Fractieleider K VP uit Directeur van Hudig en Pieters legt zijn functie neer 2Ö.95 29.95 Lombardijen niet erg blij met zonnetrap m Haringbordjes aanwinst Historisch museum Charlois dwingt w cAil» bewondering af Rotterdam maakt Geen toezegging van minister Chauffeur en koeien gedood bij botsing Minder recreanten in Rockanje Subsidie voor werkweken planorganisatie op lange termijn m$smÊ nu minder Trimmen Zijden draad AGENDA Parlement Drastisch IJSHOCKEY BRUSSEL I THb v. ««s» en Zweedse ML- antiroestbehandeling Treilijn Bijdrage TROUW/KWARTET WOENSDAG 13 DECEMBER 1972 REGIO lil: ROTTERDAM Na een jaar zichzelf zo goed mogelijk te 'hebben verdeeld', moest hij uiteindelijk de knoop doorbakken: de KVP- fractieleider mr. L. A. Struik begon zijn politieke beschouwingen bij de Rotterdamse gemeentebegroting dinsdagmiddag met te vertellen dat zijn reactie op deze begroting zijn laatste werk in de Rotterdamse gemeenteraad is. Vorig jaar werd de heer Struik benoemd tot direc teur van het Katholiek Bureau voor Onderwijs en Vorming in Den Haag. Dat werk blijkt het hem onmogelijk te maken, daarnaast een volledige functie als raadslid en fractievoorzitter te bezetten. Wie hem in de Rotterdamse gemeenteraad opvolgt is niet bekend. Op de lijst was bij de verkiezingen de heer J. P. van Bergen zijn opvolger, maar die bezet voor tenminste enkele jaren een functie in Brussel. Diens opvolger is de heer B. W.Seleski, die indertijd reeds jaren in de Rotterdamse raad zitting had, dus misschien als oude bekende daarin kan terugkeren. Na de heer Seleski staat op de lijst voorzitter C. C. Bakker van het NKV in Rotterdam. ROTTERDAM Dinsdag is onder grotevoorat jeugdige, belangstelling getrouwd mejuffrouw L. Schumacher (24) en de heer R. H. de Groot (22). De belangstelling kwam vooral omdat mevrouw De Groot-Schumacher kleu- teronderwijzeres is. Daarom waren de leerlingen van de hervormde kleuter school Kleutervreugd uit Pendrecht naar de Morgensterkerk gekomen om te zien hoe mooi juf er wel zou uitzien. Ds. Van Duinen zegende dit huwelijk in. Dinsdagmiddag is na de behandeling van de beleidsnota's in de openbare commissievergaderingen de eindspurt ingezet van de gemeentelijke begro tingsmarathon. Die eindspurt duurt drie middagen en avonden achtereen en reeds de eerste middag werden er zeven moties gepresenteerd. Een van de interessantste was de motie-Lems waarin b. en w. werden uitgenodigd bij de regering aan te dringen op volledige stopzetting van de werving en toelating van buiten landse arbeiders tot de achterstand in leefklimaat en welzijnsvoorzieningen zowel voor onze eigen landgenoten als voor de gastarbeiders zelf geheel is ingehaald. Er moet, aldus deze motie, bovendien een effectief ontwikkelings- BOTTERDAM Na een dienstver band van bijna 45 jaar zal de heer A. de Koning deze maand zijn functie als directeur van het eargadoorsbednjf ADVERTENTIE Ideaal voor van de winter zo'r» gestikte cretonne deken die bo vendien zorgt voor een fleurige noot irs Uw slaapkamer. Deze gestikte cretonne deken met een behaaglijk warme acryl vulling en in diverss frisse kleu ren, koopt U nu in de snijmaten 140 x 215,160 x 215 en 180 X 215 cm. 140x215 cm 160x215 cm (80 x 215 cm i Hudig en Pieters neerleggen. De heer De Koning trad op 1 april 1928 in dienst als j'ongste bediende. Reeds op 19-jarige leeftijd werd de Scaldislijn onder zijn leiding geplaatst Deze lijn opereert met een aantal lichters tus sen Nederland en België. Na de oor logsjaren werd