Hij zei het prettig gevonden te hebben in kleine eenheden te werken. 'Het is wat gezelliger. Ik had tien bazen, en dat betekent in feite geen baas. "VVij moeten nu in andere forma ties gaan denken-en werken'. Bij de sprekers was soms duidelijk weemoed merkbaar naar wat verleden tijd wordt. Men komt nu in een nieuwe relatie tot de nieuwe gemeen te te staan. Ook werd nog opgemerkt dat de gemeentelijke herindeling niet zo nodig zou zijn geweest als er maar een met bevoegdheden bekleed samen werkingsorgaan zou zijn geweest. Aan de geanimeerde receptie namen ondermeer deel:V onderwijs, onder wijsinspectie, kruisverenigingen, ker ken. maatschappelijke werksters, de Ned. Heidemij., de politie, brandweer, de BB en nog vele anderen waarbij ook de aannemers die betrokken zijn geweest bij de opbouw van deze drie- gemeenten in de laatste jaren.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1972 | | pagina 1