de heer De Koning in 1945 te werk gesteld bij de Scheep vaartvereniging Zuid ..op het carga doorskantoor voor" geallieerde hulp verlening. In 1946 'werd hij .opnieuw belast met de leiding van de afdeling Scaldis, maar tegelijkertijd met die van de opnieuw opgerichte afdeling cargadoors. Mede dank zij zijn inzet moest al spoedig besloten worden de aandacht volledig te besteden aan de ze afdeling. De afdeling cargadoors groeide uit tot een vati de grotere in Rotterdam en dit resulteerde mede in een benoeming tot directeur in 1959. Vooral in de laatste jaren hebben zich zeer veel omwentelingen in de scheep vaart voorgedaan; ten gevolge van fusies van scheepvaartlijnen bleven teleurstellingen daardoor niet uit Het heeft echter de heer De Koning en Hudig en Pieters er niet van weer houden met kracht het bedrijf op nieuw tot uitbreiding te brengen. In het kader van de 'containerisatie heeft de heer De Koning vooral zijn steun en aandacht gegeven aan de totstandkoming van gespecialiseerde havenkantoren, te weten Sn Europoort en op de beice Container Terminals in Rotterdam. programma komen teneinde Suriname en de Nederlandse Antillen een zoda nig economisch en sociaal klimaat te geven dat de daar wonenden niet naar Nederland behoeven te komen om zich een beter bestaan te verwerven. In de motie wordt vastgesteld dat de gastarbeidersproblematiek de gemeen te Rotterdam boven het hoofd is ge groeid. Verder kwamen de socialisten met het verlangen dat de Rotterdamse ge meenteraad in 1974 als burgemees ter W. Thomassen met pensioen gaat vergaande inspraak moet hebben bij de benoeming van de nieuwe bur gemeester. De heer Lems nodigde alle fractievoorzitters uit tot het gezamen lijk ontwerpen van een initiatief-voor stel aan de gemeenteraad met daarin 'het profiel van de nieuwe burgemees ter'. Als dit bijtijds gebeurt, zo meen de de heer Lems, kan niemand zeggen dat sollicitatie, selectie en benoeming in een korte tijd moeten gebeuren. Prof. dr. J. H. Christiaanse (protchr.) kwam met drie moties, waarvan er een het lichamelijk wel zijn van de gemeentelijke ambtenaren en bestuurders op het oog had: hij wilde trim-oefeningen voor gemeente- personeel in diensttijd en trimtoestel- len voor de raadsleden m de koffieka mer! Tegen het thans in de Tweede Kamer in behandeling zijnde wetsontwerp se- pectieve investeringen had hij voor wat betreft Rotterdam grote bezwa ren. In een motie kwam hij met de wens dat de nadruk geheel kwam te liggen op een vergunningenstelsel, omdat alleen dan voldoende rekening kan worden gehouden met de specifie ke vestigingsplaatseisen en met de herstrueturenngseisen van de ver schillende regio's. Bijval van burgemeester W. Thomas sen kreeg prof. -Christiaanse, toen hij zich bevreesd toonde voor de toe komst van de in januari op te richten Erasmus-Universiteit te Rotterdam: het kwam hem voor dat bijvoorbeeld de beloofde instelling van de litterai re faculteit aan een zijden draad hangt. Met een motie gaf hij b. en w. de mogelijkheid, bij de regering voor dit punt bijzondere aandacht te vra gen, Mr. L. A. Struik (kath.) gaf eerder financiële dan politieke beschouwin gen, die uitmondden in een motie waarin werd aangedrongen op een bijzonder financieel statuut voor de grote steden. Een volstrekte afhanke lijkheid als armlastige 'artikel-twaalf- gemeente' zag hij voor de grote ste den als volstrekt onaanvaardbaar, In Woensdagmorgen om 9 uur be gint op da 1e etage de verkoop van deze gestikte cretonne de kens in diverse kleuren nu extra voordelig. Géén schrift ofte!, best vandaag ...en morgen ROTTERDAM De Stichting Wijkopbouw Lombardijen zal zich uiterst voorzichtig opstellen met betrekking tot de bouwplannen voor het bejaardencentrum 'De Zonnetrap' op het manifestatieter rein aan de Pythagorasweg. Het dagelijks bestuur van de stichting heeft onlangs een gesprek gevoefd met vertegenwoordigers van de Wo- ningwetefcichting Lombardijen en de afdeling Onderwijs, Jeugdzaken en Vormingswerk van het gemeentebe stuur, waarbij is afgesproken dat de stichting zal bezien, welke ruimte men in het als experimentele bouw op te zetten bejaardencentrum kan gebruiken. Daarbij zal dan ook ge dacht moeten worden aan ruimte voor de jeugd. Op de stichtingsvergadering van maandagavond vroeg men zich af, of de bevolking van Lombardijen het manifestatieterrein wel zal willen opofferen voor de bouw van een be jaardencentrum. Besloten werd, dat bij volgende gesprekken oriëntatie ten opzichte van de mogelijkheden voorop moet staan en dat geen beslissingen zullen worden genomen voor de wijk- bevolking is geraadpleegd. 'De lastige Rotterdammer* de heer D. de Looper lichtte maandagavond zijn uitgewerkt verkeersplan voor de wijk Lombardijen toe. Hoewel men op de vergadering wel de voordelen van het plan weren van doorgaand verkeer uit de woonwijken zag vroegen de SWO-leden zich toch af, of het plan enige kans van slagen heeft zolang er vanuit de bevolking geen sterke druk op de overheid wordt uitgeoefend. Het pian van de heer De Looper is te zien geweest op de onlangs in Lom bardijen gehouden webtentoonstel ling. Slechts 2% van de bevolking heeft de tentoonstelling bezocht en slechts 4 promille heeft de enquête over het plan ingevuld. De reacties tot nu toe vond met met representa tief voor de wijk. ROTTERDAM (ANP) Minister mr. C. van Veen (onderwijs en weten schappen) heeft verklaard dat de ves tiging van een letterenfaculteit in Rot terdam niet door hem is toegezegd. Dit blijkt overigens reeds uit de me morie van antwoord, aldus de bewinds man. Minister Van Veen legde zijn verkla ring af in het kader van de behande ling van het wetsontwerp rijksuniver siteit Rotterdam door de vaste com missie van wetenschapsbeleid en we tenschappelijk onderwijs. De vestiging van een letterenfaculteit in Rotterdam is afhankelijk gesteld van een aantal voorwaarden, die de afweging van de belangen van onder wijs en wetenschapsbeoefening aan de andere universiteiten en hogescholen onverlet laten. Deze voorwaarden gel den ook voor de vestiging in Rotter dam van andere bij voorrang in aan merking komende faculteiten en sub faculteiten, zo zegt de minister. de motie werden b. en w. uitgenodigd richtlijnen voor zo'n statuut te ont werpen. Mevrouw W. J. C. Schuiten-Wiimont (D'66) sloot zich aan bij de socialis ten voor wat betreft de toekomstige burgemeestersfunctie, daarbij zelfs zo ver gaand, dat zij de opvolger van de heer Thomassen zag als de laatste benoemde burgemeester. En ook bij een benoeming van een gemeentesecretaris de tegenwoordi ge secretaris mr. Th. J, C. Verduin zal in het komende voorjaar zijn post verlaten verlangde zij een belang rijke stem van. de gemeenteraad. Zij kwam tenslotte met haar oude motie indertijd bij het begin van de begrotingsdebatten, enkele weken geleden, aangehouden over de be noemingen van ambtenaren. Interessant was voorts, dat de heer Lems uiteindelijke vervanging van de gemeenteraad als bestuurslichaam door een 'stadsparlement' als verte genwoordiging van de burgerij be pleitte en dat prof. Christiaanse de begrotingsbehandeling via beleidsno ta's in openbare commissievergaderin gen toch onbevredigend vond. Hij wil de wel niet terug naar de integrale begrotingsbehandeling van vroeger, maar bepleitte wel een 'nota geïnte greerd beleid', die hij graag reeds yoor 1973 wilde zien. TEGEN ZATERDAG AS. i 20.30 UUR "AHOY" SPORTFALEIS ROTTERDAM aangeboden door NIEUWEEKERK a.d. USSEL Op de autosnelweg Gouda-Rotterdam bij Nieuwerfcerfk a.d. IJssel is dinsdagoch tend vroeg een grote ravage ontstaan toen een vrachtauto inreed op de achterkant van een veeauto met koei en die stilstond op de vluchtstrook. De chauffer van de veeauto, de 30- jarige A. W. van Rooi jen uit "Woer den, kwam daarbij om het leven. Ook enkele koeien werden op slag gedooï. Een aantal gewonde koeien moest worden afgemaakt. De veeauto kantelde toen de vrachtau to erop inreed. De koeien werden uit de veeauto geslingerd. De bestuurder van de veeauto overleed ter plaatse aan de verwondingen. Het ongeluk had filevorming en ver traging tot gevolg voor het verkeer richting Rotterdam op het weggedeel te Moordrecht-Nieuwerkerk aan de IJssel. Op een gegeven moment was de fide uitgegroeid tot vijf kilometer. BRIELLE Er zijn bepaalde aanwij zingen, die erop duiden, dat het aan tal recreanten, dat over een langere periode in Rockanje vakantieverblijf houdt, telkens daalt Dit is merkbaar in de hotels pensions en kamerver- huur, aldus burgemeester en wethou ders van Rockanje aan de raad. Als belangrijkste oorzaak van de daling, geeft het college aan, dat Nederland internationaal gezien een duur land is geworden. Een tweede oorzaak van de daling achten b. en w. de grote toena me van het aantal caravanbezitters. ADVERTENTIE De SGP-er B. Leentvaar toonde zich met alleen een unicum, omdat hij een eenmansfractie uitmaakt, maar ook omdt hij als enige ervan uitging, dat Rotterdam zelf, zonder rijkshulp, zijn begroting sluitend dient te maken. - Hij stelde zich niets voor van verho ging der rijksbijdragen, maar achtte drastische bezuiniging noodzakelijk en kon zich ook niet.verenigen met de begroting, ook niet na de laatste wij ziging. Hij bepleitte versterking van de politie en veroordeelde scherp het kraken van panden. HEERJANSDAM Het college van b. en w. vraagt de raad in te stemmen met haar voorstel ruim tweeduizend gulden subsidie te verlenen voor wer ken voor de leerlingen van de openba re en bijzondere school. Wel wil het college eerst het programma zien voordat ze subsidie verleent. De raadsvergadering wordt donderdag 19 december gehouden en begint om half acht (ADVERTENTIE) voor elke autoschade MERCAS0L kenmerk voor vakwerk ROTTERDAM Het Historisch Mu seum in Rotterdam heeft dezer dagen een kostbare aanwinst toegevoegd aan de verzameling, te weten: een comple te serie van twaalf bordjes met voor stellingen betreffende de haringvangst. De bordjes zijn gesigneerd met een blautoe bijl, waaruit blijkt dat ze vervaardigd zijn in de bekende Delft- se aardewerkfabriek 'De Porseleyne Bijl', in de tijd dat deze fabriek in handen was van Justus Brouwer of diens zoon Hugo Brouwer. Dat als onderwerp de haringvangst werd gekozen is begrijpelijk omdat de visserij (hoewel in de tijd dat de bordjes vervaardigd werden van afne mende betekenis) sedert eeuwen werk verschafte aan generaties van vissers. De 'grote' visserij, zoals de haring vangst werd genoemd ter onderschei ding van de van minder belang zijn. de walvisvaart die als 'kleine' visserij werd aangeduid, was bovendien van betekenis voor de scheepsbouw, de teertuinen, de nettenfabricage en an dere nevenindustrieën en als zodanig èèn van de pijlers van Rotterdams economische groei in de 16de en 17dé eeuw. De gevaarvolle haringvisserij vormde daarbij uitstekende zeelieden, die vooral in de 17de eeuw over alle zeeën uitzwermden. De haring diende van oudsher als ruilmiddel bij de handel op de Rijnstreken, de Oostzee en de Levant en speelde een belang rijke rol bij het tot stand komen van talrijke handelsrelaties die in de 17de en 18de eeuw in Holland en Zeeeland tot grote welvaart leidden. De bordjes met een diameter van 23 om hebben geen sierraad, maar wor den geheel bedekt door de voorstellin gen. Het uitvaren van de buizen (ha ringschepen) is te zien, het slepen van de netten, het breien en boeten van de nettenhet verkopen en roken van de haring, terwijl op een bordje een deftig echtpaar tussen hoge ge schoren heggen m de tuin van hun 'buiten', met smaak een harinkje nut tigt. Het achtste bordje (zie fototoont het inpakken van de haring. Het Historisch Museum is juist dezer'da gen verrijkt met een verzameling kui pergereedschappen, geschonken door een. oud-kuiper. De bordjes zijn te zien in de speciale aanwinstenvitrine. SCHIEDAM De tweede avond van de behandeling van de gemeentebe groting begon wat onverwachts, toen wethouder Verwey-de Graaf als loco burgemeester op de voorzitterszetel plaats nam. Burgemeester H. Roelfse- ma moest de prijs iutreiken in Schie dam. De eerste wethouder, die maan dagavond aan het woord kwam. was wethouder Bolmers (soa). Hij noem de het begrotingstekort aanvaardbaar. Over de protesten bij het openbaar lichaam tegen de hogere financiële lasten van de gemec te Schiedam zei hu, dat Schiedam hieriigen een pro test had ingediend, maai dat dit geen zin heeft. De minister van binnen landse zaken heeft nu eenmaal een verordening vastgesteld, waarbij deze financiën zijn geregeld en hieraan valt niet te tomen. Verder zei wethouder Bolmers dat er volgend jaar een metrorapport zal ver schijnen waarin de vraag 2al worden beantwoord: wat doen we, gaan we door met het aanleggen van een me tro of zijn er nog andere alternatie ven De heer 3oImers verzette zich ook met klem tegen een treinlijn, waar mee de Nederlandse Spoorwegen spe len. De NS willen namelijk na de aanleg van het station Nieuwland bij de overgang Nieuwe Damlaan een af takking maken naar Groenoord en de beide Vlaardingse wijken Holy en Broekpolder. Deze trein zou moeten komen te rijden op het dan aangeleg de metrotracé voordat de metro gaat rijden. Wethouder Bolmers was er finaal op tegen 'Geen NS-lijnen door woongebieden', riep hij uit-1 Verder wees hij op de geluidshinder als deze NS-lijn zou gaan rijden en was verder bang voor een isolement van de Schiedamse binnenstad. De heer Bolmers verwachtte verder dat er op 1 juli een uitkering zou komen van het rijk betreffende de verfijning van de binnenstad. 'Dit be drag zal worden besteed om de sane ring van de binnenstad op gang te helpen. Ook sprak wethouder Bolmers zich uit voor het installeren van vier werkgroepen die in het uitbreidings plan Woudhoek zo'n viermaal 400 woningen moeten gaan bouwen. Om een zo groot mogelijk verschil in het leven te roepen moeten de werkgroe pen in eikaars gebied kunnen opere ren. Wethouder Verwey-de Graaf sprak zich 'Uit/voor een bijdrage aan het betaalde" voetbal in Schiedam, dus .aan SVV.De hoofdfunctie van het betaal de voetbal is immers passieve recrea tie; die van het amateur-voetbal aktie- ve recreatie. Verder vertelde zij dat in verband met de verfraaiing van het nieuwe stadskantoor, dat 1 januari in gebruik -wordt genomen, een opdracht aan een Schiedamse kunstenaar is ver strekt. Dit valt onder de zogenoemde één procentsregeling, van het bedrag dat overblijft zal een wandkleed wor den aangeschaft, dat een plaats zal krijgen in de kantine. Hierbij krijgt het personeel inspraak. Bij de toe spraak van de heer Kaptein was zijn twist met de WD-fractievoorzitter G. P. Ver huls donk opmerkelijk. La naam van zijn baas Hans Wiegel signaleerde hij misstanden hij de uitkeringen van de gemeentelijke sociale diensten. Wethouder Kaptein na.mhemdeze uit drukking zeer kwalijk, zoals hij het zelf uitdrukte. 'Ik keer liever te veel uit dan dat er krepeergevallen onder zitten', zei de hem: Kaptein. Vanavond (woensdag) gaat men door met de behandeling van de gemeentebegro ting. ROTTERDAM Zuster M. P. C. Haayer en burgemeester W. Thomas sen samen op een fiets van Kind. Nederlandse rijwielhandelaren wisten van het jaar 1972 een record-jaar te maken door een miljoen tweewielers aan de man, cq vrouw en kind te brengen. De Rotterdamse rijwiel handelaar en -hersteller II. Kind jr. was er als de kippen bij om van de verkoop van de miljoenste een happe ning te maken. Zuster Haayer van de stichting Red dingboot was de gelukkige die een splinternieuwe fiets in ontvangst mocht nemen. Om het feest compleet te maken kreeg ook Thomassen een tweewieler. Ir. H. G. v.d. Berg, voorzitter van de Stichting Fiets stelde dat de fiets in zeven jaar gegroeid is tot een natio naal vervoermiddel en soms zelf tot een status sysbool. In 1960 werden 500.000 fietsen verkocht. Burgemeester Thomassen zal na dins dag stellig meer gaan oefenen want het kostte hem moeite om bij het 'nemen' van de bocht in de Een- drachtstraat in het zadel te blijven. Zuster Haayer maakte van de gelegen heid gebruik om voor een collega de 1.000.001ste fiets te bestellen. .ratel, JjjJfRI Charlois hebben hun leidende positie in de strijd om het landskampioen schap schaken behouden. Van Water graafsmeer met zijn meesters was zulks te verwachten; het volhouden van Charlois (zonder meesters) dwingt veler bewondering af. Sinds april 1971 heeft dit team geen wed strijd verloren: 12 overwinningen en 1 gelijkspel. In de vierde ronde- in het afgelopen weekeinde - zegevierde Charlois met 64 over het Amsterdamse VAS/ASC, waarbij Cor van Wijgerden (bord 2) een hoofdrol speelde door de gerenomeerde Enklaar te verslaan. Watergraafsmeer won met 73 van het Haagse Discendo Discimus. Rot terdam werkte zich door 64 zege op het Groningse Unitas uit de degrada tiezone. Verrassend waren de resulta ten die het Haagse Moerwijk en Phili- dor/Leiden boekten, resp. 2*4514 te gen Eindhoven en 254454 tegen Bussum, Omdat de concurrentie voor WGM en Charlois wegzakte, hebben deze ploe gen nu royaal de kop genomen met elk 7 matchpunten. Philidor en Dis cendo Discimus bleven op 5 punten staan, gevolgd door Eindhoven, Bus sum (dat ongetwijfeld gaat winnen van Philidor) en Rotterdam met 4 matchpunten. Moerdijk 3 matehpun- ten, VAS/ASC 2 matchpunten en Uni tas 0 matchpunten. In de eerste klas zijn Europoort en Oversehie de enige ploegen die zich redelijk kunnen handhaven. Euro poort klopte Dordrecht met 6Yz2 54 (wordt 73?) en Oversehie versloeg heel knap Max Euwe- Breda. (6—4). Beide Rotterdamse teams staan nu op 4 matchpunten, genoeg om geen de- gradatiezorgen meer te hebben, voor- datiegevaar komen te verkeren, lopig... In de tweede klas in het weer huilen met de teams uit de Maasstad, Alleen Spangen won met 554454 van Brunsum). NRSG/Wm Steintz, Schie- broek, Rotterdam 2 en Charlois 2 verloren. Al deze teams zijn in degra- ROTTERDAM Binnenkort zal wor den begonnen met ds inrichting van een Rotterdams gemeentelijk planbu reau. Een hoofd zal worden aange steld en hij zal worden belast met de opbouw van dit bureau en de voorbe reiding van de bestuurlijk-organisato rische struktuur, nodig voor het func tioneren van de planning op langere termijn. Dit kondigen b. en w. aan in hun nota inzake planning op langere termijn, die thans samen met de in vestering staat over 1973 tot en met 1977 de gemeenteraad bereikt. Naar de mening van b, en w. zal het bureau voorlopig moeten ressorteren onder de wethouder van financiën. De bestaande commissie voor de bestuur lijke informatie zal het aanvankelijk begeleiden, maar deze taak wordt zo spoedig mogelijk overgenomen door speciale stuurgroepen. De belangrijkste daarvan is de stuur groep basisgegevens, waarvan zowel bestuurders als beleidsambtenaren deel zullen uitmaken. Deze stuurgroep zal zich bezig houden met de vaststel ling van de grondgegevens waarvan bij de verdere planning moet worden uitgegaan. Dan is er nodig een stuurgroep pro grammastructuur, die tot taak krijgt de gebieden van zorg, waarop de ge meente op een of andere manier ak- tief is of wordt te definiëren en de kriteria vast te stellen voor de mate van zorg. Als de gebieden van zorg zijn gedefi- niëerd en de kriteria zijn vastgesteld zullen voor elk gebied werkgroepen worden belast met de opstelling van aetiviteitsplannen. Daaruit zal een commissie van algemene beleidsfuncti onarissen voorstellen ontwikkelen en deze voorstellen moeten tegen elkaar en ook in de tijd worden afgewogen. En dit moet uitmonden in definitieve beslissingen van het gemeentebestuur voor de komende vijf jaar. *0$ A Erasimus-unj ver siteit loopt ernstig gevaar |pt;'jVKuii,V J$& ROTTERDAM:' Stadhuis: 14.00 Gemeente raadsvergadering (begroting): Eben Hafezer: Gouwstraat 36: 20 00 Bijbellezing Ds. P. P. J. Monster: Somanohof: 19 45 Ds. H. Rijksen; Jeruzalemikerk: geret. gem. hv.: 20 00 Ds. P. Overduln: ALBLASSERDAM. De Wipmolen: 20 00 Ds. Agtereek; CAPELLE a.d. IJSSEL Gemeentehuis: 20 00 Gemeenteraadsvergadering (begroting) NIEUWE TONGE Herv. Kerk: 19 30 Ds. W. Tukker. SOMMELSDIJK: Herv. Kerlt: 20 00 Bijbelle zing; VLAARDtNGEN Geret. Gem,: 19 45 Ds. L. Huisman: Zaal Immanuelkerk: 20.00 Kerst vergadering Ned. Chr, Vrouwenbond, aid. Ambacht:' Zaal Opstandingskerk: 20 00 Kerst- wljdlngsavond Ned. Chr. Vrouwenbond, afd. Centrum; ROTTERDAM Stadhuis: 14 00 Gemeente raadsvergadering (begroting); CAPELLE a.d. IJSSEL; Ellm': 39.45 Ds. G J. v d. Noort: MAASSLUIS: De Ark: 9.30 Gemeenteraads vergadering; OUDERKERK a.d. IJSSEL Wijkgebouw: 19 30 De heer A. de Redelijkheid; SPIJKENISSE: Gemeentehuls; 20.00 Gemeen teraadsvergadering. WADDINXVEEN: Gemeentehuis: 20 00 Ge meenteraadsvergadering. MET CANADEZEN COUPE INTERNATIONAL toegangsprijzen: t/m15jaar ƒ3,50 volwassenen ƒ6,50 frisdranken w Carrosi Carross«rt*fat)rI*k T»(. 180175 ■raaiMBi Rapport over metro i volgend jaar gereed Miljoenste was 'Kind'-fiets uw ii .oïtii ïniiSli idSuiiimli ui iTgruc V?.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1972 | | pagina 1